90505 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

111

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
,ΓΑΑ0Ν Τ1ΜΑΤΑ[
ηΐΕΙΟΝ ί'ί,ΠηθΓΡΙΦΕΙΙ ώθϊ ΑΓΙΑΙ Β'ΜΙΡΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΟΓΕ^ΟΤ)
ι*^»4 . ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
Έτηοία
36
Έξάμηνος
>
18
Τςίμηνος
9,
ΑΙ β»νορομ«ί
άν.ξ«6/τ«
Διά δτΐ(Αο3ΐεύ«»ΐ{ κ*ί £
&άς ίδιαίτιραι
συμφωνίαι.
Τηλεγραφ.
διευΙ}ι»νβις
Βήμ».
Ρέδυμγθν
ΡΚΘΥΜΝΒ Έσπέρα ΖΓαραο·*φ% 17 ΛίαΓου 1919
ψί δ ν·δ; όλο
οτ,βό'θ/ν τ^ς ιΐνθρωπό .
στιγμήν τανΐτ/ν φέ
τόύ*ό κρίσιν νψΐ
ί ζήχχμα τής
λό
η μγ;
οποίας α«5ξα>ουσιν
|βαι αι ^λπίδίς συνε.τεί
ι ΐιιλεγραφΐκών πληρο '
των ^ειαδιδομένων
κ χον χάηον χών
6 ποίος πρός
την &α~
·1ρηνιστικών συ-
άί&αοβή&ΐ], δννά
ΐχάιϊπωμεν, οριατικώς,
ΙαΛλαχτικάν Ην
αΰτά; ,αβταξί»
τοθ είρη
%*οΰ Συνεόρίον.
; Πρωΰνηονργός
δίά γλώα
{τ|πίας πρύ,τόν Λρόεδρον
ί επιτροπείας,
ι τής αν*Γηρ«ς καΐ βα-
τίνων έβόομάδων
ι έξ όνύματος των Σνμμά
ν τού; δρουςτης
" ςτΐρήνης τούς
βΐη&ηοομένονς είς τί} ν
ςτών άν]
τώνΣυμμάχω, |
τοϋ περί εϊρήνης
άντιοχεδίον καί
τοϋ οοβα-
τήΐ χοι
χον Σάαρ, διά νδ Ο¬
Ί ώς μανθάνομεν ι χ
κροσφ&τον εΐδήόείαςπέρχον
τ αι φιζιχαΐ τροποποιήσεις.
Καί ένφ δ Η. Κλεμανοώ πρό
μικροΰ ε'τ* χρόνον εδήλωσεν
8π ο( εΐνακοινωθέντβς πρός
την νερμανικην άντιπροσω-
π·ιαν βρο« δέν επεδέχοντο
τοοίτινδήποτε μεταβολήνμαν
Φάνομεν ήδη ότι δ γάλλος
πρωθνπουργος ίίίχθη ώς
ό«κτΜ*άς συζητήσεως τάς γερ
μανκάς ά,ντΐΛροτάσβας ζή τή
σας χατά την αυτήν ώς ά
νάηέρω είδησιν πρισσοτέρας
έα* αυτών διαααφήαας έχ
μέρονς τού Ρανχζάον.
Καίχα*. δέν είναι είς ημάςγνω
στο2 οί λόγοι οί,τινες προε-
κα.Ιεσεν την μεταβολήν τ αν
την των διαθέσεων το^ κ.
Κλεμανοώ έν τούτοις δέν
θά ήτο πολύ τολμηρόν νά
ύποθεσωσιν, ότι // παραίτη
σ»ς έννέα άμενρΐκανών ' αντχ-
πςοοώηων άπό της Συν δια
νχΕψεως δφειλομένη είς την
τραχυτητα τών,δρων δέν υ¬
πήρξεν ά'νεν έηιρροής επί
ταβολής*ό5ν διαθέσεων τοθ
χ. Κλνμαναώ. .
Ανεξαρτήτως δμωςτοθ αν
αί γερμανικαί περί εΐρηνης
(ΐντιλήψ/εις γίνωσι ν.αϋ'όλον
1} έν μέρει δ3χτα,χαΙτοι κα-
«ατά χθεσινήν τηλεγραφι¬
κήν είδησιν οί Σύμμαχοι έ -
νίων δ^ων τής προχαταρητι
«>/ς δέν δέχονται τροποποι
ήσεις,ίν πράγμα είναι άλη-
θές, δτι τό γερμανικόν σχέ¬
διον τής εϊρήνης ^ένάπεκροι)
ρ&η, άλλά τουναντίον
ουζηχήαιμον,
χάι λίαν πιΦανή ή
συμφωνίας ηαχδηιν τής πά
ρατηρηθείσης δΐαλχακΜκότη.
τυς τοϋ γάλλον πρωθνπονρ
γοθ «αί της εκδηλωθείσης
ζωτ/ρωτάτης επιθυμίας των
Λα^ν των τέως έμπολεμων
Κ^ατώνπρός αυνομολόγηοιν
/ΓαΙ δυνάμεθα νά
σωμεν ώς πιθανώτατον την
συμφωνίαν καί την ύαογ^α
φήν τής συνθήκας της είρή-
νης χαΐ έχ τοΰ γζγονότος ό¬
τι, 3ν οί Συμμαχοι ^βαν άπο
φασισ^ένοι νά μη δεχθώσι
τροπο^ιήσε.ς των άρχιχών
δρων των άνακσινωθέντων
διά της προκαταρκτικης άσ
φαλ&ς δέν θά έδέ/οντο αίιξή
τηοιν έπΐτών γερμανικόν άν
τιρρήσεων δι' ών έηιζητεϊχαι
ή μεταβάλη των δοωντηςπρο
χαταρχτιχής εΐρήνηςχήν ο¬
ποίαν η Γε-ρμανία έκρινεν ά
παράδεκτον καί ανεκτέλε-
στον.
^ ννδυάξοντες τάς τελενζαΧ
άς εΙδήσειςε*Λί της πορεΐας
Λών Πίρί είρήνης διαπραγμα
τεύσεων πρός την εκδηλου¬
μένην ?ωηράνέπιθνμιαντών
Ααών των τέως έμηολεμων
χωρών διά την υπογραφήν
τής είρήνης πρποίθαμεν άκρα
δάντως ίτι δέν χ6>ρίξ;ο»·σιν ή
μάς πολλαί εισέτι ημέραι,
άπδ τής ημέρας χαχά την
όηοίανϋνλει συν·^ομο/ηθη
ή έίρήνη έκ της οποίας θά
προέλθη η ομαλότης εν τώ ε"
σωτερεκώ καί εξωτερικώ βί
Παρακαλοΰνται οί έ
κτόςτής τίόλεως 'Ρεθό-
μνπς 3ονδροαηταί τοθ
«χΒήματος» όπως άποστεί
λωσιν ημίν τάς καθυστε
ροομένας συνδρομάς των,
διότι άλλως Θά ευρεθώ¬
μεν είς την ανάγκην νά
διακόψωμεν τή ν πρός αύ-
τούς ά,ποστολήν τού φύλ-
λοο.
ω 'ό/ΐ μόνον των τίως έμπο-
λέμων Κρατών, ·%άλλά χαΧ
των «ύδειέρίον Χειρών τάς
όχοίας δέν αφήκε1 τελείως
άϋΊχτονς ή άγρία *α μαχ^ά. (
σύρραξις. Άλ>ίά και έτερον ά ^
γαθόν έγγναται ή συναψις
τηςε/ρήνηςτν,νεττάνοδον των
•άτόμων έν τφ ήρ*μφ βίφ
τής αταδιοδρομίας άων, καί
την άποόσ/.οπτον έπίοοαιν
αυτών είς τα εργα τοϋέπαγ
γέλματος των χαϊ την α'ν,εν
περιορισμών ά'σκησιν αυ¬
τών.
■ ΒΕΡΝΗ.Κατά. τηλεγραφη
μα έκ Στοκχόλμης ήέφημ.
«Ίσβέστια» , όργανον τί*ι^
μπολσεβ ικικής ϊΠ>0ερνήσε
ως έκδέτε ι την δράσιν ττις
Ρωσσίας άπ&ναντι τΛς;
προσπαθε ίας τίις 'Λμερι
κΛς ώς έζΐις. « Από τής
έηοχΛς τοδ Κερένσκη
(1917 ό άμεριχανός γε-
ροοσιαχής ]>οότ,ι$'7ΐο την
προσωπ ί^ -Γ,ς δη/ιοάρατΓτ
* *
V*
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΙ επιστολαί ηαί τα χρη-
ματιχά έμβάσματα δέον νά
άπεν&ύνωνται η$υς τόν κ.
Γ.ΣΜΠΩΚΟΝ δικηγόρον
φιλ ίας έπεχε ίρησε νή πε
ριπλέξτ) την Ρωσσίαν ε ίς
δίκτυον δανείων κάίπαρα
νο,οήσεων. Ή 'Αμερική ύ-
.τήρ'^βν 7| πρώτηήτις βζήτη
σ'ε ιήν επέμβασιν των συμ
μάχων είς τάς ρωσσικάς-
υποθέΌε ις άλλάτάπράγμα
τα μετεβλήθησαν άπό τής
έποχήςτοδσχεδ ίουπερ ίτής
,ΐυνδ ιασκέψεως τής Πριγ-
χήπο» όπερ κατήρτισεν
ή άμερικανική άατική τα
ζι,ς πρός έκμδτάλλευσιν
των πορων τής Ρωσσί-
τό οποίον θά απονέμηται μ
τό δικαίο>μα τής ψήφον/ είς
τίς' γυναίκας, άλλά οί σύ£υγοι
των θά ψηφίζουν άντ* αύ
των.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
Άμαλίας Κ. ΖαννιδΑκη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ή ΡυσσΙα, προσθέ
τε ι ήκ'Ιοβέστιας ά«τοκρού
ε ι πάσαν συναλλαγτΊν μέ
τούς ίμπερ ιαλιστάς.
Επι κεφαλής της ημερησίας
βιαταξειο;! τής Γαλλικής Βου-
λής, ήτις προ τίνων ή[.ιΐίπών έ-
ίΐανελα,Ίε τάς εργασίας της ήτο
άνογεγραμμένη ί συζήτησις πε
ρί τής προτάαΓίος ■"όμου' «πυνε
μοντος είς τάς γυναίκας χ υ δι-
καίωμα της ι^ήφου κατά τάς
δημοτικάς καί ^ο'ΰλευπκάς έκλο
ΕΙδοποιοϋνται οί ένδιαφε
ρόμενοι ότι ή Σχοίική έορ-
τή τοϋ Εκπαιδευτηρίοις θά
γίν^; »ην 16ην ΊοννΙ·υ τρ.
£. ΕΙςχό τέλος τής εορτής θά
ενεργηθή έκχνβευαις ΛαχεΙ
όν μέ αξίαν έκαστον λαχνον
πρός δρ. 1. ΑΙ δέ ίΐαπρά-
ξεις δα διατεθοΰν πρό; κα¬
τασκευήν έπΐπλων τοϋ &%ο
λεϊον,
ΏααύτωςκαϋΊαταται γνωα
χον δτι κατά τάς θερινάς δι-
ακοπάζ ■&?. δίδωνται ίδιαετε-
ρα μα&ήμαχα είς Τα Έλληνι
αίί γ,αλ μαθηματικά είς μα-
θ·;άςκαί μα&ητρϊας των δή
μοτιπών τάξεων.
Τα δΐδαχτρα θάκανονΐξ'ων
ταΐ αναλόγως τής τάξεωςχαί
των διδασκομένων μαϋημά-
των.
Οί βουλόμενοι γονεϊς ί)
Κϊ]δειόνες όφείλονσινά δηλώ
σωσι τό πολύ μέχρι τή Ιβ
ΊΙ
Τ Κίσηγητ?μ της π
ήτο ό χ. Ιΐιέρ Έτιέν *ΛΚτι>εν,
κατά τί| ν έ'κί/έσιν τού όποίου
αί γυναικός θά δύνανται νά
ψηφίζουν άπόήλικίας ιοκίκον-
τιι έτών ί)α δύνανται δέ ν« εΤ-
νϋ,ι έ*·λβ|ιμπι !ΐ(5^ον είς τα δή-
'ΐκ.ί ουμβυύ?.ΐα.
τδια 3·' άν-
ν ποότΐ'ΐτιν
νΐρά/.ε Άν-
ν........ν 'ά ζητή-
οιηιν β^ωςδΓ.νβντοι νά ψ>|Φί
_κ/ί ι ά Γι-οιΊάλλο.ν ύηο-
•γυ
Εύ'.ίαιρΙα ηατάλληλος ίιά
τού μέλλοντας νά ·%ρο3ΐώ'1
αινεΐσιτηρΐονς έξετάσεις χας
έν γένει διά τούς άδυτ άζους
αΰητάς είς τα ε'ιρημένα μα-
€ ήματα.
Έν Ρί·9ύμΐ7; τ$ 12χ Μαΐ-
ον 1919
ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΖΑΝΝΙΑΜΠ
Οί
ω
Ο'ί · ν Γ "/
ς-
Ρρ. Ό ΓΓρμανιχός τύ-
πος οΐ'Λτχίζει τι'ν άγ«£να τοι^
έναντΓον τής ύπογροτής τής
ονν&ψ^ς. Αί ίφημερίοες ε¬
πι τίθενται ήδη εναντίον ,.τοΓγ
ΟύΤλ 5βάλλΐ
μόν. υ ,χ^Ι άς Ακμηρ »>ά ύ-
ς ςβ
»)ό; τονε δπκατέσσαροις δοονς
τούς δρους τής συνθήκης
Τΐί^ τίρί^νης. Ό
τοπος 5η>οατ«ρεϊ ότι ό
ιτοιν ητιήϋη έν Προσ>λ룫ις ώ-
π»νιχθρίς άνίσχνρος νά έ
^ΤΙ τίίς αρχάς τ όν, άν
χεν αναλάβη ψ πρός τυΰτο
Ο1-.ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΙΌΚΑΤΑΡ
ΚΠΚΗ_.
'ΛθΛναι 1β( 16.τηλ)
Οί Χύμμαχο ι 6έν δέχον
ται τρποπο ιιΊσε ις ενίων
δρων ~ζΐς προκαταρκτικής
ειρήνην,οί Γερμανοί όμως:
ελπίζουσιν ίίτι Θάέπιτύ-
χωσισυζήτησιν έπαότών
ΔΙΑΚΟΠΗΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ
ΛΕΓΣΕ1Χ-.
( Α'θήναι 16 (ίδ. τηλ)
' ΉΓερμανική ΣυνέΛευ-
σις Οιέκοί/ε τάς έργασί
«ς; αυτής.
Λ. ΣΦΥΝΙΑ,Σ
Αθήναι ^7'(ίδ.τηλ(,
Αγγέλλεται τηλεγραφ ι
κώς ότ ι ή έντολή τής ό ι ο ι
κήσεως τής Κο)νσταντη ου
πόλεως ανετέθη είς την
Άμερ ικήν.
ΗΛΙ2!_Τ12Ν ΕΛΛΗΝ1ΚΩΝ
ΖΗΤΙΙΜΛΤΩΝ.
Αθήναι 17(ίδτηλ).
Κατά τηλεγραφικάς έκ
Πάοιοιών
έλλην ΐα
σαν
νιοθώμεν οτη ,
έπίτοθ δενατετ
τοϋοίΓλσων
ΓΠΌΕΛΛΣΙΪ
4 ΚΟΓ 1ΤΡΑΤ07
Αθήναι ϊ7((δ.Τη]
•τρθΕΐ
Μικράς α?
Αγιασοϋλοόχ.
ΡΩΜΗ, Ό άρχισοντάχτης
τον «Φόρβετς» κ . Στάμπερ
επ ιβτρεψαςε ίς ΒερολΙνον
έκ Παρσίων εδήλωσαν ότι
ή Γερμανική Ηϋβερνησΐς α
φού πρώτον όττοβαλλε ι τάς
άντικροτάσβ ις της είς
τοός συμμάχοος' θ* ανα¬
κοινώση δ ιά δ ι αγγέλμα·»
τος π'ς τόν >αόν τί σχέπτε
ται περί μελλούσηςστάίε
ως της.
*υ Στάμπερ,φρονε Γ ότι
καί δλοι οί καταπιεζόμε
νοιλαοί θά εύχαριστι-Ι
θοθν πολύ δταν ίδουν ΰ*
τι καί ή έπΐσηαος Γερμα-
νία τάσσεται παρά τό
πλευρόν των έντήπάληκατ
πάσης καταθλίψεα)ς Μην
ηιστεΰετε, πρσέθεσεν,
είς ά,μσον βοήθειαν έκ μέ Ι
ρου; των Γάλλων
λιοτών οΐτινες
ά
ν ι χής
μαν έ6ήλωσεν'ςηΐ0{
νογνωρισιντοβίϋ
δέν
γάλοι ούτε
ά,ζεται έ?(ί
σταγών 'ινα
τό ποτήριον, χαί »ί]
γόνες πίπτουν άκατα
σΐος. Μην άποθαρρύν]
θε άν ήέπιτϋχία .Γ.
άλλά νά έχετε άδιά
τον πεποίθησιν,
το ιαϋται ε [νέ αί
σφατοι έ ντυπώσεΐι,
τίνες δημοσΐβύοντιι.
τό όργανον τού Γ««—*
πρωθυπουργόν
κοινώθησαν πανΓοί
τού πραχτορείοϋ «.Β
Λ' Ί στραη
έναντι των
ΕΗΒΟΡΙΪΟΪ Δ Ε Α ΤΙΟ ι!
λ κατ' «5κάν δ^. 2,20 Ι
τιμαί
β ε λάν ιδία
Χαροόατια
5ρ. Ο,
πάνα
ΤΒ
Μέγεθος Γραμματοσειράς