99995 – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Αριθμός τεύχους

3267

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

11/09/1932
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΩΣ ΙΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.267.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΓΓΤΈΜΒΡΙΟΥ 1802.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΑΝΤίΛΟΓΟΙ
ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
«Ανάρθωσις»,
Καί τώρα, γιά νά συμπλη-
ρώσωμε την όλη είκόνα, άς
αταθοΰμε γιά λίγχ λεπτά νά
σκεφΒοΰμε πΰς παρουσιάζον
ται ή μεθαυριανές έκλογές
βτά μάτια τοΰ άγρότου, τού
έργαζομένου λαοΰ ποΰ θέ¬
λει εύσυνείδητα καί τίμια νά
χρησιμοποιήση μεθαύριον
την ψήφον τού γιά τό συμ-
φερβ τό δικό τού καί τοΰ
τόπου.
Άπό την μι« μεριά τα λε-
γόμενα Άντιβενιζελικά κόμ
ματα. Δηλαδή:
Ιον) Τό Λαϊκόν. Πές κα¬
λυτέρα τό Βασιλικόν. Πέ;
άκόμη καλυτέρα ή συνέχεια
τής παλαιάς φαυλοκρατίας
ποΰ ήλθε καί εσάρωσε τό πέ-
ρχαμα τοΰ Βενιζέλου, ή Λερ
ναία ΰδρα ποϋ, δυστυχώς, ά
κόμπ δέν κοπήκανε ολα της
τα κεφάλια. Παλαιά γαγγρα-
νιασμένα ύπολείμματα ένές
ψανατισμοϋ, καθαρά προσω¬
πικού, ποΰ γιά να εξυπηρε¬
τήση μόνον προσωπιχά συμ-
φέροντα ποΰ τα κτύπησε τό
ξύπνημα τοΰ λαοΰ, έσκαψε
άπό τόν πάτο καί έχρησιμο-
ποίησε κατά τοΰ Βενιζέλου,
κατά τής ανορθωτικής προ
οπαθείας τού, τα θεμέλια τής
πατρίδος. Όσες φορές τό έ
φερε ή κακή μας μοίρα νά
κυβερνήσει τόν τόπο τόσες
φορές θρηνήσαμε άληαμό-
νητες καταστροφές καί άλη-
σμένητα πέν&η. Εμείς οί
Κρητικοί δοκιμάσαμε άπό
τό κόμμα αύτό βάσανα καί
διωγμούς καί σκοτωμούς καί
έμπρησμούς καί γυναικοπαί
δών προσβολές ποΰ μόνο μέ
τβΰ Τούρκου την τυραννία
μπβρεΐ νά ίσοφαρίζουν. Καί
οήμερα άκόμη γιά ένα πράγ¬
μα μόνον ένδιαφέρονται:
πδς νά ξαναφέρουν στό θρό-
νο τό μεγάλο κομματάρχη
τους, τόν Βασιληά, άδιάφορβ
άν αύτό θά γινότανε μέ αί
μα, μέ έμφύλιο σπαραγμό
καί με νέες πάλι καταστρο¬
φάς γιά τόν τόπο. Ποία σχέ-
σι μποροΰν νάχουν τα πα-
λαιοντολογικά αύτά θηρία
μέ μάς τό σύγχρονο λαό ποΰ
ζή χαί έργάζεται καί προο-
δευει; Καί ζητοΰν την ψήφο
μας. Δηλαδή ΖΗΤΟΥΝ Ν'
ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ. Ό
χι δα! £άν πολύ δέν σας
φαίνεται;
2ον). Τό Καφανταρικό. Τό
έξωτικό αύτό φυτό προσπά
Βησε νά τό μεταφυτέψη στόν
τόπ© μας, ή κβνόδοξος φιλο
δοξία, ό άρριβισμός, ό νεο-
πλονπσμός καί ή άνισόρρο-
πή σκέψη μερικών άγνώ-
στων κατά τό πλείστον στούς
κολεμικούς καί πολιτικούς
μας αγώνας ποΰ νομίσανε
βτι ή σημερινή στενοχωρία
τού κόσμβυ τούς έδιδε εύ-
κβιρία νά φαρέφουν σέ βολά
νερά καί ν' άνακηρυχθοΰν,
έν μιά νυκτί καί μόνη άρχη-
γβί, κομματάρχαι,πρωτοπαλ-
λήχαρα μέ περικεφαλαία,
Άχιλλεΐς τής «τρίτης κατα¬
στάσεως»! Άλλά τί ξητά στήν
Κρήτη μας τό παράξενο αύτό
ψυτό πού ίχει τής ρίζες τού
μέσα στά συμ φέροντα των
μεγάλων τραπεζών, των με-
γ&λων κεφαλαιοκρατών, των
πολυταλαρούχων καί τα φύλ
λ« τού είς τα γεμάτα από
άέρα κρανία μερικών κενο-
οπούδων πού δέν άποχορταί-
νβυν νά θαυμάζβυν την σα-
πουνοφουσκο&ιδή προσωπι-
*ότητα τού άρχηγβΰ των;
ΟΙχονομολόγος σοΰ λέει αλ-
λος! Νά τόν χαροΰμε! Δη-
λ«δή, φόρους μ£ τό τσουβάλι,
δ«ρεές χιλιεκατομμυρΐων είς
τάς τραπέζας, σταθεροποίη-
°»5 χωρΐς βάσιν, διακανονι
βμό Γαλλικήν χρεών νά σοΰ
ηβτ«χη καί διάφορες &λλες
Τ*το»ες οίκονοιιικές έπιτυ-
Χ'ίί πού μερικέί άχόμη *«1
πηγαίναμε χαμένοι
Βεβαία τό χόμμα αύτό δέν
Ινδια-ρέρει ίκλογικώς. Λυπη¬
ρόν είνε μόνον πού αί όλί
γαι έκατοντάδες των ψήφων
ποΰ θά μκζέφη, 8ά χαθβΰν
άπό την δημοκρατικήν δύ¬
ναμιν καί θά πέσουν στή ©ά-
λασσα, διότι ούτε ώς ύπόλοι
πά δέν 6ά μπορέσουν ν*
χρησιμοποιηθοΰν άφβΰ κα-
νένας ©ΰτε ό έλάχιστος φόβο;
δέν ύπάρχει νά βγάλουν οΰ¬
τε μίαν έδρα άπό την πρώ¬
την κατανομήν σέ όλην την
νήσον. Δέν πρέπει νά τό
σκεφδοΰν αύτό οί ολίγοι-μέ
οιονδήποτε μέσον — παρα
συρθέντες κατά την πρώτην
στιγμήν;
3ον). Τβ δ ή θε ν άγροτικό.
—Μιλήααμε πάρ* πολύ γι'
αύτούς μέχρι σήμερον καί
τούς πάει πολύ. Βενιζελικοί
εως χβές, έκζητοΰντες μίαν
θέσιν είς τό Βενιζελικόν
κόμμχ εως χβές, μεταμφιε
σθηχ^νε σέ άγροτιχούς, άμα
τούς κλείστηκε ή πόρτα, γιά
νά παρχούρουν τούς αγρότας
μέ τόν τίτλον. Τούς έρωτάς:
πέστε μας τί θέλετε επί τέ-
λους. Πέστέ μας τό πρό
γραμμά σας.Καί σβΰ άραδειά-
ζουν ένα σωρό φρααίδια καί
λεξίδια άσυνάρτητα, χωρΐς
περι^χόμενο, χωρίς νόημα.
Άλλά τό κόλπο δέν πέτυ-
χε. Γνωρισθήκανε άμέσως έξ
άρχης. Λυπηρέ-ν μόνον είνε
καί γι' αύτούς ©τι θά χαθή
£να§ άριθμός ψήφων, έπίαης
δημοκρατικήν. "Ας τό σκε
φθή καί αύτό καλά ό λαός.
Ότι χαρχκτηρΐζει την τα
κτικήν καί των δύο αυτών
δημοκρατικήν κομμάτων
(Καφανταρικοΰ καί άγροτι-
κοΰ) ΕΙΝΕ Η ΛΥΣΣΑ ΜΕ
ΤΗι*ί ΟΠΟΙΑΝ ΡΙΧΤΗΚΑ-
ΝΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕ
ΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑ άΐτό τα
σπλάγχνα τοϋ όποίου έβγι'ι
κανε, γιά νά τό κατασπαρά-
ξουν. ΟΊ άλλοι, οί μοναρχι
κοί, οί παλαιοί τους άνΓίπα-
λοι δέν τούς ένδιαφέρουν κα-
θόλου. Γ Γ «ύτούς οϋτε ένα
πικρό λόγο. Οϋτε μία προι
πάθεια νά κόψουν τούλάχι
στον καί άπό έκεΐ ψήφους.
ΙΣΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΛΕΚΕΤΑΙ Η
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑ
XI
Α ΜΑΖΥ ΤΟΥΣ "Εχουν
©λ© τό πάθος καί τόν φανα¬
τισμόν τοΰ ΕΞΩΜΟΤΟΥ, ποΰ
γίνεται πάντα πιό φανατι-
κός άπό τόν παλαιόν πιστόν.
Είνε δυνατόν νά διαλάθη
την προσοχήν τοΰ λαοΰ τό
χτυπητό αύτό φαινόμενο;
Καί είναι δυνατόν νά τό
συγχωρήση; Καί είνε δυνα
τόν νά συντελέση καί αύτός
είς ΤΟ ΑΝΙΕΡΟΝ ΕΡΓΟΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΡΠΑΓΗΣ; Ακρα¬
δάντως πιστεύομεν, όχιΠ
Άλλ' άν συμβή τό άντίθε
τον καί εμείς βρεθοΰμε γε-
λασμένοι, τότε, όπως λέγαμε
καί προχθές «όρίστε, κύριοι,
είς την οριστικήν διάλυσιν
τοΰ καταστήματος». Καμμιά
ανθρωπίνη δύναμις δέν μπο-
ρεΐ νά μάς σώση.
Άντίθετα καί πρός τάς
τρείς αύτάς παρατάξει; στέ-
κει περήφανο πάντα, καί
άκμαΐο καί άκατάβλητο τό
μεγάλο φιλελεύθερο δημο-
κρατικό κόμμα μέ τές βα-
θδΐές καί αίώνιες ρίζες μέσα
στήν άκατάβλητη φυχή τοΰ
λαοΰ: Ποίον ύπήρξϊ τό ϊργο
τού; Τί έκπροσωπεϊ; τί συμ-
βολίζει; τί έπιδιώκει; τί θά
συμβή εάν επιτύχη καί τί άν
άποτύχη;Δόσέ μου την αδεία
άγαπητή «Άνόρθωσις» νά
ηώ όπως τό σκέπτομαι στήν
αύριανη καί τελευταία μου
έπιοτολή.
ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΕΒΥΖΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ,
Πολλοί συν5υασμοί ζητοΰν τάς ψήφονς
μας.
Τας ζητοΰν μεταξύ άλλων καί μερικοί
Ηρακλειώται, καλά καί άξια πρόπωπα, τα
όποΐα δμοις ένφ ήσαν εως χ&ές Β-.νιζελικοί
έγκατελειψαν ξατρνικά τό Κόμμα των κιί έ
καμαν ^ διαφόρους συνδυασμούς άντιβενι-
ζελικούς.
Μερικοί παρουσιάπθησαν ώς Καφανταρι-
κοί, ένώ ξέρουν ότι δέν ύπάρχει κόμμα νά
μισή περισσότερον την Κρήτην άπό τό Κα-
φανταρικόν. "Άλλοι επήραν την σημαίαν
τοΰ Παπαναστασίου καί έκαμαν £να συνδυ-
ασμόν τοΰ λεγομένου Άγροτοερνατ-ΐκοΰ
Κόαματος, τό οποίον άποκηρύσσουν καί οί
εργάται καί οί αγρόται είς όλην την 'Ελ,λά-
δα. Καί τε'λος άλλοι, άφοϋ δέν τούς επήρε ό
Φιλελεύθ^ρος συνδυασμός, απεφάσισαν ξα-
φνικά νά γίνουν αγρόται και νά παραπείσουν
τούς αγρότας.
"Ολοι αύτοι οί συνδυαμοί μαλώνουν μβ-
ταξύ των, συμφωνοΰν δμως είς ένα πράγμα:
Συμφωνοΰν νά κτυπούν τόν Βενιζέλον
καί τό Βενιζελικόν κόμμα, τό οποίον εως
προχθές έπαινοΰσαν καί ύμνοΰσαν, τό οποί¬
ον ύπηρε'τουν ώς ύπάλληλοι, τό οποίον τούς
ετίμησε καί τούς υπεστήριζε καί ώς Βουλευ
τάς καί ώς ύπαλλήΐους.
Άλλ' ό Λαός ό οποίος είναι ό κριτης θά
κρίνη καθώς πρέπει την πράξιν των αύτην.
Διότι ό Λαός καταλαβαίνει ότι οί ύποψή-
φιοι αύτοι ξέρουν καλά ότι ή Κρήτη έχει
μέγα συμφέρον νά νικήοη καί πάλιν διά
νά διατηρήται ισχυρόν τό Φιλελεύθερον
Κόμιια.
Γνωρίζουν πολύ καλά οί ύπΌψήφιοι αύ
τοί, ότι ή έξαοθένησις τοΰ Φιλελευθέρου
Κόμματος θχ είναι μεγάλη ζημία διά την
Κρήτην, διότι καί ό 'Αρχηγός τού Φιλελευ
θέρου Κόμματος καί οί κυριώτεροι συνερ·
γάται τού είναι συμπατριώται μας, διότι τό
Φιλελεύθερον Κόμμα είναι ούαιαστικϋς
Κρητικόν Κόμμα.
Καταλ,αβαίνουν, έπομενως, οί κύριοι ύ
ποψήφΗΗ Καφανταρικοί, Παπαναστασιαχοί
καί άγροτικοί ότι έργαζόμενοι εναντίον τοΰ
Κόμματος των Φιλελευθέρων έργάζονται ε¬
ναντίον τοΰ συμφέροντος τής Κρήτης.
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ,
Οί διάφοροι αύτοι συνδυασμοί, οί όποΐοι
κυνηγοΰν την ψήφον μας ξέρουν καί ενα
άλλο, ξέρουν ότι ένεκα τοΰ άναλογικοϋ συ-
στήματος δέν ειμπορούν νά επιτύχουν καμ
μίαν Βουλευτικήν έδραν καί άδικα θά κατα-
στρέψουν ψήφους Κρητικάς, αί οποίαι εί¬
ναι πολύτιμοι είς τόν σημερινόν άγώνα. Ξβ·
ρουν ότι καί αν επιτύχουν βουλευταί δέν
ήμποροϋν οΰτε αύτοι οΰτε τα Κόμματά των
νά κάμουν τίποτε διά την Κρητην, άφοΰ
καί τό Λαϊκόν ή Βασιλικόν Κόμμα,τό οποίον
είναι καί μεγάλον Κόμιια καίτοι πολλές φο¬
ρές επήρε Βουλευτάς άπό την Κρήτην, δέν
έκαμε τίποτε διά την Κρήτην, άπό την επο¬
χήν τής ενώσεως μέ την 'Ελλάδα μέχρι
σήμερον.
Οί δήθεν άγροτικοί πρό πάντων ξέρουν
καλά ότι τό λεγόμενον άγροτικόν Κόμμα εί¬
ναι καί σήμερον όπως ήτο καί είς τό παρελ
θόν κατ' θυσίαν ανύπαρκτον. 'Αφ' ού δέν
εχει οΰτε αρχηγόν καί δέν έλπίζει οΰτε τρείς
Βουλευτάς νά βγάλη είς όλην την 'Ελλάδα
διότι δλοι οί αγρόται, δσοι δέν είναι φανατι-
κοί βασιλικοί, θά ·ψηφίσουν τόν Βενιζέλον
πού ύπεστήριξεν έξαιρετικά τόν άγροτικόν
κόσμον.
Καί ένφ τα ξέρουν δλα αύτά έπιμένουν
νά ζητοΰν τάς ψήφους μας καί νά ζημιώ-
σουν τόν άγώνα άπό πεΐσμα ή δλλους προ-
σωπικούς λόγουο.
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ
Δέν πρέπει κανείς Φιλελεύ θέρος νά δώ¬
ση την ψήφον τού είς τούς συνδυασμούς
αύτούς.
Δέν ή μπορούμεν νά φηφιβωμεν εναν¬
τίον τής Κρήτης!
Δέν εμπορούμεν νά ρίξωμεν την ψη
φόν μας είς την Θάλασσαν!
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ,
Γνωρίζομεν ποίος ύπεστήριξε τα συμφέ-
ροντα τού Νομοΰ μας, δσον κανεις δλλος
καί ποίος θά τα υποστηρίξη καί είς τό
μέλλον.
Ενθυμούμεθα ποίος έδωκε εκατόν^ πεντε
έκατομμύρια είς μίαν τριετίαν διά τούς δρό-
μους τού Ηρακλείου.
Γνωρίζομεν ποίος διέθεσε εΐχοσι πέντε
έκατομμύρια έ« τοΰ Προϋπολογισμόν διά νά
κτίσωμε σχολεϊα διά τα παιδία μας.
Δέν ήιιποροΰμεν νά ξεχάσωμεν ότι δταν
τα σταφύλια μας έσάπισαν, ό κ. Μαρής μάς
επέτρεψε άμεσως νά τα κάμωμε σοΰμαν καί
αύτά καί τα κρασιά μας καί μάς έδωκεν έ-
β6ομήκοντα πέντε όλόκληρα έκατομμύρια
άπό τό Δημόσιον Ταμείον.
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ,
Δέν είνε δυνατόν νά ξεχάσωμεν δτι ή
στατρίδα μας έφορολογεΐτο βαρύτατα καί ό
κ. Μαρή; ήλ,άττωσε τόσον πολύ την φορο¬
λογίαν της ώστε άπ' αύτην καί μόνην κερ-
όίζει ό Νομός εΐκοσι τέσσαρα έκατομμύρια
(24) τό έ τος τα όποΐα πρότερον έφευγαν άπό
την τσέπη μας είς φόρους.
Δέν ή μπορούμεν νά λησμονήσωμεν ποίος
ύπεστήριξε τό λάδι, τα κίτρα καί τα χα-
ρούπια μας.
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ,
Δέν ήμποροΰμεν νά λησμονήσωμεν δτι
ό κ. Μαρής διηυκόλυνε ποικιλοτρόπως την
κατασκευήν τοϋ Λιμανιοϋ μας καί μάς έδω¬
κε καί εΐκοσι έκατομμύρια άπό τό Δημό¬
σιον δι' αύτην την δουλειάν.
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ,
Πρέπει νά ενθυμούμεθα νόλοι ποίος
έδωκε πιστώσεις διά νά ίδρυθοΰν τρία γε-
οιργικά Σχολεΐα είς τόν Νομόν, χωρίς τα
Οίνοποιεΐα, διά νά ενισχυθή ή Γεωργική
Σχολή Μεσσαράς, διά νά ιδρύθη φυτοπαθο-
λογικός σταθμός κ.λ.π.
Συμπατριώται έφεδροι καί πρόσφυγες.
Δέν ήμποροΰμεν νά λησμονήσωμεν ποίαν
.υποστήριξιν παρέσχεν ό κ. Μαρής είς δλα
τα ζητήματα τα προσφυγικά καί τα έφεδρι-
κά τα όποΐα δλοι γνωρίζομεν.
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ,
Κανείς Κρητικός δέν άρνείται δτι δσα
έγιναν επί τής 'Υπουργείας τοΰ κ. Μαρή
μέσα σέ τρία χοόνια δέν έγιναν είς τό πα¬
ρελθόν οΰτε σέ τριάντα χρόνια είς τόν Νο¬
μόν Ηρακλείου.
Συμπατριώται Βενιζελικοί καΐ άντιβε-
νιζελικοί.
Περνάμε δυσκόλους καιρούς καί πρέπει
νά σκεφθοΰμε πρακτικά. Πρακτικά ιδίως
πρέπει νά σκεφθώμεν δσοι μέχρι τούδε ά-
νήκομεν είς τό Βασιλικόν ή Λαϊκόν Κόμμα.
"Εως ποϋ ζοϋσεν ό Μιχελιδάκης, έως ποϋ
ζοΰσεν ό Κωνσταντίνος πολλοί άπό ημάς
'μποροϋσαν ΟΛωσδήποτε νά ψηφίζουν τό
Βασιλικόν κόμμα. Άλλά σήμερον διατί θά
ψηφίζωμεν τούς βασιλικούς καί ποίαν σχέ¬
σιν εχομεν ημείς μέ τόν κ. Τσαλδάρην, πού
δέν ξέρουμε καλά-καλά τό δνομά τού, όπως
αύτός δέν ξέρει μηδέ ποϋ πέφτει ή Κρήτη;
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ,
Μέ την ψήφον μας θά πουλήσωμεν την
σταφίδα μας, τό κρασί μας, τό λάδι μας, τή
σοΰμά μας.
Μέ την ψήφό μας θά κάμωμε Σχολεΐα,
δρόμους, έργα κοινωφελή.
Θά είνε λάθος νά την πετάξωμε.
Θά είνε άγνωμοσύνη άν δέν ένισχύσω-
μεν δλοι τόν συνδυασμόν τοϋ κ. Μαρή μέ
δλη μας την όρεξιν.
"Εχομεν τόν άνθρωπό μας πού μάς τόν
ζηλεύουτ· οί άλλοι νομοί τής Κρήτης.
Πρέπει νά τόν υποστηρίξωμεν μέ δλην
μας την δύναμιν.
Ή δύναμις τού είνε καί δύναμις τοΰ
Νομοΰ μας.
Ύπάρχει κανείς πού δέν τό καταλαβαί¬
νει αύτό;
Διά τα Συματεία Τής πόλεως
"Ενωσις Έφέδρων Πολεμιστ&ν
"Ενωσις 'Εφέόρυν *Υπα{ιωματΐκδν
Χΰλλογος 'Εμίτοροΰΐταλλήλΐίν
» Μικρασιατών Προσφύγων
» Σειαμοπαθ&ν Έφεδρων
» Αξιωματικών καί οιτλιτδν Χ«ιρ«φ)κϋς
» ΠολυτέκτΜν Ν. Ήρακλείβυ
» 'Αντκοομουνιστών Ν. Ηρακλείου
» " ΚαηνεργΜτδν
» 'Αρτίργατβν
» Ραπτ&ν
» Λασηβιωτδν
» Πλακουντβποιδν
» Κρβοτωλών
•Ένωσις Γυμναστικήν 'θργανώοϊΜν
Σύλλβγβ; Έκτελωνιστ&ν
η Έμπορβμεσιτών
» λΈργατών κομιστων Τελωνείον
» Βυρσβδίψίν
» "Κτιβτ&ν λιθβϊό»>ν
» Ύποδημκτβποι&ν καταβτιιμβιτκρχθν
» Παντοίΐωλών
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
("Εηβνται
ΔΕΚΑ ΜΟΝΟΝ ΓΡΑΜΜΟΝ.
Οί πασίγνωστοι άλήται
τοΟ κομμουνιστικοΰ όργάνου,
ποθ άνερυθριάστως καί άναι-
σχύντως ετόλμησαν χθές νά
όμιλήσουν περί λευκοτήτων
καί γαυγισμάτων μαζύ, ένώ
Ι καλώς γνωρίζουν δτι καΐ τα
βακτυλικά των άποτυπώματα
καί αί βλοσυραΐ των φυσιο-
γνωμίαι έ'χουν φωτογραφηθή
καί κρατοθνται υπό τής άστυ-
νομίας, άς κάνουν την δου-
λίτσα των—άφοθ άνελπίστως
τούς Ιφεξε—άλλά μέ κάποιαν
συ ντηρητικότητα.
Διότι ή υπόθεσις τοΟ πα¬
ρόντος καί τοΟ μελανωτάτον
παρελθόντος των— άπό χει¬
ρών μέχρι ποδών διά νά έξη-
γούμεθα—εΐναι ζήτημα δέκα
γραμμών, δέκα μόνον γραμ-
μών, τάς οποίας άπό οΐκτον
καί καθαράν φιλανθρωπίαν
κρατοθμεν μέν είς την διάθε¬
σιν μας, δέν θά έχωμεν δμως
την μεγαλοψυχίαν νά άιτ©
ΑΝΟΡΦΩ-ΑΣ5
ΆλΧαζάρ: Σήμερον «Κόλασις υπό
την θάλασσαν» είς δύο παραστάσεις
(ώρα 7 μ. μ. χαί 10 μ. μ.)
Αυριον: «Στά δίκτυα τής Τσέχας».
ΑΠΟΛΛΩΝ.-"Ωρα 1.30 μ. μ. Τό
έπεισοδιαχόν:«θηρίον τής Έρήμου».
Βόσπορος: «ΟΙ Κοζάχοι τού Δόν».
ΑΛΑΜΠΡΑ.— Σήμερον «Κατ'
ευθείαν σοήν καρδιά».
κρύπτωμεν έπ' άπειρον.
Αύτά τα όλίγιστα, πρός τό
παρόν.
ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΤΤΡΟΊΌΝΤΩΝ.
Έζητήσαμεν πληροφορ
άς άπό τό Τελωνείον 'Ηρα
κλεΐου διά τούς φόρους είς
ούς ύπόκεινται τα γεωργικά
μας προϊόντα. Καί μάς πα
ρεσχέθη επισήμως ή βεβαίωσι
δτι, οί παρά τοΟ Δημοσίου εί-
σπρα ττόμενοι φόροι είναι ο
εξής:
1) ΣουλτανΙνα κατ' οκάν 35
λεπτά.
2) Έλαιόλαδον, άπηλλάγη
παντός δασμοΰ άπό 1ης Α
πριλίου, τή είσηγήσει τοΟ κ
Μαρή, ύπουργοθντος.
3) Οΐνοι, χαρούπια, κίτρα
ΈπΙσης δέν ύπόκεινται είς κα
νένα φόρον.
4) Καί δμως οί άγροτοπα
τέρες φωνάζουν δτι οί άγρό
ται μας δέν ύποφέρουν πλέο
τούς βαρυτάτους φόρους των
διαφόρων προϊόντων.
ΑΞΙΑ ΕΞΑΡΣΕΩΣ.
Ή πατριωτικωτάτη κωμό
πολις τοΟ Κρουσώνος διά τής
παραιτήσεως τοΟ ύποψηφίου
της, [ατροθ κ. Φουντουλάκη
άπέδειξε πόσον γνωρίζει νά
έκτιμδ τάς περιστάσεις, νά
σέβεται την προηγουμένην τη
Ιστορίαν καί τούς δεσμούς
της πρός τό Φιλελεύθερον
κόμμβ καΐ γενικώς τό συμφέ
ρον τοΟ τόπου, έναντι τοΟ ό
ποΐου δέν εδίστασε νά θυσι
άση τό τοπικόν της τοιοθτον
Είς τό ενεργητικόν τής εύ
άνδρου κωμοπόλεως ασφαλώς
εσημειώθη ή παραίτησις άπό
τής ύποψηφιότητός τού, τοΟ κ
Φουντουλάκη, !ώς _, ύπηρεσία
πρός τόν Φιλελευθερισμόν
καί τόν τόπον γενικώτερον
έφ' δσον διά τοΟ Φιλελευθερι-
σμοθ ύπάρχει βάσιμος ή πε¬
ποίθησις τής εξυπηρετήσεως
καί προαγωγής δλων των το
πικών ζητημάτων.
Καί ώς τοιαύτη είναι άξία
πάσης έξάρσεως.
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
Λαμβάνομεν καί δημοσιεύο¬
μεν την ακόλουθον επιστολήν.
Φίλε Κύριε Διευθυντά,
Κακοήθεις τινές διέδωκαν κακο
βούλως δτι παρητήθην τής δποψη-
φιότητίς μου ώς βουλευτοθ λαβών
άνταλλάγματα οικονομικάς φύσεως.
Ουδείς τίμιος άνθρωπος δύναται
βεβαίως νά δώση πίστιν είς τάς
συκοφαντικάς αύτάς διαδόσεις καί
πάντες οΕ γνωρίζοντες εμέ καί
την οικογένειαν μου καί οί άναμι
χθέντες είς την υπόθεσιν τής δπο-
ψηφιότητός μου γνωρίζουν καί δύ
νανται νά βεβαιώσωσι δτι παρητή-
θην κατόπιν παρακλήσεως αύτοθ
το0 ΣεβαστοΟ μοί ΆρχηγοΟ των
Φιλελευθέρων κ, Βενιζέλου καί
χάριν τής ίδεολογίας μου.
Νομίζω δμως δτι πρέπει δημο¬
σία νά διαμαρτυρηθή κατά των
άτίμων αυτών μεθόδων καί ν* άπο
καλέσω έλεεινούς συκοφάντας τούς
«ίρημένους διαδοσίας.
Μεθ' υπολήψεως
Έμμ. Φουντουλάκης Ίατοός
Η ζωή πού περνά
11 Σεπ)βρίου 1932.
Ανατολή ηλίου 6.06, Λύσις 637,
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΑΟΠΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
Πρώην Κοινωφελές Ταμείον
(πάροδος Πλατν Σοχάκι)
Αριθ. Τηλεφώνου 188.
Τελειόταται πολυτελεϊς ήλε-
κτρικαΐ έγχαταστάσεις όδοντια-
τρικών μηχανημάτων ΟηϊΙ. ΚΐΙ-
ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τε¬
λευταίαν πρόοδον τής Όβοντια
τρικής 'Επιστήμης, συμπληρώ
νούν τό σύνολον άρτιωΐατης
κλινιχής έφαμίλλο» των Αμερι¬
κανικόν.
Άντισηψία, άνώδυνσι έκβμ-
βάσβις, ταχύτης εργασίας 'Ε-
κτέλβσις δλων των νεαπάτοτν
συβτημάτιον όβοντοτβχνικών αν-
σκευών (τβχνητοΐ όδόντες κτλ.).
Έπισκέψεις επί συνβντεύ|βι.
Έονααιμοι ώραι:
9 1)2-12 Ι) 2 π.μ. 3 1)2-7 μ. μ
Το Δΐχπνοριχβν Γραφείον Κωνστ.
Κουλούρα μετεφέρθη έν τΒ Οδώ "Ε¬
βανς (οΐκία Κ. Σηφάκι) έναντι τήί
ΟΙχοναμιχτκ 'βφσοίας.
Οί φωτογραφίες των ύποψηφίων
άπό τ!ς προθήκας των φωτογραφι¬
κάς χαταστημάτων επήδησαν, μέ
μεγέθυνσιν σχεδόν σΐό φυσικόν, στούς
τοίχου;.
Κι' όίτως έγράφιμεν άλλοτε, όλοι
οί ύποψήφιοι πατβρες χαμαρώνουν
μπροσΐά στό φσκό, χαμογελοΰν, γί
νονΐαι όσο μποροϋν πρρισόΐερο «φω
τοζενίκ».
Κά.-του χάποιι, οίαν καταλάβουν
πώς ή σημερινή των ήλικία δίν επι-
τρέπει φωτογένειες καί καμαρώματα,
μάς σερβίρουν παλη^ς των φωτογρα-
φίβς, οίαν έπόζαραν στό φαχό γιά
την προεχλογική των προπαγάνδα τού
συνδυασμαϋ.. των «ξυπόλητων» ή
τού Δεληγιάννη ή τού Χαριλάου
Τριχούπη ή δέν ξέρω χ' έγώ τινος
άλλου!
Φαντασδήτε τώρα πού πολΰ γρή/ο-
ρα, ίσως στάς άλλας εκλογάς, θά·
χουμε καί γυν'αϊκες ύποψήφιες βου-
λευτίνες,—γιατί 6χι καί γερουσια-
στίνες;— τί φασαρία Θά γΐνεται μέ τίς
φωτογραφίες.
Άφού απεδείχθη πώς μιά χαλή
προεχλογική είχόνα παίζει κάποιο
σχετιχό ςόλο σΐήν ψυχολογία τού
ψηφοφόρου, ή γυναίχα ύποψήφιας
δέν θά διατάξη νά ποζάρη μπροστά
στό φαχό μέ έξωμη τουαλέττα, μέ
δυνατό μακιγιάρισμα, νά μάς δείχνχ)
ώραΐα έκφρΐσΐιχά μάτια ποΰ σκορ-
ποϋν φωΐιές χαί φιλντισένια δόντια,
νά μάς παριστάνΐ) μέ λίγκς λέξρις,
την Γχρέττα Γκάριιπο, την Μάρλεν
Ντήτριχ καί τή Μπριγκίτα Χελμ.
Κατά την προεχλογι^ή περίοδο οί
τοΐχοι των σιιτιών θά έχουν την
εύχάριστην όψι εκθέσεως ιανημα
τογραφικών αστέρων!
ό Άθπναΐος
Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
Άποπερατώσας άρτι τάς
σπουδάς τού εγκαθίσταται μο-
νίμως είς Βραχάσι Μεραμβέλ- ι
λου χαί δέχεται τούς έκ παθο- !;
; λογικών, παιδιατριχών χαί δερ- !;
;! ματικών νοσημάτων πάσχοντα:, ί:
Ι
—Πλωτά καπνιστήρια όπίου
Κατά τάς πληοοφορίας τή;
παρισινής «Ζουρνάλ», περιπλέ
ουν τάς ακτάς τής Μεσογείου μι
κρά θαλαμηγά πολυτελείας, τ'
όποϊα δέν είνε άλλο παρΛ πλώ
τα κα,τνιστήρια όπίου! Έννοιΐ
ται όϊ ι τό μέσον αύτό τής άπο
λαύσεως τού άποχτηνωτικον δή
λητηοίου ?·έν είνε φυσικά προσι
τόν ή μόνον είς τηύς πλουτίουι
καί ή πελατεία των πλωτών να
πνιστηοίων άιτοτελεΐται ιδίως άπ
έλαφράς γυναίκας ή γυναίκας νε·
οπλούτων ποϋ διαθέτουν πολλ
χοηματικά μέσα. Όταν τό πλοΐ
όν πλησιάζη πρός τόν λιμένι
πάν ό,τι έχρησίμενε διά τό κά·
πν ισμα τοϋ ό τίου τίθεΓαι έντό;
σάκκου έκ καουτσούκ καί οίπτε
ται είς την θάλασσαν. Ένας επι-
πλέων φελλός δεικνύει ποϋ εύρί
σκεται καί δ σάκχος άνασύρεται
οίαν τό πλοΐον έξέρχεται είς την
ανοιχτην θάλασσαν.
—Ό αίώνιος "Ελλην...
Ό Έλλην Εύστράτιος Μπογα
δής, διαμένων, ώς εαπορος εί
την Άγκουλέμ τής Γαλλίας εΐχι
φέρει άπό την πατρίδα τού κα
τόν άναπόσπαστον σύντροφον τού
την πελωρίαν άμφίστομον μά¬
χαιραν τού καί έκαμε τό θσϋμά
τού ή μάλλον τρία έν όλω θαύμα-
τα. Πρώτον: Δι' απλούς λόγουι
άντιζηλίας έφόνευσεν ενα γκαρσό
νι. Τό αντικείμενον τής άντιζη
λίας ήτο μία νεαρά χήρα πλύ
στρα. Δεύτερον: έπλήγωσε τή
νεαράν χήραν, ή όποία προσέ
τρεξε διά νά σώση τό γκαοσόνι
Τρίτον: Ό Εύστράτιος Μπογα
δής ηύτοκτόνησεν.
'Ενοικιάζβται οίχία ήλεχτροφώ
τιστος έκ 5 δωματίων, μαγειρείου χ
λ.π. όδδς 25 Αύγούστου αριθ. 60
Πληροφορίαι παρά τώ κ. Κ. Ββ
ρουδάχη.
ΑΤΜΟΠΑΟΪΑ
ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον
Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, αναχωρεί
εκάστην Τρίτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
Δέχεται επιβάτας καΐ έμπορεύματα.
Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριθ. τηλ. 94 κα1150
ΛΛΟ ΥΔ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΟ Β'. ΔΙ-ΚΑΠΕΝΟΗΜΕΡΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ:
Έξ Ηρακλείου χαί ανατολικήν λιμένων τή; Νήσου διά:
Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμπέρια, Σάν Ρέμο, Νεάπολιν, Νίτζαν,
Τρίπολιν, Βϊγγάζην, Μαλταν καί Τύνιδα μέ τό:
ά]α. ιΡΒΟΕ^ΑΖΙΟΓΙΕ·
ΤΗΝ 18πν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ εντέυθεν το αύτο δρομο-
λέγιον. επιστροφήν μέ το
ά)π. € Ι δ Β Ο ι
ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας άνα-
χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ.
Την 13 Σ)6ρίθυ Μ.]Ν. εΗΟΙΤΤΟι,
ι 2Ο ι » «Α55Ιί^ΙΡΙ·
ι 27 » » (ΟΙΤΤΑ ΟΙ ΒΑί^Ι»
ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Την 13 Σ)6ρίου τό ά)π ΐθΐττη Οί ΒΑΙ*Ι»
Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ καί λιμένας Συρίας.
ΤΤΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΥ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••Ο
Η 7" ΔΙΕ8ΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΆνοΕγει τάς πύλας της την 11—·25ην Σϊπτεμδρίου έ. Ι.
Καθήκον παντός Βιομηχάνου, Βιοτέχνου καΐ ΠαραγωγοΟ των Ε¬
Ι παρχιών τυγχάνει ή αποστόλη τώ,* προϊόντων τής εργασίας τού
| καϊ των κόπων τού είς την Νομαρχιακήν Επιτροπήν τοΟ ΝομοΟ
► τού, ?να ταθτα έκτιθώοιν είς τό μέγα πιρΐπηρον τής Έθνικής
[ Παραγωγής είς τό οποίον θά έμφανισθώσιν τα όμοειδή προϊόντα
δλων των Νομων τοΟ Κράτους.
Είδική Έπιτροπή θά εξετάση καΐ θά βραβεύση διά μεταλλΕ-
( ών καΐ χρηματικών έπάθλων τα καλυτέρα ποιοτικώς προϊόντα
| καί τα αρίστα έξ αυτών σοσκευασμένα.
Έξ άλλου δχι μόνον καθήκον άλλά καΐ κυρίως συμφέρον παν¬
τός καταναλωτοθ καί έν γένει παντός "Ελληνος είναι νά επισκε¬
φθή την "Εκθεσιν θεσσαλονίκης, δπου θά εύρη τα προϊόντα διά
' τα όποία ένοΊαφέρεται, τόσον τα ίλληνικά άτινα θά έμφανισθώσιν
! έν 5λη αυτών τή πληθύν κατόπιν τού περιορισμοθ είσαγωγών, δ-
1 σον καΐ τα ξένα ών ή είσαγωγή έπιτρέπεται.
' Πληροφορίαι: Παρά Τοίς κ. κ. Νομάρχαις καί Άντιπροσώ-
1 ποις τής Εκθέσεως.
Έώ μέχρι 50 ο)ο είς το&ς σιδηροδρόμους καΐ άτ
δδ δ Έλλ Κά
μόπλοια. Λ( Ί'Λ των σιδηροδρόμων ειδικώς τού ΈλληνικοΟ Κρά- ·
τους Λαρ%γιω;ού'4;ναι έχπτώσιις άνέρχονται είς 60 ο)ο. 1
Τό άριστοώργημ»
των «Ιώνων.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ..
Πβλ. Απ μπτρακοιΐούλου
1Ι2ον
Γιά τοθτο πρέπει νάχω τελειωμέ
νες τής δουλειές·μου καλά ώς τότβ
γιά νά φύγουμε την ιδία μερά πού
θά φύγης και σΰ άπά 'δώ.
Έτσι είπε καί γυρίζοντας προε
την πόρτα τής καμάρας φωνάζει:
—Μπιάνκα ! Ιλα μέσα !
"Ενα φτερούγισμα 6αθύ αίσ-
θάνθηκε ή καρδιά μου την ώρα
πού άκουαα την πόρτα νά τρίξη
άπί τό χέρ: τής άρχίληστίνας.
Κι' δταν έβγήκε 2ξω καΐ φάνη-
κε μπροστά μου στό φώς τής ήμέ
ρας, ένόμισα πώς είδα μπρός μου
Εναν άγγελο, πού ήταν τό πρόσω-
πό τού &ιπρο σάν σΰννεφο, δταν
φωτίζεται άπό τ'.ς άκτϊνες τού
ηλίου.
Ουτε στά γλυκά τα δνειρα, πού
έ'βλεπα τή νίκτα γι' αυτή, στά δ
νειρα πού πλάθουν τούς άνθρώπους,
8πως "7τούς θέλη ή ψυχή, καί
5Ενουν στήν ψεύτικη μορφή τους
την δμορφιά πού έχουν οί ίδιοι οί
πόθοι της, οΰτε σ' αύτά άκόμα δέν
την εΐχα ιδή μέ τέτοια θεϊκά
κάλλη.
Μά τί παράξενο πραγμα τού εί¬
δα άκόμη !
Έκεΐνο τό μάτι της τό μαθρο
καΐ μεγάλο, πού μ' έκύτταζε τό
βράδυ κρυφά τόσο μαλακά, σάν νά
μέ χάΐδευε άπό μακρυά καΐ μοθ λί-
γωνε την ψυχήν μου, έκείνη τή
στιγμή ήταν άλλοιώτικο, σάν νά
είχε άλλάξει την νύκτα, απάνω
στή σκληρή άγκαλιά τοΟ άρχι-
ληστή.
Τώρα μ' έκύτταζε άγρια πού
κάθε ματιά τού έπάγωνε μέσα στή
ψυχή μου δλη έκείνη τή ζέστη,
πού τής είχε ανάψει τό βράδυ !
Έκατέ^ασα τό μάτι μου φοβισ
μένος μή τολμώντας ν' άντικρύσω
τό δικό της.
Εύχαριστημένος άπό την δψι
της γυρνάει ό άρχιληστής καί τής
λέει:
—ΠοΟ τώχεις τό μαχαϊρι ;
Έκείνη, χωρίς ν' απαντήση,
πηγαίνει πάλι μέσα στή καμάρα,
καί σέ μιά στιγμή βγαίνει κρα-
τώντας Ινα μεγάλο καΐ γυαλιστερό
μαχαϊρι στά χέρια της.
—Νάτο ! τοΟ λέει μέ φωνή σκλη-
ρότερη άπό τό μαχαϊρι πού κρα-
τοθσε.
Καί σηκώνοντας τό χέρι έμπη-
ξ'ε τό μαχαϊρι μέ δύναμι απάνω
στό ξύλο τής πόρτας, πού τό άκου-
σα νά τρίζη σάν νά είχε ζωή μέσα
τού καΐ νά αίσθάνθηκε τόν πόνο
τής μαχαιριάς.
Βλέπετε δταν ή ψυχή π&νεϊ, δλα
τα πράγματα καί τα πειό άπλού-
στερα καί φυσικά τα έξηγεΐ συμ
φωνα μέ τόν πόνο της !
—Καλά, τής λέει έκεϊνος, β6χα·
ριστημένος άπό την τρομερή πρβ-
ξί της. Σύ θαχης τό νοθ σου σ'
αυτόν. Τό μαχαϊρι άφησέ το έκεΐ
καρφωμένο νά τό βλέπη. Έγώ,
καθώς σοθ είπα, θά φύγω γιά τα
χωρία, γιατί λίγες μέρες μοναχά
θά μείνουμε, κι' Οστερά θά φύγου-
με γ:ά τό Τύρναβο, Αύτός θά μεί¬
νη έκεϊ στό στρώμα δεμένος' άν
πεινάση δός τού νά φάη τό με-
σημέρι άπό τό κρέας τοΟ κάπρου
γιατί δέν θέλω νά πάη στόν πατέ-
ρα τού καί νά πή πώς οί Βούλγα-
ροι είναι τόσο σκληροί, πού δέν
δίδουνστούς σκλάβους τους νά φδνε.
Μά άν κάνη πώς θελήση νά κόψη
τό σχοινί καί νά φύγη ξεκόλλα τό
μαχαϊρι καΐ μπήξέ το στήν καρ¬
διά του' γιατί άν γυρίσω πίσω καί
δέν τόν 6ρώ ατήν Ιδία θέσι πού
τόν άφησα, μά την άγάπη πού
σοδχω, θά πληρώσης έσύ έκεϊνο
πού έπρεπε νά πληρώση αύτός!
Ή γυναϊκα έχαμογέλασε μέ ίνα
γέλιο σκληρό, πού δέν ήταν κι'
άνάγκη νά τό εξηγήση μέ λόγια.
Γιατί δταν θέλη ή γυναϊκα ϊχε:
τόση έκφρααι στό πρόσωπό της,
πού μέ μιά ματιά καΐ μ' Ινα χα-
μόγελο μπορεί νά σοθ ειπή δλα τα
λόγια πού θά χρειάζονται χρόνια
καΐ καιροί γιά νά σοθ τα ειπή μέ
τή γλώσσα. (άκολουθεϊ)
'—' Ι ..... « ---—————-^
||κοιπωπικη|
ΚΙΝΗΣΙΣ.- Άφίχβη έξ "Αθηνών
ό χ. Γεώβγ'οϊ Σκουλάς.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - Προχβές ό χ. Γ.
Σκουλάς άνβδέξατο τής κολυμβήθρα;
τό άγοράκι τού κ. Χαρ. Σπινθοΰλα
ονομάσας αύτό Σπυρίδων.
ΘΑΝΑΤΟΙ. —Απέθανε πρχθές έν
Βραχασίφ ό Σπυρίδων Ι. Πλατάκης
έτών 90. Είς τόν υϊόν τού Έμμαν.
Σπ. Πλατάκην Ταγματάρχην Διευθυν¬
τήν τού Στρατολ Γραφείον Ηρα¬
κλείου έκφράίομβν τα συλλυπητήριά
Ε. Τ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΜ. - θϋτβ χαι
π^οφορικώς, οϋιε χαΐ δηαοσία δια
τής εφημερίδος άν έχφράσω τάς α¬
πείρους μου ευχαριστίας είς τόν δια¬
κεκριμένον ιατρόν τής πόλεώς μας
κ. Εύάγγβλον Χατζάκην, θά δυνηθώ
νά άποδώσω ό,τι χρβιάζεται είς τοι¬
ούτον έπιστήμονα διά τό ενδιαφέρον
καί επιστημονικήν τού ΐχανότηΐα, ήν
επέδειξε χατά την επέμβασιν τού
πρός διάσωσιν τού τέκνου μου όπερ
καί έσωσεν.
Τοιούτοι έπιστήμονες είναι εύτύ-
χημα διά την πόλιν μας ότι ύπάρχουν.
Έν Ηρακλείω τή 10 Σ)βρίου 1932
Ό Ευχαριστών
Έμμ. Στριλιγκόις
στήν πόλι μας.
— Ή βροχή προχθές μά; τώ ίθα-
λάσσωσε.
—Ζημίαι άσχσύντως ύπολογήσιμοι
είς την σΐαφιδοπαραγωγήν.
—Άς ελπίσωμεν ότι το πράγμα
θά σταιιατήστι έως έδώ.
—Έν τψ μεταξύ οί σταφιδοπαρα-
γωγοί—οί έχοντες τώρα σταφίδας
είς τούς όψιγιάδες— άς λάβουν κάθε
δυνατόν προφυλακτικόν μέτρον.
— Μέχρι τή; στιγμής δέν εμάθα¬
μεν τό δνομα τού χατερχομένου έξ
Αθηνών διαιτητοϋ.
—Διά τό σημερινόν μάτς.
—Άς εύχηθώμεν έν πάσι) περι¬
πτώσει τάξιν χαί όμαλότητα είς τό
παιγνίδι.
—Πρό παντός δέ «όριστιχότητα»
είς τό άποτέλεσμα.
—Διαρκώς είς τό ενταύθα Κέν
τρον των Φιλελευθέρας.
—Προσέρχονται λαΐκαί έπιτροπαί.
— Έπισκεπτόμεναι τόν κ. Γ. Μα¬
ρήν, χαιρετίζουσαι αυτόν καί έκδη-
λώνουσαι την πίστιν των πρός τό
Κόμμα των Φιλελευθέρων.
— Ό κ. 'Υπουρνός προθυμώτα-
τος πάντοτε χαί είς χάθκ αίτησιν
των προσερχομένων.
—Ζητεί καί λαμβάνει κάθε σχετι ■
χήν πληροφορίαν καί φροντίζει δι'
ό,τι είνε δυνατόν .σήμερον.
—Ταράμ, τάμ, τατατάμ, τάμ—ή
τρουμπέτα των άγροτιχών.
—Διετάραξεν άπαισίως την χθε¬
σινήν ήρεμον πρωΐαν.
—Πρώτος.... φάλτσος ό Πουρνά-
ρας μέ τρίστηλον άρλουμπολογίαν
υπέρ (γράφε χατά) των άγροτών.
—Δεύτερος «αί καλύτερος κάποιος
Τρ.—προφανώς Τραχατρούχας.
—Καί τρίτοι τα.... πουρναρόξυλα
—τούτέστι τό έπιτβλείον «των έρυ-
Θρών» είς όχετόν ... «άπόψεων».
—Άπό τα χυχλοφορήσαντα προ-
γράμματα διά την Αφιξιν τοΰ ίλλη-
νιχού μελοδράματος.
— Πληροφορούμεθα ότι ή σύνθε-
σίς τού ύπερβαίνβι χάθε προηγου¬
μένην.
—Δέν ομιλούμεν διά την άνά την
ύφήλιον γνωστήν λυριχήν ύψίφωνον
Ντέ Ίνχάλγχο.
— Ή άφιξις τής οποίας είς τό Η¬
ράκλειον είνε άληθινόν καλλιτεχνι¬
κον γεγονός.
—Άλλά χαί διά τούς λοιπούς έλ¬
ληνας χαλλιτέχνας.
—Μεταξύ των οποίων δέν συμπε-
ριλαμβάνεται μόνον δ μεγάλος Αγ-
γελόπουλος άλλά χαί οί αλλοι, οί δι-
εθνώς άνεγνωρισμένοι χαλλιτέχναι:
Νταμπάση, Μιρέϊγ Φλερύ, Λώρη,
Δελένδας, Μοσχονάς, θίχονομίδης
χαί άλλοι.
—Σήμερον χαί πβρΙωρανΙ0.30 π.μ.
—Τό ενταύθα 43ον σύνταγμα πβ
ζιχοϋ έορτάζει την επέτειον τού είς
την έπίζτοΰ τείχου: «πλατεϊανήρώων».
—Είς την σεμνήν αυτήν καΐ πατρι¬
ωτικήν εορτήν έχτός των επισήμων
θά συμμβθέξη ασφαλώς χαί άρχετός
χόσμος.
—Ιδίως δέ έκ των συγγενών των
πεσόντων αξιωματικών χαί όπλιτών.
—Είς την μνήμην των οποίων καΐ
είνε άφιερωμένη ή έορτή.
—Αυριον είς τό «Άλχαζάρ» προ-
βάλλεται ένα φίλμ έξαιρετικά ενδια¬
φέρον: «Στά δίχτυα τής Τσέχας»
—Είναι παρμένο άπό την ρωσσι-
χήν μεταπολίτευσιν καΐ άξίζει νά τό
ιδία όλος ό χόσμος.
Ό Ρέπορτερ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Γεωργιάδης Γ., Χαλκιαδάκης Α..
Σφακιανάκης Γ., Γεωργιάδης Θεοδ.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Σήμερον χαί αυριον: Γεωργιάδης
Θωμάς.
Απωλεσθη όρμαθός κλβιδιών μέ
ίλυσιν Παρακαλεΐται ό ευρών όπως
τόν παραδώση βίί τα γραφεϊαμας καΐ
άμβιφθήσεται.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέϋν
μνον, Χανιά Πειραια.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' εύθβί-
αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
σαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ-
τ}υμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬
λον, Θεσσαλονίκην.
ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ'βυ-
θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ-
σαλονίκην.
ΣΔΜΟΤ ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι"Α-
_«ατΐν/_ νιον Νικόλαον Παχ. Άμμον Σητείαν.
(Έκ το& ΠροικτορεΙου Τπλέφ. Νο 30
ΗΡΔ Μ
111 Λ ΐτΐ.
ι Κ
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έξωτβρικοΰ έτησία Δολλάρια 10.
Άπασαι «Ι αποδείξει; συνδρο
μών καΐ οημβσιβύσεων φέρουσι
απαραιτήτως την υπογραφήν τού
ΛΐίυβυντοΟ >ι«1 Ιδιβχτήτβυ τής
«Άνβρβώσβοας».
Ηράκλειον 11 Σ)βρίου 1932
Ι ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΣ άνα-
«οινώσεις τοΰ κ. Βενι¬
ζέλου όμολογουμένως θβ·
τουν τελείαν καί παύλαν είς
την μεσολαβησασαν τάς τε¬
λευταίας ημέρας άνώμαλον
κατάστασιν· Ό κ. Βενιζβλος
παΰει κάθβ συζήτησιν επί
τού καθεστωτικοΰ καί έπα-
φίεται είς την ψήφον τοϋ
λαοί. Δίδονται ωσαύτως έκ
μί'ρους τού όλαι αί έγγυήσεις
διά την ελευθέραν διεξαγω-
γήν των έκλογών ώστε ή ·ψή-
φος τού λαοΰ νά είνε πράγ-
ματι—δπως φωνάζουν οί άν-
τΐπολιτευόμβνοι — πλέον ή
γνησία έκπροσώπησις τής θε¬
λήσεως τού. Αί μή όμαλαί
λύσεις τίθενται κατά μέρος
καί ή πραγματικότης ώς πρός
τάς εκλογάς καθίσταται ά-
ναντίρρητος.
ΤΟ ΒΗΜΠΟΠΑΟΥ
ΑΕΟΝΤΙΔΕΩΣ ΔΡΑΣΙΣ
ΑΝΟΡΟΏΣΙΣ
Α ΠΟ ΤΗΝ ψήφον τού
λαοΰ, ετόνισεν ό κ. Βε-
νιζέλος, θά κριθή κατά πό
σον αί έσωτερικαί ανωμα¬
λίαι θά τερματισθώσιν άναι-
μάκτως. Ή δήλωσις τοΰ κ.
Βενιζέλου είνε ασφαλώς μβ-
σα είς τα πράγματα: Ό κ.
Τσαλδάρης καί οί φίλοι τού
είνε έδώ ώς γνωστόν τό εύ-
αίσθητον σημείον. Οί άνθρω-
ποι δέν έκπροσωποΰν πλέο
κόμμα. Έκπροσωποΰν τή
επανάστασιν εναντίον τή
χαθεστηκυίας τάξεως — τα
ξβως δχι απλώς νομίμου άλ
λά ίστορικής: τής Δημοκρα·
τίας. Συνβπώς φαντάζεταί τις
τί είνε δυνατόν νά προκύψη
εάν ό λαός υπό την τεθλα
καί
ν επιστολήν:
Φ'λρ κ. Διευθυντά,
β-π«βή έπληροφορήθην δτι
καποιος άετιδεύς άχούων είς τό
ονομα Κώστας Καλεμιχέρης, ψη-
φοθηρων υπέρ των λεγομένων ά-
γροπατερων, μεταξύ των Ιπιχει-
ρηματων τού λέγει καί τό δτι ή
γν-ωμη τού, άντιπροσωπεύει καί
τον ιδικήν μ0υ, σ«ς παρακαλώ
να δημοσιεύσατε δπ·
Άπό τοϋ 1897 ^
Αρχαναις συμβάν*, δέν ......„„„
ναθαυμά,ω καί άκολουθώ τόν
Βενιζέλον, ως γνωρίζουσι τούτο
άπαντες οί γνωστοί μου καί δτι
εάν συνέβαινρ ποτέ ώστε, συνεν-
νοουμενος μετά τού Ηλίου, συ-
νεφωνούσαμεν νά άλλάξωμεν αμ¬
φότεροι τροχιάν καί ιοτβ άκόμη
οεν θά άνέδετον την αντιπροσω¬
πείαν τής γνώμης μου είς τόν
ευελπιδα τούτον, όστις, αγων τό
ι εως τής ήλικίας
χα έν
άδον , ς ής ήλικίας
τού, καταδέχεται νά βιτίζεται άπό
την τράπεζαν τού πατρός τού,
την οποίαν συντηρεΐ ό αδελφάς
τού διά τοΰ Ποώτός τού, καί τόν
οποίον κύριον ε/.ω δκίξχ, άπό διε-
τιας άπό τό σπίιι μου διά πρά¬
ξεως τού, τάς όποία; γνωρίζει ό
θεΐος τού Ιωάννης Χριοιινάκης
καί αί ότοΐαι πολύ συντόμως θά
καταστώσι γνωσταί επισήμως.
Ηράκλειον 10—9—32
Μεθ' υπολήψεως
_____Γεώργιος Καλϊμικεράκπς
σμένην τοΰ
αίσθητηρίου,
πολιτικοΰ τού
τούς ένυσχύση
δσον καί δπως θέλου
αύτοι. Ή έπομενη των έκλο
γών θά είνε άρχή ώδίνων—
πολύ χειροτέρα άπό κάθε
προηγουμένην.
***
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ κυκλο
λέγουν τα χθεσινά μας
τηλεγραφήματα θεωροϋν τή1
κατάστασιν! πλήρως έξομα
λυνθείσαν μετά τάς προχθε¬
σινάς άνακοινώσεις τοϋ κ
Βενιζέλου. Οί πολιτικοί κύ
κλοι........ άλλ' οί άντιπολι
τευόμενοι; Θά ξελαρυγγίζων
ται καί μετά την έξομάλυν
σιν; Θά θέλουν συλλαλητή
ρια, θά διαμαρτύρωνται διά
ψυλλόυ πήδημα, θά κόπτων
ται διά δήθεν άντισυνταγ
ματικότητας; Πιθανώτατον
Καί τό διατί, τό γνωρίζομεν
ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΊΌΣ χα-
σισοπότης τής «Άλ·
λαγης», οί Βουτσινάδες, οί
Καραμούζηδες καί ή λοιπή
χορεία των όνταρίων τοΰ κι
τρινισμοϋ, άπεχαλινώθη πά
λιν: πολίτευμα, κυβέρνησις,
άξιωματικοί, φιλελεύθεροι,
είν« ό στόχος των ρυπαροτέ-
ρων ΰβρεων είς τα έντυπά
των. Άλλ' ασφαλώς οί κίτρι
νοι έχουν τόν λόγον των κο-
ρυβαντιώντες καί άσχημο-
νοΰντες τοιουτοτρόπως: Δια-
νύουν την τελευταίαν περίο
δόν......
***
ΛΙΑ ΤΟ ζήτημα τής άσφα
~* λίσεως τοΰ καθεστώτος
τό ναυτικόν έτάχθη αλληλέγ¬
γυον πρός τόν στρατόν. Ού-
δεμία άμφιβολία έπρεπβ νά
υπάρχη έξ άρχής διά τάν στά-
οιν τοΰ ναυτικοΰ. Καί δέν έ"-
«θεπβ νά υπάρχη διότι βέ-
βαια καί τό ναυτικόν συμμε-
τέχει κατά τό πλείστον είς
τούς κινδύνους πού θά προ-
κυψουν έκ μιάς καθεστωτικής
Μεταβολής, καί διά την θέσιν
τού καί διά την ένόττιτά τού
αλλά καί διά την χώραν τής
Οποίας τό ναυτικόν Αποτελεί
ίνα καύχημα καί είνε συγ-
Χοόνως τό δεύτερον άπό τα
«υριώτβρα άμυντικά της δ-
ΠωλεΤται ιΐς τιμήν βύκαιρΐας μη-
Ιανή μβταχειρισμένη 25 ίππων καί
«λαιόμιιλος μβτά των σχετικών ά5ό·
*«ον, τροχαλιών κλπ. ώς καί άνγνικόν
ελ 10 Ιντζών.Πληρνΐφο-
«οοό τφ Νικολάω Μακράκη καί
(Χανίιβν Πόοτα).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τό Διοικητικόν συμβούλιον τής
Ενώσεως Έφέδρων Ύ.ταξ)κών
τοϋ Νομοϋ Ηρακλείου συνελθόν:
Άποφασίζει
Όποις κατά τάς προσεχεΐς βου-
λευτι 'άς εκλογάς ανεξαρτήτως γε¬
νικοτέρας πολιτικής ϊιεολογίας
ύποστηρίξει όμοθύμως τόν συνδυ-
ασμόν των Φιλελευθέρας καί ει¬
δικώς τόν αρχηγόν τοΰ συνδυα-
σμοϋ κ. Γ. Μαρήν όστις πάντοτε
έδείχθη προστάτης των Έφεδρι-
κών ζητημάτων καί παρά τό
πλευρόν τοΰ όποίου τάσσεται, έν
τη πεποιθήσει ότι τ) τοιαύτη α¬
νεξαρτήτως πολιτικών φρονημά-
των ύποστήριξις έξυπηρετεΐ τα
συμφρροντα τής Ενώσεως μας.
Παρακαλεΐ δέ πάντα τα μέλη
«ύΐής νά παράσχωσιν αμέριστον
την υποστήριξίν των στόν κ. Γ
Μαρήν καί τόν συνδυασμόν των
Φιλελεύθερον.
Ηράκλειον 10 Σ)βρίου 1932
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
Ό Ποόεδοος
Ιω. Δ. Μελισσείδης
Τα μέλη
Ιω. Μαλαγχρδής, Ιω. Φουντου¬
λάκη;, Έμμ. Μανουσάκης, Νικ.
Καριωτάχης, Νικ. Κοπιδάχης,
Γεωρ. Γεπεσάχης
Ή χθεσινή κίνησις τής σταφυλανοράς.
Αίσδητή βελτίωσις των τιμών.
Ή κίνησις τής σταφυλαγορίί;
μ«ς χθές 6πήρξε ζωηροτάτη Ι ν
συγκρίσει πρός εκείνην των τε-
λευταίων ημερών, γενομένων άρ-
κετών πράξεων μεταξύ έμπόρων
καί σταφυλοπαραγωγών καί εί; τι¬
μάς ικανοποιητικάς.
Αί τιμαί είς δ; ήγοράσθησαν
δπδ σταφυλεμπόρων έξαγωγέων
αί σταφυλαί έκυμάνθτ,σϊν διά μέν
τό εϊδος ταχτά περί τάς Βρχχ^ς
2—2,30 κατ' οκάν, διά δέ τό
είδος ροζακΐ περί τάς 3,50—
3,80 καί διά τό είδος σουλτανίνας
περί τάς 5,50—6 δραχμάς κατ' ο¬
κάν.
Ώ; μοί; Ιπληροφόρησχν στα-
φυλέμποροι έξαγωγεΓς ίκανοποιη-
τικώτεραι τιμαί προσεφέρθησαν
χθές είς σταφυλάς δλων των είδών,
άλλ' έξχιρετικών ποιοτήτων.
—Καθ' υπαρχούαας πληροφο¬
ρίας ή έξαγωγή σταφυλών είς Αί¬
γυπτον βαίνει καλώς, αυξανομένη
καθ' ημέραν κατά τι ποσοστόν.
Ή αύξησις αυτή κατά την γνώ¬
μην των αρμοδίων έφείλεται είς τό
τό γεγονός τής αυξήσεως τής έξα-
γωγής των σταφυλών είς τό εξω¬
τερικόν άφ' έ-ό; καί είς την ελάτ¬
τωσιν τοθ πρ&ϊόντος λίγφ τοθ 8 τι
ήρξατο σχεδόν παρερχομένη ή έπο-
χή
τού.
Ή Ιξαγιυγή νωπών σταφυλών έκ
τοθ ΝομοΟ μας διά Βιέννην καί
λοιπά κένιρα καταναλώσεως τής
Αυστρίας βαίνει έπίαης καλώς. 'Υ-
πάρχουν πληροφορίαι καθ' αίς αί
τιμαί είς άς πωλοθνται αί σταφυ¬
λαί μας είς τάς άγοράς τής Αυσ¬
τρίας είναι ικανοποιητικάς
Είς σχετικήν ερώτησιν πρός
τόν Διευθυντήν τοϋ ενταύθα 'Υπο-
καταστήματος τής Άγροτικής Τρα¬
πέζης επί των τιμών είς άς έπω·
λήθησαν αί σταφυλαί μας είς Βι-
έννην, μάς παρεσχέθη ή πληροφο¬
ρίαι δτι ουδεμίαν είδησιν έχει μέ-
χρι οήμερον ή Τραπέζα διά τάς
τιμάς ταύτας.
—Χθές διά τοθ άτμοτΐλοιΌυ«ΚΕ-
μα)ν» απεστάλησαν είς Πειραια* καί
εκείθεν διά βαγονίων ψυγείων διά
Β.έννην περί τας 1500 κ'β-ότια
σταφυλών τής Αγροτικάς Τραπέ¬
ζης καί 2:ερα 1600 κιβώτια φορ-
τιοθέντα παρ' εμπόρων Ιξαγωγέων.
Έπίσης εφορτώθησαν διά τοθ αύτοθ
ατμοπλοίου διά Πειραιίί κα! θεσ-
σολονίκην περί τα 1000 καλάθια
νωπών σταφολών.
Την 4 απογευματινήν τή"; χθές
ανεχώρησαν έκ τοθ λιμένος μας 2
άτμόϋλοια δι* Αίγυπτον μεταφί-
ροντα έκεΐ περί τάς 6000 καλά-
θια νωπών σταφυλών.
—Διέλευσις άεροπλάνου.
ΠβρΙ ϋ?«ν 8.30' χβές διήλθε
υπέρ την πόλιν μας άεροπλάνον
τής Όλλανύικής άεροπορικπς
Έταιρείας προερχόμενον έκ Τα-
τοΐου καΐ χκτβυθυνύμβνον είς
Αλεξάνδρειαν.
ΗΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΠΑίίΕΑΜΑΤΙΧΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΑΛΗΛ5Η ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Άφωμοιωμίνη ττρός τάς δημο¬
σίας ημερησίας πραχτιχάς εμπο¬
ρικάς Σχολάς).
Α£ εγγραφαί
είς την Σχολήν
ΔΗΛΩΣΙΣ
Είδοποιώ τούς ενδιαφερομέ¬
νους ότι εις την συνοικίαν Λε·μ-
ϊδρυσα καζάνι έξαγω-
γής καί έπΕξεργασίας σούμας τό
οποίον θά έογάζωμαι δχι άπό τάς
έ"ξ ιιιά άλλ' άπό τάς 8 μί«.
Σημειωτέον ότι έκτός τή; καλής
εργασίας καί καθαριότητος θά
παρέχω πάσαν δυνατήν εύκο'' ίαν
είς πάντας.
Ήράκλε-ιον 10—9—32
Εΰάγγίλος Μπιτζαράκης 1—2
|ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|

V
ΑΝ
ΤΗ—
άρχονται την 15ην Σ)6ρίου καί
λήγουσι την 30ην τοθ αύτοθ μη-
ός.
Ή ήμέρα των είσιτηρίων έξε-
τάσεων όριαΟήσετΛΐ υΐϊί τοθ Συλ-
λόγου των κ. κ. καθηγητών μετα¬
ξύ τής 15ης καί 30ης Σ)6ρίου.
2ίς την πρώτην τάξιν τής Σχο-
λής θά είσχχθώσι μετ* εύ5όχιμον
είσιτήριον εξέτασιν μαθηταί φέ¬
ροντες τουλάχιστον απολυτήριον
έξαταξίου ΔημοτικοΟ Σχολείου
Δημοσίου ή ανεγνωρισμένου ίδιω-
πέρα; των σπουδών
τικοθ.
Μετά τό
των θά παρέχετϊΐ είς τούς εϋδο-
κίμιος ΰφισταμένους την απολυτή¬
ριον εξέτασιν ειδικόν πτυχίον ίσο-
δύναμον πρός τα δπό των Δημο-
σίων Πρακτικών Έμπορικών Σχο-
λών παρεχόμενα τοιαθτα καί δύ¬
νανται οί κάτοχοι τοιούτων πτυ-
χίων νά έγγραφώσιν άνευ μέν έ-
ξετάσεων είς την Β', μετ' εύδίκι-
μον δέ κατακτητή(>ιον εξέτασιν
είς την Γ.' τάξιν τβτραταξίου μέ-
σης έμπορικής Σχολή; είτε είς
ίσοδυνάμους τάξεις πενταταξίου
τοιαύτης.
Παρά ν% Σχολή θά εξακολου¬
θήση λειτουργοΰν καί Φροντιστή-
ριον, έλευθέρων σπουδών, έν τώ
έποίφ θά διδάσκωνται ή Λογιστι-
κή καί ξέναι γλώσσαι, ή Γαλλική,
Αγγλικη καί Γερμανική.
Διά πλείονας πληροφορίας α¬
πευθυντέον είς τό Γραφείον τής
Σχολής (έναντι τοθ Αγ. Τίτου).
Ηράκλειον τ? 9 Σ)βρίου 1932
Ό Διευθυντής τής Σχολής
Ιωάν. Τζοβίνής
—Ή άπόσταξις των στεμφύ
λων.
Κατόπιν ύποβληβείσης σχετι
κης «Ιτπσβως ύπ6 τοθ προέδροι
της κοινότητος Άπουτέλων Πε
δι«δ>; το ενταύθα Παράρτημο
τού Γβνιχοϋ Χημβίβυ δι' άΐτο
φάσεως τού καθώρισε το χρον
κον όριον καθ' ο έπιτρέιτβτκι
άπβσταξις στϊμφύλων διά την πϊ
ριςρέρειαν 'Αποστόλων *πβ τή
25 Αύγούστου μέχρι 25 Δ»κβμ
βρίου έ. Ι.
—Τό ποδοσφαιρικόν πρωτά·
θλημα.
Σήμερον θά συναντηθουν, ά
φΐκνουμένου επί τούτω διαιτη,
τοΰ έξ Αθηνών, διά το πρωτά
θλημα ποδοαφαίρου «ς τό γή
πεδον «Χάνδαξ», αί ποίοσφαιρι
κβΐ ομάδες της πόλεώς μας «Έ
νώσεως Γυμναστικήν Όργανώ
σεων» καί «Όμίλου Φιλάθλω
Ήρακλείίυ»-
—Διορισμός παρέδρου εί
Καπετανιανά.
Δι' αποφάσει»; της Γενικής Δι
οικήσεως Κρήτης διωρΐβθη βΐδι
κό; Πάρεδρος είς τον συνοικι
μόν Κκπετανιανων της κοινό¬
τητος Σταβγιών Μονοφατσίου ο
κ Ματθ. Δασκαλάκης κοινοτι-
κός σΰμβουλος τής αυτής κοι
νοτητος.
—Τα κοινοτικά έργα.
Ύπ6 τού μηχκνικοΰ κοινοτή
των κ. Χαλκιαδάκη έξετελέσθη
σαν αρμοδίως τα άπαιτούμενα
σχϊδιαγράμμχτα διά την κατα
σκβυήν ύδαταποθήκης είς την κοι¬
νότητος Γκλύφας πρός ύδρευσιν
αυτής.
—'Καίαπς μετέβη εί; την κοι
νότητα Πρινιά καί συνέλεξϊ τ»
άπ«ιτοΰμΐν« στοιχβϊχ διά τή
σύνταξιν σχεπκής μελέτης κατα
σκευής ύδραγωγΕίου.
ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΧ
ΔΙΔΑΚΤΟΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Επί δεκαετίαν σπουδάσας χαί
είδιχευθείς ένΓερμανία καί Βιέν¬
νη. Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού,
όδό,ς Σφακίων (Καμαράκι) έ¬
ναντι τοϋ (αΐρείου κ. Μελισσείδη,
9—12 κοί 3—7 μ. μ.
Άκτίνες Ραΐντγκεν
Τεχνιτός πνευμοθώρα*:
Τηλεφ. 2-79
| Διά
ίΟΝΟΟΜ καί
ΟΟΝΤΙΝΕΝΤ
| Ύπί> φόρτωσιν 12-17 Σ)βρΙου Ξ
5 ΟϋΓΐΑί*Ο ΙιΐΝΒ Ι
| 9)5 «ΒΑΟΤΚΙΑ»
Διά ςοκκ ίΐνεκροοί =
= Υπο φόρτωσιν 12-14 Σ)βρίου |
= ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε
& ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ Ξ
Τηλέφ. Νο 32 Ξ
ΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπΙ
Η ΚΑΜΑΡΙΑΝΗ
ΓΡΑΒΙΕΡΛ
ΧΑΤ_ΟΓΕ«ΡΓΗ
Έφάμιλλος τής παρασκευαζο-
,,ένης υπό τής Γεωργικής Σχολής
Μεσσαράς, μέ άρωμα, μέ γεϋβτιν,
μέ νοστιμιά, κατασκευασμένη μέ
πολλή τέχνη τ) νοαβιέρα Χατζο-
γεώογη τίθεται έντός των ημερών
ίς την διάθεσιν της καταναλώ-
ιεως. 1-5
Ένβικιάζεται δωμάτιον ήλίκτρο-
φωτισμένον καί έπιπλωμένον παρά
καλλίσττι οΐκογβνείσ. Πλτ|ροφοβ£αι
«αρό τώ π Έμμ. Άστοουλάκη Μι
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Την 23ην Σϊπτεμβρίου 1932 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 11—12
π.μ. διεξαχθήσεται έν τώ Ύπ)τι τής 'Εθνικής Τραπέζης «ρχική δημο-
πρασία μονοετοθς ενοικιάσεως των κάτωθι Διαπιστωμένων άγρο-
κτημάτων μέ την κατωτέρω πρώτην προσφοράν καί έγγυοδοσί
αν συμφώνως πρός τούς δρους τής δπ' αριθ. 54 τής 6—9—932 δια-
κηρύξεως τοιχοκολληθείσης είς την κοινότητα είς ή"ν δπάγονται τα
κτήματα.
Ή Δημοπρασία διεξαχθήσεται ταυτοχρόνως καί διά τετραετή μ(-
σθωσιν όπότε ή πρώτη προσφορά είναι τετραπλασία καί ή έγγυοδοσία
διπλασία τής μονοετοθς.
Λεπτομερής περιγραφή των κτημάτων ευρίοκεται έν τώ 6π)ματ
τής 'Εθνικής Τραπέζης καί είς τόν Πρόεδρον τής Κοινότητος είς ή*ν
κείνται τα κτήμΛτα.
Άγροκττήματα Πρώτη ίτησία Προσφορά Έγγυοδοσία
Παναγίας Μονοφατσίου
Παναγίας Πεδιάδος
Πλαχιώτισσα
Πυράθι
Πβτροχέφαλο
Πολυθέα
Ποταμιών
'Ανω καί Κάτω Πουλιές
Μετόχι Πρασσάς
Πύργου Μονοφατσίου
Ρονφα
Ράπτη
Ρουκάνι
Ρουσοχωριά
Σφβα Μαλεβυζίου
Σκαλανίον
Σκόπελλα
Σκοτεινό Βορίτσι
Σταυράκια
Σφενδύλι
Στείρωνας
Τουρλωτής
Φίλιππον
Φιλίσσα
Μετόχι Δρακουλιάρη
Φορτέΐσας
Χανδρού
Χερσόνησον
Χάρακος
Χονμέρι
αχ. 300
δραχ. 100
• 1500
» 500
» 300
» 100
> 400
» 200
» 300
ι
» 100
» 300
> 100
» 600
» 200
» 1500
> 500
» 200
1
» 100
» 4000
ι
» 10X0
» 200
ι
► 100
» 100
> 50
• 2000
» 700
• 6000

► 1500
» 1000
ι
► 300
» 1000
► 300
• 2000
ι
► 500
• 1000
. 300
» 200
> 100
» 1100
> 500
• 300
> 100
» 3000
> 1000
» 6000
2000
• 500
150
» 1900
« 500
• 1000
> 300
» 1000
300
• 2500
1000
» 500
300
■ 1000
300
(Έκ τον
Γραφείον)
—Ή πρόσκλησις των κληρω¬
τών 1932 β.
•Υιτοτοϋ "τρατολονιχοβ Γρ«-
φβίβυ Ηρακλείου ανακοινούται
πρός τοϋς ένδι«φ«ρομίνβυς βτ«
καλοδντειι πρός κατάταίιν την
1-3 Όκτΐίβρίου έ. ϊ. οί κληρω-
ί?1 νκλάβ£4)ί 1932 β. (γεννηθέντες
1911) οΐτινες δέν εκλήθησαν
««τα τόν Μάρτιον έ. Ι. 'Επίσης
καλοδνται πρός κατάταξιν 1-3
θκτ&ιβρίου έ. ϊ. ο! άπαλλαγέντες
καί πολιτογραιρηβέντβς, οΐτινες
εΐτρεπί νά παρουσιασθώσι κατά
τόν Μάρτιον έ. £. άλλά εδόθη
«υτβίς άναβολή. Ούτοι δέον ν*
υπηρετήσωσι 4 μήνας, έχουσιν 2-
μ«ς τό δικαίωμα νά μή Οπηρβ
τησωσιν εάν καταβάλωσι μέχρι
τής 3 Όκτωβρίοιι έ. 6. «Ι μέν
άπαλλκγέντες κλάσβως 1932 δραχ.
2500 η τό ήμισυ, οί δέ πολιτογρα-
φηβέντβς δραχ. 1500 η τό Ημισυ,
τό δέ έτερον ήμισυ έντός ενός
I-
τβυς όδηγίκς δέον νά ζητησω·
σιν έκ των ΣτρατολογικΜν Γρ«.
Φ«ιων.
ΟΙ Ιχοντες άναβολην λόγω 6-
γείοις π «ναστηματος, αμα λή{«ι
ή άναβολή των, δέν «ροσίρχον-
ται αμέσως, άλλά μόλις μετά την
λήξιν «ύτής κληθή μία ήλικία
έκ τοδ χωρίου των προσίρχονται
μβτ' αυτής.
ΟΙ γεννηθέντες τό
1912 ανή¬
κοντες είς την κλάσιν 1933, ΟΪ
κληθώβι τό έπόμβνον Ιτος, οί δέ
πίνακες τούτων καταρτίζονται
τώρα συμφώνως τώνόμω5521.
—Ή όδός 'Αστριτσίου.
Ό μηχανικός κοινοτήτων τού
Νομοϋ εί; εκτέλεσιν διαταγής
τής Νομαρχίκς μετέβη «Ις την
κοινότπτα 'Αστριταίβυ καί πρβί-
βη «ίς την χάραξιν τής ί>«β κα-,
τααχίυπν άμαξητής όδοδ της ε¬
νούσης την έδραν τής κοινότη¬
τος μβτά της κβντρικής άρτπρί-
ας Ήρακλϊίου- Άρχαλοχωρίου.
—Διορισμός μεσίτου.
Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης
γνωρίζει εί; την Νομαρχίαν ότι
δι* ύκουργικης αποφάσεως 6ιωρί
σ8π μβσίτης άστικών συμβάσε
ών, άγοραπωλησιών, άνταλλα·
γής, μισθώσεως, άστικών άκινή-,.
των καί δανείων πάσης φύσε«ς· '
ό κ. Μύρων Γαλβνιανός.
— Ή κίνησις τοδ λιμένος.
Κατά τό λήξαν πρΒτον ΙΟήμΐ-
ρον τρέχοντος μηνός Σεπτεμ-
βρίου χατέπλευσαν είς τόν λι¬
μένα μας τό όλον 25 άτμόπλβια
έξ ών 10 'Ελληνιχα, 6 Ίταλικά,
4 ΑΙγυΐϊπακά, 3 Άγγλικα καί
2 ΓιουγκοολαυΤκά.
—Πανώλης είς Βηρυττβν. .
Ό έν Βηρυττω "Ελλην Πρόξε·
νος διά τηλεγραφήματός τού πρός
άπάαας τάς λιμενιχάς αρχάς τοδ
κράτους γνωρίζει ότι είς Βηρυτ-
τόν εσημειώθησαν την β Σεπτεμ-
βρίου 2 κρούσματα κανώλους, δι'
δ καί παρακαλεΐ έκως γίνεται ή
δέουσα ίατρική έξέτασις επί των
έκ Βηρυττοΰ προβρχομίνΜν άτμο-
τλοίων.
—Ή έξαγωγή είς Τσεχοσλο-
βακίαν καί Γερμανίαν.
Υπό τοΰ χ. Τελώνου Ήρακλεί-
υ ανακοινούται είς τοϋς έν
ιαφερομένους δτι πάσα (Ισαγω-
γη έμηορευμάτων είς Τσεχοσλο
ακίαν καί Γερμανίαν Βά γί·
ιτεται, τή Αδεία της Τραπέζης
ής Ελλάδος καί συμφώναις ταίς
>ενικαΐς οδηνίαις ταύτης.
Συνίπώς οί χ. χ. εΐσαγωγεΐς
χαί έξαγωγεΐς έμπορευμάτων δέον
δπως πρός αποφυγήν παρεμβολής
αθυΐτερήσεων η αλλων δυαχβ-
,ιων, νά χαταθέτωβι ταυτοχρό¬
ως μετά των διασαφήσεων είαα-
ι>ωγή{ καί έξαγωγής χαί τας σχπ
ά αδείας της Τραπέζης.
—Αρχαιρεσίαι.
Γενομένης έκλθγής των μελ&ν
'βθ νέβυ Διοιχητιχοδ Συμβου-
.ίου τοδ Πανεργατικοδ Συνδε-
μου Νομοΰ Ηρακλείου άνεδεί-
(θηααν κρόεδρος ό Έμμ. Τριαμα-
άχης, άντιπρόεδρος Έμμ. Εγγλί·
;ο;, Γενιχός Γραμματεύς ο Δ.
ίασσαπάκης, Ταμίας, Μιχ. Χα-
ζημιχαπλ, έπόητης εργασίας Γ.
Μανιαδάχης χά! μέλη Δ. Κρι¬
σωτάκης Γ. Σερλιδάκης, Άντ.
Κουταουφάχης, Ηλ. Άμπ*τζής
Ν. Γεναράχηί, Δ. Παολιδάχης Ηα,
. Μπαγιάτης.
Ηράκλειον Κρήτης
Γραφεΐα Έναντι Νομαρχίας.
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Πρωΐα Κυριακής
11 Σεπτεμβρίου 1932.
•III
......ΙΜΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΗ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΠΙΙΙΠΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΐ:ΐΠΗΙΗΙΗΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΠΙΙίΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!Ι.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιιιιιι,
Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΣΥ8ΔΕΣΜ3Σ
ΕΞΑΚΟΑΟΥΒΕΙ ΥΦ'ΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΟΣ ΑΥΤΟΥ
Χ ΑΡΑ Κ Τ ΗΡ1ΖΟΝ ΤΑΙ ΣΚΟΠΙ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Αί άναγρα.φεϊσ·αι
είς τάς χθεσινάς εφημερίδας πληροφο¬
ρίαι καθ' άς ό στρατιωτικάς σύνδεσμος
πρόκειται νά διαλυθή,διεψεύσθηααν σή¬
μερον κατηγορηματικάς.
Τα αναγραφέντα χαρακτηρί'ςονται ώς
σκόπιμα διά λόγους έντυπωσιακοϋς, σχέ¬
σιν έχοντας μέ την πολιτικήν των εφημε¬
ρίδων αΐτινες τα άνέγραψαν.
Ο ΑΝΤΙΣΤΡΜΣΊΜΙΣ
ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΒΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΜΕΪΑΤΙΒΕΤΛΙ ΚΛΙ Ο Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΙΑΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).—Σχετικώς μέ τό
ζήτημα τού άντιστρατήγου Διοικητοΰ
τού Β' Σώματας κ. Πετρίδη εδόθη
σήμερον ή πληροφορία ότι ούτος πιθα-
νώτατα τίθεται είς δ αθεσιμότητα.
Έπίσης εγνώσθη ότι μετατίθεται είς
άλλην φρουράν καί ό κ. Τσαγκαρίδης,
πρώην φρούραχος Αθηνών.
ΜΥΟΕΥΜΑΤλ ΤΑ ΙΙΕΡΙ
ΤΟΝ ΑΙΙΟΜΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ
ΝΑΥΤΙΧΟΪ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Παραλλήλως
πρός την διάψευσιν των φημών περί δι¬
αλύσεως τού στρατιωτΐκού συνδέσμου,
διεψεύσθησαν έξ αρμοδίας πηγής καί τα
αναγραφέντα περί κινήσεων των αξιω¬
ματικών τού ναυτικού.
Κατά τάς έν προκειμένω άνακοινώ-
σεις τα αναγραφέντα είναι καθαρά μυ-
θεύματα.
"" Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΪΓ
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΥΛΙΣΣΟΥ
Είς τό Κέντρον των Φιλελευθε'ρων Ήρα
χλείου προσήλθον χθές έκ διαφόρων
διαμερισμάτων τοΰ Νομοϋ μας πλεΐστοι
Φιλελεύϋεροι καί εξεδήλωσαν την άφοσίω-
σίν των πρός Βενιζελισμόν εΰχαριστή-
σαντες τόν κ. Γ. Μαρήν διά τό ένδιαφέ
ρον τού υπέρ τού Νομοϋ μας κατά τό διά
στημα τής ϋπουργείας τού.
Μεταξϋ των ανωτέρω παρουσιάσθη καί έ
πιτροπή έκ «ατοίκων τής κοινότητος Τυ¬
λίσσου μετά τοΰ προέδρου τής κοινότητος
καί εζήτησεν άπό τόν κ. Μαρήν την συν¬
τήρησιν τής όδοΰ Τυλίσσου καθώς «αί την
ενέργειαν των δεόντων διά την προαγωγήν
τοΰ σχολείου Τυλίσσου.
Ό κ. Μαρής υπεσχέθη είς την ανωτέρω
επιτροπήν ότι θά καταβάλη πάσαν προ¬
σπάθειαν διά την επίλυσιν αμφοτέρων των
ζητημάτων τούτων.
ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ "ΚΡΑΥΓΗΣ,,
ΕΝ ΤΗΛ)ΜΑ ΤΟΥ κ. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Υπό τοΰ Ύπουργοϋ Γενικοΰ Διοικητοΰ
Κρήτης μάς απεστάλη χθές τό κάτωθι τηλε
γράφημα:
«Άνόρθωσιν» Ηράκλειον
Τα έν εφημερίδι «Κραυγή» Αθηνών δη¬
μοσιευθέντα ώς λεχθέντα παρ'έμοΰ εισίν εν¬
τελώς ά·νυπόστατα.
ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ»
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Πρός τούς Χ- κ. Προέδρους των κοινοτήτων
τοΰ Νομοΰ εκοινοποιήθη υπό τής Νομαρχίας
δι' εγκυκλίου της τοιαύτη τοΰ Ύπουργείου των
Οίκονομικών πρός τα ταμεΐα τού Κράτους δι' ής
παραγγέλεται αυτοίς δπως εφεξής παύοωσι άπαι-
τοϋντα την αύιοπρόσωπον είς αύτά εμφάνισιν §ι-
χαιούχων κοινοτικών υπαλληλων διά την ανάληψιν
των άποδοχών των καί λοιπών δικαιωμάΐων αυ¬
τών καί τούτο πρός αποφυγήν άσκό'πων έξόδων των
ΰπαλλήλων τούτων.
Περαιτέρω διά τής έΎκυκλίου παρέχονται οδη¬
γίαι περί τοΰ τρόπου τής πληρωμής των έν λόγω
υπαλληλων.
ρ:,'_κ_2_
ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ Κ. ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
Τηλεγραφικώς ήγγέλθη έξ Αθηνών ή υπο¬
γραφή καΐ δημοσίευσις τοΟ ΠροεδρικοΟ δια-
τάγματος περΐ διορισμοθ τοθ συμπολίτου κ
Μιχ. Κουναλάκη ώς ΓενικοΟ Γραμματέως
τής Γενικής Διοικήσεως Κρήτης.
Τό παρακράτημα ταχτά
έλαττούται είς 5 ο)ο.
Ό συμπολίται; τέ«ς υπουρ-
γός των Οικονομικήν κ.
Μαρής μάς ανεκοίνωσεν ό¬
τι κατά τηλεγράφΓΐμα τό ο¬
ποίον έλαβε χδές, αί ενέρ¬
γειαι κατά τού συναλλχγ·
ματικοΰπαοακρατιίματος τοϋ
ταχτά κατέληξεν είς ίκανο-
ποιητικόν άποτέλεαμα.
Δά διατάγματος διιμο
σιευομένου σημερον τό συ·
ναλλοτγματικον πχρακράτη-
μα διά τόν ταχτά μ&ιοϋτχι
άΐτό 18 ο)ο είς 5 τοίς εκα¬
τόν.
"Οσον άφορά την σουλτα¬
νίναν τό ζήτημα δέν έλη
ξεν άκόμη διότι ζητοΰν οί
Πελοποννήσιοι νά έξομοιωθρ
ή Κβρινδιαχήν σταφίς πρός
την σουλτανίναν.
Ό κ. Μαρής ετηλεγρά¬
φησε άμέσως τονίζων ότι δέν
ημπορεί νά χωρισθή ή σουλ-
τανίνα άπό την Κορινθιακήν
διότι ή τιμή της δέν είναι
ίκανβποιητική —
—Έπίσης κατά τηλεγρά
φημχ τού Ύποοργοΰ τής
Έθνικής ©Ικονομίας πρός
τόν κ. Μαρήν, εγένετο δέ
κτή ή αίτησις των παραγω-
γών ή άφορώσχ την τιμήν
τοϋ δολλαρίου διά τάς άφο
ρώσκς τάς είς την Αύατρίαν
είσχγωγάς.
Ένω δηλαδή τό δολλάριον
έπληρ'ώνετο μέχρι τοΰδε
πρός 130 δραχμάς ήδη ή Κυ¬
βέρνησις επέβοτλεν είς τό
συνδικάτον των Τραπεζών
—καί τοΰτβ εδέχθη—νά πλη¬
ρώνη τό δολλοριον διά
τάς είσχγωγάς είς την εκά¬
στοτε τρέχουσαν τιμήν.
Τό ζήτημα των άστέγων
έφέδρων καί προσφύγων.
Κατόπιν της γενομένης εκτιμή¬
σεως υπό της έ*1 τούτω καταρ-
τισθείβπς έπιτροπής, των έ£ωθι
τής Καινούργιας Πορτας κβιμέ-
νων μουσουλμανικον βίκοίτε-
ίων (νεκροταφείον) πρός διανο¬
μήν βίς τβύς άστέγους πρόσφυ¬
γας, τό ένταΰβ* ΰποκατάστημα
τής Έθνικής Τρκπέζη; θά προέ-
3«ινβ χθές είς την άπβατβ
λήν πρός το έν Αθήναις
Κεντρικόν αυτού των καταρτι-
σθβντων σχεδιαγραμμάτων καί
τής σχετικής εκθέσεως τή; επι
τροπής (ίτις ώς γνωστόν διετίμησε
πά οί/ΐόηεδα πρός όραχ. 25 τό
τετραγωνικόν μέτρον.
Ή Νομαρχία έκ παράλληλον
θά διεβίβαζε κατ' αύτάς είς τό
ΰΐτουργεϊον Προνοίας άντίγραψα
των διαγραμμάτων καί τής έκ-
3έσεως τής έν λέγω Επιτραπή;,
ίνα έγκριθοϋν υπό τοϋ ύπουρ¬
γείου καί της Τραπέζης. Μετ»
την έγκρισιν, ή όιτοία ώ; μά; έ-
πληρβφόρησβ ο Πρόεδρος Μι-
κρασιατων θά επιτευχθή τό ταχύ¬
τερον, θχ δοθή ή απαιτουμένη
έντολή είς την Νομαρχίαν καί
τό ενταύθα ΰποκατάστημα τής Έ
θνικής όπως προββθν άπό κοι·
νού »1$ την σύνταξιν των σχιτι-
κόν συμβόλαιον διά την παρα-
χώοησιν τδν οΐκοπέδων.
Συμφώνως πρό;το καταρτηθέν
νέον σχέδιον ή έκτασις των έν
λόγω οΐκοπέδων άνέρχιται
είς 95"00 τετραγωνικά μέτρα·
εΰδύ; δέ μβτά την έγκρισιν καί
την σύνταξιν των συμβόλαιον
8ά διανεμηθούν είς άστέγους προ
σφυγικάς οικογενείας 300 πβρί-
που τόν αριθμόν καΐ άνά 150 τ. μ.
εί; εκάστην.
Κατά τάς πληροφορίας μας είς
την Νομαρχίαν υπεβλήθη ηδη ο
καταρτιοθβις πίναξ καί τ&ν άγο-
ρααθηαομένων έκ τής πιστώσεως
των 3 έκατομμυρίων δραχμων,
μουσουλμανικον οΐκημάτων όστις
καί διεβιβάσθη είς την επιτροπήν
διά την έπανεκτίμηστν αυτών. Ή
επιτραπή ήρξατο άπο προχθές πί-
ριερχομένη καί έπανεκτιμωσα τα
άγορααθησομβνα οΐκήματα άτινα
άνέρχονται εί; 103 πβρίπου.
Μετά τό πέρας τή; έπανβχτιμη-
σβω; των οΐκημάτων τούτων καί
την ενέργειαν των απαιτουμένων
διατυπώαεων διά την διανομήν
των είς τού; άστέγους πρόσφυγας,
ό Σύλλογος Μικρααιατών προσφύ¬
γων θά επιδιώξη την εξεύρεσιν βί-
χοδομική; έταιρβία; διά την ά
νέγϊρσιν οϊκημάτων επί των
©I-
κοπέδων έκείνων των οποίων ο!
κάτοχοι δι' οΐκονομικοΰς λόγους
βά δυαχολευθοϋν νά οΐκοδομή-
σουν, λαμβανομένου μάλιοτα ΰπ'
όψιν ότι διά τοΰ τροπου τούτου
θά επιτευχθή οίκονομΐα έφ' όσον
θά χρησιμοποιηθοΰν οίκοδομικά
ύλικά άτβλως, δυνάμει νόμου εί-
σαγομενα.
Η ΒΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΚΑΙΣΤΑΦΥΑΟΝΕΚΤΟΥΝϋΜδΥΜΑΣ
Κατά τό άπό 1ης—10ης τρέ¬
χοντος χρονικόν διάστημα έξή/θη-
σαν έκ τοϋ Νομοΰ μας τό όλον
1.196.470 χιλιόγραμμα σταφί¬
δων σουλτανίνας καί 51.580 χι¬
λιόγραμμα ταχτά.
Έπίσης εξήχθησαν 569,040 δ
•ιάδες σταφυλων.
ΑΙ Ε1ΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΝΕΐίΥ
Κατά τό λήξαν πρώτον ΙΟημε-
ρον τρέχοντος μηνός Σεπτρμβρίου
είσεπράχθησαν υπό τού Τελωνεί-
ου τό όλον δραχμαί 3.000.618.
ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Αυριον Δ?υτε'ραν θά συνέλθουν
είς συνεδρίασιν έν τω Νομαρχια-
κψ Καταστήματι τα μέλη τοΰ Δι-
οικητικοϋ Συμβουλίου τοΰ Ινταΰ-
θα Παραρτήματος τοΰ Πατριωτι-
κοϋ Ίδρύματος πρός συζήτησιν
καί λήψιν αποφάσεως επί διαφό¬
ρων οϊκονομικής φύσεως ζητημά-
των τ>)ΰ Ίδρύματος.
Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χθέ; ανεχώρησε δι' Αθήνας
καί εκείθεν διά Θεσσαλονίκην
συνοδϊύων τα είς την Διεθνή "Εκ
θέσιν άποστΐλλόμβνα έκ τοΰ Νο¬
μοϋ μας έκθέματα έ διορισθίΐς
υπο τή; Τοπικής έπιτρβπής ώ; άν-
τιπρόβωπο; αυτής παρά τή Ικθέ-
σβι γβωπόνβς κ. Σισίνη; Κοκ¬
κέβης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΑΙ τιμαί τροφίμων
ΐ]είς την αγοράν μας.
Ή Επιτραπή διατιμήσεων Οιό τής
«βλευταίας αποφάσεως της έχανό
νισε την τιμήν των κάτωθι πίδών ώς
«ής:
Όρυζα Γλασσέ χονδρικώς κατ' ο¬
κάν δρ%. 15.50 λιανικώς 17, δρυζα
Ραγχοΐιν χονβο. 11,80, λίαν. 13.30,
φές Άβυσσηνίας χονδρ. 80, λίαν.
, παφές Ίάβας χονδο. 72.50, λίαν.
81, (άχαρις χονδρικώς δρ. 20.50 λια¬
νικώς 22.
ΒΙδη Πβντβηωλβί*». — Ελαίαι
έγχώοια» 12, Βόλου 16—20. Μα-
χαρόνια έν-(ό)ΐΐΒ 15. Μαχαρόνια θββ
σαλσνίκης Ι δ. Ζυμαριι'.ά έν γένει &ρ.
15-20, μακαρόνια ^ολκτκλβίας παχίτη
λο.α?. 19—20, Φβσόλβί Σκο3ίας 14.
Ρΐβύθια Μαοόκο» Μ, έντΛπια β,Κσι;·
χιά έντόπια [2-16. Φακέν >.2-Η. 'Κ-
λαιαλιαν. 22.. ΑϋγΑΙ.49—1.50Σάπων
λβνκός α'. 19, |Γ. 17, κράοινος α',
!6 καί β'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
λβσμένος 104.
Ββύτυρ».—Δέρ/να$ 110-132. Γάλακ.
«βσοολίας 116. Λίχη 40. Μπάνβρ 68.
Γ*λ«>*τϊρά.— Τνοί Κασσέρι 66.
Τονλουμίσο 44. 'Εντόηιο 54—64.
Γισουρτι 11. Γάλα 9.
Κρέβιτα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
36—40 μόσχος 38, ζνγοΰρικρέας πβο-
βάτου 32,αίγός 24, βόϊον καί άγελάς
24 δραχ. Υ"'0ινά μεγάλα 34, γου-
ρουνόπουλα 38.
Πουλβρικά,—Άπό· 35—50.
Λαχανι**.—Βρομμνο 4—5. Λαχά
κης 4-5. κολοκνθάΜΐα 8—10 φασόλες
Λ,ασπθιώτικϊί 8-10 μπάμικ 8-10,
ψαοολακιο 7—8, Ιτλαγγουβαπκΐ 4-5
ς 3 —4 δραχμάς, στίφνος 8—
10 βραΐμάς κατ' οκάν, μβλ-
τ£άνβς 4—5 λβμόνια έντόπια 16—
18, Ιταλίας 32—36,άγγουράχια 5—6.
πιπβριές 5, πράσσα 5—6 λάχανα δρ.
Β^~ Ι ν·
Όπωρικά.— Σταφύλια 3 -6,
κπρπούζια 3—4 πβπόνια «— 5.
άχλάδια 4—6 Κρουσανιώτικα 10—12
καί Ίταλικά 12—14, σύκα 6—8, μή·
λα 6—8, ροβάκινα 6— 12, κυδώνια
6-8.
Κίνησις τής
; Σταφίδος
κατ' οκάν
Σσυλτανίνα έξαΐρετ. Δρ. 20.— 22.—
» α'. » 17.- 20.—
* Ρ'·
» 14.50 17.-
» γ'.
» 12.- 14.50
Ταχτάδες α'
4.50 5.50
» β'
3.50 4.-
"Ελεμέδες α'
8.- 9.-
β'
6.-----6.20
Σταφύλια σουλτανί
Δρ. 4.50-5.-
Ροζακιά
» 3.— 3.50
» ταχτά
» 2.— 2.20
Κρασοστάφυλα
• Ι.30- Ι.60
Τιμαί Συναλλάγματος
Αολλάριυν Δρ. 163.-----164.50
Λ£ρα ι
► 571.------577.-
Φράγκον ι
► 6,37- 6.47
Έλβετ. φράγκον ι
► 31,43- 31,79
Λιρέττα ι
» 8,35- 8,46
Μάρκον ι
► 38,36- 39,64
Τονρχική Λ(ρα ι
* 76,25- 81,75
Κορώνα (Τσεχ.)
» 4,80-4,91
Κορώνα (Σουηδ.) >
► 28,94- 29,87
Φράγκον (Βελγ.) ι
► 4.50- 4,6^
Σβλλίνι (Αύστρ.) ι
> 22.73- 23.60
Φιοςιίνι (Όλλαν.)ι
> 65.39- 66,09
Όμολ. άνταλλαΙ. »
535—-538-
ΕΠΗΛΘΕ ΠΑΗΡΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ
ΚΙΙΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΚΟΙ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΑΥΤΗΝ
ΕΙ! ΠΑΡΛΐΠΟΗΔΙΑΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
II»
ΑΑίΚΟΗ
υ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Μβταξύ των Δή.
μοκρατικών άρχηγών καί τού κ. Τααλ-
Πάρη επήλθε πλήρης διάσπασις ώστε νά
άποκλείεται τελείως πλέον ή συνεργα-
σία των.
Οί Δημοκρατικοί άρχηγοΐ κατηγο-
ροΰν τόν αρχηγόν των Λαΐκών^ επί πα-
ρασπονδία άποδίδοντες είς αυτόν την
ευθύνην τής έν λόγω διασπάσεως.
ΤΟΥ Ι ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΙΝ
ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΙΝΕ ΙΚΑΝΟΝ
ΗΑ ΑΗΤ1ΜΕΤα!ΊΙΖΗ0Α0ΥΣ ^ΓΟΥΣ ΔΚΜΟΙΡΑΤΙΙΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ 10 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο-
κριτοΰ μας).—Ό κ. Τσαλδάρης λαμβάνων
αφορμήν άπό την επελθούσαν διάσπασιν
μεταξύ τοϋ Λαΐκοΰ κόμματος καί των Δή-
μοκρατικών κομμάτων προέβη σήμερον είς
διιλώσεις πρός τόν τύπον.
Τό Λαϊκόν κόμμ«, ετόνισεν ό Τσαλδά¬
ρης, άδιαφορεΐ διά την επελθούσαν διάσπα¬
σιν, είνε δέ Ικανόν μέ τό πλειοψηφικόν ού-
στημα, νά αντιμετωπίση ολους τούς Δημο·
κρατικούς!
ΕΛΑΦΡΑ ΑΔΙΛΟΕΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΒΕΗΙΖΕΑΟΥ
ΧΟΕΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΗΤΙΊ ΕΗΤΕΛΟΣ ΚΑΛΑ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Ό κ. Βενιζέλος
ήδιαθέτησεν άπό χθές έλαφρώς. Σήμε¬
ρον τό εσπέρας ήτο τελείως καλά συνερ-
γασθείς μέ τούς ύπουργούς επί διαφό¬
ρων ζητημάτων.
ΕΚΛΕΙΣΛΝ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΦΙΑΕΛΕΥΒΕΡΟΝ ΑΙΗΝΒΝ ΚΑΙ ΗΕΙΡΑΙΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον έκλει-
σαν οί συνδυασμοΐ φιλελευθέρων Αθη¬
νών καί Πειραιώς. Εις τούς συνδυα-
αμούς τούτους περιελήφθησαν οί Κρή¬
τες Παπαντωνάκης, Προυκάκης καί
Ντιντιδάκης.
Η ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΑΟΓΙΟΥΧΟΥΣ
ΥΟΟίΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).—Κατ' ανακοινώ-
σεις των κυβερνητικαί κύκλων ή συμφω-
νία μέ τούς "Αγγλους όμολογιούχους
πιστεύεται ότι θά υπογραφή μέχρι τής
Δευτέρας.
ΕΚΑΝΟΝΙΣΘΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΝΤΙΤΟΡΗΙΛΛΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Μεταξύ τής Έλ-
ληνικής καί Ίταλικής Κυβερνήσεως ε¬
πήλθε συμφωνία διά την παράδοσιν των
έν Ιταλία: καταακευασθέντων άντιτορ-
πιλλικών «Παύλος Κουντουριώτης»
καί «»1·αρρά». Ή όφειλομένη δόσις θά
καταβληθή είς ποσότητα καπνών.
ΑΙ ΕΞΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
^ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
άνταποκριτού μας).— Διά διαταγής τοΰ
Ύπουργείου Δικαιοσύνης άνεστάλησαν
μέχρι τέλους Δεκεμβριού έ. έ. αί έξώ-
σεις έφ' όσον οί μισθωταΐ θα χαταβάλ-
λουν ανελλιπώς τό ενοίκιον των.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΦΙΑΑΓΟΡΑΣ
ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΑΡΚΕΤΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
Είς την πόλιν μας καθ" ίλπν τίιν διάρκειαν Τ«ί
ληξάσης εβδομάδος καί κατά τούς ΰπβλογισμους
τής υπηρββίας έλέγχου σταφίδος βίσήχθησαν πρ!
τας 600X00 οκάδας αβυλτανίνας καί ταχτά, ή «Ιοα-
γωγή δέ χθές ανήλθεν βΙ$ τάς 6Ο.ΟΓΟ βκ. ««ρίηου.
Αι ϊΐσαχθεϊσαι ως ανωτέρω σταφίύβς ήσαν κυ·
ρίως βΐδους ταχτά, τής βΐσαγωγής σβυλτανίνων έ·
ςακολουθούσης νά μειοθται βΐσέτι.
Ή κίνησις τής σταφιδαγβράς μας παρουοίαοβ καί
χθές το αύτο ως καΐ προχθές ενδιαφέρον, σημειν
βεισών άρκβτών πρά{εων ·1ς μέν τα έ{αιριτικ«
πράγματα τού εϊίβυς σουλτανίνας είς τάς 22 δραχ.
εις δβ τούς ταχτάδες βΐς τάς 5,50-6 κ«1 είς τβυς «'
έλεμέδβς βΐς τας δραχμάς 8—9 κατ' Οκάν.
Αι ως ανωτέρω τιμαί χατά τάς πληροφορίας μ«ί
διετπρήθησαν καθ" ίλπν την ημέραν. Τα βευτιρώ-
τ«ρα «ράγματα μή ζητούμενα δφίστανται αΐοβπ-
τπν^μϊίωσιν των τιμών των.
—'ίΐς μάς ανεκοινώθη παρ' έξαγωγέων έμπβρων
Τής πόλεώς μας αί αποστολαί σταφίδων μας ε(ς τβ
({ωτβρικόν καί βΐδιχως »1ς την Αγγλίαν γίνονται
τακτιχώτατα.
Κατά τάς αύτάς πληροφορίας η ζήτησις είς άλ¬
λας τινάς χαταναλωτικας άγοράς δέν είναι κα·
Τθθβν ζωηρά καί τβδτβ λόγω τής υπαρχούσης έν
βιύταίς οτενοτητος τή$ άγβραβτικής των δυν*μ«»»».
Μέγεθος Γραμματοσειράς