94522 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4613

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

14/7/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
Αίγυπτον
ετησία Μραι 3
Ιξάμηνος 8
Άμβρι^Γ,ς
Ιτησία βολ. 15
έξάμηνος » β
Τιμή
«βτα φύλλον
Δρ, 9
ΤΕΤΑΡΤΗ
14
ΙΟΥΛΙΟΥ
1937
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ ΙΙθΝ
ΑΡΙΘ», ΦΥΔΔΟν 4613
ιΙΠΗΙίΙ ΖΤΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΛΥΡΛΚΗΖ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ
ΟΑ ΜΙΣ ΔΩΣΗ ΙΗΗ ΟΔΘΡΗ ΑΒΓΗίΙΙΙ
Ό η,λΐγρβνσς μάς «νήν
νιιλι χβές μίβν είδησιν έ-
(βιρετικβς δΜ0«ρεβτβν: Ή
βιτβκβραγωγή τβδ Κ«νβδ&,
Κατεστράφη ««τα τ* μέγα
λύτερβν μέρβς της- Ώς εί
ναι δέ γνε,στσν καί τβν α λ
λ»ν οιτβκβρβγΜγΒν χωρβν
η έοβδε(α είναι έίαιρΐτΐκθς
■«νικ·* έ·έτβς 06 τ« δημ»
•υργιΤται κρβγμβτικβ κ(ν
βονβς σιτβδεΐας. Καί ύκάρχει
φβββς νέ» άληθΐύσρ ή θδυ
νηρβ προβλΐφις ότι ΐίς «·λ·
λ·ς χώρας * αρτος Βα χο
ρηγητβι *«τβ τ* έρχομε
νόν Ι τος δι* δελτίον. Άλλ«
«αί αν δέν αυμβΒ τ·0το, §ν
■Τνβι Β4β«ιβν: «τι εφέτος 4
τιμή τβν σιτηοβν θβ είναι έ
{«ιρετιχβς ύψηλη είς τή·* δι
■8«Ι| σιτβνβράν. Καί β κί·
■μο( «9β φαγο πβλύ βκριβο
τ· φ»μ( τ·ν> κ·τ4 την κβι
νην έκφρασιν.
Εύτνχβς, Α κλβνσ(β ΐσο
δεΐα τβν βημητριβκβν ΐΐς
Την χώραν μ«ς ίέν δημι
•νργΐΐ τβν κΐνδυνβν νβ χβ
ρβυαιασβδ έλλειψις &ρτ·».
Διατί ββ χρειβεθ&μεν νβ
ηρβμηβευΒΒμιν έκ τ·0 έϊ,ωτε
ρικβδ κερί τβς διβκβσ'α; ίνς
-ριβκσο(βς μ·ν·ν χιλιάδας
τάννβυς βΐτβυ. Καί δέν θβ
δυβκβλΐυθβμιν βέβιιβ νβ
ιυ?»μιν την κβσοτητα αυ¬
τήν ιΐφάααν μάλιατβ 4 αη
μιρινά Κυβέρνησις λβμβά
ν«ι τβαας φρβντ(6*ς δι* την
εξασφάλισιν τίς κλήρον; *
χαρκιΐβς τής χώρας μας είς
■Ιδη τρβφΐμκν.
Ή είδησις ·μ«ς της ««τα.
ατρ·φΙ|( της έφιτιινής κα
ρβγνγης αΐτβν ιΙ( τας κιριο
οβτέρας χήρας θέτει κβί κά
λιν έκί τάκητβ;, μ* ίλην
Την έ{βιρετικην τού σοβκρβ
τητ·, τ· κρσβλημβ τίς αύ
ταρ«ι(βς τής χώρας μ«ς. Καί
κ»ρΙε«ς τής βύτβρκιΐας είς
αιτηρά. Καί «κ' «ύτοϋ Ββ *
σχοληΒΒμιν κβί ημείς δι* αλ
λάν μίβν ιΐαέτι φοράν αή·
μερον. Ύκτστηρι'ζαμιν «αί
βλλβτ* κβΐ τ· τ·νΙζ·μΐν
κβΙ Βημΐρβν, ο π ιί έκίτευ
ί«ς τίς σιταρκιίας τής χώρας
ίέν Βκοτιλιΐ όνειρον άκρβγ
ματβκβίητβν «αί χιμβιρικβν.
βλλ' κΐνβι απολύτως δυνβτη.
Δβτι κβΐ γβίας διαθέτβμεν
κρβς έκέκτβσιν τβν καλλιερ
γιιβν τβν ίημητριβκβν, χαί
τβν ΜΒλλιΐργανμϊνΜν βήμε
ρ·ν άΜτάαενν την κκραγ»
γήν δυνβμεθα ν' αύζήθΜμεν
διϊ τΒς ιϊβΒγΜγϋί νί»»ν Ικι
στημονικβν μΐθοδνν »βλλι
εογείας Μ«ί τής χριιβιμ·κ·ι
ήβτ»( ΜβλυτΙρκν αΐϊβρ&ίν.
ΕΙμκοροδμεν έιτ·μ·ν»ς μβΧ
λιστα να έ{«βν«λίβΗμεν την
καραγΝγ^ν χβν αιτπρΒν π·ύ
χο«ι«ζ·ντ«ι δια την δΐΒτρ·
φήν τ·Β πληθυβμοΒ μας χ«ι
ρΐ( τουτο νβ γΐνο είς β«·
ρος αλλων κβλλιΐργειβν.
'Λντιθέτω; μβλιατα χ*ί τβν
αλλων είδδν την παραγω
γήν δυνάμεθβ ν' αύ{τισυμιν,
•κάμη κ«ί είς τ· δικλάοι
•ν. 'Αρχκΐ νβ έ«τΐλσι*μκν
τ' είκαιραΐτητα τιχνικλ—-κ«
ραγκγιχβ Ιργ», ν* έξη μερά-
σωμεν τβ αγρια δ«δρα καί
ν« έηικτεΚννμΐν την ποιχι
λίαν τβν Μ«λιεργειβν μ«ς.
"Εχομεν τ· εύΐύχημ* νβ
Ν«τ·ΐΜΒμιν ΐΐς μίαν χώ¬
ραν κρ·ν·μι·δχ·ν, (κου κ«·
θε *ι5·»ς ΚΒλλιέργΐιβ εύ&··
κιμιΐ Μβί αποδίδει πλ·»β(·υς
καρπβύς. Ή 'Ελληνική γί,
αποτελεί ρητέρα μβ! τροφσν
Φΐλοατο^γον. 'Αλλλ κρέκ (ι
βέβχια νά ατραφβμΐν μβι η¬
μείς κρός αυτήν με «γαπην.
μέ έν&ιαφέρον, μ! προοήλκ
σιν, ©» μ&{ 4κ«δ(δο τί α β
οα« Β κ μά{ είναι βχι άιΐλβ;
μένον βρμιτβ &ιΑ νβ ζήσ« ■
μέν, βλλ' Ιαα Ββ έ««ρκβδν
δι" Ινα β(·ν άνΐτσν χβ) χβ·
ρ·άμεν·ν. Κβί πρός αύτην
την κβπύΐυνσ.ν, κρ·ς βύΐόν
τσν σχοπόν οφείλομεν νβ
τε(νωμιν αυνεχθς Μβί νβ β»
φκρώννμιν βλβς μκς τας δυ
νβμεις χ«ί τας «ρβαι,βθείας.
Άκ· ημάς τ·ύί 15(·νς κβΓ
μονον εζϊκρτατβι νβΐκιτύχ»
μέν την βιτβρχΐιαν τΙ)ς χά-
ρβ(,νβκβτβοτβμν βύτβρκΐις
·1κ·ν·μιχβ(, βρχκΐ ν* Τ* θι
λήσΜμΐν. Κβί κρΐκει ν' βνβ
λϊβ»μιν αυτήν την μιγβ
λην χβί ώρβΐβν κρββκβΒΐιβν.
Δοτι ή λκ(τι»ζ«{ της οιταρ·
κ·ίβ( κβί τής οικονομικάς
γενικΜτκρον αύταρκείκς Ββ
μά; άκβλλβξ·) βκα την ίξ«ο
τηβΐν μ«ς ΙζνΒΐν χβί Ββ μάς
δημισυργήεα τ· βΙβΒημβ της
πλήρους βσφκλ·(«ς χαί τής
διχβΐβς λθνιχης ύκερηφννεί
«ς. Επί πλέον δέ Ββ μά{
πιτρίψο νβ λκιδ·Ββμΐν, ύ
ρ(βηβατ·ι πλέον ίηό την λύ
βιν τ·& βιωτικοδ Κβί οίκον·
μικσδ κροβλήμβτο;, κίς την
καλλιέργειαν τβν κνευματι-
χ&ν δυνβμενν τής νυλής χκί
είς την δημι·νργ(βν ενός
νέου ύψαλσδ χα| άληθινϊ
·9νικ·δ κ·λιτιβμ·&.
ΟΠΩΣ ΔΙΛΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
ΠΑΡΑ Θ
ΑΛΟΣ.
ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ.
Μιά γβνιβ ττ]ς κβραλίας καρου
οιάζει χβκβτε αυτήν την έκαχήν έ
ξαιρετιχβν ενδιαφέρον. Έ λοιπή
ηόλίς ιικορεΐ νά χαβουρδΐζεται.
'βχιΐ δκάρχει δροσιβ... Βικλτ):
Δροοιά φιισιχή χαί Βριβιά κνεό-
μβτοίΙ ΣυγχεχριμένωΓ, δα· στενώ
τερος χαί χαθαρβς ιΖχογενειανός
είνε έκιΐ 6 χδκλοί, τίοο τδ ένίια
φέρον είνε «ερΐοοίτερον. ΤΔκοι
χαί γαραχΐτ]ρες δηάρχουν ολίγοι,
άχριββς δμ»ί γιά νά δποκΐκτουν
Ιμεοα σττ)ν άντΐλτ,ψ; τι Ο χαθενές.
—-'ΚΒεΐ ότε μκενένι τ·0 Σευλ·
τάν Μπρι ΐ>ΐ] δπτ,ρχι χαί καλαιό
τερα χοομιχή χίντ,οΐς. ΟΕ Ήρα-
χλει&ται χατέβαιναν ΙδΓνς χά βρα
Βάχια χαί Ικκιβνβν τέ άνβψϋχτι·
χό τους.
Τό κκβγμα δκενίύμιοε καλαί
ές ουμκ·λίτΐ5ς. Ήθε)ε νά χαταδεί
ξη Φβίνεται βτι ο Ε ΙκοχβΙ αντι-
γράφουν «λ/ήλας χαί τα., μενά
Χ» κνιύματβ σιινοιντεονται: 2τό Ι
Βιο μερίς ννβοτός έκαγγελματίας
χαί γ^ωοιίτιρες νουτιχίς Ιχει έγ
χβτβοιήοϊ Ινα χα«ενε!άχι άιχε
τα βυμκα6ΐ]τιχβ. Ε.ο1 τα συμκβθΐ)
τιχβ κράνματα τα ουμπαθοθν ώς
γνωοτίν Ελοι χαί δλκ. Τα άγνο
•Ον Εμ»; ·(... κβλλιΙ. Κβ! ϋ»
ι (νέ τι
βτα με θιρμίμετρον τοΐοθτον (Γ
τβν ήμερβν—χαί Βμεος ή γβνιά
ού τή άγνοιΐται άπό Βλον τβν χδ
σμόν. Την ένθυμτθνται μόνον ίύ
χυρΙαΓ, ίδο »ύριοι χα( .. Ι'αις κα
π»γάλο(—5ιότι χά Ι δ τΐλιυΐςΐις
άκοτελιΐ μέρος ττ]ς δμ~γΰρια»ς·
Ό Φίς ιΐχεν ανα«αλϊψιι 2τι δ
πακαγίλος *αΓώ; άνεδοιΐνει τα
ξδλα τοθ χλοιβιοθ τού ίίίει «ήν
μορφήν ττίς τακτικάς «Ο κολέμου
ά ! ΣΙζ β
τί. . θάρρος τ«ς γνώμης τού. "Ι
οω: τ* Ιχκσι χαί «5τίς ίψ' βτου
1) τύχ~ χον έξια^ινϊίνίθΐ χιλιίδις
μ(λι- μχχρυά άκό τό π«»[5ίλλον
τού.
πρίίλημ» δβ, δ .. βυ
θίς ττ]ς θάλαιοαχς. Τβν χυττίζει
«ονιΐς ακό τό Οψις τοθ τεΐχβυς,
έ φ ί μο^με?ιίτιχος ή^ιος πυρ
κολιΐ οχεϊέν τα ιιβλΐς χολκοομΐ
να «υμαιτίκΐα, Ή ίηιιουργουμί
ν η ίνιανάκλαοΐς Ι(8κ σιδ βυθα
φαντααμκγορ κις 4^/ψκς. 'Γκίρ
χούν έ*ιΙ αοτ^ τή οτιγμή χορίλ
λι«, μτργαριταρδριζες— Βλκ τί
αιντΐφίνια θίμπΐ) τοθ
αιέ αοννέτβ τβ» γιά τέ
Σ
ς
άηό τούς χυοΕους άκχ
μέ τ*
'_ κ03ο οΕ άντιχβτοιΐτρίαμοΐ τοθ
βκθοϋ χάτι τίι·ιο τ)9ελαν ν!
κοθν: Ήλθε μιά αττνμή χαί ίψί
νη άνεηάντιχα Β,τι ήιαν άχαιββς
δ βυθδς: Πίτρΐί, ίμμος χά Ι φύ
χια.
* *
ΔΥΟ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΟΣ
τοθ
—Ό βυθ&ς χάνει νά πή, είνι
δχως χ»! ή ζ*ή Τέν 6λ|«ιις μ{
ο» απο άηιχΐτ'οιιτριαμοό;.
"Αλλη φιλοοονΕχ τής χαχ|: ώ
ρας αδ.ή. Έν κία·% περιπτώσει
μιά ματιά —·χαΙ μιά ψ.ιχολογΕα
—·γ6?» «ι»ο τβύ; ολίγους ττ}ς κα
ρ* θιν' άλός οιιντρβφιΑ;, οί πΐ!
θει «ι»1 τούτεκ. Όλαι τοιις βέ
λουν μέβαι ο τα λαγια τους νά τβ
καθιρΕοουν: ΠιριοτρΙφονται οέ
μιχρο3οχολ(ες χαΐ μιχροηράμχτα
τίτοια χά Ι μέ τέηιο τρίικ ηβδ
διίχνουν Ετι ή ζ«ή ΪΙν ι(νι
μΐ) 'ΑκιναντΕας Ιχ«ι μβρφές
τεινίς. Κΐταντβ νά ·ίνι Βλη »»τι
νή χαί φχνταχτερή. Σ·Β γιλβ δ
λέ«λ-ρ- χά Ι νί)ς γιλβ; φυοιχΐ
χβΙ σίΐ.
«Στήν ιίχίνα %ί ζ(ο«]ς κ«α είνε
χά! αδ;ή μ!α διιόθΐϊΐς.,. χρώμ»
τας, Ινρκφεν άλλοτε χά«οιβς κοδ
ή'^ελε νά πϊίξη χ»1 έ» τον ρό
λ·ν τεχνοκρίτβυ—τέ χιάρο ακοθ
ρο τΑν ζκγράφβν ττίς Άναγιννή
αι»;, ή χκρίβς σιά 8~λ.. τό
μαδρο φόντο, 6 τινος τ·9 οχεκτι
χισμΐ9, ή μορ»*, ττ)ς άηοκοιιδα
ξΐας Ιρχετβι ουχνά τελευτ«(α χά Ι
■χ·1 ποθ δΐν την περΐμίνετε....»
ΔΙ ξ[ 5 Ιάλδ
κίοοΐ, τόν γράψιντα τα
Έιασιτεχνες ψτράδΐς οήμιρχ...
4λλο τΕκοτε. Τό Β,τι λοικέν χαί
«τή γβνιά μ»ς δκ;ρχιν Ι,κς τέ
τοίος ψιρίς δϊν ήαν άοφχλέβτα-
χλ ίξϊΐριτιχέν γεγονδς.
Έξβιρετιχίν έν τοδχοις ε!ν> το
βΕ'βιο, τί ηίθος τοθ ψχρβ. ΒΝε
χυριολ·χτιχ§ί άφΐεραμένβΓ, αφβ>
σι^μίνβς οτο |ργ· του' χαί συν»
ηβς αφ>)ρηιΐίνος. Διά την άφτ,ρη
μίΒ« τού αυτήν αίλιοτα χατ«ν■(/.
χαοιτωμίνος. Ιί'.Λ άχριτομυθΐα (
τούλβχισιον άπο μέροιις τ%ς μ Λ;
βυμπαραχαθΐ]μένΐ)ς δπήοξε πβλύϊι
μοί: ΈψΙρι«ιν οτέν λΐμιναβραχΕο
νκ δ ο&ζιιγος. Καί αδΐή είχι χά
μ^ α^ω χάτβ τόν χδαμαν νά τέν
γυαΐύ^. Έ «Ι τέλαυς τόν άνικάλυ
ψιν ά πά τό άχρομώλιαν. Τοθ Ικα
μι αήιιχτα άναγ>ω>(αειβς' τ·3 έ·
%ώ«χξ·—ΙχεΙνος Εμνς ηοδ νά την
δ|, κου νά την άχο69|1...*Η:αν Β
λ ΐβ, Βλος αυτιά, άλλ' Ββιν
άπεχλιιοΐιχά την πειονιά
τού.
—Δεν κροοΐχιις χοϋιίνι!
—Μ* προοίχω Βταν ψιρεδ»!
—-Ιί' πρςσίχιΐς... γενιχβς!
Αύΐή ή οΐιχομϋθΐα δεξήχθτ] Ο
ατερα άπο την άκοχάλοφιν ττ]$
κλϊ30ΐχ,ς—■ χαί άίιχαιολογήτου—-
ί^τϊ^ΐίμάϊις τοθ «ντιλετάηι> άλι
έ«ς. Τέ θλιβιρβν ϊέ ι[κε Βτι ίλ^
αδτή ή κροοήλααις ηάΐι οτά χ*
μενά: Ό αματέρ τοθ ψχρεδμιτος
μινει άμαιέ·. ΔΙ τοιμπβ τΕκοτε.
'Αντιθίτβς τον... τσίμιτοΒν οί 4λ
λοι χαί πρώτΐ) χαΕ χαλδτερΐ] ή
βυμβία ΐαυ. Μή«»ς &Ίι«ς ·Νΐ δ
κ»Ατο( ή δ τελευταίον Π?δ αδΐοθ
χαί μιν* ο υ (άν δαήρξβν χαί 1>ηίρ
χούν έπειραι «αθδντες. Αδτά Ιχει
δ καρά θιν' αΧός έο3αιτ·χνΐομί(:
"Η καπβς κ«·βς ή ζιυιά; ζειιγβς
ή. . ψ»{4, ψ(Γ«{. λέιι !«ας α:φΙς
λέγος τοθ λκοθ. ΟΙ μέοΐι Βρβι βυ
νήθβς, !έν ΐ
ΑΙ διεθνεΐς άντιθέσεις
χμ η
χαλά σΐέ Ινα χά! υΐτερα έκιχει
ριΐ τό άνέβχομα στό άλλο άφοθ το
δοχΐμάοη καί ούιό άκο άπίψιβς
άντοχ*ς—σιγά σιγά χά! μέ το Ι
να τού πί δι. Ί![»ς Ε|ΐος δ κακα
γάλ*( είνι οπίϋδοΐοζ Βιίτι κακα
γαλ'ζιι την ζωήν. Καί μέ τον χά
λδτερ·ν ηίκον—ί* λάβωμεν μάλι
οτα δκ' ίφιν μας μεριχιυς Ιλάχι
βτα έ«ιιτ»χΐ)μ*νους άνθρβκ.νβυς κα
καγαλιομ·δ(.
— Πβπαγίλο νά τί κβ; βϊ;...
Άλλά τί ίχιι νά κ) άχριίβς
το θιυλιχέ ιύιέ κουλΐ τβν τροκι
>β—μι« νότβ... ζιύγχλ?ς χάτ»
ακέ τέν Τ] 51 μόν ςύρανβ* μαΓ; Ίδτδ
τό πιίδίημβ ΐτ}ς οτιγμής. ΟΕ χδ
ριβι αρχβθνται νά χρμογελάοουν
Δ! κυρίαι β «χιθν. Γενιχβς χά
νεΙ( ί·ν το?μβ νά κ| Βτι Ιβως
Βά Ιλιγιν 4 κακαγ^Λος Αν ι(χι
Ο ΔΙΑ ΡΑΑΙΟΦΩΝΟΥ ΠΟΑΕΜΟΣ
ΚλΙ ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
Παρ' δλας τάς δυσχερείας
πού άντιμβτωτΐζουν ο( Ή»ω
μέναι ΠσλιτβΤαι είνε ε(σέτι ΐύ
τυχής χώρατ, &ιότι εύρΐσκον
ται Ιξω άι«Λ την τιεοιοχήν,
πούήιττοριΐ ν' άτιοχληθθ «το
>εμική ζώνη» Κατά συνέτιει
αν, είς τάς Ηνωμένας Πολι
τεΐας τό ραδιόφοονον χρησι
μβόει μόνον διά ννβ πληοοφο
ρηται, να 8ιασε5άζτ) καί νσ
τέοκεται τ6 κοινόν. Κάτι έντε
λώς βισφθΓο; συμβαΐνει είς
την Εύρώτΐην, ή ό ποία ζ*], δ
πας Εζησεν επί οΙΔνσς, είς
κατάσΐασιν μονΐμου ιΐολεμου,
έξω'βριχοθ καί έμφυλ'ου. Τό
ρα&ιόφωνον είς την Ε
μετεμορφώθη ταχέως ε(ς γ
νόν πολέμου. Τό ραδιοίωνθν
είς την Ευρώπην είνε ώς γνω
στό ν, κρατικόν μονοτώλιον.
ΤΑ κράτος είς χάθε χώραν
ίχει όργανώση την ραδιοφω
νΐαν καί έπιβλέπβι την λβι
τουργΐαν της. ΑΙ ραδιοφωνι
κοΐ έκνομκα! πολιτιχοθ πβριε
χομένου είνε παντοθ έκίση
μοί έκβηλώσεις. Διά νά σχη
ματΐση κανε'ς μίαν Ιδέαν πε
οί τη; έμποθοθς εντάσεως,
ή όποΐα βιέτιβι σήμερον τάς
σχέσβις μετοξύ τον ιύρωποΐ
χον κρατον Ρέν πρίπβι νά
διαβάζη τους λόγους των πό
λιτικΛν γ) τα αρθρα τον έίη
μερΐδων, άλλά μάλλον ν' ά
κούη κάθε βρά6υ τάς ρα&ιο
ίωνικσς έκομκ'ς τί)ς Ρ-
μης, των Παρ σ'ων τοθ Λονβΐ
νού, τοθ ΒβρολΙνου καί ττ)ςΜό
σχας, Κάθε βράδυ διιξάγβται
μά«η διά μέσου τοθ άκεΐρου,
μέ σψαΐρας κα( όβΐδσς τάς ε(
δήσεις, χά σχόλια καί την πό
λεμικήν. Κάθε βράδυ ή Μο
σχα έκιτίθεται χαχά τής Γβρ
μανΐσς καί τί|ς ΊταλΙσς. Ή
Ρωμη καί τό Βερολίνον άκαν
Ιτοθν έξ Γσου σφοδράς κα( έμ
|Φον!ζουν, ου ό την χειροτέραν
όψιν, δσα συμβοΐνουν είς την
Ρασσίαν. ΟΙ γερμανΐχοί καΐ
ο( (ταλικοΐ ραβιοφωνκοΐ σταθ
μοί δέν φιΙΒονται χον δημο
κρατιον γενικάς καί (διαιχέ
ρως τή ΓαλλΙας καί τής "Αγ
γλΐας. Ο! (χαλικοΐ σταθμοΐ γβ
λοιοποιοθν άμειλΐκτως χήν'Δγ
νλΐαν καί συκοφαντοθν την
Γαλλίαν, την ότο'οτν κορου
σιαζουν ώς χώραν «έζωφλη
υένην», καχαϊικασμένην νά
έξαφανισθή ταχέως μίσα είς
έτιαναστατικούς κλυδωνι
σμοός. ΟΙ γερμανικοΐ σταθμοΙ
είνε έπιφυλακτιχώτβροι έναν
χΐον της Αγγλίας.
Μβχρι πρό ενός Ιτοογ, οί
άγγλικο! καί οί γαλλικοί ρα
διθφωνικοΐ σταθμοΙ άπέφευ
γον νά »άανουν διεθντ]-ολιτι
κήν. Άπό Ετους βμος τ|ρχι
σαν ν' άπαντοθν είς τάς επι
θίσεις. Οί γσλλικοΐ σταθμοΙ
ΙΒιαιτέρωΓ, μετά την άνοδον
είς την αρχήν τοθ χ. Μπλούμ
Εγιναν άρκετά δηκτικοί Εναντι
ής Ιταλίας. Εάν χά γβγονό
χά της Γουαδαλσχάρας Εγι
ναν ννωστά τόσον εύρέως είς
την Ιταλίαν, τοθτο όφβΐλεται
χαχά μεγ στον μέρος είς χούς
άγνλικούς καί χούς γαλ>ι
ύζ σταθμούς, πού υπήρξαν
πλουσιώτατοι ■ είς π) η ιοφορΙ
, τας οποίας, μάλιστα εί
χαν άΧατίστ) μέ ουσμενή" σχό
λια. Ώς εΤπά ήβη, ο( λόγοι
χον πολιτικών, άχόμη δέ καί
χά άοθρα τοθ τύπου είς τή*
Ευρώπην, περιέχουν περισσο
τέραν σύνεσιν άπό τάς ρα
διοφωνικάς έκπομπάς. Είς τί
όφιΐλεχσι σύ'ή ή διαφοραί
Διατί οί κυβεριήσεις προτι
μοθν χό ραδιόφωνον διά νά
όβρΐζουν έχθρικά ή άντΐπαλα
κράτπ: Διότι χό ραδιόφωνον
(έν άφίνει Τχνη. "Οτι είπεν
άνό ραδιοψώνου ενας πολιτι
χός διά την πολιτικήν αΰτοθ
ή έχεΐνου τοθ χράτους, ίέν
ημπορεί ν' άποδειχΓή δι' οίου
Βήποτε επισήμου ίγγράφου.
Έτσι οί κυβερ>ι)σ«ις ^
Είς τ·ν ύλ·υρν·ν Γενικόν
Διοικητήν κ. ΣφβΚΐβνείΝην
κβρουβιάιθηααν κβί χβέ{ πβ
λυκληθεϊς έκιτοοκαί κβί τβδ
βνέκτυ,βν τβ ζητήματι των
κβί έζήτηαβν την μιααλββη
σιν κβί την συνδρομήν τ·υ
κρός ικανοποίησιν τβν βΐτη
ματνν τ«ν· Μετβζύ τβν ί
κιτραπδν ομν( «ύτβν κου
ηλββν βκα την υτβιβρβν η
αβν κβί δύο κου ύκέββλβν
βΐτήμβτβ μΐγίστης οιιμββΐ-
βς διβ τ·ν τ·κ·ν μ*ς. Κ«ί
μέ βύτβ 8' βσχσληθΰμεν.
Ή μίβ έκιτροκα βκκτκλιΐτο
βκ· βγρίτβς κου ίνδιβφ!
ρσντ«ι διβ την κρσύβηβιν
τής ·δ·δ Άγ(·υ ©»μά—Λ*
ράνι—Άβρίων μέχρι £τββι
&ν Κβί εζήτησε την μεαολβ
βηβιν τοδ μ. ύιΐουργβδ διβ
νβ χσρηγήβη τό έκαρχιβκσν
τβμιΐεν τοδ ναμβϋ μχς τβς
βναγκαι·ύακ( ,κιατείαει;, νά
κραβό είς την σύνταξιν τής
σχετικάς μελέτης καί νβ διβ
θέση «κΐσης είδικούς Ιργ·
δηγούς κρ·ς καθοδήνηοιν
τβν χβτβίΚΜν ·ΐ «κ·Ι·ι ου
ισϊέρβ»» την ηο·α«κικήν
των ίργ*οίβν, ^ ώατ» 4 ·δας
βύτα ν' 4κ·κϊρβτ«95 τ· β»ν
τομώτΐρον-
Είναι δέ ομσλογουμένω;
τό βιτημβαύΐο καί δίκαιον
κβί λαγικίν. Διότι η διβν·ι·
{( τής σδ·δ αυτής θβέξυκΐι-
ρτάσο τα μεγαλύτερον κβί
τβ κλουσΐΜτερβν διαμέρισμβ
τής έπαρχίχς Μβνβφβτβίβυ
κβί 8β ουμβάλη είς την αυ-
.ηοιν τής κβρβγωγής καί τϋν
καλύτερον κκιιετβλΛ«ναιν
τβδ κλβότβΐί μιάς κκριφερεί-
βς ΐΐς την όπβίβν βύρίοκβν
τβι κιρί τβ 20 χωρίβ.
Ή τβχυτέρβ έτιβμένως β
κβκερβτνβις της βδοδ βύτής
έκιββλλκτβι βχι μάνβν Ικ λί
νων δικβιβσύνη; βλλβ κβί
έκ λ·ν»ν κρβγματικής έξυπη
ρχίήοιως τβν ν*νικ«τέρ6»ν
ουμφερβντων τβδ τβπβυ.
Ή αλλη ίπιτρβκή βκβτελβυ
μένη «πό έκκροσύκβυς τβδ
τέως Δήμβυ Λβνκκδβς έζήτη
ακν βιτό τβν μ. ·Υκβι>ργβν
νβ μεταβή «Ις την κιρΐφέρΐι
άν τ«ν διβ ν' βντιλη«Β$ τ«ς
κβλλβκλάς ανάγκας τ«ν κβ!
νβ φρβντΐοο διβ την χβχυτέ
ρβν λύσιν τβδ ουγκβινυνιβ
κβδ τ«« κρββλήματβς. Διατί
ώς 4νέ(ΐτ»ξβν, ή β&βς Λαγκβ
δβς ίχιι βρχίσει μέν νβ κβ
ταακεΗάζεται χρβ δικβιτΐβς
βλλβ δέν , έχει διβνβιχθή μϊ
χρι σήμΐρβν κβί ή ανγκβιν«
ν(* έκτΐλείτβι—χ· κβλβκβΐ
ρι, διότι τόν χειμδνα διβκά
[κτβτβι—διβ τίς οδβθ την β
κβίβν διεμίρφΜσχν οί κ«τ·ι
κβι μέ κρβαΜΤΐχήν των βργβ
οίαν καί τής βποίας ή διΐλιυ
αίς είναι ίξαιριτικβ κ·κιβ
ατιπη κβί έκικίνδυνβς.
Έκί κλέον δέ ιςήτηαβν
νβ κρβωθιιθι) ή βδβς αύτη
κβί άκβ Γωνιβν μ έ χρι Λββη
8ίβυ—ούαιαατικϋς μέχρι Εί
ράς, διατί εκείθεν ύκάρχΐι έ
δ·ς μέχρ· τβδ όρβκεδίβ», κβ
τ*σκ«υ»σ85ϊσ« βκό τβδ 1929
—διβ νβ έιτΐΗβινΝνησα 4*ιι
τέλου; η Λνγκά&χ κβί β Νβ
μβς 'Ηρακλείου γκνικώτερβν
μέ τβ νΡβφΐκβν ίσβ κβί κλβύ
σιβν όρβκέδιβν ΛβαηΒίβ».
Κβί τβ αΐτημα έκίσας βύΐβ
είναι βκβλόίΜς δίκαιβν
κβί λβγικέν. Διβτι ή διά
νβιξις τής βδβϋ Λ«γκά·
δβς— Ανσηθίβυ ώς Ιχβμκν
κβί άλλατε βνβκτύςε», ιΐνβι
£ργβν ·χι μβνον έκειγβύσης
βνάγχης άλλβ κβί τκρκστΐβς
! αημβσΐβς.
] Εύτυχβς, ό κ. Γΐνικβς Δι
!βικ«τι)ς ίδΝβε ρητην την
!βεβα(ωβιν >η δέν θβ κβρβλεί
ψη νβ μεριμνήβη διβ την
ϊ εκτέλεσιν τβν έργων βύίίν.
£βί υπεσχέθη β τι {τβν έκι-
σ:ρίψο έξ Άθηνβν, θβ έκι
ακΐφθ0 τβ μέρα βύτβ διβ
νβ μελκτήσο κβί ίκιτβπίως
Τβς ανάγκας των. Είμκβροδ
μιν λβικβν νβ έλκίϋνμκν α
τι ταχέως θβ έκτελεσθβδν
κβί τα δύο βύτβ βδικβ έρ
γβ τβδ νβμβδ μβς.
Η ΓΑΛΛΙΑ·
Ό γαλλκός λαός έορτά
ζει σήμεσον την επέτειον τής
πτώσεως ττ)ς Βαστίλλης—14
Ιουλίου 1789—■ πού καθιερώ-
βη τό 1790 ώς έθνιχή έορτή
Θ) είναι δέ ό έφβτειν&ς έσρ
τασμός καθ* ά άναφίρουν
αί έκ Παρισίων εΐδήσεις, πε
ρισσότερον μεγαλοπρεπώς καί
λαμπράς άπβ κάθε άλλην φο
ράν. Είς τόν σημερινόν ίέ έ
ορχασμόν τοθ γαλλικοθ Ι-
θνους ή Ελλάς σίμμετέχει ο¬
λοψύχως. Καί ΐδχετσι άπό
καρδίας την πρόοδον καί την
ευημερίαν καί χό μεγαλείον
τής Γαλλίας έπ' άγαβφ καί
τής Ιδίας καί χοθ πολιασμοθ
χ()ς ανθρωπότητος. Δ ότι ή
Γαλλία ύτιήρξβ πάντβτβ πρω
τοπόρος είς κάθε εκδήλωσιν
πολιτισμοθ, βΐτως υπήρξε καί
προστάτΐς τον μικρόν καί
τον αδύνατον. Είς την Γαλ¬
λίαν Γ Α ή Ελλάς όφείλει
έν πολλοΐς την ελευθερίαν
καί την εθνικήν άνεξαρτη
οίαν της.
ροθν νά είνε (ίλικρΐνέστεραΐ,
διότι ή ραδιοφωνουμένη ε(λ
κρΐνεια ι Τ νέ ολιγώτερον επι
κίνδυνος. Ιδού διατί ή ραδιο
ΦωνΙα είνε ώχριβίστερος δεί
κτης τί|ς άληθοθς κατσσΐάσε
ως χον διεθνον σχέσεων, πά
ρά ό χόνος. Τό ραδιόφωνον
δμως δέν Ιχει καταστή μόνον
Οργανον πολέμου χον εύρω
νοΐκών χρατον καθίσταται
ήίη είς χήν Ευρώπην καί Ισχυ
ρόν δπλον διά πολιτικούς ά
γονας καί έμφυλίους πολέ
μους. ΠρόκΒΐται περί τελευχαΐ
άς καινβτομίσς κρονολογου
μέ>ης άπό τίνων μόλις μη
νόν.
ΗΕΪΥΓΙΑΝΣΙΣ.
'ϋλπιζομβν δτι ή Αφιξις
των τριών διεοθυντον χβν
υπηρεσίαν χοθ ύπουργείου
τής Ύνιβινής είς την πόλιν
μας, θά συντελέση είς την
αποτελεσματικήν άντιμεχώπι
σιν των ΰγειονομικον ζητη
μάτων τοθ νομοθ μας· Ί&ιαι
τέρως βμως θά ηθέλαμεν νά
τβρματισθβ επί χέλους ή περι
λάληιος υπόθεσις τής άπο
πβρατώσεως τοθ ΣατνατορΙου
Ίβρουσαλήμ έ»3τε ν' άποκιή
ση επί τβλους χά Ι ό τόπος
α Ο τος Ινα Ϊ5ρυμα είς χό ό
ποίον θά ευρίσκουν περίθαλ
ψιν καί ανακούφισιν οί πτω
χοί καί άιτοροι φυματικοί πά
λαιοί πολεμισται.
**♦
ΓΑΙ Η ΙΠΙΝΑ-ΛΟΓΚΑ.
^ ΆλΑα καί κάτι άλλο ά
κόμη ελπίζομεν άπό την επί
σκέψιν χον ανωτέρων αυτόν
όγειονομικον: Την καχάργη
σιν χοθ αΓσχους χη"ς Στίνα-
Λόγκας καί την μεταφοράν
χον δυστυχών άποκλήρων τής
τύχη; πού είναι τώρα καθη
λωμένοι είς αύιόν χον ξηρό
βραχον ιίς Ινα δλλο νησά
κι δπου νά υπάρχη τούλα
χιστον ολίγο νερό καί χλω
ρΐς. Περί τούτου αλλωσΐε Β
χει ληφθθ όριστική άπόψα
σις τής Κυβερνήσεως. Καί δέν
άπομένει καρά ή ταχυτέρα
εκτέλεσις χής άποφάσ«ως «ώ
τής. Τώρα πού μετέβησαν εί»
Σπίνα--Λόγκαν οί κ. κ. Κοπα
νσρης, Φλωράς χαί Σκαλτσο
γιάννης πιστεύομεν δτι θά έ
νεργήσουν διά την ταχυτέραν
έξάλειψιν αύτοθ χοΡ αΓσχους
πού σχιγματίζει χον πολιχι
σμόν μας.
ΑΝΟΡ9ΟΙΙΖ
»Η
ΘΕΗΜΗΤΗ
ειΌΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον κστα
γενικήν άπαΐτησιν δια τελίυταΐσ
φοράν: τό μεγαλείτερο κοσμικό
γινονός τί(ς σσ^όν. Ή όθάνατη
όπερέττα τοθ Φ Λβχσρ: «Κορυ
δαλός*. κατάλληλον και δι' αν
λΐκους, μέ την Μάρθα Έγκεοθ.
Αυριον ό κινηματογραφΐκός κ
λοσσός «Μαρία Στούαρτ».
θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερο
«Σαμψών» μέ χύν Χάοου Μπώρ
'Εκτός προγράμματοο Ζουρνάλ.
θερινος «ΛΛΚΛΖΛΡ».-Σήμερο
ή θαυμα·ία όπερίττα «ΖουζοΟ·.
♦*♦
1ΟΥΔΑΙΑΚ1
ΣΗΜΕΡΟΝ
-ΩραΙΟμ. ν*.
Κ«τ« γενικήν «κα(τη
αι* δι* τελευταίαν φ·
ρ«ν:
Το ιι·γαλείτ·ρβ Μβσιηκβν
ν«γονός της σαιζόν. Ή ά0£·
νβτη εΠΕΡΕΤΤΑ τοθ Φ-
ΛΕΧΙΡ:
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙ'ΑΝΗΑΙΚΟΥΖ
Μέ τ*ν
ΜΑΡΙΑ ΕΓΙΕΡΟ
καΙ χον
ΧΑΝΣ ΖΕΝΚΕΡ
ΑΥΡΙΟΝ
Ό ΜΐνιιματογραφΐΜββ κβ
λβσοός·
ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ
ΚΙΘΡΙΝ ΧΕΜΠΟΥΡΝ
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
Ή μεγαλειτέρον τόπ ν Ι* τής
εφετεινΗς περίοδον.
'Ανβκβίνωαις
Ή Έλλην»* Έταιρία δι·
χϊ,ν ςαγ»ν.ΐ«ν ννκδν Μαρ
ηβν ΜαΙ λαχανικβν Α. Ε
'θνακοινοΐ β τι την 16ηντρ#
χοντος ήμέοαν Παρασκευήν
καΙ ώραν 11—12 ν. μ. θβλε
διενεργηθή κλειο&οτκος ?ις«
γωνισμός βισ την εκποίησιν
τ©ν ρωγθν καΙ άποοριμυΛτω»
σταφυλών τής Ίΐεριόοου 1937.
Ό βιαγωνισμός διενεργηθή—,
ται τισρά ι ώ ένταθθα· 'Υ«)
ιί|ς "Αγρότας Τραπέζης.
Ο! Βροι τοθ βΐαγωνισμοθ
»'σι κατατεθβιμίνοι παρά -ώ
Ύϋ)η τής Α. Τ. Ε. ώς «αι
βΐς χά Γραφϊΐα ττ]: ΈταιρΙσς
Δΐωφόρος Δουκίς Μτοίώ
(Εναντι Μβγάρου Φυτάκη) Εν¬
θα δύνανται οί βουλόμενο
καθημερινώς νά λαμβάνωσι
γνώσιν.
Ό Προϊστάμενος τοθ Κέν·
τρου εξαγωγήν Κοήτης.
Άβανάοιοί Γεωργιάδης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΕΙβοΜΐνΟντΐι οΐτχντις οί αδτο
χινητιοταΐ χοθ ΝιμοΟ 'Η?««λε!ου
Βτι, δυνάμει αποφααιιας τοθ υκουρ
γε(βυ 2ιϊιΐροΙρίμα»ν χαΐ Ιύτοχινν)
χ·ν, ενεκρίθη ή τοκοθεττρις χαΐ
μειάταξις τβν έν τφ Νΐμφ χο*λ·
φοροόντβν αυτοκίνητον φορχΐ)νβν,
Αΐωφοριΐνν λ χαΐ λενφβρεΕαιν £'
χαΐ 2έ·ν Βπ«ς ο! έ»8ΐαφε;ίμενοι
«ιοοοελθεεοιν είς την δκιςριοΕαν
Τροχαίοτς ΚινήαεβΓ. Γ/α λίδβσι
γνββιν ιί|ς άχιφ*οε«ς χαύτ-ς, δ-
ποβάλβοιν Ιμπροθίσμβς τις τυ
χον ένοχάοεις των, κρΐς 8} δ«»ς
β»μμ·;φ»θ| !»α·ς, αναλόγως
τ*ν διαταοοομίνβν, Βια την χ«.
χλιφορΐβν χοθ α& (ακινήτου «μ.
'Κν'ΗρβκλιΙψ ,% 12 Ιουλίου 1937
Β *)ς Διοιχήαιβς Χ*ρ·φυ·
ΒΝΟΙ8Ι4ΖΟΝΤΔΙ Μο *«οθ)
χαι έχχάοενς 4 μέν μ(α 260 ι. μ.
τ) Βέ 4λλΐ) ΠΟ τ. μ. (ΙχΙντ,τον ν.
Κοχχέί*;) Πληροφορίαι κ«·' ή
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
ΗΙΙΤΡΑΠΙΙ
ΘΑΣΙΛΙΣΣΑ
Τότβ οί δνθρωνοι τοθ «α-
λατιοη Απβφ^σισαν νά κινη
«οθν. 'Δλλά έ«ιβή ,βέν ^,ήσαν
απολύτω: σΐγουροι γιά τούς
ΓΛλλους σφατιώτβς, μετεκά
λεσαν ενα σόνταγμβ τήςΦλάν
δρας γιά νά φρουρήση, χά ά-
νάκχορα.
ΤΑ σύνταγμα Εφθασε οτΐς
Β?ρσαλλ(βς την Ιπν- Όπ,'ω
βρίου. Ή αΰλή βΤχε ιιροετοι
αβση πανηγυρικήν όποδοχή.
Το βρά»υ τής Ιδιαο ημέρας
αϊήν οΐθουσατ τής Όπβοσς
τοθ πσλατιοθ, ή 6*ο(α εΐβν
έκΐτη&βς διαρρυθμσθτ], οί ά-
ξιωμαχικο! τής φρουράς παρέ
θβσαν μβγαλονρεττές συμπόσ»
όν σΐοΰς σξ'ωματικούς τοθ
συντάγματος. Διακόσιοι βέκα
συνδαιτυμόνεο, κρασΐ άΦθονο,
έοέσματα διαλβχτά—·Ι» $ τό
Παρΐσι ίηβινοθσβν. Άτιό χά
θεωρβΐα ε'να ιιλήθος καλεσμέ
νόν έιιαρακολουθοθσε την έορ
τή—αναμκσα σ' αύτοος καΙ δ
Φίρσεν. 'Εθυμόταν άΐαγΒ δτι
μέσβ σΐήν Γδια έκεΐνη αΤθου
σα βΐχβ πρωτοσυναντήσπ τό
«Άσπρο Νιομινο», τή Ρ
—Άνχουανέττσ; Πάντως
πε μέ συγ«(νησι χον
σμό ιιοΰ έπιχρατοθσε μβταξύ
των αξιωματικών β*εΙνη τή
βραουά ΟΙ.γρβνσοιέροι, μέτό
ττοτήοι στό χ·ΡΊ προέπιαν ό
π#ρ τοθ βασιλίω*, τής βοσι
λΐσσης, τοθ Δ«λ·1νου. τής βα
σιλιχής ~ ((ογβνε'ας. Ή στά
σις καΙ τα λογια των έφανβ
ςωναν τή βαθβιά τους άφοσ'ω
σι στόν θρονο. Σέ κάθε πρό
ποσιν ο( σάλκιγγες έσήμαιναν
ΙπΙθίσι. ΚσΙ στΐς ζητω«ραυ
γίς των άτιαντοθσαν έξ Τσ?υ
ές οί ζητωχραυγές χων
Ή Μαρία—'Αντουανέττα βΤ
χεν αποφασίση νά μην ίμφΐ
β στό συμνόσιο. Οί πσρα
κλήσβις δαως των κυρίων
τής τιμής καΙ ο( κβρνγίαφΕΐ
τοθ έ θουσιασμοθ πού επΐνρα
τοθσεν—ζοος χά βάθη τοθ δια
αβρίσματός της έφθανεν ή
βοή των έιευφημιθν—την {
τΐΕ'σαν νά άλλάξη γνώμη. Έ
ε!νη την ωια 6 βασιληάς έ
γύρ ζβν άτιό τό κυνήγι.
(•υνεχ(ζεται)
ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
Τό θαλαμηγόν ά)π
Αναχωρεί έξ Ηρα¬
κλείου έκαστην ΚΥ¬
ΡΙΑΚΗΝ βράβυ
κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
ΡΑΙΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗΝ «ρω?
Ρέθυμνον, Χανιά,Πει
ραιά, Σύρον, ΤΗ ΝΟΝ,
Πάρον, Νάξον.
ΠρεΜτορεΙον ΜΝΑΡΔΑΚΗ
ΤαλΙν. 1-41
Τ^ΤΑΡΤΗ |4 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ανατολή ήλ(ου 5 05—Δύσις 7 15
ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΝ&ΥΜΙΣΙΑΙ
.— Μία Ιβτορινη εκαυλις.
ΟΙ ραπται λοιπόν Κρητικόν έν.
δυμασιων ευρίσκονται είς δεινήν
οικονομικήν κατάστασιν. "Η &κρι.
βέστερα Εχουν καταδικασθϋ άνεκ.
κλήτως καί ζητοθν την δυνατήν
οικονομικήν συνδρομήν άπό τό Κρά
τβς.
Ή τβπική ένδυμασία πού άπετέ-
λει άλλοτε τόν ώραιότερον χαρα.
κτήρα τού δρδμου—έκβΓνοι βλέττε.
τε πού την ϊφερον καί λεβέντες ή¬
σαν . καί την έφερον έν πλή
ρει γνώσει των προτερημάτων της
_Επαυσε σήμερον νά φοριέται. Έ
μεσολόβησεν καί έδώ ή παρεξήγη
σις δτι μοντερνισμός καλείται ή
διαστρέβλωσις— διότι γιά κάτι τέ·
τοιο πρόκειται-τή"ς τοπικής {μφα
νΐσεως καί πλατύτερα τοθ τοτιικοθ
χαρακτήρος. Κάθε γρσφικότης έ-
στάλη ές κόρακας. ΚαΙ συνεπώς
καί έν τώ συνόλω τού τό χαραχτη.
ριστικόν ραφείον, δπου είδικοΐ τε
χνϊται έπεμβλοθντο τα «τσόχινα»
ναΙ Εδιδον μέ αύτά τόν ύπερήφΐ
νόν τόνον τής Κρητική ζωής καί
τα Ιστορικά τσμπλώ της μέσα στά
σπΐτια καί τούς δρόμους.
Άλλ' είνε σωστή τρέλλι νά λέ.
γεται δτι ή Κρητική ένδυμασία ά-
νήκει πλέον ε'ς τό έθνολογικίν
μουσ&ΐονΐ ΚαΙ είνε σωστό ϊγκλημα
ή (δέα αυτή νά προπαγανδΓζεται
σήμερον είς την ΰπαιθρον άπό δ
που ακριβώς άοχίζουν νά έκλε(
πουν αί έθνικαΐ ενδυμασίαι καί νά
έπικραιοθν ·τά στενά· μέ την πα¬
λαιάν στρατιωτικήν κιλότταν καί
την τραγιάσκαν ή τα άκαλαΕοΘητα
«φραγκικα»· ίνα άλλόκοτο κρδμα
εμφανίσεως πού προδίδει παντελή
Ελλειψιν ατομικάς ζωήςκαΐ άτομικοθ
χαρακτήρος. Μπροστά στό έξαφνι
κώ δσο καί σπάνιο πέρασμα των
ωραίαν Κρητικόν σσλβαριών, δή
μιουργεϊται μεταξύ των παλαιοτέ
ρων άληθινός ψυχικός συναγεο·
μός. Δυστοχώς ύπάρχουν καί οί
νεώτεροι οί όποΓοι άπεχθάνονται
κυριολεκτικώς τό Ενδυμα αύτό τό
γεμάτο θρόλους καί δόξα. Άλλ'
έως πότε; Άττόκειται σήμερον είς
τ ό Κράτος νά τό καθορίση.
Ό Άλλος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ άναλαμβάνει
την τελείαν κατάρτισιν μαθητών
γ] μαθητριών Οστεροΰντων είς τα
Γαλλικά. Πληροφορίαι όδώς ΣελΙ
νού Β (παρά την Άγροτικήν
«■{αν).
Ιηϊκλις ε&ριακομένΐ) είς
'το πεδίον τ*)ς μ^χηϋ χοθ Β»«??ώ
χαΙ είς την ίηοίαν εΐχαν ουνανττ]
θ$ ολίγον μετ! την κ·ρ(φΐ|ΐιον νί
!χΐ)ν ι»ν εναντίον τοθ Νΐκολέιντος
.δ ΟΰέΗιγΐτον χαΐ Μκλύχερ Ι τω
Ι ληθή «ηίήμΐο&ν είς ίςμβπρχοΐαν
Ιάντΐ 120 χΐλιάδτο' φ?άγ«ν. Ή
![3τι»'.κί! Ιυΐυλις εΙ(ε κτιαθξ τό
' 1770. ΟΙ δδβ 4?χ^γ·1 τβν 6ρει
τανιχβν χαΐ γερμχνιχΑ» οτρατΐυ
μάπβν ο»ν^νχήθι,9χν έχεΐ την 18
Ίουν(·υ 1815 Άμίαως ι»ετί την
Ιιιίχν ή Ικακλις ή'ίράσβ»; απο
Ι** 2βτον δ ίτ.Ι^ς μιτ' ·(γα
Ιχ- την έκώ^τ^ιε* είς !α Βίλγον
χττ)Άατ(αν. "Εκτοτε ο ΰ :τ, κεοιήλ
θεν είς διαφίροιις ίΒιακτή:α^ ίπει
!ή 8μ»ς τέ χτίριον Ι (εί χνριιχθ|
ώ; (βτοριχέν μν»)μιΐ3ν δπί τ)ς
δΐλγικίίς κυδερνήιεβς, £π*γορεΰε
ται οίϊδήποτε δΐαρκύθμΐσΐς Τ3υ,
ί.«ι64λλεΐ3ΐ ίέ δπ6 6~· τβν άρ
χ(ΰ* ίάατ3τε ή λ^ψις μέτραν διά
την χκλήν συ*.*ίρΐ]9(ν τού.
—ΤΙ πρβϊ·ν·δν, «λλβν, «Ι έ-
«ΝΗΣΟΣ
χ ής «ρ«ε
κάλεοΐν την πλήβΐ} &ατ(ν«ξιν χοθ
δϊραγωγείίυ χβν μεγάλην μεταιλ
λοκργείβν ιτ};«Μττέτλιμ Σ·.ήλ Κ?ρ
ηορέαιαν», μα; άηέ τάς μεγαλυτε
ρας είς τό ιΐϊίί της εηιγεΐρήοε
α>( τοθ κίομοϋ, καρά χδ Τζωνοτά
ουν χ«]ς ΠινουλβανΙας. Οροχειτκι
περΐ οαμποτβζ διαπραχβίν-
τος δτιέ οιττεργ&ν Ι?γοη6ν. ΑΙ
έργαοίαι τίν ιιεγσλαν μεταλ
λοιιργείιβν ϋαιέλυααν τελιίιβ(,
μέχρις δ τού ι Ε μ^ απεβγοΐ έργά
ται ή'ϊυνήθηιχν νά Ιπανίλθουν είς
νή έργααίαν των, &πο την προ
βΐααίκν ίαχυρβν αοτυνομιχ&ν Ιυ
ά
ΈνβΐΜΐάζετβι οΐκία έκ 2 6ε»ματΙ
ών αΰλής, κουζΐνας, ύδατος. Πλη
ροφορΐαι παρα τω Γ, Κουμαντάκη
Ούζεττωλεΐον παρά τό Κέντρον,
111111*1111111ΙΙΐΙΪΊΙΙ11Ι
II
1111
II
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϊΐιΐ
ι ΗΑΑΑΑΑΐ ιιιιιιιιπιΐιΐιιιιιιιιιιιιιιιιυ-
ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ
Μέ χον
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
Χ«Ι Την
ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΜΠΟΥΡΝ
Τό δρδρα τής μεγαλειτέρας άγάπης
δλων τβν αίώνων.
ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α-^
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
'Υττοκαταστήαατα κ«1 άντ«ποκριτ«1
βίς τάς κοριβτέρας πόλεις τη« Έλλ*-
0ος κ«1 νο· Έξ·τβρικβ·.
Ταμιευτηριον κβταβίσΐι, έν ·ψκι
κβΐ έ«1---------'
Δάνβιβι επί ένεχβρε» έρπορ·Β|»άτ·τ.
Έκτέλΐσις πάσης «ύαενς χρακεζιχής |ρ
ν««(α$ υπό συμφέροντας ορους.
ΑΒΕΔΙΣ
Νέαι παραλαβαΐ.
Νέα ύφάαιεατει.
Νίσι ρ·δ!ρν·ι χρνρα-
τι·μ·{. '
ΑΙ ημα{ ιιεις ιΐνι «Ι
Μθύτιρεη.
ΛΒΕΙΙΣΙΑΙ
Μειν
ΕΛΑΙΡΠΑΗΑ ΤΡΙΧΙΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΚΣ ΟΟΙΟΤΙΤΟ! ΧΑ Ι ΑΝ ΤΟ ΚΗΣ
Δι* ύοραυλιχα καΙ χειροχίνητα πιεστήρια
ΠΑΡΑΚΑΤΑβΗΕΗ
Γραφείον ΕΥΑΓ. Π^ΤΕΡΑΚΗ
Γε«ϋ Τζαμί Τηλ. 326
| ΖΕΡΣΕΫ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
ΤΩΝ Ο
ΙΣΑΥΡΩΝ
ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ
4Οον
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.'
ΠΩΣ ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΠΒΡΙΟΒΤΕΙΑ
ΜΟΓ 2ΤΗΝ ΞΗΡΑ
τ.δ η·ωΐ 16γτ)«ϊ βι4 χβ-
τάατρβμ* ή δψ ς τοθ νηίΐοθ ήιβν
Ιντιλ&ς άλλ«γμί^η ΜΑονόα ή
ου» εΐχε κ'ψι Βλτ? τή νύχτα έ «ά
ναιΐ! άίκετό δρΐμο χαΐ τΑρα 6»ΐ-
ϊοτε ο* άπίαίαοι αχεϊον μι
μιλ'ου Απο την ανατολικ* 4
χτή, &κοιι είχαμε οταμιτήοι '_
μφ δίαη ίοέ>χ»ζ*ν Ινα μέγα
λ·» μέΐβς ττ]; Ι«ιφχνε(α( τβθ νηαΐ
οθ. ΟΙ λίφοι 6ψ»νοντ«ν γυμναΐ έ
ά άπό τ4 κράαινο, είχαν αχτ)
μ ηαρβίξινα χχΐ ό λο«3 τοϋ
Τΐ]λειχεκΕ·υ, κου 6κερεΙχι τβν
άλλαν χαχά οαχκέαια, χΐλια μέ
τρ» έ«£·ω κκό τούς ίλλους χβΐ χό
ή ιό κχράξενο
η
'Η «Σκανιαλϊ» έΐαλανχιαΐχο άρ
χετβ, β! άϋΐοί χης Ιτριζϊκ.Έκρε
ττε νά χρατιέμαι Βυναιτκ απο χά
κου γι4 νά μ^ πίσ* χ*1 μτθ φΐι
νόταν· πώ. Βλχ γύρ» μτυ χοοεΰ
ανε. Μολονότι ήμ^υν χα.4ς νν&ΐφ
5 (αν τό χαράβι Ικλει, τώ 9α π&ο
τέ χαρα6ι οτεχίτανε χτ' Ιρίίετο
έββ χι' έχεΐ οϊν μποτΐλιοι, ϊέ' ή
μοιιν ουνειθίομένβς χι' 1οιβ>9χ χο
ατομ£χι μβυ ν' άναιχατεύιιαι. "Ι
α»ς γι' αϋτό, Εβαβς χαι γιατΐ Ι
βλεπα τέ νΐ)αί μέ χά ί,ιβΐομοοφι
χχΐ μιλαγχολιχά δίοτ) τού, μέ τίς
βοαιχώδεις κυραμίδες χ»Ι τό Βΐ
«ές α'φρισμχ τβν χιιμίιβκ πού
Ιοκαζκν αηυ( βοάγους μ' 1^* δπί
«ωφο χροΐο, άπά τέ (ε χι' &3ιρα
ή αχίψ ς τοθ ντ]9(«0 αυτεθ μοθ
'Ε«εΙνο τέ πκϊϊ μα: έπεοίμινι
χτ) ίργααία γιατΐ 2έν εί
χε Ιχνος ανέμου χαΐ Ικρικε νί
αιε?ά3οιιμι τίς βάρχις «αί νά ρυ
Γιουλχή3»με τό χ«ρά6ι είς τρΐα
μΐλια χαΐ νά τό κερίαουμε ανά-
ιιεοα άπό τί οτενβ χαΐ κΐοω &ΐό
τέ ντ)θίκι τοθ οκελετβθ. Ευχαρί¬
στως έηβοα θίαι αί υ,ια άπό τ!(
βίρχες. 'Η ζίατη ή·« πνιγτ^ρή
χαΐ α[ ναθτΐς έγρΐνιαζτν άκό τή»
χοίρααΐ. Ό "Αντεροον πιυ έκυβερ
νοθίε την δίρχα μ-κς αντΐ 'ν> «ύ
Ιηιβάλλεται έγρίνιαζε περΐσσίτε
ρον ΒΤΐό τούς βλλους.
"Ας εΐνί, εΐκε νϊ μι* βληαττ)
μια Β&τό Ην θχ 6«οτάξι π·λδ.
Αδτέ μαθ φίν^κε χχχι οηιιαδ
γιατ! ώ: έχεΝΐ) την ήμέοα έΐου
λΐκαν 8λ·ι με δ ;εξι χαΐ δίχβς γρί
νιις. Φ.(ίνεται 8μ*ς Γώ; μέ τό
τΕχουοίΐκ τοθ νηαιεθ άιχιαε ν«
ραλύη ή κειθχρχία. Σ' Βλο ού:ί
ιό Βιίοτ-μα ο Σίλδερ α ο
ηλίϊ οτο τιμονιέίη γκχ ν»____
θύνη τό χαράδι. "Ηξιρε τό αιενέ
αυ(4 δτ»ς την καλαμων τ·υ χ»1
με δλον π*ύ ό χρατβν α1 χίοια
τού χό βυθομετριχ· έργαλιΐ] εθρι
οχε μεγαλείτερο τό δάθες από 8.τι
Ιαημειώνετο οίον χάρτΐ), δ Σίλβιρ
ιίί:ε μιά οηγμή ϊέν φά>ηχε &μ—ι
6ίλλ««ν.
μπήααμε α«ριδ*ς οΐό 37)
μεΐο π«ύ {α^μειώ^ετο ατέ ;
μιά άνχιιρχ άνάμηχ αΐό
«ι το9 οχελετοθ οέ
μΐλλ'ου τίθ3ν άπέ τή μ:ά
ον χι' άπο την ίλλη. Σίί θίρυ
3β τίΐς αγκύρας πβύ χα'έίτιν» χι
λιαίις πουλιά έπίταξαν μέ φ» |£
1 χάθτιχβν πρίς τέ μί?Ος χ«ς
οτεριβς.
(συνβχίζβται)
ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ!
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Δέχεται καθ' εκάστην 9—1
π. μ. καΙ 3—7 μ. μ.
,π, "Ε*11.?ΐς όοοθ Άμαλθείας
(Πλατύ Σοκκοκι).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ -νεστήρΐον στα.
Φυλβν μβγάλο σιδηοοθν και
νουργιβς των «ν Β.έννη κα!
ΡΗ. ΜΔΥΡΔΕΤΗ χαΐ 0ο
Πληροψοοίαι -βρά τοθ Άν-
τωνΐου Ε. Αρχοντάκη.
1
Ένοιχΐοίζβτειι οΐκΐα ήλεκχ«ο·ώ.
τιστος άπβρτιζεμένπ εκ πβντβ ε6.
ρυχώρων ΒωματΙων, κουζΐνας, αώ·
^ς "λ· Πληροφορίαι παρα τβ
Κα Ζωβ Τζανάκη ΣεΜνου 6 %αρ6
IV..
ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
···■·.....»...,„««~
————,__
Γ ΜΟΙ.—Ό κ. Γεώργ. Οβτοα
κης καΙ ή δΐς ΕόαγγβλΙα Πά
ηαδΛκη ετέλεσαν τούς γαμους τ·ν
είς Χβοσόνησον την
II
ην τρέχ. μη
νός Τούς νυμφικούς στεφάνους
αντήλλαξεν ή κ. Στέλλα Παπσοα
κη ΕΙ·; τούς νεονόμφους ευχόμεθα
ττασαν ευτυχίαν.
ΕΚΛ'ΪΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό
κ. Σταθρος Ν. ΧριστινΙβης ίμπορος
καΙ ή Δΐς Μαρίκα Ν. Μαυοογι
άννη ηρραβωνίσθησαν είς Άρχα
νες. θΐρμΛ συγχαρητήρισ.
ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ. -Την παρβλθ Κυρ»
ακήν βίς τό χωρίον Μελι&οχωρι
οί κ.κ. ΣταθροςΑλεξίου καί Κ. Κα
ναβαρΑκης άνεδέξαντο έκ τής κο
λυμβήθοας τό *γορακι τοθ κ Έμμ.
Άντ. Καράτζή δώσ^ντες βίς ού
τό τό δνομα "Αλέξανδρον
Είς τούς γονβϊς καΐ σναδόχους
ευχόμεθα νβ τοίς ζήση
ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΓΗΜΟΝ6Σ.— Ό κ.
•Αντ. Μαμαλακης δούς τας επί
πτυχίω έξετάσεις τού ενώπιον των
καθηγητήν τής νομικής σχολής τοθ
Πανεπιστημίου "Αθηνών 6λαββ Π
πλωμα δικηγόρου. Συγχαοητήρια.
Εύαγ. Παπ.
***
Γύοω σχήν τΐάλι μας.
Ηοχισβν άπό ήμβρών ή ίργαοΐα
τής εσωτερικάς διαρρυθμΐσεως τοθ
νέου μ^γαρου τοθ Μουσεΐου μας.
—Καθώς δέ πληροφορούμεθα ·
εσωτερικώς δ άκοσμος Θά είναι έκ
τάκτου πολυτελείας.
—ΟΙ τοΓχοι τοθ κεντρικοθ δια
δοόμου καί τής αιθούσης άναμο
νής Θά έιενδυθοθν άπό βαθυκΰα
νόν μάρμαρον τής Πάρου, τό δέ
δάπεδον άπό λευκόν τής Πεντέλης.
—'Η &ν·δος τοθ Θερμομέτρου
πρός τα ϋψη συνεχίζεται.
—ΚσΙ έν τψ μεταξύ συνεχΐζεται
καί ή έ~ξοΡ·ς των συμπολιτ·ν πρός
τίς εξοχές.
—Εύτυχώς εφέτος δέ» ίχομε το·
λάχιστο τίς άφόρητες νυκτερινες 6
γραοίες πού είχαμεν άλλοτε.
—*Η άγορανομ α μας διέταξε
προχθές την καταστροφήν μέγα
λων ποσοτήτών ψαριών πού ήοχι
ζαν νά χαλοθν «ι' έθεβρήθηοαν έ
πικίνδυνα πρΑς βοώσιν.
—Καί τό π^άγμα ηκούσθη μέ ά
νακούφισιν διότι άποδεικνύεται Οτι
ύπάρχει πάντοτε αγρυπνος φρου
ρός καί προστάτης καί των ουμφκ
ρόντων καί τής ύγβίος τ·9 κοινοθ,
ή Άγορανομική ,ύπηρβοΐα,
—Λέν ύπάρχβΓ άμφισβήτηαις 8τι
τό σημερινόν δημαρχιακόν καθε
στ ώς δεικνύει εξαιρετικόν ένδιαφ*
ρον διά τό πράσινον.
—Δι" αύτό δέν εξηγεϊται πώς
Εχει περιέλθη σήμερον είς τόσον
οικτράν καταστασιν τό £ξω τμήμα
τοθ γ'βπονικοθ κήπου,
_φρονοθμκν δτι έφόσον πρόκει
ται ν* άσφαλτοστρωθ{) Θά πρέπει
συγχρόνως καί νά ρυμοτομηθβ
καί νά λώρ»π την οριστικήν της μορ
φήν ή περιφερική λεωφόρος άπό
Χανίων Πόρτας μέχρις έργοστα
ο(ου Χατζηδάκη.
—Διότι ό συνδυασμός τ·ν έογα
σιών αυτών Θά στοιχίση άσφαλος
καί ολιγώτερα Εξοδα.
—Διά την εξαγωγήν νωπών στα
φυλών πληροφορούμεθα Λτι Θά
χρησιμοποιηθώσι καί Κρητικά *·
λ ως διόλου πλοΓα.
-'ιΐνα τοιοθτον αμοτόρι» έξοκλΐ
ζεται αυτήν την στιγμήν είς τόν λι¬
μένα έγκαθισταμένης είς σύΐό ύ·
πό εΐδκοθ συνεργειου πατρελαιο
μηχανής Δ'ζελ Ισχυράς κινητηρΐου
δυνάμεως.
—ΟΙ τακτικοΐ Θοτμώνες τής πλάζ
τοΰ Ηρακλείου είνε πάντοτ. καθ*
ημέραν... κορρέκτ δια τό μπάνιο
καί τό έπακολουθοθν ξερςψΛσιμο
είς την άκτήν. Η
—"Ετσι ή Τρυπητή 6χει πάντοτε
κίνησιν καί κοσμικήν καί μή,..,
—Άρκετ·1 μ-τλιστα κάνουνκαΐ
τή ρέγουλά τους είς τα πρόχει
ρακαΐγραφικά «καφεζυθοπωλεϊα»
πού ΰπάρχουν έκεϊ κατά τό σύστη
μα των.... μπάρ τί)ς κυανής άκτής!
—'Η συγκοινωνΐα μέ τα άνατολι
κά μας προάσΐεια Πόρου Χρυσο
πηνής Ν, ΆλικαρνασοοΟ εκτελεί
ται ηδη μβ αότοκΐνητα ϋποφερτά,
— Εν άντιθέσβι πρός τα χρησι
μοποιοομενα ολίγον προηγουμί
νως. ' Γ
—Τα τελευταία ταθτα εκήρυξεν
εντελώς δχρηστα ό διενεργηθϊΐς
πρό τινος εΐδικός ίλ»νχος.
—Είς την λεωφόρον ΚνωσοΟ δέν
λεΐτιουν κάθβ άπόγευμα οί περιπα
τητα.!-.έζ Αμφοτέρων των φύλων,
— Ο περΐπατος μάλιστα συνεχΐ
ζϊται καί την νύκτα ένΐοτε μέχρις
Δή Γιάννη, άπό δπου οί συμπολϊ
ται έπιοτρβφουν καθ* ·μάδας καί
μέ κέφι εξαιρετικόν τάς μεταμεσο
νυκτΐους ώρας. ■·»·»»
—Σήμερον,Λατά γεν.κήν άπαίτη
σιν προβάλλεται είς τό Σιν έ Που
λακάκη δ.ά τελευταίαν φοράν τώ
6ξο/ον φΐλμ αΚορυδαλός». αθριο
οέ Θ4 προβληθ^) μ(α ττργματκά
άριοτουργηματική ταινίαι ή «Μαρία
Στούαρτ».
* Ρεπβρτερ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΔΙ διά την Θβρινήν
περίοδον είς τό καλύτερον υέρος
τοθ ΠροαστεΙου "Αγ. "Ιωάννου οί
1α διώροφος μέ 6ξ βωμάτισ, υ* ο
βραυλικήν καί ηλεκτρικήν ένκατά
στάσιν καί βλα τα κομφβρ καΙ αμ
πελον συνεχομένην με έκλεκτήν ποι
^^^^^"Ο'ΐ^Λ'ΙΡ^ορΙα, πά
καί
Βνοικι&ςεται οΐκΐα παραχλεύ
ρως Αγγλικοϋ ΤηλβγραφεΙου «κ
Β δωματΐων κουζΐνας, πλυοταρι
οθ καί αύλής.
ΟΠΤΙΚ ΔΕΙ ΔΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΙΟΑΝΝΟΥ ΜΑΑΜΑΡΑΙΙ
Πειοέι χον
ΊΓ
ΑΝΟΡΘΟΣΙΧ
ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ "ΡΓΟΝ
ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
Ι
ΟΙ ΑΘΛ1ΟΙ
5«ον
—ΝΐΙ, άπικρίθη ή άγαθή γραΤα, είναι μ!α άοθέ
νβια.
—ΚαΙ χρεισζονται (ατρικά δι' αοιήν;
—Ώ, νσΐ, ίοττρικά καΐ (ατρικά,
—Κτ( ηΛς εΤνί; π Ας βΤνβ αό'.ή ή άοθίνεισ;
—Ν*, Ι(σι μιΛ άοθ&νβια-
—ΚαΙ Ιοχεται είς τα παιδία;
—Νατί, ώς έ«( τό πλβΤστον είς τα παιδία.
—ΚαΙ άτοθαΐνουν άη' αυτήν, άποθϊίνουν;
—ΆηοθαΙνουν λέγε ! απήντησεν ή ΜαρναρΙτα'τά
κνΐγει τα δυοτυχισμέν»,
Ή Φ*ντίνα εξήλθεν κάλι* ν* αναγνώση την επι
στήλην παρά την κλΐμακα.
Ένγιζούοης δέ της νυκτός, έξήΛθε τ1)ς οίκΐας,
κα! ώφθη κατβυθυνομένη -ρός τα ξενοδοχείον.
Όταν την αόγήν τΡς έπιούαης -ρΐν βτι φίξη ήαβ
ρα. εΙσήΛθβν ή ΜιργαρΙτα είς τό βωμάτιον τής φ3
ντΐνας, μΐλλουσα νά καθ(στ| μβτ' αυτής εΐο την ρα
•ήν Οκειοί, τοιουτοτρόπως 1αιον αί δόο 1/ βλειμ
ματοκήοιο). την εδ^ε καβημένην έκΐ τής κλΐνηο, ώ
ιίράν, παγωιιένην. Δέν εΤχε ν ο μηθή τελείως, Ή κσ
λθντρα της έαιτο τιεσμίνη είς τα γόνατά της. Τό
κηρ(ον ή οψΒν δλην την >ο«τα καΐ εΐχε καβ σχε&6ν
Ιω; κάτω.
Ή Μαργ«ρ(τα έστάθη β(ς τό κατώφλιον, 6 θβμ-
βο« διά την ά ραν αταξίαν ή' > έβΚβπε—Κόρε α&σ !
εΐπβ' «Λθ έκάηκε δλο τό κερ 1 τί ίτρεξε; κάτι μέγα,
πρανμα Κτρεξν;
"Εκειτα &β στρσφεΤσα εΐθε την Φχντίναν, ή'ΐς
ωσαύτως την ίβλεπι», κεκαρμένην την κεφαλήν καΐ
άσκβτΐής. "Ελβγες Οτι έγήϊσσβ κατά δέχα έ τη άπω
χθές 8ως σήμερον.
—ΠανΛγία μου| τί έχεις Φαντΐνσ; τί ΙΊΐαθεςι ά
νέκρσξεν ή ΜαργαρΙτα.
—Τίιΐοτε, βχεχρΐθη ή δυστυχής, Έξ εναντίας,
τώρα δέν θα αποθάνη τό ναιθΐ μου άπ' αυτήν την
οχοεία άσθένεια. &>' ελλειψν Ιατρικον. ΕΤμαΐ χα¬
ρ ούμενη.
ΚαΙ ταθτα «(ποθσσ, ίδειξεν επί τής τραπέζης ε(ς
την Φ(λην της βύο στιλτινα ναπολεόνια.
—Κόριε έλίησονΙ εί «εν ή ΜαργαρΙτα. Τί «λοθ-
τος είναι ούτος; άπό «οίον τα *ί|ρβς ούτά τα χρυ
σά νανολεόνΐα;
—ΤΑ ιιηρσ, άπεκρ.βη Λ. Φ χντΐνα' κα( συγχρόνως
έμβιδ'ασε, μειδίαμα πράγματι α'μαιηρόι! Έρυθροει-
βές τι σΐαλον έμΐαινε τας γωνΐας των χειλέων της,
κα] έντός τοθ στόματός της ίφαίνβτο χάσμα τι μέ
λάν, 6σύνηθες. Της ελεπιον οί βύο όϊόντβς.
Απέστειλε τα τεσσαράνοντα φράγκα ταθτα είς
τό ΜορφεομεΙλιον. 'Αλλά τόθτα κάντα ήσαν ιιονη
ρ'α τΛν θβναρβιίρων, βττως τούς σταλΛσι χρήμα-
τα. Ή ΤιΐΙχα δέν εΤχε ασθενήσει.
Ή Φιντίνα ίρρψι τόν κσθρέπτην ίξο τοθ παρο
βόρου. Πρό πολλοθ ήϊη εΤχβ πσραΐ'ήσει τό έ-1 τοθ
τρΐτου πατώματος μικρόν της δωμάτιον καΐ *τβ κα
τοιχήαει ε(ς 1ν ύπερΔον ύκό τα κβραμΙΕια. Ή ό?ο
φή της έσχημάτιζε γωνίαν μετά τοθ έβσψους, κα',
αν 6κν ττροσεΐχε νά «ύπτη, ή κεφαλή της προσίκρουε
κατά τής όροΛτΙς. Ό πτωχάς β*ν δύναται νά ττρο.
χωρήση πρβς τό βάθος τοθ θαλάμου τού, καΓώς
καΐ πρός τό βάθος ττ}ς μοΐρας τού, άν ?έν κύψη έ
πΐ μάλλον καΙ μάλλον τόν ουδένα.
Δέν εΤχε πλέον κλ(ην ή Φ,ΐντίνα· £* ράκος τΛς
Ιμβνε, τό δίκιον ωνόμαζεν έΦάη)ω,ιά τη', 1* στο©
μα κατά γί}ς έρριμένον, κοΐ μία καθέΒρα ής Λ ο
τρυπημίνη ή ψ αθος. ΕΤ*8 «αί έχαλλιίργει οοδωνι-
άν, αλλά διά μιάς ξηρανθίΐσσ δ^ειτο καΙ ού ή ϊ(
την γωνίαν λησμο>ημ«νη. Είς άλλην γωνίαν ίστατο
Ι* ΒοχεΤον έχ των πβριεχόντων συνήθως βούτυρον
ι(ς ούτό βΐχβ νβρΛν ΐ,Ό πίνη. Των χβιμβνα έπάγω*
νέ τό 05ωρ τοθτο, κα( οί διάφοροι έπιφάνειαΐ τού
πολύν καιρόν βιβ*ρΙνοντο σημειωμέναι έντός τοθ δο
χεΐου διά κύκλων έκ παγετοθ.
Άφοθ τ(]ς ίλειψβ ή οΙ?ώ:, ίλκψϊ καΙ ή φ·λσρέ·
σκβΐαΙ Εξήρχετο ι(ς την όΒόν ρυπαράς φοροθσα κσ
λύπτρας, είτε (έ δι* Ιλλειψ ν κσιοοθ, εΓτε καΐ έξ
άδιαφορΙσΓ, δΐν έορσπτε πλέον β7α τ5ν φορρμά
των της ίσκαζον ή Ιξηλώνοντο, Κοθ' ίσ3ν έτρ βον-
το οί κτέρναι των περικνημΐδων της, τα Ισυρε πρός
τα κάτω, έντός των πεδθων τηΓ, κα( ο β ωΡι ίσιη-
μάτιζβν έκτοθ μίρους της κνήμης πτ/ρνσν βιεκρΐνε
το δέ τοθτο έκ τίνων πτυχων βιευθυ ομέω^ κατό
κάθετον. ΟΙ 4>θρωποιπρός 0; έχρρώστβι, την ή^ώ
χ*ουν καβ' βχάστην καΙ την κοθύβρζον. Τούς άτιή/
τα καθ" οδόν, τούς έπανεόρισκεν είς την άνοβΐθραν
τίς οΙκΙας τη;. Νύκτας ολοκλήρους Ικλαιεν ή έκά-
βητο σκεπτομένη. Τα όμματα της απίκτΓσιν στιλ
πνότητα τινό ώς άτϊον.ρυσΐαλλωθέντα ησθάνετο πρός
τα άνω της άριστβίβς ώμοπλάιης πόνον τινά, πάν·
ΐοτε πρός τό ^ύ:ό μέρος, καΙ πολύ ϊβηχβν. Έμΐσει
έκ βάθους ψυχης τύν Μαγδαληνην, δμως Γί' Ιλεγε
τό παράπονον της.Έρραπτε ίεκαβπτά ώσας τοθ ή
μερονυκτίου· άλλβ συνίβη νά παρουσιασθή έργολά-
βος δστις έζεμΐσθωσε την εργασίαν τώ» έντός της
φυλακης γυναικων, κα( τούτου ένεκα ηλαττώθη τό τ)
μερομΐσθιον των έργατΐοων είς έννέα μόνον σολδ'σ.
Διά Βεκαβιιτά ώρας εργασίας έννέα σολδίσ, τεσσα-
ράκοντα πένχβ λεπτά.
ΟΙ ΒανβισταΙ της κατέστησαν ι,Ιπερ ποτε άνηλε-
εΤς. ΈκεΤνος δστις της εΐχε πωλήσει τα ίπιπλσ,
καίτοι τα εΐχε λάβει ακολούθως σχεδόν δλσ, τη*.
Ιλεγεν αδιακόπως. «Πότε θά μέ τιληρώστις μωρή ά-
χρεΐσι πότε θά μέ πλησώσης;»
Τί ήθελον, θβέ. έξ αόιης της βυστυχοθςΐ Την έ
βοτλαν ι (ς τό μέσον καΙ την κατετόζευον πανταχόθεν
ώς «ν ήτο θηρίον Ιβλβπεν ούή τοθτο, κα( είς την
καρδίαν της άνβπτθσσετο βαθμηδόν θηριώδές τι.
Κατά την ούΐήν εκείνην εποχήν ό θεναρδιέρος
της Ιγροψβν βτι ήτο πολύ ή καλωσύνη τού, τβριμέ
νοντος εως τότε- δτι τοθ έχρειόζοντο εκατόν φοάγ
κα, εΐβεμή θά άπέβαλεν έκ της οίκΐσς τού την Τη Ι
καν μόλις άναλαμβάνουσαν ά«ό της μακράς άσθε
νείας της, χαΙ δτι δέν τόν ίμελλεν άν έπόθσινε δ,τι
έποθαινε, έκτεθειμέη είς τούς ««ντε δρόμους, έκ
τοθ ψοχους κοΐ τώνστερήοίων.
—Εκατόν φράγκοι έσιέφβη ή Φιντίνσ, θβέ μοί!
καΙ τκθ έπάγγελμα νά νερδΐζω πίντε φράγκα την
ημέραν έ·) ώ;
—ΤέλοΟ είπεν, άς «ωληθοθν πλέον καΙ τα επί
λοιπά.
Κα( ή άθλΐα Ιγιν« κοινή.
(#·νεχΙ|εται|
Ι
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
'ΑντιφΟισική Κστήχησκ;
Τί είνε καΙ πώς προ-
λαμβάνεται ή φθίσις.
12 ιν
62. ΈννοεΤιαι Βτι Βαον έηιδλα
6ής ιΙε ή οτέρηαις έπαρχοβς χ»Ι
ταλλ^λου τρβφτ)(, άλα τέαον
ιζήϋΐος γίνιται χ?1 ή ατιχίΐα
χβΐ κατάχρησις είς τέ ζήτη',ια αί»
τα λίνω τβν ηεπτιχβν διβιτ«β«χβ*
ύ ήϋΐορεΐ νά προξινήση χχΐ Ι
ΒΕως διότι ένίέχεται νά ,χουραβθϊ
τό ήυαβ, 8«βΐί χαΐ έΐαιΰ«ι τί
ραττϊγεΐβν ττ]ς αμύνης τοθ διγα
νιβμ·0 εναντίον τβν νοοηρβν έχι·
δρΐαιβν. ΆνοΕί «Ι είς τ·ας τιά
οί.ντας άκόμη έκ φυμχτιώβιως
οήίΐιρον Βΐν έκιβκλλεται «λέβ», !
πως ίΧλοτε, 6 υκερσιτισμός ακρι¬
βώς διότι χαί ή πιπτιχή των [■
χαναττ,ς χά! ή ήπχτιχή των έπίρ
χει« πιίπει κρέ ηχντος νά διατί,·
ρΐ^θοθν άχίραιαΐ· πολ?ψ μβλλον 2
δγιής ί^εΐλβι νά προσέχη νά ι*^
χ«υρά3η «βτέ τα πεητΐχά χον δο-
γανα μήτε νά έλαττβθ) την λει-
τουργικτ,ν «χεοαιόττ^το· «Ο ήια-
τίς ι·υ εάν θέλη νά μιίνι 6ιαρ·
63 Άλλ' βπβς ή σέρι,οις έ
παρχοθς χαί χκλ*}ς τροβί]ς, καθα
ροθ αέρος καί δπεινής χ*τ·ιχ(χς
είνε οίιία ουντελοθαα αρνητιχ*
■ΐς τό νά προδιαθέση τό οβμα
πρίς την φυμ«τ[«3ΐν, διίτι Εέν
ηρκολαμβίνει β δ^γανιομος δαΐς
δυνάμεις χρει£ζ«ται διά ν' άντι
στφ χατκ τ)ς ινδΐχςμιν^ς μβλΰν
»ς. Ι(αι έξ δλλου χαί ή χατα-
οχ«ΐβ1|)σις τΑν ζνΐκβν βυνάμι
ών μέ &περ6ολΐχ^ν Βιχρχ*] χόπ»
σιν χαί μέ πάντες ιΐϊευς χατα
χίήσεΐς ιίι'ΐ θιτική ίίιί* πασά
σχιυάζοϋθ* τό ίργανίκέν Ιϊαφος
πρ.ς δποδοχ*ίν τοθ νίσογίνοο
απέρμκτας.
64. "Οίαν ή ταχτιχή χαί έν μέ
τϊψ έργαοίί», τ) ανάλβγος πρ4ς
τάς Βυνάμεΐς το9 α»θ;ώηου είνε Β
ρ·ς ««9ΐρ«Ε?ΐ]Τος ιυιξΕας χαί δγι!
•άς, τΧλλο τίαβν τ) χατάχρηαις ι·*5«
έργαοΕας διιοαναλίγως κρός τή
άντεχήν τβθ αώμχτος παρκτεινομέ
νΐ) έξαιντλεΤ τάς Βιινάμειςι αυνε·
«■ς ϊέ χαί ττ^ν άντίοϊασιν αΰ;οΟ
χχτά ττ]ς φθΐοεω;, χ"Ι ΛΡ° η&~
των δ τα ν διιξάγεταιι δηό «νθυγι-
ΐινβδζ Βρσυς άιρισμ·0, φωτισμβθ,
θερμανοιωί, χβθαριδχητος χαί Βια
τρ»φ[ς χαί Βέν δίδεται χαιρίς έν
τώ μεταξϋ είς τα οίμχ νά ά
νίας Βυνάμιις μέ έκχρχβ,
βιν χαί Οιτνον.
65. 'Αχόμη Βέ
χαί άη' Β&ΐήν την δπερκέπωαιν έ
ξαντλ·0ν τίν ο^γβνιομον αί Βιάφο
ροι χαταχρήοκς, τα ξενύχκν, δ
πολύς ζήλος περΐ τα άφροΒΕοιβ,
τα αυχνά γλέντια, άΧλά ηερισαίτε
ρ>ν άη' δλα ή χατάχρτ,υις ή χά Ι
ύΐ^ ) μιΐρΕα αλλά ταχτιχή χρ%
αίς τβν ςίνοηνΐυματωϊίν πβΐΑν,
ήτοι α χρίνιος άλχοολιομές. Τί
οΐνέκνευμοι χατκοτρέφει χά νευ
ριχον %ι τα ήηατιιιόν ίίΐως χύτ
ταρον, δ^λαδ»; έξοκΒεχεβώνεΐ την
κανονικήν ρ6θμιβιν τβν λειτ·υργι
βν τοθ αώματ,ος πβυ γΕνεται Βίά
τοθ νευ?ιχο3 ουβτήμοιτβς, Βπως
ιξ δλλου χαί είς την δμυναν Τβ8
α;γανιομοΟ χαχά τ5ς μολύναεως
την ΒικξχγβμΙν-ν διά τβθ ήιχ«·
το(, «νεξβρτήτως τοΠ Βτι χατα
οτρέφει τα κεκτιχά δ?γανα χαί
οχληβΰνει πρβΑρως τάς άρτηρΐκς.
66. Απεδείχθη άΐιο οΐατιοιι-
χάς Βτι ή έκ φθίβεβς θ/ηβιμίΐΤ);
αϋξάνεται δαθμτ]54ν έχ πκρκλλή
λβυ πρίς την αύξησιν ττ)ς χχτανα
λώαεως τβν οίνοπνευμκτιοΐΐτ χ«1
είνε άξιοοημειώτως μεγκλειτέρα
μιταξδ τβν χεινωνιχΑν ταξεβ»
χαί έκαγγελμάτβν π«ϋ έχτίθινται
συνηθίοτιρον είς την χατάχρηοιν
α&ιήν, δπ·ς είνε χ«1 παραχηρη·
μένον Βτι είς δοκ μέρη ουνηθ!·
ζουν νά κΐνβυν πβλλά ακΕρτα κά¬
μνει μεγαλειτέρον θραθα:ν ή φθί
αίς. Τό δίνόπνιυμα χκΐ ή ανήλί
ος τρώγλη ώς χατοιχΐα είνε ■(
ίδο μεγάλοΐ" προαγωγοΐ τη"; μά
ατιγος ουιί(. "Ω3τι χαί διά μό
νόν Ισως τόν σοβαρόν τοθτον λό
γον έκιβέλλεται % έγχράτεια χά Ι
ή σωφροσύνη.
(ουνεχίζεται)
^^4ΙΑ|1ΜΜεΙΑεΙΑΑεΙΙΑΙε|ε4ΙΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ
ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΜΠΟΥΡΝ
καΐ τόν
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
Ένας κινηματογραφικός κολοσβός.
Την ΠΈΜΠΤΗΝ ΣτοΟ Πουλακάκη.
ΪΠΠΗΙϋΙΙιΤ!
ΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Τό συμφέρον σας έτπβάλει νά προτι
ματε τα έλαστικά:
ΝΤΑΝΛΟΠ
Ή πεΐρα τόσον έτών άπέθειξε^ την
εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με¬
γάλην των [ άντοχήν.
Είνε τα συμφερότερα λόγω τής ρε-
γάλης αποδόσεως των.
Άντιπρόσωποΐ:
Κ. Θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
ΝΤΑΝΛΟΠ
ΑΝΘΗ
θά βρήτε τα ώ
ραιότερα τριαννάφο
λ« «νο# Ι. Κ·οραίο·.
Τα τοπικά γεωργικά
συνέδρια καί ή Κρήτη
ΧΑΝΙ4 Ίΐύλιβς (4νϊαποχριτ·0
μχς).—Μχταξυ τβν έδ« γεηργιχβν
ΰκλβν, δέν φαΝεταιι άνεπιτυχης,
τ) ριφβιΤαα τελευτχίιβ; (ΐέχ πιφΐ
συσχημ9ΐτιχτ]ς (ίρύΐιυς χαί λΐι
τουργίας τοΛΐχβν γ·ωργιχ§ν βυνε
Β(
άνιξίρχηΐα «πά τα οιινή·
θη γενιχά τβιαθτα, θά άποτΐλβθν
προοπαθιΐας πρός έναρμινιβμόν
χαί αιιντβνιομέν έασιαχοΟ τ%ί
Ιφ5ΐρμογτ]ς τοθ ίαχΰαντος γΐω?γι·
κρογράμμχτβς χ«1 τ5« ουντι·
λοιιμΐνης έν γένει άναδημιοϋργίας
άνά την Οκχιθρον χώραν.
Είς τα συνέϊρια ταθτα θά μΐ·
τέχουν χυρίως «Ε Βιι^ΒυντοιΙ τδν
διαφόρων γεηργιχβν δηη?εαιβν
ΐ οΕ γΐωτόνοι εί δπαγόμεΌΐ
είς «ην ΒτχαιβΒϊοΕχν των. Έ'-
νοιΤται δτι είς τα ο^ίδρια θά χά
λαθνται δτωχρεωτιχβς νά μετέχβαν
χαί άντιπρίαωποι τβθ γεηργιχοθ
κίομιιιι, τβν Γεβργιχβν Έπιμιλη
ρΕ«ν χαί τβν Γεω?γΐχβν Ένώαε-
σε«ν χαί οιινεταιιριβμβν. Άνεξαρ-
τιιόΐβϋ χαί πβ: ββυλδμενες
έχ τβν άγροτβν θά δύναται νά πχ
ρίαταιται ιίς τα ουνέδρια ταθτ».
Κυρίω; τα τοτίΐχά γετοργιχά α^
νέΒρικ ακοβλένευν εί; τόν διαφω
τιβμίν τβθ άγροτιχοθ λκβθ έκΐ
πάαης φίαεβς γιωργιχβν ζητημί
τ«ν ιδίως άκο τεχνικάς χαί έ«ι·
ατημινιχΐ): άηίψιης 8σ;ν χαΐ γε·
ωργοοιχ·ν·μιχ]ς, *5πβς ώιτε νά
Ι«λ·1«ΐοιιν τα δφιοΐίμΐνα ήϊιχά
χχΐ δλιχά έμκέδια εί την γεκρ·
γιχ^ν ανίητκξιν. 'Βκτίς τούτου
ΘΙ δ£δε«ι ιύχκιρία είς τΐύς προ-
οδιυτιχεϋς «γρίτας χαί τεΰς έκ·
ηροαώκους των νά έ*ΐφέρβυν τάς
παεατη^ήιιις των χαϊ νά έκθέ·
τβαν την πείραν των έκ* αυΐ·υ ή
έχεΐνου τοθ ζητ^μβτος.
Σηιιειωτέβν Β« τα οιινέδρια τ«0
τα, Ιββυίμενα τυχόν δκΐ τεθ Κβί
τίκς δέν θά περιαρισθββιν είς τάς
μιγάις περιφερείας τνΐς χώ·
ρας. Θ1 έηεχταθοθν τουναντίον
χαί είς Βλην την λοιπήν ΈΧλίδβ
χαί έκΐ τοθ βημείιυ τούτου βχρι
δβί κροέχει χαί έν Κ?ήιη μία α»
ζήτησις διδομίνου οΐλλως τε δτι
την Ιδέαν τβν ουνεΒρίων Ιρριφΐν
α&τίς υ;ος δ γε,νικός γραμματεύς
τοθ δκ*υργε(·Η Γεωργίας χ. 'Αλι
βΐζδιο'·, Βέ άηοχλείεται Βέ' χαί
νά τή κΕοθετήβϊ μιι' ολίγον το
Κίάτϊς έν τ^ γβνιχωΐέ'α κρ:σκχ
θΐ'α τού δπίρ τ^ς Γεωργίας.
ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Επί τοίς άποχχλυπτηρίοις ταθ
Μνημε'ου τβν πεπό'των τοθ Ν»·
ΐιοθ Λασηθίου τό Ταμιΐΐν Έφί-
δρω> Πολΐμιστων Νομ^Ο Ήρχχλεί
βυ χατέθηκε αΐέν^νβν άνιτιπ^οοω-
υθΐν δηέ τοθ Διευθυντού κύΐεθ
χ. Μιχ. Σ««ιιντάκη, απέστειλε ίέ
χ«1 τό κάτωθι τηλεγρώρημα:
ΠρίεΒρον Όργανωτιχ^ς Επι
ΐπίί Άπβναλυκτηβ'ων Ήρώίυ
Λϊοηθίου—"Αγ. Νιχδλαον.
—-'Γμετέραν Πίϊίοληαιν χωλυ·
θιίς τιμήθΜ, πίνθΐυς Ιακεν 6x86
______ 'Βφε&ρνν Πολιμι-
βτΑν Ν· Ηρακλείου απεφάσισεν
έχηροα»κΐ]βς δπ4 Δειιθ«νϊβΟ «5
τοθ χαί καταθέση θ'έφβνον 84
ι άριπρεττές ΜνημεΓον θχνόν
_ έν ηολέμοις, &' ΐακλΐεΐς μέν
ά ύ« χαλ·ς ίέ ι π6τμβ(.
Φίρον τιμ)ς 6κιρτβτΐ|ς βηβ
τΐβν, βθανατοΐς Λ«οΐ{ΘΕου, χλ!
νω γένυ ββιθυαεβάαιτω;, πρό Ή
ρώ*υ, δπερ οδι' ε&ρώς, β&θ' δ
ΠβνδαμάτΜρ χρίνις άμνυρΑβε'·
ΣϊΥχαίρων πρωτοαϊαιήθίντας
χαί έργασθέντκτ;, Μ^μϊΙο'^ χαί
Τελετήν σεμνήν σήμερον, ιυχςμτΐ
Νιίτης Έλληνίς τοίς χε5ν» βή
ααθί έτομίν—, χβ);ή3η έν χαΐΓφ
ί;ιίθυμος χαί άκ^θβκτβς Λΐΐβςρό
■·ν πρα-ϊμ^ΐώσιιος εόγεν&ν ίδ>
νιχ&ν "Εθνους.
Τβ ύπβυργίϊβν των θΐκονομι-
κων ίΓ ένχυχλίου τού πρός τβ*£
οίκβνομικβύ; έφέρους μ«1 διευ¬
θυντάς των ταμιίνν τοϋ κράτβυς
π«ρκννελλ(ΐ 2κ«( τοθ λοικοθ βί
διευθυνταί τ&ν ταμιίων βνακοι·
νοδν είς τβΰ; οΐχονβμικβύς 2φ6
ρους τοις χορηγουμένκς ύιχό τ&ν
δβοτβρββαθμίΜν φορολονικβν δι·
κβστηρίΐίν άναβτολάς, ίνα λαμ
βάνβυν νν&σιν. ΠκρκλλπλΝς οί
οικονομικαί ίφοροι οφείλβυν να
ϋββιστοθν γνωστάς είς τούς τα
μίας τας έριστικάς επί φβρολογι
χ&ν ϋιτοθέσ&Νν άπβιρ»οϊΐί, ιν«
ούτοι ·ΐτκ έπαναλαμβάνβυν *«ς
ενεργείας τ«ν διά «ήν εΐσπρβ{ιν
τοδ φβρου, είτε έν πβριπτώσΐι
ά/ΐ«λλαγής κκύουν νά ένοχλβδν
τοΰς φορολογονμενονς.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΛΣ
Έκτίθεται είς #ανΐράν
■λιιοδοτικην δημοηρασίαν
ή ένοικίασις τΛν κάτωθι
Δημοτικήν φόριιν Βιά τό
θ 1ης Αύγούστου 1937μί
ρ 31 Μαρτίου 1938 διά
σπ,μα.
1) Τοθ θόρου ί^θυαλι·
ΐίας.
2) Τοθ φόρου μεταφΐρο·
μένων βγχωρίων «ροϊόντων
£■1 Ιχθύων.
■Η βημονρασία γινήσι
τα ι την 19ην Ιουλίου έ. £.
ημέραν Δβυτβραν καί ώραν
11—12 «. Ι>, βν τω Δημοτΐ-
νω Καταστήματι καί ίνώ-
βιον τής ΔημαρΗΐακ^ς Έ
«ιτροπής.
ΟΙ δροι συγγραφής ύ«ο
χρΐώσεων εισίν κατατεθιι·
μβνοι «αρά: τη Γραμματιίο:
τοθ Δήμου £>θα οί βουλό¬
μενοι δύνανται «ροσιρχό
μινοι νά λαμβάν«·σι γνβ'
σιν.
Έν Ηρακλείω τβ 13 Ίου
λίρυ 1937.
Ό Δή μάριος Ήρακλιίου
Μηνάς Γεωργιάδης
Ο 2Τ0ΜΑΧ0Λ0Γ02 ΙΑΤΡΟΙ
ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΗΟΔΥΙΑΙΙΣ
ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανΐα είς
τα νοσήματσ Σ.τομαχου έντβ-
ρων καί "Ηπατος, δέχετσι
τούς .«αοχοντας έκ τοθ τιεπτι
κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω
τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) ΤρεΓς
Καμαρες,
Άριθμ, τηλ. 7—93
Ίνοικιηζετειι τό Βον ηάτωμα
τ*ς οΐκΐας κ, Μηνα Σπύρ. Άβανα
οιβ&ου «αρα τόν Λιμένα.
ΒΙφί Ιντ*» τ" οΐιααε.
—Ή
τβν
—Προσέλευσις
Προσήλθβ κα) ηαρβδόθη αΰθβρ-
μητ«ς είς τόν κ. ΕΙααγγελία Ρε
θόμνης 6 διωκόμενος δυνάμει ά·
φαβΐΗς τον ΠλημμελειοδιχιΙον
ΉρακλιΙου ώς επί ζΝοκλοπά Ματκ
δΐΜ«σθ(1ς είς δίμηνον φνλάκι·
•ιν Άντ. Γεωργ.
έ» Τζιτζιε/έ
—Ό ήλικτρ·φ»τιομ·ς ιΐ£
είς "Αγιον Νικόλαον.
Ή Νομ«ρχ(« Λασηθίου δι' έν
γράφον βιΰτής πρός τόν Δήμον
Αγ. Νικόλαον χ» ι την έκεΐ Λι
ιιενικην Επιτροπήν εζήτησε τον
ήλεκτροφΗΤΐσμόν τής «Κιτροπλα
τεί«ς· ένβ« ώς γννβτβν έγκαιτβ
ατάβη τελ(ντ«ίΜς π νκυτική 9*
οις τής ναυτοπροσκοπικής δ
δβς Αγ. Νικόλαον.
—ΑΙ *ίβ(ΐρ«δϊις Αγ. Μβρί-
νης ύπβρ τάς ·ι»ρ·π·ρΙα£.
Πρός τον ΠρΗΒνκονργόν ά«·
στάλη τό κάτωθι τηλεγράφημ*:
«"Βπιθυμοϋντ·ς κ«1 ημείς ουμβά
λκμεν ιΐς μέγα έργον σας άν»
γεννήσεως Πατρίδος μκς άιτ·φ«
σιβκμεν διαθβαΝμαν υπέρ Β*σιλι
κης 'β«ρβπβριβ«ί ΐ!ο>τρα(εις ϋβι
νοτικον μας έξΜΜχλησίον Άγίετς
Μβιρίνας 17 οβεύοντος 6» τβλεΐ
ται ΟαγΜρήτιος Οαινηγυρις. Ο«ρβ
καλούμεν «ΰσββ»τω£ δεχθήτε «ρο
σφοράν έ£ουσιοδοτησητβ άντιπρο
σνκον Κυβϊρνήσβως τιμΑαο Π«ν(ι
γυριν πβρβλάρο Εΐοπρα{(ΐς.
Κΰπίΐθέστοτοι: Χναρ*Μηί, Στρα
τάΜης, Μουτα>Νης, ΦρουβάΗηί,
ΜανραντΜναχ>η{, Νανιβακης».
-ΟΙ δημ·διδ4ακ«λ·ΐ.
Ό ύπουργός τής Ποποιίας άπην
θννΐν εγκύκλιον πρός τούς έιτιθε;
ωρητάς κκΐ οιευβυντάς των βη
μοτικΜν σχολείων διά τη$ οιτοιας
Μβιθοριζοντ«ι τή προαόντοτ τ* 6
ποία αη«ιτουνται ίνα διορισθή
τις ώς δημοδιδαοκαλ«{.
—ΈνοικΙαοις ·1κήμκτ·{ Έρ
γατικβΰ Εέντρβυ-
Προκειμένον νά ένοικιασθό οί
Μημ« πρός στίγοισιν τού Έργκτι
Μθΰ Κέντρον Ηρακλείου καλουν
ται πάντες οί ένδιαφερομενοι οί
διαθέτοντες τοιαυτα βΐΜθματα α
πό 5- 8 δνματΐων *"*»{ γνΜρίσ»·
αι τουτο είς τό γραφείον της 'Ε
πιθΐΝρηαικς 'βργασίας τό (ϊραδν
τιρον μεχρι τηί 15η, Ιούλιον
έ» ε·
("Βκ τής ΈΗΐθεΜρπσΐως '£ργε>σ(«{)
ΑΛΕΞ. Γ. ΣΙΕΦΛΗΙΛΗΣ
ΙΑΤΡΟΖ - ΠΑΘ0Λ0Γ0Ι
Τέως Πατρός ΕΟαγγελισμοΟ
υπουδασας επί πενταετίαν έν
Ιταλία. Δέχεται έν τω νβφ
Ιατρείω τού όβός (Πλατεια—
Στράτα) £ναντι Φσρμακειου κ.
Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
τή~« όβοθ Καγιομηη.
'^ραι έπισκέψβων 9-12-4·7.
Ηράκλειον—Κρήτης
ΓΌαφΒΪα έναντι Παλ. Νομσονΐας
ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
ΠρωΙα Τετάρτης
13 Ιουλίου 1937
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
ΚΙΝΕΖΟΝ ΚΑΜΑΠΟΝ.Ν
Η ΚΑΤΑΣΤΑΙΙΙΑ Π Ο Β Α1Ν ΕΙ
ΚΡΙΣΙΜΟΣ Α0Ι1 ΤΒΣ ΕΚΔΗΛΟΥΜΕΝΗ!
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
Ή Σαλαμάνκα επιβεβαιοί
τάς ήττας των έρυδρών.
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου.-Ό
ραδιογραφικός
τής Σαλαμάνκας
σε ϋθέ(, δτι αί
σταθμός
άνεκοίνω
ά«ώλειαι
των κυβερνητικ&ν κατά
τάς τελευταίας 6υχικ9ς τής
Μαδρίτης μά^ας ύτήρξαν
ΙξαιρετινΏς βαρεϊαι.
ΈτΛ 48 ώρας 6 διοικητής
τβν κυβερνητικήν δυνάμε·
«•ν ί :ρατηγός Μιάκαν κξα
■έλυεν Αδιακόκνς είς σφο
ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ιουλίου (τού άντα-
ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έχ
Λονοίνου άναφέρουν ότι παρά τό Πε
ΜΪνον συνεχίζονται άμειώτως αί μαχαι
μεταξύ Ίαπώνων καί τακτικοΰ κινεζι-
κου στρατού. Αί μαχαι αυται, έπιβε·
βαιούται ότι εχουν λάβη εύοεϊαν έκτα
σιν, χρησιμοπβιουμένων είς αύτάς όλων
των πολεμικών μέσων.
Γενικώς οίδιεθνεϊς χύκλοι χαρακτη·
ρίζουν την έν χ% άπω Ανατολή κατά¬
στασιν ώς κρίσιμον δεδομένου ότι αμ¬
φότερα τα άντιμαχόμενά μέρη έπιβει-
χνίουν άοιαλλαξίαν. Ιδιαιτέρως ή Κί·
να, κατόπιν τής ένεργού ίναμίξεως είς
τόν άγώνα τού στρατάρχου Τσάν—·Κά'£
— Σϊκ όστις «αί ηξίωσε τελεσιγραφικώς
ικανοποίησιν άττό ιούς Ίάπωνας, φαίνε
ται ετοίμη να απεχΒυθή είς πόλεμον ε¬
ναντίον τής Ίαπωνίας.
Η ΓΑΛΛΙΑ ΗΝΟΙΞΕ ΤΙ ίΥΝΟΡΙ
Π4ΡΑ ΤΙ ΑΥΤΙΚΑ ΠΥΡΗΝΛΙΙ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άντα
ποχριτοΰ μας).— Ττ,λεγραφοΰν έχ Πά
ρισι*α>ν ότι ή Γαλλτκή .κυβέρνησις είς|
εκτέλεσιν κροειλημμένης αποφάσεως
αυτής ήνοιξε σήμερον τα σύνορα αυτής
παρά τα Πυρηναία.
Αί εφημερίδος τής γαλλικής οεξάς,
βχολιάζουσαι τό μέτρον, ζητούν, πα¬
ρά τό ανοιγμα τούτο των συνόρων, νά
εφαρμοσθούν έν «ιροκειμένω αί Οΐιθνεΐς
συμβάσεως περί ούΒετερότητος οι' αμ¬
φότερα τα άντιμοιχόμεναέν Ισπανία μέ
ρη.
Η ΑΕ1ΧΒ Τ Ο Κ ΥΟΙΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΒΝΙΚΗ ΑΕΡΡΠΟΡΙΑ
~ Α ©ΗΝ ΑΙ 13 Ιουλίου (τββ «ντ«πβκριτ·δ
μ«$) —Τας ηρβ>ΐν«ς ώρε·$ της σήμερον κ·
ρεναιάα&η «Ις τόν μ. Πρωθυπουργόν τό
Προεδρείον τας Λέοχκς τβν (ημοσίνν ύ
«αλλήλων. Σκοηός ι ής επισκέψεως ταύτη,
ήτο η κνραοοαις είς τβν κ Μκτ«ζάν της ί*
οραχ. 25X00 πρώχης δ·σιω$ υπέρ της Έθνι
κης ΆερβπβρΙας
Ό εϊρχηγέ; της Κιβερνήοΐνς ίπαντβν
ηύχκρίοτηοε τό προεδρείον τονίσας τον ρο
λον τ·*ν ύημοοίων ύπ»λλη?ων ιίς την προ·
δόν τβδ Κράτβυς.
ΤΙ ΙΙΧΪΡΙΖΟΙΤΑΙ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
ΔΙΑ Τ Ο ΪΑΛΑΙΚΟΝ &ΙΙΒΗΜ.
στικβν γραμμών, μβ
βλβίδα δτι θά άνετρίβετο
τό έθνικιστικόν μβτανον.
ΑΙ κυβερνητικαί θάλαγγες
βξιμηδενΐσθησαν κυριολι
κτικβς ο«ό τοΰ «υρδς τβν
έθνικωνκυροβολαρχιβν καί
τοθ «ιζικοΰ «ροτοΰ κατορ
θώσουν νά «ροσεγγίσουν
«θδς τάς γραμμάς των. Ή
εθνικιστική άρο«ορ(α ύ·
■εστήριξε την άμυναν τβν
βθνικβν δυνάμεων, βάλλου
σα σφοδρώς εναντίον τβν
επιτιθεμένων κυβερνητικβν
φαλάγγ»ν.
Είς τόν τομέα τοθ Μ«ρου
νέττε «ολλαΐ έκατοντάδες
κυβερνητικβν Αθνοφυλάκων
εφονεύθησαν δια τβν «ολυ
βόλ,ιβν των άιρο-λάνων, κα
τερ^ομίνων είς μικρόν υ-
'βΐονη
ατελιί
ψος. Καθ* δλον τό κυ
τικόν μέτωπον ίγκοϊτελΐ
φθησα* «ολυάριθμοι τραυ ·
ματΐαι, οΐτινες ύπέκυψαν
είς τα τραύμοτά τ «ν.
—Άγγίλλβται Ικ Σάλα
μάνκος δτι κθές επέτειον
τής δολοφονίας τοθ άρ)|η·
γοΰ τ·ν βασιλοφρόνων Ί·ι
σ«α*Λν Κάλβο Σοτβλλο,
ό στρατηγός Φράνκο έξ*βο
σε «ροκήρυξιν είς ήν τονΐ!
ζει δτι ό #6νος τού Σοτβλ'
λο αιέδειξεν δτι μόνον διά:
ττ)ς Ιθνικί,ς ιναναστάσΐΜς
ηδύνατο νά αποκατασταθή)
ή τάξις είς την ΊσιανΙαν.
Ή χδεσινή ήμέρα τού Γεν. Διοικητού.
Αί έξαγωγαί σταφυλών είς Αίγυπτον.
Κα! χθές την ηΓβΐιν 6 πα· ΊΐΓωτ«υο6σης είς ψ θ* άνα
ρετιιδημΛν είς τί|ν «ήλιν μας χωρήση κατ' αύτάς β.1 6τιη
ύπουργος Γεν. Δ'θΐκτρής Κρή ρεσισκούς λόνους, θσ έπανέλ
της κ. Μπότης Σφακιανάκης β|) ένταθθα. Τότε καί θα επι
εδέχθη είς την Νομαρχίαν δια σκεφθή την περιφέρειαν των
φόρους έτιΐτροπας κοΐ ΙΒ ώτας πιθανώ'ατα δέ «αί αλα έ
έκθέσαντας είς αυτόν Βιαφο·
ρα τονικα ζητήαατα κοΐ ζη-
τήσαντας την συνδρομήν τού
βιά την ίπΐλυσνΐων. Τόν χ.
'Υιιουρνον ένεσκέβθη **'σης
έπιτροπή έκ τοθ τί ως Δήμου
Λαγκάδος κομΐστρια τιαρσ-
κλήσεως τ©ν κατο[>α>ν τής
τκριφερβΐας δ υ ως 6 κ. 'Υβουρ
γός επισκεφθή τος κοινόιητάς
των καί αντιληφθή έπιτοπΐ
ως τάς διαφόρους άνάνκας
των καί τα ζητήματα δ'ινα
τούς άπο σχολοθν Ιδίως ?έ τό
ή γ
Ό ν. Ύτΐουργός διαβιβα(ω
σε την επιτροπήν ταύτην δτι
ά τβ έπανόίφ τού έκ της
τιαργ,ιακά κέντρα τοθ νομοθ.
Ακολούθως 6 κ. 'Υκευργός
εδέχθη Επιτροπήν στσφυλεξα
γωγων είς ^Γγυπιον, ή ό
ποία παρεκάλεσε νά ά*λο
τιοιηθΔσι διάφοραι λεπτομερει
σκαΐ διατυπώσεις δσον άφσ( β
την εισαγωγήν έξ ΑΙγοπτου
κσινουργθν χαψσοΐων κ-ι Ι κα
λαθίων,
έν ώ βλν ίχου
σ.ν ουδεμίαν οέσιασακήν σχο
ό δΐ
η δι,σ^βροΐνουσι άν
ι.θέτως τας έξαγωγάς. Επι
οης ίζή ησεν ά«ο τόν κ. Ύ
πουργόν νά μϊριμνήσρ καί
διά την δι σ.ν τοθ μέτρου
ή έπιβολής προστ(μου ό
σάκις έξ ανυπέρβλητων έμ
ποδών ?έν κκθΐσταται δυ
νατή ή Φόρτωσις ωρισμένου
*ριθμεθ καλοθΐων στοψυλον
έ τι [ των δι* Αίγυπτον άνα
χωοο&ντων Λτμοπλο ών.
Τόν κ. Υπουργόν έπεσκέ
φθη τίλος Έπιτροπή έξ ΆγΙ
ου θωμά διατυπώσαοα καί
οδτη την παράκλησιν να δια
τακθοθν νά δέοντα διά την
θ;ραπε(αν τοθ 65ικοΟ των ζή
τήματος.
Τό άπόγευμα ό κ. "Υπουρ
γός μετά της κυρΐας τού, τοθ
Νομάρχου Ηρακλείου κ. Μαρ
κέλλου καί τοθ Δηαάρχου κ
Μ. Γεωργιάδη εξέδραμον είς
ΣπηΧιώτισσαν έπιστρίψαντες
τώ εσπέρας. Διά Χανιά ό κ.
'Υπουργός άναχωριΐ σήμερον
την τιραΐϊν.
0 ΚΙΘίΡΙίΜΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΟΙΟΔαΝ ΠΡΟ ΓΟΝΤΟΝ
Συνελθοθσα ή παρα τό τε
λωνεΐον αρμοδία ίπιτροπή έ
πρότεινε δι" άναφο^ας της
πρός τό όπουργιΐον τΛν Ο1ο
νομικΔν τόν κοθοοισμόν Βιά
•όν ερχόμενον Ι'ήνα τής μίσης
ογοραΐος τιμίας τώ ν έλαιωΒθν
προΐόντων τΛν έζοχθησομί
>ων έκ Κρήτης, ώς εξής: "Ε
λαια 8ρχ· 42 κατ' οκάν, τιυρη
νίλαιον 32, μουργίλαιον 30
*σΙ οιιορέλαιον 30.
ΑΙ ΔΙ Κ ΑΧΙ ΜΟΙ
ΤΟΥ ΑΓΡβΝΟΐΕΙΟΥ ΙΚΝΙΠΙΚΙΟΤ
Α «ΗΝΑΙ 1 3 Ιουλίου (τού άντα
ποκριτού μας). —Έκ Ρώμης άγγέλλε
ται ότι αί Ιταλικαι έφημερίβες κρίνου
σαι την στάσιν τής Γαλλίας, απιναντι
τής'Ισπανίας χαΐ τό τελευταίον βιάβημα
επί τού ώνοίγματος των συνόρων ίσχυρί
ζονται ότι αυτή εξεδηλώθη πλέον σ*αν
οαλωβώς υπέρ.τής έρυϋράς'Ισπανίας τής
οποίας ή ενίσχυσις σημαίνεΐ καί παρά¬
τασιν τού βίου τής κυβερνήσεως Σωτάν.
Οί ΐδΐοι άρθρογράφοι ίσχυρίζοντα» ότι
υπεγράφη καί «ίδιχή αυνθήκη μεταξύ
Νεγχρίν χαΐ Μπλούμ.
ΟΙ ΥΠΑΑΑΗλΟΙ ΤΩΝ ΤΡ»
ΕκΙΙΟΝ ΤΟΥ ηΡΟΒΥΠΒΥΡΓΡΊΤ
ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ιουλίου (τού άντα·
ίΐοκριτού μα^).—Τήν411 ·3Ο' πρωϊ·
ν ήν σήμερον παρουσιάσθη ενώπιον
τού βρχηγού τής κυβερνήσεως κ. Ί.
Μεταϊά ή 3Ο,*ελής έπίττ,ύτω ΐχλεγεί
βα επιτραπή των Τροπεζιτικών ΰπαλ
λήλων ήτις χαί προσωπικάς ΒιεΒήλωσε
πρός τον χ. πρωθυπουργόν ·>ήν (ύγνω
μ^ουντ,ν ιού ν-λάΒου των βιά την ύττο
γραφήν τής^ τελευταίας αυλλογιν-ής βυμ
βάοεως. Είς ένδουβιώίη ^συγχενριμμε.
νως »ιροσί_νησιν τού προέΒρου τής έ»
•Ητροηής 6 »». Μεταξάς απήντησεν εύ·ι
^»ρΐ9-*«ν θερμώ5^ Ι
Ημίραι έ»δι»άοιως ά>ρο
τι»ών αδικημάιων ωρίσθησαν
έν ι() περιβϊρι α Τυμπακΐοΐ/
οί καιαθι; Ή 19η Ιουλίου
είς Μαγοριχάρι, ή 20η είς
Τυμπάκι. 4 21η είς Πετροκί
φάλι, ή 22α είς ΣΙββσ, κσί
ή 23η ι(ς Βόρρους.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΙΗΓΩΝΑΥΤϋΚΐΝΗΙΩΝ
Δυνάμει τής νη' αριθ. 359ί3 έ.
ίτ. άπ·φ*σ·*»ί τβ& «πο«ρν·ΐβ»λ»·
ηροόρβμΜν ΗβΙ ΑύτοΜΐνήτΜν, Α
χαραΝΤηρΙθΟηοαν &ις φβρτηνκ «ύ
τοχινητα, μέ οιν*(νμβι κυκλοφρ
άς «να τό οόικόν ύΐΜτιον το» ν ο
μοί) Ηρακλείου, τα χατ«θι άνα
γραφόμενα. Οβιρά τήςθ)αβ»)ς Χν
ρφυλ'ΧΜής ιΐώβποιοδνται, οί Ι6ιο
«ιτηται βΰτϊιν όπως, &φ' ενός μέν
υοΜβι την μβταφβράν άηβ της
«βριον έκιβχτΜν, ΟΜ-χΐ&ιμα άνή
*ί> μόνον είς τ« ΛΐΜφβριΙει,
πρός αποφυγήν τδν αύοτηροτα
τ«ν αυν«««ι*ιν τού Νόμον κοιί
αφ' έτερον οπμ{, έφθδιαοθ&ιαι τβδ
τα οΓ άμα{ώματοί χαθαρΜς βορ
τηγον. οι' «ψιδΜν κκΐ βοιαβρ*
χον ΰφάοματος. Τα ιοχόν έκ
τβύτβαν ΛυΜΛβφβρβυντα ώς Λιμ
φβριΐα Β- ύποχρβοϋνται να μιτα
τραπίιοιν έντβί όιμήνβν είς άπλϊις
0 «■ ΜΙΡΙΝΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ιΜΙΛΕΞΙΣ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ
ί Ιφβρος
άρχβιοιήιτον ΉραχλεΙβιι χ. Στ,
ΜαρΐΜΧτ·ς ηριοεχλήτιΊ) νά μιτά
οχη τβθ
V
Διεβνοας Συνεδριου
[αικρΐας τοθ ουγχαλβκμινεκ |^(
τος είς Κωνο?αντινιά»ολιν χατ«
τόν ηραοιχΐ] Σεπχίμδριον. Τί £^
νέδριον 04 λα(η χώραν ιίς την
μεγάλην βΙΟουοχν τοΐ} Θρόνου τοθ
Μπαζέ ^ή οιιοΐκ είναι ή
είς τι ι15όί της Ι* τώ
οκο την κροεδρΐαν Τοθ χ.
Ά'.ίατιυ^χ αυ(οπροσώ
παίς. Ό χ. Μ*ριβ{ος Ιλϊβε χΚΙς
τηλεγ(:αφιχΜς την βχετιχήν Ιγρι
σιν ηκρα κθ χ. ΙΙρνΟυηουργοΟ.
Β» όν. ΜαρινΑιος θί
επ Ι
ΑΙ
φμ ^
«ής Κυδερή3ΐ»ς Ιφ' ϊσ;ν
διαρκίοη ή κβρβμΐντ) τοιι
Κωνστ*»τινιύπολιν. Τ* θίμα
τοθ ίποίβκ Βΐ 6μιλήοη ιίνι:
οχίαεΐς τ;ς Κ>ήιςς καί Μϊς
'Αοίβς |χατ> ιή* .1 χιλιετηρΕΒα
η. Χ. Ολην ιτ)ς άιιο,έρ» προοχλή
αι»ς, ί χ. Μ*ρι»α:ςς Ιλα6ε
ρηΐ
25191. 28451, 30649, 24233, 24167,
28360. 267ί2. 34148, 34451, Ϊ4564,
26382. 31811, 25752, 22121, 3185»,
27540, 27346, 19Κ3, 27862, 27758,
191(6, 32001, 30184, 33ΐ7ι>. 28596,
28162,29089, 33125, 21636, 36525,
18529,25494. 24930, 24 53, 30391,
26367, 27982, 275^7, 27728. 22929,
33 68, 241:9, 24151, 22926, 26782,
34670, 18547, 34499, 19815, 38 Δόν.
2«696, Β1858, 34407, 25234, 18530,
31851, 5 Αοκιμπ, Δοκιμη 3459. Λε
«β/ορεΐον Β. ·£»««>, 2786, 24165,
270)2, 3001. 24155, 24611, 24154,
29^75, 31Ϊ52, 80·94, 27737, 32 05,
2641:, 28&1, 30593, 29486, 31856,
267Κ9, 31842, 27317, ^7957, 26717,
326(8, 26^66, 27315, 24913, 308x9,
34273
26733, 29415,34181, 241)6, 34273,
24295,25256, 27537, 33278. 34(63,
•53518, ;·4495, 39292, 34639, 3.861.
34078, 321(3, %ί(>, 28698, 31861.
3*626, 24924, 324(2, »3έ6», 34Ι»?,

Βε(>βλίνβ(ΐ δια μίαν ίιίλΐ
κρεοιχί) έ
έξ '
χ
ξιν
χκΐ δμογινβν έξ
δια τΐν ϊρχίμινον Ιχνοαβριον.
Ο ΑΝΘΕΛβΝΟΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΤΑ ΠΡΟΣ λΠΙΤΑΜΙΕΥΣΙΝ
ΚΙΝΑ ΛΟΧΕΙΛ
Πρός τίς τιλτβνΐυιχβς αρχάς
Ι*οινοΠ3ΐή8η χβινή ακίφχοις τβν
οκουργβν Ο1χονομιχ%ν χοΐ Έθνι
κης Οί*βνεμ!ας διά ΐτ]ς
πιτ?ίπεται Βπως εΖαχχθκοιν ιίς
ανκ)ι·9ΐν χαθ' δπίρβαοιν την
εΐοακιίβν πςοοιή'ων χαΐ άνευ χά
τι6ολτ5; τοθ ϊεχβπλααΐου δασμοθ
τέ άκβτβμιιυθίντα 4) άκοταμι
εκθέντα χαί παραληφθή.α ιίς έ
λευθίραν χιτ)σιν μίχρι τΛλους Ί
ουν(βυ 1934 χενβ δβχιΐα έν γένει.
Η ΑΝΤΙΑΑΑΓΗ ΕΙΔΟΝ
Ε ΑΙ ΑΙ Εβ%Γ_ΓΑΙ
Οίκο
τελ»
Τέ τμ^μα οχολιχής "Υίΐιινήν
τοθ δηοιργ,εΐΊιι θ,,τ,οχευμάιην χαΐ
εχβινοκοΐηοι κρός
Έπιθεβ,ητβς τβν
Σχελείβν οημαντιχον αριθμόν έγ
χυχλΐβν πρίς διανομή» είς δλους
τ«ος Βιίαοχάλβυς. Δ.ά τβν έγχκ
χλίβν τούτων δίδονται ίΐι
ηερί τοθ τρίπου διενιργείας τοθ
χνθελβνοοιοιχιΟ «γβνος.
αιμττλοχτ]ς Ιξ ρ
χ-*)ς διικϊι,ήοειβς ττ)ς χυριό
τητος ι*ος Εοαχοιόκου είς την
ρΐφεΐιιαν ΐ6θ χβρίου
, ιί κβιμένΐς 'Κμμ
αιιρογιαννάχΐ]ς χ»! Γ. Α*γχ«ϋ6«>
8ος Ιλιθα6δλτ|οαν είς τβιοθτβν δβϋ
μο» τιύς ίδιλφςυς Ίοά««ην χαΐ
Ίί ω^ον Οατεράχην &3ΐ» τδν μέν
πί§ι&ν έ^έΜΗθκν, ί·> ϋ δεύτερον
ετραυμάτιβαν οςολ^ώτατ». Ιΐιια
η |
Τό "Υπουργείον τ«]ς Έθν.
νομΐας Ινιίλλιιοιι πρός χάς
νειαχάς αρχάς νά
ιί( οϋτο ζητςθααι οχιΐιχας ίδη
γίοτς δ}«»ις ζητεΤιαΐ νά έκιτρχπ|
ηαρ' αυιβν ή έξαγο^ή είς χώρας
>νταλλαγτ]ς ιίδβν μή κεριλκμβχ
νομέν»* τυχόν είς τίος οίχεΐους
έξαγνγιχιυς πΐναχας ώς έχ τιθ ά
πιθίνου τοθ έμκοριυοίμοιι α6ίβν.
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΕΊΤ-Β1ΛΑΝ
Κατόπιν βντολη; τής Γενι
κης Διοικήσεως πρίς την Δι
οΐκησιν Χωροψυλακής ,Ήρα
χλείου επετράπη ή διανομτ)
των Φβϊγ—Βολάν 6που βήτο
τε άρθείσης ςθ ω τής σχετι
κης Άστυνομΐκης διατάξεως.
ΑΙΙΓΡΟΤΙΚΑΙΚΑΙΠΑΙ
'Υ«6 τοθ άγρονόμου Τυμ
καχΐου συνελήφθησαν έη' αό
τοφώρω καί χστβ&ιχάσθησΐν
είς πρόστιμον επί άγροτιχ0
οί Ιω. Χριστοβουλά
Γεώργ. Παρασευάης
καΐ Κωνστ. Διοκουμάκης.
^^1!I^^IIϋ^
Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΑΛΝΕΙΟΙ
40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙϋΝ ΑΙΡΟΝ;
Η ΕΙΔΗΣΙΣ ΕΠΡ0ΞΕΝΗΣΕ4
ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΕΙ! ΤΟΥ- ΓιΛΛΟΥί
ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ιουλίου- (τού άντα.
ποκριτού μας).— Τό 'Αθηνα^κόν πρα.
κτορείαν πληροφορεΐταιι ότι εις τας ευ«
ρωπα-ΐ'κάς πρωτευούσας εκυκλοφορησε
σήμερον φήμ-η καθ' ήν ή' Αγγλικη κυβέρ
νησίς φαίνεται διατεθειμένη ν* *ποδε·
χθή αίτησιν τού στρατηγόν Φράνκο πε·
ρΓ συνάψεως βανείου 4Ο έκατομμυ·
ε>£ων λιρών στερλινών είς την χρηματα-
γοράν τού Αονοίνου.
"Έτερα τηλεγραφήματα. έκ Παρισί¬
ων άν*φέριυν ότι ή είδησις περί χο·
ρηγήσεως υπό τής »Αγγλίας βανείου είς
τόν 1>ράνκο έκυχλοφόρησε καί έκεϊ,
ποοσθέτουν *6έϋ ότι ή είδησις αυτή
εδημιούργησε μεγίοτην εντύπωσιν καί
ζωηοάν ανησυχίαν είς την κοινήν γνώ·
μην καί τού; έπισήμους κυβτρνητιχούς
κα.1 πολιτκούς κύκλους τής Γαλλίας.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥΒΕΑΓΙΟΥ
ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τοθ άντα
ποκοιτού μας).— Κατά τηλεγραφήμα
τα έκ Βαυξελών πρός τό ,Άθηνα'ίκόν
πρακτορείον ό* πρωθυπουργός κ. Βάν
Ζέελανδ ανελθών σήμερον είς τα άνάκτο
ρα υπέβαλεν είς τόν Βχσιλέα Λεοπόλ'
6ον την παραίτησιν τής υπ' αυτόν Κυ¬
βερνήσεως. Καθ ώς εγνώσθη ή παρ αί¬
τησις τής κυβερνήσεως οφείλεται είς
τόν κλονισμόν τής θέσεως τού Βαν Ζέ¬
ελανδ ώς έκ τής μή ^πλήρους επιτυχίας
τής αποστολής τού είς Αμερικήν χαΐ
τής άντιθέσεώς τού πρός τούς παλαιούς
πολεμιστάς έξ αίτίας των τελευταίαν
νόμων οί όποϊοι εισήχθησαν καΐ έψη·
φίσθησαν υπό τής Βουλής.
Η ΑΓΓΛΙΑ ΗΤαΐΜΑΣΕΜ
ΝΕΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΑΕΓΧΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άντ»
ποκριτού μας)— Νυχχερινα τηλεγρα-
φηματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι
ή Αγγλικη Κυβέρνησις ήτοίμασε νέ«
όν σχέδιον έπιβολής καί ενεργείας έ-
λέγχου επί των Ίσπανικών παραλίων,
τού όποίου περίληψιν απέστειλεν ήοη
είς τας Κυβερνήσεις των Κρατών τα
ό ποία άντιπροσωπεύονται είς την επι
τροπήν τής ούδετερότητος. Τό σχέδιον
τούτο τής 'Αγγλικης Κυβερνήσεως έχλή
θη να συζητήση αυριον (.σήμερον) ή επι
τροπή τού ελεγχου. Θεωριίται δμως
αμφίβολον άν θά γίνη άποδεκτόν άπό
όλας τίς δυνάμεις.
οί
ΤΟΝ
ΑΡΑΒΕΣ
ΧΟΡΙΣΜΟΗ
ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΝ
ΤΗΣ ΟΑΑΙΙΣΤΙΝΗΣ
Ι 13 Ιουλίου (χοΰ Ανΐ«/τβκριτβυ
Μ«ί) — ΕΙδήσεις έ* τ·δ έξωτερικσυ «μφ«ν(
ζ·ΐίν την κατάαΐαοιν έν Π«λ«ιατ(«α ώς ·
ς ββ,ιρίν Μβι ίκρ«θμ·ν. ΟΙ Ά
δίν δέχοντβι κατ' σύ&ένα λόγον τσν
ρμβν τής Παλκιοτίνης είς Άρββικβν
«βΐ 'Εβίβϊχβν Κρ«τ·(. Λίγεται μάλιατα ότι
•1 νΰλ«ρχ·ι των 'Λ0«βΜν συνελθσντες ιίς
κ·ινήν βύακΐψιν συνεζήτησε τ* ζή τη
μ« κ«1 «ηέρρ.ψχν τον χω9ιομ·ν άπειλούν
τ«ς ο η ε* ν δέ ν γίν0 δεχτή Α θέλησις τ»ν
8« χηρυξουν «χν«ρεφιΝ*ν ίξέγεραιν «ηο
τϋς Μισογείου μίχρι ,τ·ο ΊνδιΚοδ Ών»
νσθ.
ΑΠΕΤΥΧί
ΤΩΝ ΕΡΥΒ
Ν λ Ι ΕΟΙ0ΕΣΕ
1 ΕΙΣ ΜιΛΡ
Σ
ΤΗΝ
Τιμαί
Δολλαριον
& Σουηο1ας
Φράγκον ΓαΛικον
Φράνκβν "Ελββτ.
ΑΦΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού 4ντ«ποκΡιχβδ
))■—Ρ*δι·γρβφήμ«ίβ «κ ϊβλαμάνκας 4ν
γελλουν «π κ«8' α «ναΜ·ιν·ΐ τβ εθνικον
ατριιτηγεΐον ολ«ι αί τελευταία αν·δρ«1 4
«ιβίσεις χ«ί αί νπιγνΜβμΙναι προσπαθειαι
ηο.ιο ιπ.ιο ΜβδρΙτης 4«ίϊυχ·ν ·1·χχρ6ί.--
'μ-
«ι «Ι
Συναλλαγματος
■Μ—Μ——
'Δγορβ ΠΔλησι»
42β
86.25
λ
Ρρ
«Ρ·ββήκΐ|ν »ΤΙ
έ
ς
Μέγεθος Γραμματοσειράς