90502 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

110

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
(βϋ**·.· *-'
*···>' «κ.
•V
ν
τη.».,' ., - ίΓ
Έχηαία δραχ. £ β
Έξάμηνος » -/^
Τοίμηνος > 9
Α( συνδρομαί άνιςαιρίτας
«ΑΙ Ι7ΠΟΓΡ4ΦΕΙΙ ΟΔΟΙ
αι8τ»θ^τησ ΑΥΚΟΥΡΓΟΐ:
(ΕΝΑΝΤΙ
Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
Δια δηΑ03ΐεύσ·ΐς
6»ί ιϊιαίτεβαι
Τηλεγβαφ. 3ιίύθ«νσις
Ρί0ΐ)μν°ν
διατρ»
έν Χ(
ίιάτό
χον
λϊ αροαγωγήν τής
)υγχοί*ωνΙας χπΰ Λμοι-
μννοΐι,ϊμας. ΐίλλ'δ Η, Άν
χί κάμνει διά ίή έ
χον; Χ&τνια: θΛ βο
ΜαΙ διότι
πολίτας.
' Καϊ μ'δλα ταυτα δέν δι -
αταΖρμβν νά είπωμεν ότι. διά
Έρίϊς δέν λίγομενχίποχε
ή*ύ(;ιε~φνλα*ήν ~>ω ατό
- (ίας), άλλά τό ξήτημα
ί αμαξιτής όδοποιίας ααί
ΐνιταξν Ρεθύμνης—Τυμ-
*ίοο &όισφέρει έ ΐαον
«αί ιοΰ άστονς της πόλεως
Ριϋι-ιινης καί τονςχωριχονς
ιω επαρχίαν νιά μέσον των
ά των οποίων
ημείς
νά γίν) οϋτε είς
ΐβ» Γράφον τγγ επαρχίας
'4«αβίου οί/Γβ ί/ς
Νονί ένιαϋϋα Άρχοντος οϋη
|"> ίον; εν Χανίοις χαχοιποε
ψμνοντσς ούτε είς τούς σϊε-
πελάγονς
Ότι «α2 αν εΧιτωμεν χινδν
«'ίί νά ακούσωμεν υβρείς
ίβ' προπηΙαχι,Γ,μούς νά τ>-
^τί όνσμενία ηατά χον
«ί ϊζώιος ^ επί έξρβρίσεΐτ
¥οώτ»ων ή ποανμάτων,
«#5^00 τον? τ^ παρόντας
κ αί τούς εν άποδημΐφ ή πε¬
ρίστασις τϊναι εννοΐχωτάτΐι
3σΐ£(να άσΜήα&α: χήν έχιρ
Οθήντων διά τήνκ α τασχενήν
χοϋ χοινωφελεστά χονΜύτον
έςγον τής χατασκενής άμα-
ξιχής όδοϋ μεταζύ Ρεθυ/ινο»
— Ταμπαχίονμέοωτοϋ Αμαρι
ου θά προσφέρωσι μεγίστην
υπηρεσίαν είς τε χον λαόν
των έπαρχιών κά&ώ; χαΐ
είς τούς χατοίχονς τής πόλε¬
ως ή ωφελεία τής οποίας θά
είναι άνυπαλάγιστος.
Άρχονμε&α έπί'τοϋπαρόν
τος νά σημειώσωμεν 'ότι ή
πόλις θά χατασχ\ ό νΐααγω
γιχας χαί ίξαγωγικός λιμήν
ου μόνον ολοκλήρου χοϋ νο
μού Ρε&νμνης, άλλά κχ2 με
γ ά κου μέρονς τής πλονσίας
πεδιάδος τής Μεααρ&ς.
"Οταν δι' αύτοΗΐνήτ όν Θά
δννάμεϋ'α έντός δύο Ιως τρ4
ών ώρών νά χατερχώαε&α
είς Τυμπάκι ή Μοίρ->ις τόχε
μόνον ϋ>σ δυνη&ώμεν συγ-
αρϊνοντες νά αντιληφθώμεν
τό τό μέγε&ος τής συμφοράς
υφ' ην τελοΰμεν σήμερον τό
τε μόνον, ελπίζομεν θά εύ-
ρε'ύώαιν άνΰ&ωποι, νά έπαι-
νέαωσι τήνπζό&εαίν μα'ς. '.
ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΤ ΧΡΟΝΟΪ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ ·0 παριαι-
νός «Χρόνοςκρίνων τονέ ν
τφ Ιννεδρίψ τής είρή-
νης λόγον τοϋ Μιρ^κδ,ορφ
Ρανχζαου' λέγει ότι ού"
τος «μίλησεν ώς άντιπρό
σωπος «ής ποωσσΐΛής ά-
κείνης ιΊτβμονίαι;, ή δ—
ποία έζακολοοβεΐ νά κ.ι>-
ρ ιαρχί) έν Γ«ρμα»/ία.» »
«'ϊπεστήρ ι£εν κατού-
οίαν, ότι οί Σύμμαχον έ
χούν τό μέρος ευθυνής
των είς τάς αφορμάς καί
τάς φρ ικαλεότητας. τοθ
πολέμου, καΐ ότι ή Γερμα.
ν ία πρέ«ε ι γά ε ίο·έλθη είς
την Κ ο ι νων ίαν των εθνών
με Γ σα δ ι κ α: ι&ματα
Έν τέλει, δέ άνήγγε ι-
λενότι ή γερμανική Κυ¬
βέρνησις δεν έγγυάτΛ::ι
την εκτέλεσιν τής συνθή
κης εάν υποχρεωθή ήΓερ-
μαν ί,α νά υπογράψη ε ίρ,ή-
νην μη αρμόζουσαν ε ίς αύ
την.
Φρονούμεν, λέγει ή ε¬
φημερίς ά'ν κρίνωμεν
έκ τήν'παραχθε ιδής έντό
πάσεως* Λτι η γλώσσα αό
τη δεν ε ϊνε ή συμφέρου-
σα είς την Γερμαν ίαν.
Οί άνθρωποι οΐτινες
την κυβερνοόν σήμερον
δέν διέσπασαν τούς δεσ-
μούς πρός τό παρελθόν
*α38στώς δέν έννοοθντήν >
εξουσίαν ώς μέσον άνα-
γενήσεωςάλλά 9ά θεωροόν
,. ._. οί έ
πόλεως 'Γβθό-
ίονδρομηταί τού
ος« όπως άποστε ι
Χι>)σιν ημίν τας κ&.$υι?τε,
ρουμένας σονδρθίισΓς των,4
διότι άλλως θά εύρεοω
μέν είς την ανάγκην νά
διακόψωμεν την πρ-όςαό-
τούς αβοστολήν τού·
λοο.
•Αί
τήνάναγένησιν ώς _,^.,
διατηρήσεωςτής έζοϋσί-'
άς καί έξακολοϋδήσεως
τής . Γερμανικής ίσχύ'ας
δ ι,' επ ε κτάσεως το"0 ' _ ^
ομαρικ,
| Έφαρμό£ουν κατ' ιδι
ι όν τρόπον τό ρητόν τού
^Κλαούζεβιτς όστις έθεω
! ρησε τάν πόλεμον ως συ¬
νέχισιν τής ποΊιτικής
δ ι *άλλων αέσων φρονούν
δέ ότι ή έπανάστάσις ά-
, ίίοτελεΐτήν εξακολουθή
σ ιν τής Γερμαν ι κης κυρι·
αοχίας. Ή θεραπεία τής
| τοιαύτης καταστάσεοις
, είνε μόνον τό νά σοναισ'
Ι 9αν9ή ή Γερμαν ία χσσ-ραλ
ματά της καί νά τα έπ&νο
ρβώση ά'ντ ΐττρόσω^ο ι των
, Πρωσσικών άντιλήψευν (5μ
| βιβάλλομεν άνεΓναι είς
θέσιν νά κατευθΰναυντόν
λαόν πρός νέον προσανα
λοτισμόνκαί διά τούτο
εύ/όμεθα νά ίδωμεν εν¬
ταύθα «ντιποοσ^πους-
των λσιπών
Κρατών.
•μ
ΒΗΜΑ
ΙΙΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΚΡΙ2
Αί επιστολαί καί τα χρη-
μαχικά έμβάσμαχα δέον νά
άπευ&ύνωνται πρός τόν η.
Γ.ΖΜΠίΙΚΟΝ δικηγόρον
Βΐ,ΕΙ&ΗΣΕΐί"
ΒΕΡΝΗ, ' *Όλός σχεδόν 6
'Αμερικανικός τΰπός γράφει
κατά τσϋ'σχεδΐου τής,Κοινωνί
ιιςτών Έθ*ό»ν ώς διερρυθμΐοθ,τ)
τελευταίως.Τό ψηφισθέν σχβδΐ;·
όν λ&γ«, ΰποδουΛώνΐι την Ά-
μερικήνβίςτήν *Αγγλιαν,ή όποί
α θά έ'χη όκτώ ψήφονς μαζύ [ΐέ
τάςκτήαεις της. Πολλαί γερονσι
«σταί ακέπτονται σοβαρώς β ν
πρέπει νά τό «γχρίνυυν.
Άστραπή
Κατά την εΜΐΐούν» φημρ
3α τή; ί'έρνης. ή Όλλυλ«διχη
ΚυβέρΛησΐ(,π«ρά τής οποίας οί,
συμμαχοι εζήτησαν την έκδοσιν
τού Κάϊζερ, δπως δικάσουν τού
τον ώς ύπεύθυνον τοΰ πολέμου
απήντησεν ότι δόν δύναται νά ]
τόν παραδώση..καθ' όσον εχει
την άνϊίληψιν,δτι ο#τος δέν εί¬
ναι ενοχος.
Άστραπή
ΡΩΜΗ, '0 έν λονδίνω «ν-
ταποκριτής τού « Έσαερινον ·
Ταχυδρόμυυ» τηλεγραφεΐ δτι
ή έπίσημος άναγγελία π?ρί τής
αποφάσεως της αγγλικής κα£'
άμβοικανικης κεβερνήσβως, νά
«υοτήσουν είς τπςο/κιΊας βυυ-
λ^ς την έπικνρωσιν μιάς
>ϋτραΐΐΛ)τικής συμφωνίας μέ
την Γαλλίτνΰποκριμένης φυ-
πικύ είς την (Εγκρισιν τής Κοι-
νωνίας Τ·"ιν *Κΐ>νών, αποτελεί
μίαν των έκ^ηξεων τής σννθή
■♦ κη^:Ϋ]ς·-·ίοϊίνης Οί Λντα.πθκριταί
είχον άναγγριλητό πράγμκ, &λ
λά δέν έπιστρ,πετο διότι άνΐίκει
ται πρός αρθρον τοΰ Άμερικα*
χοΰ αυντ«γμ«τος καθ" δ οχετι
χον δικηίωμα ε/,Ρΐ μόνονηΤβρου
πία καί δέν όκσμεΐίκταιύπό αλ-
λης ύποχρρώσείος. Είς την Αγ
γλίαν προβλέπεπαι ίτι η αμάν
τική αυ*Γη απμμαχία θά πθοχα
λέση ο.ντί8ρ«αι> έκ μέρους των
νποστηρικτων τής πολιηκήςτής
; άγγλι«Γ|ςπυ?.ιτικκαίής
έκμέρουςτώνσοσιαλεργατικών οί
τίνες ένπνέονται έξ άντιμιλιτα-
ρισχικό^ν ίδεών. Έν τούτοις 4
ετη κοινοΰ Λγώνοςέπαγίωσαντην
Άγγλογαλλϋίήν φιλίαν$ ώσιε
πιστεύεται 5τι ή συμμαχία θά
ίγκρίθϋ Αιό τής β ουλής Οί Τα
Ι'μς π^οβλέπουν .6ί. θά' κριθή
καί· ίπο- τής Άμεομκανικής Γε ·
ρουσίας. -.^
ΠΧΑΡΗΗηΡΙΟΝ "";
'"ώ'ΑΛβρ3('6μβν.οι σήμερον
διά τά'ς^ έοτίίας μας, κα¬
θήκον,, ίιπ,αραίτ.ητο^ θβω-
ρούμί3ννά εκφράσωμεν ΧαΙ
ΑημοσΙα την πρός ήμΛςέχ
τίμησιν έκ μέρους τού
κοινοθ-^ής πόλβως δπβρ
έζ ίσο.ο καΐ:ψμεΐ;ς έζ&τι-
μήσαμεν.
Δέν παρα,λ&ίπομβν νά
γνωρ ίσωμεν ότι θά. ε ίνα ι
άλησμόνητοι αί ημέραι
άς ένταΰθα Βιήλθομεν
καί ν ά. διαπηρύττωμεν
την βόγβνή?ομηεριφοράν
των χοτοίκων της πόλεως
πόμμα των ρεπσο-
^ΙΛίάνι»ν . ατ/ττ
ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΔΙΑΛΛΚΙΙ-
ΚθΣ
* .Αθηναι Ι4.(ί5.τρλ.^
Φός τής Γβλ
όπως
σι ηβρισσότβραι Β
οβ ις. Ραντζάον
είς£λΑ·
, Α ι1, -
ζβνήθημβν.
Μεθ' ύπολήψ-εω;
Κωστοντίνου Κ. ή Σχοινάς
Ρβπάνης Αθαν.
Μούχανος 'ΑΦαν*
Μηεροοβίχης Κυρ.
Γιέαου Πέτρ.
7,αγχαρέτος Χρ.
Ιωάννου Αθαν,
Ε^ΠΑΐΔΚΓΤΗΡΐΌΧ
Άμαλϊας Κ. Ζαννιδάκη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Μ. Μ.
ΓΙΖΙΚΑ1 ΤΓΟΙΙΟΙΙ0ΙΠ-Ε1-Γ
Αθήναι 16.(Ί6. τηλ.)
ώ Πα¬
Η
Η
ρισίων συζητησαβτ·.
αντ ι σχ*ο ι όν των Γβρμανών
ώς πρός τό ίτΥτημ- τού
έέ»ζϊ«άίΓτρο
0ΕΑΗ_ σΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΣ ΑΊΔ1ΝΙ0Ν
Αθήναι 16 (Ιδ:«ϊΙ)ό*Αλη
νιπός αχραχός βαδίζων ΐ
τ* ίαωχερΐΜόν ίβ
ς^ρ εις χά
$Ρ0 ΑΙ δινΐου.
ΙΝϋίμ
Ό Ρανχζίον ϋ
ηοδΐδομένας είςχήν Γ
αν φύ&ννας καΧ ^
Λω ς αί Γερμανικαί
θ ^
ρχ
κράτη
ηΐονς
διαηοινώοεως
Α'.ΪΦΤΝΙΑΪ
Η ΜΚΒ
ΤΟΥΗΜΒΤΒνΟΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
Φ)ρίου.
Μ
από τής
άίδσποιον'ντα* οί
ρόμενοι δχι ή Σχολική έορ·
τή χοΰ ΈκπαιδευτηρΙου θά
γΙ*β την Ιθην '/ουνΙου τρ.
*?. ΕΙςτό τέλος τής εορτής #ά
ενεργηθή έκκύβευσις Λαχε»
ου μέ ά$1αν έκαστον λιχνον"
ηρόβ δρ. 1. ΑΙ;. Η είσπρα¬
ξις δα διατεΦοΰν πρός χα·
χααχενήν έπϊπλων χοϋ *>χο
λεΐον.
ΏααύτωςχαΰΊαταχαι γνωα
χον δι* κατό τά^ θερινάς δι-
αχοπάς θα δίδωνται ίδιαΐτε-
ρα μαθήματα Είς χά Έλληνι
χά κα2 μαθηματικά «ίς μα-
μαθητρΐας των δή
Χ&ές έγένεχζ ένώ*ιον χοϋ
Στρατοδικείον Χανίων ή δΙ·
πή χοϋ ήμετέρου Διευ&υνχοϋ
μ. Λνκούρνου Καφφάχου «α
τηγορουμέναν έηΐ έυβρίθει
τής είς τήρ Αρχήν όφειλομέ
νηχιμήςδι $φΦιιιου6ιήμοαιευ&&(
ντοςένχφ « Β^ματι > ν αί προπε
καΐ την
Αγόρευσιν των )γ$
τής νπερααπϊθίως α. χ. Γ
/ΤδέΜΚί
Ι ράκιβ τό όΊκβστήοιον ^4
ρνξβν ίνοχον «όν διευνΗ'τ-
την τοΰ ((Βήμαχος» έηΐψί
, χηγορουμένη
Ί λα^ν «ίς αυτόν
Ι τςάμηνον.
( Γά δίδακτρα
Ι ταί ό,ναλόγως τής τάξεως καί
' τ^ν διδασκομένων μαΰημά-
των.
ΟΙ βουλόμενοι γονεϊς ♦}
κηδβμόνες δφβίλουσ*νά δηλώ
{ σωοι τό πολν μέχρι χής 10ης
Ίοννϊον.
ΕίχαιρΙα κατάλληλον Ζιά
τού μέλλοντας νά ΰποσχώΊ
οινεΐσιχηρΐονς έξετάσεις κάς
έν γένει διά τούς άδυι άτονς
αθητάς εί; τη ερημένα μ-
ι ύήμαχα.
Εν Ρβθνμνβ τή Ι2ρ ^^α^I
Ορ Ι Οί- ΙίίΙ
Κ. ΖΑΜΜΜΙΙ
ΕΠΟΡΙΙΟ.Η ΑΕΑΤΙΙ
Κ^.αια ν,ατ όχαν «> «Ί
τιμαί χονδρΛή,· ηωλψι
ββλανίδια δρ. 0,30
Χαροόπια δΛ.
πάν α Αζήχηια
ψ
Α ι
Ψι
Μέγεθος Γραμματοσειράς