94387 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

4586

Χρονική Περίοδος

Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

11/6/1937
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
II

V»·
,ιϊ·8
ΑΝΟΡ
ΩΣΙΣ
^^^^^^^^^^"""~——ε—^ΙβΗΒΒΒίΙβΒΒβίΙΙβΗΙβΙΙβΒΙΙΗΗΙΙ^ΗΝΗΐβΐβΐβΐβΐβΙΙΐβΗΐβΐΙΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΖΥΝΔΡΟΜΑΙι
ΑΙγδπτοσ
ίΐησία Μραι 3
ίξάμηνος 8
'Αμβρικής
«τη σία δολ. 15
έξάμητος » 8
Τιμή
πατά φύλλον
Δρ. 9
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Ο&ΟΙ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΥ
ΤΙΠΙτ.ΙΙΙ ΗΙΤ.ΠΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΖ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΑΟΥ 4586
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
'Ακ* τής χθβς ευρίσκεται
είς την πόλιν μ«ς ο Αιαικη·
τής τίς Τοκκίζης τΡίς Έλλβ
6ος μ. Εμμανουήλ Τοουδΐ
ρβ(. ©α παραμείνη, βνταδθχ
ίκΐ τινάς ημέρας κσχβλβύμε
ν·ς μβ Ιδιωτικαίς Ιντΐλβς ύ·
ηοθέσΐις τού, ώς βνεκο.ν»
βεν. Έν τούτοις, κ«ρ« τ·ν
1διο.τικόν βντκλ&ς χκρακτη
ρ· της εκ«σ*ίψΐως αύτήί,
βέβαιον είναι Ιη · κ. Τα·υ
οιρβς θ« βΚΗφιληοΰ τής εύ
Κ««ρ.«ς να μΐλιτάσα δι" άλ¬
λην μ(«ν εΐακτι φοράν έκ
τού οόνκννυς «αν οικονομι¬
κήν ζωήν το9 τόΐτσυ μκς, ν*
Ααχ·ληΒι) μέ την παρκγ&ι
γήν κ«ί την ίμιτορικην τώ
χην τϋν αγρβηνθν καοΐον-
Τ«ν »ας καί ν* θή
τρόπον διά τ·δ
δ
«ν κβΐ έ¥ιρμ«ς« « „. Τββυ
δερος
'Αλλβ «νεξκρτήτνς αύτβν
εξρτήτνς αύτβν
πβύ «ν«ν·νται πλέον είς την
γενικ»ϊέραν βίχβνβμΐχύν
κ«ί ν·μιαμ«τΐΝην πολιτικήν
τίίς Τρβκίζης κ«ί της χώρ«ί,
η ΕυερνετΐΜη β «{δράσις της
πολιτικάς τοδ κ. Τσουδερου
έξδλώβ
τα ιΙδΐΜΗΤΕρ· καί μιρικώτΐ
Ρ« οικονομικαί ζπτήμβιτα
Κ«ί κβλλβκις. χβρις (Ι; την
ένκαιρβν βκιμβ«α(ν τού ώς
οΐκονβμιχβϋ σαμβ.ύλβυ καί
ηνρκγβντβς, Δ; στοργικβδ αν
φή τ·ν
οκ·(·υ θ«
είναι δυνατόν να βοηθήαη τβ
Ηρακλειον είς την πλήρη
βΐκβνομικϋν άνβρρωαΐν^τβ»).
Δι* «ώτβ «αί ή είδησις τί.; β
φ({εύς τβυ ηκούσθη μ κ δι
«λ!·ν χαράν καί *ύχ»ρ(στη
βιν βπβ τού{ Ήρακλειώτας.
Μέ ευχαρίστησιν, διότι υπο·
δέχσνται τόν διαπρεπή βίκβ
νομολίναν καί εκλεκτόν
Κρήτα είς χείρας τβδ βπβίβυ
Ιχιι έμπιστευΒο η χείρα την
οικονομικήν της τύχην. Μέ
χαράν διατί πάντβτε βπβ
την επίσκεψιν τβΰ κ. Ταβυ
οερβδ πρβχύπτκι μέγα καλόν
δια τβν τόπον «ύ;ον.
Φυβικν, δέν πράχΐιται ι
βμιλάσωμεν βάμ*Ρ·ν δια τας
Ικανοτητκς τβθ Διβικητβδ
Τοδ ανώτερον πιατωτικβδ
μας Ιδρύματβς κκί τοίς ύπηρε
οίας τού πρός την χώραν Δι
ότι βδτΐ σκοκος μας εΐνι
αύτβςβύτε κκί Ιργβν τής βτιν
μϊίς είναι ή άνκβκέιτηοις καί
ΑβκικγρκφΙα μιάςτβΌον πβλυ
οχιδβθς εύρείας κβί γβνίμβυ
δράσεώς.
Είναι αλλωστε γνωοτόν §
τι χάρις ι.ς την εύρύτητβ
τίς αντιλήψεως, είς την δι·
ραιικοτητα κβί τβν δεξιάν
χειρισμσν τβν ·1κ·ν·μικ6ν
ηρββλβμάτων, π·ύ διακρ
νούν τόν κ. Τσβυδερόν, η
•Ελλάς χοπώρθωοε να οικτα
ριΐση την νβμιβματικην καί
οικονομικήν της ίσβρρβπη
βιν κκί να βαδίση σημερον
πρώτην βνάρρωσιν. _«1 ό
μβλογιιτκι κπ* «λβ»ς »« Χ«
ρις είς αυτόν, είς τας σοβ-βς
τού συμβουλάς *«ί ύι.οδ*ι
.εις κρός το Κρκτος κκί
χάρις είς την βτκβερίτητα
μέ την οποίαν έχρατηβε το
πηδάλιον τού βΐκβνβμικβδ
μ«ς σκβφβυς κατκ τα «τη
τοθ παγκοσμίου οΐκονομικβϋ
κλ«δβίνιβμοδ,π·ύέπη>«·λβυθη
βι τβ κραχ τοδ 1929 καί την
καταργήσιν τβδ χρυβοίι χ»
νβνος τό 1932, ή'Ελλβς ·ξ|λ
θεν μέ ελαχίστας ςημί«ς*
πό την ιιβγκββμι·ν αυτήν
βύιλλαν έν ώ &λλαι δυνάμεις
«ολύ ίαχυρβτερ»! ημδν, μ*
■κμαιβτκρα βΐκβνβμικκ κκί
ελεύθερον βίον κΙών»ν έλο
κλήρων ύι.έβτη««ν ζημί«ς *
τιλήκΐβρος καί προστάτου κΰκτΐι μεταςύ της ·γβρ«(«ς
τής πβοβγυγης, ώς φωτεινού ■ τιμής τοδ μάρκου κ«1 τής τι
•δηγβϋ κ«ί καθοδηγητοδ β μής ΐΐς την «Μίαν έΕαργυ
Ηθη κκί η πκραγωγη κ«ί τ·,ρώνιτ«ι τούτο εί; τού; έμη*
{«ν»νιν·ν εμπόριον μας κ «ι 'ρου; λ{«ν»γ!|ς είς ΓερμανΚ
βηεφιυχ8ηα«ν καταστρ·φ«ΐ|αν. Μία διαφορβ 4 ή 5 δραχ
μβν κβτβ μάρκον ή βπβία
βη·β*(νΐι βιβκ(ως είς ζημΐ
■ν τής η«ρ«γωγής καί τ·δ
— - — —- -— — — —| — — §| ^ -.— » —■ νν ψ «ν^ 9 Ββ'^'^βν ^·*
χαί «Ικονομικαί χαταρριύ
μ ρρ
βεις. Ποάσφκτος δέ είναι β
κβμη ή «νκμνπσις της α»τη
οίας λΐΗμβκσιώ; τού καί τής
θέτησις της διαφοραί ί
τις βιχε προκύψει επί τοδ
Έλληνσγερμκνικοδ κλήριγκ
καί έ( αίτ(«ς της οΐτοίκς εΤ
χβ δι«κινδυνεύση μέ πλήρη
κατνστροφήν καί τβ σταγι
δεμπέριβν καί η σταφιδ·ΐτ>
φ.ντίατ.υς χ*,
ο«ν βοβνρβς μέ ολοκληρ»
τιχβν κβτβιι.οντιβμ·ν.μί
ρη οικονομικόν άφ«νισμ·ν
Όιιβς ί Ιν«» «ν«μ»
βή
σβήτητβν βτι &ν βιίμΐρ·ν ·ύ
ριβκύμΐθα είς *·«·* «ύχΜ
βτβν νομιβματι*ην
βιν. Καί κν ίχωμίν
βίματαχρ»β·Ο *«»
ναλλαγματος δια τβ
δρκχμα. Η«ί
έη·
καλυμ
ηαρβ
;;Ρ.νν;ην τ.ο ι.«ρ«λβ.ντ.ς
Ιτ·»ς κίί ηκρκ '*' "β-«ι
άς κοοοτητας
τος κου εχρ«ιάσθ«μεν
εΐααγβγωίεν τόν «νκγκκι
οδντα οΪΓβν καί τα
ηαραίτητα εΐξη ** - . .
τεριχοδ, β άβλ·ς ■4τ*ί
πραγματικαί μεγάλβς κκ.
νβν τ·ν ββ»μ·βμ·ν, *»·Ιλ*
ταικατα ηρ·ίποτ·ν καΐ κώ
ριβν λβγβν Ι3·β««« ■·« τ»ν
α«τιβμνην ·β·ν
•ποία βηβσχ·λ·6ν σήμερεον
την πνραγωγϊ,ν κβί τό έμπβ
ριβν τής ατ«φ(δβ;, τβν στβ
φυλδν, τού ελαίου, τ ο» κί
τρβυ κβί τβν χαρβυηίΜν διβ
ν' αναφέρωμεν τβ χυριωτκρβ
αάνβνεΐδη μκς. 2«ιτήμβτβ
οργανώσεως, ένιβχύαενς κκί
διευχβλύναενς τής έζαγωγη;
των. 'Αλλβ κκί ζητήματα
χά νβ νίκης καί έγκκίρβυ ηλη
ρ»μήςτ»ν λάν» τβν κλή-
ρ»γκ καί τβν αλλνν δυσχι
ρΐιβν τβν συνβλλβγδν. Τβ
σαβυδβιάτερον βμως έ( όλω ν
είναι η διβφβρβ η βπβίβ προ
γν μ5
'Λλλ», δέν προ κείται, εϊαο
μέν, ν* ομιλήβωμκν σήμε
ρον δι« την τόσον ευρεί*ν
εθνικήν οράσιν τοδ κ. Τσου
δεροθ είς αύτην την θολην
κβί ταραγμένην άπο την διΐ
θνή ·1κ·ν·μικην σύγχισιν
καί άννταραχην.έκβχήν μας
8 κεριορισθ&μΐν μονον να
Γ^^Έύσωμΐν -την εύγν*»
μοούνιτν την οποίαν η χώ
ρα ολοκληρος κκί ο τοκος
■υιός Ιδιαιτέρας όφε(λει είς
τόν διαπρΐκϋ τρ*πεζ(την
καί οίκονομολογβν δι" Ισας
άνεκτιμήτονς υπηρεσίας ίχ«ι
προοφέρει κκί θ« κροσβέρο
καί είς τ· μίλλον. Κβί ν«
εκφράσωμεν την χαράν μκς
διότι η ίντβϋθ* παρουσία
τού 8« δώοα τ·ν καιρόν είς
καλντέραν κα! λεπτομερε
στίραν μελέτην τβν ζητημά
των τής π«ρ*γ«νΠί καί τού
ταπικοδ μ*ς (μκορΐου κκί
είς την λήψιν τδν μέτρον
Ικβίννν δι« τβν οποίων θ«
ενισχυθβδν καί θκ διευκολυν
βοδν σημκντικα. Καί δεν εί
ναι ολίγα τ> ζητήματα τα
ΚαΙ επί τβδ Εητήματος αύ
τβδ θα έπδηλάαα πιστεύομεν
τβ ενδιαφέρον τβυ β κ. Τσβυ
δερβς κκί θα φροντίαο να τβ
ρυθμίβη κατα τρόπον δ(και
•ν καί ορθόν, επί μιάς λβγι
κης βάσιως ώατε να μηνύφ!
βταται ό τβαβν τκλανιβμέ
ν·ς άκβ την βργ^ν τής φύ
σεως καί άκό τα κτυπήματα
τϋς τύχης τη·;, τίσην κα
ταθλικτικην οικονομικήν α
δικίαν... Εκι δι* βύΐό λοιπόν
καί δι" Ιλα τε· &λλα ζητήμκ
τα πιστεύομεν κκραδίντω:
>τι 8α δε(ς*η μέριμναν χαί
ενδιαφέρον β κ. Τοουδεράς
Την πίστιν μας δέ αύτην
βτηρ£βμ*ν είς την στοργήν
την οποίαν Ιχει έιηδείξει μέ
χρι σήμερον πρός τβν τάκον
αυτόν,είς την ο»γ««πν μέ την
οποίαν περιβκλλει την ίδιαι
τέραν τβυ πατρΐδβ, αλλάέ χαί
είς την ιύρείαν καί φωτισμέ
νην αντίληψίν τού χάρις είς
την οποίαν έχει την δύνβ
μιν να κκταχτά Ιλκ τα βΐκο
νβμικα ηροβλήματα τής χώ
ρας απβ τα γκνικωτερα ίας
τα πλέον λιπτομΐρΐιακκ καί
να δί£α είς ·λα τάς λύβκις
πβύ άπαιτβδν, λύσεις πού έ
ζυπηρΐτβδν καί των βμάδων
καί τοδ έθνονς τκ
ροντκ.
ΠΡΡΙ ΤΟ ΙΣΠ*ΝΙΚΟΜ
Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ
ΠΕΡΙΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ. 6 Ί3ΐινΙου. "Εχο·
μιν την ίνΐότΐΜαιν, β κ μιχρι τ«]ς
Β* δδάζ β π
ρόν, Ε·ν
Πΐιοόϊι»,
μχ
&?χζ. Π'.ο Β* διαδάζιται τβ πα·
θε μιοβλαβήοοιιν νέα ·-
κ»ί ίτΐ, οιινεγ»!·, τ) %%
άί «αραμίνουοα ιΐχ είνε την
αΐιγμήν ικυ γραφουεν, ϊέν Η Ι
ν' «φαιρίοΐ .υ:ι τ^ν οι,μν
βίαν, ιδΐε την ίιιικαιρίττ)ΐι»
πληροφοριών χαΐ τβν μμ
τω Λ ΐκυ μβς Ι«ιτρά«- νά Ιξ«γά·
γβμεν 4βο τάς ανακοινΛοΐ'ς το9
δΟ τ§ν Έξβτεριχβ>» *
τβν
δπο»ργοθ τβν -Ιϊζβτεριχβν χ.
Νιλμπος γενομένας χατά την
νθισινοβρα&Ίινήν σϋνομιλίαν τού
πρός «δ; αντιπροσώποις τιθ τδ
ποιι. "Αν κάμνομεν τ!{ ανωτέρω
τοθτο διότι ή ρευ
τής , διεθνι 0; χαταστίσιω;
έξηγιΐ κοεΐ διότι δέν λτ|αμο
νοθμεν την απαράμιλλον έκφρασιν
παλαιβθ γνωρίμοϋ τής Ελλάδος,
τοθ έπιφχνοΒς "Αγγλου βουλευτβθ,
νομίζομεν, ήδη. τ. Σβλτιρ, δ ο¬
ποίος μ«ί έλεγε «««ότε οτή Γε
νεδη δτι «χάθε φορά πιδ προ
χιιται νά δμιλήοη πρό τής Κβι
νωνίβς τβν Έθνβν, οπιύδιι ν:
κ« (,χι έχει νά πή, συντόμως
χαί ταχείας έχ φόβοιι μήπω; έ
χεί'ω' την έκθεσιν τού, Η* προ
«θάαΐ νά τερματίοη την φράσιν
ν μι η
το« συνεπε^· Ικιμβάβιβς
γεγβνίΐριν ίχκνΑν νβ
νέβν
οουν άχρΐ|3τον χ>1 μχταίαν γνώ
μην αναφερομένην εί; τί πιρκβμέ
νο τίΐαρτο τής ώρχΙ! 'Αναμφι-
6ί)»ς ή κατάστασις Ιχιι Ιχτοτι
5 σχετικάς μετιδίλΐς, άλ
ίέ ή! ά β
λά χανεΐς 2έν ήιποβι! νά βιβΐιώ
δτι ή μιταβΑή έγινι πρό;
διιδΐυνσιν τ«0 χχλοθ ή πρό;
έκι(ντ] τοθ χακ·0,π?ο; την διιδ-
θυνσιν, 3ηλαδή τής Εί^ήη; ή
πρός ίχιίνην τοΐ πολέμου ή τής
τάσεως πρός τόν πόλεμον.
Τα τιλευταΙΊ γιγονόϊα τοθ
σΐαντ» καί τή; 'Αλμέρια
χαθι άλλο παοά διά νά
διβψιδσουν την άντίληψ.ν αδ:ήν
χαί γνωρίζομιν τωρα βτι χατά
τέ δπουργικόν σιιμδβδλιον, ποδ
συνήλθιν δκό την προιδρΕαν τοθ
χ. Χΐτλιρ είς τό ΒιρολΙνον, άμέ
αω; μετά νήν ακατανόητον άιροπο
ριχήν χατά τοθ «Νΐί'ϋΓολαντ» επί
Θΐ4ΐν, δπήρξαν δποιιργοί χαί άλ
λοι μιγάλοι παράγοντι; χηρνχθέν
τις δκέι τής ίδέας τής άμέσου
χη;Δξιως πολέμοιι χατά τής Ίαπ;
νίας, άλλοι δηε? χαταλήψιβς ώ)
σμένων λιμένων χαί εί τρίτοι, ;ι(
χαί έκικρατήίαντεΓ, ιδτυχβς "
τβν «άκλβ» άντιποίνων,
χαί έίιτείέοθησΐν. Τβν έπιιοο
6ί«ν βδτβν, επί τβν δποΐων ή ά
νωΐέρβ έπίσημος πληρεφοοίβ. δίδει
μέ «οβιράν 4κρίίιι«ν 1!έ*ν τβθ
κινδδνοιι, πού ηδύνατο πράγμντι
ν* δίατρίξη ή γινΐχή ειρήνη τοθ
κίβμου, τβν επεισοδίον, λοιπίν,
α&τβν ή Εύρώ«η υφίσταται ήϊΐ|
διπλβιιαιι«*ς, τέν αντίκτυπον,
ποΐ» α Ε χυβιρνήιΐεις Αγγλία; χαί
Γαλλία; προαπαθ^Ον νί ίιαλύσιυν
διοχιπδσαυν πρές λδσιις συμβι
ά. Άλλι μ£ϊ λδσΐς ίέν
ν' άνταποχρίνεται μί πνεθ
δνη; »1ς την πραγματι
«ήν ανάγκην ικι(ν«εν π:ΰ την αν α
ζητοθν, παρά μόνον έ^ρόσον ίοχι
τκι ώ; φυσιντ), ο5ι»; ειπείν, έξη
γ-αΐς τβν λόγβν, πιυ δημΐουρ
γοθν τέ πρόβλημα. Τίτοιοι λόγοι
είνε είς τό Εβηανιχόν πρόδλημ»
ίχι μόνον πβλλοί, βλλα «ΐρθυν
Ιντός την τόοχς άπιιλας χαί άν
τισχάσιις ώατ§ να θίγωνται μόλις
χκΐ νά μίνουν ώ: σχοτιινά βίνΐγ
!.... "Βνα ιίιοιο αΐνιγιια είνε
ί«όμη α&ΐήν την αΐιγιιήν δια την
Ιιπληματίαν, τί πβς Ι(*ινιν πράγ
χ»τ« τοθ €Νΐίϋ:σλ»ντ αι
ή έπίθιΐις. Άν Ιγινιν έκ
Ιάθους, &ί έγινεν έκ προθέσιας
«αί ποίας προδίιεω;; Καί πβΐοι
την έ·έπαυσχν; Ό Μιφιστονελ^ς
λέγει στον «Φίουσΐ» 8:ι «μί δδι
άποδιιχνδεται τ) άλί
Βΐ«ο>. Μέ μόνην την διαφοράν δτι
ϋ άποδειχνδανται μέ ιον τςόαον
ΐδτεν δλις ή άλήβειες, δκιρ Ιγνώ
ρ,ζιν χάλλιατα δ σβφος τής Β.ι
μ4ρης καί Ι«!σης Βτι «Ε δδο αΰ
«Ι μϊρτυρες πρέπιι νά είνε σδμ
χαϊ νά μή Ιχουν λόγους νά
καιασκιυάσΐυνμΐαν αλήθειαν κατ'
ιΐκόνα χαί ομοίωσιν τβν.
ΔΙν είνε άνίγκη π4ντ«ς χαμ·
μ(χ νά έπιμιίναϋν ίσχυριζόιιενβι
διι α&ΐοί €:ί δύο μαρτυριο Ιϊ'
εδρεθοθν πό τε είς την Ίβιθα,
ι Οτι είς την Μεσόγειον, (5 π είς
τ*ιν εποχήν ποθ ζβμενΙ ΚαΙ βμ«(
τόσον οημαντιχη χαί ϊχει
τόσΐν ένδιακέρον τ) έξαχρΕβα
αίς τ)ς άρχ^ς ίοθ έηιιαβδίου
τούτου, διδομένβυ δτι δλόχλη
οον τό σχέδιον τοθ συμβιβασμΐθ
χαϊ Βλαι αί φιλικηνικ'αΐ προΡέ
σιις 8έν άπββλίπουν παρά είς
η μή επανάληψιν τοκδτνν,
τόσον έπιχινδδναν, έπεισοδίων,
δκιρ χκταδιιχνδιι την πραταρ
χικήν σπουίαιότητα τής έξαχριβώ
σιος τής γινίοιβς τοθ ΙπιισοδΕ-
ου τής Ίβιθα. 'ΐίνα άλλο σκ·υ
δ»1ον πρόβλημα είνε έκείνο τής
παροιιοΐας τβν διχάδων χιλιΊδων
(έναν Ιθιλοντβ'> είς την Ίιπα
νίΐν, παρουσ'ας, ή δπβΐα μετέβχ
λι τόν εμφύλιον σκαρα/μέν εί;
ίιεθ»ή, τρόπον τινά, πόλεμον ή,
|]τ», είς γενικήν δοκιμήν χαί
καλλιέργειαν ενδεχόμενον τοιεύ
τού. Καί είνε γεγονος δτι Ηι δ
πάρχει άνθροπος διαθέτων ?ύ)
σ:ιγμχς πρός στέψιν πβύ ίέν ά·
νιγναρίζιι δτι ή παρνμονή έν
τίς τής ΊιπανΙας τβν ξένβν «Ιθι
λοντβν» δχι μόνον έξνυδετιρώνει
χκΐ θε έξαχολουβήαη έξουδιτε
ροθαι χάθι προσπάθειαν πιριορΐ
μ ή τερμοιτιαμοθ τοθ (αηανι
κ-.Ο πολέιιοιι, άλλι κΐΐ διατηρεΐ
την απειλήν γενικ»:έρ·ν περιπλο
χβν.
Η
ΙΤΑΦΥλΙΚΗ·
Σ
σύζυγοι καί α( «ενθεοαΙ λοι
πόν εΐμποοοθν ν' άνακηοό
ξουν ήρ&?Τ5α τοθ φύλου των
την Μαρίαν Τζ«ρμπατζά»η.
Έτιμώρησ! τόν ανδριι της κα
τα τρόπον πρωτότυπον καί άρ
κετΑ βοτρόν.
*♦*
ΗΟΔΟΖ ΜΆΛΛΟΝ·
'ΚΑκιζιμι» ίτι άπό την νέχν
«(στάσιν π;ύ θά διατεθή δι' έργα
δΐοποιΐχς έν Κρήτη,
Διοίκησις θά διαθέση
ή Γινιχή
Ινα οημαν
τιχον χονδδλΐον διά την άπαπιοά
τ»3ΐν τής δδοθ Ίιραπέιρχς—Μχλ
λβν. α?ό«ιιται περΙ μιβς δδοθ μι
ΐ ί ύ
η αημΐσίας χαί χβτιπιιγού
σης αναγκης. Διότι θά έξυπηρετή
πρόκειται νβ ου
νέλθη ή Σταφυλική Έηιτροκή
προκειμβνου, ώ: ανεκοινώθη,
νβ συζητήση διάφορα ύττηοε
σ άχι» ζητήαατσ. Άλλα δ.ατ»
ΰπηαεσ-ατκα μόνον; Ημείς τού
λάχιστον νομίζομεν βτι ή Σχα
Φυλιχή 'Επιτροπή Θ4 πρέπει
να σ«εΦθ(1 άπό τώρα σοβΐ-
Ρθς τό ζήτηιχα τί|ς έζαγωγής
τΛν σταφυλθν καί να λάβη
τας ένθι κνυομβναςάηοφάσεις.
Ή έξαγωγή, θ' αρχίση με
τΑ Ινα σχε^ον μήνα. ΚαΙ βέν
θα πρέηει β βα(ως νά εΓμεθατ
μέχρι τότε άπσράσιυοι. Δέν
ύτιάρχβι δέ άμφ βολΐα δτι ή
Έπιτροπί), βτα»
θα είμτιορέσπ νά συμ
β«λΠ «Κ την καλυτέρα ν καί £ήι6ην!ζ7*1ςϊη1ν» **1 εΐ£ ΥΡ«
συστηιιατικωτέραν οργάνωσιν φιχ6χηιχ 6ι*μερίοι»τος. Διότι
*■· εξαγωγήν τδν σταφυΧΛν. ;ρίΒ|[,νά δμ,λβΫ^9ίι ή ΒιριφιοΙιβ
τβν Μχλλων άπβτελιΐ μοναδικόν
,τ?ω; φτινόμινον ώιορνβ: κχθ'
ΓΑΓΑΑΙΙΑ ΤΗΙ ΕΑΕΥίΕΡΙΑΙ. ' - '-—-■- ™ '
Είς τό Άρωτήρι συνεχί-ι
ζεται ή έργασΐα διά την τοποΊ
θέτησιν τοθ άγαλματος τής Έ
λϊυθβοίας. "Ας έλπΐσωμβν λοι'
ση Ι* πλουσΐ(ατατ·ν
καί θά σκμβίλη είς
ξ«ν τή;
διαμέρισμα
την
τα
ΒΙς τί
κως χαί τιχνικβς ή παλιιική τοθ
Λινδίνου χαί τβν Παρισίων ι!δι-
χβ; είς δ,τι άφο;$ τα έπιισϋικ
τοθ «Νΐίϋΐολιντ» χχΐ τής 'Αλμέ-
; Επ Ι τ·0 αη·ϋί·υ τοδιου α Ε
έκιξηγήοιις π ι» μβ; έ ιω «ι χθέ;
ο χ. Νιιλμπίς, χατά τή*
χέντρνσιν τοθ παβισινοθ
, ιδίως ώς πρός ιή' χκθ>ρβ;
γαλλικήν αΊτψιν, ι(νι εξόχως δια
κϊΙ χαί συνςψ'.ζονιαιι είς
ιαθια:
Ή γαλλιχή κυβίρνησις ι [νέ
ίτατϊ βκοφχσισμένη νά έ
ξχχολουθήαη άντί πάσης θυσίας
έφχ&μδζ·3υοχ τον έλεγχον ρι την
θίληιιν νά χαταστήΐη πλέον ά
ποτελεσματιχήν την πολιτικήν τή;
μή έπεμβάσιως δηλοί δέ δτι έγ·
χρίνιι, φυαιχΐ, την ιδίαν τοθ
καθορισμοθ ζωνβν οδδιτέρων ά-
σφχλιίας διά τα έίβσίοθντα τον
έλεγχον πολιμικά είς τού; (σπανι
χβδ; λιμένα;. '&; πρό; την αλ¬
ληλεγγύην τβν ατόλων τβν τισ
σάρων δυνάμιων Αγγλίας, Γαλλία;
χβΐ Γερμχνίας, χαί Ίτβλίοις, ζή
τηθιΐσχν παοά τή; Γιρμινΐαί, ή
γαλλιχή κυβέρνησις, άποδιχομέ
νη την αρχήν τή; κριτάσιω;, δέν
ιδνοιΐ διόλου την απόλυτον αδχό
μβταν εκδήλωσιν τής άλληλιγγδ
ψ, διαπιοτουμένη; μέ πραξιις ώς
οί.ή'η σηΐΗΐωθιΙιαι.Ή Γαλλία έ
νοιΐ την αλληλεγγύην, έχδηλοιιμέ
νην κατόπιν ένδιχομένων έπεισοδ
«ν, ώ; έκφρασιν χοινή; ο^νΐ'
ι; χαί χοιν^ς επί «Ο έκ»
Επί πλέον «έ 81 χχτασ ή»η ιδ«ο
λον είς πάντας την έϋίσκεψ'.ν χαί
γνωΐιμίαν έδς μ?ναδικαθ είς
πόν δ τι
ρατωβή
συντόμως θ' άποτιε'6
Σ
ΤΟ ΖΤΑΥΡΟΧΒΡΙ.
Καθώς πληοοφ^ρούμβθαι
Γεωογικός Συνεταιρισμό:
μς
ρή ή 8Χη έργσσΐα καί Σταυροχωαίου Σητείας ζητεί
βτι έντός τοθ θέρους Θ4 γΙ·|άπό την Άγροτιχήν Τράηβ·
νούν τα άκοκαλυπτήρια τοθ,ζαν την ίδρυσιν ΣυνβταιρικοΟ
άγάλματος. Β'βςιια τό καλύ'έλσιουργείου διά την έπεξβρ
τερονθΐήτο νά εγίνοντο τ'| γασίαν τής έλαιοτιαρσγωγής.
άτιοκσλυπτήρια την ημέραν Καί είναι όμολογουμένως δι
τής έτΐβτβΐου τοθ βομβιρδι
σμοθ τοθ ΆκρωτηοΙου. Άλλ'
καιολογημένη ή οΓ(ησι: ούτή
τΛν ΣταυοοχωριτΑν. Διότι κα(
έπειδή ή υπόθεσις τής άνεγέο ή πσραγωγή ελαιών ττ]ς τιβρι
σεως τοθ άγάλματος ίχει χρο' φερβίας έβΙνης είναι σημαν
ν (σει άρκετά κα( μάλιστα τι β ι τική καί άλλο ελαιουργείον
ρισσότερον άτιό δσον έδικαιο σύγχρονον δέν υφίσταται οδ
λογβΐτο, καλόν είναι νά τέλει
ώνη πλέον αυτή
τό συντομώτβρον.
ή οκόθεσις
Η
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ.
λοιπόν καί τα
νέα
άποτελέσματη ι ής νυναικείας
ηεριβογεΐας οιχως τα περιγρά
φβι μέ τό λαόν άλλά ποιητι
κον τού Οφος τό αστυνομικον
δελτίον: Ή Μαρία Τζωμπαο
τζάκη έκ Χανίων τιβριεργσζο
μβνη περίστροφον τοθ άνορός
της έτραυματίσθη ϊ(ς τό στή
θος έξ αιφνηδίας έκπυρσοχρο
τήσεως. ΚαΙ ή άτροσδοκητος
συνέχεια. Κατόπιν τούτου ό
σύζυγός της.... κατεμηνύθη
επί βπλοχρησ'α! Πάλιν βηλαδή
6 Βυστυχής δ σόζυγος έπλή
οωσβ την περιέργειαν τής συ
ζύγου. ΚαΙ πληρωμή Βιπλί).
Πληΐωμή των νοσηε;ων. ΚσΙ
καταδίκη δι* διτλοχρησίαν. Αί
α&Ιοο άπβνίσιω;, άλλ' άιτοκροδιι
άπό τοθδε πββχν ενέργειαν έχου
σχν κ·λεμιχόν χαρχχτήβχ.
Ή Γαλλία προτιμφ έπΐσης 6π·ς
Ι&?υνθ| δ χδνλο; τής ζητουμέης
άλληλιγγδης περιοριζ3μένη; μιτα
ξΰ τβν τεσσίρων δυνίμεων χαί
έταθ| &5τη μιτχξύ Βλων τβν
μετεχό«τ«ν τή; Ιπιτροπή; τοθ
Λονΐίνοιι χρατϋν, |φ ο^γχρόνω;
ή Γαλλία θιωρει συντελεστιχήν
πληοεσΐέρχς έφαρμΐγής τοθ έλέγ
χβυ την παρουσίαν επί τβν πολι
μικβν ούδετέρων καρχττρητβν
χαί έπιμένιι επί τής άνίγη; τή;
άνακλήσεω; ή άπ»χ«ρή»«ς τβν
έν Ίΐκανία ξέν» * έθιλοντβν».
Ίϊου μ» ακρίβειαν α( γαλλιχαΐ
τε συνβταιρικόν βεβαία οθτβ
κα[ [διωτικόν. "Ας σημειωθή
δέ άκόμη βτι θά είναι δυνα¬
τόν νά ^εγκατασιαββ συγ·
χρδνως καί άλευρόμυλος καί
μηχανή παραγωνής ρεύματος
πρός ήνβΤρο«ωτισμόν τοθ
χωρίου. Θ5 εΐμποροθσε δηλα
δή νί γίνπ 8νας ώ3α!ος καί
άρετά συμφέρων συνβυασμός.
***
ΟΝΟΜΟΖ ΛΑΣΗΘΙΟΥ·
Άκό τόν "Ανιον Νικόλα
όν πληροφορεομεθα βτι ό Νο
μάρχης κ. Φλωρίδης πρόχει
τα ι τάς ημέρας ού τάς νά λ
νεργήση περιοδείαν καθ* άπαν
τα τόν νομόν διά νά βιαπι
τάς ανάγκας ΐου κα(
π γ
νά μεριμνήση, διά την θεραπεί
αν των. Πράγματι ή ενεργεια
αυτή τοθ κ. Νομάρχου είναι
έπαινετή. ΚαΙ άπό την πβριο
βείαν τού άνά τάς διαφόρους
επαρχίας καί τάς κοινότητος
τοθ νομοθ τού κάτι «αλόν θά
προκύψη,· Έχβι αΚλωστε ό
νομός Λασηθίου τόσα πολλά
ζητήμαια, άπό μακράν έτων
χρονΐζοντα, πρός λύσιν, ώστβ
μόνον διά μιάς έπιτοπίου έξβ
τάσΐω; νά είναι δυνατή ή με
λέτηιω/καΐ ό σχηματισμός
όρθής γνώμης καί άντιλήψ:ως
ώ; πρός ού τα. ΚαΙ πολύ όρ
θΰς ό κ. Φλωρίδης άπ?φάσι
σβ νά περιοδεύση τόν νομόν
τού.
*♦*
ΠΡΟΖΛΗΦΟΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ.
υ!» Π(,ίιιει να γίνη φρονοθ
άντιλήψιΐί. σϋνταοτιζόμιναι γινι|μιν ί1· χ^* -ίΧ»νιχήν δπηρισ!αν
χβς μέ τάς άγγλιχάς, επί τοθ Κοινότητος δια, νά διεκπερκι»
α( άπο έιβν έκχριμοθσχΕ
δ(ή δποθίΐιις. Διότι είναι
προβλήματος τή; Εσπανικής πιρι
πετείας, κα^ώ; έμνχνίζκαι το3το
μιτά τα έτιισόδια τής παριλθοδ
αη; έΐδομχδΐς.
'Αντιλ^ψιις δχι μόνον τιχνι
χοθ χαρακτήΐος, άλλά πολιτιχοθ
περιεχιμΐνου, έιτ&Ι^ν άταιτο9ν α(
θοθν
πχρ'
εξωφρενικόν νά έχη δκοβληθή άπό
χοινότητ» «Ιτησις άπέ τοθ 1934
διά την αποστολήν μηχανιχοθ
πρός έιπίνηιιν μιλέτης χκτα
Καί
δίωνγβλλ'·*»* *»*·» ·*'· Βΐι,(εΧΐ δοθϊ ιδ* «πίνηοις. Καί
παρά τάς σΐναντωμένας άχόμη'τοθτο δχι βεβαίως έξ δλιγε·ρ(-ς
δυσχερεΕακ, θά επιτευχθή, πιθκ τβθ ίρμοδίου μηχανιχοθ πού δμβ
νώτβτα έντός τής ιδδομίδος. λδ·'λονοϋμί|((βς ΐργίζ,χβι δπ,ρανβρίι
δδή δδέ ·»»»»"»"»
δ«ι
αίς συμβιβχστιχή, διδίμέ/ου ότι ι ,,,, ,. .
ιδιεή Γερμανία. ιδ:ε ή ΊιεΑΙ·1""·1 *λλ '· κϊ;ίίί
έχουν την πρόθεσιν άκροτήιων, °Ί*Μ τής εργασίας ποδ έχει βασ
άφοθ δπό τό πνιθμα τοθΐο άμνό|σωριυθή. Ρίπΐομιν λοιπόν χα( πά
τεραι βπιδέχθησχν χϊΙ μιτέσχον ι χίν την ίδέκν νά προσληχθ* χαΕ
βιαφδλβξιν τής ειρήνη; δποχριώ·
σιι;.
Λ
χαί προοβρινβς είς την δπηριαΐαν
βδιήν &)η νά τιλειανουν α( χρο
νΐζουοαι δποβέσεις.

ΑΠΟ ΤΟΥ ©ΡΟΝΟΥ
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός Κινμα
τογράφος).— Σήιιερον ώ Φρέντεμικ
καΐ ή Κλωντίΐ Κλωμτΐέο στό πειά
γοητβυτικό ρωμάτζο: αΠριγκήτασσα
Νάντια».
θερινίς «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμεοον
ή θαυμασία όπερβττα: *Ρόζ ΜαρΙ».
θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.—Λίαν προ
σβχώς Πονηγυρική "Εναρξις,
[Γθ Ε ΡΙ Ν
ΠΟΥΛΑΑΚΗ
ΣΗΜΕΡΟΝ
1Ο μ. ι*-.
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
Κ ΑΙ
ΚΑΟΝΤΕΤ ΚΛΟΜΟΕΡ
Στβ «ι* νβητΐυτικέ>, στο
κεΐο αΙσβημοιτΐΜβ ρνμάντζο
κου νοιείοοιτβ ίίοις τώρ«:
ΗΡΙΓΐΙΠΙΣΣΛ
ΝΑΙΤΙΑ =
"Εν« έρΜτΐΜο ιιδύλλιβ κου
έ$«λΙσσ·τ«ι στέ μινβ>λΐι{>δ(ς
κεριβειλλον των άν«χτέρ»ν
τβν Τσάρνν τής Ρνβο(»(,Μ«1
στ» κεσμικα κέντρβ τββ Πά
ριοιβϋ.
Έκτος πρ·γρ6μμ«το(:
ΣΙΝΕΑΚ
'Ομ «α παγκόσμιαι γεγβ
νότ».
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Νέ τίιν
ΚΑΡΡΑ ΑΟΜΠΑΡΑ
Συμ· Τας Κυριακάς £κο
γενμκτιναΐ ωρα 7. 30 μ μ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Τό ΦΐουρσρχεΤον ΉρακλεΙ
ου έκτ'θησιν ι(ς πλειοδοτικήν
δπαο'πρασΐΐτν τα όπ' αριθ
45. 62 καΙ 63 κιήνη τοθ 43:
Συντάγματος ΠίζικοΟ την 20
Ίουνίου έ. Ε. καί έν τώ συνή
θη τόκφ βηαοποσσιών (Κ*·
φενβΐον Κέντρο ) χα( ώραν
10—12 «. μ.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
ΜΙΛ ΤΡΑΓΙ1Η
ΒΑΣ ΙΛΙΪΣΑ
132ο»
Ό "ΑξεΧ επιανβ τα δυό έ-
ξαΐσια χέρια ιη: χα( τα έφι-
λοθσε μβ συγκρατηαένη θεσ·
μη. Πόσο θσ ή'9βλαν καΙ οί βυό
να ένσώσουν στήν άνυπόμο-
νη λ«ντάρα κου τούς έφλόγι
ζβ. ιΜέ πόση αχαρη σκληρό-
τητα ή"ταν αναγκασμέναι νσ
«ρατοθν την ευτυχία τους μέ
σα στά δοια τής βύπρεπεΐας.
Δέν ήσαν ποτέ βεβαιοί, ουδέ
αίσα σ* ίκβΐνη την άπομόνω
θ', τ ώς ήσαν έντβλΛς μόνοι.
Σκοτεινά ττοοαιοθήαατα ίθΰ
μιζοτν σ*ή Μαρία—Ά«τουαέτ
τα μιΛ σ'.η"ή «ού ιΐεν βκτ»
λιχθβ δΚλοΐε ο' έ«ΐνο τό ι
ο ο εοημο μέρος καί ιη> ότιοΐ
άς οί τρωις έπΐστευαν βίβΐιο
*ώ- κοορΐς οέν &ουβ, κανε'ς
Ρέ» ίβλεπε ...
Μιά πριγκήττιοσ-ΐ τής Όο-
λεάνης κ* β»ος νβαρός άκό
Χουθος χίΐς αύΧτΐΓ, παιδΐ μας
ϊύνενοθς οικογενείας τοθ "Αν
ζού, εΤχανβώοη ραντίβοθ στό
πάρκο, μιά καλοκαιρινή νύ
γτα μέ ό^όλσμπρο φεγγΛοι
ΈχεΙνη τόν άναποθσβν, ΐ^9ι
λβ νσ ΦύΥΠ μοζ( τού. Αότώο
Ιβ'σΓαζε νά την άκαγάγη "Ε
«Εσβ στσ γόνατσ, ιής ώοχΐοθη
κβ τώ;Ρέν θά άνήκΒ σε καμ
μίαν άλλη καΙ τώ; θά έσο
τωνότα» είς ττρώτην εύκαιρί
αν. Αυτή τόν έκόττοζβ μέ μά
τι— ττίρινα «σΙ ξοφνικσ, βγο
νάτισε κι' ούτή κι' ώρκίσθη
τώ; Βέν θά έηαντοευόνταν
ποτ#, τώ; Θ3ι Ιφευγεν άπό
την σύλή κα( Θγ> έκλεινόταν
σέ μονσσ·ί|ρι «*5Τσβι εύ
στημ*νοο τόν ήοώτησεν. "Ε
τσι δέν θά χωρ'θθοΓμβ
—ΚαΙ πρτγματΐκ —
ή Μαρία—-Άντουανέττα —6γι
νβ ναλονρηά· κι* αύτός
τιήθη ίβ στόν πόλεμο άπό
βόλι σιό στήθος. Δέν ήταν οθ
τε *Γκοσι χρόνω^!
Την Λρα κου *τβλϊ(ωνε τή
τηΓ, 6 "Αζβλ έπβτά
χθηκβν επάνω άνήσυχος. Τό
μάτι τού ίτήρβ κρυμμένον τι Ι
σω άπό Ινα θένορο, κάποιον
πτύ γοναηστ&ς, μέ εκφρασι
ί.ύγβνική, άλλά βλΐμμα άτιλσ
νές, τα μαλλιά άναστατωμέ
να, τα χέριο έωμένσ, έ*στα
τικός καΐ τρβιιονταΓ, 'θωρεθ
ςε τή βσσίλ σσα. Ό Φίρσεν
ήταν £τοιμος νά πάη κατ' έ
κάνω τού, νά τόν δ ώξη· Ή
Μαρία-— Άντουανέττα ομω
τσρσναένη τόν έκράτησβν.
—"Όϊι, τοθ είπεν άφήστί
το« ήσυχον. Δέν τόν άνεγ>ω
ρΐσατί; Είνε 6 οίώνιος θαι>-
μσστής μου, 6 Καστβλνώ, Ε
«σς άκΐν&υνος τρελλός. Στ*
Τρ ανόν ασφαλώς θά τόν έ
συναντήσατε πβριπλανώαβνον
άπό τό πραϊ ίω^ τό βράβυ,
μέσα στά χαντάκια, γύοω ά¬
πό τούς κήτους· έπροσπαθοθ
σβ πάντα νά μέ Ι^ή καί &έν
έτολμοθσε νά μέ πλησιάση
Ό βασιληάς ήθελε νά Αιατά
ξπ νά τόν χλείσουν κ α τού
Έ>ώ έπήοο τό μίρος τού:
Ό Φ-ιοόριοχος
Δ, Άμχατζής
ή
(τής έλευθερία(»
(συν·χί{εται)
ί ΠΑΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ί ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡλ
~
ι
Β
■ΡΓΟΖΤΑΙΙΟΥ Π. ΒΑΧΙΛΕΙΑΔΟΥ
«[ς γνώσιν τΛν κατανσλωτών οί όποΤοι
ρ ίχρησιμοποΐουν ά«το«λειστικ©ς τό« ττεριζήτη·
τον πάγον γλυν&ν ποσΐμων όδάτων Νεαπόλρως
8τι ήΌχισβν Λ λειτουονίσ τοθ έ*© ·ποστηρ(ου ιτωλή·
οβως είς την οδόν "Εβανς παραπλεύρως ζυθεσΐια-
τορ'ου «Διόνυσος».
Ή βντοχή. ή έξαιρβτική ποιότης 7οΟ πάγθυ Βηι-
σιλβιάδου κατέστησβ χοθτον άπό π#ρυσι ττράγματι
πβριζΛτητον,
Γβνιχός άντι^οΑσω'Ός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΛΒΑΣΙΛΕ1ΟΥ
■■■ι
ΤΟΥΒΛΑ ΣΤΕΡΕ&ΤΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΑ
Ε11ο«οιΑ τοΰφνένΐιαφΐρομΐνους δτι τα τό¬
σο* γν··στάι §κ> την στεριότητα καΐ άντο|^«
τμ· «οθβλα «οθ 'Εργοστασίου μου, ««ρ^ τό
•Ατοαλβνιο, Μ «εελοθνται ιΐς «6 *4|«
•Μ ·|»««ν*ς «%ν ΐιΐιά··.
ΗΑ^Α* ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΟΔΕΖ ΕΡΓΟΝ
Π)ΣΚΕΥΗ || ΙΟΥΝΙΟΥ
Ανατολή ηλίου 6 11—Δύσις 6 46
ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΤΑΣΙΣ
'Υηάρχει κΛ·τοισ ττερΐεργος τάσις
μεταξύ των νέων Ιδίως τής έττοχής
μσς: Νά Γηλοτυττοθν για τό καθβ
τι. Να φθονοθν τό κάθβ τι Κ' 6τσι
στΛ καλά καθοομενα—χωρϊς νσ
τους ίταττ]τε τόν κάλ·— νο οας
Ββίχνουν μίαν ϋπουλον δσο καΙ α·
νεξήγητη έχθρότητα
—Ή τάσις αότή δέν είνε καθό·
λου περΐερνη, έπέμεινεν £νας συμ
πολίτης. ΆπεναντΙσς δικαιολογεϊ-
ται καΙ άτιό τίς γενικές τόσεις τής
ίαοχής: "Η δΐψα της ύπεροχή'ς εΐνβ
4δώ τό «λάιτ—μοτΐβ» ΚπΙ ή δ'ψα
αυτή—συχνά δέν στερεϊΐαι μερι·
κων ττσραιοθήσεον, ή κα1 μερικων
παθολογικον δλως θιόλου κατα
στ*σε«ν
Ώστόσο άπλοόοτερα μηορεΐ τΛν
τόσι αυτή νσ τή τιί) κανεΐς καΙ ττε·
ρΐερνη. 'Ο υποφαινόμενος Εισί τοό
λάχιστον την συνησθάνθη: ΠβρΙερ-
γη, πολθ περΐεργη: Διατηρεΐτε με
κάτιοιβν—δνομα καΙ μή χωρία—τίς
ίίλικρινέστερες φιλΐίές σχέσεις. Τό
Ιχετε άκοδεΐξη άλλως τε. ΚαΙ ξά-
ψνου, χωρΐς σΐτΐσ, χωρϊς άφορμή,
>ωρ!ς σκιά δυσαρεσκείας έκ μέ-
ρους σας—άλλ' οθτε καί έκ μέρους
τού ΰσον άφορ^ τουλάχιστον τα
ίξωτερικά φσκόμενα- σΐοθσνϊοθβ..
κροχ, βτι έοπσσαν ο{ δεσμοΙ, Σέ
κάποια περΐστασι, εντελώς λεπτομε
ρειακή κοΐ έξ Ισου σπουδαΐα, άνα·
καλύπτετε δτι ό κύριος» δέν Εμει-
νε κύριος.,. τοθ έαυτοθ τού
—ΚαΙ οέ πειρΑζει αύτό; ήρώτη
σεν ό προλαλήσσς.
Δέν ήξερα τί νά ττΛ. Ύπάρνει
στόν ΑΤσωττο ϊνας,,.. παρακεκηδυ·
νευμένος μθθος νιο τίς ΙστοοΙ^ς
αύτοθ επάνω κάτι* τού τθπου. ΤΗ·
ταν ζήτημα Ισως δν μποροθσα νά
τόν έφαρμόσω είς τό προκειμένον
"Ο,τι μοθ άπέμεινεν πάντως άπό
τό Φαινόμενον ούτό ήταν μάλλον
μιά βαθεια άτορΐσ—πσρά μια οΐο
6ήποτε αγανάκτησις.
Ό Άλλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Μή γενομένης νομ'μ-ο άπαρτΐ
άς κατΛ την συγκληθησομένην Γε
νίκην Συνέλευσιν τοθ Συλλόγου
Πολυτέκνων ΝομοΟ Ήρακλε'ου
την 6ην τρέχοντος, προσκσλοθμεν
πάντα τα μέλη τοθ Συλλόγου μας
ίνα προσέλθουν είς την νέαν τοι
αύτην γενησομένην την 13ην Ί·υ
νΐου έ. 6. ημέραν Κυριακήν κοΐ
&ραν 10 π μ. Σΰμφωνα μέ τόν
Νόμον Θα γίνη άπαρτΐα μέ δσα μέ
λη κοΐ Αν παρευρεθοθν.
Ό Πρόεδρος
Ανδρέας Κουλάτσης* '
—Δό· Βρκαύταται ληατεΤαι
εί( την Μο.σβΒ»λ1«ν.
Δδο θρβσόΐΛΤαι ληιτιΤϊΐ Βΐαηοα
χθιΐοχι πρό τριημέϊοιι χραταθ* ί*
ήι τέν ηληθί«αμϊν χΛΙ,ς Μΐσ
. Ό ταμιΕας μιβς *αφ»λιβτι
] ιχε,ιρήσκοί, μετ»β«(νων
IV
αυτο«ιντ)ταυ είς τί)ν
ν* %ΛΧ%Ηαιι 176.000
λληοτεδβτ) δκο ά^Αατων οί
»αιαμ·χττ)σϊν τέ αυτοκίνητον έν
μέΐιρ ό!ώ τον ή'αγ«αο»ν δπό την
απειλήν τ»ν ηερ'αΐρίφω' νά τού;
παραδώοη τα χρήΐΛϊΤ» χ»Ι Ιξην
νίοθησϊν έτι6ϊ(νοντ»ς άΧλοι* αύιο
χινήΓοκ. Έξ Ιι;υ θροοιΐα
(εν τ) δειιτίρ« ληαΐΐί»,
ήν ϊίίοιν ημέραν: £6ο δπίλ)ΐ)λοι
μ Λ; έίαιρίβί, μΐχ£(ίρίοβν«ς ιΐς
Τράπεζαν χαΙ ούΐοΐ 350
φράγχω' είς δίομα;
λήθ
Ι ΝΗΣΟΣ —
ΤΟΗ ΘΗΣΑΥΡΟΝ
ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΖΟΝ
14ο ν
]
ί'ψ δπ& πέντ» 4τίμων χαιΐ
ά. Κ«1 οί χαχοηοΐαΐ
αύτίί διί>υγαν, β πας χαΙ ι( ηρβ
τβΐ, την σύλλτ,ψ.ν.
***
—Τρβμερ·ί σκισμοί είς νή
σονς τβδ Ε1ρηνικ·ΰ.
Κατόπιν ίσχυΓθτάτων οεισμικαν
ν μ'* νήσος τοθ άονιπ»
Τ(0 Β αυαρχ έν ·ψ Εί-η¬
ν ηψ _εα'ώ έξηφ-ινίοθτ) ΐΐς τή
ίβιΐοοον «Ο 'ϋ'εοινεθ. Τ^ύιονβό
ν*ς ίόι ήφαΐοτιια τ«]( νήοιυ Ρ^
πάοαλ, τοθ ίδίου άρχικελάγους
έξιρράγηααν. Μθδροι έκανενδο
ζονται χκΐ ή έχχυνομέ η λίβί χχ
τβλβμδίνιι 6»θμτ]5ον τος ί:ία»ις
ττ]ς νήβΐυ.Ό 6ρ«ττ«ν4ς ίιιιχητ
την νή'ων σΐρατηγος Ράμσχ ϋ
Παχ Ν'κολ δΐίτοξ» άμέοοις την
Ικκένωο.ν ταθ Ραμπάοολ, τβθ δ
ποίον δ ηλ^θυαμός άπιτ·λε1το άπ
3 000 ίθαγινιΓς χβΐ 700 λιυχούς
Έν -ίώ μιταξύ ή κδατρ-λ αν*;
χιρίρνησις Ιοπευαΐ νά αποστείλη
τροφιμα χ«1 άλλα ι Πή Πίώ'ης ά
νάγκτ,; διά χ;υς οιισμοπ/ή :του;
οί ίι&Ιοι Ιχουν χοτταφύγίΐ ■!(
άλλοις νή?ους τβθ Είρτ)νιχο(5.
ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ
Αευχέι
Κύκκινο
Πρετσινο
Είναι τσιγάρο εϋγευστο, σταθερό χαρ·
μάνι, χαΙ μέ συσκευασίαν αρίστην.
ΜβυτΙ πολυτελείας Δραχ. 14.—
» «Ελένη» » 13.—
» Β' οέρτικβ » 12 —
14-
Κοδτις Ελένη Καοΐτίνΐς
Μικρ» Ηυτίκ αίς άνβλίγβυς τιμάς.
ΖΗΤΗΣ ΤΕ ΤΑ «π' ·λ» τα κ«πνβπ«λεϊ«
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
Όδός Φαιστού (ΓενΙ Τζαμί)
Άντ.ηρέβΜΚσι:
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ— ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΧ
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΝΑΝΤΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
μή'υμ·», φ!λΐ. θ οέ «Ι
ή &■* μο9 το ατι(λιυν. Τέ
μίτια σβυ τΐαοιρα Βμας χι" Ιννοια
Ο5ΐι χχΐ Βχ πίρης χαλέ
αιί,ν τιμή μ?υ.
ΕΙ «ι μιοιχ) άνέμτ) τέιοια
μίνα χι' ή φανή τού 8λο χαΙ
γινίτανε ηιβ άοθινικτ). ΤοΟ
τδ φίρμνχα πβ& έ «τ] Αι σάν μτχρο
δάκι χι' 1τισι σε 6
Ιμο:αζε μέ λιποθ^ία. Άν
5,τι Ικαν» ήταν οαατ·, ίέν ξέρη
"Ισιβς νά ελΐγα τή» ίΐΐοοία ατ
αλλ·ϊ φοδόιιβϋ'ί τώ: 6 κ»
πιτά-ιος 61 μιτάνοκονε γιά βαϊ
μβ9 ιίίτε χαΙ Ισιβς νά μΐ
δΐυΐ '4λλα τα ηρίγμχτ»
^ αλλοιώτιχο δρίιυ.Ό
ο«ς μου δ χοϋιίνας α«ίθχν« τό !
6?άδ« χι' βδΐ4 Ηιιοξι χάθι
Μ Λ μΐρα Οατιρκ αΐϊδτ^ν χη*ίι(α
τοϋ ηχΛΪοΛ μου ποος τό
πχγε?4 απίγΐυμ'χ γεμιίί:* δμ!
χλη, έστικίμου/ οτήν πίρτα τοθ
Πϊνδογεΐου άπορροφημένίς
τίς ΘΧ-βιρέ; σχίψιΐς μιυ,
εΕδχ χαΚβΐον νά
άογά. Ήταν Ι'αςστο;β^ς γιατΐ Ι
μέ ΐ& μπααΐοθνιτου τον δ?ό
μτιροατά (ου «ρΝ προχωίήση.
σχυφτβςχηβ τα χρίνια
κι' έφϊροθοε» 1*χ χουρκλιάριχο
ναυτι«οΟ.Π9ΐέ μ^υ δέν είχ*
έμφάνιοι
βηίοΊΐαι αιί
την ηβρτκ χι' βίχΐαε ν* )έγη αί
τίνα μινίτονο σλν ψιλι·»9ία.
—Ιΐ3ΐος χαλός άνθρωη^ς
κτ] α'Ιη φτωχδ άίμνιχτο,
το φ(Βς τού, τ$ν πχχι[1* τοκ, τή"
Αγγλία, ποθ βίίαχΐΐαι τώ;*;
—ΕΓίκι στ» πανϊοχιΐι «Ναύχρ
γος Μκέμπνβ» σ:άν χέληο τοθ
Μίόρου Λίφου, χκλέ μου 4θρωιΐ
τοθ ιΕλιϊ.
—Ά>ο6ω μι4 ιΰ/ινιχια ϊω'ή
μιά φωνή νέου. ΜίΟ δίνΐις τί χέ?
οοιι καλίκαιδο νά μπ& μέβτ;
ΤβΟ 15ωοϊ τό χίίΐ χαΙ τα ά' >ηι
ξ« μέ τέτοια Εύνιμι κ:ΰ μ' Ιιιψ
χρθος (δ ώ; χαΐ ΘΙλτ,αχ νχ τ' «η>
τραβήξω. Ό οτραβές 8μ»ς μ' ι
α»ρε πρός τό μέρος του σΐν χου
—ΚαΙ τώρρ, μοθ είπι, πήγαινέ
μΐοτοθ χαπετχνιοιι.
—Κύ;ι», τοθ εΐπ», δρχίζομα
ϋ
—*Α1 Ιί3ι; Πήγαΐνέ με στοθ
χαπετάνιου γατΙ θ'.Ο τοαχΐζ» τα
λά
—Κδριέ μιυ, γιά τα χ«χλί αας
τοθ εΤκα.Ό χα«ετίνιος Η* εί·1·
κ»; ήταν. Φίρνιι βδλτ·( >1 μιά
μνχαΐρα θιόρατη στό χέ;ι. Κ
ος ιϊλλος πεθ ήοθΐ...
—"Ελα, τράδα μπρός!
Πό τέ μου ϊέ^ &%ιυα% φ»νή τό
σον άγρια αίν τί) φωνή.τκιίνου τοθ
αίραδοθ. Μ' έτρδμαξι πιρισ:ό·ΐ
ραν «πό τόν πίνο ποδ Ινοΐω^Λ αι*
σφ'ξιμο τοθ χιριοθ. 'ϊπή-ίονσ
χαΐ τόν ϋφερα ατήν πορτα. Ό χ«
πετάνιος χαθίτ,χνε μέοχ άποβλα
χωιιένίς άπό τό οβθμι. Ό ατρα
6}ς άχοομπώντας Βλο το βίμά τού
έπάνν μου:
—Πήγαινέ με μκραβτά τού χι
8τ«ν μέ δίλης άνιίχρυ τού, π
Έης φΐλος οβυ, Μπ'λλ.Άν
τ % π|ς τόχε νά τί θι σοθ χάν».
(συνεχ(ζβται)
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
Τό θαλαμηγόν «Άκρόττολις» τοθ όποΐου επερατώθησαν αί άνακαι
νίσεις καί ή έτησία κρατική έτΐιθεώρησις, τό νεώτερον καί εθσταθέ-
στερον σκάφος ποθ έπανβρχίζει την Κυριακήν μέ την συνήθη τουάκρφει
1 αν τάς προσέγγισις τού πρός χαράν δλ©ν τ*ν ταξειδ«υόντ·ν,
| ΚΟΙΙΝΩιΊΙΚΒ
ΑΡΡΑΒΩΝΞΣ.— Ό κ. Χρ. Ίνιω
τάκης καί ή ΔνΙς "&οασμ(α Ρασιδα
κη ίδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν
ναμου.
Γύοω στήν πόλι μας.
Η προσέλευσις των άτΐόρων ένώ
πιον των Δημοτικόν σύμβουλον
είς τούς ότοΐους ανετέθη κβτά. το
μεϊς ή καταγοαψή των έξακολου
Θεΐ δχι βμοες Οσον Θά Ετΐοεττε μβ
Θοοικως.
—Ό λόγος δέ Είνε βτι ιταρό: την
εύρεΐαν Βημοσιότητα ή ότΐοία έδό
Θη είς την δντως έπαινβτήν ταύ
την απόφασιν τού Δήμου οί τιερισ
σότβροι ,πτοχοι καί ένδεεΐς δ*ν
Ιλαβον εΐσβτι γνώσιν.
— Π' αύτό φρονοθμεν ΰτι καλόν
Θά ήτο νά φροντ'σουν καί οί Ιε
ρεϊς ώστε να γνωστοποιηθη εύρότε
ρον μεταξύ τθν ένοριτών των
ή έν λόγω απόφασις τοθ Δήμου.
—"Ολίγον κατ' ολίγον ήρχισαν
καί τα αρτοττοιεΐα να συμμορφώ
νωντα πρός τάς ΰιτοδεΐξεις των
έντεταλμβνων όογάνων.
—ΟΟτω ένάχιστα άμτοποιβΓ·:
ύηβρχουν άκόμη ποΰ να μην είναι
έφωοιασμενσ δια «ροθηκον είς τάς
οποίας τΐροφυλάσσονται οί #ρτοι
άπό τί* σκόνες κσΐ τίς μυΓγβς.
—Όλΐγες άκόμη ήμέρβς ύιτολεΐ
πονται διο να άρχίσουν αί γοα-
πταΐ εξετάσεις των μαθητων των
δημοτικων σχολείων.
—ΟΙ ττρονοητικώτεροι των μάθη·
των έπεμελήθηναν ήδη ώστε νά Ε·
χούν καταρτισθή ή σχεδόν καταρτι
θβ είς τα έξεταστέα μαθήματα.
— Πάντως δλοι άναμένουνμ» χτυ
ποκάρδι την Εναρξιν των έξετά·
σεων.
—Πληροφορίαι έκ τής ώπαΕΘοου
αναφέρουν Οτι ό θερισμός εύρισκε
ται τάς ημέρας αύτάς είς τό ζενΐθ
τού,
—Τα άλώνια (χούν γεμίσει άπό
τα δεμάτια των χρυσών στ^χεων.
—Ό 64 πληθυσμό-; τον χωρίων
Εχει ξεχυθη ε(^ τούς άγρούς του
διά νά συγκομΐστ] τόν πλούσιον
καριτό.
— Αλλ' οί γεωιγοΐ αίσθάνονται
άκόμη καί μίαν άλλην Ικανοποίησι.
—ΔεκατρΙα πλήρως κατηρτισμε-
να συνεργεία περιέρχονται τούς
έλακΰνας διά την καταπολέμησιν
τοθ δάκου.
—Κατά τάς προβλέψεις δέ των
έτιΐ κεφαλής αυτών γεωπόνων ή ά-
πόλυτος εξασφάλισις τής «αραγώ
γής δέον νά Θεωρήται πλέον |
βεβαία.
—Χθές Πέμπτην έώρτασεν ώς
γνωστόν ό ναός τής 'Αναλήψεως
"Ακ Τόμτιιας.
—Είς την τΐανηγυρικήν αυτήν
λειτουργίαν συνέρρευσβν πολύς
καί έκλεκτός κόσμος φιλεόρτων.
—Όσον παρέρχωνται αί ήμβ
ραι ποχνώνονται οί τάξεις των
Φΐλων τής Θαλάσσης.
—"Η άκτή 6τσι τής Τρυπητής
παρουσιάζει κίνησιν καθώς καί γβ
νικως ή παραλΐα βπου έιτιιΐολΛ
ζουν κολυμβηταΐ καί σπανιώτερσν
—πρωΐττρωΐ, ή βράδο βράδυ—καί
κολυμβήτριαι.
— ΟΙ ιελευταίες ήμέρες υπήρξαν
άρκετά δροοτερές ώατε νά άνα
κουφΓσουν τούς.,.. ττολυθερμαΐνομέ
νους.
— Πάντοες οί καιροσκόποι έπιμέ
νούν Οτι ή δροσιά αυτή δέν Θ'
άργήση νο δώση την Θέσιν της
είς νέον «κθμα καύσωνος».
—Ή μεθαυρισνή «έργασιμος Κυ
ριοκή» Θά τηοηθη καθ* α μανθανο
μέν Θρησκευτικώς άπό Ολον τόν
εργατικόν κόσμον τοθ Ηρακλείου.
—Τοιουτοτρόπως ή εύγνεομοσ*
νη τής πατρίδος πρός την ωραίαν
αυτήν χειρονομίαν των έργατων
υπέρ τής ΆεροττορΙας μας Θα είνε
μργάλη καί διά την εργατικήν μας
περιφέρειαν.
— Είς τοθ Πουλακάκη ή «Πριγκή
πισσα Νάντια» συνεκέντρωσε χθβς
τό βράδυ κόσμον καί κόσμον.
—Πρόκειται περΐ μιας ταινΐας
δκρως ενδιαφερούσης καί συγχρο-
νισμένης.
6 Ρίχβρτερ
—Τό ρεσαδλ τής δίδος Έλ.
Φανουράχη.
Τάς βραβυνάς ώρας τής προχθές
εδόθη είς τό Θέατρον Πουλακάκη
τό ρεσιιάλ τής δίδος Ελευθερίας
Γ. Φανουράκη. Τό Θέατρον ήτο
ασφυκτικώς πεπληρωμένον άπό
τόν έκλεκτότερον κόσμον τής πό
λεως μας, τιμήσαντα μέ τήνάθρό
αν ττροσέλευσΐν τού την πρώτην
καλλιτεχνικήν εμφάνισιν τής συμ
πολΐτιδος κα? λιτέχνιβος. Τό πρό
γρπτμμα πλούσιον καί εκλεκτόν.
Ή δ^Ις Φανουράκη, παρ' Ολην
την ίθλογον συγκίνησιν τη; ποθ
έπανευρΐσ-ετο είς τό προσφιλ4ς
περιβάλλαν τοθ τοιτου τής γεννή
σεώι; της, ώς καλλιτέχνις πλέον
καί δή άνεγν» ισμένου ταλέντου.
έτραγοοδηοε τόσον εξαΐσια ώστβ
είς κάθε τεμάχιον τοθ κρογράμμα
τος κυριολεκτικώς άπεθβοθτο άπό
τα χειροκροτήματα ολου τοθ κό
ομού τι Ο Εσπευσε νά την Ακοό
ση καί την Θαυμάση.
Γενικώς τό ρβσιτάλ τής δίδος
Φανουράκη εσημείωσε σπαιΐαν επι
τυχ(αν, έδραΐωσβ 6* την φήμην
της ώς μοναβικής καλλιτέχνιδος
τοθ ασματος.
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΛΟΓΙΑΔΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ2
ΠλατρΓα Αγ. Μην6
Τηλέφωνον 433
Ειδοποιεί την άξ. πελατείαν
τού Οτι επανήλθεν έκ τοθ τάξει
&Ιου καί Θά δέχεται 8 -12 1|3
μ. μ. καί 3 1)2—7 μ, ιι.
ΠΜλιΙτκι είς Θέσιν Μπεντεβή Κα
μαρα Ηρακλείου, βμπελος σουλτα
νΐ 20 περΐπου έργστών μετά συνε
χομένου ελαιοφύτου μέ 40 έλαιβ
δενβρα καί έντός σότοθ καί είς
τόν Δημόσιον αμαξιτόν δρόμον
οΐκΐα διώιροθας. μετ* αποβή κης,
πατητηρίου κ.λ.π. Πληροφορίαι κα
ράτψ Ήρακλή ΚαραμπΙνη Μί
*
Α Π Ο Ρθ β 2 11
οουν κβΐ αλ*»
τ,3:ϊ
°Κ ΤΟΟ λ,Λ»
ολίγον ίΓήμο°·
1 **
Ιχουν γ«|
ϊουσών
«μ*-, τβχβρΐβ;
τους αγροθς τού
°ϋ τον κλούο,ον
>·>γοΙ οΐοβάνονΐαι
4*λη Ι
η Ικσνοϋοίηοι,
λήρως κατηρτιομί.
ηεριέρχονται (,(|ζ
«ήν κατατιολέμηο-
προβλίψβις 64 των
τΟν νεωπόνον ή 6.
Ιλιαις τής ηαραγο
εωρί|ται πλέον Ι,
[Την έώρτασεν ώς
ή ή
πανηγυρικήν οθφ
7υνίρρευσν «όλος
όσμος θιλιόρτον.
ρέρχωνται οί ήμί
ται οί τόξεις τδν
ισσης.
ίιοι τής Τρυπητής
Ινη^ιν καθώς κσΙ κί
ιλΐσ διτου 4ιν«οΜι
«1 καΐ απσνιώπρΛ'
Ι βραδυ ρρά&υ-κοΐ
ΐίΐς ήμέρες ήρ
(,ίς ώ ότε νό πνα
►ς..,. ιτολυθερμαΐνομί
ι ρε*·ρ«'
ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
27βν
Τώ 1817 εΐχε φήαην ό Πβλλεγρίνηρ, ώς λιγόφω
νος άοιβόΓ, καΙ ή κυρΐσ, Βιγοττίνη, ώς όρχηστρίς,Ό
πρίγκηψ ΤαλλΐϋΐΑνδος. υέγας τότε ούνάρχης καΙ
6 ΆβΒβ: Λοθη-, ύτΓψήψος ύιουρνός βπί των Όι*ο
νοαικων, ίβνεπον αλλήλους ώς πάλαι *οτ* οί μάν-
Τ'ΐς, διότι αμφότεροι οδοί είχον εύλογ,ήσει ε" ν ΤΛ
πλατε'σ. τ() καλουμένη Πεδ'ον τοθ "Αρεως, ώς Ιεριΐς
καΙ ώς ά-δοβς έ των γβοαιοδντ» > τβς αργ^ς Της έ·
ηαναστΛσ»ω-, την καθ·οώσασαν αότ*ς εθνικήν
οοτήν τής 14 Ίιυλίου 1790 βό καί ϊΐ^β άφοοι
ίιιειτα υπό τοθ Πάπα καί καθαψΕθ{) 6 Ταλλ·ϋ)άν·"
βος, καθς» έπίσκοπος.
'Εφαίνοντο ακόαη είς τάς βενβροσΓοιχίας τοθ
αύτοθ τούτου Πεδίου έρριμμβνοι έν παρσβύσ ω 6γ-
κώδεις τινές κύλινδροι ξύλινοι, κατακείμενο. υπό την
βοοχήν καί σηπόμενοι έντός των χόρτω«, κυανοβΐ
φβΐς. μβτά χρυσόν, άλλά μόλις διαχρινομένων ώς
τοιούτων, ά β των καί μελισσων, έμβΚηιιάτων τοθ Ναι
ποΚέοντος. Ήσαν δέ ταθτα οί στήλαι έφ' &ι πρό
66ο έτων, εΐχε σ η^ιχθβ έν *ώ Πεδ'ω τοθ "Αρεως
τό ,βήμα τοθ αύτοκράτοροι;, έπιστρίψαντος έκ τής
νήσου ΈΧβας. Δύο ή τρείς των σ'ηλων τού-ων έ
κάησαν ίΐς τάς πυρός των ξένων στρατευμάτων τι
νές δέ των σωζομένων ήσαν ίτι ήιαυρωμέναΐ
χακεΤσε υπό τοθ καπν90.
Κατά τό οότό ίκς 1817, ό συνταναατάρχης
Σέ>β άπήοχβτο είς Αίγυπτον ίνα γίνη Σουλεϊμάν
πασοας. Είς τα άνάκτορα τοθ Λτΰβρου {ξηλε'φβτο
τό Ν, άρχιχόν στοιχεΤον τοθ Νιπολέοντος. Ή έν
Παρ σ'οις γίφυοα τής ΆουστερλΙτοης μετωνομάζε
το γέφυρα τοθ ΒασιλικοΟ κήτιου. Ή κυρΐα Κοττίνη
έφηαίζετο ώς πρώτιστος συγγραφίύς τής ίποχής.
Τό Ίνσατοθτον άΦ σβ διαγραφόμενον άπό τοθ όνο>
μαστικοθ κατολόγτυ οΰτοθ τό δ^ομσ τοθ Ακοδημοΐ
κοθ Νιπολέοντος Βονοπάρτου. Ή > υ?Ι« Στάβλ ·Τ
χεν άποθάνει πρό ενός ή^η Ιτους. Ο' τοθ 1815
προγρσφέντες πολίται κοθυβρζοντο ότι ό εφημερίδα
γράφων έκπορνιυομέν ών, βι' εφημερίδων μσθάρ
ν ών. Πάντες τί επί τίς ούτοκρατορίσς δΐαπρέπον-
τες επί σο|'α, νοημοούνυ ή άρει β άπώλεσαν τό
προτερήματα τοθτα επί τής Βασίλειος. Ό περίφη-
υος ήθοποιός ΤαλμΑς ?εν ήΓ0 πλέον άνώτεοος τοθ
ή9οποιθΟ Διΐνος· ό Σςύλτ εν οΰβεμ α μάχτ] ήθλησβν
ούτος ό Ναπολέων πλέον Βέν ήτο μεγαλοβυής ά
νήο.
Σπανιώτατα επ στολαί πεμνόμεναι διά τοθ ταχυ
βρομβίου '(ς έξόριστον τίνα πολίτην "φθανον είς
τόν πρός δ ν όρον οί αστυνομίαν εθεώρουν ώς θρη
σκευτικόν χρέος τό νά τάς διακόπτωσιν Υπήρχεν
άβυσσος μετοξύ τοθ προφέροντος Ναπολέων
χαί τοθ προφέροντος Βοναπάρτης: μετοξύ τοθ
άποκαλοθντος τα είς την Γαλλίαν ε(σελάσαντα
να στρατεύματα έ χ θ ρ ο Ο ς κοΙ τοθ άποχσλοθν
τος αϋτά συμμάχουο. Πάντες εί νουνβχεΐς ή
σσν τοθ φρονήμα-ο; δτι ώ/,3το διά παντός ό οίώ>ι
των επαναστάσεων, κλΐισθβ'ς ΰνό τοθ βασιλέως Λου
δοβ(«οι,ΙΗ'.ΤοΟτον έπωνόμαζο> €'Αθάνατονσυντάκτΐ]ν
τοθ Χάρτοι»1 είς τόν άνδριάντα τοθ προπάτορός
τού, Έρρίκου Δ'. έχαράττετο ή λέξις Ανάστασις.
Τό επί τής ο ύ τοχρατορίας έπιτρανέν διοζύγιον
ιΐχε πάλιν καταργηθή. Τα λύκεια μβτωνομάζοντο
γυμνάσια. ΟΙ μαθηταί αυτών εΤχαν είς τα περιλαΙ
μιά των έπικέντητον χρίνον χρισ)0ν. Ό λόρδος Βύ
ρων μόλις ήοξατο φημ ζόμενος. Γάλλος τις ποιηΐήο,
ό Μιλλϊβουσ, τόν ανήγγειλεν εν τισι ϋποσημειώσει
λόρδος Βσρώντις. "Υπό τα παράβυρα τοθ Κερσμι-
χοθ, έντός τοθ ποτσμοθ Σηουάνα, επήγαινε καΙ
ήρχετο πι;αγμα τι παφλακίζον, κσ©ώ; ό κολυμβων
σκύλλος, καΙ συγχρόνως καπν,ζον μηχανή τις καλή
μέν Γσως, άλλ* ουχί διά μέγα τι· *ΐ6ος όθύρματος,
κενόν όνειροπόλημα, χίμαιρα φαντσσιοπλήτου ίφευ
(έτου τινός, εΊ* ατμόπλοιον. Οί Πατρισινοί εθεώντο
αότό άδιαφόρως. Ό φυσιολόγος ΚυβιέροΓ, τα μβν
των ομμάτων έχων επί τής Γενίσεως, τό βε επί τής
Φύσεως, προσεπάθει νά ευαρεστηθή είς τοος φιλο
θρήσ«ους,—-διότι συρμός τότε έπε«ρά η« νά Φαί¬
νωνται φιλόθρησκοι πάντες,—συμββοζωιτ τα όπ>-
χτά μετά των (βρων Γράφων, καί κολακεύων τόν
Μ«ϋσήν διά των μαστοβόνΓων.
"Εβλεπες προδότας νά παρουσιόζωνται ο Οτε προ
σέχοντες νά κουμβώ ωσι τό φόρεμά των α»θρωποι
οΐτινες είχον μετοβή βίς τό εχθρικόν στρατόπβδον
τΛν παραμονήν τής σι,μπλοκήτ;, τύϊόλως Ικρυπτον
υπό ουστολής την άντσμο βήν ή' είχον λόβει διό
το κίνημα τοθτο, άλλά πβριεφεροντο άνερυθριά-
στως, έν σταθε(Λ μεσημβρ α έν δλφ τφ χυνισμώ
τοθ πλούτου καί των άξ'ωματων των. Αναιδεΐς λι·
«οτάκται, έξέφροζον σϊρογγύ>φ στόματι την μοναρ
νι»ή* των άφοσωσιν.
Ί»ού Λνσμιχτα πανθ δ?α τοθ λησμονημένου οήμ«
ρον 1817 ίτους έπιπλέουσιν. Ή ίστορ α παρορά σχε
δόν δλα τα χαθέκσσΐα ταθτσ, οθιβ δύναται βνλως
ιΐω- διότι θά την κατί«λίζβ τό διιειρον. ΚαΙ δ,ιως
ο 5 ται ο ί λεπτομέρειαι. &: άτόιτως άποκαλοθσι μι-
χρβΓ —διότι ού!>' είς την άνθρωπότητα υπάρχουσι
μικραί πράξεΐΓ, ούϊ' είς την βλάστησιν μικρά
λζ—είνε ώρέλψοι. Ή μορφή · των αΐώνων συντίθε
τσι έκ τής φυσιογνωμίας των *ν"*οτών.
Κατά τό αύτό τοθτο ίτος 1817, τεσσατρες νέοι
Πΐρισινοί Ιπαιξαν τ! άσαιότατον.
Τετράζυ( :
ΟΙ ΠίΡΐσινοΙ ίδτοι έτύγχβνον γεννήματα τεσσά-
«ων διαφόρων έπαρχ.ων τής ΓαλλΙας. άλλ' ήσαν
*ηιτη-αΙ καί φθΐτητής σημαίνβι Πατρισινός. Έφοίτη
εο »1ς Παρισ'ουί έγβννήθη; είς Πΐρισΐους.
ΟΙ νέοι οδτοι ήσαν άσημοι, δ κόσμος βΧέπει παν
τανοθ τοΐαθτα πρόσωπα. τέσσαρες τίνες έκ των τυ
νόντίίνοΰΓεκαλο'. οΟ« κατκοί- οδτε εύπατΐβευτο.,
ο6'« άπαίδευτοι' οθτε ίξοχοι διάνοια-, ίΰ:« βλάιιες·
ιΐίον δέ την ώραιότητα τοθ έρατεινοθ έκεΐνου Ά-
«ρ-λΐου τ»1ς ζωΐς, 8 ϊης καλείται εΓ «οσι ί τη.
Ό μέν έξ ούτον ώ'ομάζετο Φίλιξ θολωμής. δ
Λνστοζίρης' * τρίτος Φαμσβέλητ:, ό τέταρτος Βα
ς. 'ΕννοεΤται βτι έκαστος εΤχε μίαν τινά έρω
|··Μχ!|ετα.>
ΤΗΣ -ΖΟ11Χ
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΥΓΙΕ1ΝΗΣ
Ετιτοαπέ'Ίος ύγΐίΐνή
ΤάδιατηρηαέναΤρόψιμα
Γ'.
Ν' απορρ'πτετι άπολδ'»; χαΙ
χωρΐς συζήτησιν χάθε
νο» τρίφιμαν 11 τε ανοικτόν
κλΐΐατον είς Βαγ·!*. τό οποίον
5έν Ιχΐι χαλήν δψιν φυοι«ήν,
I-
χιι αφρόν χαΙ φυσ^λλΐίας είς
τον χυμόν τού χαΙ πρό π«ντ»ν ά-
ναδΕδει χαΙ έλχχίσιην ά'χημην
ή Οτοπτον έΐμήν: Κονσίρβαι ι2ς
κΐί χλιιστέν, πιΰ ιΐ'ε φοιισχω-
μένον (μπομττε) απ' Ιιιάν», ϊ|ν ιΕ
νέ χαλή. Μή τρήγετε ώμόν χα·
νένα σαλάμι, λουχάνιχβν, παατέν
έας ή λαρ&ί. Τό χβιρομίρι ηρί·
πει νά ι(νε ώ;αίου χώ
ατεριβς συστίσιως χαΐ το
χαΙ τί λΐπρς- μέ την
δβσάρεοτον δΐμήν ή γεδοιν, γ
' ττίντω; χαΙ τό χοΐρομίίΐ χά
λόν είνε νά τρώγετβι τηγανιστόν
διά ηβ« Ιιδεχίμινον.
Τα ψτριχά παοτά τοθ ββριλυθ
ιίνε αρχετά ιίλιχοινή, διότι Ζέν
γελοθν πό-έ την δίφ(,ηοιν μέ την
ΙλαχΕοτην χαχ^ν δαμήν χά Ι πλα·
Βαράν ούοτβσιν, άπορριπτία. '0
δαχαλάες, άν χαΐ τρώγεται μα
γειριυμένος, ίκωαϊήποτι πρέπει
νά είνε μήτε πολι» ξ—ρος χά Ι 15
Ηκηΐες, μήτε νά ίχΐ δαριΖϊν
μτ>ν ζυμώοε»ς χαΙ πο?ΰ μαλκ-
κ·μί>ην οάρχα. Τα ψχρΐχά «Ο
χουτΐ'.Ο νά τρώγωντβι άμεσος μέ
τί Ινοιγμα τοθ χουτκθ, άφοθ ί-
2τ]τε κρβτον &» είνε χαλϊ}ς 2ψι-
«ς χαΙ 4*ευ οίμής- δοκιμάσατέ
μαλιστ», κριν άνοΐξετε το χουτΐ,
νά τέ ρ'ψιτε είς βράζον νΐρό ΙπΙ
5 λιπτά. Έπ'σης τα Ιντός λ!
«ουτ;, ελαίου, £ξ?υς ή βΐλμτ,ς δι-
ατηοούμενα τρόφιμ» νά μή Ιχουν
μήν ταγγίλας ή ζυμώσιως· ή
όσμή 5δρο8ε(οο τβν λαχάνων πού
Ιχουν πο>ο θείον
II*
είνε 0το·
πτος.
Την Βιραηεΐοιν τής δΐ)λΐ)ΐηρια-
αε«: βοιής ποΰ μπορεΐ χαΙ νά
π»ρέλθη άκινίύ/Μς μΐ αρκετάς
μίνον ενοχ)ή3εις, άλλά μποριΐ
χαΙ νά έ «θίστΒ τίν ά'νθρνπον είς
κίνδυνον Θανίτ9υ, «υαΐχι Θ1 ά
ναλάβη δ ίατρίς. διίτι δΐνπρί
χιιται πε?1 ηαρωνυχίίος ιδ:ι εί
νέ δπίθεβΐς έ/ος άιλοθ χοιθϊΒσΙ
ου, τό οποίον οΊποοΐήποτε πρίπει
νά πάρη χ«νε!( άμ'σως μίλΐς α!
αθχνθ^ τάς πρώ'α; ένβχλήοετς
(θειϊκόν νάτριον 40 γραμμάρια Βγ,
αλελυμινον είς μιοό ποττ]ρι ζι
βτ4 νερί). Ό Εχτρος μίνον εΐ^ε
είς Ρέαιν νά παρακολουθήση
ΧατάοταοιντοΟ άρ^ώκβυ,
ββν δι" Βλων τ»ν γνβοτ&ν ταυ
τόν δίγανΐσμίν ν' αππ·
ΐ διά Τβν Ιντέενν (καθάραιβ),
διά τβν νεφ»βν (ϊιοορΐ)τιχί) τό
δηλητήριον χ»1 τάς τβζϊνας τ)ς
τροφν,Γ. ν' άπολιιμανη Βπνς ήιπβ
ριΐ τό αίμκ μέ ένΐαεις ί?*ν,
μέ ένερΐχά άνιισηπτικά κλπ.
χβΐ νά τονώαη την χαρδίαν χ»1
τό νευρικόν αύαΐημ» ικύ είνε
Ιΐοιΐια νά κκραλύηυν.
ΚαΙ μίαν τελευταίαν, άλλά ότου
ίκιοτάιην Οϋμίίΐιλή/. "Οίοι Ιπα
θαν χάκοτε ήδπΐφίρουν πίντο-
τε απε καθολογινήν τίνα χατίβτα
οιν τ6ν νι«;ρ«ν, ανετιάρχειαν νε·
ςρρι* ή'. λευχομχτουρίαν ή χαΙ ά
πλ*)ν ψιμμίαοιν, ϊοτο» χαΙ δχι
πραγματικήν νιφρίτιδα, χβΡώ;
χβΐ 5οοι Ιχβυν Ιπίβτ/ς άνεπ*ρ>ε(
χυΐ χαχβς λειτοϋί^οθν τό ήπαρ,
χαΙ ιίλος ϊσοι είνε 6ποχεμΐνοι
Ιξ άρθριτιχ^ς ίυοχροιοίας εί(
Βερμκτιχάς καθτ)οε'ς οίαοΒήκο
τι φύσεως χαΙ σοδαρότΐίτοί, έν
άλλοις λίγοΐς ίοβι ίέ> Ιχουν έν
χβλϊ χαταοτβαει τα δ?γανα δι"
ώ; άκεκχρίνονται ή Ιξουίετεροθν
ται τα ·ν τφ «ργανιαμφ παραγί
μενά ή Ιξβθεν είσχγέμενα Βιά
τβν τροφβν 6~λ~τ^ρΐ0', Βλοι αΰ
τοΐ χαλά χαΙ φρένιμα θά κάμουν
νά μή 6αζ·υν ποτ! οτό αιίμι
τρέφιμα 5ια·ΐτ)ρΐ)μίνα, οιονδήποτε
«ίλήζ π·;έ-τος χαΙ ίι ιΝι. "Αν
6 τελείως 6γιής είνε 5κοχε(μεν·ς
ίη»ξ είς ενδεχόμενον ίτιλψηίΐχ
σιν, κ&τβΐ ι [νέ Βέκβ χ«1 ίατο
φοράς περιοβίτερον.
Τοθ ΙβιτροΟ Ι.Γ.Α.
Όταν άνοράζετε
σαπούνι.
Ζητεΐτε άπό τόν προμηδεοτήν σας
ΜΑΡΚΑΣ .ΠΕΤΕΙΝΟΣ' ΔΙΑΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΑΡΚΑΣ «ΑΘΗΝΑ" ΔΙΑ ΛΕΥΚΟ
Είναι σαπούνια τελείβς ούδέτβ-
ρα καΙ άβλαβή, κατασκευαζόαενα
άπό τα καλλίτερα ύλικά επιστη¬
μονικώς, καΙ ο Ι κ ο ν ο μ ι β ώ ·« ·-
τ α είς την χρήσιν.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Ε.
'Υποκαταστήαατα κ«1 άντ«ποκριτ«1
είς τάς κοριοτέρας πόλεις της "Ελλά¬
δος κ«1 το» Έ5·τβρικο§.
Ταμιΐυτηριβν καταβίβΐι, έν ίψΐι
καί επί πρ·βσμία.
Δάνβιβ επί ένεχύρ· £ρπορβθ|»άτ·ν.
ΈκτέλΜΐς παβηί
ΐ 6
^ τρακιζΐΝΐΙι !ρ
οροβς.
Αί τιμαί σταφίδων
καί οΐνων είς την ξένην.
τα χυχΧοφιρ^βιν αχεχι-
χίς δελτίον, ή χίν-ϋΐς τ^ς Σ(χψι
δ; Λ«5ίνοϋ χοτά την
ν ίίϊ^μάϊϊ υπήρξεν
λογος ΐής προτ]γΐ]θε[οΐ){
θε!α-ς τ(|ς βΰ'τ]ς χ)ς
Κατ' ε*5-ς ή χίνηιις τής Σΐιφιϊα
πας οητ]ρξεν ή άόλουθβ(:
Κοοινθΐαναί.—Ή άγβρά κξηνο
λούβτρε χαλαρά. Ό(γαι πράξεις
Ιώ^,αχν ίπΐ εύθηνβν χυρίος
ή, Α&ίτρβλιανβν—«ορινθι-
αχβν άναιφέρονταΐ αρκεταί πωλή-
οεις. Αί Βρκγματοποιηθΐΐοχι ή
άχοιοθεΐβαι τιμαί δπήρξΐν αί ά
5λθ Πύ5γ^ 28)—29), Άμ»
λιάϊος 29)—30), Ζ*«ύ-8ΟΙ/3Ο)6—■
32), Πϊτρεΐν 30)—32). Κίοφου
32)6—34), ΠχτρΑν (3κΐ3 ) 35)—
36), Κδρφοιι [η& ) 34)-30)6,
Αίγίου (ψιλκ μιτρια) 35)-38),
Αίγίου (γουλά μίτοιο) 36)—-47),
Αΐτραλ. 30)-45)
Σουλτανίνοιι.—Έ άγερά 6πτ]ρ-
ξεν ΙηΕβ-ς ήιεμοί. Αί γνωιθεΐυχ
πρίξεις περιεοτράφι^βχν χυρίβς
έκΐ χαρκοθ κρβελεΰαεης 'Αυΐτρα·
λ(βς νέας ίοοδείβς. Τιμαί Αύοτρα
λΓβς 41)—46), ΚοΒ(ν8!*ς 56)-
65), Κ^τ-ς 48)—60). · Σα^.ης
41)—48), Π'Ό^ί 36)—46), Νο
τί*υ 'Ατοι^ς 36) -40), Κοΐλλΐ-
φ»ν!αις 40)41).
"Οαον άφοζφ. τού οΐνβυο ή άγο·
ρά χ«ά την πχρελβοθοαν Ι55βμ4-
δα παρουαΐίβθΐ] γε^ικθς οτίοιμος.
Αί τιμαί είς τάς δΐαφίρους χώ·
ρ»ς ήιαν χχλαραΐ ίϋία Βκου δέ είς
Ιταλίαν δποιι αί έργχαίχι ή"5«ν
Ιντελβς χαλαραί.
Ή Οδπ«ρΙ« ποοαρίρΐι τοί»; οϊ-
νους της είς τάς Βιαφίρους άγοράς
τάς εί3χγ€ΰ9ΐς τούτους (Ελβετία,
Γερμανία χ. Λ) προοπνθοθσχ νά
έντελβς τα δπάρχοντκ
τα. Έν Αυστρία περινρί-
πλέον αί είσχγιογα! οΐνων
είς τό ελάχιστον έ"φ είς Γαλλίαν
σανεχΐζεται μικραγερά ε Ι ν» ν Βιά
την κάλυψιν τ·ν άμέΐβν μίνον
άναγχΐν.
—Έκδρομή εί; Αθήνας.
Όριαθείσης ήμίρ·ς χρ
αίς δι' Άβηνβς τίιν Κυριακην
13αν τρέχοντας μηνο;, ηρβσκκ
λο6μ·ν τούς συμμεβίςοντκς δπως
συγκΐντρωβώσιν είς τβ γονφβΐον
μου την τετάρτην άιτβγϊΐιμβτινήν
ίίρβν τής Κυριακάς,
Ο. Κβυςράάκης
Αγροτιχή Τρ4π·ζ«
τής Ελλάδος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
Τό ΰποκατόστημα τής Ά-
γροτικΓΐς Τραπέζης τής Έλλό
βος Ηρακλείου ποο*τρόσσε'
την 23ην ΊουνΙου 1937 ημέραν
Τετάρτην κοί 5οσν 11—12
π. μ. μειοδοτικόν διαγωνισμόν
δια ένσφρσγΐστων προσφορΛν
Ανευ όρΐου μέ εκπτωσιν επί
τοίς εκατόν επί των τιμδν μο
νάδος τοθ τιμολογίθυ κρός
άνάδε ξιν βργολάβου 8ι« την
χατασκβυήν τοθ Έλαιουρνε'
ου τοθ Συν)σμο0 Άγίου Μύ
ρωνος Κρήτης.
Ό Διανωνισμός γ«νήσεται
είς τσ έν Ήρακλϊ'φ Γρα-φεΐα
τοθ Ύποκαταστή'ΐατος τής
Α-Τ.Ε.
Ή βαπάνη προϋτΒλογίσθη
είς δραχμάς 840 000.
Ώς εγγύησις θέλει κατσβλη
θί| 5 ο)ι έπ( τοθ πρ-ϋτολογι
σθέντος κοσοθ είς μετρητσ
ή γραμμάτια παρακαταθη
κων κα[ δανείον ή έγγυητιχήν
επιστολήν ανεγνωρισμένης
Τραπέζης.
Πνονται δεκτο! έογολ^βαι
Βηιιοσίων έργων πάσης ταξβ
ως.
Μελέτη καΙ συγγραφή υπο
χρβώσνων ?ύρ!σ«ονται κατα
τβθβιμένα ιίς τα γραφεΐχ τοθ
'Υκοκατασιήματος Έντσθθα
καί πσρα τφ Κεντοι^φ Κατσ
σ-ήαατι τής £ΤΕ (Τμήμα Γε
ωργΐ'ής Μησνικτ)ι) Αθήνας
('Α«αδημ(σ.ς 50) δπου ο( έ*8ια
Φβρόμενοι ϊύνανται να λάβω
σι γνασινπροσερ^όμενοι χαθ'
έκσστην 12—1.
Ή έγκρισις τον άποτεΧε
σμάτων τοθ Δ'αγω/ισμοΟ έ
ναπόκβιται είς την απόλυτον
κρίσιν τή; Διοικήσεως τής 'Α
γροτικης Τραπέζης τής Έλ
λαδος-
Έν Ήρακλείφ τβ 9 ΊσυνΙ
ου 1937.
Άγροτική Τραπέζα τής Έλ
λάδος, 'Υποκατάσιημα 'Ηρα
κλείου.
-_»λλι1ψΐι( είς Χ«νί«.
Είς Χκν(« αυναλαφβη β 12·τίις
Σιτθοβς ΚερινάΜης διότι άφήρε-
σιν Εν χρυσουν ωρβλονιβν ά{ϊ»ς
αν» τβν 3 €00 δρ. τβ έκβϊον χ«ί
έτώλπσιν «ντΐ 40 δρ είς τβν Λ*α
«την ΡβρβΐΜΐ,ν.
—Είς Χανιά έπίσπς συνελήφβη
ο κ. Μβλβκίχης έ! ΆλΐΜβμκο»
τηγοροΰμβνος δια χλβηίιν χρη
μάτων &νηκόντΗν είς την έικλπ
αί«ν τοθ Ιδΐου χυρίβυ.
—Ή έργάσιμος Κυρικκή.
Τβ έργβτικβν χέντοον Χανίνν
δια προκπρύ{εύς τού πρβς τβύς
εργάτας Χανίων χαλιΐ αΰτβύ; ο
κνς έργαοθβθν ακαιντε; κατβ την
προσκχή Κυριακήν, εργάσιμον
ώς γνωστόν χαριν τού σκβπβΰ,
της διαθίσΐΜς τή; χμοιβής των
υπέρ της 'Αβροιτβρίας καί βυμνώ
νως πρίς την άπβςρ*σιν τής Γβνι·
κης Συνομοσπβνδίας τβν έργ«τών.
—ΔΓ εμκρπσμίν.
Ζυνελήφθησαν αίς Ρέθυμνον οί
ΊΝ>ννηκ«1 Άριατ6βημ«ςΠ«ττ«
Μ·ς έκ ΧρΜμοναοτηρΙου διότι 6·
Όβσκν κβρ «1ς τ» σιτιιρ* τοθ ομο
χωρίου τειν Μορννος ΝιχολιδάΜη
άπβτεφρωΒίντΜν στάχενν ά((«ς
άρκετβν χιλικδΝν δρ.
—Τβ θκλκμηγόν «'Αχρίπβ·
λΐ(».
Πληροφορούμεθα βτι βριβτικβς
το θΒλαμανόν «Άχρβπβλις» έ-
παναρχίζει τούς πλόβς τού άη«
τής πρββεχονς Κνρι«χή{, οΐτινες
κ»Ι θκ συνΐχ'οθβυν τοθ λοικοθ
τ««τΐΜύτατ« βκν; χά Ι είς τ· »«
ρΐλβόν.
—Ό έλβγχο; τδν Φιλανθρ»
πικβν Ίδρυμάτων.
Τβ υπουργείον τής Κρατιχης
ΆντιληψίΜς χ«τ«ρτίζ·ι πλήρη
κίνκχεΐ τβν ύκβρχοντΜν είς όλό
κλήρον την χώραν Φιλανβρνηι·
ΜΒν ΊδρυμάτΜν κ» Ι £Νμ«τι(Ην
είς τόν οποίον βυγχιντράνΐι
καί τα στοιχιΐα διά την έν γί·
νιι δρασιν εκάστου. Τό μέτρον
σκοηον ϊχει νά διευχολύνα τβν
Ιλβνχον τοθ ΰίτουργείβυ, τβ β-
ποίον βά δύναται τοδ λοιπού επι
τό Βάσει τδν συγκιντρΝθέντΜν
ηίη στοιχείων ν« ηοιρ«χολουβ|
τό έργον αυτών χ«ι νικ προβαί·
νη ϊΐς την χ«τ«ργηβιν έχείννν.
τα όποϊα βέν έχιτλτιροδν τον
προορισμόν των.
—Άκοκκιρα
Είς Φουρφβυράν Άμ«ρ(ου ο
Κϊΐνστ. Τ«ί«*ης ,άιτιπαιράθη ν*
«Φβιρίσο δι' άντιχλεΐδβς ταίς «Ια
πΒά{·ις τβϋ κπφϊνβίου τού 'Βμμ.
Ψιμικοϋ. Ό δράστης ουνβλΑφβη.
ΣΩΦΕΡ 2θιτο0ς πιΐρας ζητεί
ίργ^οίαν. Πληροφορίαι παρα τώ
κ. Ί Μϊυράίΐ) χαπνοτκ·λΐ)ν, πε
ρίπτερον Αίγγικς.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΠΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Εί» το τβιγάρ· τβδ λαεΰ ποιβττχβς «βυνει·
γάνιοτ· γι«τί γίνεται απέ) γνηοι· καπνβ Αγρι¬
νίου-
Π ΡΟΣΦΕΡ Ε Ι
Τα πιίο χρησιμα δβρα χαΐ ομολογίκς. ΧκρΙζιι δια
μιάς 150 δ·λτί« οέ χάθε κβπνιστή τού. Ζητηο«τε τα «πβ
τβν Μαπνβπώλην β«ς.
Μικρό χουτΐ (χόκκινο) οααχμάς β
"Εχβεοις δώρΜν χά Ι άνταλλαγη εΙ( τ· Κατάατπμά μ«ς
'βββς Φ«ιβτ·ΰ (ΓενΙ Τζαμί).
Άνηηρ·οι.ιΐ·ι
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΒΝΙΑΝΟΣ
Ηράκλειον—Κρήτης
Πτλ Ν
ΑΝΟΡΘΩΣ2ΙΕ
Πρωία Παρασκευής
11 ΊουνΙου 1937
>♦♦♦*
ΗΗΜΗΙ»Φ·Φ»····»··»»······Φ
ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
ΤΟΝπ. ΠΡΟΟΥΙΙΟΥΡΓΟΥ
ΚΙΙΥΟΟΥΡΤ01 ΕΟΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ1Σ
Βλ .ΎΝΑΦΘΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΟΑΣΙ! ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΛΚΙΑΗ
Ή Ρωσσία καί ό ναυτικός έλεγχος.
Κατηρτίσθη ή πρεσβευτική έπιτροπή
ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο Ίουνίου (τού άντα
ποκριτού μ»ς). — Σήμερον ό Πρωθυ.
ηουργός χ. Ιω. Μεταξάς εδέχθη είς
συνεργασίαν τόν υπουργόν τής Έθνικής
Οίκονομίας κ. Χατζηκυριάχον. Ή συ
νεργασία αύτη παρετάθη επ* αρκετόν.
Καθ* ά ανεκοινώθη, αντικείμενον τής
συσκέψεως ταύτης υπήρξεν ή συναψις
Έλληνοτβεχικής εμπορικάς βυμβάβεως
8ιά την οποίαν ύηάρχου» ευνοικαί δια
θέαεις καΐ ήτις μέλλει νά εξασφαλίση Ι
«ανοποιητΐκώς τάς μετά τής χώρας
ταύτης εμπορικάς συναλλαγάς τής Έλ·
λάδος.
ΕΣΥΝΕΧΙΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣΐΫΔΙ
ΔΙ ΑΝ,ΙΙΕΡΟΟΟΡΙΚιΊ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού ίντα
ποχριτοΰ μας).— Αί άακήσεις άντιαε
ροπορικής βολής έσυνεχίαθησαν χθές
άπό τού βπογεύματος μέχρι τής ΙΟης
νυκτερινάς υπό των είδιχών άντιαεροπο
ριχών πυροβολνρχιών.
Τάς άσκήσεις παρηκολούθησαν οί έ
πίσημοι καΐ «ρχετοΐ άξιωματικοί όλων
των δπλων. Έστέφθησαν 8έ αυται κατά
τας Λνακοινώβεις των ε ιδικών ύηό πολ-
λής επιτυχίας.
Η ΡΩΜΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ
ΛΙΑΙεΣΣ¥ΑΛΙτ«ΜΟ.Χ»Σ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου («ού άντα
ποκριτού μβς).—Τηλεγρβφοΰν «κ Ρώ·
μ«ς ότι »δημοσιευθείσα ν έχεί νεώτεραι
πληροφορίαι έτιιβεβαιούσαι την σύλ-
ληψις πολλών προαωπιχοτήτων των Σο
βιέτ υπό τού Στάλιν μεταξύ των οποί¬
ων ό στρατάρχης Τσουχατβέφσκι,όάρχη
γός τού στρατιωτικόν συνβέσμου Όβσο
βιάχιμ καΐ ό στρατιωτικάς διοικητής
«ής ΑΙόσχας Βόρτς.
Ο ΛΕΥΚΟΣ λΡΤΟΣ ΗΡΧΙΣΕΝ
ΑΠΟ ΧΟΕΣ ΎΠΡΤΙΜ-ΜΕΜΟΣ
ΑΦΗΝΑΙ 10 Ί·νν(·» (τβδ άνταποχριτοθ
μα;)—Ή ενταύθα εκιτροπή επί τ ής διατί
μήβενς τ·0 αρτ·» απεφάσισεν ·η«ς *ύτ·ς
ύποτιμη&ρ κατα ι ήν έβδομβδο. ταύτην. Ή
Κα8·ριο6ΐΐοα ήδη διατίμηο.ς τβδ αρτ·» είνε
χατα ιϊχοσι λεπτβ μι»ρ·τέρα της πρ·ηγ·»
μένη;. Ή ύπβτίμαβις τ·ΰ αρτου θε πραγμ*
τοποιι.69 χά) ιίς Γβς επαρχίας.
ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διά ιί|ς χθεσινής θαλασσΐας εύαιρ(ας ά
«Μκετο ιίς την πόλιν μας 6 Διοι«ητήχ τής
Τοαηίζης τής Ελλάδος κ. Έμμ Τσουδερός.
Ή άφιξις τοθ κ ΤσουδβροΟ κοΓώ; βυνβμ·
θα να γνωοΐζωμβν οέν ιΐνβ. ασχετ'ς μέ τβ
ζή ήματο τής προσεχοθς σταφιδική'ς έβοδεΐτς
κα) γενικώς μέ την οικονομικήν κατάστασιν
τοθ τόπου
ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΟΘΕΝΤΕΣ ΥΠ4ΛΛΗΛ0Ι
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΣΤΕΡΝ
ΚΙί την §«—μβρίΒαι τής Κυίιρνήαιως εϊημοοιεό
θ— αιιίφααΐς «0 δπουργοιΐ τ*)ς 2-ιγκοιν» ίας Β'ά
τ]ΐ έηοΐας δίΐζοντβι τα ποσά τα όποΐι θ£ λάβη
Ιχαατβς τβν δριαιχβς άπολυθέντων &κβλτ)λ«ν
»τ)ς 'Κταιι ε(ας Ήαχερν ηρίς δλςοχιρή έξίφληβιν.
Μεα(υ τ&ν άποζυμιουμίνβν &π«λλήλβν βιιγκατκ
λίγονται χ» Ι ι( ί[ής ΚρΊ,τις ι Γ:ινες κα! λαμβάνουν
τα Ιναντι έάο*ου σημειουμένη ηοοά: Α, Χκζιδά
κης 143.000 Βργ., 21. &.ουφουϋ»ης 143 000, θ
Ιινίϋίαχΐ,ς 71.500, Έμμ. Η:3(ά*ΐ}(, 84 000, Π.
Σφακιανάκης 72 000, Γ. Βϊ»δά»ης 67 0Γ0, Ν. Π»
ναγιω'άκηί 60.000, Ν. Ε«νθάχΐ?ς 69 000, Δ.
Γοκργοΐ'λί.τίς 56.000, Ι. Π*κα8άχτκ 57 000,1. Ηχ
ντοιιδάχητ: 57 000, «.Ι1τιρουλι2άχης43 000. Γ. Φρβυ
Βάχης 46 000, Ι 'ΑνΒρουλιΒίκης 36.000, Κ. Κουτο™
Βάχης 45.000,1. Μακράκη; 50.000 Έπίοης ο[ χατ»
έ~ βδ«*ι·ετηθ8ντβν έ/Ηρανλείφ λαμίίν
ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίουνίου —Ν ώ
τερα τηΧεγραφήματα έκ Λον-
&[νου άναφβρουν 6 τι τό σχέ
βίον τής συμφωνίας διά τόν
εν εΐοτπανία εΛβγχον καταρτΐ
ζετσι καί ΒΛ δια β βασΘΡ| εΙ>
τάς άομοΒΙσς κυβερνήσεως δ
ιπως τόϊη τίς δεούσηΰ έγκοΙ
(σεω;. Ό €Ήμβρήσιος Κήουζ»
πσρατηρεΤ Οτι ή κροσβχής ψά
σις τοθ ζητήματος συνΐσταται
Ιε(ς τόν καταρτισμόν έτιιτρο
πτ)ς έκ πρεσβευτήν, ή 6ηη(-τ
,θά άτιοτβλϊοθθ έκ τοθ κ. *Η
Ι τβν καί των υρϊσβϊυΐΛν τί|ς
Γερμανΐας, τής ΓιλλΙας καί
τής Ιταλίας κοΐ τ)Γις Θ5 ίττι
Φορτισθ(] νά διακανονΙζΓ) τα
τα εΓτ)ςποσά: Β.Φ'ίοης 107 000,2.Μι«ρέΒος46 000,
Σ. Κάνης 40,000. Κληρονόμος Έρ. Νιροιοιάν 10.'
χαί Μ«ριΑνν> χίρβι 'Βρ. Νιροιιιάν 100^00. ί
λβπτομερβιακά ζη·ήαατ« Ή
έφημιρΐς προοθίτβι β τι Εχει ή
5η ϊκιτβυνθβ συμφωνΐα έφ' Β
λων τΛν οπό συζήτησιν ση
μβ'ων Τό σχΙΑιον διβο θά
«σταρτΐσουν ο( ποεσββυταΐ,
Θ4 τεθή ύπ' δψ ν της Έκιτρο
πής μή επεμβάσεως ή οποίαι
θά τό * γ κρίνη καί θά τό συμ
Ό «Ή,χβρήσ.ος Κήρυζ»κρο
σθένει β ι ι Τ β ενδεχόμενον 6
πρβοβ υ ή: τΛν Σβέτ νά
διαμαρτυρηθή 8 ότι τα ζητήμσ
τα τοθ ναυτικοθ έλίγχου θά
8ιαανονισ9ο0ν υπό τΛν άντι
των 4 Δυνάμ»ων
ανευ τής συμμΕτ·οχ(]ς τής Σσ
βτιχτ1'· Ρ^σσΐας.
Έ* ΡΔμης αγγέλλεται 6»ι
ό διοικητής τής Σοβιβτική·;
στρατιάς τής "Δια Άνατολής
Μτιλύχβο άπειλη9εΙς μέ χαθατΐ
ρκσιν Εσχε μακράν συνομιλΐ
«ν μετά τοθ άρχηγοθ ίτοθ
στρατοθ Β^ροοΙλωφ, κατόπιν
της οποίας ό ΒοροοΙλωφ άνε
κοΐνωσβν ε(ς τάς αστυνομικάς
αρχάς καί την μυστικήν ά
σχυνομΐαν, δ τι τοθ λοιποθ δέ ν
θά έτιιτρ'ψπ κατ' οίκον δρευ
ναν ή σύλληψ ν στρατιωτι
«Λν αν ή σχετική αΐεια Ρέν
φέρη την υπογραφήν τού.
3» Π ΡΟΙΗ Η
Ή άκριβής πορεία των καΑλιεργειών.
ΈπείγουσαέγκύκλιοςτοΰΎπουργεΐου.
Τό 'ΥΐιουογεΙον τής
γΙσςέοινοποΙησεν έπεΐγουσσν
έγκοκλιον κρ·ς τούς προΐστα
μένους των γραφε ών γεωργι
κων ύκηοεσιών τοθ Κράτου,
διά ττ]ς οποίας συνιστά 8ιως
ο 0 οί ΰκοβάλλουν άνελλιτιΛς
κατά μ τ) ν α πΐνακα βμφαΐνον
τα την άκριβή πορείαν τής
κσλλιεργεΐας.
Συγκεκριμένως δέον ν' άνα
φέρωνταΐ σαφΛς είς τάς έκ
θέσκις τα μβηωΐθλογ κά ψαι
νόμβνα, τα βπσυμβιΐνοντα έν
τή περιφβριϊα 'ω» Νά άναγρά
φβται έν πάση συντομ α καί
σαφηνε α ή πορβ'α των κυριω
τέρων καλλιεργβιων έν σχέ
σβι πρός την ιύ«ϊήν ί) δυσ
μβνή επίδρασιν των χαιρικον
συνθη«ΰν κοΐ την Εμφάνισιν
ασθένειαν μέ σχετικόν ποσο
στόν ζημίας.
Ιδιαιτέρα προσοχή δέον νά
καταβάλλεται διά την άχριβή
ννβσιν τής αυξήσεως ή μειώ
σεως τής παραγωνής των κυ
ρ ωτέρων ΐιροίόντων έάστης
περιφερείας έν σχέσει μέ την
τοθ παρελθόντος Ετους.
Έπ'σης είς τάς έκθέσβις δέ
όν νά γΐνεται λόγος χά Ι περΐ
τΛν τιμΑν των κυριωτέρων
προΐόντων, δχι μόνον τής χον
δρικής, άλλά καί τής λΐανΐκής
πωλήσεως, Ινα ή κέντρω ή ύ
πηρβσί,α τοθ ϋπουργεΐου δύνα
ται νά εμφανίζη ένιαΐαν έρ
γασ(αν δι* δλους τούς νο
μοός.
ΑΙ ΕΞΕΤΑΧΕΙΖ
ΤΩΝ ΙΛΌΤίΚΩΝ ΙΧΟΛΕΩΝ
έβιβαΐώθι;, Βτι απι
Βηως μΐτατραη^ τό ού
μ τ&ν προαγωγιχβιν ιίοπηο!
έξιτάοειον τβν μαθητβν τβν
ίδΐβτιχβν σχολι(»ν. ΟΟηο ι ί άπο [
φοιτβντες εφεξής τβ Ϊ5 ωΐιχ*ν
οχολε'νν πρός έκιχύ;ωο'ν τοθ &
πολιιιηρίοιι των θα πρςοέίχωνται
ιίς Ιξειάοεΐς μίνβν έν* £ΐ3.ξ ένώ
ηιον μιχτής έκιτροη^ς άηαρτιζο
μένης άπδ Ιχηαιίειιτιχους λιιχουρ
γςιις τους ίηοΐοος θά ό^Ιζη τό 6
ποιιργιΐον χαΐ ά«ό τ«ΰ( ΒιΒαξαν
τις τιυς μαθητάς χχθηγητας των
(Β ωτιχβν οχολε'ω/·
ΑΦΙΞΙΣ
ΤΟΥ ΜΕΡΑ^ΡΧΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Χθές ολίγον μετά την μβ
σημβρΐαν άφΐχθη ιΐς την πό
λιν μας προβρχόμενος 4λ Ρ&
θύμνης 6 Μέραργος Κρήτης
όποσΓράτηγος κ. Λελάκης.
ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟΙ
ΤΥΠΟΙ ΛΓΠΑΣΜΑΤΩΝ
Τό δπουργιΐβν ι%ς Γεωργίας
δι' έγχυχλίου τοιι πρές τα Γιω;γι
χά γραφιΤχ τ«0 Κρΐτίϋς Ιντίλλι
ται νά τβθ άναφέρωςιιν Ιπειγίνΐως
ηοΐοι χατα την γνώμην των τύποι
λιπασμάτω' ϊίβν νά προτιμηθοθ»
Είς την ενέργειαν τού τούιτ,ν τό
&πουργεΙ·ν προέβη προκιιμένου νά
φαρμοοθ| £ ΐκδοθεΐς άναγκαοτι
χές όμος Βιά τιθ δποίου χαθορί
ζοντοιι δ ιύτκς χκΐ ή α« (οιάιη τι
μή τβν χημικήν λιηοιομάτιον.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ
ΜΒΤΑΒΟΛΑΙ
Δι' άκοφίοειος τοθ χ δηουργοθ
ττ]ς Διχαιςβύ*ης 6 γραμματεύς τοθ
_ίρ~νοδιχε(.ου Μιι^ών χ. θ. Κα
τοιαΒαχη; μετετλθτ] είς Μκλβηίτα
μόν. Δι' άλλης αηοφκοενς μιτατί
δ ϋίίη«οδίιτίς 'Δ^Εαυ Μύ
ρωνος χ. Β ΚαρνΙζ-ς είς Ε Ο
δβιαν.
ΚτΡΩΣΙΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΙ. ΧΡΗΜΙΤΡ&ΟΤΟΥΜΕΝλΙ ΟΔϋ!
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ιΥΛΣΗΦΙΟΥ
'ΥπΙ ιής Γ*νιχί); Διοιχήσιωΐ.
Κρήτης έλήφΗη Ιγγραφον τβθ υ
ποαργείου τν,ς Συγχοινων!ας διά
τοθ δκοίου γναρίζεται χΕνετς δϊο!
χ «β περιφερείας Ιχρηματοδοιήθτ)
αχν έχ τβν πισιώσιω* τεθ χεφα
λαιου 5 «Ο κρ ϋτολογ σμ&0 τβν
ίξόίων «Ο Ταμεΐου '£θ« Ό5ο
ηο ΐΐς Τβν «εριφείειβν Ήραχ'εί
ου χαί ΛιοηΉβυ πληροφορβομεθα
8ΐι ίχ^ηματοΪ6εήτ>;οχν αί ε*ξτ]ς
οδοί:
Παρά τ«]ς Τρακ.ζης ι%ς Έλλά
δος διά την διον Νιίρήτου—Επί
νωΖΧΐ>όΒριχ 700 000 Δια την
δΐόν Καρτεριθ—-Έηιοχοη^ς Βραχ.
700.000. Δι* αποπεράτωσιν νΐ]ς
όδ'-0 Κολσμέδΐ—θρεψχν Β
500 000 χαί διά την Οίαν
Βιανί—Βιάννου Βρσχ 500 Ο00.
Παρά ττ]ς Τραπέζιςς τή; Ίϋλλάβος
Βιά ττμ καταοχεΐίήν τής δΒιΟ 11χ
Γω> (5{—'Επιθίΐιπής χαί 2 χιλιί
μ«τρα πιραν ταύτας Βρβχ. 503 000
'8πίοτ)ς διετίΒησχν Βιά την δίόν
Ήραχλεΐβϋ—Ριθύμ^ης Β?«χ. 1.
200 000
Ο ΑΝΘΡΑΞ
ΕΙΣ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ
Δι* έγχυχλίου τού κρίς τας Γε
οβγτχβς περιφερείας τό £»πουργ1
όν Γεωργίας καρκγνέλλει νά Βια
πιοιώσουν διά ο βι,βς έ:ιύ ής
ϋν Ιχει παρουαιααΚΐ είς χά σ:·η
ρά ή ασΡέ.εια τοθ ί.θραχοΓ, είς
ικΐ» χωρία χαί 'ε;ιοχας χαί πιί
αν Ικτίαιν χά Ι βαθμόν προσίδαλι
τυχόν. Έη(3ΐ)ς ζητεί δπβς Ιξϊ
χριβώοουν εάν είς ώ;ιθ|.έας πε
ριοχκς χαί ποίας παιροισ.άζΐται
προοδβλή δ.θ^αχος χκτ' ίιος χαί
είς ποίβς ίδιαηίρως ποιχιλΐας
οί»».
Ο ΜΙΙΘΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΝ
Δι* άποφάαιβς «Ο χ. δπουργοθ
τβν Οίχονσμιχβν δ · μιοθίς τοθ
μηνός Ικονίου τβν έχ«άχτω δπαλ
δλθ η 15 έ
ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΤΟΥ 2ΥΜ)ΑΙ0Υ ΑΠΟΖΥΓΚΕΝΤΡΒΙΕΒΖ
Τό Συμβούλιον τής άηοσυγκιν
τρώαεείς χατά την προχβεαινην
τού συνεδρίασιν πληροφοροάμε
θ« ίτι έ{ήταοι τα βέματβ τοθ υ
πουργβίβυ τής Κρκτικϋς Προνοί¬
ας, τα οποΐκ κατά την γνώμην
αΰτοΰ δέον νά εξ·ιρ«θοΟν τής άρ
μοδιότητος τ&ν Νβμνρχβν. Έκ
μέρους τού υκουρν&ίβυ Προνοίας
παρέστη είς τό Συμβούλιον ο δι
«υθυντής κ. Φικιώτη;, ο οκοΐος
κ» Ι άνίπτυ{« τευ; λόνβυς διά
x^ύ; βποΐβυς ϊΐνβι έπιβιβλημβνη
4 έ£α(ριοις διαφόρων θεμάτνν
τής άρμβδιότητβς & Νώ
Ο ΦΟΡΟΙ ΚΥΚΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΙΤΟΣ
Δι* άποφΐίοεως ττ]ς αρμοδίας επι
'τροπής χοινοποιι;θε(θ7]ς χθες ηρίς
τα Τελω/εΙϊ ή άξίατεθ οΐτου Βιά
τόν φόβον >ύίλ:κ έργααιβν, έιρο
ποποιήδη Βιά τάς άπό τής χθε;
10 Τ(έχ. χά Ι εφεξής ένερνηθηιο
μίνας είΐαγωγάς είς Βραχ. 2ξ χά
τα χιλιίγραμμον. Είς την τιμήν
ι ταύτην περ'λαμδανοντϊΐ οί δπο
χριωΐιχα! ιίσιρίραΐ &πέ? τοθ τα
(μείου Άσφβλίσεως 'Αριοηοιβν
Ι κθ ταμείου "Αρτβυ.
ΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΩΦΕΡ
Πρός τάς Νομα?χ(ας χαί τάς
Διοιχήσιις Χβροφυλαχΐίς έχοινο
πο;ήθτ] άπίφισις τοθ χ. δπουργοθ
ττ]ς Σ^γχοινωνΕβς Βιά τής οποίας
δτοχρεβθντκι £αντις οί σβφερ
τβν λεωφορειαχβν,, άατιχβν χαί
παοβν έ/ γένει τβν δπεραοτιχβν
γραμμ&ν νά χαταβκευίοωαι μίχρι
τέλους Ίΐΐινίου θερινάς δμοιομίρ
φους στολίς ακμφώνως πρός υπο
ίείγματοΐ τα δκ'Λχ ίχουν οτα)^)
είς τάς Ν
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
ΑΓΙΟΙΝΝΙΝΙ Ο κ. ΜΕΤΑΞΙΣ
0Ο0Υ 01 ΠΑΡέΙΜΕΙΝΗ Δ1ΗΜΕΡ0Ν
ΟΙΗιΊΕΙΡϋΤΔίτθΥΕΤΟΙΜίΖΟΥΝ
ΕΝΑΟΥΣΙΟΑΕΣΤΙΤΗΝ ΥΠΟΑΟΧΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντ»·
ποκριτού μας). — Έκ τού Πολιτιχοΰ
γραφείου τού κ. Πρωθυπουργού άνεκοι
νώθη άπόψε ότι την προσέχη Κυριακήν
θ' αναχωρήση δι* Ίωάννινα ό κ. ΛΙε·
τα,ξάς συνοδευόμενος καί ύ«ό τού ύ·
πουργοΰ τής Παιδείας μ. Γεωργακο·
πούλου καί τού ύφυπουργοΰ κ. Μπουρ
μπούλη.
Είς τόν κ. Πρωθυπουργόν, ό λαός
τής Ηπείρου, καθ* » τηλεγραφείται έξ
Ιωαννίνων έτοιμάζει ένθουα:ώδη όσον
καί εγκάρδιον ύηοοοχήν. Είς Ίωάννι¬
να ό κ. Μεταξάς καί οί λοιποί υπουρ·
γοΐ καί τα μέλη τής άχολουθ^ας τού θά
παραμείνουν επί βιήμερον, πιθανώς
δέ θα επισκεφθούν καΐ άλλας πόλεις
καί χωρία τής Ηπείρου.
ΠΕΡΑΜΕΝΕΙ ΕΚΚΡΕΜΕΣ
ΤΟ ΖΗΤΗΜ4 ΤΗΣ ΙΥΝΔΨΕΟΣ
ΔΙΝΕΙΟΥ ΔΙΛ ΤΔΣ ΦΥΛΙΚ4Σ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα-
ποκριτου μας).— Ό ύπουργός τής Δι-
καιοσύνης κ. Λογοθέτης απαντών σήμε
ρον είς σχετικάς έρωτήσεις των δημο»
σιογράφων ανεκοίνωσεν ότι τό ζήτη-
μα τής συνκψεως τού δανείου των τρι·
ακοσίων έκατομμυρίων δραχμών βιά
την ανέγερσιν νέων φυλακών κτΐ την δι·
αρρύθμισιν των παλαιών, δια τό όχοί·
όν είχον υποβληθή προτάσεις έκ μέ·
ρους ξένου όμίλου, έκκρεμεί εισέτι.
Μελενςουμεν είπεν τούς ορους τού βα-
νείου τούτου. Καί άν τελικώς τούς εϋ
ρωμεν συμφέροντας τότε βεβαίως θά
προβώμεν είς την ούναψίν τού, άλλως
θά σκεφθώμεν κατά ποίον άλλον τρόπον
είναι δυνατόν νά λυα ώμεν τό πρόβλη
μα τής άποκτήσεως συγχρονισμένων φυ
λακών. ^_____________
Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΠΕΑΤΒΗ ΤΟΥ 2ΤΡΑΤ0Υ
ΔΙΟΤΙ ΕΑΚΙΕΗ Η 6ΗΤΕΙ1 ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 10 Ί·υνί·υ (τ·δ «νταη·κριτ·ΰ
μ( —Έκ τ·δ ύι.·υργεί·υ τβν £τρατινττ
Νβν αν«κ·ινείΒη βπέψι ·τι ο Πρίγκηψ Π*
τρβς «φέθη ίη τ·δ οτρατοδ διότι έληξεν ή
θητιία τ·υ κοιί ίνεγρκγη είς την έφεδρεί
«ν *φβθ δέν είχεν καταταχβο ώς μβνιμος
κξιυμκτΐΝΟς είς τ· οτράτευμκ 'ΕΜμίνως
δϊν πρβκίιται περί α«ββτρ*τεύαΐΜ; «λλβ π»
ρί κανονικάς «ιτολύαΐως.
«Λ
την 15 τρέχ
ΑΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΖΙΖ (ΧΑΝΙΒΝ
Είς τόν λιμένα Χτνίων χοπέ
πλευοχν χατά ιον μήνα ΜίΓιν 21
'Ελληνικά άιμδκλοΐ9, 2 Ίιαλιχ*.
χαί 2 'Ανγλιχά. Έχίσης χατέ
ηλευαχν 38 ίοιιςφίρχ άΊικντιχ 'Ελ
ληνιχά.
ψθ
Είς τό ι»*1 αριθ. 195 ο,' τεθχος
ττ)ς ΙφημερΙίος ι ή; Κυβερνήσεως
Βημοοιεύεται άναγχ«οτιχδς νίμος
Βιά τοθ ίποίου κ^ρο0(αι τροπο
πό ι οομενον τδ Β. Δ. ηερΐ τβν
ηροτάοεων τοθ ουμββυλΕου παραοή
μ ών τβν άφορνοβν τοϋς 8ημ«α1ους
πολιτιχιυς Οπβώλήλους.
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤίΛΑ(ΜΕΝΟΥΣ
Δια τηλβγραφήματός τού
πρός τα λιμενσρχεΐα τό υ¬
πουργείον τΔν ΝαυιικΔν γνβ>
ρΐζει ότι 6 ούΐόματος φαρός
'ΑγΙου Άνορκου Πρεβέζης έϋΐ
σκευαοθεΐς έιιανήρχ ·ε λει-
τουργΔν,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΔΙ ίν τβ άγορδ μα« κυ|ΐσνθ8(ν«
χθ« τιμαί ιΔν.βιαφόρ·* ίγχ·(εΙ·»
«ροΤόντεεν
|·«ηΙ
λΐ·ΐ«1 «' «*ι4«. Η Ρ8.—
««*·—
V.
1«ι«, "„ 16.—
*Ιν·ι
4·χ«ν*ν *♦ ■!««.·». Η,-.
νΙ1
«·ν«ιοΙ1 .
■«ρ·θ«ι« ·
λ
ΜΙτ«|« ,. «Μ,
Κο«>·«λι« (ι·* „ (Ρβ,
Α«ρρ«ι« #«1* π Μ,
Άε·ν·Μορβτ« «|ΐ·. „ Η
Η··α«·ν «Ιν·ν
■·»·νετ
•·4νι·τ
Μ, Ηθ.Μ-ιπ,μ
„ 141 _Ι»|.
Η.Ι·—Ν.«
ΒΙ ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΪΥΜΝϋΙΑ ΤΟΥ 2ΤΡ1Τ0Υ
ΑβΗΝΑΙ 10 Ί·υν(·υ (ϊ·δ *ντ«πβκριτβδ
μετς) — Σχετικάς μ& την 6π·λυσιν "βδ ΠρΙγ
κηπος Πέτρου Ικ τοδ βτοβτβδ κνεκοινώθη
Ικ τ·δ Αύλ«ρχε(βυ ίχι έ Πρίγκιΐψ θβ. ίη*
νέλΒρ αυνΐβμως έκ Π«ρια(ων ϊ".·υ μεταβαΐ
νει ήδη κ«ί ίτι Βά λάβη μρ·ς κ«ί θΐι πά
ρνκολουθήαα τας πρβσεχεϊς μεγίλαις «ακή
τού ατρ«τ·ΰ.
λΤ.ΑΗΣ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ
Η Κ4ΤΑΣΤΑίΙΣ ΕΙΣ ΒίΡΚ£Λ_ΝΗΗ
ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο.Ίουνίου (τού άντ».
ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
Παρισίων έξακολουθούν νά παρουσιά
ζουν χαώοη εντ»>ώς την κατάστασιν έν
Βαρκελώνη. Οί άναρχικοί κατέχοντες
εισέτι τό οΐ«ημα τού ραδιοφωνικοΰ
αταθμού έκπέμπουν έξ αυτού τερατώ-
δεις είοήσεις. Έξ άλλου ή ψυχρότης
τού, στρατηγόν τής.Βαλενθίας Πόθα
χαί τού προέΒρου Κόμπανυς έτείνετ«ι.
Οί Γαλλικοί ήμιεπίαημοι χύκλοι φρο¬
νούν δτι επέκτασις τυχόν νού άναρχι-
κου κινήματος έν Βαρ»ελώνη θά έχη ο-
λεθρίαν απήχησιν Ιφ' ολοκλήρου ι%% *>·
ρυθρ# Ίσηανίαις
μλιτΐΜΛ
»1»α·τ·
β
ΙΕ
Μέγεθος Γραμματοσειράς