94847 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4678

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

1/10/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
γ
έτησία λί^ιαι 3
εξάμηνος 2
'Αμερικής
έτησια δολ. 10
Ιξά μηνός » 8
Τιμη
κ.ατά φύλλον
Δραχ. 2
1
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1937
III
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 22ΟΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1*678
ΥΠΕΥ8Υ1Ι0Σ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΠΟΛΙΣ
Είς τάς τελευταίας συνε¬
δριάσει; τού Δημοτικοΰ συμ-
βουλίου συνεζητήθησαν έκ-
τός των άλλων καί τα ζητή-
ματα τής ρυμοτομίας, τής έ-
ξυγιάνσεως καί τοΰ έξωραΐ-
σμοΰ τής πόλεως. Τα ζητή-
ματα δέ αύτά πρόκειται κα¬
θόσον τουλάχιστον γνωρίζο¬
μεν ν' άποτελέσουν αντικεί¬
μενον καί άλλων άκόμη συ-
ζυτήσεων. Δι' αύτό καί δέν
κρίνομεν άσκοπον ν' ασχο¬
ληθώμεν καί ήμεϊς έπ' αυ¬
τών σήμερον.
Τό Ηράκλειον, καθώς έχο¬
μεν καί άλλοτε τονίση, έχει
ώς πόλις εύρύτατον μέλλο ν
άπό πάσης απόψεως. Ό με-
γάλος γεωργικός πλοΰτος τοΰ
νομοϋ αποτελεί.μίαν σταθε¬
ράν βάσιν διά την τεραστί¬
αν οικονομικήν τού ανάπτυ¬
ξιν. Οί δέ θησαυροί τού μο-
ναδικοΰ άνά τόν κόσμον
Μουσείου καί των άρχαίων
πόλεων τής Μινω'ίκής έπο-
χής, δημιουργοΰν την άσφα-
λή καί εύνο'ίκήν προϋπόθε¬
σιν διά την εξέλιξιν τού Η¬
ρακλείου είς σπουδαιότατον
κέντρον τουριστικής κινή¬
σεως. Ύπάρχουν δηλαδή τα
άπαραίτητ|κ στοιχεΐα πούδι-
καιολογοΰν την έλπίδα καί
την αντίληψιν ότι τό Ηρά¬
κλειον εΐμπορεϊ νά εξελιχθή
είς μίαν άπό τάς μεγαλυτέ¬
ρας καί σημαντικώτερον ά¬
πό πάσης απόψεως πόλεις τής
Ελλάδος.
Άλλά διά νά γίνη τουτο
χρειάζετατ βεβαίως καί πρω-
τίστως νά άλλάξη π σημερι-
νή όψις πόλεως. Χρειάζεται
δηλαδή αύτό τό οίκοδομικόν
αυνοθύλευμαπού ένθυμίζεν'Α
νατολήν νά μεταμορφωθή είς
πόλιν μέ ρυθμόν, μέ άνεσιν
καί υγείαν. Καί εύτυχώς ε¬
τέθησαν αί βάσεις διά την
πραγματοποίησιν αυτής τής
μεταβολής. Τό Ηράκλειον,
χάρις είς τό σημερινόν δη-
μαρχιακόν καθεστώς, άπέ-
κτησεν επί τέλους σχέδιον
όπωσδήποτε συγχρονισμένον.
Έπίσης έντός ολίγου θά έχη
καί πλήρες σχέδιον καί μελέ¬
την εκτελέσεως δικτύου ύπο-
νόμων. Καταβάλλεται δέ η¬
δη μιά προσπαθεία διά την
ρυμοτόμησιν καί τόν έξωρα-
ΐαμόν των κεντρικών τουλά¬
χιστον μερών, των κυριωτέ¬
ρων όδών καί πλατειών. Καί
δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι
ή προσπαθεία θά συνεχισθή.
Άλλά διά νά επιτευχθή ή
μεταμόρφωσις καί ό συγχρο-
νισμός τοΰ Ηρακλείου, είς
σημείον πού νά καταστή πό¬
λις άνταξία τοΰ μεγάλου της
παρελθόντος καί τοΰ εύρυ-
τάτου της μέλλοντος θά χρει-
ασθή απαραιτήτως νά εκδη¬
λωθή καί τοΰ Κράτους τό
ενδιαφέρον καί νά δοθή τής
πολιτείας ή ενίσχυσις όπως
γίνεται σήμερον μέ τάς Α¬
θήνας. Καί αύτό τό ενδιαφέ¬
ρον ελπίζομεν ότι θά εκδη¬
λώση ή σημερινή Κυβέρνη¬
σις. Τ ό Ηράκλειον λόγω τής
μεγάλης τού τουριστικής κι¬
νήσεως, αποτελεί τόν καθρέ-
πτην τοΰ πολιτισμοΰ τής χώ¬
ρας. Καί δέν είναι δυνατόν
νά μην ενδιαφερθή διά τόν
καθρέπτην αυτόν η σημερι¬
νή Κυβέρνησις πού τόσον
δεικνύει ενδιαφέρον καί διά
τόν τουρισμόν καί διά τόν
εθνικόν μας πολιτισμόν, ό¬
πως έπίσης δεικνύει ενδιαφέ¬
ρον καί διά την ανάπτυξιν
των επαρχιακήν πόλεων τής
χώρας.
ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣΠΑΤΡΟΤΗΤΟΣ
II
ροχθέ; Ικαμάρωσα υπό τόν
ή*λίον τοϋ άπογεύματος, Ινα καλο-
θρεμμένον μπεμπέν τόν οποίον πε-
ριέφερε στό καρροτσάκι ή μητέρα
τού.
—"Ιδιος ό πατέρας τού...είπεν
ό διπλανός μου πού Ιτρελλαίνετο,
πατΐρα; καί αύτό;, μέ κάτι τέ-
τοιες όμοιότητες.
Βλέπετε οί πατέρες είναι πάν-
τοτε οί ΐδιοι. Οί κοινωνιολόγοι
πού ένδιεφέρθηοαν μέ την μητρό-
τητα, κατηνάλωσαν δλην σχεδόν
την έγκεφαλικήν των θυσίαν εις
τ* δράματα καί τα προβλήματά
της. Διά τόν πχτερα δέν έπολυ-
σκοτίσθηκαν. Καί διότι φαίνεται
ό πατέρας...άπουσιάζει συνήθως
άπό τό δράμα τής μητρότητος.
Άλλά κχί διότι καλώς εχόντων
των πραγμάτων δέν παρουσιάζει
στοιχεία ένδιαφέροντο; άρκετά.
'ϊ% δτι εί; τό σημείον
αύτό έπλανήθησαν οί άπό περιω-
πής έξετάζοντε; τα ζητήματα. Ή
πατρότης Ιχει πολλά;, πάρα πολ¬
λάς, ένδιαφερούαας πλευράς. Ί-
πάρχει 8λω; διόλου καί τό δρ2-
μα της διά τό δποϊον Ιχει όμιλή-
σεΐ κάπου έ Ντ' Άννούτσιο. 'Υ-
πάρχει δμω; καί κάτι έλαφρότε-
ν.
ΈννοεΙ; τ^νέμοιοτ^τα; ηρώ-
Λ ίί^ ί
ή
—Υν» η
άνου.οιο'τ.ητα.
άψδή
τοΰ ωμίλησαν διά τάς συνηθεστέ-
ρας Ιξελίξει; των φαινομένων τής
κληρονομικότητο;. Ί1 όμοιότης
τοΰ μπεμπέ είχε την θέσιν της είς
αύτάς. Άν δέ τοθ Ιμοιαζε, δέν
ήτο επί τέλους ζήτΥ)μα ιδικής τού
πρωτοβουλίας!
—Καί έπαρηγορήθη ό άνθρω-
πο;;
—Ποΰ νά παργ;γορηθη1 Κυριο¬
λεκτικώς τό Ιφύσα καί δέν έκρύ-
ωνε.
Τί σά; ελεγα; Τό ψυχολογικόν
πρό,Λημα τής πατρότητος είνε
κάτι τό ίίκρως ενδιαφέρον. Ό πα-
τρικός εγωϊσμός είνε πολλάκις τφ
συγκινητικώτερον #τών πραγμά¬
των. Άλλά καί τό μάλλον άσύν-
δετον μΙ την πραγματικότητα
καί τα βιολογικά της περίεργα.
*
* *
Εί; παλαιότερον καιρόν οί αύ-
στηρότεροι πατέρε; εφερναν καί
άργότερα επί τάπητος την «όμοι-
ότητα» αυτών μέ τούς υίούς των:
—Ποΰ μοθ Ιμοιασες μωρέ καί
ί)ά μοϋ μοιάσης κ' έδώ !
Είχαν επί τέλους πεισθή διά
τό άνόμοιον; Μπορεΐ. Είνε ώς επί
τό πλείστον παρατηρημένον δτι
πατέρε; οημιουργικοί δέν έβάρε-
ααν διάναν στοΰ; υίούς των Ά-
ϊχχμε
&7:ί άνομθίότης... Τα
οάλασσα.
άψ.αδή;...
—Ό τίαχέρ*ς ίννοεΐ πάντοτε
νά τού δμοιάζ-% δ γυιό;, πρό πάν¬
των αύτάς; Κ.α.1 δταν ά·κόιη οί
άλλοι τόν διχφεύδουν, χύτός δέν
ανευρίσκει εκεΐ παρα την προσω-
πογραφίαν τού.
Ό τρίτο; ϊφερε τό παράδειγμα
ενός συμπολίτου πατρός 6 οποίος
τελευταίως Ιγινε πολύ μελαγχολι¬
κώς. Ανεκάλυψεν επί τέλου; ό άν¬
θρακος δτι οί ϊδικοί τού είχον
δίκαιον ώς πρός τόν νεογέννητον.
Δέν έμοιαζε αοτοθ.'... Είχε μάλ¬
λον τα χαρακτηριστικά τής για-
γι*ς τού. Έπενέβησαν έοώ καί
μερικοί έπιστήμονες οί οποΐοι οια
νά τοθ διασκεδάσουν την λύπην
τουζ. 'Αφήνω τώρα δτι χζποτε
συνέδη χχι τ& εναντίον: Δημιουρ-
γικοΊ. ν* νχήν ε,ΐναι οί πατέρε;
άλλά οί υίοί.
—Οί πχτέρες λοιπήν σήμερον
ο^ν πρε/πει. οί>τε να. πιστεΰουν είς
την όμοιότητα, οϋτε νά την ευ-
χωντ*ί.·.
Τό συμπέρασμα δέν εστερεΐτο
βάσεως. Φαντα,σθήτε νά είσθε 8-
μοιοι μέ τόν υϊόν μόνον κατά την
μορφήν. Τό πρόίγμα μεθαύριον δέν
θά έστερεΐτο καί εί; την καλήν
τού άκόμη δψιν, κάποιας τραγι-
κή; είρωνείας.
' ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
Πεταχτά
οημειώματα
ΤΑ "λΑΘΗ
ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Είς τόν «Εύαγγελισμόν»
των Αθηνών συνετελέσθη προ
χθές τό μέγα θαΰμα: Ή δω-
δεκαέτις Τασοθλα Παπαδο-
πούλου άπό τόν Βόλον, έγινε
Τάσος Παπαδόπουλος έντός
ολίγων λεπτών χάρις είς την
επέμβασιν τοΰ χειρούργου κ.
Σμπαρούνη! Την ένόμιζον δ-
λοι κορίτσι. Άλλά ή ιδία ήρ¬
χισε νά έκφράζη άμφιβολίας
διά την φυλετικήν της υπόστα¬
σιν μόλις ησθάνθη τα πρώτα
ρίγη πού φέρνει είς τόν ορ¬
γανισμόν τό ξύπνημα τής 'Ή-
βης. Δέν εγνώριζεν άν ήτο
άγόρι ή κορίτσι. Καί δέν εΐχε
τί ν' απαντήση δταν την ή-
ρώτων σχετικώς. Είχεν ούδε-
τεροποιηθή ένω ώς γνωστόν
τό γένος των άνθρώπων δέν
δέχεται ώς μέλη τού ούδέτερα
δντα. Ή φύσις εΐχε κάμει
προφανώς είνα μικρόν λάθος.
Καί έπενέβη ή έπιστήμη νά
τό διορθώση. Καί πράγματι
τό έδιώρθωσε
Ή Τασοΰλα ήλλαξε φΰ-
λον καϊ ενεγράφη είς τό δη-
μοτολόγιον ώς Τάσος. Καί
φυσικά μαζί μέ την αλλαγήν
τοΰ φύλου θά ήλλαξε καί
συνηθείας καί ψυχολογί¬
αν καί όρέξεις, δπως θ' άλ¬
λάξη καί συναναστροψάς.
Καί χωρΐς αμφιβολίαν δέν θά
θεωρεΐ, ό κ. Τάσος πλέον,
τόν εαυτόν τού δυστυχή ά¬
πό αυτήν την αλλαγήν. Θά
δοκιμάση τώρα τάς συγκινή-
σεις τοθ άρρενος, άφοθ μέ-
χρι σήμερον έ'ζησε μέ τούς πό-
θους καί τούς καημούς τοθ
θήλεος. Καί θά εύγνωμονή
την επιστήμην πού τοθ έδωσε
την ίκανότητα νά ζήση καί ώς
άνδρας, ένώ άπό £να μικρόν
λάθος τής φύσεως έζη μέχρι
σήμερον ώς γυναΐκα.
— Άλλ' δραγε, εΐπε κάποιος
είς σχετικήν συζήτησιν, πρέ-
πει συνολικώς τό γένος των
άνθρώπων νά είναι εύχάριστη
μένον άπό αύτάς τάς προό¬
δους τής έπιστήμης καί άπό
τάς έπεμβάσεις της είς τό έρ¬
γον τής φύσεως, έστω καί δ¬
ταν τό έργον αύτό δέν είναι
πλήρες καί παρουσιάζει ατε¬
λείας καί έλαττώματα; Ειδι¬
κώτερον μάλιστα δέν γνωρίζο¬
μεν άν πρέπη νά είναι ένθου-
σιασμένοι οί άνδρες. Διότι,
εάν ή έπιστήμη προχωρήση
τόσον ωστε νά κατορθώση
δχι μόνον τα λάθη τής φύσε¬
ως νά διορθώνη άλλά καί είς
τό δλον έργον της νά έπεμ-
βαίνη, τότε πολΰ φοβοθμαι δτι
θ' άλλάξη. ό ρυθμός τοΰ κό-
σμου καί δτι θά χάση την γο-
ητείαν καί την ποίησιν της
ή ζωή. Σκεφθήτε τί ειμπορεί
νά γίνη εάν λυθή οριστικώς
τό πρόβλημα τής άλλαγής
τού φύλου καί άν κατορθωθή
ή άναπαραγωγή τού εί'δους
δι' ένέσεων, δπως αγγέλλεται
δτι επετεύχθη ήδη επί των κο-
νίκλων. Πολύ φοβοθμαι δτι ή
θέσις των άνθρώπων θά κα¬
ταστή δεινή. Καί ύπεύθυνοι
τής δυστυχίας των θά είναι
οί Ϊδιοι, μέ την προσπάθειαν
πού κάνουν συνεχώς νά προ-
αγάγουν την επιστήμην, νά
δαμάσουν την φύσιν καί νά
γίνουν κυρίαρχοί της.
— Άλλά μένει ώς παρήγορος
ίδέα, δτι είναι καί μερικά
πράγματα πού δέν μπορεϊ νά
τ' άντικαταστήστν τίποτε τό
τεχνητό. Ό δρωτας επί πα¬
ραδείγματι πού μέχρι σήμε-
ρο τούλάχιστο, ένέπνεε δημι-
ουργό καί δημιουργήματα, εί¬
ναι Μνα αϊσθημα δυνατό, πη-
γαΐο δημιουργικό, συνδεδεμέ-
νο μέ τό είναι μας ποΰ τίποτε
δέν ειμπορεί νά τ' άντικατα-
Ό Γολνοθάς μιάς καρδίας
= = ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ_ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
Ή ζωή τής μελαγχολικής
15ον
αυτοκρατειρας.
"Υστερα πλησιάζουν τα Χρι-
στοΰγεννα καί τα γενέθλια τής
Σίσσι. . ΓιατΙ ή μικρή πριγκήπισ-
σα είχεν έλθη στόν κόσμο άνή-
μερα τα Χριστούγεννα. Την νύ¬
κτα τής 20ής πρός την 21ην Δε¬
κεμβριού, περασμένα μεσάνυ-
κτα, φθάνει είς τό Μόναχον ό
Φραγκΐσκος Ιωσήφ. Φθάνει τ-ο-
λύ άργά στό πριγκηπικό παλά-
τι. Άλλά δέν μποροθσε νά περι¬
μένη νά ξημερώση. Ααχταροθσε
νά δή μιά ώρα άρχήτερα την Έ-
λισάβετ. Ό νεαρός αύτοκρά-
τωρ ήθελε νά περάση την 4δειά
τού Ιν στενιο οίκογενειακψ κύ-
κλψ, μέ άλλα λόγια ήθελε δλη
την ήμέρα νά είνε μόνος μέ την
Σίσσι. Την νύκτα τής παραμονής
των Χριστουγέννων χαρίζουν ό
Ινας στόν άλλο την είκόνα τού
πού τόν παριστά εφιππον Κάτω
άπό τό οένδρο των Χριστουγέν¬
νων ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ προσ-
φέρει εί; την μνηστήν τού μιχ
ΒχυμζοΙχ άνΰοοέσμη, που μισϊ}
& ΐ 1 ^ 'Λ^
γυδρόμζζ άπό τό «Πζλμεν-
ιους», το «Όερμ,οκήπιον των
,.'.νίν.ων» τής Βιέννης, νιαζί ν-ε
ίνχ πχπχγάλο άπό τίν ζωο'λογι-
νΛ ·*.·ΐγΛ0 τού α.>το·χ.ρατορ·.·*Λβ &-
νχχτόρου τοθ Σεμπρούν. Μχζϊ
με πολλα αλλα δώρα ή αρχιδοΰ-
κισσα Σόφια ίατειλε στήν Σίσσι
καί ίνα μπουκέττο τριαντάφυλ-
λα — σύμβολο τής άνθοδέσμης
ποΰ θά χρατοθσεν ώ; νύφη...
Ή. ττ,ολι.τ,ι.-Λτι ό>.ως ν.ατάιτασις
άνχγχχζει τόν μονχρχην νά επι-
στρέψη προώρως είς την Βιέν-
νην. Ό έν Μονάχω πρέσβυ; τής
Πρωσσίας, ποΰ δέν Ιβλεπε διό-
λου ευχαρίστως την σύσφιγξιν
των σχέσεων μεταξΰ τής Βαυα-
ρία; καί τής Αυστρίας, ισχυρί¬
ζετο είς τάς εμπιστευτικάς έκ-
θέσεις τού πώς «ό αύτοκράτωρ,
κατά την ενταύθα διαμονήν τού
παρηκολούθει κάθε βήμα καί κά¬
θε κίνησιν τή; μνηστή; τού μέ
παρατηρητικόν βλέμμα, καί φαί¬
νεται δτι δέν διέφυγε την διορα-
τικότητά τιυ τό άποφασιστικόν
καί θεληματικόν τοΰ χαρακτήρος
τή; νεαρά; πριγκηπίσσης. Φαί¬
νεται δτι ό αύτοκράτωρ προέβη
σχετικώς είς παρατηρήσεις τινάς
καί αυτήν την φοράν, μετά την
αναχώρησιν τοθ αύτοκράτορος
φαίνεται δτι κάποια δυσαρίσκεια
προεκλήθη είς την πριγκηπικήν
αύλήν».
Έω; τό σημείον δμως αύτό
δέν είχαν φθάση έν πάση περι¬
πτώσει τα πράγματα, δσον καί
άν υποτεθή δτι ύπήρχε καί κά¬
ποια δόσις αληθείας είς τούς
I-
σχυρισμοϋς τοΰ κακεντρεχοθς
πρέσβεως τής Πρωσσίας. Ό αύ¬
τοκράτωρ Φραγκΐσκος Ιωσήφ
είχε κατ' επανάληψιν την ευκαι¬
ρίαν νά προαίξι^ πώς ή νεαρά
μν^στή τού είχεν άνχμφι^όλως
ισχυράν ΰέλ^σιν, καί πώ; αν ^·
σ% νά τήζ τό χάμ%, άν δέν ήθε-
%. να περνΛεοτ} 5,ς την ου-
σςιε'νειάν της.
ΈΛζ τχ; εντυπώσεις τού ποΰ
ένΛέτεΛ ί,Ις ^.ν,αν ίτν.'υτανήν τον>
πρό; την μητέρχ τού άπό τό Μό-
ναχον, δ Φραγκΐσκος Ιωσήφ είνε
αυτή την φορχ κάπως ψυχρότερος.
Δεν Ιπαυσεν δμως νά περιγρά-
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
ί^Ι ή ς χρμη
ΚχΙ μετά την επιστροφήν τού ε!ζ
την Βιένν^ν, δέν έπαυσε νά τής
ατέλλγτ, δώρα. Ή Σίσσι είχε
παραπονεθή τα Χριστούγεννα πώς
είχεν άρπάξη Ινα έλαφρό
κρυολόγημα. Ό Φραγκΐσκος Ιω¬
σήφ τής στέλλει την 16ην Ία-
νουαρίου μέ §να είδικό ταχυδρό-
μο μιά βαρεία γούνα.
(Ή συνέχεια
είς την 2*ν σελίδα)
Μετ* ολίγας ημέρας πρό-1
κείται νά επισκεφθή την
Τουρκικήν πρωτεύουσαν ό
Ελλην πρωθυπουργός κ. Με¬
ταξάς. Ή επίσκεψις δέ αύ¬
τη, καθώς ανεκοινώθη, έχει
την σημασίαν άπλής φιλο-
φρονήσεως καί θά αποτελέ¬
ση μίαν επί πλέον εκδή¬
λωσιν τής στενής φιλίας καί
συνεργασίας πού υφίσταται
άπό έτών μεταξύ των δύο
χωρών, Ελλάδος καί Τουρ-
κίας. Άλλ' ή επίσκεψις αυ¬
τή θά χρησιμεύση έπίσης κα¬
θώς τονίζεται αρμοδίως είς
τό νά άνταλλάξουν τάς γνώ¬
μας των, ό "Ελλην πρωθυ¬
πουργός καί οί Τούρκαι έ-
πίσημοι επί των διεθνών ζη-
τημάτων καί νά ρυθμίσουν
ωρισμένα προβλήματά στρα-
τιωτικής φύσεως, ένδιαφέ-
ροντα έξ ϊσου τα δύο Κρά-
τη· Τό γεγονός δέ ότι ή ε¬
πίσκεψις τοΰ κ. Μεταξά είς
"Αγκυραν, συμπίπτει κατά
την ημέραν ακριβώς κατά
την οποίαν θά λήγουν τα έν
Μακεδονία γυμνάσια τοΰ
Έλληνικοΰ στρατοΰ καί ολί¬
γον μετά την λήξιν των
Τουρκικών στρατιωτικών γυ-
μνασίων τής Θράκης, κα¬
θώς καί τό γεγονός δτι τό¬
σον ό "Ελλην πρωθυπουρ¬
γός όσον καί ό πρόεδρος
καί ό πρωθυπουργός τής
Τουρκικης Δημοκρατίας εί¬
ναι στρατιωτικαί έξαιρετικής
μορφώσεως, είνε αρκετόν
νομίζομεν διά νά ύποδηλώ-
ση το ιδιαίτερον ενδιαφέρον
καί την εξαιρετικήν όλως ά-
στήστ"|. Κι' έψόσον θά υπάρ¬
χη τό αϊσθημα αύτό κανε'ις
κίνδυνος δέν θά προκύψη, άπό
την πρόοδο τής έπιστήμης
διά την ποίησι καί τή γοητεία
τής ζωής. "Αλλωστε χωρίς
τόν έ'ρωτα, οϋτε καί ή έπι¬
στήμη δέν ειμπορεί νά ύψωθή
καί νά φθάση στΐς κορυφές
τού ίδεώδους. Γι' αύτό καί έ-
χουν ασφαλώς δίκηο δσοι ύ-
ποστηρίζουν δτι ό έρωτας, ή
άγάπη, τό αϊσθημα, θά κυ-
βερνοΰν πάντα τή ζωή. Ή έ¬
πιστήμη, θά χρησιμεύη μόνο,
συνεχώς προοδεΰουσα, ώς έ-
πιβοηθητικό στοιχεΐο γιά νά
διορθώνΓ| τή φύση δταν χάνη
τή σοφία της καί κάνη λάθη.
Μ.—
Χάριν τής παραγωγής.
Άληθινή εύλογία θεοΰ κρί-
νεται ή έφετεινή έλαιοπαρα-
γωγή είς τάς περιφερείας Ζα¬
ρού—Μαγαρικάρι — Γρηγορι-
άς. Αί ελαίαι κλίνουν υπό τό
βάρος ύπεραφθόνου καρποθ
ή παραγωγή δέ τοθ ελαίου
θά είναι εφέτος μεγαλυτέρα
άπό κάθε άλλο έ'τος. Δυστυ-
χώς ή έλλειψις συγκοινωνίας
δυσχεραίνει τάς μεταφοράς
καί θά επιβαρύνη τό προιόν
μέ ΰπέρογκα κόμιστρα. Ελπί¬
ζομεν δμως δτι ή σημερινή κυ¬
βέρνησις θά ενδιαφερθή καί
διά την αποπεράτωσιν τής ό-
δοΰ Ζαρού—Γρηγοριάς—Αγ.
Γαλήνης καθώς καί διά την
προέκτασΐν της πρός Κόκκινον
θά συνδεθοθν άμαξιτώς οί
δΰο νομο ^Ηρακλείου και Ρε-
θύιντς καί. θά έζυτχτνφΕΛτ^θτ»
συγχρόνως και £νσ άπό τα
τιουσνώτ.ί.ρα
τής Κρήτης.
ξίαν την οποίαν θά έχουν
αί συνομιλίαι τής Άγκυρας.
Βεβαίως οϋτε ή Ελλάς
οϋτε καί η Τουρκία δέν τρέ-
φουν σήμερον φιλοπόλεμα
αίσθήμ«τα καί δέν διαπνέον¬
ται άπό καμμίαν άλλην ε¬
πιθυμίαν ειμή μόνον νά ύ·
πηρετήσουν την ιδέαν τής
είρήνης καί τής γαλήνης
τσΰ κόσμου. Καί φυσικά οί
σκοποί των συνομιλιών τής
Άγκυρας θά τείνουν πρός
αυτήν την κατεύθυνσιν πο¬
λύ περισσότερον μάλιστα έ-
φόσον άπό την αυτήν επιθυ¬
μίαν διαπνέονται καί οί άλ¬
λοι βαλκανικοί σύμμαχοι
των δύο χωρών, ή Σερβία
καί ή Ρουμανία. Άλλά είς
μίαν τόσον άνήαυχον καί
ταραγμένην εποχήν ώς ή
σημερινή, ή πολιτική καί ή
ήσυχία των μικρών ιδιαιτέ¬
ρως λαών δέν έξαρτάται άπό
τούς Ιδικούς των μόνον πό-
θους οϋτε καί άπο τάς βλέ-
ψεις των κυβερνητών των.
Έξαρτάται έν πολλοΐς καί
άπό την πορείαν των διε¬
θνών γεγονότων. Καί δυστυ-
χώς τα πράγματα τής Εύρώ-
πης ευρίσκονται είς πολύ κα¬
κήν καί επικίνδυνον οδόν.
Κατ' ανάγκην λοιπόν καί ό-
σοι άκόμη αίσθάνονται φρί-
κην καί αποτροπιασμόν καί
μέ μόνον την ιδέαν ενός έν-
δεχομένου πολέμου, δέν εί¬
ναι δυνατόν παρά νά προ-
σαρμόζουν την πολιτικήν
των πρός αύτην την ώμήν
πραγματικότητα.
Εύτυχώς ή Ελλάς δέν εί¬
ναι μόνη είς αύτην την
κρίσιμον δι' ολόκληρον τόν
κόσμον στιγμήν. Συνδέεται
δι' ίσχυρών συμφωνών φιλί¬
ας καί συμμαχίας μ έ όλους
τούς γείτονάς της. Ειδικώ¬
τερον δέ μέ την Τουρκίαν
έχει τόσους στενούς δεαμούς,
ωστε, καθώς[έγραφεν είς πρό¬
σφατον τηλεγράφημά τού
πρός τόν κ. Μεταξάν ό άρ-
χηγός τοΰ Τουρκικοΰ έθνους.
Καμάλ Άτατούρκ, αί δύο
χώραι έχουν κοινά σύνορα,
κοινούς σκοπούς καί κοινάς
δυνάμεις νά τάς ύπερασπί-
σουν έν ώρα άνάγκης.
Καί αυτή ή άδιαίρετος καί
άδιατάρακτος, ή στενή καί
άρρηκτος φιλία καί πολιτική
των δύο εθνών έναντι όλων
έν γένει των ζητημάτων θά
διαπιστωθη δι' άλλην μίαν
εισέτι φοράν κατά την είς
Άγκυραν μετάβασιν τού κ.
Μεταξά, τοΰ όποίου ή παρου-
σία έν μέσω τοΰ Τουρκικοΰ
λαοΰ καί αί συνομιλίαι μετά
των Τούρκων επισήμων θά
σφυρηλατήσουν καί νέους
δεσμούς διά την ελληνο¬
τουρκικήν φιλίαν.
άντίκειται είς τό καθεστώς τής
απολύτου ελευθερίας τοθ έμ-
πορίου, συμφωνεΐ δμως πλή-
ρως πρός τούς νόμους τής ή-
θικής καί τοϋ δικαίου. "Αλλω¬
στε, είς την εποχήν τής διευ-
θυνομένης οίκονομίας, ελευθε¬
ρία έμπορίου δέν ειμπορεί νά
νοηθή.
Τα ιεταιιεία.
Ή τιμι τού σίτου.
Ή απόφασις τής κυβερνή¬
σεως νά έκτελεσθοϋν αί γενό¬
μεναι, υπό τ,οΰ έλευθέρου έμ-
πορΐου προαγορα'ι σίτου έκ
μέρους των παραγωγόν μέ
βάσιν την καθορισθείσαν σή¬
μερον τιμήν υπό τής υπηρεσί¬
ας συγκεντρώσεως έγχωρίου
σΐτου, υπήρξεν απολύτως δι¬
καία, άποδεικνύει δέ πραγμα¬
τικόν ενδιαφέρον καί στορ¬
γήν πρός τόν άγροτικόν κό¬
σμον. Καί είναι πιθανόν μέν ν'
χισε πάλιν νά γίνεται εύρύς
όγος τΐϊρν τ&ν μΈ.ιαΧλΕΐοϊν
ττς ΚρΓττς Είς τα Χανία,
είς τό Ρέθυμνον, είς· τό Φόδε-
Χϊ., ύττ,άρχουν, Χέ,-γεν, ττ.Χούανα
κοιτάσματα σιδήρου. Άλλοΰ
ύπ,άρχουν πΧούσια έπίσης κοι-
τάσματα άλλων μεταλλευμά-
των. Φυσικά δέν γνωρίζομεν
εάν δσα λέγονται άνταπο-
κρίνωνταί πλήρως πρός την
6.Χήθεν.αν των ττ.ρα'γ'ΐάιτ.ων.
Πάντως φαίνεται ότι ή Κρή-
τη δέν στερεΐται μεταλλευ-
τικοΰ πλούτου. Καί πιστεύο¬
μεν δτι θά σκεφθή σοβαρώς
τό Κράτος την εκμετάλλευ¬
σιν τού, έφόσον μάλιστα με-
λετδται ή εγκατάστασις είς
την χώραν μας ύψικαμίνων
καί η ίδρυσις σοβαράς με-
ταλλουργικής βιομηχανίας.
Ϋ:
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
θεαματα.
ι
, Ι
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. —Σήμερον τό ναυ
τικό μεγαλούργημα «Χαραυγή
τής δόξης*. _______
ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) — Σήμερον
ό μουσικός κολοσσός· Μετροπό-
λ·ταν» (δπερα).
θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ». —Σήμερον
τό δραματικό άριστούργημα: ΠΡΙΓ
ΚΗΨ ΙΩΑΝΝΗΣ, μέ τόν Πιέρ Ρι-
σάρ Βίλμ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
Τό ναυτικδ Μεγα¬
λούργημα.·
Μαρσέλ Σαντάλ
τόν
Βίκτωρ Φρανσέν
καί τόν
Ζάν Πιέρ Ώμόν.
καΐ
Ρ ο λ ά ν Τουταΐ,ν *
'Εκτός προγράμματος:
ΖΟΥΡΝΑΛ.
ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
οί ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ
Ι Κήπος του'Αλλάχ
Πέρ Γκίντ
Βέρα Ίβανόβνα ^
Β""".............Π
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΠ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
(■■■■■■■■■ι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Σελ. 27 ήμ. Άν ηλ. 6 23
ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
ΠΑΝΤΑ ΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Τής δημοτικής καί
μέσης έκτιαιδεύσεως
είς τΐλήρης σειράς.
Πώλησις
χονδρική καί λιανική
Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Ι. Χ. Άλμπαντάκης
Τέως ίατρός επί τετραετί-
αν των Νοσοκομείων'Ερυθροϋ
Σταυροΰ καϊ θεραπευτηρίου
ό «Εύαγγελισμός· Αθηνών.
Δέχεται είς τό ιατρείον τού
όδός Άγίου Μηνά παραπλεύ-
ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
"Ωραι έτασκέψεων 9—12 τι. μ.
4-7 μ μ.
Ζητϊϊται παίς είς τα γραφεΐα
χατζηδάκη Τσιλένη καί Σία.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ή γυναΐκα τού θρύλου
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
Ή Σίσσ: Ιχε: παραφορτωθή
άπό δώρα άπό τόν αύτοκρατορικό
μνηστήράτης. Τί τής άρέσει πε¬
ρισσότερον άπά βλα; Φαίνεται
πώς είνε άκόμη Ινα παιδί: ΙΙε-
ρισσότερο καΐ άπό τα κοσμήμα-
τα, περισσότερο κα'. άπό τα 6α-
ρύτιμα γουναρικά, περισσότερον
άπό κάθε τι άλλο ποΰ τής είχε
χαρίση ό αύτοκράτωρ, τής άρέσει
ό παπαγάλος! Τό έςομολογεΐτα;
εις έ'να γραμματάν.ι πρός την κό-
μησσα Χούντ, πού διετέλεσε πα-
λαιόχερα παιδαγωγός της.
Έ αύριανή αύτοκράτειρα μένει
άκόμη πιστή στϊς παιδικές της
κλίσεις. Είνε Ινα παιδί πού τοθ
άρέσει νά παίζη μέ ζώα καί μέ
εξο)τ:κά πουλιά. Χά ώφείλεται ά-
ραγε ή άγάπη της αυτή στό ίτι,
φύσις θεληματική, εβλεπε τα ζώα
νά τής υποτάσσωνται εύκολώτερα,
ή τό ενστικτό της την έ'κανε νά
νοιώθη πώς στά ζώα πού δέ ν κρα-
τοΰν κακία καί Ιχουν 5,τι σπανί-
ως έχουν οί άν6ρωποι, τό αίσθη-
μα τής ευγνωμοσύνην, θά εύρισκε
Ή Ζωή ποϋ περνά
Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
Χρώματα γιά τόν χειμώνα.
Γιά την ξανθή ή
γιά την μελαχροινή.
Τα χρώματα εΐνρ τής μόδας καί
σ' δλ?ς άρέσουν τά χρωματιστά
Προσοχή στήν έκλογή' Μην ύπο-
κύψετε είς τόν αϊσθητικό καί σχε-
δόν άφιλοκερδή πειρασμό τΐού σάς
κάνει νά έπιθυμήτε την τάδε σπά-
νια άπόχρωσι ή ότΐοία δμως δέν
είνε για σας. Φορεΐτε τό χρώμα
σας: έκεΐνο τΐοϋ σδς κολακεύει
Ή ξανθή θά έκλέξη άπ' δλες τίς
άποχρώσεις τού ρόζ, τοΰ γκρενά,
τοϋ βιολέ, τοθ όρανζέ, σ' αύτην
πηγαίνει καί τό κύκκινο σερίζ,
τό πράσινο άγκινάρας, τά μπλέ
καί τά λαμέ Χωρ'ις άλλο δέν 6-
πάρχουν ωρισμένα δρια. Σχεδόν
δσα καί τό χρώαα των μαλλιών
σας
Ή μελαχροινή θά καθοδηγηθη
άπό την άπόχρωσι τού" προσώπου
της. Μιά μελαχροινή μέ δέρμα
φωτεινό μπορεϊ πολύ ώραϊα νά
φορέση τούς χρωματισμούς μέ
τούς όποίους θά ντυθη καΐ ή ξαν¬
θή. "Εχετε έπίσης ϋπ' δψίν σας
κάτι τοΰ θά σάς χρησιμεύση ώς
άρχή: γιά τό πρωΐ, ένδείκνυνται
τά ζωηρά καί κτυπητά χρώματα.
άλλα τό άπόγευμα καί τό βράδυ
| θά προτιμήσετε τίς βαθειές καί
1 άπαλές άποχρώσεκ:, τίς άττοχρώ-
! σεις ποΰ έπιδεχονται τό περισσό-
τερο φώς Τέλος αήν ξεχνδτε ότι
1 τίποτε δέν άντικαθιστά", τίποτε
δέν θ' άντικαταστήση ττοτέ τό
' μαΰρο. Είνε καί θά είνε πάντοτε
1 τό μαΰρο, ποΰ θριαμβεύρι Την ή-
' μερά ή τά βράδυα, θά σάς προσθέ-
1 ση πολύ. άν είσθε ροΰσσα ξαν-
θή ή μελαχροινή. 'Ε-τομένως έ'χο-
τε πάντοτε μια τουαλέττα μαύρη,
, καί ανταποκριθή τε κατόπιν, άν
μπορεΐτε, καί είς την έπίκλησι των
χρωμάτων.
ό Ντιστβγκέ
Άπό τού θρόνου
είς την λαιμητόμον.
ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —=
223ον
Τόσοι άνθρωποι γιά έ'να
μυστικό είνε πολλοΐ. Τέταρ-
το, πέμπτο, £κτο, έβδομο
σφάλμα: έπρεπε νά πάρουν
μαζί τους στολές καί τουαλέτ¬
τες γιά νά μπορέσουν ό βασι-
ληας καί ή βασίλισσα, οταν
θά έφθανον σέ άσφαλές μέ-
ρος, στό Μονμεντύ, νά βγά-
λουν τά ταξειοιωτικά τους έν-
δϋματα καί νά εμφανισθούν
μέ έπίσημη περιβολή. Έφόρ-
τωσαν, λοιπόν, στό άμάξι με-
ρικά μπαοΰλα—όλοκαίνουργα
—γεμάτα ροθχα. Νέα αίτία
καθυστερήσεως, νέος κίνδυνος
προκλήσεως ύποψιών. Σιγά—
σιγά ή μυστική φύγη μετεβάλ-
λετο σέ πομπώδη εκστρα¬
τείαν.
Άλλά τό σφάλμα των σφαλ
Ή νέα Μαιευτική Γυναικολογική ΚΑινική
Κοινωνικσ.
Τού Ίατρου κ. ΓΡΗΓ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
Όδός Ζωγράφου (όπισθεν τριών Καμάρων).
■ ίΐ.ί,ί
II II II II II
Ί
II
Ι'
II II
Ου Ι' Ι'
II II
3
II
Ι' Ι'
II
υΐ'ΜΙΙΙ'
II II
Ί Ί
II II II
ιΐΤηΓΐ1_ί__ιΙ_1-1
"Ηρχισε άπό χθές λειτουργοΰσα.« Δωμάτια 1ης, 2ας καί 3ης θέσεως. Ήλεκτροθεραπευ
τήριον.— Αϊθουσαι τοκετών, χειρουργείου κ. λ. π.
τούς καλλιτέρους, τούς πιό πιστούς
φίλους;
*
* *
Είς την Αύλήν τοΰ πρίγκηπος
Μαξιμιλιανοΰ συνεχίζονται Ιν φ
μεταξύ οί προετοιμασίες γιά τόν
γάμο. Πρό παντός πρέπει νά ύ-
περνικηθοϋν έ'να σο>ρό νομικά κω-
λύματα. Έ Σίσσι μέ τόν μνηστή-
ρά της, έφ' δσον είνε παιδία δυό
άδελφών, είνε μητρόθεν δευτέ¬
ρου οαθμοΰ καΐ πατρόθεν τετάρ-
του δαθμοΰ συγγενεϊς. Καί οί δυό
αύτές συγγένειες άποτελοΰν κώ-
λυμα γάμου, κατά τό κανονικόν
δίκαιον. Ή πρώτη μάλιστα, στε-
νή συγγένεια, είνε κώλυμα γά¬
μου καί κατά τόν αστικόν κώδι-
κα. Οί δυό ϊμως πρώτοι έξάδελ-
φοι είνε καθολικοί. Ή άοεια τοΰ
πάπα βολεύει τά πράγματα.
Μόλις κανονίσθηκε αύτό τό ζή-
τημα, άρχισαν οί διατυπώσεις γιά
τό προικοσύμφωνο. Ό πατέρας
της «άπό στοργήν καί αγάπην»
τής δίδει 50.000 φιορίνια, καί
έκτός των χρημάτων κα'ι δλα τά
προικιά πού ταίριαζαν στήν κόρη
ενός πρίγκηπος. Είς άντιστάθμι-
σμα 6 αύτοκράτωρ ύπόσχεται μιά
ΐωρεά άπό 100 χιλιάδες φιορίνια.
Υπόσχεται άλλες 12.000 δουκά-
τα ώς «πρω'ινό δώρο». Σύμφωνα
μέ μιά παλαιά γερμανική παρά¬
δοσι τό πρωί" τής επαύριον τής
πρώτης νύκτα; τοθ γάμου ό σύ-
ζυγος χάριζε στή σύζυγό τού 1-να
ώρισμένο ποσόν — τό «πρω'ινό
δώρο» — ώς άντάλλαγμα γιά την
παρθενιά της.
(συνεχίζεται)
Ζητεΐτκι ύπάλληλος διά τιερί-
τττερον πωλήσεως σιγαρέττων-
ΊληροφορΙαι παρ' ημίν.
~
■ ■■■■■■■■■■■ειειειειειεΐΜΒειειεΐΒειεΐι
ΛΥΚΕΙΟΝ ΌΚΟΡΑΗΣ,,
Ι. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Έξατάξιον Γυμνάσιον καί μικρόν πλήρες:
(Είς την Α' τάξιν τού θά εισαχθώσιν εφέτος, όπως
καί κατά τό επόμενον έτος, άπόφοιτοι τής Στ' τά¬
ξεως των Δημοτικών Σχολείων).
2. Όκτατάξιον Γυμνάσιον Αρρενων καΐ θηλέων
χωριστά. (Εφέτος θά λειτουργήση π Α' τάξις είς
την οποίαν θά είσαχθώοι μαθηταί έχοντες ενδει¬
κτικόν 5' τάξεως τού Δημοτικοϋ Σχολείου).
3. Πλήρες έξατάξιον Δημοτικόν Σχολείον.
4. Νηπιαγωγεΐον.
5. Οίκογενειακόν ΟΙκοτροφεΐον. ό Διευθυν-
τής τοΰΛυκείουκ. Έμμ. Λ. Πετράκις μβτά
της οικογενείας τού, κατοικεί καί διαιτάται μετά
των οίκοτρόφων.
Άπό τοΰ ετους τούτου θα λβιτουργήση έν τω Οίκο-
τροφείω τοΰ Λοκβίβυ Ιδιαίτερον τμήμα θηλέων υπο
την «μβαβν εποπτείαν τής κ. Μαρί Πετράκι.
Είύικός Καθηγητής, ύιαμένωνέν τω θίκοτροφείω υπο-
βοηθεϊ τά παιδία είς την μελετην καΐ τά έπιβλέπει' κατά
τάς έξόδους των έκ τού Σχολείου.
Εέναι γλώσσαι. Εκτός τής Γοςλλικης οί μαθηταί
δύνανται νά διδαχθώσι καί Άγγλικά καΐ Γερμανικά.
Μόρφωσις άρτία Χριατιανική—Έλληνική, ούμ-
φωνος μέ τάς έθνικά; μας παραδόσεις καί την ύπερτρΐ-
ακονταετή δράσιν τού Λυκείου.
Διά την ψυχαγωγίαν των μαθητών καί Ιδιαιτέρως
των θΐκοτροφων σχολικός κινηματογράφος καί ρα-
διόφωνον.
Σύμφωνα μέ τόν Α. Ν. τόν ρυθμίζοντα τάς έξετάσκις
των τβλειοφοιτων είς τά ϊδιωτικά σχολεΐα:
Τά απολυτήριον τοΰ Γυμνασίου τοΰ Λυκείου
είναι ίσότιμα πρός τα των Γυμνασίων.
Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' εκάστην έν τώ
Γραφείω τοθ Λυκείου. Τηλέφωνον 504.
■■■■■■■ι
ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ: ΒΙΒΛΙΑ - Χ ΑΡΤΙ Κ Α
μάτων ήταν πώς ό βασιληάς
καΐ ή βασίλισσα δέν μποροΰ-
σαν νά κάμουν έ'να ταξεΐδι
είκοσιτεσσάρων ώρών, άκόμη
καί γιά νά ξεφύγουν άπό την
κόλασι, χωρίς νά έχουν δλες
των τίς εύκολίες. Έχρειαζό
ταν λοιπόν μιά άμαξα μέγα
λη, πολύ μεγάλη—μιά κολοσ
σιαία μπερλίνα—έφωδιασμένη
μέ έξαιρετικές σοθστες, ένα
άμάξι πού νά μυρίζη καινούρ-
γιο βερνίκι καΐ πλούτον—έστω
καί αν έ'τσι, σέ κάθε σταθμό,
ήταν φυσικό νά κινήση την
προσοχή δλων των άμαξάδων
των πανδοχέων, των περιέρ-
γων Κι' έπειδή ό Φέρσεν, σάν
έρωτευμένος πού ήταν, ήθελε
γιά τή Μαρία —Άντουανέττα
ο,τι ώραιότερο, δτι μεγαλειω-
δεστερο μποροθσε νά γίνΓ),
άνέλαβεν αύτός νά παραγ-
γείλη έ'να πελώριον δχημα,
έ'να εΐδος πολεμικοΰ καραβι-
οΰ μέ τροχούς πού θά μετέφε-
ραν δχι μόνον τά πέντε μέλη
τής βασιλικής οικογενείας,την
κουβερνάντα, τόν άμαξηλάτη
καί τόν λακέ, άλλά θά περι-
εΐχεν καί δλα τά δυνατά μέ-
σα εϋμαρείας: άσημένια σερ-
βίτσια, όλόκληρη γκαρνταρόμ-
πα, άφθονα τρόφιμα, άκόμη
καί είδικά καθίσματα γιά την
εκπλήρωσιν άναγκών άπό τίς
οποίες ούδε οί βασιλείς είνε
απηλλαγμένον Κι' έπειδή ό
Λουδοβΐκος ήθελε, κοντά στό
καλό φαΐ, απαραιτήτως καί
τό κρασάκι τού, μαζί μέ τίς
φιάλες νεροθ έφόρτωσαν καί
ψιάλί.ς καμπανίτου.
(συνεχίζεται)
ΚΙΝΗΣΙΣ - Επανήλθεν έξ Αθη¬
νών ό Διευθυντής τής 'Εθνικής
Τραπέζης κ Άλκιβ Μαρής.
—Επανήλθεν έξ Αθηνών ό κ.
Άριστομένης Γραίκης.
ΘΑΝΑΤΟΙ.—Μετά πάσης έπιβλη-
τικότητος καί έν συρροη πολλοθ
καί έκλεκτοθ κόσμου έτελέσθη
προχθές ή κηδεία τοθ τόσον ιτρο-
ώρως θανόντος Γεωργίου Κ. Βα-
καλάκη Ό μεταστάς άπό τά φι-
λοπρόοδα στοιχεΐα τοΰ τόπου ήγ-
γυάτο ρύρεΐαν σταδιοδρομίαν, δι¬
εκρίνετο δέ καί διά τάς άλλας ά-
ρετάς τού δι' άς καί έξετιμάτο έν
τή κοινωνία μας Τούς οίκείους
τοθ έκλιπόντος συμπολίτου καί
ιδιαιτέρως τόν πατέρα αΰτοΰ κ.
Κ. Βακαλ'ί'κην ή Άνόρθωσις» συλ-
λυπεϊται θερμώς.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ή κ. Ελένη
Παπαδογιαννάκη προσέφερε είς
τό Πτωχοκομεΐον εκλεκτόν καί
άφθονον φαγητόν άντί μνημοσο-
νού είς μνήμην τοΰ μακαρίτου συ-
ζΰγου της διά τά έννεάμερα αΰ¬
τοΰ Οί τρόφιμοι καί τό προσωπι¬
κόν τοϋ Ί5ρύματος εύχαριστοΰν
θερμότατα.
Γύρω στήν πόλι.
Αί εργασίαι διά την ανέγερσιν
τοθ νέου συνοικισμοΰ είς «Πατέλ-
λες- ήρχισαν άπό ημερών καί
προχωρουν κανονικώς.
"Ελπίζομεν δτι σύντομα θ1 αρ¬
χίση καί ή ανέγερσις των νέων
σφαγείων καθώς καί ή έργασία έ
ζωραισμοΰ τής παραλίας, ώστε
να δημιουργηθή έργασία δι' έ'να
πλήθος οίκοδόμων ποΰ μένουν τώ-
ρα άνεργοι.
—Φρονούμεν δτι θά ήτο εθκολον
άλλά καί επιβεβλημένον νά λη¬
φθή γενικωτέρα μέριμνα διά τόν
έξωραισμόν τής πλατείας Κορνά¬
ρου, τώρα όπότε διαρρυθμίζεται
καί άσφαλτοστρώνεται τό άνατο-
λικόν τμήμα της
—Άλλα μήπως δέν θά ^πρεπε
νά λήξη επί τέλους καί ή υπόθε¬
σις τού έξωραισμοΰ τής πλατείας
Άγίας Αικατερίνης πού £χει πε-
ριέλθει είς οικτράν κατάστασιν;
—Έντός όλίγου πρόκειται ν"
άρχίσουν τά πέριξ τοΰ Μουσείου
έξωραιστικά Ι'ργα, σύμφωνα πρός
τό σχέδιον τοΰ άρχιτέκτονος κ.
Καραντινοΰ.
—Ελπίζομεν λοιπόν νά μετα-
μορφωθη τουλάχιστον τό τμήμα
αύτό τής πόλεως πού αποτελεί
καί την κατ' εξοχήν τουριστικήν
ζώνην εμφανίσεως, είς μίαν γωνί¬
αν πού νά ένθυμίζη Ευρώπην.
—Ή θάλασσα καί τ' άκρογιά-
λια μας έ'χασαν πλέον καί τούς
τελευταίους πιστούς των.
—Καί άν έξαιρέσωμε τούς ολί¬
γους όπαδούς τής νέας φυσιολα-
τρικής θρησκείας κανείς δέν τολ-
μά πλέον νά παίζη ίμέ τό ύγρόν
στοιχείον.
—Πιστεύομεν δτι θ' αρχίση συν¬
τόμως ή άσφοιλτόστρωσις τής
πλατείας "Ελευθερίας καί τής λε-
ωφόρου πρός τό νεκροταφείον, έ-
φόσον μέ την πάροδον τοΰ καλο-
καιριοϋ διακόπτεται καί Λ μεγά¬
λη κίνησις περιπατητών ε·ς την
περιοχήν αυτήν καί ή σχετική έρ-
γασία δέν πρόκειται νά γίνη έμ-
πόδιον είς τόν περίπατον των συμ-
πολιτών.
—Άπό σήμερον άρχίζει ή νέα
χειμερινή περίοδος τοϋ κακουργι-
οδικείου τής πόλεώς μας.
—Φαίνεται δέ δτι ύπάρχει πλη-
θύς ϋποθέσεων πρός έκδίκασιν.
—Έν τφ μεταξϋ τά έγκλήματα,
φόνοι, απόπειραι φόνου, 'αύτοκτσ-
νίαι, άπαγωγαί, πληθΰνονται είς
τούς γείτονος νομοΰς, γεγονός
πού δημιουργεΐ νέας ύποθέσεις
διά τό κακουργιοδικεϊον μας.
—Ή απόφασις τοΰ ύγειονομικοΰ
κέντρου τής πόλεώς μας νά παρέ¬
χη δωρεάν την Ιατρικήν συνδρο¬
μήν τού πρός θεραπείαν των πα-
σχόντων άπό Χανιώτικα, υπήρξεν
έπιτυχής, είναι δέ άξΐα κάθε έ-
παίνου.
—Διότι ήτο όμολογουμένως και-
ρός ν' αρχίση _η συστηματική κα-
ταπολέμησις τής νόσου αυτής πού
εσημείωσε μεγάλην έξάπλωσιν
τά τελευταία 6τη είς τόν τόπον
μας.
—'Αιτό τής σήμερον άρχίζουν
τά τακτικά μαθήματα των σχο¬
λείων.
— Έπίσης σήμερον άρχίζουν καί
τά μαθήματα τοΰ Ώδείου καθώς
καί τά μαθήματα των κατηχητι-
κων σχολείων τής πόλεώς μας.
—Καί φυσικά, άπό σήμερον άρ-
χίζει νέα ζωή διά τόν μαθητό-
κοσμον πού χάνει την ελευθερίαν
των θερινών διακοπών.
—Κοσμοπλημμύρα πάλιν χθές
τό βράδυ είς τό σινέ Πουλακά¬
κη δπου ήρχισε προβαλλόμενον
£να άληθινό άριστούργημα τής
κινηματογραφικής τέχνης. «Ή χά-
ραυγή τής δόξης*.
ο Ρέπορτίρ
ΑΦΙΞΕΙΣ. Άφίχθή έξ Άθ-νών
ό κ Ιωάννης Ν Άλικιώτης βιβλι-
οπώληις κομίσας πλήρεις σειράς
βιβλίων Δημοτικής καί Μέσης
Έκπαιδεύσεως διά την νέαν σχο¬
λικήν περίοδον
Λύσις τοϋχδεσινοϋ
ύπ'άρ. 13σταυρολέξου
ΨΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ
©ά Βρήτε είς τό κατάστημα Έμ.
Κροισακη, (έναντι ποτλ. Νομυιρχί·
«{). Τιμαί «Ι καλύτεραι,
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Τό μεγάλο έργον
τού Βίκτωρος Ουγκώ.
Οί "Αθλιοι.
Ηβον
Μόνον είς τό μέρος τουτο τού Ούγομοντίου, τρισ-
χίλιοι άνδρες άπωλέσθησαν διά πυρός καΐ μαχαί¬
ρας μαχόμενοι· καί ταυτα πάντα, ϊνα λέγη σημερον
ό άγρότης είς τόν περιηγητήν: «Δός μου,' αύθεντι-
κό, τρΐα φράγκα, άν άγαπάς, νά σοΰ έξηγήσω τού
Βατερλώ την υπόθεσιν !»
Γ.
Η 18 Ίουνίβυ 1815
Μικρά τις σκιαγραφία τού Ναπολέοντος έφίππου
έν τώ πεδίω τής μάχης τής 18 Ίουνίου τοθ 1815, νο¬
μίζομεν, είνε ίκανή νά παράσχη ιδέαν τινά τής με-
γάλης μορφής, εί καί ή ύφήλιος σύμπασα τόν ήτέ-
νισεν είς την στάσιν εκείνην πρϊν την δείξωμεν είς
τοΰς αναγνώστας μας ημείς.
Όλόκληρος ή φυσιογνωμία έκείνη όρθία μέ τό
τηλεσκόπιον είς την δεξιάν, τοϋς χαλινοϋς είς την
αριστεράν, επί των ύψωμάτων τής Ροζών ήπιον
την κατατομήν, τό πιλήκιον τής έν Βριένη σχολής
επί τής κεφαλής, την πρασίνην τού στολήν' μέ τάς
λευκάς πτυχάς, υφ' άς καλύπτεται ή πλάξ καί τό
έπανωφόριον, δι' ου κρύπτονται αί έπωμίδες, την
γωνίαν τής έρυθρας τού ταινίας υπό τό περιστήθι-
ον, την δερματίνην τού σκελέαν, τόν λευκόν τού
ϊππον μέ τό έπικαλυμμά τού, φέρον τό στοιχείον
Ν, άετούς είς τάς γωνϊας, τα ίππευτικά τού υποδή¬
ματα επί μεταξωτών περικνημίδων, τούς πτερνι-
στήράς τού, τό τοϋ Μαρέγκου ξίφος, δλη έκείνη ή
φυσιογνωμία τού τελευταίου Καίσαρος είνε περίο-
πτος είς την φαντασίαν τοθ κόσμου, άνευφημουμέ-
νη παρά των μέν καί παρά των δέ αυστηρώς πα¬
ρατηρουμένη.
Ή μορφή έκείνη όλόκληρος επί πολύν χρόνον
λούεται έν τώ φωτί τής δόξης, δπου συγχέεται
πρός τάς σκοτεινάς παραδόσεις, άς οί πλεΐστοι των
ήρώων δημιουργούσι καί καλύπτεται ύπ' αύτάς
κατά τό μάλλον ή ήττον ή άλήθεια, άλλά σήμερον
ή (στορΐα καί τό φώς συμμίγνυνται διά νά παρου-
φάσωσιν έ'να άνθρωπον, οποίος υπήρξε.
Τό φώς τουτο, ή ίστορία, είνε άμείλικτον" έ'χει
τουτο τό έ'νθεον καί καινότροπον, ότι μεθ' δλην
αυτής την λάμψιν ή μάλλον ακριβώς διότι αποτελεί
4ύτό τό φώς, παρεμβάλλει σκιάν έκ εί δπου υπήρ¬
χον τέως μόνον άκτΐνες, άπό τοϋ αότοϋ άνθρώ-
που κατεργάζεται δύο φάσματα διάφορα πρός άλ-
ληλα κσΐ ώς δικαιοκρΐτης' τα έρέβη, ήτοι τα αϊ-
σχη τοϋ τυράννου φαίνονται παλαίοντα πρός τό
θαμβοϋν κλέος τοϋ στρατηλάτου.
Γνησιώτερον τουτο μέτρον τής άσφαλοϋς κρίσε¬
ως των λαών. Ή Βαβυλών έξανδραποδιζομένη
σμικρύνει τό κλέος τοϋ Αλεξάνδρου. Ή Ρωμη σι-
δηροδέσμιος έλαττοΐ την δόξαν τοϋ Καίσαρος. Ή
Ίερουσαλήμ σφαζομένη ύποβιβάζει την αξίαν τοϋ
Τίτου. Ή τυραννία ρυπαίνει τόν τύραννον.
Αλλοίμονον είς τόν άνδρα τόν καταλείποντα
όπισθεν τού ήμαυρωμένον τό τέρμα τού !
"Ας έπιστρέψωμεν είς τα οπίσω, κατά τό δικαί-
ωμα δπερ έχουν οί διηγούμενοι, καί άς άνέλθω-
μεν πάλιν είς τό ετος 1815, μάλιστα δέ καί ό
λίγον πρό τής έποχής καθ' ήν άρχεται τό δράμα
τοθ πρώτου μέρους τοΰ παρόντος βιβλίου.
"Αν δέν έ'βρεχε την νύκτα τής 17 πρός την 18 Ί¬
ουνίου 1815, τό μέλλον τής Εύρώπης μετεβάλλετο.
"Ολίγαι τινές σταγόνες ύδατος, περισσότεραι ή" ό-
λιγώτεραι, Μκλιναν την πλάστιγγα, εκριναν τόν Να-
πολέοντα. Όπως ή Βατερλουη γίνη τέλος τής Ά-
ουστερλίτσης, ή θεία Πρόνοια έχρειάσθη μόνον ό-
λίγην βροχήν" μία νεφέλη διερχομένη τόν ουρανόν
παρά την ώραν τοϋ ένιαυτοθ ήρκεσε πρός ανατρο¬
πήν τοΰ κόσμου.
(συνεχίζεται)
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΠλατΒΐα Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι).
"Απαντα τα διδακτικά βιβλία
γραφική ϋλη
είς πλουσίαν συλλογήν.
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ.
Παρίχοντοα επί πιστώσίΐ μέ τβ δικ«ίωμ« τής ,έπι-
οτρββης εις τβυς κ. κ. Διδασκάλους κ«ι τας σχβλικας ε-
φορβίοτς βΐς τιμάς χονδρικήν πωλήσεως.
.■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■εί ■■■■■■■■
ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
■■■■■■■■
Ύττοκαταστήματα καί ανταποκριταί
είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
δος καί τοθ Εξωτερικόν.
Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
και επι προθεσμία.
Δάνεια επί ενεχύρω έμττορευμάτων.
Έκτελ.0* «·σης «*·«* τρο.πεζ.τ.κής εργασίας ύπβ
»φερ·ντ«βίρβ««·
■■■■■■■■«■■■■■··■■■·■■■"■
!■■■
Έγκυκλοπα ιδε ία
Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
Άπό ολα δι* δλους.
ΕΧΘΡΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 1
Β'.
Εύτυχώς ό «αίμολυτικός» αύ¬
τάς στρεπτόκοκκος μπορεΖ σήμε¬
ρον νά καταπολεμηθή δι' ενός εί-
δικοΰ όρροΰ. Έν τοσΐύτφ ό όρ-
γανισμός αύτός άποδεικνύεται ά-
νίιγ^ρος δι' άλλας συνεπείας τοΰ
στρεπτοκόκκου. Χρειάζονται άλ¬
λαι μέθοδοι πρός καταπολέμησιν
τοθ επικινδύνου αύτοθ μικροβίου
Είς τό σημείον αύτό έγείρεται τό
πρόβλημα τοΰ αγώνος ν.ατά τής
Ινδοκαρδίτιδος, τής επικινδύνου
αυτής ν,αρδιακής παθήσεως, κατά
των ρευματισμών καί τής άρΗρί-
τιοος, κατά τής Ενφλουέντσας καί
τοΰ συναχιοΰ, ποΰ κατά πάσαν
πιθανότητα άπό τόν στρεπτόκοκκον
προκαλοΰνται. Γεγονός είναι 8τι
ό εύρωπαΐ'κός πόλεμος συνετέλεσεν
πολύ εις την διάδοσιν τώ/ έκ τοΰ
στρεπτοκόκκου μολύνσεων. Αί άν-
θυγιειναΐ συνθήκαι τής ζωής πολ-
λών έκατομ,μυρίων άνθρώπων επί
Ιτη μέσα είς ύγρά χαρακώματα,
παρέσχον άφαντάστως εύνο'ικόν ί-
δαφος πρός πολλαπλασιασμόν καί
μετάδοσιν τοΰ στρεπτοκόκκου κα¬
τά την διάρκειαν των πολεμικών
έτών. Αύτό θεωρεΐται α-ίιμερον
υπό τής Εατρικής ώς ή άσφαλής
αϊτία, ϊνεκα τής οποίας σήμερα
είς την Ευρώπην τόσοι άνθρωποι
πεθαίνουν στά καλά καθούμενα ά¬
πό αιφνιδίως «δηλητηριάσεις>Ν
τοΰ αΐματος /.αί «μολύνσεις». Οί
στρεπτόκκοκοι κατέστησαν περισ-
σότεροι καί δραστηριώτεροι. Ε¬
κέρδισαν εδαφος είς τόν πόλεμον
των κατά τής ανθρωπότητος Άλ-
λος Ινας πόλεμος—καί θά Ιπικρα-
τήσουν!
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ.
Α'.
Τόν χειμώνα πολλοί είνε εκεϊ-
νοι πού [ίλέπουν την έπιδερμίδα
των, ιδίως είς ;α χέρια καί τό
πρόσωπον νά σκάζη, καί τίς μύ-
τες των—πόσες γυναΐκες είνε πού
τό εχουν καϋμό!—νά κοκκινίζουν
Τό περίεργον είνε πώς 2λα αύτά
τα συμπτώματα δέν παρουσιάζον-
ται μόνον είς άνθρώπους πού πα-
ρχύνο>ν επί μακρόν είς τό ύπαι¬
θρον καί πού οέν Ιχουν τα μέσα
νά ντύνωνται καλά, ώστε νά προ-
στατεύωνται άπό τό κρύο. Τα ί-
δια παθαίνουν καί οί «σπιτόγα-
τοι», άνθρωποι πού σπανίως βγαί-
νουν £ξω—έστω καί άν είνε καλά
ντυμένοι καΐ έλθουν δι' όλίγην
μόνον ώραν είς επαφήν μέ τόν
κρύον άέρα. Συνεπώς τό σκάσιμο
τής έπιδερμίδο; τόν χειμώνα δέν
έ'χει μόνον τό ψΰχος ώς αιτίαν.
Έχει ώς άψορμ^ν καΐ κάτι όΐλλο
είς τό δποΐον Ιως τώρα ελαχίστη
εδίδετο σημασία: Την ϊλλειψιν
τοΰ ηλίου κατά την διάρκειαν τής
......
ψυχρας έποχής τοΰ Ιτους, καί την
έκ τοΰζο) στέρησιν τής «ηλιάκης
βιταμίνης» άπά την έπιδερμίδα.
Ή βιταμίνη αύτη, τής οποίας ή
έπιστημονική δνομασία είνε βιτα¬
μίνη Δ, παίζει σπουδαίον ρόλον
είς την τροφήν. 'Υπάρχουσα είς
πλείστας δσας τροφάς, ώς το ση-
κότι, τα μανιτάρια, τό γάλα τής
άγελάδος, καί κυρίως τό μουρουνό-
λαδο, αποτελεί απαραίτητον διά
την ανάπτυξιν τοΰ σώματος συστα-
τικόν.
Πρό τίνων έτών, οί γνωστοΐ ά¬
πό τάς εργασίας των γύρω άπά
τάς βιταμίνας έπιστήμονες, ' Εσσ,
Βέικ καί Ρίριγκ άπέδειξαν 2τι,
8πως είς την τροφήν, Ιτσι καΐ είς
την έπιδερμίδα ή βιταμίνη Δ ά-
σκεΐ μεγάλην επίδρασιν. Ώς άνε-
κάλυψαν οί Ιπιστήμονες αύτοι, ή
βιταμίνη Δ παράγεται διά των ύ-
περιωδών άκτίνων τοΰ ηλίου ά-
μέσως είς την έπιδερμίδα μας.
(συνεχίζται)
ΤΟ «ι
0111 Ι ΙΙΝΙΙΙΙΙΙ
ΤΩΝ
Κάθε κύριος πού ξέρει τό συμφέρον
τού προμηθεύεται τα
ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΟΥ
απτο ^ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ*
ΠλΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ.
■ Κ
I-
■■■ΒΒΡΠΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΗΠΒΒΒΒΗΒΜβΛ
ΒΒ1 ■ ■ Β ■ ■ Β ■ Β ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Β ■ Β ■ Β ■ ■ ■ Β Β ■ ■ ■ Β Β Β Β Β Β Β ■ Β ■ Β ■ ■ Μ
' ΤΑ ΕΚΑΕΚΤΟΤΈΡΑ ΙΡΛΣΙί 1
Είς τό Πρατήριον ■
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ |
&ΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΗΒΒΒΒεΐΒΒΗΒΒΒΒΒεΜΐ
ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
Η άλλη Κρή
Ή άνάγκη διακοπής
είσαγωγής σπορελαίων.
ΧΑΝΙΑ Σεπτέμβριος (άνταπο-
κριτοΰ μας).— Γενική είνε ενταύ¬
θα ή κίνησις, μεταξύ ιδίως τοΰ
Ιλαιοπαραγωγικοΰ καΐ έλαιεμπο-
ρικοθ κόσμου, σχετικώς μέ την
εισαγωγήν των σπορελαίων. Έν
δψει τής καλής έφετεινής έλαιο-
παραγωγής, διατυπώνεται παντοΰ
ή έπιθυμία δπως ή είσαγωγή αυ¬
τή παύσΐ() οριστικώς.
Ή προστασία τοΰ ελαίου, τονί-
ζουν οί ένδιαφερόμενοι, πρέπει ε¬
φέτος νά εκδηλωθή διά τοΰ έν
λόγω μίχροο πρωτίστως καΐ ώς
έκλειπόντων τελείως των λόγων
οΐτινες επιβάλλουν τουτο καί ώς
μελλούσης τής άπαγορεύσεως τής
είσαγωγής σπορελαίων, νά ενισχύ¬
ση ήθικώς τόν παραγωγικόν κό¬
σμον καί δή είς εποχήν καθ" ήν
ή καλλιέργεια τής έλαίας ύποδει-
κνύεται πανταχόθεν
Έξ άλλου παράτασις τής είσα¬
γωγής σπορελαίίον θά ασκήση ό-
λεθρίαν επίδρασιν είς την έλαιο-
αγοράν, ώς τουλάχιστον υποστη-
ρίζουν οί είδικοί, ύποτιμουμένου
ΐσως τοΰ ελαίου είς έ'πίπεδα δυ-
σανάλογα πρός τα καλώς εννοού¬
μεν* συμφέροντα τοΰ ένδιαφερομέ-
νου έπαγγελματικοΰ κόσμου.
Έν πάση περιπτώσει γεγονός
είναι ώς τ.ροαΗίτουν οί ένταΰθα
παραγωγοί, ότι ή κυβέρνησιςκα&'ά"
είναι είς θέσιν νά γνωρίζουν, με-
λετα σοβαρώς τό ζήτημα τουτο,
έλπίζεται δέ ταχέως νά φθάση
είς τάς ένδεδειγμένας άποφάσεις
έπ' άγαθω τής έλαιοπαραγωγής
τής Κρήτης καΐ γενικώς των το-
πικών συμφερόντων έκ τής τοιαύ¬
της εξυπηρετήσεως των οποίων
καΐ ή έθνιν,ή οίκονομία δέν Ιχει
ολίγα νά έπωφεληθή.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ '
ΤΗΣ Δ)ΣΕΩΣ ΚΡΑΤ. ΛΑΧΕΙΩΝ
Άνακοινοθται πρός τό Κοινόν
δτι ή πώλησιςτών γραμματίων,
τοθ Έθν. Λαχείου, συμφώνως
πρός τόν Κανονισμόν, είναι
άνατεθειμένη αποκλειστικώς
είς τούς επισήμως άνεγνωρι-
σμένους Πράκτορας καί τοΰς
άντιπροσώπους αυτών, οΐτινες
όφείλουν νά έχουν ιδίαν εγ¬
κατάστασιν γραφείων κσί ύ-
πέχουν τάς έκ τού Κανονισμοΰ
ευθύνας διά την εξυπηρέτη¬
σιν των άγοραστών.
Ή Δ)σις Κρατ Λαχείων
συνιστά πρός τό κοινόν όπως
διά την αγοράν γραμματίων
τοϋ Έθν. Λαχείου καί την α¬
νανέωσιν αυτών κατά τάς δι-
αδοχικάς κληρώσεις άπευθύ-
νονται μόνον είς τα γραφεΐα
των Πρακτόρων καί των αν¬
τιπρόσωπον πρός αποφυγήν
πάσης ενδεχομένης άταξίας ή
άνωμαλίας ήτις δυνατόν νά
προέλθη έξ άγοράς γραμμα¬
τίων παρ' άνευθύνων προσώ¬
πω ν.
Οί τυχόν μή συμμορφούμε-
νοι πρός την ανωτέρω υπόδει¬
ξιν άγορασταί δέον νά γνω¬
ρίζουν ότι φέρουν τόν κίνδυ¬
νον τής διαθέσεως των χρη-
μάτων αυτών έκ πάσης παρα-
τύπου άγορδς λαχείων.
Πρός γνώσιν τού κοινοΰ πα-
ρατίθεται κατωτέρω πίναξ
τοϋ ανεγνωρισμένου πράκτο-
ρος τής περιφερείας Εύαγγέλ.
Τζολάκη έν Ηρακλείω δστις
ώς καί οί άντιπρόσωποι αύτοΰ
οί έχοντες εγκατάστασιν μετ"
είδικής έπιγραφής καί χρησι-
μοποιοϋντες ίδιαν σφραγίδα
επί τής οπισθίας δψρως των
γραμματίων, δύνανται εγκύ¬
ρως καί ασφαλώς νά πωλώσι
τοιαΰτα είς τό κοινόν.
Πράκτωρ
ΕΥΑΓΓ. ΤΖΟΛΑΚΗΣ
Οί άντιπρόσωποι
Έμμαν. Σηφβγιάννης Σητείας
Στυλ. Κούνδουρος Άγίου Νι-
κολάου.
(Έκ τής Δ)σεως Κρατικών
Λαχείων)
ΝΕΑ ΕΙΔΗ.— Επιστρέψας έξ
Αθηνών καί θεσσαλονίκης ό κ.
Ιωαν Άεράκης έπλούτισε μέ νέα
εϊδη καϊ όλα τα χαρτικά τό έν
Ιεραπέτρα καταστημαΓ|του.
ΣΑΡ.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΠΑΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΜΜΑ- ΕΟΓΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΟΛΟΣ 1ΒΒΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΑί
Χρόνου ψείδου
Μην κοπιάζετε
Μόνον τα καταστήματά μας
"Εχουν πλήρεις σειράς βιβλίων δλων
των σχολείων, ΔημοτικοΟ καί Γυμνασίων.
Πώλησις χονδρική καί λιανική.
Είς τοϋς κ. κ. Διδασκάλους χορηγοθ-
μεν τα βιβλία ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, τής άξίας
των καταβαλλομένης μετά την πώλησιν.
— Ό νέος νομος περί έφεδρο-
ταμείων.
Συμπληρωματικών πρός σχετι¬
κάς τηλεγραφικάς μας πληροφορί¬
ας ανακοινούται ηδη δτι εις τό
ΰπ' άριθμ. 369 φύλλον της εφημε¬
ρίδος τής Κυβερνήσεως εδημοσι¬
εύθη ό νόμο; περί άναδιοργανώ-
σεως των ταμείων έφέδρων πο-
λεμιστών Κρήτης. Διά τού νόμου
καθορίζονται τα τής περιουσίας
των ταμείων κα'ι τοϋ σκοποΰ αυ¬
τών, ό οποίος συνίσταται είς την
ενίσχυσιν των οίκογενειών των έ¬
φέδρων πολεμιστών Κρήτης και
την ενίσχυσιν τής κοινωνικάς
προνοίας έν τή νήσω. Τό προ¬
σωπικόν των ταμείων άηοτελεϊ-
ται έκ τοΰ διευθυντού, ενός γραμ¬
ματεύς καΐ ενός εισπράκτορος
καί ενός κλητήρος, διοριζομενου
υπό τοΰ Γενικοϋ Διοικητοΰ προ-
τάσει των ταμείων. Έκ τού ση-
μερινοΰ προαωπικοΰ των ταμείων
δύνανται νά καταλάβουν τάς ώς
άνω θεσε-ις οί έχοντες τριετή υπη¬
ρεσίαν, έφοσον είνε έφεδροι πο¬
λεμισται, έστω καΐ αν δέν κέ¬
κτηνται τα νόμιμα προσόντα.
-ΑΊ έπαρχιακοί οδοί.
Υπό τοΰ Έπαρχιακοΰ Ταμείου
Χανίων κατεκυρώθη διά δημοπρα¬
σίαν ή συντήρησιν των όδών Κα-
λουδιανών, Τοπολίων καΐ Καρ-
τσοματάδω είς τόν εργολάβον
Δημ. Κοτσΐφάκην άντΐ 5 ο)ο. 'Ο¬
μοίως διά δημοπρασίαν κατεκυρώ¬
θη ή συντήρησιν την έδοΰ Μεγά-
λων Χωραφακίων—Στύλου Άπο-
κορώνου είς τόν εργολάβον Όδ.
Όνουφριάδην άντΐ 6ο)ο. ΔΓ ο¬
μοίας δημοπρασίαν ανετέθη ή κα-
τασκευή τής γεφύρας Χωραφακί¬
ων Άκρωτηρίου είς τόν εργολά¬
βον Δημ. Τσιγκουνάκην άντΐ
29 ο)ο.
— Ή Στρατιωτική Ταχυδρο-
μική Ύπηρεσία.
Είς τό ύπ' άριθμ. 370 φύλλον
την εφημερίδος την κυβερνήσεως
εδημοσιεύθη ο νόμος περΐ στρα-
τιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
ΔΓ αύτοΰ όρίζεται, ότι ή ταχυ-
δρομική ΰπηρεοία τοΰ Στρατοΰ
έν έπιστρατεύσει ένεργεΐται δι'
ΰπαλλήλων των Τ Τ. Τ. έπιατρα-
τευομενων. Ή ύπηρεσία αυτή ύ-
πάγεται υπό τό υπουργείον τής
Συγκοινωνίαν καΐ περιλαμβάνει
την Κεντρικήν υπηρεσίαν, την υ¬
πηρεσίαν Ζώνην εσωτερικόν καΐ
την υπηρεσίαν Στρατιωτικάς Ζώ-
νης. Εις περίπτωβιν έπιστρατεύ-
σεων άπαν έν γένει τό προσωπι¬
κόν έπιστρατεύεται, δύναται δέ
συμφωνών τφ νομώ νά έπιστρατευ-
θίϊ εν δλαί ή έν μέρει καΐ είς πε¬
ρίπτωσιν εκτελέσεως γενικών α¬
σκή σεων.
—Αί δασικαί έκτάσεις.
ΔΓ άναγκαατικοϋ νόμου δημο¬
σιευθέντος είς τό ΰπ' άριθμ. 367
φύλλον τής εφημερίδος την κυβερ¬
νήσεως έπιτρεπεται ή παραχώρη¬
σιν δημοσίων καΐ κοινοτικόν δα-
σικών έκτάαεων καταλλήλων διά
μόνιμον γεωργικήν ή δενδροκο-
μικήν εκμετάλλευσιν.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι γο-
νεϊς θεωροΰμεν υποχρέωσιν μας
νά συγχαρώμεν καί νά ευχαριστή¬
σωμεν θερμότατα την Διεύθυνσιν
καί τό διδακτικόν προσωπικόν τοΰ
Δημοτικοΰ }γολείοι> τοθ Λυκείου
«ό Κοραής», τό οποίον διά τής
ίκανότητός τού καί τής εύσυνει-
δήτου εργασίας τού διεπαιδαγώ-
γησε καί παρεσκεύασε αρίστα τα
παιδία μας, 1) Σπαγουλίοην
Σταΰρ., 2) Βερβεράκην Έμμαν ,
8) Κανετάκην Σωκράτ καί 4)
Καστρινάκην Έμμαν ώστε, ένώ
ήσαν οί μόνοι έκ των άποφοίτων
τής Στ.' ΔημοτικοΟ τοΰ «Κοραή»,
οίτινες προσήλθον είς τάς είσιτη-
ρίους έξετάσεις τοΰ Γυμνασίου αρ¬
ρενων τής πόλεώς μας, επέτυχον
πάντες, καταλαβόντες τάς πρώτας
θέσεις κατά σειράν επιτυχίας επί
ΤΗ ύποψηφίων καί .'5Κ είσαχθέν-
τον
Οί ευχαριστούντες γονεΐς
Σωκράτ. Σπαγουλίδης
Φράγκ. Βερβεράκις
Γεώργ. Κανετακης
Μηνάς Κκβτρινάκης
«Ι
ν.
Ηράκλειον—Κρήτης
Γραφεΐσ έναντι Παλ Νομαρχίας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Παρασκευής
1 Όκτωβρίου 1937
ΚΑΙΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣΡΟΣΣΙΛΣ
ΕΝΤΕ1ΝΟΝΤΛΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ
Ο ΡΩΣΣΟΣ ΕΝ ΤΟΚΙΟ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ
&ΕΝ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλε-
γραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής
παρουσιάζουν τάς σχέσεις Ίαπωνίας καί
Ρωσσίας ώς ένταθείσας επικινδύνως.
Τό τοιούτον αυμπεραίνεται καί έξ
άλλων γεγονότων άλλά καίτης αύτόχρη-
μα έχθρικής στάσεως την οποίαν τηρεΐ
ό λαός τής Ίαπωνικής πρωτευούσης ά-
πέναντι τοΰ έκεϊ πρεσβευτού τής Σοβι-
ετικής Ρωσσίας. Ό πρεσβευτής έξελθών
τής πρεσβείας συνήντησεν έπανειλημμέ-
νως τάς άγρίας αποδοκιμασίας καί έπ&-
θέσεις τού δχλου, άπηλλάγη δέ τή έπεμ-
βάσει τής Άστυνομίας. Ό πρεσβευτάς
μετά την επίδοσιν έντόνου διαμαρτυρί¬
ας παραμένει ήδη είς την πρεσβείαν τού
ήτις καί φρουρεΐται υπό ισχυράς δυνά¬
μεως άστυνομικών.
ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΟΕΩΡΕΙ ΑΦΕΥΚΤ8Ν
ΤΗΝ ΡΠΣΣΟΙΑΠΟΝΙΚΗΝ ΡΗΞΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ »Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬
φορίαι έκ Τόκιο μεταδίδουν τάς άπό-
ψεις των έκεΐ ήμιεπισήμων κύκλων επί
τής εντάσεως των Ρωσσοϊαπωνικών σχέ¬
σεων. Οί κύκλοι ούτοι τονίζουν ότι ή
Ρωσσοϊαπωνική ρήξις καθίσταται πλέον
άναπόφευκτος. Οί ΐδιοι έπιρρίπτουν
τάς ευθύνας των συμβησομένων είς τα
Σοβιέτ τα όποία τελευταίως δέν παρα-
λείπουν ευκαιρίαν διά νά έπιδεικνύουν
πρός την Ιαπωνίαν την έχθρότητά των.
Η &ΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΕ
ΕΙΣΤΟ 0ΡΚ0Τ0Ν ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΘΗΝΑ Ι »Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Αυριον (σήμερον)
ενώπιον τοΰ Κακουργιοδικείου Πειραι¬
ώς άρχίζει ή δίκη τοΰ στυγεροΰ δολοφό-
νου τής λεωφόρου Πανεπιστημίου Γρέ,
κατακρεουργήσαντος ώς γνοιστόν τόν έ-
ξάδελφον αύτοΰ ΙΙρελορέντζον τόν ο¬
ποίον επί πλέον έλήστευσεν.
ΤΟ ===
ΔΙΑ ΤΟΥΣΑΡΡΑΒΠΝΑΣ ΤΟΥΔΙΑΔΟΧΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον τό Υ¬
πουργικόν Συμβούλιον άνελθόν είς τα
άνάκτορα συνεχάρη την Λ. Μ. τόν^ Βα-
σιλέα διά τό βυτυχές γδγονός των άρρα-
βώνων τοΰ Αιαδόχου πρίγκηπος Παύ-
λθυ μετά τ?(ς πριγκηπίσσης τοΰ Άννο-
βέρου Φρ&ιδερίκης.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—ΌΠρωθυπουργός
κ. Μεταξάς εδέχθη σήμερον είς συνερ¬
γασίαν τόν άναχωροΰνοα είς Μακεδονί-
αν διά νά παραστή είς τα έκεΐ τελεσθή-
σόμενα γυμνάσια τής μεραρχίας Σερ¬
ρών ύφυπουργόν των Στρατιωτικών κ.
Παπαδήμαν. Ή συνεργααία αφεώρα
ατρατιωτικά ζητήματα τρεχούσης φύσε¬
ως καί συναφή πρός την εκτέλεσιν των
γ^μνασίων τούτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑ ΤΩ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας.)—Ό μόνιμος ύφυ-
πουργός τών'Εξωτερικών κ.Μαυρουδής
επεσκέφθη σήμερον τόν κ. Πρωθυπουρ¬
γόν τόν οποίον καί κατετόπισεν επί ζη-
τημάτων άφορώντων την εσωτερικήν πο¬
λιτικήν τής Ελλάδος.
Οί Γάλλοι διά τόν λόγον τοΰ Ντοΰτσε.
Ή Ίαπωνική επίθεσις είς τό Τσαπέϊ.
ΡΩΜΗ (ραδιογρ ) — Έν ά-
ναμονή τής σημΐρινής άφίξε-
ως έκ Βερολίνου τού Ιταλού
πρωθυπουργοΰ κ Μουσολίνι
ή Ρωμη παρουσιάζει έορτάσι-
μον όψιν Αί σημεριναί έ-
φημερίδες εξεδόθησαν πανη-
γυρικαί μέ μεγάλους τίτλους
καί είδήσεις διά την αναχώ¬
ρησιν τοΰ κ Μουσολίνι έκ Βε¬
ρολίνου κσί τα πορίσματα
των έκεΐ συνομιλιών τού.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογ.).— Αί
άφημερίδες κρίνουσαι την συ¬
νάντησιν Χίτλερ—Μουσολίνι
είνε ώς επί τό πλείστον έπι-
φυλακτικαί Έργατικά μόνον
καί σοσιαλιστικά τίνα δργανα
τοΰ έπαρχιακοΰ ιδία Άγγλι-
κοΰ τύπου, τονίζουν την άντί-
φασιν ή όποίσ παρουσιάζε-
ται μεταξύ τοΰ περιεχομένου
των λόγων Μουσολίνι—Χί¬
τλερ καί τής δηλώσεώς των δ-
τι έργάζωνται διά την ειρήνην.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) — Αί
Γαλλικαί έφημερίδες τής άρι-
στερδς ένεκαινίασαν σήμερον
σφοδράν επίθεσιν εναντίον
τοϋ κ. Μουσολίνι. Αί έφη¬
μερίδες άναψερόμεναι είς
τάς απειλάς τοϋ Ντοϋτσε ΰ-
πενθυμίζουν την σημασίαν
της γραμμής Μαζινώ, καλοθν
, δέ τούς Ίταλους νά άναγνώ-
σουν την έκθεσιν των Άγ-
| γλων έπιτελών, κατά τα τε¬
λευταία γυμνάσια τοϋ Γαλλι-
1 κου στρατοΰ, διά την γραμ¬
μήν ταύτην κσι τό έμψυχον
υλικόν τού Γαλλικοΰ στρατοΰ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.),—
Έκ Σαγκάης αγγέλλεται δτι
υπήρξε φοβερά ή εναντίον τοΰ
Τσαπέι Ίαΐτωνική επίθεσις Τό
έδαφος άνεσκάφη κυριολεκτι¬
κώς έκ των όβίδων. Τα πτώ-
ματα των Κινέζων καλύπτουν
εύρυτάτην έκτασιν Αί Ίαπω-
νικαι προφυλακαί έπροχώρη-
σαν άρκετά χιλιόμετρα
Ή τροποποίησις των διατάξεων.
τής φορολογίας καθαρών προσόδων.
Διά δημοσιευομένου είς την
εφημερίδα τής κυβερνήσε¬
ως νέου νόμου περΐ τής φο¬
ρολογίας τοΰ συνθετικοΰ, έ-
πέρχονται είς την ίσχΰουσαν
νομοθεσίαν σημαντικαί τρο-
πολογίαι άποσκοποΰσαι είς
την εξουδετέρωσιν των κατα-
στρατηγήσεων αυτής καί των
ποικίλων φορολογικών διαφυ¬
γών.
Ύποσημειοθται αρμοδίως δ¬
τι διά τοΰ νέου νόμου οΰδε-
μία ψορολογική έπιβάρυνσις έ-
πέρχεται ένώ παραλλήλως ά-
νακουφίζονται οί μικροί είσο-
δηματίαι.
Ειδικώς διά την εξουδετέ¬
ρωσιν των φορολογικόν δια¬
φυγών συνιοτώνται είς εκά¬
στην πρωτοδικειακήν περιφέ¬
ρειαν άνά εν λαϊκόν φορολο¬
γικόν δικαστήριον αποτελού¬
μενον έξ ενός πρω:οδίκου ή
τού άναπληρωτοΰ τού ώς προ-
έδρου καί δύο λαικών δικα-
στών ώς μελων
Τα φορολογικα ταυτα δικα-
στήρια θά κρίνουν είτε ένστά-
σεις των φορολογουμένων εί¬
τε άποψάσεις τοΰ έφόρου κα-
ταλογίζοντθς συνθετικόν φό¬
ρον. Ό έ'φορος διά τοΰ νέου
νόμου άποκτά τό δικαίωμα νά
καθορίζτ) συνθετικόν φόρον ε¬
πί τή βάσει καί μαχητών
τεκμηρίων αναγόμενον είς
την πολυτελή διαβίωσιν τοϋ
φορολογουμένου. Τοιουτοτρό¬
πως θά καθίσταται άδύνατος
ή διαφύγη έκ τοϋ συνθετικοΰ
φόρου των μεγάλων φορολο¬
γουμένων.
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ 1937
Την προσέχη Κυριακήν θά
τελεσθή μετά τής συνήθους έ-
πισημότητος είς την Πλατείαν
Ελευθερίας ή όρκωμοσία των
νεοκαταταγέντων κληρωτών
τού 43ου Συντάγματος. Είς
την όρκωμοσίαν εκλήθησαν δ-
πως παραστώσιν αί αρχαί
καί τό κοινόν.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΙΝ
Δι" άναγκαστικοθ νόμου
δημοσιευθέντος είς την εφημε¬
ρίδα τής κυβερνήσεως λαμβά-
νεται σειρά μετρων ηροστασί-
ας τής χλωρίδος καί τής δα-
σικής βλαστήσεως γενικώς.
Δι' είδικών διατάξεων προ-
βλέπεται έπίσης ή απαγόρευ¬
σις συλλογής καί έκριζώσεως
σπανίων φυτικών εϊδών Έπί¬
σης προβλέπεται ή "ίδρυσις έκ-
τροψείων πρός πολλαπλασι-
ασμόν σπανιζόντων ή έκλιπόν-
των κυνηγετικών ζώων.
Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Χθές την εσπέραν θα συ·
νεδρίαζεν είς την Δημαρχίαν
προκειμένου νά προέβαινεν
είς την κατακύρωοιν τάς δη-
μοπρασίας αποπερατώσεως
τής Ένετικής Λέσχης ή Δη-
μαρχιακή Έπιτροπή "Ηρα¬
κλείου
ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΝ ΕΙΔΗ
Τό Γενικόν χημεΐον τοϋ
Κράτους δι' έγκυκλίων τού
άπευθυνθεισών πρός τάς αρ¬
μοδίας αρχάς κοινοποιεΐ άπο-
φάσεις τοϋ Συμβουλίου χημι-
κής Υπηρεσίας καθοριζούσας
τούς δρους τούς όποίους δέον
νά πληροΰν τα είς την κατα¬
νάλωσιν προσφερόμενα έλαι-
όλαδα, γαρύφαλλα, έδώδιμα
λίπη καί μαργαρίνη, κακάον,
τα διά την μακαρονοποιίαν
καί την ζαχαροπλαστικήν πα-
ραγόμενα άλευρα τύπου
65 ο)ο καί τα διάφορα εϊδη
τυρών.
Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΏΡΙΟΥ ΣΙΤΟΥ
Διά προστατευτικών υπέρ
των σιτοπαραγωγών μέτρων
τοΰ ύπουργείου τής Γεωργίας
υποχρεούνται οί άλευροβιομή
χανοι καί οί άλευρέμποροι να
άγοράζουν τόν έγχώριον σί-
τον έκ τοϋ έλευθέρου έμπορί-
ου είς την αυτήν τιμήν μέ την
οποίαν άγοράζει τούτον καί ή
έπιτροπή συγκεντρώσεως σί-
του.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
Αί κυμανθεϊσαι χθές έν τη άγορά μας τιμαί των κατωτέρω £>χω
ρίων προιόντων Γΐχον ώς ακολούθως:
Σταφίδβς.
Σουλτανίναι
Καραμπ
Ελεμέδες
δρ.
Ταχτας
Μαύραι
Υ'
α'
22- 23-
2150
19.50-20 50
14 -18.
14 50- 15 -
12 70
11 -
12-
Ι0 50
η__
9
Χαρούπια > 2 50
"Ελαια 5ο > 40 —
» κοινά » 38
Σάπωνες.
Λευκοί α' ποιότητος δρ 24.-
» β' » 22.-
Πράσινοι α' ποιότ. » 22.—
β · - 20 50
θΐνοι.
Αρχανών τό μίστατ. » 45.
Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ 6.
ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
30ής Σ·-ιττρμβρίου 1937
Ζυρίχη
Παρισιοι
Λονδίνον
Νέα Ύόρκη
-Αγορά Πώλησις
25 35 - 25 60
3.75 385
546 550
110 30 11130
"Αμστερδαμ
Στοκχόλαη
Βρυξελλαι
Βαρσοβια
Άγορά Πώλησις
60.80 61 40
28 10 29 35
371 375
2075 21 —
ΤΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ
ΓΕΩΡΠΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
ας δι' έγκυκλίου τού ζητεί
άπό την Άγροτικήν Τράπεζαν
δπως ενεργήση διά των ΰπο-
καταστημάτων της καί μετα-
φερθοϋν άπαντα τα ύπόλοι-
πα των καταργουμενων Γε-
ωργικών ταμείων είς τό ΐδρυ-
θέν Κεντρικόν Ταμείον Γεωρ¬
γίας, Κτηνοτροφίας καί Δασών.
Ο ΕΡΑΝΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ή Κοινότης Κάτω Αρχα¬
νών εψήφισεν υπέρ ένισχύσε-
ως τοθ έράνου συλλογής πο-
σών υπέρ τής Βασιλικής ά-
εροπορίας δρχ 2 500
ΑΙ ΑΓΡΟΚΛΟΠΑΙ
Υπό τοΰ άγρονόμου Τυμ-
πακίου επεβλήθη χρηματικόν
πρόστιμον δι' άγροκλοπήν είς
τόν Έμμ Κουνδουράκην έκ
Φανερωυένης.
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Κατά τόν λήξαντα μήνα
Σεπτέμβριον είς τόν λιμένα
Ηρακλείου κατέπλευσαν 51
άτμόπλοια υπό σημαίαν Ελ¬
ληνικήν, 2 υπό γιουγκοσλαυι-
κήν, 8 υπό ίταλικήν 10 υπό
αίγυπτιακήν 3 υπό ουγγρι¬
κήν 1 υπό δανικην 4 υπό σου-
ηδικήν 2 υπό γερμανικήν καί
6 υπό αγγλικήν
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΩΡΕΑ
Ό Σύλλογος Έμποροβιο-
μηχάνων έξαγωγέων σταφί¬
δων κατέθεσεν είς τό Ταμείον
τού ΦιλανθρωπικοΟ Συλλόγου
των Κυρίων "Ηρακλείου δρχ.
1000, άντΐ στεφάνου είς την
σορόν τοϋ αειμνήστου Γεωργ.
Βακαλάκη.
ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
ΤΩΝ ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
Τό υπουργείον Γεωργίας ά-
νέστειλεν δλας τάς κανονικάς
άδε'ας των προισταμένων των
Γεωργικών 'Υπηρεσιών καί
των διευθυντών των Γεωργι¬
κών Ταμείων. Κατά συνέπει¬
αν οί τελοΰντες έν αδεία γε-
ωργικοι ύπάλληλοι δέον άνευ
άλλης ιδιαιτέρας είδοποιήσε-
ως να έπανέλθουν άμέσως
είς την υπηρεσίαν των
ΙΔΡΥΣΙΣ
ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
Υπό τοθ ύπουργείου των
Σιδηρόδρομον έχορηγηθησαν
άδειαι διά την "ίδρυσιν νέων
έργοστασίων έν "Ηρακλειω είς
τούς κ.κ Υίοΰς Ν.Κωνσταντι¬
νιδη καί Ν Πετρίδην διάξυλουρ
γεΐον, έν Λιμένι, Χερσονήσου
είς τούς κ κ. άδελφούς Χρ.
Κασαβέτη διά ελαιοτριβείον,
έν ΡεθύμνΓ) είς τόν Στ. Λαγου-
δάκην διά ξυλουργεΐον καί
είς τόν έν Κισσάμω κ Ν. Χαρ
χαλάκην δι' ελαιοτριβείον
Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπό τής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας τοΰ Ύπουργείου
τής Άεροπορίας προεκηρύ-
χθη διαγωνισμός διά την πρόσ
λήψιν τηλεγραφητων πρός συμ
πληρώσιν των υφισταμένων
είς την υπηρεσίαν ταύτην κε¬
νών θέοεων
Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α
Είς τόν νομόν Λασηθίου με¬
τετέθη ό πρωτοδίκης κ. Α.
Μπόμπος,
3Η Πρωΐνή
ΚΑΤΛΣ
ΥΤ ΑΙΠ
ΑΣΙΣ
1 ΔΙΕί
ΕΠΙΑΕ _____
Η ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ
ΕΝ ΒΕΡΟΑΙΝΟ ΟΕΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΗΛΛΑΖΕΗ
ΕΝΤΕΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σδπτεμβρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς πληρο¬
φορίας τ/ις νυκτός οί διπλωματικαί καί
δημοσιογραφικοί κύκλοι των Παρισίων
καί τοΰ Λονδίνου φρονούν ότι ή Ιτα¬
λία μετά τάς εκδηλωθείσας έν Βερολίνω
άπόψεις αυτής, αΐτινες στρέφονται απο¬
κλειστικώς εί; την επικράτησιν τοΰ
Φράνκο, ήλλαξεν ούσιαστικώς στάσιν,
άπομακρυνθεΐσα τής μέχρι τούδε διαλ-
λακτικότητος καί μετριοπαθείας είς τό
Ίσπανικόν ζήτημα.
Κατόπιν τούτου ή διεθνής κατάστα¬
σις χαρακτηρίζεται πάλιν ώς έπιδεινω-
θ&ίσα. Ενδεικτικόν μάλιστα των έν προ-
κειμένω προβλέψεων θεωρεΐται την στιγ¬
μήν ταύτην ή γλώσσα τού κυβ&ρνητικοΰ
Γαλλικοΰ τύπου έπιτιθεμένου μετ" άσυ-
νήθαυς βιαιότητος εναντίον των κ. κ.
Μουσολίνι, Χίτλερ.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγράφημα έκ
Παρισίων αγγέλλει ότι είς την έκεΐ διά¬
σκεψιν των ναυτικών έμπ&ιρογνωμόνων
επήλθε σήμερον συμφωνία, διευθετηθει-
σών των διαφωνιών αΐτινες άνεφύησαν
προχθές.
Συμφώνως πρός τούς όρους τής επι¬
τευχθείσης συμφωνίας άνεγνωρίσθη ή ί-
σοτιμία τής Ιταλίας είς τόν διενεργού-
μεναν έν τή λεκάνη τής Μεσογείου έλεγ¬
χον καί την περιφρούρησιν έν αυτή τής
ελευθέρας ναυσιπλοΐας.
Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
ΕΝ ΜΕΣΩ Ν]Ω_Ν_ΕΚΔΗΑΩΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ :*Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
άνταποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληρο-
φίαι έκ Β&ρολίνου περιγράφουν τα τής
χθεσινής αναχωρήσεως τοΰ Ιταλού δι-
κτάτορος κ. Μουσολίνι εκ τής Γερμα-
νίκης πρωτευούσης. Είς τάς έν λόγω
πληροφορίας έξαίρεται τό αυθόρμητον
καί μ&γαλειώδες τής γενομένης είς αυ¬
τόν προπομπής κι*ί τό ένθουσιώδες των
πρός αυτόν έπευφημιών τοϋ 1'ερμανι-
κού λαοϋ.
ΧΘΕΣ Ο Κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
ΘΑ ΕΞΕΦΟΝΕΙ ΛΟΓΟΝ ΕΙΣ ΡίΙΜΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σ&πτεμβρίου (τοϋ
άνταποκριτοΰ^ μας).—Έκ Ρώμης αγ¬
γέλλεται ότι ό Ιταλός πρωθυπουργός
κ. Μουσολίνι πρόκειται νά έκφωνήση
άπόψε λόγον πρός τόν λαόν τής Ίταλι-
κης πρωτευούσης. Ό λόγος τοΰ κ.
Μουσολίνι θά π&ριστραφήείς τάς συμ¬
φωνίας τοΰ Βερολίνου, θά τονίση δέ
την έγκαρδιότητα καί στερρότητα των
Γερμανοϊταλικών σχέσεων.
ΣΥΝΕΧΙ20ΝΤΑΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
ΤΩΝ Κ1ΝΕΖΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
τού έξωτερικοΰ ότι συνεχίςονται πάντο-
τε οί βομβαρδισμοί των Κινεζικών πό¬
λεων. Οί βομβαρδισμοί γίνονται καθη¬
μερινώς καί έκ π&ριτροπής διά βομβαρ-
διστικών καί καταδιωκτικών συγχρόνως
άεροπλάνων. Οΰτω άφ* ενός βομβαρδί-
ζονται αί Κινεζικαί πόλεις, άφ' ετέρου
δέ τα φρούρια καί αί ά&ροποριχα,ί βά-
σ&ις των Κινέζων.
ΤΑ ΚΙΝ ΕΖΙΚ Α Α ΛΙΕ Υ Τ! Κ Α
ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σ)βρίου (τοΰ άντα-
ποκριτοΰ μας).—Έκ Τόκιο αγγέλλεται
ότι ή καταβύθισις Κινεζικών άλιευτικών
υπό των Ίαπώνων εγένετο διότι απεδεί¬
χθη ότι είς τα άλι&υτικά ταύτα συγκατε-
λέγοντο μετημφιεσμέναι τορπιλλάκατοι
την δράσιν των οποίων είχον αποστο¬
λήν νά άποκρύπτουν τα άλιευτικά πλοι-
άρια. Αί^ πληροφορίαι αυται τονίζουν
ότι κατ' απόφασιν τού Ίαπωνικοΰ ναυ-
αρχείου τα Κινεζικά άλιευτικά θά βυθί-
ζωνται εφ» όσον δέν πλέουν μεμονωμένα
Κα ι μέ έμφανή τα βήματά των.
Μέγεθος Γραμματοσειράς