90499 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

109

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
*+■
--·
, *
Λ -■·. *-**«^»
αΤΕΠ-Ρ- . ΑΗβΚΟ- 109
«ΓΛΛΟΑ ΏΚΑΤΑΙ
ΐΥβΐΙΓίίΦΕΙΙ ΟΛΟΣ «ΠΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑί''ΗΜΙΤ' ΠΑΡΗΝ&Π2ΓΕ-ΦΥ )
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΖ
Έσπέρα Δεντέρας Α3
Μαΐον
Ινντα-
ή χά
ι ού εσωτερικόν
είς τό
τάς
α«
,ίί^^
σω—ν
Ιχωβι
άπό την
έ
λι)(ως αυτών
Λώ*·ν γραμμήν
ίίΐνοι τό$γδοον £ύ
Σννταγμαέαεϊνο
Αχοϊον εξετέλεσε τάςσχον
. ν επιχειρήσας και
ά τουτο ακριβώς πά-
ή&η *αϊ παρά
ϋιχής Κυβερνήσεως.
Σνηαγμα τουτο {&
τό *αφήχον χον ώς
, 17» πατριδα τον χζρισ
ψ παντός έτερον Συν)
ι»; δέ» άναγνωρίζεται
παρά' των ποΐι-
κικνων οιλελει/θέρων
ιίιά τουτο δέν ■* έφρόνχι—
»>«ικ»αν
τό Α
τής ς,
έχουσι διορισθή ΰλη
και ίχονσι άποαχαοΦή καί
διορισθή νπάΛλτίλο» καί 5
άΦβΙ 6
των
Σννχάγμαχος τούτον οΐτινες αι των έαιχειρήσεων *κα ή
διά τή", δράσεώς τωνέτίμ,η- μεϊς όά τοίς (ϊπωμεν αοΐοι
ααν χαϊ Φά τιμήσωσι τήν'ΕΧ 1 είναι ΰηάλληΧύΐ *αΙ Απεσαα
ώς έπϊ χά
'ά ύβ?ιζο;ς«ν δ·ΟΙ
νά έπιδείξωοιν
καθ*
«5« »>ί «θΏ ηιΐέ^ο ναίιίάα;
σχννωνται δι" δσα ε^.τον δι'
οικογενείας ήρώων.
ρονς υπηρεσίας οωιλ«λεύθ«
/ος χύΐχος χαϊ αί Αρχαί άκό-
μη δ*έν άφίνωσι περίστασιν
νά μή νβρίσωσι, χιΐ νά μή
ύείξωαι περιφρόνησιν πρός
τάς οικογενείας τ&ν ητρώων
τούτων. Όστις θέλει άς έε
τάσ[) τούς στραΓενσίμους |
τής Ρεθύμνης καΐ Θά ι3μ )
δτι ίίλοιμέν οί φιΧελεύ&ε-
ροί'οϊΐΐνε; Ιβ^ανσι χαΐχαν
χών-.αι διά τό μεγαΐείον της
'ΨΛΧάδζς ευρίσκονται ά πό
Τ1?ί αρχη; της ε>τισΓρατεναε
ι σεω; των μέχρι σήμερον είς
1 - -- " ·» _ β»^.
ίίίειαι είςτούς ό"*Αίτας
.«((δωσ· ίατω χαϊ δι έ
ιιιαΐοί ημέρας τάς οΐχηγέ-,
ως των. Είναι τιμι χαϊ δδ
ι Ης χονς άνδρας τοϋ δγ-
κν Σνηάγματος οίτινες έ·
δέ οΐάντιφρονοϋντις_____
λ: ;αι νο ιδτιεστέΜ»Ό> ωρή θτ/σανδι
ά την κατάληψιν τής _μύρ-
, ΐις εΐνα» ίκεΐνοιοίίΐτνες ύαχ
Ι ρετονσιν άπ'άρχής είς την
την πρώτην γραμμήν τοϋ ην
ρός χαϊ οίτινες μεταβαίνου-
9ΐ καΐ σήμερον είς την κα¬
τάληψιν τή; Μικράς 'Ασίας.
"Αν οιαα>ωνο0ΐν πρός ή-
♦ ^____
^' Είναι Ιντελόίςκ «περίεργον
κώς ή αρμοδία νπηρεσία επι
τρέπει ιίςτούς διαφόρους έμ
πόρονς νά τκαΧ&σι την Λρυ-
ζαν τι)ν οποίαν ϊφερογ έ% ΑΊ
γύπχον Λρόςδραχμάς 3 κατ'
όκδν. ίΠναί γνωστόν ότι τό
εμπορικον υε.Ιτίον τής Αΐγύ
, Λτου άναφέρει την τιμήν τής
, δρύζης πρός λεπχά 60 χατ'
'δχαν. '
Ι Κάι ε*άκ τα Σζοδα της με-
φοράςβΐναι &σα χαΧ ή άία
*σϋ έμνέορένματος πάλιν δέν
ίπρεπε νά , πωΧήται πλέον
των 1,50 δραχμ. '^Ι ϊμπο-
ροι ,γνωρίίουσ* %χ - τ^,,η πρα
τήριον ποαλεϊ τό $,ί& ιχλίον
των 3 δραχμών έηΐ τη ^|-
σει λοιπόν τής τιμής ταντη^
χανονίξονα* χαϊ οί ίμποροι
τάς τιμάς.
"1αως παςονσιάζωσιν είς
την Επιτροπήν χιμ,οχατα-
λόγονς, τούςόποίονς οί 'ίδι-
οί συνέχαξαν. *ΑΧλ ή έ?μχρο
πή ή δρίζονσα την τιμήν ό-
φείΐει, εάν θέΛ η νά ττρο · τα
Χ τού
Ε_______________ ΟΙ έ
της ίίόΧεως 'Ρβθό-
μνης; ^ονερομ (ταϊ τού
«Βήματος» όπω ς άποστε ί
λωσιν ήαίν τάς; καβοστε
ροομένας συνδρομάς των,
διότι άλλως; β ά, εορεθώ-
μβν είς την ανάγκην να
Ο ιακόι|/ωμεν ι"ην π, 5ς αύ-
τοΑ^ Ιηοστολήν τού φυλ-
λοο. " "-^-
λαόν, νάζητήσν[νό μάύ^η τάς
τιμάς έκ τοϋ ίμηο^ί.ααΰ $ε ϊ-
χίον της Αίγΐ/ίΐιον χαϊ ε·-χί~
τάς τιμάς.
7 ρ,γ
έχτύς εάν φ^?ε~ται η Επι-
Τροπή μή-τως κατ' ΐΑνάν»-»
«ά Ιί;ΐκά ΐ?;? ρίζια μό-^^ν ά-
χώλητι πσΐ ώς έκ τόννον δί¬
δει τόαα νπέρογ-κα '.·ρδη είζ
λί
Ας ελπίσωμεν δ.ι ^ά £4«-
τα,σθή σο^αζ^^ς τα ζφημα
ποός τό συμφέρον χον
φέροντο§ λαόν.
ΔΙΚΑΣΤΪϊϋΓ~~··
η ρ^
έδικά{βτϋ ενώπιον τοϋ
II
/ημ-
μεληοδικρίου "Ρεθύμνης ή ν..
Χθυσή 'Γσιρινδάνη οΐδύβύντοια
Ι4
Η ?
ου επί έξυβρί—ι τού τ>«ς κα¬
θηγητού κ. Χρ. Ζονοό η·
•Ο κ. Ζοοράςης κατόπιν τής
τροπήςψ έλαβε ή ^όθεοις δ>«
βοΰλεύματος τοΡ 'ϋφετ«2«»υ ύ»ώ
τού όποΐηυ άΛηλλάγηοαν υ , (ν
υί
£γ
• : -_α
ίί^_ __^■ ..Α Αν.
ΒΗΜΑ
*ΒΗΜΑ»
ΗΜΕΤΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΙ επιστολαί χαί τα χρη-
ματικά έμβάσματα δέον νά
άπευϋ'ύνωνται Λ()ος τόν κ
Γ.ΣΜΠΩΚΟΝ δικηγόρον '
ύβρίσαντες κ.κ. Κωστής Πε-
τυχάκις, Θεμ. Σαουνάτσος,
Αντώνιος Λ«μπάκις και Έμμ.
βαλαοής καί έθεώρησεν όξιο-
πρε.ΤΗς νά παραιτηθή τής μηνύ
«εως τού χαί κατά τής κ. Χρυ
οής Τσιρινδάνη την οποίαν με
τρχειρήσίτησαν οί ετέροι πρός
τρλχσιν τοΰ σκοποθ των όπως
άπομακρύνωσι το"· Παρθενα-
γωγείου τόν καθηγητήν κ. Χρ.
ι
Ή κ. Χουοή Τσιρινδάνη ά-
ναγνωβίσπσατόά'δικυνενρεδπερ
τόν κ Ζουοάρην % >ι δή τα
κατ' αυτού διαδοθένταή ταν ακό
ο τυν πληρεξούσιον αύϊοϋ
Η. .ΣτΓθγιον Μανονραν την ε¬
ξής ά,ααΐολιιν
«"Αξιότιμρ κ. Μανουρά»
Διά τι)ς παρούσης μου ί>έλο)
νά α&ς καταστησω γνωστόν
δτι ουδέποτε ένοα-νυν νά ;γοο
οβάλλω την τι^ί|ν τ,υϋ πελά-
του σας κ. Χρ. Ζουοάρη ούδί-,
νά δυσφημήτω την 'Ί'δασκτχλι-*-
«ν τού έν τ ό) Παοι)ί νβγωγπ'φ
"Ρεθύμνης ή τύ άτομον τού¬
του ουδέ νά όμφιοβητήσ0) χήν
χρηστότηια καί ΰντιμονητα
του#
| Σμύρνης χορηγήση, την ά-
μνηστείαν ταύτην. Ή δή
μοσιευσις τής; φήμης ταύ
της; είς τό χθεσινόν φύλ
λον τής α'Αστραπής» έ*
προκάλεσε γενικήν ανα¬
κούφισιν. Δέν γνωρίζο¬
μεν εάν η φήμηθά αποδε .-
χθτ) αληθής, ΌπωσΒήτχο-
τε ημείς έχομεν την επι¬
τακτικήν υποχρέωσιν νά
ύπομνήσωμεν είς την Κυ¬
βέρνησιν τάς παρ' α^τΚ
επισήμως καί άπό τοθ βη
ματος της βουλης δοθεί¬
σας όποσχέσεις, νά τΛς
συστήσωμεν ·6έ, ότι εί¬
ναι καιρός νά πραγματο¬
ποιηθή τάς ύποσχέσ^ις
της ταύτας ήδη μάλκίτα
ότε καί άλλα εότυ.χήγεγο
νότα προαναγγέλλονταί
σχετικά μέτά κρ ίσιμα'Είί,
λην ι κά ζητήματα κα ι την
επ ικε ιμένην εύνο Ι"«ήν λύ
σ ιν αυτώνκαθά τονί£ουν
αί κυβερνητικαί έφημε
ρίδες κατά τάς τελεοταί
αςταύτας ημέρας Άή
ΙΠΌΕΛλ-ίΣ ΕΛΛ11Μ-
ΚΟΤ ΣΐνΤΟΐ }
"Αθήναι (*{6. Ύηλ.)
Κατ' έγκύρους· ίτληροφο-
ρ'ία1^ ό Ελληνικάς στρα-
τος καταλαβύν την Μαγνη
σίαν προελαύνει είς Αί-
δ ίν ιον.
ΠΛΙΡΛΙΤΙΙΪΤ,^ΑΜΕΡΙΚΑ
ΝϋιΝ ΑΝΠΙΙΡΟ-ΩΠΩΝ
Αθηναι -13 (· ίδ. τηλ).
έ Άμερικανοίαν
τιπρυο-ι.ποι εν τΤ, Λ
ψε ι παρητήθησαν "-■
τες τραχε Γαν τυ
κτ
11 ΐ!.)Δ].»1ι»Λΐί Τ112·,. -
Τ'^ΙΑΣ
Αθήναι 13 ( {δ
Αγγέλλεται τη
χά")ς έτ ι η ' Αΐ'οι
μένε ι ε ΐς την έν νν
μετά τής Γερμανίαν.
Α. ΣΦΤΜ
Η
ήψ
ή Ττιριδάνη.
ΕΙΑ
Ελέχθη, ότι καθ'ύτιό-
Οβιξΐν κιι0ί··ρνητ ικού |3ου
λευτούάρτι έκ. Παρισίων
6η ιστρέψαντος ύπεστήρΐ
ζαν μερικ^,ΐ κυβερνήτι-
κκ,ι έφημερϊδες την ΐιαρο
χην γενι'νιης άμνηστεΐας |
ε ίς πάντας τούς 5 ιά ηο-
λ ι γ ι πά έ »ί?.ηματα κατηγο
ριθέντας.
Ταυτοχρ ο νω ■; έ κ υ κ Λοφ ό ρ η -
τι;ν αποφασ ι ν ι¬
να, επι -ιψ εύτυχεί γεγο
νότ ι τής κατιΆηψ .ως '
ί^ΜΕ]Σ_
ΠΑ-ΓΧΣΙΟΙ, "Ηρχισεν ά¬
πό χθές ή συζήτησις έπ£
των τουρκ ι«ών ζητημάτων.
Κατ'άσφαλεΐ^π/Ιτΐροφορ ί.·
άς ή νέα τοορκ ική Λότο-
κρατορία,Ο' άποτελήται
έκ των έξήςτμηαάτων. Ε
παρχία τής Κόνιας,τοϋ
χουνταβ ιεντ ικ ιάρ , 'Λι-
δινίου (έκτός τής Σμύρ—
νης)Καραοσοϋ Κασταμούνι
κσ. ί Άγκυρας. Ήιω> οτα
ντ ινούπολ ις μετά μεγάλη;
ένδοχώρας οά διοικήται
υπό των Ήνωμένων ΠοΛ ι-
τε ιώνέξ όνοματοςτήςΚο ι
νωνίαςτών 'Κθνών.Οατω
ήνέαΤοορπική 'λότοχρα»
τορίαθά διατηρή 3ΐ')ρ?α
ι^&άφπ μετά λιμένων επί !
τής Με'σογε"ί οό «αί τής -Μ, Ι
£αάοϋτς Λ ι Ήν««'μ. Πολι |
τε [α ι οά κληθούν ομοίως
νά δ ιοΐΜήοουν τα έδάφητά
έ κτε ινόμενα άπότοΰ κόλ-
Γ.ου τής 'Α> εζανορέτας μζ
6 ι ε ύ θ γ ν σι νηρος τα β ο ρ ε ι
ανατολικά με/ρ ι τί>0 Εύ-
ζ£ ί νού , Έντος των εδαφών
ν'τούτων. κεριλαμβάνον-
ται ή πόλις τής 'Αλεζαν-
δρέτας επ ί τής μεσογε ια-
κής άκτής καί αί πόλεις
, τής Τραπβζουντος,τής Κβ
ι ρασσοθντος κα ί το^Τι^αμ
πύλιέπίτής Μαύρης θαλάσ
σης. Τα έδάφη'ταθταθά
συμπεριλαμβάνοϋνάφ ετε
ροο πέραν τής Τρά.πε£οί5ν-
τος πρός τα βορειο&οτι
κά τήιμέχρ ιτου Καυκάσοο
έκτασν σομΐ.τιΛυ.^χι/ ο
μόνιον των εδαφών των δη-
μοκρατών τής ^Γερμανίας
καίτης ' ΑρμενΙας.Ουτω ή
διοίκησις των Ήν.Π ο λ ι
τειώνθά άπλοθται άπό
τής Μεσογε ίοΐ) κατ' εύθε Ε
αν καί ά& ιάσπάστόν γραμ
μην μέχρι τής Κασίπας
θαλάσσης.
φ
οί Ίτα
Είναι Λξια πολ> ή; ρχή
οσα νράφίΐ 6 «'Ελι-ύΟ;·(της Τύ-
«ος», πΓρί τής Νίπς Έφέσον,
την ότΓοίαν Ιλ^ Ί
λοί. 1{/ί την φ
φαΙνΓται, άλλιο; τί-, τουτο καί
δ/. τοΓι χάοτου τόν οποίον ϊϊη·
μοαινύα, ν) Νέα *"ΚφΓσος είναι
τοιούτον βτρατηγ,ικον ατ'καϊον
φιηρ ό,κάτόχοή αύτοΰ άπει/^εΐ
«ύτήν την ί')π«/(»ί*ιν τήο Σμύρ¬
νης. Ό·*. Κη]·!ΐΜρακή; ^λ
ι.ϋ τή ι'/.ήν'τώ'ν (Ι
αοιπων Ι/ι/Μ"άί)ο: γ.
υΜ τούτου /.αί
Έλλάδα δέν έπιτρέπεται
δενΐ λόγφ νά στέρξ)] {
νην έν τφ σημεΐφ τούκυ ^
-ιάστασιν.
' Λσ τραττή
ΚΜΝ)ΠΟΛΙΣ
«II
ΚοΒέρ.
νησίς, ήτις μεχριτ- -
επ ίστευβν ότι θά, δι
ρηθή, τό Τουρκικόν ΚΡ4το.
τουλάχιστον επι τή-
στατ.ινουπόλεως χαί 1ΐΑ)ν
0 ιλακτίον 'Λΐ'οινίοο
Προύσης ' ταμονή,
' Λγχί'ρος ;ΐαμπτήθη ,
ότι έλακ*- » '1 ^ελη.στ
πληρορ( όσον ά
μέρος - ιώντχρώτωι- Ι
Ήπαραιτησίς της δ^
εγένετο δεκτή οπό τού
^ουλτάνοο τχροσϊΐαθεϊ δέ
νά πείση τούς άρμο
δτ ι δ&ν ί)ά ε ίνα ι 6ολ
ν' άνιιίνάβη οίοοό]
ε
την αρχήν αν δέν λά;
ρά των συμμι/χων ώ,
νας όποσχέσεις
ίκ Λο^»νΐΗ)
τεί>ιο>κΓ τή,ν Λ?.ηουφοοΙ«ν
ήρΰ ΐ| έξ 6λακλή7«ι» ώ.'Το τάς φ|
μερί'Νας, τάς έπιβτ""1'
τα τ*/λεγρ(τ)ή|ΛΓ·τι; ι
λ έν τη" 7,ώη« ?κ?ίνΐ| ι4
ότι
ί.: την
τό υλι
λΰτον
τοϋ γ?γ
τ)ά οι»μβίι >:αί
δα.
Μέγεθος Γραμματοσειράς