94712 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4651

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

29/8/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
Αίγυπτον
Ιτησία Κίραι 3
Ιξά μηνός Ι
ΆμβρΐΜΪ,ς
Ιτησία δολ, 15
Ιξάμηνος > 8
■ατά φύλλον
Δρ, Ι
ΚΥΡΙΑΚΗ
29
ΑΥΓΟΥΣίΟΥ
1937
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
0601 ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ
ΗΒΑΚΔΕΙΟΒ ΚΡΗΤΗΣ — Ε1ΟΙ Ι (ΟΝ
ΑΡΙΘ». ΦΥΔΔΟΥ 4651
ΤΐΉΗΗΙ1ΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΟΒΟ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Ό τβν προ καιροδ συνεζή¬
τει τ· τβ ζήτημβ τβν έξαγω
*#βν τβν σταφίδων μ«ς καί
Ιζεδηλσδντο Ανηβυχίβι δια
την τύχην ταδ κροτόντος
μβς, κατόπιν τοδ περιβρι-
αμοδ τβν είς Γερμανίαν έ-
{αγωγβν. ή μάνη νωνή ·»»βι
βδοΙ,ίας κεύ ή*·ύ>βη ή?β
*κε(νη «·ύ έ£εκ·ρ»ύθη Ακό
την στήλην αυτήν. ΕΙχα
μκν την Αντίληψιν, την οκοί
«ν κβί ύκιβτηρι,αμκν τότε
μέ επιμονήν, Ιτι αί τιμαί
τής σταφίδος 86 ήββν Αρκκ
τβϋψηλβ), δια λογους τούς
όκοίαυς καί έςΊΒέααμεν. Κβί
συνιστήοαμεν είς τ·ύς καρβ-
γωγβύς νΑ μή βπεύαβυν
νβ πωλήβουν κοοώρως κβί
οαο-Ιαο τό κροΐόν των διβ
νΑ μην δημιουργηθεν κανι
κβν κου. 8* Ινΐριν^ ώς φυσι·
κήν συνέκιιβν την κτβαιν
τβν τιμβν, βλλβ νβ ρυθμι-
οουν την κρασφοραν Αναλό¬
γως τής ζητήβ*ως. Εύτυχβς
τί κρβγμβτβ μ«ς έδικαίω
•βν Απολύτως. Ή κίνησις
τής θΐαφιδαγο;ά; μβς κου
ηρχιβΐ κβτ' Αρχ·ς ατβνος
κβί χβλβρβ, καραυαιαζει ήδη
κβτβ τας τελευταίας ημέρας
εξαιρετικήν ζκηρότητα καί
αυνιχή τ·5 σιν κρός βναδαν
τβν τιμβν. Εβί έ« ώ κατ' Αο
Χ·ί ήρχιαιν ή Αγαρβ ι ής
αουλτβνίνβς Ακό 12—17 δρβχ
μας Αναλόγως τής καιότητβς
ηδη βΐ κρβζεΐς γ(νονται μκ
Τα,ύ τβν 17 καί 21 δίαχ. κα
** κοιόΐητα. 'Υκβρχβυν μ*
λεαχει αιρ4κτ·>ακ κβτ« τβς
όκοία ήγβρΑοΒηααν κβί κρός
22 δραχμ. καί περισσότερον
αί ολ*>ς έ,αιρετικαί ηαιό
τη«ί, «κως ταδ 'Α.γ(συ £ύλ
λα καί αλλων κιρΐφκρΐιβν
δκου τα Αμκέλια «χαρακω
νονται». Καί κβΓώς διιΚνύ
βΐίν ται κραγματν, εβν δέν
βυμβί τίκατΐ Ακκυκταΐαν.
•Αν βηλαδή δέν μεσολαβήση
κανέν θλιβερόν γεγονός κου
νβ διβτβρβξη την ειρήνην
«αί την διαξαγωγήν τοδ διε-
βνβδς εμπορίαν ή ζωηρότης
τής σταφιδαγοι:άς θβ ουνεχι
·8|ϊ κβί Ιαως νβ βημ
χβί μιγαλυτέρα Ακόμη
αίς τιμβν δια τα
Ιδίως κρΑγματα.
Είναι δέ έντιλβς φυσικόν
τό φαινόμενον κβί
τβι ιύκόλΜς ή οί
αύτη τής Αγοικςκαί ή
τιμητική τββις.'Εβΐτο;, λόγω
Τής κεριαυνής Αναμβριβς ή
καρκαφορία τβν Αμπέλων ή
τα μικρά. Έν ι φ μκταζύ *ςε
δηλώβη κβί ή κρσοβαλή τβν
αταφυλβν ύπδ ΐύδεμΐδας κβ)
ββκίλας. Εαί έται ή παρβγω
γή ταΒ νομβδ μβ.
φλέκετο ότι θβ Αν ήρχετο ιΐς
13—14 χιλ. τόννονς κΚαι ςή
τημα αν θβ φθάση τ·ύ& 9—10
χιλ. τόναυς. ·Α είναι δηλα
δή
η δύναμιν είς
(«ατομμύρκχ κνθρΜπνν. ίλι
δομίνβΜ &« ·η η Αγγλία β
κ·ρρ·>;ό) χ«ρ(Μς Τβ( λκλκ
κτε}ς πσιέτητβς
^ί δΙ
τ.Β{ προήί ργί
η·ύ ΙΒινριΙτ· ώς μ(α απ·
τ«( πλέον #πβτ»χημίν«ς
Έηίβης χ«ί ή πβραγυγή
της Σμύρνης καί τϋς Π·λ·
κοννήαβυ φκίνΐταΐ ««τα κ·
λύ μιινμένη, λ·^ω τοδ ίτι
*·· ιΐ, τ*· μΐρη Ακιϊνκ προ
αιβλήΒηααν αί στ·φ»λ«1 ■
«· οκκΐλαν. Έκ·μ« »ς εφί
τ·ί ©Χ» ύηερπβραγ«γή δέν ύ
κβρχει. ίλλκ ΑντιβΙτνς «Ιμ
κ·ρε1 νκ ιηο ΜκνιΙς *η βη
μειείνιται ύηοκαραγωγη οτβ
γΐδ·;, τούλκχιατον τβν δό·
«ύγκνβν καί Ι(Βΐρΐηκβν ιΐ
δβν της ΕρητΐΝϋς κκί £μ»ρ
να.κ&ί οβυλτΒνίνας.Έ, «ντι
8Ιτ·ν, Μτ·$ η ζήχηβις είς
την 'Αγγλίαν ίδίνς, »1νΐ κο
λύ μιγαλυτίρκ ·κ· σλα τκ
κρ·ηγηΜντα τιλΐι·τ·1α |τη
λίω τίς ·ΐΜ·ν·μικΙ«( δρα
οιηριάτητ·! τή{ χ»ρ«( «ό
Τΐε{ καΐ της ίν·ζ«βγ·νήοε
νς της 6ι·μηχε.ν(«, τη;, Ιδ1«
τη( κ·λ·;μΐΜΐ)(, >·.^«ιιΐρρά
νηβΐν έκειτ·ντ«δεΐί χιλιά
«•Ι ¥*·»ς ΙΡΥ·«Β| ΚεΒΐ |6μ
Μ ι* μ4ι« τίς (§>«{ ιμ) την
βτινή.
ΚβΐΕ τό
ή *
ότι ίφίτβς «Ι ίδικάί μνς
σουλτανίναι είναι κοιοτικβς
«{«ίρετβι, διΐιικολύνκται τΑ
μέγιατα ή έΐαγωγή των κΐς
'ΑγγΗαν. ΎκολαγΙζΐναι δέ
ϊτι μέγα μίρβς τής έφΐτΐι
; μας καρβγωγής 8α εί«
„ ^ «Ι; τας νήαου; τής Μ κ
γΑλης ΒρΐττβνΙβς. Π;έπ·ι α
μως νβ καρατηρήΐωμιν καί
ταδτο Ακόμη· Ό π ή ηρβγ
ματοκαΐηαις κβλβν τιμβν είς
την Αγοράν μ«ί, δέν όβκίλΐ
ται είς την ζωηρότης μό
νόν τής διεβνβθς βτβφιδαγο
ρας κβί είς την έλβττωμέ
νη* παραγωγήν, Αλλα κβί
είς τό ίπ ή κρββφβρΑ έκ μέ
ρονς τβν κβραγωγβν ύκήρ
(ι λβλογιαμένη. Είς τοδτα
_ τούς διηυκόλυνε καί ή ( όθ
μιαις τβν χρ>βν, κου τ·ύς Α
κήλλαζενΑπό την πίεσιν τβν
κιοτωτβν των κου τσύς ηνάγ
καζον ίλλοτκ ν* πωληβουν
ϊοοοαο Ακό τεύς άτλωτούς Α
κόμη διβ ν Α χληρείοουν τα
χρέη των.
Άλλ» τό βταφιδικόν, 1
κως έμφανίζεται τα τΐλιυ
τβΐβ ίτη. κβί ιδία εφέτο;, κβ
ρέχιι Ακόμη κλλΐατβ οαα
ατοιχεΐα. διΑ κβρατηρήβΐις
καί μελέτας. Εβί έν κρώ
τοις ακοδεικνύεται ίτι ό φβ
βος κ·ύ έίείπλώΒπ άλλοτε ·
Τ,β.,ίίίσ,α
τήςαυνεχοδς «ύξήβΐω; τής κα
ραγωγής μας ήτο γάλλον Αν ι
κόατατη καί Αδικαιολόγητος,
Διότι καΓώ; φαΐνκται ή κα
γωγή δέν κρόκιιται να
»ρβ5» .»·»«»· »1ς έίαιρετικβς
*λως κερικτωαεις Ιο«ί, ταύς
20 χιλ τόννονς. Διότι βέ
βκια κρέκιι να ύκολογΐς«
μκν κΑντατκ καί τας ζημίας
κβί τας καταστροφάς κου Β Α
ύφίοτβτβι ή κβρβγωγή &λλο
τι έζ Αντιζοοτήτων τβν κβί
ρικβν κβτ«βτάαεων χβί &λ
λοτκ έ{ ΑβΒκνκιβν. Έκαμε
ν ως κρίαις οτββιδική απως
την ίιφβντβζόμιΒβ κβί
ΐφανίαθη είς την Πκλακόν
νηισν δέν ΘΑ έκδηλωθί) Ιβως
κο'έ είς τόν τόπον μας. 'Αρ
κ·1 νΑ φροντίζωμΐν αί καρά
γομεναι καιότητΐς νΑ είναι
έξαιριτικαί. Διότι ή κβλή
κοιότης είναι τό Αοβ .
ρον κβί ισχυρότερον Ικλβν
πύ εΐμκαριΐ νΑ φέρη την
νίκην κβί ν' Αντ»μ>τ
τόν Αακούμΐνον Ακό άλλας
χώρας ονναγωνιβμόν ΐίς (ήν
6ιιΒ« ή οτβφΐδβγβρβν.
'Αλλ' ίύτα βεβαία «Ινα
ζητήματα τοδ μέλλοντας
Έκί τ·δ καρόντος, ιύχαρ
ιτον >Ινκι ότι ή αταφίςκω
λλΐται ιίς έζαιρΐτικβς Ικβνο
κοιητικας Τιμάς καί έτοι κβ
λύκτιτβι ή ζημίβ την όκο
αν ύκέατηβαν οί Αμκκλοιιρ
γοί μας έκ τής μειώσεως τής
καραγωγήί, λόγω τήί περυβ
ν ής (ηραιίβς κβί τής κβτβ
ατρβφής τβν στβφυλβν έκ
τβν διβφόρων Αοθΐνΐιβν.
είνε 8ττ
ού.ή 8έ·
κοί π*α παντός ϊ) 'Αλίχΐ Η β-
Ττ-,υΧαχιστον ,μέχρι ϊ|{
ϊιν αι^βχε χ«μ
'Αλλ' άνε
η ή έλαι
τής Ιξαφτνίοΐωί, τ4 ζή
είνε Ι«μ·τ«λλ·Δατμον.
ΑΕ Ιξαιφϊνίοεις μικρ»» χβΙ μι-
γάλβν Ιγιναν τελειιταίω; χ«1 οιΐν
τόκ·ν μΐς χαβηιιερινον γεγενές.
'Ο*«σϊήκοτι θί έ;οταΟβε κ»νι'ς:
Β |ξϊ»«νία·ις ηρογματιχαιΐ ή
χα'; Ό
χιακγίζει οίον η·β«α τυ
τ6κε «ου οκναντα ΙκΙ
ΟΠΩΣ Δ1ΑΒΛΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΟΔΙΕΣ
Έ 'ΑλΙιη, τ) τί σιν
Χα1 στέ Ή,ίκλιι· ήθοποιΐς,
φανΕοβΐ. Καί ή Ιξβφίνιοΐς
εΐχι *«' χΙς...ιιιέ»νες ττ,ς οιένχί
ομ· ιοΒ ««ιχοΒ χκφενε.εϋ.
—Τκάρχειιν έξανκνΕυιις χαΐ Ι
—θίλεις νβ π|ς έξβφκνΐοεΐ
—Κάτι τέτβιβ. Ή έξαφάνιοι
τ|ς 'Αλίχτ,ς Βέν γν«ο>[ζομ·ν
μη &> ιίνι έξαφανιβις κ·*τ·υ
βαθμεβ. Ίξαφάνιοις α
ψ
—Τί θέλεις 6»έ ζ«εν έδίΙ...Έ
!
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Μ
δπάοχιι
ο ϊ%
II
ι ι! ν ι 2νθι«χ·ς
θα ΙΒιχαιβλογεΤτο
Καί Ην η%
ΦΒΙΝΟΠϋΡΟ
Δκλ«σαν τα λευχά των
κι' εκάλυψαν τ*ν ού
ρανό· ίστόλισαν τόν ψηλορε!
'η «αί τή ΔΙχτη καί τίς αλλες
βουνοκορφές. Κι' άνοΙ,θηχαν
&σ&ν τεραστία βϊνιβλια άπό
πάλλβυκα φτεοά ώοα'ων κό
νά έιιποδΐσουν τόν
Βισφθορέα κου σιλαγ'
βΐς τόν ουρανόν νά πσ|
ζΠ μέ τή γτ κα( νά τής μετα
δίδη την φΧόγα τοθ έρωτικοθ
τοθ πυρετοθ ι έ τα θβρμά τού
4άοια. ΚαΙ έγιναν, τα Βειλινσ,
ναρύφαλα καί μενεξέδες πού
έσκόρπισαν τβ πέταλά των κι'
ΙσΓάλισαν τίς χρητικές βουνο
κρρφές. Κι' ίΐίβτοβλήθηαν σ6
κρΐνα π?ύ αιτλωσαν τα κα
ζ«ι
ΕΒ&ΤΒΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΠΑΗΤΟΤΕ
ΟΙ (ΙΙΔΥΙΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΟΙ ραδι·φ»νιχα· αταθμοί
βί τα {ίνα πρακτβρεία μι
τΐδνκαν πρβχθίς την 115η αι ν
ίπ βκΐφααΐαθη 4 αΰγκληβις
τής Ιπιτροκής άκί τής ούδε
τερστητος έν Λονδίνω διά
νβ έίκτκτση τ· Ίβκ«νικ·ν
νωσαν τ
τβ
κβί να λάβη οριστικάς Ακο
φάσιις έλ' αύτοδ. Έν τού
ταίς μέχρι τής οτιγμής δέν
ύκΑρχιι καμμιά κληρόφορία
ου τε αν συνήλθεν ή έκιτρο
κκί ποίας Ακοφβσεις
ίαί φαΐνεται μάλλον
Ι ότι κρέκιι νΑ ύκοθέσυμκν ότι
λουλούϊια των στόν ή οΰγκληβίς της Ανεβλήθη
τή ύχτα καί
ιρμο
κκοχ ^ την τιλειο
(ν άαυλίαν, ιΙ;ΐ ίι
Ιχει τοποθετΐ)θ) χ«)6ς ι!ς
Ινα νέον κεβιβίλλαν, ά«ο Εκ·υ χά
?ιν κρέκει ν* ϊώαη ο^μιΤα
κΑλιν δι' άλλην μ'αν ιί
αέτι Φοράν. Έν τωμεταξύ ή
κατΑλαψις τοδ Σανταντερύπό
θ&ρθουν καί οί γερανοΐ.
Οστερ· θά Αρχίση καί
φυλλορέημα των &Ιν&οων. *Η
φρυγμένη άη',τόν ηιο κσ{
Βεβαία
ς Βμως ηλευρά των
χ«· «δτίς δπεριροφΕ.ν.
! λλί
Εκαμαν [ τοδ Φράνκο
μίαν νέαν κατάστασιν έν Ί
Κι' | άπαντα. 'Αφ' ενός μέν ηδξη
αι τό γόητρον τβν έκαναβτα
τβν. 'Αφ' ετέροι· δέ Ακέδκι,ΐ
δι' άλλην μίαν Ακόμη φβραν
βτι ή ανάμιξις τβν ξίνων αυ
νεχίζεται έν Ίσκανία, Αφοδ
Ρι1ί
βροσος καί θά βε
ζ χ φ
ζονηι χ»1 οί ηηοταβλ-τ-Ε. ·««
! 28 Ι *
κολλάς οχίοιις χκΐ τβ η«λλά άξι
τα- Κ»Ι Ιξβφανίζονται δλ·ι
τέν...φί6·ν τβν ΊιιιδκΕβιν; Διά
ν* γλυτώοβιιν άπό τοΰς θακμαατές
των, δι* νά Ι£βοφκλιαΒ·Βν ά«λ
βροχής κου θ&ρ
ποβρβντα καί κβ
ραυνούς γ β ν' άναγγε(λ|] τόν
σύντομον έρχομόν τοθ χειμω
να. Οί γερανοΐ, θβ πάρουν
μακρυά σε κλΐματα ήπιώτερα,
σ& νωρες γαληνβμένες κ«1
δ»νει!;
χά ή τάς έν«χλ*]αΐις τΑν βχβ»»ά|-
βταν θεσιθτρβν χαΙ χάκοτε ϋιά
νά μενκβοθν άκίκβς—·» Ι άοχ·λι
ίί'ωί—οή γχαταινιέρκ τοις.
* *
"Αν έπανέλ6ομι οτ^ν έξαφάνιαι
τ^ς 'ΔλΙχΐ]ς *β1 *^ν πιθανωτί-
ραν έ«ίοχήν χψ, μανθάνομεν τοθ
τε: "Οΐι α! έξ*ραν(σΐΐς σχΐτ!ζ·ν
ται μέ ώ &κρέοπτο-—«κΐ τα ίι)
13τ» φΗθΐχά—τ)ς ουζυγιχτ]ς
ζβί);. 'Η ρενλάμν πάντας ιϊνε ά
ίτι Ιχει τοποθετή
9ΐι είς ιύΐας μέ τί παραπώωτο
»Ρ«νοΟβι καί τή χαρά.
λ θ ^
πι6 θέλει νβ
νΐ την φήϋτ,ν της, ή ηοΰ ^^
Ιχιι φήμ- χαΐ θέλει νά άπβχτή
οί, έξαφκνΕζιταΐ. Πίρνιι Ι α σ6
(η Ινα ή Γ6) θαυμαα έ;
χά Ι πενβικΐ οφ πιιό άπομεμκ
Γλιντδ !νβ Βυε μερίς— οιγιάζει
αχριίίατιρα Ινα Ιυο νδκτις—Ινφ
«Ε έφημερΐοες ο»νΐχ[ζ·ιιν Ι^α &
λε δ;γι·: χήν διά μκχρβν
μιαιν. θ^μΐ]θτ|τε πίαη Β
βις αΐε έπειοίδιβ Ι««1ν· %
πεμνήμου Μπριγχ!ττι ΧέΧμ οτίς
άέ Σθ
ές τοθ
Μ' Ι ν χ λί/β, συ»πίραομα
έξαφχν(σιις ΙίΙεται, μι την μι-
γαλυΐίραν αναλογίαν, Ι/α χαΐ τί
6 τό π άν «τι: Ή Ιλαρ·τραγ»5ία.
Ό βΐών μας είνε μονηδιχές είς
ττ]ν οόνδΐοΐν τοθ τρβγιχοθ με το
γελ(,Τ·ν. Άηέ τί χοχτΐΐγ »δτ»
οιιν»)θ!ζουν νά κΕνουν δοι οί μέν
τίρνβι. ΚαΙ βΰτβΐ ·1 Βιααιιμέτι
»·ι τβν γχάγχβτιρς ίύ/ανται νά
άντιχβταοϊαθβοιν ·υχΐρδς άπο
τοος πειο άχινίύν»υς φκροέρ
Τό ζήττ,μχ βλέπιτι ιΐνι νά γίνι
πβλυς λίγας διά την φάεοαν-—Β
κ·ς χά. δι— το Αλ—θινόν Ιγχλη
μ» είς άλλας περικτΑσΐ'ς. Έξ»
φχν'ζονται τα ίνειι χΰροιις
μκ, Βικ νβ άπϊχτβθν χθριςΐ Διί
τι χ>1 Βτκν βναιχκ^ύετοντηι οβα
χαΙ άδλββτ)—χκθε αλλ·
καί μαθρα ττένθη πού θά
σκεπάσουν τή νεκρή φίσι μ·
λις ο! μπόρες κι' οί βορηάδβς
άνάγγείλλουν τό ξΐψόχ'σμά
τη; κα( τυλιχθβ ή γή μέ^τά
λευκά σΐντόνια τοθ χΐονιοΡ,
συμβολ'ζουν τό θάνατο
καίτην σύτβματη άναγέννη
σΐ της.
Μά 8έν άξίζει ο Ο τε νά χαι
ρετ'σωμε μ έ ένθουσιασμό, γ Ο
τε νβ κλ'ψωμε μί λυγμικά
ξεσπάσματα αύτό τ* ψυχορρά
γημα τής φύσεως πού λέγε
ται φθινόπωρο.
Τα δένδρα θ' άκονυμνω
θοθν. Τβ φύλλα των θί τι έ
σουν χΐτρινα στή λάστιη. ΚαΙ
οί καρντοΐ των θά τ' άποχωρι-
σθοθν. Μά δταν θάρβη. ή ανοι
ξι τβ δένΒρα θά σΐολ σθοθν
νέα φυΧλώματα, θβ άπο
καινούργιους δυνα
τούς νυμούς κου θά γονψο
κοιηθοθν ο έ νέους ώραΐους
καρπούς.
Ή φύσις βλη θά νεκρωθή «αί
θβ κβθάνη. Μά Ρέν θ' '
νβ ξαναζωντανίψο, νά
γεννηθβ. Κι' ή γή κβύ 6άχθ ©ί
σκέπασμα μονα&ικό βλο τόν
χεΐμωνατ&νεκρικο σόβανο τοθ
χιονιοθ, θά στολισθβ ξανά με
άμέτΓη-α, κολύτιμσ, κολύχρω
μα κοσμήίΐατα( μ' εύωβιαστά
λβυλούΒια καί χΐλιες ώμορφΐ
ές. Κι' αύτά τα χελιοόνια θά
φύγουν σ' αλλους γαληνεμέ
νους τόπους δκου τβ περιμέ
νούν ζεσιές φωλτ.ές κι' βκου
ή ζωή των θβ περάση τό χ&ι
μονα μέ «Ιουλλιακή ώμορφιά,
ώς δτου λάμψη πάλι ό ήλιος
και Ιλθουν νά μβς φίρουν
την ανοιξι μέ τό τραγοθδι
των.
Μά Ιμεΐςι Θ4 μεΐνουμε έδ©
στά Ιδία μέρη, άνήμπορα, πλη
ν ωμένα πουλιά. Κι' δταν βρχΙ
ση τ6 φθινόκωρο τής ζωής χ^'
χζ φ
τσα·ν σ Φράγκ· Ισον κα|
λ Μουιολίντ ·μ·λ·γαδν Ιτι
>ς την νίκην τβν ΙΒνικβν
καί την κατάληψιν τβδ Σ«ν
τάντερ Ικαι{αν κρΗΤΐόαντβ
ρόλον τα ίταλικα στρατκύμα
τα, τβν λεγεωναρίων κα( τβν
μαύρων βΐλβν. Κατ' αύταν
τ·ν τρακαν τ· Ιακανικέν κι
ρικλίκκται Ιτι κιριΐΐατκραν.
Διατί, η νία νίκη τοδ Φραν
κ· Ββ ίχπ ώς ουνίπειαν την
εκδήλωσιν μεγαλυτέρας αντι
δραοΐως της Γαλλίας καί τής
1 Αγγλία;, Ια»( *4 κε*Ι 4ντ
αχναιν τής Βαλ»νΒ(β;, ίψέ
σ·ν η ίκικρ«τηα'( τβν ίθνι
κβν ϊν Ίβκανία δβν θβ ιΐνΐ
καρά θρίκμβος τάς Ιταλίας
καί τής Γιρμανίβς-Δέν ύχαα
χΐι λαϊκόν βιΐφΐββλίβ ϊτι ή
κατάατααις ΒεΥ χιιρατκριύβα
λν Εύράκα ίτι κχριααατΐραν.
ΚαΙ ή κρίσις κσύ ({εδηλώθη
μετβ τβύς τελευτβίαυς ταρ
πιλλισμ·ύς είς την Μιβαγκι
•ν κβί την λήψιν τής ίκ·ψύ
αεως ύκ· τής Αγγλίας, νβ
έφαρμάσσυν αύβτηρβ μΐτρα
κατα τβν ίνΐργούντων αδ(
κους έπιθέαεις εναντίον έμ
καρικβν αναφΒν, 8β λκιτβΒι]
ϊτι κκριοβστερσν κατόπιν τής
εξελίξεως τβν (ηιχκιρήβιων
έν Ίαπβνία.
Έκ καραλλήλου καί ΐίς
την Άπω Ανατολήν ή κα
τβσταβις Ιλ«βε λίαν (κικίν
δνναν τρακήν τας τΐλιυταί
άς ήμ!·»β, Ίδ'α μετα ταν
τραυμαησμαν τσδ Άγγλαυ
πρ'θβιυταΰ τα κράγματα Ι
χ·»ν φθάση είς κρίβιμαν βη
μΐΐαν.
Δνβτυχβς βί δυνάμεις πού
εφέρσντα ώς φρ·υρ·ί τής >>
ρήνης καί δίν ήθελον πραγ
ματι οδτΐ καί θέλσυν ' τ·ν
καλΐμαν, δίν ίφάνηβκνο·
β·ν Ικρικΐν βποφβαιατι·
«αί 8ταν τα φΐλοκσλΐ
μα κρβτη ήρχιααν να παί
ζσνν μ έ την πυράν Κ«1 ηίη
τα κδρ ταδ καλέμα» Ιχκι λβ
β (ι μκγάλεις δι«Ατάσες. Τ*
σαν μεγάλας κσύ δίν ταλ
μσδν αί φΐλσι τής είρήνης να
κληβιαααυν κβί νβ έκιχκιρή
οβ«ν την χαταββΐβίν τ·».
'Αρκσδνται είς κλατωνικβ δι
φη ί &ά &
φμ ααί κη&άι &»«μ«ι>
τυρίας Καί 4κι1 βκριβδς {γ
κΐιται α μεγαλύτκρσς κίνδι»
γινικεύσΐως ταδ κ·λ
μόν.
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Ή *«. ββρνησιτ, απεφάσισε
νβ θέση είς εφαρμογήν τόν νό
μόν περΐ συστάσεως γραφϊΐ-
ων εξευρέσεως εργασίας. Τβ
γραφϊΐα ίέ αύτά, κβθώς άνβ
κοινώθη επισήμως θβ λεΐτουρ-
γήσουν προσεχώς είς δλας
τβς μεγάλας πόλεις ττ]ς χώ¬
ρας βνου ύπάρχει συμπαγής
εργατικάς πληθυσμός κο( κα-
τά συνέπειαν οπάρχβι καί ά-
νεργΐα. Κατ' αυτόν τόν τρό¬
πον κιστεόεται δτι θά κατα
ποΐεμηθβ άποτβλεσμοτικθς ή
άνεργΐα καί θβ προσΐατευθβ
θετικθς 6 έργατικος κόσμβς
άπό τβς παντοειδείς ικμεταλ
λβόσεις. Βεβαία, 6 σχβτικόα
νόμος δ έν είναι νεος. Διότι ή
Ελλάς ίχει προσχωρήσει άπύ
έτΛν είς την διεθντ] σύμβασιν
ης Γενέυης, πβύ καθιερώνει
την καινοτομΐαν αυτήν. 'Αλλ'
αί όποχρεώσβις πού άκίρρβ
όν άπό την σύμβασιν αυτήν
66ν έιηροθντο. Σήμερον τΐθεν
ται είς εφαρμογήν. ΚαΙ άποτε
λϊΐ καί τοθτο μίαν απόδειξιν
δή τό Κράτος μας άρχΐζει ν'
άποχ& εργατικήν πολιτικήν.
κομ!ας καί την οργάνωσιν συ
νεταίριστ.κον τυροκομείων.
ΚαΙ πρέπβι νά ομολογήσωμεν
βτι ή προσπαθεία ούτή Ιχαι
σημαντικήν απόδοσιν καί 1α
νοποιητικά άποτελβσματα. Τβ
τυροίθμικά προΐόντα τής κρή
της·, χάρις ε(ς την έξαιρβτι
χήν των ποΐότητα, λόγφ τής
έπισΐημονικής των πλέον πα·
ρασΕυήΓ, είναι σήμερον περι-
ζήτητα ποντοθ καί πωλοθν
ται Είς Ικανοποιητικάς τιμάς·
Ασφαλώς &β, είς τό μίλλον
θά έ ουν άκόμη καλυτέραν τύ
χην. Εάν Η εί παααλλήλου
ένισχυθβ ή κτηνοιροφΐα καί
όργανωθ*] έ τι Ι συγχρόνων επι
στημονΐκβν βάσεων, ή Κρήτη
θά ώίεληθβ πολλά. Δ ότι ή
*τηΌτροφΐα ειμπορεί νβ άπο
τελέσο σηιιαντικώτατον παρά
γοντα πλουτισμοθ καί βύημε
ρΐας τοθ τόπου μας.
Η
ΣΠΙΝΑ-Α«ΓΚΑ..
αι έφημβρίδες
δ ή
τον Αθη¬
Κβέ
ΗΤΥΡΟΚΟΜΙΑ·
Ίό* τελευταίον καιρόν
καταβάλλεται μΐα άξιέπαινος
προσπαθεία διά την Ιδρυσιν
σ.αθμων γαλακτο
ρβις ή θίματα έγχλήμιτβς—χά ΐρθο κατόπιν ό χειμώνος να
(μάς άσπρΐση ιιέ τβ χιβνια τού
τβ κεφάλια δέν θβ μποροθμε
κιβ νβ περιμενουμε τώ; ΘΑ
ξανάρθη ή άνοιξι νβ μβς ά
ναγεννήση χαΙ νβ μβς δώση
νέβς δυνάμεις, νέους χυμούι
ζωής. θαναι γιβ ι άς βΐώνΐος
ό χειμθνας, βτως είναι οΐώ
νιος κι' ό θάνατος ! Κι' δμως
εύτό Γεν τό σκεφτόμαστε.
Σκαταλοθμβ ασχοπα τή ζωή
μας.Κι' άφήνομι νβ ιιερ'β ή Α
νοιξι, χορΐς νβ τρυγβθμε δλες
τίς ώμαρφΐές τής, ΐωρίς ν4 δ·
κιμάζωμε δλες τίς χαρες κβο
ρ»χτΐ)ρίζβντ«ι ΙεινοΙ
ή η·λΰ Ιξ«πν·ι
'Υκαρχικν ο»μκ·λ!ιαι πλείονες
τβθ ί'ίς. Βπως μοβ Βι-γήθ—3ΐχν
έπιχαΕρως άξιόκιοΐοι μάρτυρες.
πιυ δ^ιΐλοαν χίιι·ικν κξι·9τ]μεΙ·
ωτον έ«ιτιιχ(αν τής ζβ|ς τους,
είς μίαν πρβοβρινήν των έξαφί
νιβιν. Έ έξβφίνιβις έννοεΐται Ι
τι Βιβχρίνιτβι Χί. έΒ· Βιά φ
...Ι»*9ΐν της έχ τβν κα·«ο*ΐ)ν(
χαρΐζβΐ, χωρΐς νβ πΐνωμβ
μέ τό χρυσό κύπελλο πού μβς
προσφίρβι θλο τό γλυχό κρα
σΐ της· Κ/ άβοζητοθμε τό φθι
νόπωρο. ΚαΙ βιαζόμασ;β νβ Ι
οοθμβ τό χειμωνα. Άλλβ «ό
φθινόιτωρο κι' ό χειμώνος ση
μαΐνουν γιβ τόν ανθρωνο τό
τέλβς τοθ ταξβιδιοθ. ΚαΙ θα
πρεπεπρΐν φθάσωμβ σ' ού (ό
τό μελαγχολικό τέλος νβ δώ
β θ λύ
μγ
σωμε βσβ μποροθμε μεγαλύ
τερο μάκρος ή βξ
λΤ
ρμ με
στήν βνοιξι καί
' δ
ρ μρ ή ξ
τό καλοκαΤρι κι' δσο τό δυνα
τόν εύρότερα νιριβχδμβνο καί
βημιαυργιβώτερη πνβή σιή ζ»Α
μβς Μ—
μβς
ή
Μ.—
φηρ η
νών γράφουν δή ή Κυβέρνη¬
σις απεφάσισεν οριστικώς καί
άμετακλήτως νβ καταργήση
η κόλασιν τής ΣπΙνα—Λόγ
κάς κο( νβ μεταφέρη είς μί¬
αν άλλην νησιδα μέ νερό καί
χλωρΐδα τούς βυσνυχΒΪς άν-
θρώπους τοΰς όποΐους ή μοί·
ρα κατεδίκασε διβ βΐου είς
την μόνωσιν καί τόν ·ποχω
ρισμόν άκό τούς άλλους συ
νανθρώπους των. Χαίρομεν
ειλικρινώς διά την απόφασιν
αυτήν, υπέρ τής λήψεως τής
όκο'.ας καί ημείς κατ' έιανάλη
ψιν συηγορήσαμεν. 'Αλλ' ί^
ν ώ ταθτα γράφουν οί Άθη
νοΐ«α( εφημερίδας, έκ παραλ
λήλου άνακοινοθταΐ βτι χο
ρηγοθνται πιστώσεις «ϊιβ την
βελτίωσιν των έγκαταστβσε·
ών τοθ ΛεπροκομεΙου ΣΐΙνα
—Λόγκαί». Τί συμβαΐνει λοι
πόνι^, Μήιως πρό κείται περΐ
λάθους ή «αρεξηγήσεως ι ΚαΙ
ποίον είναι τό λάθος; Πιστεύ
ομεν δτι θβ δοθ{) μΐα σχετι
χή νπεύθυνος κα( Ιγκυρος
ΑνβκαΙνωσι·;.
Γ
ν-
ΑΝΟΡΘΟΙΚ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό κ
νηματογραφικόν άρ'στοθργημσ
«ΑΛΛΟΤΡΙΑ», μέ την Ρενατβ Μύλ
λβρ, την Τζέννυ Γιοθνκο, τόν Άν.
τόλφ Βόλμπρικ καΐ τόν Χάνς Ρύ
μαν, Σκηνοθ σία Β(λλυ Φο
θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
ό αΐσθηματικΰς κολοσσός Σαΐξπηρ
•Ρωμαϊος καΐ Ίουλιβττα». Μέ ττρω
ταγωνΐστρια την ΓΊόρμα ΣΓ)ρερ.
ΑΛΚΑΖΑΡ (Θερινός).— Σήμερον
6να Εργο Γκάν Γκινιόλ: «Φάντσ·
σμα τοθ τρόμου», 2 παραστάσεις,
—8—— ι =——ί~=—=ί—ί±»
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΙ ΕΛΛΆΔΟΣ
ΔΗΝΌΖ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθ. ττρωτ. 7806 -
Αριθ. βιβκπ. 6'82
Ζητβΐται δια τόν Δήμον
Ηρακλείου Διευθυντάς των
Οικονομικήν ύπηαεσιβν β
Κων τα κάτωθι «ροσδντα:
1) Πτυχίον Νομικής Σχο
λής ή πτυχίον 'Ανωτάτης
Έμ>ορικ|ς ΣχολΙ}ς καί ό
κταιτί) είς Άνώνυμον Έ
ταιρίαν ή Δημοσίαν Οίκο
νομικήν Ύαηοΐσίαν ιν τω
ΎβουρνεΙω τβν Οίκονομι
κβν καί κΐβικας έν τω Τα
μειακω ή'ΕΦορειακω κλά
6ω, 4ξ ής υπηρεσίας διι
*η'τουλάχιστον μέ βαθμόν
Τμηματάρχου Α'. ή Β'.
Αίτήσεις γίνονται δεκταί
μΐχρι τής 15ης Σι*τιμβρί
ου 1937.
Έν Ηρακλείω τβ 27η Αύ
γούστου 1937.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Μηνάς Γεωργιάδης
Μ^~*~Τ~~"* '"■■'■ ιι —ι ιιι ι. ! μ.μ-----!---------_*ί.
Δημονρασία μισθώσιυς
έλαιοκάρτΐου Μετοχίι
Δρακουλιάρη, Σκαλανίου,
Σκα·ι·αρόχ, Μπιμνίκι καί
Μύλου Σκάλας—ΒρυσίΙια
καί Κανακαράς Σταυρα
κί«·ν. _______
Τα «Φιλανθρωπικόν Ίδρύ
ματα Άνδράου καί Μαρίας
ΚαλοκαιρινοΟ» «κθίτουσιν
είς φανεράν πλειοδοτικήν
δημοπρασίαν, γενησομέ^ην
την 5ην Σιντΐμβρίου είς
τα Γραθεΐα αύτβν, ήμί
ρα* Κυριακην καΐ ώραν
10—12 «. μ., την μίσθωσιν
τοθ άλαιοκάρεχου 1*>ιτΐι
νΒς ισοδείας τβν. *λαιο
Μνδρνν αύτβν τβν μιτοχΐ
«όν «Δρακουλιάρη»—«Σκα
λανίου»— «Σκαφιδαρδς» —
είς θέσιν «Μ«ιμ«1κι» τ6
1)2 Ιξ άδιανχμήτου τβν είς
«Σκάλα Μύλου» έλαιοβιν
6ρο·ν, των έλαιοδίνδρων
αυτών είς θέσιν «Άθανά
τους» καί ειδικώτερον «Βρυ
σίβια» ώς καί τβν έλαιο
δΐνδρων αύτβν «ίς θέσιν
«Κανακαρά» ΣταυρακίΜν.
Έν Ηρακλείω τπ 28)8)
1937.
(Έκ τοθ Γραφιίου)
ΗΒΥΑΑΙΑΙΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
'ΑΑΑΟΤΡΙΑ,
Μέ την Ρενάτε Μύλ
λερ, την Τζέννυ Γιούγ
κο, τόν * Αντόλφ Ιϊόλ·
πρικ καί τόν Χάνς Ρύ
μαν. Σχηνοθ(σ£α:
ΒΙΑΛΥ ΦΟΡΣΤ
..ΑΛΛΟΤΡΙ',,
Τέ) μβναοιχβ, τέ) άαόνκριτο
6ικμ6ντι τής κινημ«τονΡ**ι-
Μϋς τέχνης.
'Βχτβς κρονρ«μμ«τος:
ΜΠΑΒΊΡΙΑ (ζβνρνάλ)
ΑΥΡΙΟΝ
Ό αοχιιν τοθ νέλκτος
ππνή τής χιχράς χκι τής εν-
Ουμιας, ο άμ(μητβ(:
ΕΝΤΙ ΚΑΙΤΟΡ
Στην «ιι ο έ£»φρκνιιια τβ»|
δημιουρνία:
ΚΝουβικίι τραγβΒβι·, κβΐ τ*
Γ*«λδ«»ϊν Γκ«ρλ«.
ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
ΙΙΑΤΡΛΓΙΙΗ
ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ-
ΟΙ οκουργοΐ εσκέπτοντο,
6 λαός έ^οόλευβν, οί τραπβ
ζΤτες Εγιναν πιστώσβις — κι'
αυτή έΒεχόταν τα κάντα χω
Γίς νά σκέπτεται, χωρΐς νά
νοιάζεται.
Καί μονάχα δταν άντΐκρυ
σβ τή φοββρΛ ύποχρέωσι νά
υπερασπίση τό στβαμα της
τα «αιδια τη-, τή ζω^ της *■
ναντίον τής πιό μιναλειώ&ους
εξεγέρσεως της ίστορ'ας, ά
νοζήτησβ μεσα της δυνάμεις
άντιστάσβως κ' εύρητε ξ^φν
«■β άποθέματα εύφυΤας κα
*νεργητ«ότητος. Ή ψυΐή ιη
Ή ψυχή τ(|ς Μαο'ας—Άν
τουανέττας μονομιάς έφωΐ
σθη: «Στή συμφορά σΙσ*»Λνί
ταΐ κανεΐς τκότερο τί είνε.»
Τα ώραΐα συγκινητΐκά ο ώ "β
Χόγ οτ ξεσττοθν αναΐίάντβχα
σ' Ε "α άτιό τα γράμματά της
Ο( σΰμβουλο! της, ή μητέρα
της, ο( φΐλοι της επί χοόνΐα
δέν βΐχαν καμμίαν βπί,δρασ
σ' αυτή την όπερήφανη, την
άλαζονική ψοχή. Δ*ν η*θελε
νά ακούση τΐποτε· (Ο πόνος
ήταν ό πρώτος κσΙ ό μό
νος διδ^σχίλβς τής Μαρίας
Άντουανέττας, ό μ*νος άτιό
τόν οποίον Ιμαθε ν δ».
Κ' έ ?σι μιά νία έποχή δρ
σε στήν έσωτεριντ) ζωή της
λλλόκοτης ούίής γυναίκας
Ή Μαρία—•Ά,ντουανέττα. (
ξίνοισσ'η, ή ξέχαρη, ή άνά'
λαφρη -κεταλοθ&α, Εγινεν ε
ξυπνη, δρβστήρκτ, ένΒΡγετι
ή κοΐ θαοραλέα. ΟΙ δυνάμεις
αότές νού ί-πήρχαν μ(σα της
κα( «ού Ιμβναν κρυμμένβς α
«β μιά μυστηριώ&η όνηρ(α
'ής ψυ^ή: της. ίφοΰντωσαν
μονοιιιβς.Έβς τότε ή γυναΤ
α αύ:ή με την παιδ.Αστικη ά
φροντισιβ ?έν ίβανεν αΚλ
κορά νά ιΐα(ζΐ) μ έ τή ζωή,
δέν εΤ*β πό ε παλα'ψτ) μαζ
της. Τώρα βμως, μκροστά
στόν γιγάντιον ΑγΔνα κου
>ης έλαχεν, δλβς ο( άνβκβή·
λωτες ψυχικές Ικανότητίς της
ν^ον(σ6η«αν κι' έγιναν διλσ,
Ό κΐνδυνος νά συντριβ] 4πό
τίς έ^άντιβς δυνάμεις «κΐΤ
νβς ιή,ν £αμβ ν· όψωθή, νώ
άγωνισθί) γμ» νά τόν κροσπβ
ρίση. "Η ζ«ή της, ή έσωτβρι
ή καί ή ίξωταρικτ), ά ;χιο·
νά ύ$'σ;αται κλήρη μεταμόρ
φιισ.ν στόν Κβραμεικό.
Ή γυνοΤα κου είοσι χρό
ια τώρα ή;βν άν(κανη νά ά·
οΰση μέχρι τέλους την άνα-
ένός «ρβσββυτοθ, κου
μποροθσβ νά διαβάση
βνα γρΛμαα παρΑ στά ιιβτα-
χτά, πού?έ/ έδιάβασε κοτέ
8ν« βιβλ(ο, πού μόνη της φρον
τ δα εΤϊβ τό καιγνΐδι, τή δι-
ασκέδαση, τή μόδατ καί αλες
ματαιότητες, μετέβαλε τό
γραφίΐΐ της σέ καγκβλαρΐα,
τα δωμάτιό της σέ δικλωματι
κό γραφϊΐο.
(συνεχΐζεται)
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
Τ6
Αναχωρεί έξ Ήροε.-
κλείου εκάστην 1—1*-
ΡΙΑΚΗΝ βρ««9
κατ' ευθείαν ΠΈΙ
ΡΔΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6ρ«·
βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ-
ΝΦΝ, Πάρον, Νάξον.
ΠρκΝΤβρεΙον
1-41
'ΒνοΐΝΐΑζεται οΐκία βύάερος καί
κατάλληλος Βι' οικογένειαν παρά
την Θέσιν Περβόλα. Πληροφορίαι
παρα τώ κ. Έμμ Κουναλακη τιιλο
ποιφ. Όδος Κα&ολαιρινοΟ (Πλα·
ιιια ίτρατα),
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ανατολή ήλίβυ 5 λ. 46. Δίοις 7 λ. 12
ΜΙΛΤΕΜΙ
—"ΥπΛρχει στό μβλτέμι πολύ
•υορφΐα, πολύ ζ«νή, πολύς στοχα
σμός ϊλεγε προχθές Ενας συνειδη
τος φυσιολάτρης, τακτικάς ίκιοκε-
τπης τοθ πσραθαλβοσΐου.
Καί εΤχε ΒΙκγ,ο. Τώ μελτίμι κοΐ
ώς δροσιά πρό παντός 4λλή καί
ώς σύνολον δημιουρνεΐ ώραΤα —
καί ρωμαλέα - βαν έπιτρέττεται ή
λέξις—συνσισθήμΓιτα καί διανοήμα
τα. Ή Θάλασσα δταν γαλήνια καΐ
χαδιαρο·. μόλις φλοισβΐζει στήν α-
κρογιαλι">. δέν νο' ϊται ώς Θάλασ
οα καί μ&λιστα με τί·ν όϋΐσμον
τοθ ΕΟριπΙδη: «θάλασσΐ κλΰζει
παντ' άνθρώττων κακόκ—ή Θάλασ
οα θ'ραπεόει 8λρ τα νοσήματσ. Ή
τρικυμΐα εΤνβ τό ϋταντόν της. Κ*1
ή ίποχή των μελτεμιων, πού εΤνε
έποχή ·ργ?1ς τί)ς Θαλάσσας μέ
χσρακτή }α ΰμως μάλλον πρόσιαρο
καί γελαστΛ, χρησιμεύει μέσα σ'
6νπ π -ρατετσμένο ανέβασμα πλα
τει&ς άνοπνοτ]ο, (Οστερα μάλιστα
ατΐό την άφόρητη θερινή πνιγηρότη
χά) να σ(0 δίδη «ήν Ιδέαι καί τό
αΤσΘημα τί)ς τοικομίας.
Την τρικυμΐο·. την τοικυμΐα ζη·
Γά^Ι φωνάζει κοΐ ό Εμμετρος Ο-
μνητής τοθ όγροθ στοιχε(ου.
Καί είνε πράνμοτι ή τρικυμΐα *
βαθΰτερος συμβολισμίς τή"ς ζωή"ς:
"Οχι *ττλώς διότι βημιουρνεΐ καί ά
ναδεικνΰει τούς καλοθς καπετάνΓ
ούς. ΆλλΛ κυρΐως διότι μέσα στήν
πάλη των στοιχείον, μίσα στό ·ρ
μητικό ξέσπασμα των κυμάτων, μέ
σα στΐς κρσξιές των μυσΐΓριωδων
θαλαοσινθν τεράτων. ή ζωή κατορ
Θώνει νσ στέκεται γαλήνια κοΐ ό-
λύμπια. Νά δέχεται μέ τόν Ιδιο
τρόπο τό Δνόβρυσμα τής εύδαιμο
ν(ας καί συγχρόνως την άπόμακρην
απειλή τίΐς κατσστροφί|ς—να Ισο·
ζυγΐζετσι δσφαλτα άνάμεσα οτό
ζενΐθ κοΐ τό ναδΐρ!
Εΐδικώτερα μέ τίς ·,-μητΐ"ές καΤ
δροσόλουστες π»οές τοθ μελτεμιβθ
ή ζωή κστορθώνει να τρέχη συν ή
πε·ό καλοτάξειβη γολέτσ πρός £να
λιμανι Φιλόξβνο καί κσλοπροαίρετο,
Ό Άλλβς
ΈνοΐΗΐβζΐται μαγοζείον ίσόγει
ος μετ" Λνωγείου ή καί κεχωρισμβ
νως κείμενον είς την οδόν .1881
Πληροφορίαι καρά τώ κ. Ε, Χρυ
σώ δικηνόοω.
—'Ποδ κειταλήγουν ·Ι
κ·ι τ·0 Μΐ*ϋμ«τ·γρ4φβ»
ι!χ«ν διβκρίψΊ »'ς τ·ν βββον «ι
τ}ιττογ·άφιν, δ ΦιΙττιι '4σμπιχλ
ο Μι»άσ·.§ρ Κ«]βν, ί Ταΐβλ Τοί
Έ^
«λιν κ» _ ΛΈ^
δ ηρ&νκ. (τηέθχνΐ", άφβθ τ· 5 ·οιι·4
τίυ Ιιχιχ'αΚ ή αΕ'κνς άνιμίχθ»)
■ίς Ινα Ινκληιι*. Ό δ·ύ;·ρος κοι-
•«φρίνι,θί, κ»Ι ο^μιοβν κυ 1κχ·
ν·9ρε τί λβγινά το« Ιχει χίο«ι
I-
Χψ τού τ4|ν τιρ«οτ!βν κι·ιευο[αν
«(τί άκχγχοζιτοιι νά ηαΐζ) Βεκτι·
πύ:ντβς ρόλους είς τ-ΐνΐας ?εκτί
•ις άξ%*ί. Ό 2ρ'ώ 1ξ (ΧλλεΐΗ
ϊέ^ίμνανΐζκτρΐ πλέον παρά είς (ι
φΐλμ κάθε 5 ή 6 ϊρίνια χαι" είς
1>γα ικύ 4«οτ«λ»0ν μ!αν πεαοιμι
ίϊΐχ^ν φιλβο'φ'.αν μάλλον ρ
μίαν σϋ'-ήΐτ: χ»μ»Μαν». Έμενεν δ
Χίρϊλϊ Λ'Ό^, δ δκ»Ιο( αιγά—·α·
νά .Άτρμο'ή°η 1«(ο-( $κέ νΰς
θαυμ^οτάς το«. Τώρα δ 8'άθΐ)μος
κωμιχίς ανήγγειλεν δτΐ, Ιγχατβ·
λιίπων δριοτ'χβς τόν κινι;μ»τβγρΙ
φόν ΘΑ ΙπιΒοθΐ είς τ^ν... ιδθκμβ
γραφίαν.
***
—ΠαΙρνβυν «ιιό Ικκλ4αει(
^ ·1 διαρρβντειι;
Πέντΐ φεΐές είς ^ίιάοιημα ·Ε
γω« μΐ)νβν Ινινε
ΐϊβδιμοπβλεΤεν τβθ
ταμχν εί; Ν. Τίρχ^ν. Κ%ϊ
•Ινι μονον αί κοδτΐ)τις τβν τρο
φ(μ»ν ηβΰ ηι(ιιν·υν μαζ( τους οί
διαρι^^τοι. Σ ιτ, 61α το»ς, τοθ
χκτκβ»9ΐφ·υν χά ι τα ράφο, ίπ'
τΑν δποίβν έκθίτΐι τα διάφιρυ
κν Ιίντβ. Άν·0 ιίδε χαΐ βκββεν
δ άτιιχήί Ιμκ·ρ·ς. ϋΐ5μοοΙ·ι»3ΐ
διά -Λ·* Ιφιΐμ·ρ!δ»ν |«χλΐ)θΐν
ποέ'ς τ»υς διβρρήκτας να τβν λ»
Πΐ)θ89ν χ Ι ν' 4ιτεφΐο!αϊ»ν νά έ-
τκοχινΒβΟν χιΐ ίλλο κατΐο'.ηιια.
Κα' ή 1*>ησ'ο τβυ εΐχε το ίπο
έλεομά της. Οί Βιαρρτ]χτα{ την
άι>
ΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΗΣ κ. ΝΤΕ ΡΟΖΕ
Είς τό δροσόλουστον «Πανβλλή
νι·ν» συνεχίζει καθ* εκ,άστην έ^π4
ραν τος καλλιτεχνικ^ς της έμφανί
σειτ2 ή μοναδική καλλαίχνις τοθ &
σματος κ. Ελένη ντέ Ρεζέ.
Ή κ. Ντέ Ροζέ ουνεκέντρωσε τό
σας συμπαθείας τοθ κοσμικοθ Ήοα
κλείου ά4/ δτίν ήλθε Οσας ςύ°εμ[α
«λλη ντιζέζ, δι' οΰτό δέ κσΙ αί κα
θεβραδυναΐ έμφανΐσεις της σημειώ
νούν πάντοτε άΐηθή »Όσμ( συρροήν
καί χσιρετΐζονται μέ ένθοισιώδη χει
ροκροτήματα των όθρόων κοσμοουγ
'βντρώσεων τοθ «ΠονελληνΙου».
!. ΠΑΛΕΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
Πλοττεϊκ Κορνάρου (Ββλιδέ Τζαμί)
τηλέφωνον 305
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
ειζ τΐιοηχ Εΐςτοζ
ΎΧ1ΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακα
ταθήκαι διαρκώς 4νανεούμεναι.
Άντιπροσωπεία'ΈργοστασίοινΤσι
μέντων.
Σ Ι Δ Η Ρ Α Διά Μπετόν είς όλας τάς βια-
στάσεις.
Β Υ Λ Ε ι Α Οικοδομήν,Έπιπλοποι?ας,'.%
μαξοηοιΐας.
Κέραμοι—Τούβλα — Φηραϊκή Γή,
Γαιάνθραχες—Κώχ — Άνθρακίτΐκ.
Α Λ Ε Υ Ρ Α Άρ£σχη; ποιότητος, ιου με-
γάλουΚυλινβρομύλου «Εύαγγε
λ£σιρι»]> Καλαμών έν διαρκεΐ
παρακαταθήχη, είς τιμάς διατί-
μνίσεως Ηρακλείου. Άνιιπρο
πεΐα,Κυλινδρομύλου είςΝομούς
Ηρακλείου καί Λασηθίου.
ΑΠΟΙΚΚΚ» Όλων των είβών.
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
ΕΛΑΙΑ Άπό παραγωγούς είς τιμάς
εξαγωγικόν έμπορίου.
Έξυπηοί ησις πελα«(ας μας μέ τάξιν
τι·ήν καί τοχύτητα εκτελέσεως.
ΙΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕΙ ΕΡΓΟΝ
ΗΝΒΣΟΣ'
ΤΟΙ ΟΗΣΑΥΡΟΝ
>2ον
ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
Σιι»όμιν·ς με την χβΐλι* Ιφβκοαι
ώς την χαλύδχ. Μ·0 κροξ·ν·0οε
καιτ{ιιλΐ)ξι τέ γεγ·νίς ίτι χ«νιΙς
δέν μέ εΐχε πϊρη ιΐϊτ/α! κι' Ιλΐ-
οτή θίίΐ μ·υ 6 Σ'λίερ, κανι'ς
*π6 μβς Εέν βά Ιγλύτβνι. 'β
κρ£6αλα τ» κι^ρΐλι μου μέαα ά-
ηύ την πίβτα. Είς το αχοτεινα
ϊέν ήμηβροβαα νά διαχρί^ω τί
κβτε χαΐ »α«ο τό ροιιχαλΐ]τό έ-
νιΐνεεν κ·ϋ ένοιμβντβ μέΐα. "Ε
ξα»να χάκοιη χραιιγή &κοβ3ΐη«ε
μίοχ ατό οχίτ·{:
—'Ακάνο τους μέ τό χανόνι!
'Α«*ν» τ·υς μέ τρ ν.αν^νΐ!
Ήΐ»ν δ χαπιταν ΦλΙντ δ χα-
«αιγάλος το9 Σίλ6ε«! 'Αλλ» »«
μ·9 Ιμΐινι χβιοβς ι δ τι νά ου
νέλβα) χάν. Σιίς φην|ς ταθ κα
καγάλοιι Ι κείνοι · Π'5 χοιμΐταν·
έΕΰπ*ΐ|ααν κι' ίηήϊΐ)£αν δ,θιει
καί αχείον άμέαης α«ι:ύ3βΐ))εν τ)
δυνατή φ»ν^ τοθ Σ!λ6ΐρ:
—Π«ιβς είνε έχιΤ;
"Βχανα νά φύγη, άλλι ίΐκόν
ταψζ άκβΐομκ άκάν« βέ χ£κ·ι
βν χι' Ι*ιοα απάνω α* νάκοιον
άλλον π:ϋ μ' Ιπιαοε χαΐ μ' έκοαι
ΤοΒσι α^ιχτί.
—Φίρΐ φ&(, ΝτΙχ, ιΐ'εν έ
Σ'.λ6ι,.
Κάκοιος Ιβγήκεν άη* τ^« χ%
λΰβχ χι' έγδριοεν άμίοαι; μ' Ινα
δ8»λο σιό χέρι.
εΒΜεε—εαει
ΜΚΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Τό ψΛς τε 0 Ια»λ·0 π·υ ίφύ
τιοε τ! έοβτεριχό τ^ς χκλδβχς
μιθ έφχνέροοε »*τι «βο !έν ι(
χε κιράβι χαθίλου άκο τέ ν·0
μ»«. Ο£ πιι·αταΙ ή3»ν χύ·ιοι τ·0
φρβυρΐοκ, άλλ' έχεΐνο τ»5 ΙΒι
χαπλασΐασε τάν τρδμα μ·υ ήϊαν
κου ϊέν βιέχοινα π·ιιΒιν« Ιχνη
αίχμαλύτοϊ. "Αρχίση νά δπιψ·.α·
ζτομβι «ώ( έαχβτΑθτραν δλοι χά Ι
μιά βπίρανιη θλ(ψ:ς έηΕιζ« την
ψ^χή μβϋ. Μέοα ατήν χαλ66χ
βιιβχδτανε μοναχα Ιξΐ) χειρη-
τα!, ·Ε μδνοι «ου Ι[εσώθΐ|θ*ν. Ό
Σ!λ6ερ μοθ φ&ηχ% πιό χ>ωμός
χηΙ κια σββκρός τοθ συνήθους.
—-Νά, λβιπον. δ Τζ'μ Χ·χινς,
«αα μβς ήλθεν *«έ ^τΐν οΐυβνό.·
ΝτΙχ δίοε μβυ τόν οχυλό ν' ά·
ίνίψω τ^ν «[κ» μ·υ χι' Ιοΐΐς «αι
διά (χκλ«
"Ανοψι την κίπα το« «·γά-αρ
γά χι' άξ—ν·λαδβ~9>:
—ΤΙ ιυχάριση Ιχηλιιξκ βυ
τ*, για τόν κοϋ>ένο ιί* Τζώ',
Ι Τζίμ; 'Ακο τί,ν ηρώιη αΐιγμή
πού σέ ε[*α ιίπα τώ; ε!ο*ι
ΠβιδΙ Ιξυκν· Αύι* Εμας τό τιλει»
ταΐε Ο9ΐι μ'
μ
"Εμιινα ρέ την ιΐλαΜ)
σ:έν τοΓχβ, ήΐυχ·ς κατ' φ
νιιαν, βΛλά μέ την. χα»5ι« μου
νεματτ] ακιλπΐσία. 'ΩΜίσβ δ
Σίλβερ. κιυ έχίπνιζεν ήσκχα έκκ
νέλ*6ι:
(ουνβχΐζβται)
Ένωσις Γεωργικων
Συνετσιρισμων ΝομοΟ Ηρακλείου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΜΠΟΔΟΣΙΑΣ
Την Ι3ην Σ)ΒρΙου ημέραν
Δευτέραν κο| ώραν 11 π. μ,
ι(ς τα νοβφεΤα τής Ενώσεως
έναντι Αγροτικάς Τραπέζης
γβνήσβται μειοδοτικός διαγω·
νισμός δι' ένσφραγΐστων προσ
φορδν διά την ιρομήθβιαν
τ Αν κάτωθι εΐβον:
1) 1 000—1.200 τόπια τι«ν«
κάβοτ.
2) 160—200 χιλ. 6%. σΐτου
3) 120-150 » » κριβης
4) 40- 50 » > βρώμης
5) 10- 12 » » νΨ '
Αν καλής ποιότητος.
6) 4— 5 χιλ. ό*. τ»νΜ
λΐων μικρόν καλης ποιότητος
7) 8- 10 χιλ. όχ. .>ασ6
λες μεγάλες καλΙ)ς ποιότητος
8) 4— 5 χιλ. ό*, ρεβύ·
θια καλης ποιότητος. «ι
Καί καλοθνται οί ένδιαφερό
μενοι βττως υποβάλωσιν προ
σφοράς ΟΙ μβιοδόται δύνανται
ν· προσφΐρωσι είτε όλό«λη
ρον είτε μέρος χ©ν σιτηρών
κα( όνπρίων. λΙ προσφοραί
βίον νά συνοδεύωνται καί μβ
δεΐγμα. Παράδοσις τσ'») μέ
χρις 20 Ό«τωβ3(ου. ΠΧη?ω
μή τοίς μετρητοΐς.
Έν Ήοακλείω τβ 28 Α6γοΰ
στου 1937.
Ό Προβδρος
Γ. Βαρούχας
ΈνβΐΝΐαζετ·! Κατάστημα (Ις τό
προάστειον Κσμίνια βπου άκριβθς
ό ηρΛην στρατκοτικός κλΙΒανοβ
Κ0ΙΜ0ΜΙΚ7»
ΕΟΡΤΑΙ.— Λθίΐον Δευτέοβν 4.
οοτήν τοθ 'Αγ. §Αλβί,ανβρου βέ» έ
ρταζει ο0τ8 βέχεται έηισκίψεις ή
κ. Αλεξάνδρα ,νΐαρκατάτου.
Γόρω στήν πόλι μας.
Τα πρΛτα φθινοπωρινα σύννβοα
Εκαμαν την εμφάνισιν των άπό
χθβς.
—"Ετσι μβ τόν άποχαιρετισμόν
τοθ Αόγοθστου θ' άποχαιρβτίσω
μέν καί τό κσλοκαΐρι κσΙ Θα έτοι
μα^θοθμε νσ ύποδεχθοθμε τόν χει
μωνσ τιο6 κστά τούς ίγχαρΓβος
άστρονόμους θΛναι βαρύς βφίτος.
—Είς τόν λιμένα μας Θα κατα
ιτλεύση μετ* «νίγας ημέρας τό «κ
παιβευτικόν «'Αρης» τοθ 4ποΙου
έπιβαΐνουν οί μαθηταί τΓ]ς σχοιής
των ναυτικών δοκΐμων.
—'Ετσι εάν δέν Εχωμεν την επί
σκέψιν τοθ 'ΑγγλικοΟ στόλου ποθ
Θα επισκεφθή σχεδόν δλα τα *λλα
λιμάνια καί ΐούς δσμους τί)ς Κρή
της, ίχομε τούλάχιστο την προτΐ
μησιν των ελληνικόν σκαφων,
'— ΧΘές άνεμένοντο είς τόν Πει
ραιδ μέ Τό ύπερωκεάνειον κΒαλκά
νια» οί έξ Άμερικής όμογενεϊς
τής «ρνανώσεως των «Γκαττα».
—Καί δέν ύττάρχει άμφιβολΐα
Οτι πολλοΐ ακώ τούς όμογενείς
αΰτοϋς Θα ίτησκεφθοθν καί την
ϋόλιν μας,
—Έν τφ μεταξύ 4 είδησις έδη
μιοΰργησε συγκίνησιν ε( τάς ύττο
ψηφίσς νθμφας.
—Καί γάρ πολλοΐ έκ των όμο
γεν ώ ν Ερχονται μόνον καί μόνον
διά νά νυμφευθοθν άττό τόν τόπον
των.
—Ή άσφαλτόστροσις τί)ς λβο
φόοου ΚαλοκαιρινοΟ συνετελέσθη
πλέον καί άπό χΘές ήρχισεν ή ά
σφαλτόστρωοΊς καί τ]ς όβοθ *1
βης.
—Μέοι «Βυναμιτισταΐ» συνβλή
φθησαν πάλιν καί παρεπίμφθη
σαν διά νά ύνοστοθν τάς συνβ
ττείας των παρανόμω ν πράξβε>ν
των.
—"Οπου άττοδεικνΰεται δυοτυ
χως, διι οί ϊχοντες την μανίαν
τοθ ψαρεμματος μβ δυναμίτιβα Ββν
έννοοθν νά συνβτισθοθν.
—Τό Μπεντενάκι ξαναβρΐσκβι «Α
λι τίς παληές του^ δόςες· τΐαρ' δ
λτν την εγκατάλειψιν τού, κόσμος
καί κόσμος ν. άν εί κάθβ βράδυ τόν
περΐπατόν τού εκεί καί άνακνέαι τό
Ιώδιον τής Θαλάσσης.
— Φρονοθμεν δτι Θά πρέπει νά
ηφθό άπό τώρα φροντίς διά την
δενδροφυτευσιν τής μβγάλης ίκτά
φεως πού ίβώρησεν ή κοινότης'Αλ
καρνασοοθ είς την φιλοδασικήν Ι
νωσιν παρά τίς Ρουσές διά νά την
μεταβαλΓ| είς αλσος,ι
— Σήμερον εορτήν τοθ 'ΑγΙου Ί·
άννου τοθ «ριγολόγου» έορτάζουν
πλείστα χωρία πού τιμοθν τόν *·
νιο.
—'Υπάρχει βλίπετε καί ό Φόβος
των πυρετων.
—Διότι δ·ν γνωρ'ζομεν πας επι
κράτησεν ή αντίληψις Οτι δσοι
δέν νηστεθουν την ημέραν αυτήν
καί τό λάδι άκόμα. ττροσβάλλον-
τσι άπό πυρετούς μέ ρΐγη, έξ ο*
καί νοινολόγος» απεκλήθη · «ΐγιος.
—Ή εμφάνισις των πρώτον νέ-
φων άνησύχησεν Οσους δέν ίμπ-
ζεψαν άκόμη τίς σταφίδες των ά·
πό τ«ύς «όψιγιάδες».
—Έξ άντιθετου εί ίλαιοπαρσ.
γωγοΐ Θά ήθελαν ηολύ νά πέσρ,
τώρα μιά βροχή.
—Εύάριθμοι είναι ο( εργάται οί,
τίνες άποστέλλονται καί έ τής
πόλεώς μας είς θεσσαλονίκην διά
τα έκεϊ έκτβλούμβνα Εονα.
—Έκ παραλλήλου ή άναγγβλθεϊ
σα μεγαλη ζήτησις σταφιδβργα
των :(ς Κιάτον Κορινθίας προ·
σείλκυσε καί εξ Ηρακλείου άρκε·
τούς ενδιαφερομένους παρά την
υπάρχουσαν ίνταϋθα προσφοραν
εργασίας.
—Κατόπιν διατυπωθβΐσης *ρμο
δ(ως παρακλήσεως ό κ. Δήμαρχης
ανέθεσεν την εΤσπραξιν των καθο
στερησΛντββ» την εξόφλησιν τθν
είοιτηρίων των 8ιά τάς συναυλίας
τής πανεπιστημιακής χορωΟΙας,
είς τόν εΐσπρακτορα κ. Σπ. Δα.
σκαλάκην.
— Δεδομένου δτι τα χρήματα τσθ
τα Θά διατεθωσι διά τό γάλα των
μικρων τροφ'μων τοθ Βρεφοκ·μβ(
δέν ύηάρχει άμψιβολΐα Οτι οί *ν
δισφερόμενοι θά σπεύσωσι νά κα
ταβάλωσι ταχέως τόάνιίτιμον των
είς αθτούς αποσταλέντων εΐσιτη
ρΐων.
—Διά τελευταίαν φοράν Θά προ
βληθβ σήμεοον είς τό σιν* Που
λακάκη τό φΐλμ «'Αλλότρια» άπό
σθθ όν δέ Θ' αρχίση ή ποοβολή
ενός αλλου άριστουρνήμεΐτος τοθ
"Εντυ Καντώρ «.Γούπη» μέ Θαυμα
σία μουσικήν καί χοροώς.
ο ΡΙκβρτερ
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Β. Α. ΧΑΜΑΡΑΚΗ
ΤΗΛΕΦΒΝΟΝ Νο 5-50
ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
Μέ έ{ηβφαλιομΙνην τβχο-
τητα 14 μιλλ.ιιν,
ΆνειχΜρετ.έκάατιιν
ΤΡΙΤΗΝ Κ. μ
δι« Ρέθυμνον, Χανιά,
ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αί·
διΐφ·ν, Β·λ·ν
νίκην.
1
Α'Ν Ο Ρ β Ο Ζ Γ»
ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
92αν
Ό?θιος ηαρΑ την θόοα» »τ)ς «ίθσόσης των ου·
νεβριάσΐων Ιστατο «ΐς κλη ήρ. Έρω'φ τοθτον ό ξέ-
νβς.
—θ' ανοίξη τώρα νλήγοοα ή βύρ»;
—-Ή θορα βέν θ' Ανοίξη, εΐββν 6 κλητήχ
—Πδςΐ δ·ν θ' Ανοίξη βταν θα επαναληφθή ή
συνεδρΐασκ; Δέν εΐχε οιαΐίθτφ. νομ'ζω, ή συνεδρΐα
'
'_Ή συνεδρίασις έ«ανελή>θΐ}, άλλ' ή Θ6?α βέν
β1
—ΔιατΙι
—Διότι εΤνε νκμΑτη μέοα ή αϊθο«.σβ.
—Κ*ί δέν 6*8ΐ «λίο» τόϋθν οδτε δι' Βνα μ6-
νον άνθρωπον;
—ΟΟτε- Ή Βόρα εκλείσθη. Πλέον βέν ιίμ-ορίϊ
ν* βμβΠ κανβΐς. Μόνον δόο ή τρβΐς θίσβις Ισοβς
μΐνουν διισθεν τοθ ε-υϊίβυ νροέορου. αλλ' ούτος
ό κόριος τΐρόεβρος ηαραχωρ'ΐ μόνον είς δημοοΐ-
ους όλαλλήΚους.
Ταθτα ο" εικών ό κλητήρ, Ιστρεψΐ *ρ6ς αύ'6ν
τ Α νΑτσ.
Εξήλθε τότβ 6 ξένος κε«υΦώς, διήλθε τ6ν πρό·
βομον καΙ κβτίβη την κλιμσκα βραδ'ως, ώς άμψιρ
ρέπων έν παντί βήμβτι. Ή ανό τής προτεε·α'σς
λανθανουσα είς τθ &ντ6« ούΐοθ σφοδρά πάλη ε(
σίτι κέραο δέ» έλαβεν- ήΛλασσΒ μόνον φάσεις,
Ολας οαινας. Φ9άσας είς τα κ4τω τής κλίμακος,
έστήοιξε την ράνιν τού *-| τ^ς κλίμακος, καΙ έ·
σταύρωσβ τας χείρας· ΑΙ» ής Ανοΐγει τ* ε»8υμβ
τού κρέ>ς τΑ οτθθος, λαμβανει τΑ καοτοφυλσ.χιόν
τού, ά«οούρ«ι την μολυβοΐοα, σχΐζβι ε ν φύλλον,
καΙ γράφη έν τάχβι έ»* αύτοθ, ύπβ τ6 Φ·ς τοθ
φανοθ, τα έξ)ς — «Μ»γ&αλτ|.ήις δήμαρχος Μ. έ*!
Μ...»· άναβαίνειο' ίπειτα πΑλιν την κλΐμακα μέγα
λ«ις βήμασΐ, &ιασχ]ζβι τ ό ιτλΟθθΓ, προχωρβΐ κατ'
ευθείαν πρός τ*ν κληττ]ρα εκείνον, τοθ έγχβιρΐζ"
ΤΑ ν,αοτΐον κα! τοθ λέγει επιτακτικόν*
—■Πήγαινε, βΑσε αύτβ είς ταν κύριον πρόεδρον
' Ό κληίήρ έλαβε τό χαρτΐον, £ρριψ;ν επ* αό
τοθ Ιν βλίμμσ, καΙ όκήκουσβ'
Η'.
Εΐαοοος κατά χάριν
Ό Βήμβρϊος τής Μ. ΙπΙ Μ. . βϊχβν έν άγνο'α
τού Είς τίς πέριξ βόο τ) τρείς επαρχίας φήμην
Αναρέτου καΙ εύεργβτινωτάτου Ανθρώνου' διότι
έκτβς τής πολΐχνης η> &Τχβ κατσστήσβι ευτυχή
αναπτύξας Ανθοθσαν ιήν βιομηχανίαν τβν μβλά
νων όαλιτΔν, καΙ οί αλλοι έν ούτοι μικροΐ ο(|-
μοί τής επαρχίας τού, τΐσσαράκοντα κβ( ·ϊς τ6ν
Αριθμόν είχον ιύβρνετηθθ 6τΓ ούΐοθ ή οι' ούκθ
κατΑ τό μάλλον ή ήττον. ΠανταχοΟ «ροβφίρβτο
τό ό ομα τοθ κ. Μαγ&αλη»0 μετα θίβασμοθ,
πολλαί 81 ϊόλλβις σημαντικώτεραι τ||ς Μ. επί Μ
... έν είς καΙ τ* "Αρροσον, έμακΑριζον την πο-
λΐχνην τούτην, ώς τοιούτου εύμοιροθσαν δημβτρχου'
ΚαΙ & πρό.βρος λοιτιόν τοθ έν 'Δρράσω κακβυρ
γιοδικεΐου έγΐΛωβκεν κ Φήμης τ·ν παρ& πάντων
■ύλσγούμενον κοτΐ τιμώμβνον άτδ·α τοβτον ώστβ
δταν ό κληχήρ, Ανοΐξας ησύχως ιήν θύραν, ήτις
άπό τοθ Ιδιαιτέρου δωματΐου τβν 8ι«αστ«5»ν ήνε
είς την οΤβουσαν των συνκ&ριΑσεων, 1υψ·ν 6 ?·
όθεν τί)ς καθι5ρσς τοθ κβθέ&ρου καΙ ενεχείρισα
»Ις αύ όν τό δελτίον, ε'$ ήσαν γεγραμμέναι ο!
λεξεις έκβΓναι, προσβίσαΓ, «έ6τ*ς 6 κύριος έπιθυ
μιΐ νβ ιίσέλθη ιΙ« την οΓθουσσν», τό πρόσωνβν τοθ
«ροέδρου έμορφασβ τι οολωτικόν ύπολίψίως· πί-
ρσυτα &' ο δ τος Ιλοβϊν Βνα κΑλαμον, Εγρσψί τ
νας λίξεις κάτωθι τοθ 8ελτ(ου, κα( έπέσιρΐψβν ού
τό είς τόν κλητήρσ, έτΐεικών, «εΐσαξέ τον Λμί
σωί».
Ό δυστυχής άνθρωττος, ιδηνος την ιστορίαν»
ηνοόμεθοτ, εΤχ« μβΐνβι τΐαρα την θύραν τής αΐθοι'-
οης, είς ήν θέσιν τόν Αβί|εν 6 χλητήρ. Έν τώ μ
σφ λοιπόν των οκίψτων, ύφ* ώ ι» περιεπολεΤτο, Α
κοόΒΐτινά λέγοντα -ρός αυτόν «Αγ·* ά ό κύριον
ν* μέ άζιώση ττ}ς τιμης νά ,·έ Δκολουθήσυ!»
Στρ«φΒ»αι κοΐ (δού βλέκβι τόν αυτόν εκείνον κλπ
ττ]ρα, Οστις πρό μικροθ τοθ εΐχε 8ε ξει τα νοτα.
Αύΐός (δτος νυν τοθ ώμ'.λβι μβτ' έδαφιαίας ύποκλΐ
σεως.
(ουνεχΐζεται)
ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡ0ΠΟ1ΕΙΟΝ
ΗΑΕΚΤΡΟΚΙΜΗΤΟΝ ΤΡΟΧΕΙΟΝ
ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗ
Πρσς τ·ύϊ κ. κ ίμκβρ·», γε«ργι*«ε5ν εΐδδν, Γε«ρ
γβύς κ«» _ταρ*τ(«ς.
Φέρομεν «Ις νν&βιν ύμ&ν ίτι, είς το »βτ»ατημά μας ι&ρί
οχοντοιι Μλ«8Ευτΐιριβτ (τσ««ρ*ζι«) «Ις μ«ν·λπν *αί δι>ρκϋ
η«ρ«κ«τ«βπ*ην της ννωατήί μβρκβί (Γ. Φ) άνώτιρα ίλ«ν
■Ις δΐΒφορα «ίδη κα! οχίίι« χ«1 είς τιμ*{ λίαν ονιγκ«τ«Ρ«
τικ*ς. αώληοις χβνοριι* ««Ι λι«νική.
Έπΐβηί »»«βνίς·ντβι τβηηραιςΐα. μέ μϊγ4λην ΐΐδιχοτητα ώς
Μΐε μο*κΜΐρι·Ι, κ«1 οιιίνορη &λλ« νπνργικά έργβλβΐα.
ΖΗ Μ. 'βηίΐδή Μυκλοφοροθν {έν« τσ«ηρχζι« μέ μάρκαν
(Γ. Φ ) διά νά μην νΐλοιαθήτβ τα Ιδικβ> μ«ί φβρβυν την σφρα
νίβα μ«ς ·1( τί) χκροδλι μέ ολέκλπρβν τον όιβύβυνσίν μοτς.
Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω της
αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικάΐ
Πουδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι
καί είδικΐ] βαζελίνο λεμονιοϋ
διά την περιποίησιν τοθ δέρρατος.
Πωλούνται είς δλα τα καλά καταστήματα
είς τα Φαρμακεΐα Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεσά
κη καί είς τό νεωστί άνοιχθέν κασάστημα
«ΕΡΜΙΝΑ».
πάντοτβ τα
ΜΑΡΚΑΙ «Ρ 1.1 υ Β Υ»
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
Τά ρικρά μυστικά
τί3ς καλλονής
Β'.
*Κ*ν μΐτά χενΐρνει&τ] τινά οΐχι
■χήν ΙνγααΕαν ρκπανθεθν βκθίως
«Ε χεΐρεο, μή τάς οκκβυνΕοιτε ά
ί, άλλά τρΓφΐτέ τας κ·1τον
δλΕγΐ(ν 6χζ«λ(ν—ν, ί'ότιοΕ» ιί-
είς «ύ: χέβιυς τοθ Βίρ
μχτος χά Ι ουμνκοομίνη μέ τάς &
χαθάρΜος λτκαράς ο&οίκς τίς έ
ξάγει ευκολώτερον είς την επιφά¬
νειαν. Σικουνιοθα,τε τότε μέ ^λιυ·
χίν οΙπ«ν« ά/ν&ν χαΐ ζεατο νε-
ρέ χαΐ άφοθ οκογγιο&ήτε τρίβεοθε
μ! χυΐι*ν λεμονι·9.
—·'_)αΕβν καίτοι χαλλυντΐχήν
8ιά τά χεΊ>α ή^ηβιιΤτε νά καρά
αχεκάαετε (ή να παρβγγιΐλιχε είς
χον φβρμαιχοποιον άχι) ανβΐμιγνύ·
·ϋ3ϊΐ μβζΐ βμύγϊαλ» γίυχά χά ι
ηιχρα λευχβχκθβρΐοϋένκ χαΐ λε·
κΜχοποινιαιιίν*, μέλί, αμυγοαλέ·
λχιον χαΐ ολίγας σταγίννς άρβ·
μβιτικ·9 τινός αίθερίου ελαίου.
Ή ήδονή τού δίδειν
Είνε ννοιχτ] Χ«1 ιυ»ίΐ)τ·ς ή^δ
χαρΕοτηβΐΓ, ή* βίοθκνετκΐ τις 8-
ταν ά«·χι$ ή χΐ·δ!ζη τι πβθοδμε
νόν διότι χαθε τ·ι·0ιον αηέχιτ)
μα είνε κρ·βθή«τ] είς το Ιι ώ
τ·0 ά»θρώπου. 'ΑΧλ' δκάρχΐι
χκί |»ς λΐητές χαΐ ευγενώς
τ)ΐονΐαμέ(, τέν δποΙ·ν μίνβν β£
ΙκλεχταΙ ψ^χ1ϊ Ι αίαθίνονται χαΐ
«κελνμβάνην' ι Νέ 1) ήίβν^
τοθ δΐδειν. ΚαΙ βχριίβς δι
ίτι α δίδβν ίφαιρεΐ χά «ι ά«ό τε
Ιγά τ·υ δκεΐχβν είς τί σρμέμφυ-
ην ή τ^ν έκίχτητον άρε'ήν τ·Β
αλτρ·ιΐιμ·Ο, τ) εοχ»ρΐαττ]α[ς το»
ι(νε σαγχρδνεις χαΐ μία ώραΐβ ν!-
*Τ) χκτά τοθ φκοιχοθ ίγβΓαμιΟ.
"Βχιι. 8μ»ς, χά Ι 4 εό«β ΐχ ιιε
ς ή
ϊιά ν* ιί ε πβκγμκτιχτ) χκΐ ίδιώ
5~ς. Έ» πρώτοις, βνεξαΐ·τίτ»ς
τ·0 3α είνε ήΐιχον ή χιινωνιχέν
χββτ3κον καντός άνθρώκου, 4 ■&'
εργετιχή ίιάθεβις είνε π»ό καντές
μ!α ώ?βΙα χά Ι ευγενώς ένέρμηοις
χαΐ ώς τ·ι»ύιΐ) !έν είνε νΙγκ«|
(δή φυαιχεν νά χ«ν·νίζε:αι ώς
μ(α έμκβριχή έ«ιχεΙρΐ)3ΐς μέ δκβ
λ·γΐβ)*9ύς χβΙ οχοπΐμίτητας. "Ο
τκν δίβΐς, μ^ ηιριμίνης βντβκέβο
αιν, Ιοτμ χαΐ λνωθιν, χβΐ κβέ
«αντΐς μτ; δηαλογΕζις ψ
8η"ς Ιι' ε&γνωμοοίνης. 'Ανένερα
π«τε Ι'χ &νί*δοτον κερΐ τΑν ή«ι
βτκ τρυφεαβν σχίσιων που συνδί
•υν τ»)ν ιϋ«»γΐα[αν μέ την ευγνβ
μβού ψ. "Α>λ»βτε ή εδπο ΐχ δέν
είνε χενδβοκοπΕα ιΰ'Λ δβηροββυ·
λ(α. Τέ λαΗον ρΐ)τάν: ««άμε τέ
χ»λ4 χαΐ ρΐξιο ατέ γιαλί» είνε
π«)ΰ ψυχ·λαγτ)μένσν. "Αν συμηίοη
** νχνΐς χρήοΐμβς είς ι&γνώμονα
τίβον τβ χαλλΕτερεν δια τέν 4ν-
θρωπιαμεν τ«0 τελΐυχαίβυ. Έέν
δέ κάλιν. δπβς συμβχΕνει αυχνδ-
τατ», κληϊ«8) ή ιύΐνγεοία σου
μέ το νίμίσμα τ]ς άχανιοΐΕας, είμ
πορεΤς νά ·ίχτε(ρΐ( τ^ν άνθρβπΐ-
ν—ν ά8λιίτΐ)ϊα, 4λλβ μή βη&νκ
ν' 4η«γο»)τΐιιθίς άκ· τας χαλίς
οβυ Βιαθεσεΐς, διότι τέ χαλίν «ου
Ι ίαμΐς το 1σμτς δια την άΐομιχήν
αβκ ιυχα»(οτ]ΐΐν. "Αλλωιΐε χαΐ
αυτή άχόμ* ή ε&γενβς συμφέρον
τολ·γΐχή οχίψις τοθ ι&ιργετβϋ»·
τοζ,κλβϋθίβυ, δ τι ίλαχτώνων την
ηίψιξ τού χβινονιχήν ίυβνιρΕαν
Ε·βφ-λ.ζ·ι την ιδίαν τού ευημερίαν
είνε χατά βίθος ξένη π-ές τ» ζ*
«τυρόν ι*5ς ίγαπιις τί έμ
την χριοΐΐκνιχτιν εδπβιΐ»ν.
"Β*ειτα μή λ«ομ·ν|ς, Βίαν δί-
δΐί, δΐΐ ο ιοιργετιύμενος αίσθά
νεται χ«τα βάθος χδκοικν ήΐιχήν
μείωσιν χκΐ επομένης κρέσεχε ν*
ι Νέ τίαον λεκτές χκί διαχριτιχός
ο τροκας τ|ς ιυΐεγεοίας οβη, ιοΐτε
νά μ* μείνη ιίς την ψ^ν τού
ί&ν ή ίλαχίονη πιχρία διά ■ φΘο-
ράν ττ]ς αξιοπρεπείας τ·υ. "Εαο
«χΰρ{·(> χαΐ δΐαν δίχεααι έχΒ·6
λευοίν τίνα «ροοκαθών νά φ»ν*]ί
εδγνώμων, άλλά πρλ χαντνν Ιταν
«αρίχηί τοίαδιΐ)ν, φροντΕζην νά
μή ιί>ε τέ δβρδν οου 4δωρον.
Τού Ιατρβδ Ι. Α. Γ.
ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΡΩΜΗΣ
[ΙδΙΙΐυΤΟ ΝΑΖΙΒΝΑΙΕ ΡΕΙΙΕ Α^ΙΚίΒΑΖΙΩΚΙ)
Ο ΜΕΓΑΛΕΙ7ΕΡΟΣ
ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΟΣ _0ΙΓΑΝΙΣΜ0Σ _Ι1ΗΣ____ΚΠΕΙΡΟΤΙΚΗΣ___ΕΥΡΟΠΗΣ
Κεφάλαια κοΐίποθιματικά την 31 12 1 936:
Εϊκοσι πέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.000.000.000)
Άσφαλιατήρια έν ισχύϊ κατά την 31—12
-36 1.831.449.
Διά Κεφάλαια δραχ. 87.61 5.000.00Ο.
Έ«6οθέντα άσφαλιστήρια κατά τό 1936
553.1Ο2.
Δια Κεφάλαια δραχ. 1 4.623.74Ο.ΟΟΟ.
Πληρωθεϊσαι αποζημιώβεις τό 1 936 δραχ·
1.577.54Ο.ΟΟΟ.
ΚέρΚη Ειανεμηθέντα είς τούς ησφαλιομένους
βιά την χρήσιν 1936 δρχ. 140.000.000.
Τ ά μβτβ τβθ Ί6ρήματο( ονναητέμοκ άο»«λιστή
ρικ συμμετεχβυν ΔΩΡκΑΝ. «Ις τα κβρόπ άτινα καταβάλ¬
λονται κκτ' ίτβς τβϊς μιτρητοΐς.
Πρακτορεία καΐ ανταποκριταί είς όλας
πόλεις τής Κρήτης.
Γιλικ·{ Πρ«Μτ«ρ Ε(ήτης
ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
ΕΥΡ-ΠΑΊ'ΚβΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΜΙΚΟΝ ΥΑΏΝ
ΒΑΙΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Κ«»ντο»ριώτ·».
ΓΛΙΛΝονΡΑΚΒΖ "Λνέ* ϊιλεβΐας,-ΚΑΡΔΙΦ -ΑΝ-
• ΡΑΚΙΤΗΖ "Αγγλίας.
ΙΙβρϋνα χαμμίνο-Καυσ*{νλα — Κνλανθρακε,, Λιγνί
τη»
Τ·&Ρλ« Χεροονΐίβ·» έργοατετοί·» Κανάκα.—Άββ«οτα|
—ηιμΐντκ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
Ή τουρισπκή ανάπτυξις
τής επαρχίας Λασηθίου.
ΤΖ3ΡΜΙΙΛΟ.28 (
άντοΐΝεκριτοΒ !>*()■—Διά λίγοκς
Μιιρΐατιχΐυς π«ρβ»αΐάαβτ] ώς γνω
βτέν τελευταίας ή «νάν,χΐ) τας ά-
νακτΰξιβς τβν μίοβν Βιαμαντ]ς εί(
το οΐοπέΒιον Λιαΐ)ΘΕου. Ώ; π?ώ
τιοΐβν έ« τΑν μίτβαν τούΐβν «έ·
ριται ί ίδρυσις ξενβ'Ός είς Ψ'ιι-
χ»ό πρός φΐλ*ξενΙ«ν ιδίως τβν πό
λυπληθβν ξίνβν χ«1 Έλλήνβν έ
κΐσχεητβν τοθ Διχταίβυ Αντριυ
Ή «'Ανβρθβοις» είς τέ σημερινον
«~ς ςρΰλλον γρΐφΐι σχεκχβ( χιΐ
Βιά την μνήν Κρουστκλλένιας,
ώς ιΐμαι Βέ είς θέσιν να γνω?!ζω
■ί) γνώμτ} της πρός μετατροκήν
Μοντ|ς αυτής είς ξινβνα, &ΐ
βϋμφονβυς κολλ»υς έχ τβν καρά
ό ττ|ς έκαρχΐας μτς.
ό είς τα κροχείμΐνον ζή
τ-μα εί^ε τ) κλτ]*βφ"Β(αι δτι είς
τκ χίρΐξ ττ]ς μον^ς Β ίιαν5ς χά
ρΐν τά ΒίνΒρβ μιτκτρεκί
μέν» είς χοιυαίξιιλβι. Ή χαταγγε-
λία βΟϊτ] μιταΒοθιΙβκ χαί κρές ή
μβς δι" επιστολάς ένδιαφιρομίνων
Βιά την έιαρχίαν μ*ς χαί Ιπιθυ
μι6ντ·ν την κρδιΒιν βύτ^ς, πρ|·
ηει νά έξετ«ββ| Βεέντως δηό τβν
αρμοδίων άρχβν.
Σχετιχβς μέ την πανήγυριν τοθ
Άγιον Ίβάννοιι τοϋ ΠοΒιέμοιι
τελουμΐνην ώς γναβϊέν αυιιον, έρ
ρίφθη τ) γνΑιΐτ, 5κ»ς «ί έξ α&ττ}ς
είβκράξεις αΓίΐνες είς τό παρελ¬
θόν χ«1 μέχρι τοθ 1935 α»γκε·
χριμΐνβς, ϋκερέβκινον τάς 50 χιλι
«δας Βρκχμβν βικτεθοθν «Ον «ιρΐς
πλαβτΐαμέν τβν οχβλιΕον τοθ ορο
πεϊίου χαί την αγοράν βιβλίαν τβν
άπίοβν μ»θΐ)τβν.
Ή ίδίκ φχίνεται χκί είς ημάς
χαλή ΜαΙ ΑαψκΧΛς, έν ο«νδΐίβ
ομφ μέ 6α» £λλκ κροτείνοντκι Βιά
την πρδοΒον τοθ νβμοθ μ«ς, θά ά
τικβχολτίβη ϊέν θιοφιλέοτατον Ί
κίοχοπον χ. Διονδοΐον. Έχ καραλ
ληλοιι ί Νιμχρχία Λχατ]91βο είνε
βίδχιον δτι βά μιρΐμνήβ) Βι' Β,τι
3λλβ έπιβίλλεται γενιχώτερκ κρές
ένίβχκοιν ιβν κροοιοθειβν χαί &
κοΒείξεβν τούτων, .η' άγαβφ τβν
δλων τεκιχβν οκμφερδντον.
-Είς
κηρΐαίαν.
Κατ' άνβκοίνυσιν τβδ Ύκουρ
γιίβο Γεωργίας βΐΗρισθησαν έκ)
συμβάσει καρά τό Τβπβγρβφΐκή
Ύκηρεσ(« βΐ κάτωθι Κρήτες: Έμ.
λουσέχΐκ. Χρ. Κοίσιάκπί. Μ.
«ουλβύδπς. Έ. Τβαρδάκης. Κ.
Λεκάκης καί 'Αλ. Ζωΐτικκης.
ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΓ0Δ1ΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ»
Κατίκιν διαταγτ]ς τοθ δφιικουρ
γείβυ Έργαοίχς είΐεποκανται οί
ϊν Ή?αχλείφ βιομήχαινοι, διοτί
χναι, έκαγγελμντίαι, ΙμκορθΓ,
Άνώνυμοι ίταΐριιαι χά Ι «άντΐς
έν γένει ■{ άκκοχολοθντες Ιργαπ
χέν κροοωπιχέν Βκιος τέ ταχύ
τερον χιχταθίοωαιν είς την 'Βθν.
Τράπιζαν είς πΙοΐΜοιν τοθ λογα
ριαομοθ «Έργκτιχή 'Βοτίκ» άνά
πίντε Βρχ. Βι' Ιναατον εργάτην
χα^δκίλλ^λον Β&ΐ&ν. Οί άνβτί
Ρ έργοΒδτκι χκλιθνται έπίαης
νά καταθέσωσι τέ τκχέν χρατηθέν
χ* ή κρατούμενοι πρέσιΐμχ έξ έρ
γατιχβν' τ)μεροι*ιβθιοιν, είς τιίατω
αιν τοθ Ιδίου λογβριααμβθ. Οί τι»
ραβαταΐ δπέχεινται είς κοινάς ά
«έ 5—50.000 Βρχ. αυμνέινως
πρός τάς Βιαταξεις τβν δπ' αριθ.
273 χβΙ 675 άνιχγχ. νμ»ν.
0Ρ0ΚΗΡΪΞΙ2
—Οί αμβυχες έν Ρβθύμνρ.
Διά δπμοσιευομίνης ύπβυργικπς
&κοφ&σε«ς τροκοκοιεΐται τό δίμα
νόν διέσταμα τής λειτονργΐαΐ τβν
αμβύκων είς τόν νομόν Ρεθύ·
μνης. Δυνάμει τής τροκοηοιΑσε-
«ις ταύτης ή λοιτουργΚα των άμβύ
κων άρχεται άπό 1ης £επτεμβρί·
ου έ. ϊ. κ»Ι λήγει την 31ην Ό·
Ή χοινίιης Βίρρων η
αει δτι τ(θετ9ΐι είς διαγωνισμόν
μυστικάς μειοδβτιχτ]ς δημβκρ»
αίας δι' ένφραγΕσ'ΐι» κοοανοΒβν ^
κρομήθεια οαλτ|ν»ν ιίδ:χβν τεμα
νίων χ«ί έξαρτημάτων Μάνισμ^ν
χαλαβδί^ων διά τό 5δραγ«γεΙβ>
ττ]ς χοινίτΐ]ες ϊ^ν 20^ν Σιητιμ
Βρίοιι έ. έ. Ημέραν Διυτέραν χαί
ώραν 11—12 κ. μ. Πα·α6ολον
αυμμειοχτ]ς Δραχμαΐ 8.500.
Είς την Βημακρκοίαν γίνβνται
ΒεχτοΙ αντικρβσακοι τοθ Γερμανι
χι Ι έβγοατκαίου Μάνεσμαν χβΙ μί
νόν. Τά αχετιχά ττ{ς μελέΐης εί
αΐν κατατεθειμένα είς τέ γραφείον
ιτ]ς Κοινότητος, χκί είς τέ γρα
νεΐον τ{{ς Μηχανικάς δηηρεοίκς
Εβινοτήτων Νομοθ Ηρακλείου Ι»
θα προσερχίμενβι οί βιυλίμενοι
χκθ' 1ίοιψ χαί χκτάτάς έρναο!
μους ω;ας δύναντΛΐ νά λχμβάνωαι
β
Υ
Έ' Βίρρβίς τί 27 Δδγούβτοι»
1937
Ό 1Ί·έεδεας ττ}ς Κοινίΐΐ|το(
Β. ΠολνχρβναΊκης
—ΑΙ σύνταξις τβν αρτκργα
τβν·
Κατα ουοΗβψιν τοδ χ, ρ
γβδ τής Εργασίας μετα τής οιοι
χήσβΜς τβδ Ταμείον 'ΑρτιργατΒν
«πβφοισΐσθη οχετικ&ς μέ την λε·
τ·υργ(αν τού Ταμείον: α) Νά γί
νη ίηαν8(έταοις των ήοφαλισμ*
ν·ιν φυμκτΐΜϋν τής ηρήταϊ ν«1
δβυτίρας κατηγορίας. β) Να έιτκ
ν«{«τασ9οδν ο! φυμκτικοΐ οί μη
ύποστάντβς σανατορκχΗί,ν χερί
θαλφιν χαΐ γ) νά κκταρτιαθοθν
πίνβΐΜβς τ&ν φ»μ«τιχ&ν που έτ«
χον πβριβ*λφβ»»ς. Κατά την σχετι
χην άναχοίνΜθΐν βάσει τ6ν στοι
χείκν αΰτ&ν θά καταργηθή Α «'
χαΐβ' χατηγορία τβν φομ«τικ&ν
χαΐ οί τυχόν έξ ετΰτών ηραγματι
Μ&{ φυμκτΐΜοΙ θά ύπκχθοβν ·Ις ε
νικίαν κατηγορίαν, οΰταις ωοτ«
νά ίί«θϊ«λισΒό »ί» σταθερά 0ελ
τίοσις τβν ο»ντά{ε·ιν των. Προ
χειμβνου^ τελος τό υβυηουργεΐον
'£ργαο·ας νά βελτιώαο την χατα
στάσιν τ«ν υπο συνταίιοδβτησιν
ϋπκρηλίΜων χαι άνΐΜάνιιν άρτερ
γατβν, ΐςΑτηβι την σύνταξιν άνκ
λογιστικάς ι»λ·τη{. βάσει της ό
«οίας θά ύηολογιαβο&ν ,τά ίσοδκ.
τά ££οδα ΜαΙ ό βαθμβς τού κβσοθ
τής βΙχβνβμι»ιπί βΕλτιώβιοις την
ηοφαλιαμίνων.
—Ή Ν«5ε>βτ«βΐ( τϋβ Τρβηί
ζηί τϋς Έλλίδβς.
Κατά τΑν Μυχλβφορήσοισαν λο
γιστΐΜήν κατάσταβιν τής Τραηε
ςης τής Έλλ«δο{ τής 23ας τρ*χ.
μηνός μ«1 £το»(. έ χρυσος καΐ τβ
εΈ«τερΐΜόν συνάλλαγμα άνήλβον
είς 3.304.2 εχατ. δρ. Ιίτοι έν σογ
ΜρΙσβι πρός την κβτάατβσιν τής
15 τβδ ίδίου μηνός χαί Ετους κα
ρουσίασκν οι&ίοσιν κατά 12 έ έκ.
δρ, Τό Μυκλθφβροδν χαρτονόμι
αμα ανήλθεν είς 6 341 έκβιτ. δρ.
ήτοι ηύίπ&η Ματά 46 8 έκ. δρ. ΑΙ
ϋκοχρεώσεις τίλος είς εξωτερικόν
αυνάλλαγμκ καί χρυσόν άνήλβον
*1ς 166.7 ίκβιτ. δρ. ήτοι Ιμειάθα
σκν κατά 7 έκατ. δρ.
—Έν.αχυαι, Τβν
βΐρ·ησρ».ν..
Είς το ύκουργεΐον τής 'Αεροκο
ρ(ας έλαφθα έγγραφον τού κροέ
δρου το» Ιδρυβέντβς έν Παρισίοις
«θΪΜβυ Μκρέντ» διά τβδ βπβΐου
ζατεΐται βπΜς άκοσταλοδν δύο έλ
ληνιχαΐ προβΝπικβτητις διά νά
μετάσχουν τής ίηιτρβπηί η βπβίοι
θά μελετήση τό ζήΐημα τής καρο
χής ήβΐΜή{ »»ί Ολικής βοηθείας
ε!( τού{ άνακήρους άερβιτόρους
τής κολιτικήί άεροκορίας.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |_
Η ΑΡΧΑ10ΤΕΡΑ ΤΟΝ ΒΝ . ΕΛΛΑΔΙ
το
II
ΤΟ
1839
Ύποκατάστπμα Ηρακλείου
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ. 6ψεος καί. επί προθεσμία
ΑΔΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
"Βν βυρΐίιβν τοδ θηοαυρο*νλαΜε.ου μας άνακληρύνει
τό άσφαλίστερβν. χρπματοχιβάτιον.
Εκτέλεσις πάσης 4ν γένει τραπεζι-
τικης εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬
ροντας δρους,
Ηράκλειον—Κρήτης
ΓρβφεΙα Ιναντι Π*λ. ΝομαονΙας
ΑΝΟΡΘΩΣ,ΙΣ
Πρωΐα Κυριακής
29 Αύγούστου 1937
ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
Ο ΛΓίΑΙΚΟΙ ΙΤΟΑΟΣ ΧΟΕΣ
ΚΔΤΕΠΑΕΥΣΕ ΕΙΣ ΤΙ ΥΑΑΤΔ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΗΕΦΙΑΑΗΝΊΙΣ
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Ο ΚΙΤΙϋλΟΥΣ
ΚΙΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣΙΛΛΟΥΣΛΙΜΕΝΙ!
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕλλΙΙΟΣ ΚΑΙΤΟΗ ΚΒίίΝ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούστου (τού άν
ταηοκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Κε
φαλληνίας ότι ίσχυοά μοϊρα τού ,Άγ-
γλι«ού στόλου τής Μεσογείου κατέπλευ
σεν σήμερον είς τόν λιμένα τής νήσου.
Κατ' άλλας πληροφορίας μοϊραι
τού Άγγλικού στόλου πρόκειται νά χ
ταπλεύσουν χαί είς «λε(σ*ους λιμέ
νας τής ήπειρωτιχής Έλ>άδος καΐ είς
«ήν νήσον Κρήτην ώς προανηγγέλθη 4
πό ημερών.
Αί μοϊραι τού Άγγλικού στόλουθα
π«ραμεί%ουν έπ' αρκετόν είς τα Έλλη
νικ» υβατ* εκτελούσαι γυμνάβια μέγα
λης &κτϊνος. ,
ΟΙΣΠΥΡΙΔΟΝΟΙ-ΑΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΤΙΒ.ΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούστου {.τού άν
ταποκριτού μας).—Ανεχώρησαν σήμε
ρον είς Λονδίνον ό ύηουργός των ΣιΙΚη
ροορόμων κ. Σπυρίΰωνος καί ό Διοικη
τής τής Έθνικής Τραπέζης κ. Δροσό
πουλος. Σκοπός τής μεταβάαεως των
ανωτέρω είς Λονδίνον είνε ή οιεξαγωγή
συνεννοήσεων βι* την εφαρμογήν τής
συμφωνίας μέ την εταιρείαν Πάουερ.
ΝΕΟΝ ΣΤΥΙΕΡΟΚ ΛΡ1Μ1
ΜΕ ΑΦΙίΜίΜ Τ.Ν ΣΐΖϊΙΙΙΙΙΗ ΤΙΜΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ-28 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας}.—Νέον φρικαλέον
*βραμα έλαβε χώραν οήμερον μέ βρά-
στην ι όν εργάτην *ϊ*α>μβ.(!όπουλον. Ό
βράστης κατεκρεούργησε κυριολεκτικώς
την σύζυγον τού Ειρήνην κατβφίρβς εί
χοσι κτυπήματα κατ' αυτής δι.' λμφιστό
μου μαχαίρας. Οί λόγοι τοΰδρΐματος
οφείλονται είς τό ότι ή σύζυγος τού *Ι*ω
μαδοπούλου έγκαταιλείψασα Βι' ώρισμέ
νας αφορμάς την συζυγικήν στέγην ήρνεΐ
το νά επανέλθη είς αυτήν παρά τας έ
πανειλημμένας αξιώσεις τού τελευ
ταίου.
Η ΒίΜΕΛΙίΙΣΙΣ Μ ΕΑΕΥΣΙΝΑΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Α ύγούστου (τού άν
ταποκριτού μας).—Σήμερον .παρουσία
το* "ρωθυηουργοΰ χ. Μεταξά καί άλ-
λων επισήμων εγένετο είς. Έλευοϊνα έ-
πιβλητικώς ή θεμελίωσις τής νέας σχο·
λής 'Αεροπορίας ήτις Θά αποτελέση τό
πρώτον έν Ελλάδι τελείως συγχρονισμέ
νόν ϊβρυμα τού «ί'οους τούτου*
ΟλΊΓΜΠΤΟΣ ΦΙΑΙΚΗ
ΣΥΝ8ΜΙΑΙΑΜΠΑΞ1-ΒΛΙΚΑΑΟΥ
2 000 Ιταλοί έπεοαν είς Σαντάντερ.
Ή έκβασις των μαχών είς την Β. Κίναν.
ΑΘΗΝΑΙ -» Αύγούστου (τού άν·
ταπικριτοθ μας).—Επ* ιύκαιρ'α τής
είς ΈλευοΙνα μεταβάαεως τού ν. Πρω
θυπουργού, τούτον επεσκέφθη ό διαμέ
νων έκεί μονίμως στρατηγός χ. Πάγκα
λος μεθ' ού & χ. Μεταξάς έσχε πενιάλε
πτον φιλικήν συνομιλίαν.
ΜΑΚΡΑ ΟΜΙΑΙΑ ΤΟΥ ϊ.ϋΪΞΑ
. ΗίΡΙ ΤΗΣ ΕΑΑ,ΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΙΙΙΡΙΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Α ύγούστου (τού άν
ταποχριιοΰ μβς).—Κατά την θεμελίω·
αιν τής νέας άεροπορικής σχολής είς Έ
λευσΐνα, ό πρωθυπουργός χ. Ι. Μετα¬
ξάς ωμίλησε διά μακρών περί τού έμ
ψύχου τεχνικόν ύλικοθ τής 'Ελληνι«ής
αεε.οπορΙας καί ι ής α.ν«ίγχης νά αυξηθή
τούτο είς τόν απαιτούμενον αριθμόν καί
μέ,.ανάλογον επίδοσιν έπ' άγο^ώ τής
'Ε.θνι»ής Αμύνης ήτις πολλά ύηολογί
ζε» είς ιήν ύργαν*>ι*ένην αεροπορίαν
1 §
ΑΘΗΝΑΙ 29 Λΰγούστου.—
Έκ Ρώμης αγγέλλεται δτι
τό ημιεπίσημον Ιταλικόν
δργανο* «Πόκολο ντί Ρόμα»
εξαίρει βιάμακρΑν την συμ
βολην τ·ν Ίταλβν είς την
κατάληψιν τοθ Σαντάντερ
Δ·ΐν είνε ή βρώτη *>αρ& το
νίζιι ή Ίταλική Ιφημεοίς
καθ' ήν τό Ιταλικόν οΐαα
■ροσφιρβται άφθόν«*ς είς
την «χΒελθήν Ίσβανίαν. Καί
δταν άλλοτε ό στρατός τοθ
ΝαπολΙοντος βροσεβάθησε
νά Αφαιρέση] τάς βλευθε·
ρίας τΑ· 'Ισβανών δκαο
σήμερον ό Ρωσσικός ύ«ό
μασκαν Ιμνιριαλισμός οί
Ιταλοί ύ«ιρήσ«ισαν την ά
νεξαρτησίαν καί ,αύτοκυρι
αρτίαν τής Ίσκανίας. Πε-
ραιτέρ* ή Αθημερΐς Ανα·
Φΐριι δτι «ίς τάς «ερί τό
Σαντάντερ μάυας Ειισαν
2000 Ιταλοί.
—Αγγέλλεται Ικ Τόκιο
δτι τηλιγράφηαα έκ Καλ·
νκάν, Ια«ωνικτ)ς «ηγτ)Γ. ά
ναφερΐι 15τι τα (ανωνικά
σ?ρατευματα καταοιώκουν
την 68ην Κινεζικήν μεραρ
Μίαν καταλαβόντα τόν σι
§ηροδροαικόν σταθμόν
Κου γ*:—Τσιά—Κοάνγκ, εο
ρισκόμενον «εοί τα 15 μ1
λιόμΐτρα δυτικώς τοθ Καλ
γκάν. Ε1«οσι«6*τΐ βαγόνιο
«λήρη ■υρομακινβ* «ρι
ί)λ§ον είς χείρας. τ·ν 'Ια
«ώνων. "Λλλο τηλιγρά-
φημα έκ Μανκίου άναφέ
ριι δτι τα Ιακννικά στρα
τιύματα καταδιώκουν τάς
κινεζικάς δυνάμεις «έραν
τής διαβάσεως τού Νανκί
ου. "Εν Κινιζικόν καταΐρο
μικόν κατεβυθίσθη ΰ«ό τΑν
Ίανώνωτ είς τόν «οταμόν
Γιάν-Τσί.
Τηλεγραθοΰν Ικ ΛονδΙ
νού δτι αί ΙφημιρίΒις έ
■ανέρχονται είς την ·ρο
χθεσινήν ϋνουργικήν ου
σκέψιν διά τα έν Κ Ινα ΰκό
την νροεδρίαν τοθ κ.
Τσάμκερλαιν, καί ββοδΐ
δουν μεγάλην σημασίαν
«Ις τάς ληφθιίσας άνοψά
σεις. 'Εξαίρεται ΙδΙο; τό
ΙκΒοθέν ανακοινωθεν τό ό
«οίον τονΐζνι μΐθ' Ικανονοι
ήσι»ς την στενήν συνιογα
οίαν ή ό«ο(α διατηριΐται
μιτά τΑ* άλλων κυβερνήσι
ών. Τό ΙκεισόΒιον τοθ τ·αυ
ματισμοθ τοθ "Αγγλου Προ
ξένου Βέν φαίνιται δτι ·ά
ίεΚ0 έκτάκτκς σοβαράς
συνεκείας.
3" ΙΊΡΟΤΝΗ
Αί άρχαιότητες τού Ηρακλείου είς τό
διεδνές συνέδριον τής Ιστορίας.
Τόν πριοιχτ] μ
ώς γνοατέν είς Κ»ναΐβντιν«ύτε
λιν τέ Β' ΔιεθνΙς Συνέδριον "Ι3ΐ·
ψΙ»ς, τέ έιοΤεν θλ &ιβοχ(αΐ| 4πο
(Ας 20 Ινς 30 Σιπτιμδρΐοιι. Είς
τέ έν έν λόγω Συνέδριον θα μττί
οχ·ον 36 άντικρίσιβηοι τβ> !
ί Έθ ξϋ δ
ρή) καί δ Διιυθιιντής ιί]-.
'ΑρχαΐολογΙκς έν ιφ Τ«ου>γε(φ
ττ]ς ΠΐιδεΙαΓ, τί«ς Διευθυντάς τ·0
_2υ9·(βυ Ηρακλείου χ. Μχρινβ
τις. Τέ Συνίδρΐβν Ββ ουγκροτηθ|
• ίς τ^ν μεγάλην αΐθουοχν τοθ θρί
ν·υ τΑν αναχτέεων τοθ Νι·λν«—
ΜιυξΙ, θε ηριιδβΐΰαι δέ τοδτβυ
δ Πρίεδρΐς τής Ί'αα*ι%%: Δημ·
«ρβτίας χ. Κ«μαλ Άντακ6?χ.
Ό *£λ>η« άντιηρ4σ»«ις χ.
II*
οινβτβς θε κ··6| ιίς έμκιριοιΐτ»
μέ ην «νβκοίνααιν «υυί τ*ν αχί
αι» τ«;ς Κρήτας χαΐ Μιχ·β; 'Α
σ!*ς χαχ« την δευτέραν χιλιειτ,ρΐ
δα κ. Χ.».
'Βκ' ιαχνιρία ττ]ς αυγνλτ,αιαις
τοθ ΣινεΒρΙβυ διεργανοθται ι!.
Κιο/ατϊνχινεύπελιν Έκθεα ς Έρ
γβν Τέχν-ς ΠχλνκΟ Π.λτιομίί, έ
δέ πλάναι*» αιιλλιγή
γε(«ν χλΙ ««ν·μοιοτύη·ν άηέ τ,ό
ΜίυοιΙίν Ή ακλΐΐου Κρτ)ι»)ζ, ήας
χαί άκιαΐάλΐ). 'Βπίαης έζτ,ττ)θτ, Β
ηβς άκοοταλ| τ) πρέ 30ιχΙας ά
νιΐίρεθεΐΐϊ έν Αήμνφ ξινβγλβΐ
α»χ, βλλΐ δι' έλληνΐΜβν χαοαχττ)
■αν, έκιγρΒ9τ) ώ: χαί 6ιανοαοι ε*?
γα τέχνης >ηέ τέ ΗβυβιΤιν Μκενί
χη.
Μιτά την λτ]ξιν τ·9 Σ»ν·ΒρΕ·υ
θα Ιι·ργαν«εθ| ίχδεομή τβν ο υ νέ
δ»βν εί; τους αρχαιι·λογιχοΰς χώ
ρβυς %ί ΤροΙας, τής Πιργεμου χ«1
ττ]ς Πιιΰαβης.
τα εξοα·. διοικησεωσ ι
των ασφιαιστ.κον ιργανιχμον,τιυ
Πρές τίος αοφϊλιοιιχΐύς όΊγβ-
νιομιος άπι,ιιθ5*θτ) έχ τβθ δνυ-
π,ουργιΐοϋ εργασίας ίγχοχλΐβς διά
τ*)ς ίηείας αναχοινβΒται δτι τα Ι-
Ε«δχ διοιχήαιοις ουΐβν ίέ·ν νά
μην οκΐίβαΕνουν δηΜοΒ^ηοτε τα
8 1)2 ■)' τβν ίσόϊων την. Είς
·ος ίργκνιαμους τιΰς Ιχοντας 6
κέρογχβ Ιξοϊα διοικήσΐβς ι5!ι
μΐα πριΌληψ ς κρςουηιχοθ Ιαΐω
καΐ βον,βητιχιθ 81 έγχρίνεταΐ έφι
Ο ΥΠΟΛΟΠΙΜΟΖ
ΤΩΝ ΔΙΙΣΤΙΣΕΟΝ ΞΥΛΕΙΑΣ
Διχ χοινβχοιΐ|θι(οΐ)ς ηρ4ς τίς
τιλωνιιαχβς άρχβς Ιγχυχλίου τοθ
^κουργιΕβυ τ&ν Οίκονβμιχβν Β(
δινται οδηγίαι κιρΐ τβθ τρέηιυ
5κ·λβγιομ·0 τβν διααιάοειβν ξυ
λείας δι* ιί,ν έξιδριοιν τοθ ίγχ
ΐδιίζς. Συγκεχυμένες Ααρέχ·νται
δ!-γΕιχι διά τε μτ)χο(, ηλάτος η&
Κ·ς >α'. διίμετρον τΐ)ς ξϋλιίας
ηρός άχρι6ίατιρ·ν ηροαϊι·ριαμ*ν
τβν χυδικβν μ. ττ]ς «ίχοδομιχτ];
^ ξ«λιΙας.
ΑΝΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΟΖ
Λόγω μή γενομένης άιιαρτΐ
Ι ή συνεδρΐσσις τοθ 'Εμπο
ΈττψεληηοΙου Ήρα
«λβΐοϋ ανεβλήθη δια τινάς ή
μέρας.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ
ΛΗΜθΛΙΛΛΧΚΑΛΙΣίΧΗ£
Ή βημΟδ δασκάλισσα τοθ
>' ΔηΐοτικοΟ Σίθλεΐθϋ Ήρσ
ιλειου κ. Σκεύω Γισμαλάκη ύ
ιέβαλε κρός , τον Έπιθεωρη
ιήν τον Δημοτικόν σχολείων
την παράίτησίν της έ τής 6
«ηρεσΐας γενομένην άποδε
κτήν.
ΑΦΙΞΙΣ ΔΑΣΑΡΧΟΥ
Είς την κίλιν μας ιρΐοα
αηέ ήμιρβν πρές έκιθεήρτ,οιν τοθ
έ»ταθτ)α Δϊθονομΐΐευ δ Δαοαρχης
Κιήΐΐ)ς χ. Ζ»γας.
ΤΑ ΑΙ»ΝΥΚΤΕΡΕΥΙΝΤΑΦΪΡΪΛΚΕΙΑ
διαρερεόαβνν σήμερβν τ*
φκρμεΐΗ·!* Άριαΐ. Χαλχιειοάκα,
Γιειρν. Μ«δ«ρΐΝτκΜη ΜαΙ Μιχ.
Τζομηανάχη &* οην»ΜΤ·ριυβο»ν
έ Ι 'Β Μ«ς«τ(
ζμ
οέ τ«
'Βμ>
οέ τ« φ«ρμ«Μΐ Βμ Μ«τς«π«τβ(
κιι μμι ν. .Τζ·μιιαν(κη. Αυριον
Δ«»τ*ρ«ν 0« βιαννιιτερεόβονν τ«
φαρμακιΐα ΓεΜΐγ. Γεηεοέ)|«η 1
ΑΙ Δ.ΚΑΣΙΜΟΙ
ΑΓΡΙΝΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τα άγρονομιΐον ΉρακλεΙ
ου τιροσοιώρισβ τας *ατω-έ
οοο βικασΐμους Άγροζημιβν
έν τβ πβριφβρεα τού διβ τ&ν
μ$να Σίβτίυβριον: Την 9 Ιν
ταθβο, την 10 βΐς "Αγιον ΣοΧ
λάν καί Κ Κεσίίλλι, τΛν 11
είς Έηισχοπήν. *ήν 13 β(
Φϊρτίτσο», την 15 β^ Ρ>νο(
βν, την 16 είς Μβοαθον, τΛν
17 είς Γα>νι*χ, τή» 18 βΐς Τό
λ όσον, ττ)« 20 είς ΔαφναΐΓ.
την 21 ιΐς Ββνεοάτο, την 22
εΙς,'ΔσΙτες, την 23 ιίς "Αν
Μύ;(ύ>σ, ·>ήν 24 «(ς ΚρουσΟ
νο, «Αν 29 ιίς Βίθτες χα'
την 27 βΐς ΚορΦές.
ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ
ΣΤΑΦΊΔΟΣ
Ύιό τοθ ένταθθα άγρονο
με!ου κατβΒικάσθησαν οί Γβ
ώργ· Κ. Δαγκβλάβης είς ποο
στιμον &ρχ. 400 διά κλοπήν
σιαφ 6ος είς ζημίαν τοθ Δ~μ.
Δουλουφάκη έκ Δ:φνών καί
Βασ Νικ Τζτ»νί|ς έκ Γουον
νβν είς πρόστιμον &ρχ. 200
ωσαύτως διά παρομοίαν α(:(
ΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΒΖΜΟΙ
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΙΣ
Δ' ένγράφου τού πρός τΛ
τελωνίΐον Ήρα«λβίου τ6 Ύ
τΐουρνϊΤον τον Ο(ονομιΛν
εντελλβται νά συνεχισθΔσιν
~1 ενέργειαι ού τοθ νατά τον
άτΐθΐβμιβυτΛν τΛν ληξιπροθέ
σμω^ άττοταμιεύσ«ων κοΐ τον
έγγυητον τούτων πρές εΐσκρ'ϊ
ξιν το> ό^βιλομίνων τβλον
βφ' δσ·»·" ή ταϊθεΐσα 6π& τοθ
νόμου 392 προθεσμ'α ίξαγω
νή; των παρήλθεν άιτρακτος.
Η ΕΞ·ΓΩΠΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΕΔΟΘΗ ΑΥΣΤΗΡΑ
ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΓΟΥ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΥ ΔΓΓΑΟΥ
ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΕΝ ΚΙΝΑ
ΖΙΓΟΪΝΤΑΙ ΙΟΟ ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΤΙΜΟΡΙΙ
ΤΒΝ ΥΠΕΥθνΝαΗ Κ ΑΙ ΙΗΟΖ1ΜΙ1ΣΕΙ!
ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούϊτου (τού άν
τκποκριτού μας).— Κατά τα έκ Λονδί-
νου-τηλεγραφήματα είς Τόκιο επεδόθη
διακοίνωσις τής Αγγλίας δια τό επει¬
σόδιον τού τραυματισμού τού "Αγγλου
πρέ«βεως έν Κίνα.
; Ή δια·»ο£νωβΐ.^ είνε συντειαγμένη
είς αυστηρόν υ φός καί χαρακτηρίζει ώς
άοικαιολόγητον κ αί ήκιιτα φιλικόν τό
επεισόδιον τού τραυματισμού τού πρέ-
αβεως.
1 Αίγεται σχετικώς ότι ή διακοίνωσις
ομιλεί καί περί ήθικής καί ύλικής άπο-
ζημιώαεως τής Αγγλίας τιμωρου*
μένων επιπροσθέτως υπό τής Ίαπωνι
κης Κυβερνήσεως καΐ των ύπαιτίων
τού έηειοοδ.ου.
0111ΠΟΝΕΙ ΕΙΣ ΒΟΫΜΚ
ΦΕΡ0ΝΤ4Ι ΚΙΤΔΤΡΟΟΟΟΕΝΤΕΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡ1Τ0Υ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούατου (τού 4ν·
ιαποκριτού Ε μας).— Τηλεγραφήματα
Κινεζικής πηγής άγγέλλουν ότι τα Ί
απωνικά άγήματα τα άποβιβασθέντα
είς Βού Σούγκ παρά την Σαγκάην
Ι κατετροπώθησαν υπό των Κινέζων. Τα
τηλεγραφ^ματα προσθέτουν ότι τα ά·
γήματα αποοεκατισθέντα ηναγκάσθη·
σαν νά έπανέλθουν είς τα πλοία υπό
, τό πΰρ των ΚινεζκΛν τηλεβόλων.
αν.
Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
Ό «ιθανός καιρός σήμε'
ρον ιϊςτινα μέ?η τθς Νήσου
έν γένει άστατος. Οί δνβμοι
θά πνέουν ά πό ΒορβΙων βιευ
θύνσεων ώς μβτριοι καθ' 6λον|
τώ 24ν>ρον. Ή θερμοκρασΐα
τής ημέρας θά παρσμεΐνπ τι ε '
ρΐπου στάσιμος έν ώ ή Αλαχ('
σ η θά οηιΐΕ ώση μικράν ανο
δόν. θίρμοκρσσΝ τής χθές
8ης 25 63, 14ις 27,1 ο, έλαχί
στη 21.23.
ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
Είς τό > υ ίλοφορ ήσαν
δελτίον τι μόν καί χινήσβως Α
γορατ, τοθ ΈμτιορικοΟ καί Βι
ομηχανικοθ Έτΐιμε) η ηρΐου α
ναγραφβται δτι ή κίνησις τής
άγορβ» Ηρακλείου έξνκολου
ΘεΤ ζαηια κρσγματβποΐΡυμέ
νων. («ανον^έξαγωγον. Κατ*
την διάρκειαν της Βιαρρευσά
σης έβοσμάΒος εξήχθησαν;
705.000 χιλιογρ. σουλτανίναν
39.00 Ο ταχτάδων, κοΐ 985 000
σταφυλ&ν.
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΚΩΝ
τ«]ς χι»6ερ
Κίς την ^ρ
ντ|αι»ς έΒΐ)μβοιιύ9ΐ| γ
τοΒ διι·!·ϋ χαθβρΐζνντκι ιί Βροι
ο»λλ·γ5ς, άκ·ξΐ)·άνοε«ς χαί έλέγ
χτυ τβν ύ
ΔΙΑ ΖΟΟΚΛΟΠΗΝ
Ύκο τού Χταβμοδ Χϋροφυλα·
«Ας Ρβδβκίνου Ρεθύμνης οννιλή
Τ0Π ο Νικόλχο; Ί. Ζαλακης κ*
τοιν·; τοβ χωρίου τούτο» κάτην·
ρούμινος έκΐ ζλ
ΣΤΝΕΧΙΖ0ΗΤΑ1ΠΑΝΤΟΤΕ
Μ ΑΥΣΣΒΔΕΙΣ ΜΑΧΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ Μ ΪΙΙΙΑΙί
ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούστου (τού άν
ταποκριτού μβς).—Νυκτεριναί πληρο¬
φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν.δτι πα-
ρά τας τοπικάς κινεζικάς επιτυχίας 6
αγών συνεχίζεται εισέτι άγριος είς ό¬
λην την έπίμαχον περιοχήν τής Σαγ«
χάης.
'Ο Ιαπωνικός σιόλος βάλλει αοια«
χόπως κατά των Κινεζικών θέσεων άπαν
τα δέ έξ Ίΐίου «φοορώς τό ηυροβολικόν
των ύπερασπιστών τής πόλεως.
ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ
Α-ΦΥΞΙΡΓΟΚαΗ ιΕΡΙΟΗ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούστου (τοθ 4ν-
ταποκριιού μας). —Καθ' ά αγγέλλεται
έκ Σαγκάης οί Ίάπωνες μή ουνηθέντες
νά έκτοπίσουν τούς Κινέζους έξ ώριαμέ
νων θέσεων αυτών ήρχισαν χρησιμοποι
οθντες σήμερον άσφυξιογόνα άέρια. Μέ
την χρήσιν των άερίων τούτων οί Ίά-
πωνες έλπίζουν ότι θά άναγκάσουν τούς
' Κινέζους νά έγκατανλείψουν τ« όχυρώ-
' μ*"·ά των.
Είς απάντησιν σ^ετικής ά
ναΦορας τοθ έντοΟΘσ τβλωνβί,
ου τ* "ΥκουργβΤον τον Ο(κο
νομιχον γνωρΐζβι βτι »ιέ τον
δασμόν τής κλάσεως 60) τοθ
τελωνεΐακοθ βσσμολογΐου ΊΙ
σαγωγής Θ4 οασμολογονναιΙ
μονον τΑ πρός στΐλβωσιν τής*
σταφίδος χρησιμοποιοόμενα'
ριζέλαια ουχί &Β καί τα δ/ αλ
λας χρήσΐις προοορζομβνα
τοιαθτα.
ΙΥΛΛΗΨΙΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜίΚΗ ΖΩΗ
ήφην παρ' δ>γίν·νχβ
ρ·«κλακτ]ς οί Έμμ· Κυριακάκης
χβΙ Βύ6ύμι·ς ΤββΐάλογλθΗ Βιά
λ^ (8 5 'ΛΙ
ΑΙ έν τζ άγορ? μας κυμανθεΐσαι
χθές τιμαί των διαφόρων ένϊωεϊ
ών ηροΐόντων είχον ι
Ας κάτωθι:
Χονδρ.
Λίαν
Ελαια Β βαθμόν
40.
46.
„ κοινα
36.
,. ραφινβ
Σουλτανίναι α'
«60
21.50
β'
18.
19
ΐ
17.50
18.50
16.50
17
·'
13.
14
Ταγτάβες α'
10.
β'
8.50
Μίταξα
600
Κοοκοόλια
11
ΙΒ
Ζ4χΗν·| λ·υκοΙ α'
17.
ΒΟ.
Μ β'
34.
38.
„ βϋραν·ν. σ'
ΙΒ.
Β».
.. β;
81.
80.
„ ιουρνελ. α¬
ΙΒ.
8*.
ι. Γ
11.
Μ.
Η ΣΑΑΑΜΑΝΚΑ ΑΓΓΕΛΛΕΙ
ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΗΙ ΒΡΒΕΑΙΣΕιΊΣ
ΑΘΗΝΑΙ 28 Αύγούστου (,τοΰ άν
τ*ηο*Ρ«οΟ μας).— Άνεπίσημοι πλη¬
ροφορίαι ι έκ Σαλαμάνχτς μέσω Βερο
λΐνου, βεβαιούν ότι ή προέλασις των
έθνικοφρόνων ποός ολοκληρωτικήν έκ·
καθάρισι,ν τής Βορειον Ίσπανίας άπό
των έρυθρών θά συνεχισθή μέ άντι
κειμενικόν σκοπόν την κ«τα>«|ψιν τού
λιμένος τής Γιχόν κ»ί ολοκλήρου τής
περιοχάς των Άστουριών. "Ηβη μάλι
βτα τμήματα των έθνικοφρόνων ήρχισαν
προελαύνοντα έκ Σχντάντερ πρός τό
Γιχόν έν ώ 6 στρατός αυτών είς Όβιέβο
έτοιμάζει γενικήν επίθεσιν κατά των
Άστουρίων μεταλλωρύχων οΐτινες μοί
χονινι *αθώ( εξηκριβώθη μέ μειωμί
Μέγεθος Γραμματοσειράς