99955 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3259

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

02/10/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟ
ΩΣΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.-ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.259.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΓΤΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932.
II
ι
τη κ. γ.
31 ΑΜΟΤΕΡΑ ΠΑΣΗΣ ΠΡΟΒΑΕΨΕΠΣ ΚΛΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
Ο ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ
Ο ΜΝΗΜΕΙΩΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΗ
ΓΗ χββσινη οηβδβχή τού Γεωρ-
γίβυ Ναρϋ υπήρξεν ανωτέρα κοά
τ&ν μάλλον αΙσιοδό$«>ν πρββλέ-
φϊΜν. Ό λαός τής πόλεώς μ«ς,
ό λαέ-ς τού νομβθ μας, είς μάζας
πνκνάς, κΐς κύματα άνθρώπων ορ-
μητικά καΐ άγάλλβντα, χατήρχε
τβ αίς τόν λιμένα, διά νά υπο
δεχβή τόν έπίλεχΓον συμπολίτην.
Κατηρχιτβ μέ χαράν πραγματι¬
κήν κ«ί έν θβυσι«σμ£ν άνυποκρι-
τβν — κατήρχετβ μέ σβμνότητα,
μέ ενδόμυχον πίστιν κρός β,τι έ-
{εκρβσώπηββ κατά τα τελευταία
Ετη ό έ£α;ρίτι>ιβς πολίτης τού Η¬
ρακλείου, β δπΐΗθυργικές υπουρ-
γέςτών θΐκβνβμτκδν καΐ έν ταύ-
τφ, · Ισχυράς καΐ έπιβλπηχ&ς
ηροΜθητής καΐ άντιλητττωρ τ&ν
τοαικων συμφεροντων. Οί «γρό
ται, οί βΐλικρινίΐς, οί αδολοι άλ¬
λαι χαί στβχαστικοΐ καΐ ·ύφυβίς
*αί διορατικοί, οί έπαγγίλματί-
«ι οί βιοτβχναι, δλαι «Ι τά{εις,
«Ι ΐτβνβΰσαι τόν τόπον καί ένδι-
«φβρβμβνοη διά Τβ μέλλον «Ο¬
του κϊί τβ γβνιχβν κοιλύν, {.«-
δέχβησαν έν έξάλλω ένθβυσι*·
σμφ τό* Γεώργιον Μαρήν. Ό
χοιραχτηρ τής ύποδβχή; υπήρξεν
βΰτω απολύτως αύμφωνος μέ ο,τι
καί έιτ«9όμη]ε καί η?οέβλψ*ν ή
δημοσία γνώμη: "Υπήρξε παλλαϊ-
κος καί πάθημος, υπήρξαν αυ¬
θόρμητον ειλικρινός φιλβλβύβ··
ρβς καί μαζύ άχρωμάτιστβς καί
άπρβσΜπος. Υπήρξεν άντίξιος
τού διακρβποϋς συμπολίτου καί
των πολυβιδνν ύπηρεαιων τού
«ρβς την Κρήτην. Υπήρξεν β,τι
ίπρκπβ νά υπάρξη: άνευ προηγου-
μένου δια τα πολιτικαί χρονικά
τής πόλεώς μας προκειμένον κΐρι
πολιτικοϋ τού τόπον, στχδιοδρο·
μηβκντος ύπβροχ»ς βΐς τας άνω·
τάτας υπηρεσίας τού Κράτβυς άλ
λά καί παλαίσαντος ίιπέρ των μ«-
γάλων τής χώρας οικονομικήν
προβλημάτων κ»1 των ζητημχ
των τής Ιδιαιτέρας τού πατρίδος].
Η ΥΠΟΔΟΧΗ
Άπό δαθείας πρωΐας χθές ή
πόλις μας παρουσίαζεν Ι συνήθη
κίνησιν. Πλήθη ουμκολιτων κβτέ·
αλιιζον χχ κέντρα τής πόλεως ένώ
άλλα πλήθη κατήρχοντο καί κα-
τελάμβανον θέαεις περί τόν λιμένα
χαΐ μέχρι τοθ άκρωτάτου σημείου
τοθ λιμένι βραχίονος. Χωρικοί καί
έκ των άπωτέρων περιφέρειαν τοθ
ΝομοΟ είαήρχοντο άπό των πρώ-
των πρωϊνων ώρων εις την πόλιν,
κατά την ώραν δέ τής άφίξεως τοθ
ατμοπλοίου κατέφθαναν "σεκάδες
μυρτοστολΐστων καί αημ«Κ>στολί-
οτων αύτοκινήτων φερόντων πλήθη
άγροτων έγκαταλειψάντων τάς ερ¬
γασίας των διά νά δποδεχθοθν καί
Ιδουν έκ τοθ πλησίον τόν προστά-
την των άγροτικων καί Ήρακλει-
»τικΑν ζητημάτων, τδν τοσίκις
εδεργΐτήσαντα αδτούς.
Καθ* ή"^ ώραν τό ατμόπλοιον
€Άλμπίρτχ» έφ' ού έπέδαινεν ό
κ. Μαρής ανεφάνη είς τόν δρίζον-
τα τα πλήθη χΆ κόσμου είχον
καταλάβη ολόκληρον την περιο¬
χήν τοθ λιμένος είς ήν ήτο άδύ-
νατος κάβε μετακΐνησις λόγω συ-
νωστισμοθ. Είς την άπ&βίθραν
είχον κατέλθη δ κ. Δήμαρχος 6
Πρόεδρος τοθ ΔημοτικοΟ Σομδου-
λΐου, τό Δημοτικόν Συμβούλιον, ο,
πρόεδροι τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμβ-
λητηρίου καί ΈμπορικοΟ Συλλό-
γου, άντιπρόσωποι τού έμπορικοθ,
διομηχανικοθ, καί έπαγγελματι-
κοθ κόσμου τής πόλεως, έκπρό-
σιοποι των άγροτδν καί πλεΐστοι
προαωπικοί καί πολιτικοί φίλοι
τοθ κ. Μαρή, ή δργανωτ-κή δέ
τής δποδοχής έΐατροπή ήνοίχθη
διά δενζινακάτου είς τό πέλαγος
πρός προϋπάντησιν τοθ κ. Μαρή·
Πολίται άδιακρίτως ήλικίας χαί
τάξεως είχον πολύ πρό τής «Κ»-
ξεως τοθ ατμοπλοίου εΐβέλθη είς
λέμδους, τινές έκ των οποίων εί
χον επικινδύνως υπερπληρωθή· κ*ί
είχον άναχθ^ μέχρι τοθ βτομίου
τοθ λιμένος άναμένοντες τόν εϊσ-
πλουν τής «Άλμπέρτας». Έπίσης
πλεΐστοι έκ των φίλων τοθ κ. Μα¬
ρή είχον έπιδιδααθ^ σημ«ιοστολι·
αμένων λέμβων διά νά προΰπαν-
τήοουν καί νά χαιρετίσουν έΐτί τοθ
ατμοπλοίου τόν λαοφιλή συμ«ολί-
την.
Κατά την ώραν τής άγκυροβο-
λίας τοθ ατμοπλοίου, τό θέαμα ήτο
ανώτερον πάσης περιγραφήν τ®ν
φίλων τοθ κ. Μαρή έπευφημουν-
των αυτόν ζωηρώς έκ των λέμδων
ΧαΙ ένθουοιωδως ζητωκραυγαζόν-
των. Ό κ. Μαρής έκ τής γεφύρας
τοθ πλοίου μβτά τοθ υίοθ τού κ.
Κωνστ. Μαρ1 άακεπής **1 «ν
«ροφανεΐ συγκινήσει έχαιρέτα τ»
πλήθη των συμπολιτών τού έν με-
οφ των χαιρετισττ)ρίων συριγμων
των άτμακάτων καί τής «Άλμπερ-
«ί». Επί τοθ ατμοιιλοίο»1 *? 00
άνήλθον ο£ 6πο5εχθεντε; τόν κ.
Μαρήν, έσ^νεχίσθησαν συγκινητι-
κώταται έκδηλώσεις πρός αυτόν
έκ μέρους πάντων καί ιδία πάλαι
ών φίλων τΔα, εκπροσωπών το
έφεδρινοϋ, τοθ έργατικοθ καί &■
γροτικοθ κόσμου.
Η ΑΤΤΟΒΙΒΑΣΙΣ
Κατορθωθέντος μετά πολλοθ κό
που νά επέλθη ή δέουσα ήρεμία
καί νά άπομχκρυνθοθν έκ τοθ α¬
τμοπλοίου αί κατάφορτοι έκ τοθ
κόσμου λέμβοι, δ κ. Μαρής ναΐ δ
συνοδεύων αυτόν υιός τού, έπιδι-
δάζονται επί τής δενζινακάτου
μετά τής επί τής δποϊοχής λαϊκής
έπιτρρπής καί των άντιττροσώπων
τοθ Τύπου. Έν μέσφ συνεχώνζη-
τωκραυγών καί συριγμάτων τής
«Άλμπέρτας» καί των λοιπών ά-
τμοπλοίων. σημζιοστολισθέντων δ-
μα τή αφίξει της—ή βενζινάκατος
άπή?ε πρός την άποβάθρανείς την
οποίαν έπλεύριζε μετ' δλίγην ώ¬
ραν ένφ ή μουσική τοθ Δήμου έ·
παιάνιζε διάφορα θούρια καί δ
καταλαβών τα κρίσπεδα τής πα-
ραλίας άπειρος κόσμος, έζητω-
κραύγαζε φρενητιωδώς υπέρ τοθ
κ. Μαρή.
Τόν κ. Μχρήν ήρπασαν κυριο-
κεκτικώς έκ τή; δενζινακάτου οί
φϊλοιτου έν μέσω ζωηροτάτων
έκδηλώσεων. Άποδιδαζόμενος τόν
πρ&σεφώνησεν συγκεκινημένος δ
Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Παπα-
δδπουλος ηρ&χος έκ μέρους τής
πόλεως, δεύτερος δέ δ πρόεδρος
τού ΔημοτικοΟ Συμδουλίου κ. Ά-
δαμάντ. Κωνσταντινίδης έξ δνόμα-
τος τοθ προαφυγικοθ στοιχείου,
έκδηλων την εύγνωμοοόνην ,τνυ
δι* δσα καλά επετέλεσε δπίρ αυ¬
τών καί τής πόλεως.
Ό κ. Μαρής απήντησε ευχαρι¬
στών αμφοτέρους τονίσας δτι τάς
μικράς τού υπηρεσίας προσέφερεν
άδιακρΕτως πάντοτε, έξ υποχρεώ¬
σεως καί άγάπης πρός την Πα-
τρίδα τού, τό "Ηράκλειον.
Ό κ. Μαρής κατόπιν έπιχειρεΐ
νά εξέλθη τοθ δποοτέγου τοθ λιμέ¬
νος, άλλ' ή έντός καί έκτός άνθρω-
πλήμμυρα κινεΐται πρός τό μέρος
τού καί είνε αδύνατον νά προχω-
ρήση. Κάμνει μετά κόπου δλίγα
δήματα καί τέλος άναρπάζεται
πρός στιγμήν είς τάς χείρας των
φίλων τού καΐ κυριολεκτικώς άπο-
θεοθται.
Έΐιεμδαίνίΐ άοτυνομική δύναμις
διά νά τοθ ανοίξη όλίγην δΕοδον.
Διά τής δδοθ Μαρτύρων δέ, έπευ-
φημούμενος καί ραινόμενος άπό
των έξωστων μέ δνθη προχώρει
μετΑ κόπου. Είς τό μέσον τήςδδοθ
Μαρτύρων δ κ. Μαρής άναφωνεί:
—Ζήτω δ Βενιζέλος!!
Είναι άπερίγραπτος ή φρενίτις
πού επηκολούθησε. "Ολα έκεΐνα
τα άνθρώπινα κύματα έκσποθν είς
μί»ν μυριόστομον ζητωκραυγήν,
προχωρο5ντα δέ μέ τχ λάδχρα
χαί την μουσικήν φθάνου,/ είς τό
παρά την πλατϊΐαν των Καλλερ¬
γών Κίντιον των Φιλελεύθερον.*,
άπ' δΐτου ό τΐω; πρίεϊρος τοθ
Δημοΐικοΰ Σομβουλίου κ. θαλασ¬
σινός άπε^θυνόμενο; προςτάπλή-
Ηη χαΐρετίζει την ϊφ.ξιν το5 κ.
Μαρή δια των έξη;:
Σύμπας ό λα&ς τής πόλεως καί
τού Νομού Ήραχλείοι ύπο&εχβται
σήμερον μέ εντελώς ιδιαιτέραν χα¬
ράν καί ευχαρίστησιν τό έξ
αυτού άμέσως προερχόμενον έπίλε-
χτον τέκνον τού τόν χ. Γ. Μαρήν.
Μέ έζωγραφισμένην χαράν είς τα
πρόσοοπα ύπϋΛεχόμεθα σήμερον έ
κβίνϋν ό οποίος επί μίαν συνεχή εί
κοσιπενταετίαν έργάζβται χαί μοχθεϊ
άποχλΕΐστικώς διά *ά συμφέροντα
τής Κρήιης «αί ίδιαπβρως οιά τα
συμφέρονΐα τού Νομ .ύ μας,—υπο
δεχόμεθα εκείνον ό οποίος άπό τοΰ
1916 χα'ι εντέυθεν διεδραμάτισε σπου
δαιότατον ρόλον είς την πολιτικήν
Ιστορίαν τοΰ τόπον καί ό οποίος, έρ-
γασθε'ις μέ πίστιν αφοσίωσιν καί ά-
συνήθηθεληματιχότητα,συνετέλεσε τα
μέγιστα είς τ6 υπό τού Πρωθυπουρ
| γοΰ συντελεσθέν έργον χαί κατέστη
ό έμπνευσμένος σύμβουλος καί δεξιός
παραστάτης τού Βϋνιζέλου. Ύποδβ-
χόμεθα έΛεϊνον έν τω προοώπφ τοΰ
οποίον όλόχληρος ή Κοήτη «-αί ιδι¬
αιτέρως ό Νομίς χοό Ηρακλείου εύ
ρήκε τόν προστάτην καί εύεργέτην
είς όλας τού τάς ανάγκας χσί ό ό
ποίος παρεΐχε καί παρέχει είς πάν¬
τας άδιαχρίτως πολιτ. φρονήματος
μβτά προθυμίας χαί στοργής την υ¬
ποστήριξιν χαί αρωγήν τού,—ύπο-
δεχόμεθα εκείνον ό οποίος οταδιο-
βρομήσας λίαν επιτυχώς είς την πο¬
λιτικήν χονίσιραν τής χώρας κατέ¬
λαβε περίλαμπρον ^καί διακεχριμέ
νην θέσιν είς τόν πολιτ. κόσμον τής
Ελλάδος χαί κατέστη ούτω Παν έλ¬
λην ι ο; προσωπικότης ή όποία έπέ
ρασε τα όρια τής Ελλάδος χαί κα¬
τέστη γνωσιή είς τούς διεθνεί;
οίκον, κύκλονς τού κόσμου.
Ύποδεχόμεθα τέλος εκείνον ούτι¬
νος ή ίκανότης, ή ίδιοφυΐα καί ή
άιαμπτης, χαί έπίμονος θκληματικό
ΐης θά τόν φέρουν ταχέως ι-αΐ άσφα
λώς είς ανώτερον πολ. επίπεδον.
Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος.
θεωρώ έν.ελώς περιττόν νά το
νίσω ποία είνε ή τιμή πρός τόν τό
πον αυτόν καί π»!α ή μεγίσιη ωφε¬
λεία έκ τής τοιαύτας όντως ζηλευΐής
θέσεως τού έπιφανοϋς σιιμπολίτου
μας καί πόσον μέγιστον συμφέρον
εχει ό τόπος νά ενισχύση αυτόν.
Θεωρώ δμως έπίσης άνΐίστοιχον
υποχρέωσιν μου νά τονίσω ότι θό
είναι μεγίστη άχεριστία εάν έκ τοΰ
νομοϋ μας εύρεθώσιν άνθ^ωποι οί
τίνες Θά παραπλανηθοϋν άπό εύχό
λους χαί ψευδείς ύ/ΐοσχέσρις χαί
τραποΰν ποός τό μέρος νεαρών φι
λοδόξων ι.ϊ ινες δέν έχουν την ψυχι-
χήν δύναμιν καί ίχανότητα νά άντα-
παχριθοϋν είς τάς πολλαπλσς ανάγ¬
κας τοΰ ιόπου τούτου, ή θά εύρε¬
θώσιν αλλοι οΐτινες Θά ά ιαφορή-
σονν πρός τό έπιβαλλόμενον καθήκον
καί συμφέρον των.
Υπερποτέ Αλλοτε ένδβίλ-νυται σή
μερον νά ρργασ&ώμεν πάντες μέ έν¬
θερμον ενθουσιασμόν χαί νά προσέλ-
Θωμε μεθαύριον πάντες άρθρόως ΰ
ποστηρίίοντες μετά φανατισμόν τόν
υπό την ήγεσίπν τού έπιφανοΰς συμ¬
πολίτου μας. συνδυασμόν των φιλε
λευθέρων, όστις αποτελεί τό καύχη-
μα καί άγλάΐσμα τού τόπον.
Τόν λί^ον τοθ κ. ΘχλαασινοΟ
διαδέχονται ζωηραΐ έκδϊ^λώσεις
ύαέρ τοθ κ .Βενιζέλου καί τοθ κ
άρη, ϊστις κάμνει χειρονομίαν
διά νά επέλθη ήσυχία, είτα δέ χαι
ρετίζιον τα συγκεντρωμένα καί έν
θουσιώδη πλήθη, λέγει τα εξής:
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΗ
'Αγαπητοί Συμπολίται,
Φαντάζεσθε βεβαία πόσον
εΰλογος καί πόσον βαθεΐα
είναι ή συγκίνησις μου διό¬
τι πατώ τό έδαφος τής ιδι¬
αιτέρας μου Πατρίδος μετά
μακράν απού οίαν καί ποίαν
ψυχικήν αναγέννησιν αίσδά-
νομαι ευρισκόμενος μεταξύ
τόσων άγαπητών συμπολι¬
τών, μεταξΰ τόσων παλαιών
«αί δεδοκιμασμένων φίλων,
μεταξύ τόσων πολυτίμων συ-
ναγωνιστών τους όποίους επί
μακράν σειράν έτών έγνώ-
ρισα πάντοτε σταθερούς καί
πιστούς καί καθ* ημέραν
πιστοτέρους καί θερμοτέρους
όπως τό πιστοποιεί καί ή έγ
κάρδιος ύποδοχή σας.
Πρός τοιούτους φίλους καί
συμμαχητάς άποτβινόμενος
δέν θά σάς άπασχολήσω διά
μακρών έκθέτων τό όγκώ·
δες έργον τής Κυβερνήσεως
των Φιλελευθέρας κατά
την παρελθούσαν τετραε·
τί αν.
'Αλλά δέν βλέπω την α¬
νάγκην νά μακρηγορήσω ου¬
δέ διά την δράσιν την ιδι¬
κήν μου είτε ώςτοπικοΰ όιν
τιπροσώπου τοΰ Νομοΰ ^Η¬
ρακλείου, είτε καί γενικώτε-
ρον ώς μέλους τής Κυβερ¬
νήσεως «αί 'Υπουργοΰ των
Οίκονομικών.
Διότι γνωρίζω δτι την δι
πλήν μου ταύτην δράσιν πα¬
ρηκολουθήσατε μετά στοργι·
κου ένδιαφέροντος καί μετά
δεδικαιολογημένης Ικανοποιή¬
σεως έσημειώνετε τάς μι¬
κράς επιτυχίας τοΰ άντΐΛρο-
σώπου σος.
Δέν περιμένετε έπομενως
άπό έμένα σήμερον νά σάς
πληροφορήσω ότι ώς^ άντι-
πρόσωπός σας ουδέ επί στιγ¬
μήν έλησμόνησα^ τάς ύπο-
χρεώσεις μου άπέναντι τοΰ
Νομοΰ ό οποίος επί 22 συνε¬
χή £τη μέ τιμά διά τής έμ·
πιστοσύνης τού άλλ' οί θερ·
μοί λόγοι τούς όποίσυς ήκου¬
σα πρό όλίγου περί τής δρά
σεώς μου άπό την προσφώνη-
σιν τοϋ άγαπητοΰ φίλου κ.
Θαλασσινοΰ μοϋ δίδουν τό
δικαίωμα νά πιστεύσω δτι
δέν ύπάρχει κανείς Ήρακλει-
ώτης ό οποίος νά μην άναγνω-
ρίζη δτι τάς ΰποχρεώσβις μου
ταύταςέξεπλήρωσα προθύμως
«αί εύσυνειδήτως πάντοτε
καί είς πάσαν ευκαιρίαν
επί δλων των ζητημάτων
των αφορόντων τόν Νο¬
μόν μας.
Καί ή σταφίς «αί τό έλαι-
όν καί ό οΐνος «αί ή σοΰμα
«αί τα «ίτρα «αί τα χαρού-
πια καί δλη έν γένει ή
παραγωγή τού Νομού καί οί
δρόμοι καί τα ρχολεία καί τα
δημοσία «τίρια «αί ό λιμήν
«αί πάν τα έν γένει τα δη¬
μοσία έργα, άλλά καί δλα τα
ζητήματα των διαφόρων πε-
ριφερειών τοϋ Νομοΰ καί
των διαφόρων τάξεων καί
όμάδων, είτε γεωργικά, είτε
έμπορικά, είτε έργατικά, εί¬
τε προσφυγικά, είτε έφεδρι-
κά, άκόμη δέ καί τα δίκαια
προσωπικά ζητήματα των
συμπατριώτην, μ' εύρον
πάντοτε πρόθυμον ύποστη-
ρικτήν καί συνήγορον ομού
μέ τούς άλλους άντιπροσώ.
πους τοΰ Νομοΰ καί συνερ-
γάτας μου.
Καί δέν είναι ύπερβολή
ουδέ «αυχησιολογία άν είπω
ότι πρώτην φοράν τής απε¬
λευθερώσεως τής Κρήτης τό
Κυβερνητικόν ενδιαφέρον έ-
πεδείχθη τόσον ακέραιον καί
τόσον πρόθυμον υπέρ τοϋ
Νομοΰ Ηρακλείου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ουδέποτε άλλοτε τα δί¬
καια ζητήματα τού Νομοϋ
Ηρακλείου καί ολόκληρον
τής 'Ανατολικής Κρήτης ύ-
πεστηρίχθησαν τόσον σθενα¬
ρώς καί ουδέποτε άλλοτε ά-
νεγνωρίσθησαν καί επεβλή¬
θησαν τόσον άποτΒλβσματι-
ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ.
Πολλοΐ είπαν δτι ή πολι·
τική τοθ λεγομένου άγροτι-
σμοΟ είνε.... έρυθροπράσινος
καί ούχι απλώς πράσινος ώς
θέλουν νά φρονοθν οί έλπιδο-
φόροι τής άγροτικής άναγεν-
νήσεως. Άπό £να μανιφέστον
έν τούτοις των άγροτοπατέ-
ρων δημοσιευθέν είς τάς εφη¬
μερίδας των Αθηνών καί ει¬
δικώς άπό τούς ύπογράφοντας
συνιακτάς αύτοΟ πείθεται,κα-
νεΐς δτι ό άγροτισμός είνε έ-
ρυθρός, κατέρυθρος μάλιστα.
ΟΙ περισσότεροι των συντα-
κτών τοϋ μανιφέστου είναι
κομμουνισταί καί μάλιστα
άπό έκεΐνους των οποίων ή
δράσις φιγουράρει είς τα. ποι-
νικά μητρώα καί τα τμήματα
σημάνσεως τής άστυνομΐας.
Άγροτισμός δηλ. εστίν κομ-
μουνισμός. ΟΙ αγρόται μας
μεταξύ των οποίων ανεφάνη
τελευταίως τό νεοφανές αϋτό
φροϋτο προσφερόμενον χαρι·
έντως άπό πρώην γενικόν
γραμματέα «κεφαλαιοκρατι-
κοθ» ύπουργεΐου, άς προσέ-
ξουν: Διότι ό κομμουνισμός
δέν καθιερώνει συν τοίς άλ¬
λοις καί την κοινοκτημοσύνην
των γυναικών— καταργεΐ καί
αυτήν την άγροτικήν περιου¬
σίαν.
κώς.
Ουδέποτε άλλοτε τό Ηρά¬
κλειον κατέλαβε την θέσιν
ή όποία πράγματι τοΰ άξίζει.
Άλλ' όπως γνωρίζβτε άγα-
πητοι Συμπατριώται κατά
την παρϊλθοΰσαν τετραετίαν
δέν περιώρισα την δράσιν μου
αποκλειστικώς είς την εξυ¬
πηρέτησιν των τοπικών συμ-
φερόντων.
Αναλαβών τη έπιμόνφ θυ-
στάσει τοΰ άρχηγοΰ τό βαρύ
ιτορτίον τοΰ "Υπουργείον των
Οίκονομικών δέν έφείσθην
κόπων, ,δέν έφείσθην οΰδ'
αυτής τής ύγείας μου διά νά
άνταποκριθώ όσον τό δυνα¬
τόν πληρέστεροι είς τα πολ-
λαπλά καί πάντοτε δύσκολα,
δυσκολώτατα δέ σήμερον κα·
θήκοντα τοΰ 'Υπουργοΰ των
Οίκονομικών καί δύναμαι νά
είπω χωρίς εγωϊσμόν ότι τό
κατώρϋωσα κατά την όμολο-
γίαν καί αυτών των έχθρών
μου.
'Αντιληφθείς ευθύς άπό
των πρώτων έβδομάδων τής
Ύπουργείας μου πόσον καθυ
στερημένη ήτο άπό όπό'ψεως
τάξεως ή διαχείρισιν των δη-
μοσίων Οίκονομικών δέν έδί-
στασα νά άνατρέξω μέχρι τής
έποχής τής Ιδρύσεως τοΰ Έλ
ληνικοΰ Βασίλειον, ν' άνα-ψη-
φίσω τούς ίσολογισμούς τής
Δημοσίας Διαχειρίσεως έκ
των οποίων κανείς δέν εΐχβ
ψηφισθή άπό τώ 1840.
Έπιδιώκων νά θεσπίσω
όσον τό δυνατόν περισσοτέ¬
ρας έγγυήσεις κατά την διά¬
θεσιν τοϋ Δημοσίου χρήμα-
τος έπεζήτησα καί έπέτυχα
άπό την Βουλήν την συμπλή¬
ρωσιν των μέτρων τοΰ έλέγ'
χου είς τάς δαπάνας τοΰ Δη¬
μοσίου, έκτοτε δέ πάσα δα-
πάνη παρακολουθείται άπό
την πρώτην πηγήν αυτής καί
ευρίσκεται υπό την άμεσον
εποπτείαν καί την έγκρισιν
τοΰ 'Υπουργοΰ των Οίκονο¬
μικών. ______
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ μ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
Κατανοήσας πόσον ό,στο-
χος υπήρξεν ή προηγουμένη
πολιτική είς την υπόθεσιν
τής ΰπεραξίας των καλυμμά-
των καί μή δυνάμενος νά ά-
νεχθώ την υπό τοΰ κ. Κα¬
φαντάρη διαπραχθεΐσαν δω·
ρεάν 1,120 έκατ. τοΰ Δημο¬
σίου χρήματος πρός την Ε¬
θνικήν Τράπεζαν, ήγωνίσθην
σθεναρώς παρά τό πλευρόν
τοΰ Άρχηγοΰ διά νά διασώ¬
σωμεν καί διεσώσαμεν τό ή¬
μισυ έξ αυτών ήτοι 560 όλό-
κληρα έκατομμύρια τα όποία
κυριολεκτικώς άφηρέσαμεν
Ο ΑΝΡβί1_Ι£
.«ι
ι §Τ
Άλκαζάρ: «
μέ τόν Ρααόν
χαβάγιας.
ψ
Νοβάρρυ.
"Ερωτος»
Μουσιχή
'Αλάμιτροτ:
Σκλάβα».
Σήιιερον ή «Λευχή
Βόσκορος: Ή «Γυναΐκα ποΰ
τώνβι>.
Η ζωή ποΰ περνά
2 Σεπ)βρίον 1932.
Ανατολή ηλίου 5.57, Λύσις 6,52
ώπό τα θυλάκια
χων τής Έθνικής διά νά τα
διαθέσωμεν μαζύ μέ άλλα
πρός προικοδότησιν τής Ά-
γροτικής Τραπέζης.
Εΰρεθέντες πρό φορολο-
γίας βαρείας, την οποίαν δλ-
λοι έφόρτωσαν είς την ράχιν
τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ, ώς
παρακολούθημα μιάς σταθε
ροποιήσεως άμελετήτου, εύ·
θραύστου καί άνυποφόρως
δαπανηράς «αί ώς έξάρτημα
μιάς δημοσιονομικής Πολιτι-
κής, ή όποία υπό τό πρΐσμα
των Τραπεζιτικήν άντιλή
ψεων κακώς ύπελόγισε την
οικονομικήν άντοχήν τοϋ Λα¬
οΰ, εΰρεθέντες πρό τοιαύτης
φορολογίας έπεζητήσαμεν νά
άνακουφίσωμεν τόν Λαόν έν
τψ μέτρω τοΰ δυνατοΰ, έν ώ
μέτρω επέτρεπον τα μεγάλα
βάρη, τα όποΐα μάς έκληρο-
δότησε προκάτοχος πολι-
τική καί αί άναπόφευκτοι νέ¬
αι δαπάναι διά την γεωργίαν
διά την υγείαν καί διά την
παιδείαν τοΰ Λαοΰ.
Καί όπως γνωρίζετε ήλατ-
τώσαμεν τούς φορολογικούς
συντελεστάς των πλείστων
φορολογιών καί ειδικώς δλων
των φορολογιών των γεωρ-
γκιών προϊόντων πλήν τοΰ
καπνοΰ, περισσότερον δέ δ¬
λων ήλαττώσαμεν την φορο¬
λογίαν τής Κρητικής Σταφί¬
δος, ένφ ταυτοχρόνως έπεδι-
ώξαμεν «αί επετύχομεν, νά
καταργήσωμεν την εμπόλε¬
μον σχεδόν κατάστασιν είς
την οποίαν ευρίσκοντο άπό
στρεβλήν αντίληψιν ή φορο-
τεχνική ύπηρεσία καί ό φο-
ρολογούμενος πολίτης, έλει-
ψαν δέ έκτοτε σχεδόν τελείως
καί αί άκρότητες «αί αί υπέρ·
βθλαί καί αί άδικίαι καί αί
ταλαιπωρίαι κατά τού πολί-
του, αί οποίαι τόσον συχναί
ήσαν είς τό πρόσφατον πα¬
ρελθόν καί αί οποίαι καί Λα¬
ϊκάς άκόμη έξεγέρσεις επρο¬
κάλεσαν.
Διαχειρισθείς τα Δημοσία
Οίκονομικά υπό πβοιστάσεις
δυσχερεστάτας εθεώρησα κα¬
θήκον μου νά άντιτάσσω α-
καμπτον άρνησιν είς πά¬
σαν δθεν δήποτε προερχομέ¬
νην αύξησιν δαπάνης ούχι
απολύτως έπιβεβλημένην ά-
διαφορών &ν ή άρνησις μου
προεκάλει την δυσαρέσκει¬
αν καί τάς διαμαρτυρίας
των ενδιαφερομένων προ-
σώπων, όμάδων, ή τάξεων ή
καί αυτών άκόμη των συνα-
δέλφων μου έν τή Κυβερ¬
νήσει.
"Εγκρίνων μόνον τάς άπα-
ραιτήτους καί τάς παραγωγι-
κάς δαπάνας παρακολουθών
καί προβλέπωνμετ' ασφαλεί¬
ας την εξέλιξιν εκάστου προΰ-
πολογισμού κατώρθωσα ή ηύ
κοσμιου κρισεως πρωτοφα-
νοΰς εντάσεως, υπό την πίε¬
σιν τής οποίας έκάμφθησαν
των μετό- ο[ προΰπολογισμοι καί αΰ
των των πλουσιωτέρων Κρα-
τών τής Εΰρώπης καί τής
'Αμερικής έγκαταλείποντες
τεραστία, κολοσσιαΐα, έλλείμ
ματα.
Άλλ' οταν καλώς σταθμί-
σετε ταντα θ,' άντιληφθήτε
διατί ή δημοσΐονομική αυτή
πολιτική προεκάλεσε πρό διε
τίας είς την Κοινωνίαν των
Εθνών τόν δίκαιον έπαινον
έγ«-υρωτάτων αντιπρόσωπον
τού διεθνούς οίκονοιιικοϋ κό-
σμου διά την διπχειριστικήν
αυτής τάξιν καί διατί ό Άο
χηγός των Φιλελευθέρας δέν
παύει νά διακηρύττει δτι
θεωρεί την πολιτικην ταύτην
αληθή θρίαμβον διά την Κυ
βέρνησίν τού καί τίτλον ύπε
ρηφινείας διά τό κόμμα των
Φιλελευθέρας.
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
Άλλ' ακριβώς διά τούτο
άναπητοί Συμπατριώται ή
δημοσιονομική αύτη πολιτι-
κή αποτελεί τόν κύριον στό-
χον τής αντιπολιτεύσεως καί
εναντίον αυτής βάλλουν λυσ-
σωδώς άπό τίνων μηνών δλοι
δσοι έκ διαφόρων άφορμών
αντιπολιτεύωνται την Κυ¬
βέρνησιν Βενιζέλου.
Καί έφ' δσον μέν ή άντιπο
λιτευτική όρμη περιωρίζετο
είς τα άνεύθυνα καί άνερμά-
τιστα άρ&ρα τής μερίδος έκεί
νης τού τυπου
δοθή μέ την
ή όποία έξε-
άπόφασιν νά
διακόψη πάσαν σχέσιν πρός
την αληθειαν «αί πρός την
στοιχειώδη εντροπήν, τό
πράγμα, όσον καί άν είναι
λυπηρόν δέν θά ήτο καί απο¬
καρδιωτικόν.
Άλλά τό άληθώς άποκαρ
διωτικόν, έκεΐνο τό οποίον
έμβάλλει σκέψεις Ολιβεράς
διά την κατάστασιν των πο¬
λιτικών μας ήθών είναι δτι
έφημερίδες τής άντΐΛολιτεύ
ίτεως μέ αξιώσεις σοβαρότη-
τος καί πολιτευόμενοι καί
άρχηγοί κομμάτων περιβλη-
θέντες άλλοτε καί τόν τίτλον
τοϋ Πρωθυπουργόν συνέλα-
βον καί καλλιεργοϋν έπιμό
νως τό κουτοπόνηρον σχέδι
όν νά έπιρρίψουν τάς συνε¬
πείας τής παγκοσμίου κρίσε
ώς είς τόν Βενιζέλον.
Καί παριστάμεθα άπό τι¬
νος χρόνου θεαταί ενός πραγ·
ματικά θλιβεροΰ θεάματος,
τοΰ θλιβερού θεάματος μιάς
Προσπαθείας ή όποίαμέ κενο-
λόγον ρητορικήν, μέ έπιχει
ρήματα άποτελοϋνΐα βαρείαν
υβριν κατά τής νοημοσύνης
τοϋ Λαοΰ, μέ σοφίσματα κα-
τωτάτης ποιότητος άπέναντι
των οποίων ωχριουν και
τα
πολογισμού κατώρθωσα ή ηύ
τύχησα νά λύσω επιτυχώς
καθ" δλην αύτην την τετραε·
τίαν ένα άπό τα δυσκολώτερα
Δημοσιονομικά προβλήματα.
Διότι δυσκολώτατον πρό-
βλημα είναι διά τόν Υπουρ¬
γόν των Οίκονομικών νά αν¬
τιμετωπίζη δαπάνας άναγ-
καίως ολοέν αύξανομένας
χωρίς αΰξησιν τής φορολο-
γίας άλλά καί μέ ελάττωσιν
αυτής καί μέ Ισοζύγιον τού
Προϋ)σμοΰ άδιατάρακτον καί
μέ εξασφάλισιν περισσευμά·
των τα όποΐα διετέθησαν
διά σχολεΐα, Νοσοκομεΐα,
Προσφυγ. έγκαταστάσεις, Ά-
νροτικήν Τράπεζαν καί άλλας
Λαϊκάς ανάγκας τάς οποίας
τοσάκις άνεγνώσατε μνημθ-
νςυομένας μίαν πρός μίαν
καΐ' *«ό τοΰ κ. Βενιζέλου
χαί νπ' εμού είς άντίκρου
σιν των άνυποφόρων ψευδο
λογι&ν τής αντιπολιτεύσεως
περί σπατάλης των περισ-
σευμάτων.
Άλλά διά νά έκτιμηθή ή
κατ' αξίαν δημοσιονομική
αυτή πολιτική ποέπει νά ΰ-
Λθμνησθί, δτι Είς ουδεμίαν
Λλλην εποχήν άπό τής συστά-
σεώς τοΰ Έλληνικοΰ Βασι-
λείου δέν κατώρθωσεν ή Ελ¬
λάς νά έχη τέσσαρας συνε-
3|*ίς ' Λρουπολογισμούς ίσο·
σκελισμενους.
Τό δέ μοναδικόν τουτο είς 8
την Ελληνικήν οικονομικήν|β
"Ιστορίαν κατόρθωμα τής Ι β
Κυβερνήσεως Βενιζέλου έ β
' " έν μέοφ μιάς ηαγ
κλασσικώτερα παραδείγματα
τής είρηνοδικειακής δικολα-
βίας, έπιχειρεί σοβαρώς νά
πείση τόν Λαόν δτι ή Ελλάς
ή όποία άπό τής ιδρύσεως
τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλείου μέ-
χρι σήμερον συμπληροί τάς
ανάγκας της διά τής έξωθεν
άρωγής, ή Ελλάς ή όποία
καί σήμερον άκόμη ευρίσκε¬
ται κυριολεκτικώς υπό άνοι-
κοδόμησιν, ή Έλλάςΐή όποία
είσάγει διπλάσια άπό δσα έ-
ξάγει, ή Ελλάς μόνη έξ δλου
τοϋ κόσμου &πρεπε νά μείνη
άθ άό ό
μ ρ μη
άθικτος άπό την παγκόσμιον
κρίσιν, καί δτι αν σήμερον
διερχόμεθα δυσκόλους περι-
στάσεις δέν πταίει ή κρίσις
άπό την οποίαν πάσχει όλος
ό κόσμος άλλά πταίει όάθλι-
ο; Βενιζέλος καί ή πολιτική
τού, οίκονομική καί δημοσιο
νομικη.
'Αλλ οί με τοιαΰτα έπιχει·
ρήματα καταδεχόμενοινά έμ
φανίζονται οψιμοι κατήγο·
ροι τής Πολιτικης τού Βε¬
νιζέλου λησμονούν δτι επί
μίαν ολόκληρον τριετίαν πρό
τής εντάσεως τής κρίσεως
δταν ή πολιτική αυτή άνε-
πτύσσετο ύπ' εμού σαφώς
καί ειλικρινώς καί είς τάς
είσηγήσεις των προϋ)σμών
καί είς συζητήσεις έπ' αύ
των δχι μόνον δέν έπεχεί
ρησαν νά την προσβάλλουν
κατά βάσιν, δχι μόνον δέν
άνέπτυξαν άλλην πολιτικήν
ιδικήν των άλλά δέν ήθέ
λησαν οΰτε διαφωνίαν ν' άν
τιτάξουν επί ενός οΐουδήπο-
νε βασικοϋ δημοσιονομικοϋ
ζητήματος.
Παρακαλώ νά πιστεύση-
τε δτι δέν λέγω καμμίαν ύ-
περβολήν.
Άν έξαιρέσωμεν τάς οικο¬
νομικάς παραδοξολογίας ενός
έξ αυτών αί οποίαι επανει¬
λημμένας έκίνησαν τόν γέ-
λωτα τής Βουλής ματαίως
θ' άναζητήσητε τα πρακτικά
των συζητήσεων καί τα πρα
κτικά των Κοινοβουλευτικόν
Επιτροπών διά νά εύρητεμίαν
οίανδήποτε έκθεσιν μειοψη-
φίας ή μίαν ανάπτυξιν δια-
φόρου πολιτικης.
Αύτός ό κ. Καφαντάρης ό
μάλλον μεγάστομος κατήγο·
ρος σήμερον τής Πολιτικης
μας τρίς κατά την τετραετίαν
έλαβε τόν λόγον είς την
Βουλήν επί των Πρού)σμών.
Την μίαν φοράν τόν έλαβε
διά νά ίσχυρισθη δτι ό Προϋ)
σμός μου τοΰ 1929—30 ό ό
ποίος όπως προέβλεπον αφή¬
κε σοβαρόν περίσσευμα ίστα¬
το κατά την αντίληψίν τού
επί ξηροΰ άκμης, την δευτέ¬
ραν φοράν τόν έλαβε διότι
ήθελε νά παραστήστι τα έξο-
δα τοΰ Προΰ)σμοΰ τού ολι¬
γώτερα παρ" δσον έγώ τα
έπεδείκνυα καί την τρίτην
φοράν διά νά μάς άποκαλύ
ψη κατά τό 1932 δτι διά τα
περισσεύματα τα όποία έν
νοεΐται δέν ηδύνατο νά προ-
βλέπηΐάπό τού 1927 έτρεφε
τό καταπληκτικόν σχέδιον
(Ή συνίχεια τοθ λό
γου τοϋ κ. Μαρή είς την
3ην σβλίδα.
Τό άριστβύργημα
των αίωνων.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ...
Πολ. Δημητρακοπούλου
Ι08ον
—Έγώ σέ ξέρω έσ-να, γιατί
ήλθα πολλές φορϊς στή θεσσαλα-
νίκη ναί σέ ε15* ν-χ δγαίνης στό
κυνήγι μέ τόν πατέρα σου. Δέν
είσαι τό Άρχοντίπουλο;
Τί νά τοθ είπω, έτσι καθώς μέ
εΐχε δεμένον, Άν τοδλεγα πώ
5έν ^ο^ έγώ μποροθσΐ νά μέ
»ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΐ:ΐΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙ|:
Γπαλλααιον,,λυκειονΙ
Ι ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΗ Ι
Ι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Ι
= ΙΣΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ §
—Έγώ είμαι τού άπαντάω" τώ
ρα είμαι στά χέρια σ?υ καί μπο
ρεΐς νά μέ κάμης δ,τι θέλεις, γιά
νά έκδικηθής τόν πατέρα μου, πού
δέν σας άφίνει νά ληατεύεται τον
τίπο μας
Ό άρχιληστής έγέλασε μέ κακία
καί μοθ είπε'
—Έγώ δέ> εΓμχι κοοτός νά πά
ρω τό τομάρι σου, γιατί Έιϊ) μοθ
χρειάζεται σέ τίποτ'ί. Ή καλήτε
ρη έχδίκη'κ πού θά τοΰ κάμω τοθ
πατέρα σου είναι νά τοθ πάρω
χρήματα, γιά νά σ' άφήσω πάλ
νά ξαναπας στό παλάτι σου
Αοτ,ή ή άπάντησι μοΰδωκε θάρ
ρο;, γιατί ό πατέρας μου μπο
ροθσε νά δώση δσα χρήματα θά
γυρεύχνε, γιά νά μέ β^άλη άπό
τα χέρια των λϊ^στών.
Μά πάλι (ϊρχισε νά μ' άνησυχί)
ό τρόπος πού θά μάθαινε ό πατέ¬
ρας μου την τύχη μου
—Καί πδς θά τό μάθη δ πατέ¬
ρας γ.0Λ, ρώτησα, γιά νά α&ς
στείλη τα χρήματα;
— Αυτή είναι δική μας δουλειά.
Τότε λύνει τα σχοινιά -άπά τα
χέρια τοθ άρχικυνηγοθ μοο..
—Σύ, τοθ λέει, θά μείνης έλεύ-
θερος γιά νά πάς στή θεσσαλονί-
κη, καί νά εΙπ^)ς σΐόν πατέρα τού
τό Ρήγα πώς θέλω νά μοθ στείλη
χίλια φλωριά σ' ϊαχ σακκοθλι, γιά
νά πάρη πίσω ζωντανό τό παιδί
τού. Πέντε μέρες θά περιμένω,
καί ά; στό ήλιοβασίλεμμα τής
πέμπτης ημέρας δέν φανής σύ (
ίίιός καί μονάχος σου μέ τα φλω
ριά, νά ατείλη την άλλη μερά νά
πάρη τό κεφάλι τού.
—Πήγαινε γρήγορα, τοθ λέω κ'
έγώ τοΰ σοντρόφου μου καί μή
χάνης ώρα.
—Καί ποΰ θά σάς εθρω, ρω-
τάει έκεΓνος τούς ληστάς.
—Έδώ, σ' αδτό τό Ϊ5ιο μέρος
τής ρεματιάς, θά περιμένη Ινας
άνθρωπός μου γιά νά πάρη τα
χρήματα καί νά φέρη την άλλη μερά
τό πρωι τό παι5Ε. Μά^νά είπής τοθ
Ρήγα νά μή βάλη μέ τό νού τού
πώς μπορεΐ άντί γιά χρήματα νά
ατείλη σιρατό γιά νά μδς κυνηγή·
ση, γιατί δσο δϋνατώτερος άπό
μάς κι' &> είναι δ στρατός τού,
πά/τα θά μάς μείνη λίγος καιρός
νά κόψουμε τό κεφάλι τοθ παιδιοϋ
τού καί νά ξεφύγουμε. Τράδα γρή
γορα καί μή χάνης ώρα.
Ό δυστυχισμένος δ σύντροφός* μου
έφίλησε τα χέρια μου τα δεμένα,
ίνέβηκε γρήγορα τή ρεματιά κ'
έγίνηκε άφαντος τρέχοντας πρός
τή θεσσαλονίκη.
(Συνεχίζεται)
ΤΜΗΜΑΤΑ : Μοντεσσόρειον Νηπιαγωγεΐον, πλήρες Ξ
Δημοτικόν Σχολείον. Έξατάξιον Γυ- =
μνάσιον, Οίκογενειακόν Οίκοτροφεΐον. Ξ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ.—Άληθώς εκλεκτόν καί προθυμότα-1
τον έφαρμόζει τρόπους καί μεθόδους διδα- Ξ
οκαλίας άναλόγους πρός την φύσιν καί τόν,'χα- ϊ
ρακτήρα τοθ ίλληνόπαιδος, άποφεθγον έπικιν- 5
ίύνους πειραματισμούς. &
ΜΟΡΦΩΣΙΣ.— θρηακ.υτική καί Έθνική. Πιβτή έφαρμογή =
τοθ άναλυτικοθ προγράμματος. Ξ
Διαρκής έπικοινωνία Σχολείον καί οικογενείας Ξ
ΗΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. —Γαλλική 6ηοχ?βωτική άπδ τής Γ. |
τοθ ΔημοτικοΟ καί Ινω. Αγγλικη καί Γερ- Ξ
μανική προαιρίτικώς. £
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ διά τού; άδυνάτου; μαθητάς καί παρακο-1
λούΰηαις δπό των Ιδίων καθηγητών των. Ξ
ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΪΟΝ διαρκώς επιδλέπεται δπό τοθ ΔιευθυντοΟ =
καί παρακολουθεΐται ή μελέτη των οίκοτρό- Ξ
φων υπό ίδιαιτίρου διδασκάλου. Ξ
Δίδακτρα καί τροφεΐα απολύτως λογικά §(
Αί εγγραφαί άρχονται άπό τής 15ης Σεπτεμδρίου. -
Διά περιβσθτέρας πληροφορίας απευθυντέον είς Ξ
τα γραφεΓα τοθ «Παλλαδίου». Ξ
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΠΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοινωφελές Ταμείον
(πάροδος Πλατΰ Σοκάκι)
Αριθ Τηλέφωνον 188.
Τελειόταται πολυτελεϊς ήλε·
κτρικαΐ έγκαταστάσκις όδοντια-
τρικών μηχανημάτων 1)ηίΙ. Κ11-
ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τής Όδοντια
τρικής "Επιστήμης, συμπληρώ
νούν τδ σύνολον άρτιωΐάτης
κλινικής έφαμίλλου των Άμβρι-
κανικών.
'Αντισηψία, άνώδυνοι έπεμ-
βάσεις, ταχύτης εργασίας "Ε¬
κτέλεσις δλων των νεωτάτων
συστημάτων όδοντοτεχνικών συ-
σκευών («χνητοί όδόντες κτλ.).
'Επισκέψεις επί συνεντεύξει.
Έργάσιμοι ώραι:
9 1)2-1 π.μ. 4-8 μ.μ.
|κθΙΜΩιΊΙΚ/=|
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Έπατήλθε χθές έξ
Αθηνών ό κ. Τρίφων Παπαθανα-
σ'ιου Έπιθεωρητής Δημοτικών Σχο¬
λείων Γορ υνοςμετά τής κνρ(α; τού.
— Έπίσης έπανήλθον οί κ. κ Γ.
Άποσκίτης Πρωτοίίίκη; καί Τσσμ-
πάσης άντεισαγγβλεύς.
— Έπίσης έπανήλθον οί κ. κ.
Ανδρ. Γκάΐτ χαΐ Γ. Άνδρουλάχης
έμπορορράπτη:
— Ωσαύτως αφίκετο μβτά τής κυ
ρίας τού ό ϊαΐρόΐ κ. Γεώργ. Ήγου-
μενάκη;.
ΓΑΜΟΙ.— Την ημέραν τού Αγ.
Ιωάννου είς Μαγοριχάρι ετέλεσαν
τοϋς γάμθ'ΐς των ό κ. Άλέςανορος
Κασωΐάκης καί ή Δίς Ελένη Φιλιπ.
Μαυράκΐ) έκ ΜαγαρικορΙου. Μετά τό
μυστήριον επηκολούθησε γλέντι είς
Μαγαρικάρι χαΐ Γςηγοριά δισρχέσαν
μέχρις έοπίρας τής επομένης. Είς
τοΰς νεονύμφους ευχόμεθα κάθβ ευ¬
τυχίαν. _______
Γύρω στήν πόλι μας.
— Ή χθεσινή παλλαϊκή ΰποδοχή
τού κ. Μαρή·
—"Εδωσβν αφορμήν είς τόν πολύν
κόσμον κιιί ϊ&ία τόν έκ των περάτων
τού νομοΰ συρρεΰσαντα.
—Νά αντιληφθή την σημερινήν
κίνησιν τού λιμένος Ηρακλείου.
—Είς τόν οποίον προσορμίζονται
άπό ημέραν είς ημέραν δε-άδβς όλό-
κληροι άτμοπλοίων.
—Νά σκεφθή δηλ. τί άξίζει ή έμ-
ρί των προϊόντων τού.
—Καί πώς συμβαίνει άπέναντι
μιάς τοιαύτης έξαγωγιχής κινήσεως
αί τιμαί των προίόντων νά παραμέ-
νουν στάσιμοι.....
—Ότι ήτο γνησίως είλικρινής χαΐ
αύθόρμητος.
— Ό χαρακτήβ τής χθεσινής ΰπο-
δοχής.
—Άποδεικνύεται άπό τα γλεντά-
κια των κατελθόντων είς την πόλιν
άγροτών.
—Οί χωρικοί μας άφοΰ ύπε5έχθη·
σαν καί ήκουσαν τόν χ Μαρήν.
—Επεδόθησαν είς ΚρητικοπρεπΕΪς
διασχεδάσεις, περιερχόμενοι την πό¬
λιν μέ λίραν καί κοντυλιές.
— Ώς είναι γνωστόν αί διασ-εδά-
σεις τοϋ Κρητικού προαπαιτοΰν ψυ¬
χικήν εύεξίαν χαί καλήν καρδίαν.
— Πράγματα δηλ. «χαθαρά» όπως
ό άέρας τοϋ βουνοϋ καί ή μυρωδιά
τοΰ θυμαριοϋ.
—'Εννοείται ότι μπροστά στίς χα-
ραχτηριστιχές αύτές σχηνές.
—Δέν ελειψε... τό πνεΰμα μεριχών
—μεριχών.
—Ματαίως προσπαθούντων νά
χρύψουν υπό δήϋεν είρωνικά μειδιά·
ματα χαί είρωνιχοΰς άκροβολισμούς.
—Τό χολόσχασμά των.
—Τό χολόσχασμά αύτδ ήτο τόσον
καταφανές σέ μεριχοΰς ώστε έχανε
κανένα νά τοΰς ρωτήση. μπάς κ' ίβγα·
λάν τή χρυσή. .
— Ή άπογευμαΐινή προεχλογική
εφημερίς.
—Άντί πάσης άλλης πανδαισίας.
—Μάς έσέρβιρε χθές τόν κ. Κούν-
δουρον χαί τόν λόγον τού.
—Άλλά τί ένδιαφέρει τόν νομόν
μας ό... προοδευτικάς πολιτευτής ό-
μοϋ ή άνευ οητοριχών σχημάτων χαί
θυελλωδών έχφράσεων;
— Νά είποϋμεν: χατι περισσότερον
άπό τόν έχ Καρπενησίου πάτρωνα
τού;
—Θά ήτο νομίζομεν πολύ
—"Ω τούς χαϋμένους τούς άνυπό-
πτους πολίτας πού κάμνουν ησύχους
καί άθορύβους περιπάτους είς τοΰς
άγροτιχους δρόμους!
—Τί σχέσιν Ιχουν αύτοί μέ τα αϊ-
ματα, τούς μπράβους καί τίς ίσόβιες;
—Όμού μέ τόν άρθρογρ,άφον τής
άντιβενιζελικής συμπολίτιδος κάμνο¬
μεν χαί ημείς την ερώτησιν αύτην.
— Μέ μίαν μόνον διοφοράν:
—Ότι αναμένομεν την ανάκρισιν
νά είπη ποίου ή ποίων έξήστραψαν
πρώτον ή χάμες χαί έβρόντησαν τα
περίστροφα.
—Είς την Νέαν Άλικαρνασσόν.
— Καίό Σεπτέμβριος χθές μάς έ·
φιλοδώρησε νέ χαλοχαΐρι τέλειο.
—Δέν εσημειώθη καμμιά άπό τίς
αιρικές έχεΐνες μεταβολές ποΰ έβή-
ωναν άλλοτε άπό τίς τελευταϊβς ά¬
κόμη τοΰ Αϋγούστου.
—Την αλλαγήν τής έποχής: τό τέ-
λος τοΰ καλοχαιριοϋ χαί την προ
σέγγισιν τοΰ χειμώνος.
—Άπεναντίας ή ζέστη ήτο αύτό"
χρημα Ίουλιανή.
— Ή επάνοδος είς την κανονικήν
ώραν έχαιρετίσθη χθές μετά στε·
αγμών ανακουφίσεως.
—Πολλές ιδίως νοικοχυρές ποΰ
ηκολούθουν άπαρεγχλίτως την πα¬
λαιάν ώραν.
—Ξαναΰραν τα νβρά των.
β Ρέπορτερ
Ένοιχιάζ&ται ήλεχτροφώτιστος
Ιχία παρά την Αγίαν Τριάδα ά
παρτιζομένη έχ δύο Ισογείων καί
τεσσάρων ανωγείων δωματίων, αύ-
λής, χουζίνας καί μέ άφθονον ύδωρ.
Πληροφορίαι παρά τώ Ιδιοκτήτη κ.
Ανδρ. Κουλάτση όβός 1821.
ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙ Ύ ΤΕΛΗ ΤΡΕΧβΝΤΟΣΙ ΜΗΝΟΣ:
έξ Ήρακλβίβυ κ«1 άνκτολιχδν λιμένων τ«ς Νήσβυ διά:
Γένββαν, Μοισσ«λί«ν, Ίμ«έρι«, ϊ«ν Ρ4μβ, Νάπβλιν, Νίτζιχν,
Τρίηβλιν, Βϊγγάζην, Μάλτκν καί Τώνιδα μέ τ6:
ά]η. * Β. Μ ο 1^ Α ίϊ _ Ι ι
. ΤΗΝ *ην ΠΡ02ΕΧ0Υ5 Σεητ.μβρίβυ έντε&βιν τέ)
αοτβ δρομβλβνιβν έηιστρβφής μέ τ*
ά)π. ι Α Τα 8 Α Η Ο ι
ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμβσβυς λιμένας άνα·
χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΛ.ΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ μ*
Μ.]Ν. ιΕΟΙΤΤΟι, »ΟΙΤΤΑΟΙ_Α^Ι», ιΑ53Ι^ΙΗ»
ιΟΑϋθΕΑ», «ΡΑΙιΕ8ΤΙ]1Α».
^ Δχ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ, λιμένας Συρίας κ. λ. π.
αναχωρήσεως κατα δβκαπενθήκκρον Ικάστην Τρίτην άπί> 30
τρέχοντος μηνός μέ Μ)Ν.
ίΕΟΙΤΤΟ», ιΟΙΤΤΑ ΟΙ ΒΑί^Ι».
πρακτορειον λλο'υ-α, τριεστινο ηρακλειον
Γ.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
' Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
Άπασαι α! αποδείξει; συνύρβ
χκΐ δημοσΐίύαεων φέρουσι
ίηβρβιτήτΜς την υπογραφήν τού
Διευθυντού χαΐ Ιδιόκτητον, τής
«ΆνορΒώσβως».
•Ηράχλειον 2 £$π)βρίου 1932
Ο κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ άπει-
λεί δτι είς περίπτωσιν
πλειοψηφίαν; τού Λαϊκόν
κόμματος δέν θά αναλάβη
απλώς την αρχήν, θά την κα-
ταλάβη. Ή απειλή γίνεται
κατόπιν των τελευταίων δη¬
λώσεων τοϋ κ. Βενιζέλου ό¬
τι δέν θά παραδώση τήν αρ
χήν εάν ό κ.Τσαλδάρης πλειο-
ψηφών δέν θά άρη τάς έπι-
φνλάξεις τού. Είνε άρα απει¬
λή μετά σημασίας. Σημαίνει
τό σμετανόητον των βασι-
λοφρόνων έπιμενόντων ανε
πιφυλόκτως πλέον επί τής
ανατροπής τοΰ πολιτβύματος
«δταν έλθη τό πλήρωμα τοϋ
χρόνον». Είνε άλλως τε πό
λύ νά φαντασθώμεν δή ό κ.
Τσαλδάρης καταλαμβάνων τό
τε ή τουλάχιστον αποπειρώ
μενο; νά καταλάβη βία, τήν
εξουσίαν, θά τό κάμη διά νά
πβριποιηθή την Δημοκρα¬
τίαν.
Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΗ
ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σννε-
χίζονται αί πρός τόν
περιοδεύοντα πρωθυπουργόν
λαϊκαί έκδηλώσεις. Αί έκοη-
λώσεις αύται ώς προερχόμε-
ναι κυρίως έκ των αγροτών
εχοννίδιαιτέρανάσφαλώςσπο υ
δαιότητα. Τί διελάλει καί τό
διαλαλβί είς δλους τούς τό-
νους «αί τάς αποχρώσεις ό λε-
γόμενος «φιλαγροτικός» τύ-
πος; «ΟΙ αγρόται απέκτησαν
—ώς νά μην είχον—συνείδη¬
σιν! 'Εχειραφετήθησαν' από
ένθερμοι υποστηρικταί τοΰ
Βενιζέλονμετεβλήθησαν(άκον
σον! άκουσον) είς Οανασίμους
έχθρούς. Οί τοιούτοι «βυθο-
μέτραι τής «άγροτικής ψυχης
εψεύδοντο άπό πολλοΰ ή ώ-
μίλουν οΰτω διότι επρεπε νά
όμιλοΰν οΰτω. Αϋτό άποδει-
κνύουν πανηγυρικώς αί* ύπο-
δοχαί τοΰ Γιοά, τής Νιαούσης
τής Βερροίας «αί τής Αικα¬
τερίνης.
ΟϋνΐΕΡ &, 0°
Διά Λονδίνον,
Χούλ
24 Αύγούστ. 3 Σεπτεμ.
8)8
Διά Βρίστολ
5 Σεπτεμβρίου
8)8
Διά Λίβερπουλ
Ο1β3£θν7
5—10 Σεπτεμβρίου
8)8
διά Μπέλφαστ
12 Σεπτεμβοίου
Κατ' ευθείαν καί άνευ προ¬
σεγγίσεως είς Πάτρας.
Τηλέφ. Νο 146
» » 298
ΜΟ33 Ι—ΙΝΕ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α)ττ. ΚΑΝΑ
υπό φόρτωσιν
31 Αυγουστον—
1 Σεπτεμβρίου
Διά ΙΛνβΓροοΙ
Οΐ
α)ττ. ΕΤΚΙΒ
υπό φόρτωσιν
6)7 Σεπτεμβρίου 1932
διά ΒΐΙ ΟΙϊθΐΛ
Πληροφορίαι Γραφείον
Μ. Ν. ΗΛΙΑΔΗ
Τηλέφωνον 49.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ .
, Φίρβται είς γνώσιν τού κοίνον Οτι
Μ*θη είς τήν πόλιν μας ό βιάση-
μος ζορβιστής πιάνων κ. Γεωρ. 2-πβλ.
λις δσχις καί θά παραμείνη Ινταυϋα
Κ ολίγας ημέρας. Οί ίχοντες δθεν
*°Υκην χοοδίσματος των «άν·»
*»ν άς άποτανθοΰν είς τ6ν ιβιον βΐϊ
«|ν όρχήοτοον τοΰ καφενειον κ. μ.
Πβχβκολιατάχη τρβίί Καμάβ««·
νά τα χρησιμοττοιήση πρός ϊ·
Ορυσιν πρατηρίων άνά τάς
Ευρώπας καί άνά τάς 'Αμε-
ρικας διά την διάδοσιν των
Ιιλληνικών Προϊόντων καί
ιδίως των σιγαρέττων.
Τού κ. Τσαλδάρη ή παρα
τηρησις σοβαρωτέρα καθ" δ
λον αύτό τό διάστηιια δ τι δέν
επρεπε ό Π)ΐμός νά είχβ πε
ρισσευματα. Τού κ. Παπανα
στασίου ή μοναδική, άν δέν
άπατώμαι, άνβφέρετο είς τήν
διάθεσιν περισσευμάτων πρός
αγοράν άντιτορΐτιλλικών.
Αν ιίς ταύτας προαθέσο
μέν άοριστολόγους τινάς συ
στάσεις πβρϊ οίκονομιά>ν τάς
οποίας επανειλημμένας π_)0
καλούμενοι δέν κατωνόμαζον
έχομεν τό άπαντον τής επι
σήμου αντιπολιτεύσεως κατο
τής Δημοσιονομικής Πολιτι
κης μας. _
'Αλ,λ' άπό τα θέματα είο
τα όποϊα ήσχολή&η ή άντιπο-
λιτενσις καταφαίνεται δα έ
λάμβανε τόν λόγον μόνον
«αί μόνον διότι ήτο ύποχρβω
μένη νά τόν λάβη ώ; αντιπο¬
λίτευσις. Μόνον διά νά μή
φαίνεται σιωπώσα άν ήρχετο
είς τό βήμα.
ΆΙλ' ή δλη τακτική της ά
πεδεΐκνοε καθαρώτατα δτι ά-
νεγνώριζβ καί δέν ηδύνατο
παρά νά αναγνωρίση δτι ή ά-
σκουμένη υπό τήςΚυβερνήσβ-
ως Πολιτική ήτο ή μόνη όρ
θή, ή μόνη υπό των πραγμά-
των έπιβεβλημένη.
• Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΡΙΣΙΣ
Άλλ' οί δψιμοι έπικριταί
λησμονούν ότι άκόμη καί με
τα τόν σεισμόν τόν οποίον ε¬
προκάλεσεν ή πτώσις τής Αγ
γλικής λίρας δέν ύπεσ^ήριξα
οΰτε είς τάς ιδιαιτέρας συ-
σκέψεις οΰτε δημοσία καμμί
αν πολιτικήν διάφορον τής υ¬
πό τής Κυβερνήσεως άσκου-
μένης.
Συμφωνοΰντες απολύτως
είς την προσπάθειαν τής Κυ¬
βερνήσεως νά συγκροτήση
την σταθεροποίησιν συνεφώ-
νουν καί ύπερεθεμάτιζον είς
τα ληφθέντα μέτρα τοΰ έλεγ¬
χον, συνεφώνουν καί είς τήν
άπέναντι των δανειστών μας
τακτικήν τής Κυβερνήσεως
δλοι οί άντιπολιτευόμενοι
άρχηγοί. Μόνον ό κ. Τσαλδά¬
ρης συμφωνών καί αύτός έ-
λεγε κάποτε δτι εχει έν σχέ¬
διον ιδικόν τού τό οποίον δ-
μως άκόμη περιμένει καί θά
περιμένη έπ' άπειρον ν' ακού¬
ση ό Ελληνικάς Λαός. Ταυτο¬
χρόνως άπέφυγε νά υιοθετή¬
ση τό περίφημον σχέδιον Μα-
ξίμου σύμφωνα μέ τό οποίον
(ειρήσθω έν παρόδφ) έκαλού-
μεθα νά πτωχεύσωμεν άνευ
ούδεμιάς προδικασίας άπο-
δεικνυούσης την καλήν μας
πίστιν διά νά έπισωρεύσωμεν
ηθικάς παί υλικάς ζημίας τε¬
ραστίας είς τήν Χώραν χωρις
καμμίαν ούσιαστικήν ανα¬
κούφισιν τοϋ Λαοΰ. Άλλά
λησμονοΰν άκόμα δτι πρό ο¬
λίγων μόλις μηνών κατέβα-
λεν ό Βενιζέλος τεραστίας
προσπαθείας καί προέβη είς
παντός εϊδους παραχωρησεις
διά νά σχηματισθή ή Οίκου-
μενική Κυβέρνησις είς τήν
οποίαν μετέχοντες ηδύναντο
καί ώφειλον νά έφαρμόσουν
τάς ίδέας των καί την οικο¬
νομικήν των πολιτικήν άν υ¬
ποτεθή δτι εΐχαν τοιαύτην.
Λησμονοΰν δτι καί έγώ ό
ιδιος έν άγνοία τοΰ αρχηγόν,
άλλά προεξοφλών την έγκρι¬
σιν αύτοϋ, προσέφερα τό Υ¬
πουργείον των Οίκονο-
μικών είς τόν οικονο¬
μικόν σύμβουλον τοΰ Λαϊ¬
κόν κόμματος είς τόν κ. Μα-
ξιμον διά νά μέ διαδεχθή
καί ώφειλε βεβαίως νά με
διαδεχθή άν έπίστενεν δτι ή
δύνατο καλλίτερον καί άποτβ-
λεσματικώτερον νά αντιμετω¬
πίση τα ποικίλα νομισματικα
καί δημοσιονοιιικά προβλή
ματαδιά τήν λύσιν των ο
ποίων ήγωνίζετο ή Κνβερ-
νησίς.
Καί λησμονοΰντβς πάντα
ταύτα καί νομίζοντες δτι τα
έλησμόνησε καί ό Ααος
πιστβύουν δτι θά σνσκοτι-
σονν την λαϊκήν αντίληψιν
μέ όοριστολογίας καί άνοησί
άς βοηθούμενοι δέ άπό τον
τύπον τόν οποίον άφθόνως
διαθέτουν φαντάζονται δτι
θά γελάσονν τόν λαόν και
θά κατορθώσονν νά έπιρρί-
ψονν είς τήν Κνβέρνησιν τήν
ενθύνην διά την παγκόσμι¬
ον κρίσιν.
Οί ύποιτηρίζοντες την με-
γαλοπ^επΓ) μωοίαν καθ" ήν
μόνον τό Έλλ,ηνικόν πλοιά-
ριον έπρεπε νά διέλθη άκλυ-
δώνητον τόν τρικυμιώδη οι¬
κονομικόν ωκεανόν φαντά
ζονται, φαίνεται, δτι ό Λαός
είναι άνίκανος νά διακρίνη
πον όφείλεται ή σημερινήδυ
στυχία ή μαστίζουσα όλον
τόν κόσμον καί πολύ περισ¬
σότερον τάς άλλας Χώρας ά¬
πό τήν ιδικήν μας.
Φαντάζονται τόν Λαόν τό
σον τυφλόν ώστε νά μή βλέ¬
πη ποίαν τεραστίαν προσπά-
θααν κατέβαλον ή Κυβέρ
νησίς Βενιζέλου διά ν' ά-
πομακρύνη ή νά ελαττώση
τάς άναπϋφεύκτους συνεπεί
άς τής κρίσεως καί τί έπραξε
-ούς τελευταίους μήνας διά
νά συγκροτήση την δραχμήν
σχεδόν είς τό ακέραιον τής
έσωτερικής άγοραοτικής της
άξίας πράγμα τό οποίον άπε-
σόβησε μέν τήν μεγάλην
ακρίβειαν τού βίου διατηρή
σαν τόν τιμάριθμον σχρδόν
είς τό ΰψος τοϋ 1928, επί
τρεψε δέ σπουδαίον άτακού-
φισιν των όφειλετών είς Λί¬
ρας καί δολλάρια καί ξένον
έν γόνει νόμισμα χωρΐς ού
σιαστικπν ζημίαν των δα¬
νειστών.
Φαντ·ιζονται τόσον καθυ
στερημένην τήν Λαϊκήν άν
τίλιψιν ώστε νά μή έννοή
είς ποίαν άίΤθ'τύνΟεσιν θα
ευρίσκετο ή Χώρα σήιιερον
άν άν τί τοΰ ισχυρόν Κνβερ-
ν ήτο υ ευρίσκοντο είς τήν ε¬
ξουσίαν είτε οί υπαίτιοι τής
'Εθνικής Καταστροφής τοϋ
1920 είτε τα άλλ,α ποικιλώ-
νυμα κόμματα μέ τούς δια¬
φόρους άρχηγίσκους οί όποΐοι
καί οσάκις ανέλαβον τήν έ
ξουσίαν ύποστοριζόμενοι έκ-
θύμως άπό τήν όλότητα τοΰ
Δημοκρατικοΰ κόσμου άπε
δείχθησαν άνίκανοι καί έν α¬
πολύτω γαλήνη νά διευθύ-
νωσι τό Κυβερνητικόν σκά·
φός καί κατώρθωσαν νά ναυα
γήσονν έν μέσφ λιμένι.
Φαντάζονται δτι θά πεί-
σονν τόν λαόν νά έμπιστεν-
θή τάς τύχας τον είς Πολιτι-
κονς οί όποίοι άντί να δώ-
σονν χείρα βοηθείας είς τήν
κατάσχεσιν τής πυρκαΐάς
τής άπειλούσης νά άποτεφρώ
ση καί τό μικρόν οικονομικόν
μας οϊκοδόμημα έξέλεξαν δι*
έαντονς ούχι κάν τόν ρόλον
τοΰ αδιάφορον θβατοϋ άλλά
τόν ρόλον τοΰ όχληροΰ διαβά
τού παρενοχλοΰντος καί πα-
ρεμποδίζοντος τούς πυροσβέ-
στας είς τό έπίμοχθον έργον
των.
Φαντάζονται τόν Λαόν τό¬
σον άσυλλόγιστον ώστε νά
περιβάλη διά τής έμπιστοσύ-
νης τού πολιτικούς οί όποΐοι
καί σήμερον άκόμη καί καθ*
ήν στιγμήν ζητοΰν τήν ψή¬
φον τοΰ Λαοϋ άποδεικνύ-
ονν τόσην στειρότητα έγκε-
φαλικήν τόσην έλλειψιν ^ δη-
μιονργικής πολιτικής ώστε
δέν έμφανίζονν κανέν σχέδι¬
ον καί κανέν πρόγραμμα πε¬
ρί τής περαιτέρω άντιμετωπί
σεως τής κρίσεως είς τό δεύ¬
τερον στάδιον αυτής κατά τό
οποίον θά χρειασθή νά κατα¬
βάλωμεν όλας μας τάς δννά-
μεις διά τήν διοργάνωσιν
μιάς νέας οίκονομικής ζωής
τοΰ "Εθνους.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΝ
'Αλλά άπό δλην αύτην την
Ιστορίαν εν πράγμα είναι βέ¬
βαιον άγαπητοί σνμπατριώ-
ται, βέβαιον είναι δτι ή φαν
τασία των κνρίων αυτών πό
λύ ταχέως θά έλθη είς σκλη-
ράν σύγκρουσιν μέ την πραγ-
ματικότητα.
"Ηδη άπό τήν βόρειον Ελ-
λάδα πυκνά καταφθάνονν τα
μηνύματα τα πιστοποιούντα
τήν Λαϊκήν όρθοφροσύνην.
ΑΙ πρωτοφανείς Λαϊκαί ύ-
ποδοχαί τοϋ περιοδεύοντος
Άρχηγοΰ μας άποδεικνύουν
ότι άν ύ« ήρξαν πολιτευόμε¬
νοι καί έφημερίδες δήθεν δη¬
μοκρατικαί αί οποίαι έπρό-
δωκαν τήν Δημοκρατίαν, δτι
άν υπήρξαν τίνες ψευδοφι-
λελεύθεροι οί όποίοι έγκατέ-
λειψαν τόν αρχηγόν των εν¬
τελώς καί ύπούλως κατά τήν
στιγμήν τού ύπερτάτον αγώ¬
νος, αί λαϊκαί δμως τάξεις ί¬
στανται πολύ ύψηλότερον
καί των μέν καί των δέ.
Ή άχαλίνωτος δημαγωγία,
ή άνίερος ένωσις δήθεν δη-
μοκρατικών μέ βασιλικούς
δέν κατορθώνβι νά συσκοτί-
ση την διαύγειαν τής Λαϊκής
αντιλήψεως. "Άλλο πράγμα
κατώρθο)σεν. Κατώρθωσε νά
εξεγείρη τόν άγνόν λαόν ό ό
ποίος καθαρά βλέπει πλέον
δτι κάτω άπό την ίερόσυλον
συμμαχίαν δημοκρατικών μέ
βασιλικούς,κάτω άπό την συ-
νένωσιν των ποικιλωνύμων
φατριών καί συμφερόντων
κρύπτεται ό πόθος πρός κα¬
τάληψιν τής έξουσίας, ό φθό-
νος των μικρών κατά τού με¬
γάλον τό μϊσος διά τήν άνι-
κανοποίητον φιλοδοξίαν άν-
θρώποιν μικρών δυστυχώς
καί τήν μνηιιην καί τόν εγ¬
κέφαλον καί ταυτα βλέπων
ό Δημοκρατικάς καί Φιλελεύ-
θερος πυκνοΰται είς άδιάσπα-
στον παράταξιν παρά τό πλευ¬
ρόν τοϋ άνθρώπου ό οποίος
ένφ ηδύνατο νά άναπαύεται
είς τάς δάφνας τάς οποίας
τοΰ έξίΐσφάλισεν άθανάτους
ή 'Εθνική τον Πολιτική, προ-
κτίμησε νά θέση καί τό υπό¬
λοιπον τον βίον τού είς τήν
υπηρεσίαν τής Χώρας. Καί
άληθώς δέν ήτο δυνατόν πα¬
ρά νά σιγκινρΐται βαθύτατα
κάθε φιλελενθέρα, κάθεεύγε-
νής, κάντε αληθής δημοκρατι-
κη ψυχή άπό τό υψηλόν πα-
ράδειγμσ τής αύταπαρνήσεως
τού άν5ρός ό οποίος είς τάς
σημερινάς χαλεπάς περιστά-
σεις έπιμένεινά θέτη υπό δεί
ν ήν δοκιμασίαν καί τό γόη
τρόν τον καί τήν ησυχίαν τον
καί τήν ύγείαντον έργαζόμενος
νυχθηαερόν χάριν τής πατρί¬
δος διά νά συγκομίση είς αν¬
ταμοιβήν νβρεις καί λοιδωρίας
νπ-ρβαινονσας πολλάκις καί
αύτό τό κατώφλιον τον οίκο
γενειακον τον άσυλον, κα·
προερχομένας άπό δίποδα δν-
τα τινά των οποίων καταισχύ
νονν καί τό όνομα τού άν¬
θρωπον.
ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ
"Ισταται ή Φιλελενθέρα
παράταξις υπέρ ποτε σννε
σφιγμένη παρά τό πλενρόν
τού άνθρώπου ό οποίος απο¬
τελεί τήν μόνην ασφάλειαν
διά τήν δημοκρατίαν, την με-
γαλντέραν εγγύησιν διά τήν
επιτύχη αντιμετώπισιν των
περαιτέρω δυσκολιών τάς ο¬
ποίας μάς έπεσώρενσεν ή
παγκόομιος κρίσις καί αί νέ¬
αι μας οικονομικαί συνθήκαι.
Καί είς τήν άρραγή αύτην
παράταξιν τής Δημοκρατίας
καί τοΰ Φιλελευθερισμοΰ
τάς τιμητικάς «ατέχουν πτέ-
ρυγας άφ' ενός ή άγροτική τα
ξις εύγνωμονοΰσα τόν αρχη¬
γόν των Φιλελευθέρας διά
τα υπέρ των άγροτών μέτρα
τού καί άφ' ετέρου ό άγνός
προσφυγικός κόσμος μετά πί¬
στεως άποβλέπων πρός τόν
Εθνικόν "Ανδρα καί μετ* ά-
ποτροπιασμοΰ άποστρέφων
τό πρόσωπον άπό τούς έλα-
χίστους άναξίονς πρόσφυγας
δσοι έπιλήσμονίς τής προσφά
τού ίστορίας των συμβουλεύ-
ονν τόν προσφνγικόν κόσμον
νά διαβή την βαθείαν τά-
φρον ή όποία τόν χωρίζει άπό
τούς καταστροφής τον, τά-
φρον πλήρη αΐματος καί έ-
θνικής καταισχύνης,καταισχύ
νης καί καταστροφής, τής ο¬
ποίας την τραγικήν επέτειον
μετά φρίκης άναπολεί τό
'Εθνος κατά τάς ημέρας άκρι
βώς αύτάς.
'Αλλ' είς τήν παράταξιν
αυτήν τήν έτοίμην διά τόν
καλόν άγώνα τιμηκωτέραν
θέσιν όφείλει νά διεκδικήσχ,
καί είμαι βέβαιος ότι θά
διεκδικήση ή- Κρήτη.
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΕΩΝ
Ιδιαιτέρως διά τόν Νομόν
Ηρακλείου πιστεύω άκραδάν
τως ότι υπερποτέ σήμερον
σύσσωμος καί πρόθνμος θά
σπεύση νά περιστοιχίση τήν
σημαίαν υπό τήν οποίαν «α-
λεί τόν Κρητικόν Λαόν ή τι-
μή τής Κρήτης καί τό συμφέ¬
ρον τής Κρήτης.
Διότι ή τιμή τής Κρήτης
μάς καλεΐ υπερποτέ σήμε¬
ρον νά περιβάλωμεν μέ δ¬
λην μας την αγάπην «αί νά
ένισχύσωμεν μέ δλην μας
την δύναμιν τό Μεγάλον τέ¬
κνον τής Πατρίδος.
Άλλά καί τό συμφέρον τής
Κρήτης άπαιτεί νά νικήση
καί τήν φοράν αύτην ό Κρη-
τικός Λέων διότι ή νίκη τού
είναι «αί νίκη τής Κρήτης
καί ίσχνς τον είναι καί τής
Κρήτης ίσχύς.
ΣΥΜΦΟΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
Είναι τόσον έξώφθαλμος ή
άλήθεια δτι έξασθένησις τού
Φιλελενθέρον κόμματος καί
τού Βενιζέλου θ' αποτελέση
συμφοράν διά τήν Κρήτην
ώστε έλπίζω δτι καί έκείνοι
οί όποίοι είτε έκ προσωπι¬
κών δυσαρεσκειών είτε έκ
φιλοδοξιών δεδικαιλογημένων
είτε καί άδικαιολογήτων η¬
θέλησαν πρός στιγμήν νά
έγκαταλείψουν τάς τάξειςτων
θά^ σκεφ&οΰν ήρεμώτερον
καί θά σπεύσονν νά έπανέλ-
θονν έκεΐ δπον τούς καλεί
τό καθήκον των καί ώς δη-
μοκρατικών καί ώς Κρητών.
Ψυχραιμότερον σκεπτόμε-
νοι θά έννοήσουν, ασφαλώς
δτι ^άναλαμβάνουν μεγάλην
ευθύνην άν γίνουν υπαίτιοι
νά άπωλεσθοΰν ματαίως Δη-
μοκρατικοί καί Φιλελεύθεροι
ψήφοι καθ" ήν στιγμήν υπό
τό κρατοΰν έκλογικόν σύστη-
μα ή άπώλβια καί μιάς ψή¬
φον ειμπορεί νά έχη μεγά¬
λας συνεπείας.
Άλλ' εάν παρ' έλπίδα ύ-
πάρχονν ολίγοι άμετανόητοι
έννοονντες νά λιποτακτή-
σονν όριστικως,άν έξακολον-
θήσονν έπιμένοντες νά έξα-
σθενήσονν'τήν παράταξιν,άν
έξακολονθήσονν έργαζόμενοι
εναντίον τοΰ σνμφέροντος
τής Κρήτης πρέπει νά μεί-
νονν^καί εχω την πεποίθη¬
σιν δτι ·θά μείνονν άνευ ό·
παδών. Πρέπει ν' άπομονω-
θοΰν ώς πολιτικοί λεπροί.
Διότι κανείς αληθής Φιλε-
λεύθερος καί κανείς αληθής
δημοκρατικάς δέν θά δεχθή
κατά τήν στιγμήν τοϋμεγάλου
αγώνος νά ρίξχι τα δπλα τού
είς τήν θάλασσαν δίδων τήν
ψήφον τού είς ύποψηφίονς
των οποίων ή άποτνχία είνε
έκ των προτέρων βεβαία.
Ή πολιτική ώριμοτης τοΰ
Λαόν τον Ηρακλειον καί Ι¬
διαιτέρως ή ύγιής αντίληψις
τού προσφυγικόν «αί τοΰ α·
γροτικον κόσμου ό οποίος
καλώς γνωρίζει ποΐοι έπρο-
στάτενσαν καί ποΐοι καί είς
τό μέλλον είναι ίκανοί νά
προστατεύσονν τα συμφέρον-
τά των, έγγνάται δτι οί αλη-
θείς δημοκρατικαί «αί Φιλε¬
λεύθεροι αλλά καί δλοι οί
κατανοονντες τό συμφέρον
Τής Κρήτης θά συσπειρωθώ-
μεν περί τόν Φιλελεύθερον
συνδυασμόν αίρόμενοι υπε¬
ράνω μικροτοπικών συμ-
παθειών «αί άντιπαθειών.
"Ολοι ηνωμένοι περί την
Φιλελεύθερον σημαίαν αΰτό
πρέπει νά είναι τό σύνθημά
μας.
Καί μέ τό σύνθημα αύτό
πρέπε - νά ύποδεχθώμεν τόν
αναμενόμενον μεθαύριον λα-
τρεντόν αρχηγόν μας διά νά
εΐπωμενοπρός",αύτόν :
Ιδού ημείς όμόθυμοι καί
όμόψνχοι όπως πάντοτε ετοι-
μοι νά αγωνισθώμεν είς τόν
ύπέρτατον αγώνα διά την νί¬
κην σον ή όποία θά είναι νί¬
κη τον δίκαιον καί τής ήθι-
κής, νίκη τής Δημοκρατίας
αλλά καί νίκη Ιδιαιτέρως
Κρητική.
Ζήτω ή Κρήτη. Ζήτω τό Η¬
ράκλειον. Ζήτω τό Φιλελεύ
θερον κόμμα. Ζήτω ό Βενι¬
ζέλος! _______
Έκ τοθ κέντρου 6 κ. Μαρής
άκολουθούμενος πάντοτε άπό' τας
χιλιάδας των φΕλων τού καί έπ«υ
φημούμενος μεταδαίνει είς τό
«"Αί—Αάνφ» 8που παρελαύνουν
επί μίαν καί πλέον ώραν αί αν¬
τιπροσωπείαι τής πόλεως καί των
έπαρχιών καί τοθ εύχονται τό
καλώς ήλθεν.
Αί αντιπροσωπείαι των έπαρ¬
χιών, Μαλεδυζίου, Μεσσαράς,
Πεδιάδος, Τεμένους πολυπληθέ-
σταται καί ένθουσιώδεις παρέμει¬
νεν βλην τήν ημέραν έν χ% πόλ«
τής οποίας ή κίνησις υπήρξεν έκ
τάκτως ζωηρά καί άσυνήθης.
Ό κ. Μαρής μετά τοθ υ(οΟ τού
φιλοξενεϊται άπό χθές έν τ^ κα·
τοικία τοθ ά!»λφοΟ τού κ. Άλκιδ.
Μαρή, θά δίχεται δέ καθώς γνω
ρίζομεν καθ' εκάστην εί; τα παρά
την πλατείαν Καλλεργών κέντρον
των Φιλελευθέρας.
—————————
'Ενοικιάζίται ή οίκία τού Ταγ·
ματάρχου Πεζικοΰ Μπετϊινάκη Άν
τωνίου κειμένη επί τής όδοΰ Κρι-
τοβουλίδου πλησίον πλατείας (Χίί,
τάν Όγλοΰ) καΐ συνισταμένη έκ τεσ·
σάρων δωματίων, κουζίνας μεγάλης,
άποθήχης εύρείας, αϋλής, ταράτσας-
ήλβκτροφώτιστος καί έχουσα έγκα-
ταστάσεις ύδατος. Πληροφορίαι παρά
τφ λοχαγφ κ. Λουλακάκη Ανδρέα,
'Ενοικιάζϊται οίκία ήλεκτρο«εώ>
τιστος έκ 5 δωματίων, μα.γειρε(οτχΜ.
λ.π. όδός 25 Αύγουστον αριθ. Μ.
Πληροφορίαι παοά τώ κ. Κ. Β··
βουδάκη,
Ηράκλειον Κρήτης
Γοαφεϊβ "Εναντι Νομαρχίας.
ΝΟΡΘΩΣΙΓ
Πρωία Παρασκευής
2 Σεπτεμβρίου 1932.
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΓΐ.....ιιιι.....ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιΐΗΐιι.....ιιιμ.....ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιι......ιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιι.....ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι,ι,,,
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΧΟΕΣ ΕΙΣ
Ο ΠΡΗΒΥΠΟΥΡίΟΣ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΒΑθΥΤΑΤΗ Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ
ΕΚ ΤΟΝ ΕΝ
Ή σταφιδαγορά.
Ή χδεσινή κίνησις.
ΑΘΗΝΑΙ 1 Σ)δρίου (τ.»ΰ άντα-
ποκριτού μας).—Διά τής ταχείας άμα.·
ξοστοιχίας έκ Θεσσαλονίκης επέστρεψε
σήμερον την πρωΐαν ό πρωθυπουργός κ.
Βενιζέλος.
Ό κ. Βενιζέλος εξέφρασε την βαθυ¬
τάτην συγκίνησιν τού διά τάς ένθουσιώ-
δεις καΐ παλλαΐκάς εκδηλώσεως τού Μα·
κεδονικού λαού.
ΑΥΡΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ο Κ. ΟΕΝΙΖΕΑΟΣ
ΑΝΛΧ1ΡΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
ΗΙΟΑΝΟΤΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
ΟΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 Σ)βρίου (τού άντρπο-
κριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη ότι μεθαύ¬
ριον Σάββατον ό κ. Βενιζέλος αναχω¬
ρεί διά την Κρήτην. Είς τα Χανιά θά
παραμείνη την Κυριακήν, την Δευτέ¬
ραν δέ θά αναχωρήση δι' Ηράκλειον καί
Ρέθυμνον. Καΐ είς τάς τρείς ταύτας
πόλεις τής'Κρήτης ό κ. Βενιζέλος θά
ομιλήση διά μακρών πρός τόν λαόν.
Ο ΣΥΝΑΥΑΣΜΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
ΑΟΗΝΟΝ ΩΡΓΑΝΩΣΕ ΧΟΕΣ
ΕΙΣ ΗΑίΚΡΑΤΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 Σ)βρίου (τού άνταπο·
κριτού μας).—Άπόψε ό συνδυασμός
Φιλελευθέρας Αθηνών όργανώνει είς
τό Παγκράτι μεγάλην προεκλογικήν
συγκέντρωσιν.
ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΕΝΙΑΙΟΝ ΝΑΥΛΟΛΟΠΟΝ
ΔΙΑ ΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΛ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
ΤΙ ΕΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΝ
Τό Λιμεναρχείον Ηρακλείου γνωρίζει είς τό
Εμπορικόν καί Βιομηχανίαν ώς καί τό Γε-
ωργικόν Έπιμελητήριον Ηρακλείου ότι ενεκρίθη
ενιαίον ναυλολόγιον των δι' Έλληνικών ίστιοφό-
θων ή βενζινοπλοίων μεταφερόμεναι έμπορευ-
μάτων.
Τό ναυλολόγιον τουτο είναι υποχρεωτικόν δι"
δλα τα έλληνικά πλοΐα άπαγορευομένης πάσης αύ
ξήσεως ή μειώσεως των έν αύτω αναφέρομεν ών τι
μών. Ό παραβάτης πλοιοκτήτης, πλοίαρχος ή πρό
κΐωρ καταγγελλόμενος είς την Λιμενικήν αρχήν διώ
κέται δι' άπ' εύθείας κλήσιως ενώπιον των Πλημ
ΐιελειοδικείου καί ύπόκειται είς χρηματικήν ποινήν
5.000—50.000 δραχ.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ
Ή αταφιδαγορά μας έξη
κολούθηοε καί χθές π«ρου·
αιάζουσα την αύτην άγορα
σπκήν κίνησιν ητίς υπήρξε
χαλ*ρά μέν διά τα β' καί γ'
πράγματα της σουλτανίνας
μή σπμειώαασα ή ελαχίστας
τινάς πράξεις, οπωσδήποτε
ζωηρά δέ εί; τα έξχιρεπκά
καί α' πράγματα τής αυτής
ποικιλίας άτινα έπωλή3ησαν
είς τιμάς κυμαινομΐνας περί
τ«ς 21 δραχ.
Ή ποικιλία τοΰ ταχτά έ
^ηκολούθησε καί χθές παρου
σιάζουσα την αύτην άζητη
οίαν καί έκυμάνθη είς την
τιμήν των 5 δραχμήν.
Έπίσης είς τούς ελεμέδες
β' ποιότητος αί τιμαί έκυμάν
θηβαν είς τάς δραχμάς 6,50
κατ' οκάν, σημειωθεισών
μάλιστα και «ράξεων τινών
μεταξύ έμπορομεσιτών και
σταφιδεμπόρων έξαγωγέων.
Αί είσαχ9εΐσαι χθές εΐξ
την πόλιν υπό των σταφιδο
παραγωγήν σταφίδες άνήλ
θεν είς τάς 100 καί πλέον
χιλιάδας οκάδας.
Ή νέα διατίμησις
τού οίνοπνεύματος.
Τό υπουργείον των Οίκονομι-1
κων διά τηλεγραφήαατός τού πρός
τα παραρτήματα τού Γενικού
Χημείου καί τούς Οίκονομικούς
Έφόρους τού Κράτους ανακοινοί
την νέαν διατίμησιν τού οίνο-
τ:νεύματος ήτις ήρξατο ϊσχύουσα
ιϋπό τής χθές 1 Σεπτεμβρίου 1932
καί έ'χουσαν ώς εξής:
Τιμή πωλήσεως καβαροϋ φο-
ρολογημένου οίνοπνεύματος έξ
οίασδήποτε ΰλης δραχμαί 75 κατά
ι(ΐλιόγραμμον άνύδρου. Τιμή φω-
αστικοΰ οϊνοπνεύματος α' χονδρι-
ή πώλησις δρ. 1626 διά καΰσιν
αί 1460 διά έρυθοόν, β.' λιανι-
κή πώλησις κατ' οκάν δραχμαί
11,80 διά κυανοϋν καί δρ. 19,70
διά έρυθρόν.
Ή τιμή αυτή τής λιανικής πω¬
λήσεως τοΰ φωτιστικοϋ ϊσχύει
διά τάς Αθήνας καί τόν Πειραια
καί διά τάς πόλεις δπου ύφίσταν·
ται οϊνοπνευματοποιιΐα παράγον-
ια τοιούτον οϊνότινευ,μσ. Διά τάς
λοιπάς πόλεις ή λιανική πώλησις
τού φωτισμού καθορίζεται διά τής
προσθήκης δαπάνης μεταφοράς.
Ή τιμή εις την οποίαν υποχρε¬
ούνται οί οίνοπνευματοποιοί β' κα
ΐηγορίας οΐτινες άγοράζωσι τόπρο-
σφερόμενον στεμφυλόπνευμα υπό
οών οΐνοπνευματοποιών α' κατη-
γορίας ώρίοθη είς δρ 9 κατά χι-
λΐόγοαμμον άνύδρου. Ό φόρος
καταναλώσεως καθαρού οίνοπνιύ-
ματος κύρ'ος καί πρόσθετος ωρί¬
σθη δι' ά'/ταντα τα οίνοπνειΐμα-
τοποιεΐα ώς εξής κατά χιλιόγραμ-
μον άνύδρου· α' διά τό έκ στα¬
φίδος δραχ. 56,80, β' .διά τό έ*
στεμφυλοπνεύματος δρηιχμαί 59,
60, γ.' διά τό έ* κερατίων δραχ.
50,20.
Ό φόρος καταν αλώσεως κύριος
καί πρόσθετος μετουσιουμένου
οϊνοπνΐύματος ωρίσθη κατά
χιλιόγοαμμον άνύδρου α' διά τό
έκ σταφίδος δραχ. 2, β' διά τό
έκ στεμφυλαπνεύματος οΐνοπνευ-
ματοποιών καί ποτοποιών δραχ¬
μαί 3, γ' διά τό έκ κερατίων
δραχ. 3,60.
Μέσος όρος κυρίου καί ποοσθέ
τού φόοου ωρίσθη διά μέν τό
οίνόπνευμα είς δραχμάς 59,20,
διά δέ τό άπόσταγμα εως δραχ.
47.10. Είς τόν ανωτέρω όριζόμε-
νον φόρον καταναλώσεως καθα-
ροΰ καί μετουσιουμένου προστί-
θεται κεκανονισμένον ποσοστόν
άναγκαστικοΰ δανείου καί δικαίω-
μα έλέγχου καί έποπτείας. Ό φό¬
ρος καταναλώσεως οίνοπνευμά-
των εισαγομένων έκ τής άλλοδα-
πής παραμένει άμετάβλχ)τος.
ΑΙ Χ9Ε1ΑΙ ΒΑΡΥΙΗΜΑΝΤΟΙ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΟΛΙΤΕΙΛΚΒΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΟίΛΕΜΙΚΗΒΕΡΙΚΕΦΑΑΛίΛΤίΙΥΤΣΑΑΙΑΡΙ
ΑΘΗΝΑΙ 1 Σ)βρίου (τού άνταπο-
κριτοΰ μας).—Ό κ. Βενιζέλος προέβη
σήμερον είς νέας δηλώβεις επί τοΰ πο-
λιτειακοΰ ζητήματος. Ό κ. Βενιζέλος
καλεϊ καί πάλιν τόν κ. Τσαλδάρην νά
προσχωρήση είς την Δημοκρατίαν."Αλ¬
λως ετόνισε, τό λαϊκόν κόμμα έχει μορ.
φήν επαναστατικήν καί δέν θά επιτραπή
είς αύτό νά αναλάβη την αρχήν, είτε μό¬
νον είτε μετ' άλλων κομμάτων.
Αναφορικώς μέ τάς απειλάς τού
Τσαλδάρη περί βιαίας καταλήψεως τής
Άρχής, είπεν ότι ή πολεμική περικε-
φαλαία τοΰ άρχηγοΰ των Λαΐκών, θάή.
το ένοιαφέρουσα είς άλλην περίστασιν
ώς θέαμα μόνον μεταμορφώσεως.
"Η άγορά σταφυλών εν τή πόλει μας παρουσία
σε χϋίς κίνησιν τινά είς τούς ταχτάδες καί τό είδος
ραζακ), γενομένων μάλιστα άρκετών αναλόγως πρά
ξεων.
Αί τιμαί έν τούτοις τόσον των ταχτάδων δσον
καί των σταφυλών εϊδους ραζακί επέδειξαν αίσθη
την τάσιν μειώσεως ήτις δφείλεται είς την ο'ικονο
μικήν κρίσιν ή δχοία έπικρατεΐ καί είς τάς άγυ
ρδς καταναλώσεως τόσον τής Αιγυπτου δσον καΐ
τής Εύρώπης.
Αί σταφυλαί μας κατά τάς πληροφορίας των
Ιμπόρων ζητοϋνται ήδη είς χαμηλάς τιμάς άπό το·
καταναλωτικά κέντρα.
Χθές διά τής «Αλμπερτας» εφορτώθησαν διά
Πειραια καί εκείθεν διά Βιέννην σεβασταί ποσότη
τες σταφυλών ώς έπίσης καί διά τοΰ «Δενδρινοΰ»
3000 καλάθια προοριζόμενα διά τας άγοράς κατα¬
ναλώσεως Αιγυπτου.
Η ΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙώΙΚΩΗ ΕΞΟΧΟΗ
Ληξάσης της πβριοδου διά την
λειτουργίαν τί ν παρά τω «Κοκκί-
νη Χανι» έγκατασταθβισών Παι-
ίικών έξβχών τού ενταύθα Πατρι-
Μτικοΰ Ίδρύματος Προστααίας
Γβϋ Παιδιοϋ μετεφέρθηοαν καί
παρεδόθησαν είς τού; γονεΐς των
ο! τρβφΐμοι τδν έξοχών τό έβπέ
ρας τής παρελθούσης Τβτάρτης.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΥ κ. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Την 4ην πρωϊνήν τής σήμερον
θ' άνεχώρϊΐ δι' αυτοκίνητον
έιτιστρέφων είς Χανία β υ-
ΐτουργός Γίνικός Διοικητής Κρή¬
της κ. Μιχοίήλ Καταιτότης.
Η ΛΗ5ΙΑΡΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
Κατά τόν παρελδόντα μήνα
Αυγουστον εδηλώθησαν αίς τό
ενταύθα Ληξιαρχεΐον τό δλβν 65
γεννπσεις εξ ών 35 αρρενων καί
30 θηλέων, γαμοι 18 καί βάνα-
τβι 45 έξ ών αρρενων 23 καί βηλί
ών 22 απέθανον δέ ούτοι έκ των
εξής ασθένειαν:
'ϋντερίτιδο; 7, νασρτβντερίτι-
δ«ς 6, βρογχοΐΓνβυμονιας 5, κνβυ
μονίας 3, φυματιώσεως 1, ήηατί-
τιδος 2, ηαιδικής πλβυρίτιδος 1, ά-
τροςρίας 5, κοκκίνου 1, καρκίνου
1, πνιγμοΐ 2, ρήξεως έντέρων 1,
γαγραΐνης 1, έσωτΐρικής αίμορ
ραγίας 1, άηοφράξεως έντεριχής
1, καρδιακοΰ νοοήμχτος 2, αύτο
κτονία 1, γεροντικοϋ μαρασμοΰ 4.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
είς την αγοράν μας.
Ή 'Επιτροπή διατιμήσκων διά τής
»λβντα(ας άποφάσΕώς της έχανό
νισβ την τιμήν των κάτωθι είβών ώς
*ίή
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΧΏΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ετέθη βΐς διαθεσιμότητα τή αίτήσει τού ό
ταγματάρχης τής Χωρυφυλακής κ. Δημ. Σταυρό
ϊίσυλος, Δχοικητής τής Χωροφυλακής Ρεθύμνης,
Διά διατάγματος ετέθη είς άποστρατείαν ό άν-
θυπομοίςαρχος Εύστράτιος Κανιαδάκης έκ Χανίων
έγγραφβίς είς τό στέλεχος ιής Έφεδρείας.
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΟΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
Συνβλήφθη παρά τής Χωροφυλακής Χανίων
ό Σπύρος Ζαχαράκης εκ τού χωρίου Σκηνέ κατη-
γορούμενος επί συνεργεία άπάτης διαπραχθείση.
βΐς βάρθς τοϋ Δημοσίου καί συγκεκριμένως διότι
οΰΐος ελάμβανε σύνταξιν ώς τραυμαησθείς είς την
εκστρατείαν τής Μικράς Άσίαί. ένώ εΐχε τραυμα-
θί είς την Άγνιάν,
Όρυζα Γλαασέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν βρχ. 15.50 λιανικώς 17, δρνζα
Ραγκοϋν χονδρ. 11,80, λίαν. 13.20,
χαφές Άβυσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
69, καφές Ίάβας χονδρ. 72.50, λίαν.
31ι ζάχαρι{ χονδρικώς δρ. 20,50 λια¬
νικώς 22.
Λοιχβνικά.—Κρόμμυα 4—5, πατά
νίς 4-5, κολοκυθάκια 8-ΙΟφασόλες 5,
καί λασηθιώτΐΗζς 7-8 μπάμιβς 8—10,
φασολάκια 7—8, ξυλαγγονράχια 4-5
νχημάτβΐ 3—4 βρσχμάς, στίφνος 8—
10 βραϊμάς κατ' οκάν, μβλ-
χζβνΓϊ 4—5 λεμόνια ένΐόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άνγο«σά'κια 5—6.
χιπβρι&ς 5, πράσσα 5—6 λάχανα βρ.
8-10.
'θποιρικά.— Σταφύλια 4,50 —6,
καρχούζια 3, πβκόνια 4—5,
άχλάΛια 4—6 Κρουσανιώτικα 10—12
καΐ Ίταλικά 12—14, σύκα 5—6, μή·
λα 5-6, ροδάχινα 12-14.
Κρέατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζυγοΰρι κρέας προ-
βάτου 32,αΙγός 24, βόΐον χαΐ άγελός
24 δραχ. χοιρινά μβγάλα 34, γου-
αουνόπουλα 38.
Πουλβρικά,-Άπό 35-50.
Ειδή Ποιντοπωλβίον. — Ελαίαι
έγχώριαι 12, Βόλον 16-20. Μα-
ιΐαρόνια έντόπια 15. Μακαρόνια θββ
οαλονίχης 16. Ζυμαριχά έν γένβι δρ.
15-20, μακαρόνια πολυτελείας καχένο
βραχ. 19-20. Φβσόλβς Σβοβίας 14. ι
Ρββύθια Μπρόχον 14, έντόπιαβ,Κου
κια «ντόπια 12-16. Φαχίς 12-14. *Κ·
λαια λίαν. 21. Αϋγό 1.20. Σάηων
λβυχός α' 19, β'. 17, κράηινος α'.
16 καί β'. 15. Τίϊον 200. Καφφές ά-
λεσμένος 104.
Ββύτυρει.-Δέςνις 110·132.Γάλαχ.
βίποηλίας 116. ΛΙπη 40. Μπάνβρ 68.
Γ«λ«κτβροι.— ΓυρΙ Κασσέρι 68.
ΤοιλουμΙΰο 44, Έντόπιο 54—64
Γιαοϋοτι 11. Γάλα 9.
Κίνησις τής Σταφίδος
κατ' βκάν
ΣουλτανΙνα έ{αιρετ. Δρ· 19-— 21.—
» α'. » *-
β'. »
» γ . »
Ταχτάδες α'
β'
Ελεμέδες α'
β'
Σταφύλια σουλτανί Δρ,
Ροζακιά »
» ταχτά »
Κρασοστάφυλα »
17.- 19.-
14.- 16.-
Π·- 14.-
4.50 5.-
4.— 4.50
6.20—6.60
4.50- 5.-
4.5Ο- 5.-
2.30- 2Λ()
1-30- 1.60
Τιμαί Συναλλάγματος
Δολλάριον Δρ.
Λίρα
Φράγκον
'Ελββτ. φράγκον
Λιρέττα
Μάρκον
Τουρχιχή Λίρα
Κορώνα (Σουηβ.)
Φράγκον (Βελγ.)
Σελλίνι (Αύστρ.)
Φιορίνι (Όλλαν.)»
Όμολ. άνταλλαί, »
163.—
566,—
6,37-
31,58-
8.34
38,36
76,25-
28,80-
4,51-
22,73-
65.54-
532,—
-164,50
-572,-
- 6,47
- 31,93
- 8,45
- 39,64
- 81,75
- 29,7/
- 4,6'
■ 23,60
■ 66.24
536,-
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝ
ΕΙΣ ΤΛΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΚΟΦ1ΝΤΙΑ!
ΤΛΣ ΣΧΕΤΙΚΑΣ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1 Σ)βρίου (τού άνταπο-
κριτού μας).—Ό πρωθυπουργός κ. Βε·
νιζέλος έτοιμάζεται νά ομιλήση ενταύ¬
θα, αμα τή έπανόδω τού .έκ Κρήτης,
διά τα ζητήματα των καταχρήσεων.
Ό κ. Βενιζέλος θά άποδείξη σχετι¬
κώς, τό τελείως σ >κοφαντικόν τής εκ¬
στρατείας κατά τής Κυβερνήσεως.
Ο ΧΙΝΤΕΜΠΟΥΡΓ ΕΞΟΥ./ΟΑΟΤΗΣΕ
ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΚΠΗΣΙΝ
ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟ ΡΑΪΧΣΤΑΓ
ΑΘΗΝΑΙ 1 Σ)βρίου (τού άνταπο-
κριτοΰ μας).·—Τηλεγραφούν έκ Βερο-
λίνου ότι ό πρόεορος τής Γερμανικής
Δημοκρατίας Χίντεμπουργκ επιμένων
είς την διάλυσιν τού Ράϊχσταγ έξθυσιο-
δότησε την δικατορικήν κυβέρνησιν νά
προβή είς ταύτην,
Ο ΜΙΑΟΥΛΗ! ΑΝΕΛΑΒΕ
ΤΑ ΚΑΟΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧ1Υ
ΑΘΗΝΑΙ 1 Σ)βρίου (τού άντα-
ποκριτού μας).—Ό Δήμαρχος Πειραι¬
ώς κ. Λΐιαούλης επανελθών έξ αδείας
άνέλαβεν σήμερον τα καθήκοντά τού.
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΗΟΣΤΡΑΤΟΝ Α1ΜΛΤΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1 Αύγούστου (τού άν-
ταποκριτού μας).—Ανακοινούται ότι
απεφασίσθη οριστικώς ή χορήγησις δ»-
νείων είς τούς άποστράτους άξιωματι-
κούς. Ή έξόφλησις των δανείων τούτων
ωρίσθη έξαετής.
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ~
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ
Άπό προχθές ήρξατο είς Χανιά ζωτιοά τ) χίντι
σις πρός καταρτισμόν των συνδυασμών των διαφό
ρων κομμάτων. Οδτω κατηρτίσθη^τελικώς νά έξευ
ρρθχϊ καί τό τέταρτον πρόσωπον ϊνα κλεισθή ό υπό
τοϋ κ. Άρ. Μητσοτάκη συνδυασμός τοΰ Έθνικοΰ
Ριζοσπαστικοΰ κόμματος. Ούτος κατηρτίσθη ώς
εξής: Άριστ. Μητσοτάκης, Σταμ. Φραντζεσκάκης.
Ιω. Μαρματάκης καί Μυλωνάκης Ιατρός.
Ό υπό τόν κ, Μυλωνογιάννην Καφανταοικός
συνδυασμός δέν συνεπληροιθη εισέτι.
Ό συνδυασμός των Φιλελευθέρας έν άναμονπ
τής άφίξρϋ)ς τοΰ κ. Βενιζέλου δέν κατηρτίσθη είσέΐι.
Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΝΤΑΥΘΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΤ ΑΙΡ ΕΙΑ Σ
Η Νομαρχία Ηρακλείου ά*ηώβυνβ χβές «ρ«« *·
Ιαμειον Φιλανθρωπίας έν άντιγράφω ϊγγρετφον
τού υπουργείον Προνοίας καί Αντιλήψεως δια τού
ώιτοίου υποδίΐκνώβται ή άνάγκη τής ίδριίσεβίς εν¬
ταύθα Φιλανθρ«πικής 'Εταιρείας κατ* τβ ιιρότυιτβν
της εν Αθήναις λΕΐτουργούσης καί παρακαλεί ί-
ις καί τα μβλη το&Ταμείβυ ΦιλανβρΜπίας ύ-
->νρ*ψ»σι καταστατικόν ομοιον πρός τέ» τής έν
Αθήναις έταιρ.ίας διά την .δρυβιν Κ«1 ένταύί»
·μοί*τ(Τ«ιβΐντη·.
Μέγεθος Γραμματοσειράς