90496 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

108

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
••«.ν—
4.
*
^
Έτησία δραχ],
Έξάμηνος " »
Τοίμηνοζ >
18
9
Αί συνορομαί κνιξαιρίτο-ί; προ·
Δια
ΓΡΜΕΙΟΙ Κ>1 ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕΙ4 ΟΛΟΣ 4Π« Β«>Β»ΡΗ (Ε«ΜΠ πΐρΒΕ»Γ0ΓΕΌΤ)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΪ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
Ρέθυμνον
ΕΝ $ΡΕΘ? ΜΝΗ
Εσπέρα Ζαββάιου 11
έα της
Αθηνών
ιά ίΐϊ;ςώς πρός τδ ξήτημα
το>ν
Π διοχνβίρι ησις τήζ Κων)
.τ :,:ω, ι :ύ ϊ7;ς- Αμεριχής.
ην:;: προοωρινή «αι>ά
διά νάπροέλ&4)νν εις τοίαύ
την άϊίόφαοχν οί άτϊοτελονν
τες την Σννδιάσκεψιν 5πό
«τάς δηλώσας τού μ. Πολίτην
δτιή Ελλάς δέν δύναται νά
#«στάσΊ] τό βάρος της Κων)
λεως;
ήν πρώτην
γραμμήνύπεραμννόμε κοιτών
έΰνικων ζητημάτων χαϊ οτρο
κινδν^εύσαντες χάριν τής αί
σίας εκβάσεως αυτών.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
γία, ϋτιμό
«αε-.ίαν ι?5
ό·
διχαιο
άσ·
τείά.
Διόει όέν έννοονμεν.τί
η δι ή ΈΖλάς ?
ΤϋΤβϊ,, ,ίϊθΐι
Ό Τοποτψνήχής τοϋ Πα¬
τριαρχικον Φρόνον επανήλ¬
θεν είς Κων)κολιν. 'Άφηΰ
έ%βπλήο«σε τι)ν υψηλήν τού
αποστολήν "' ύ&εραμννΰ>εις
"των οοίαίων τ^ς,
Ψ
χης '
χον όπως
συνεχίση ■«> ϋΈύβε&τΑν καϊ
συμφ^νΌυ τα
δέκσι μενά την
αύτή'. νά χρειααΦή ?*»■ ά/!-
Χΐ] μΐι δεκαεχΊιι καί
μέν. Αφο& ομάς ή
«ρίιεται &οιμηζ διά ζγ> «5*-.
τής Σμύρνης. τί}ζ
τώΐ' Δωδζπανήσύύν.
βορειον Ήπειρον ααί &
] τώ? . /ΰϊΐεαόχων
άς παρζσχνν εις την /Ελλη¬
νικήν -δπό-ϋ'δ&ιν δ «.
ρος και την παςρησί&ν %
χον δϊακρίνει ό> Σ&β, Δωρό-
ΰ·εο; μ$&σε τάζητήματα είς
διακηρύξας
λων έν γένει ::ών παρ' ημών | την '^ίχΜν των διακηρύξας
διεχδΐΗονμίνωνμερβν 'τ&£-1 -.ά'·έπΙ'ζής Κ®·)ιζό.λεως :ιαί
πο7α μας λέγουν "?τι ϋ·ά ηη-.ι'τοϋ Πο*τ?ν Λίλλψ'ΐνά δϊχαι
ραχωρηϋΌ' ν είς την'Εάλά-ιΐαύΰ&ΰέ,ι&ςπρύςτάϊ διατν
Λ«. Διατί ί,έν ΐΐναι'ϊοοιαος δι , #*ύ&έΙ$α; έπϊ των δνο τού-
"Ολα άττό
μματα έν
άρχόν των των σοσιάλ ι
όπως μή
δεκτοί οί οροι
τής ε ίρήνης, οί -όποΐοι
γενικήν ε¬
ξέγερσιν καθ' άπασαν την
Γερμανίαν. Ινα ι. αυτοισ ι
αρτΛίίκοί, ευρίσκουν
βαρείς τόύς υρους τού.-
αδ ιαφοροϋν, όμως δι
τι εχουν την πεποίθη¬
σιν ότι επ ι.κρατούντες
αίύτο ι καί οί βΌμ'μεριέό-
μ€νο ι τάς στρεβλάς ίδέας
τ*Λ)ν, 6ά δημ ι,ουργήσοΓν
μτετ' ού πολύ νέον καθε-
^χώς" ε ίς τόν κόσμον.
*"'·■■ Πόΰ 6ά καταλήξη ή εξέ¬
γερσις αυτή είναι άγνω¬
στον. Καθ' δλα ομως τα
Φ" ινόμενα ή Γερμανία
ο-ΐ'νθά δεχθίί τ;ούς ορους
τήςε ί ρήν,ης, ο ι όπο ΐο ι τε
Λβίώς έκμηδε.νίζουν πά-
,.σίϊν αύτή.ς.υπόστασιν καί
.έ'ϊ,ναι αν/τ-ρκρις άντίθε-
τό ι πρός .τούς 14 όρους
τοδ Ούΐλσων 4αν μή όπο-
στοΰν ο'ύσίωδβ ις τροπο-
πο ιήσε ις τάς όπο ίας πρό
•ακαλοΰνται οί έ
της πόλεως 'Ρείύ-
συνδρομηταί τού
αΒηματος» δπως·
λωσιν ημίν -τάς ^
ρουμένας; συνόρομάς; των }.
διότι άλλως θ.ά.'ίίύ'ιίεβ'θ-
μέν είς την ανάγκην 'νά
διακόψωμεν την πρός άΰ-
τούς αποστολήν τού φόλ-
λοο,
.έν Παρ ισίο ις Γερμανοι
άντιηρόοωηόι. ·
■ ■ . 'Αστραπή
ΤΙ ΠΕΡΙΐίΧΚΙιΌ ΣΤΖίΠΟΓ
Μ Κλπ Ν ΣΧΕΔΙΟΝ
« Τδ σνμβαύΐχονίών Τεσ-
ρμρων άβχαλαΐται ή3η διά
την ειρήνην. μ£ την Βονλγα
ρίαν,καΐ Τουρκιαν ι,ιιι %ην ο¬
ποίαν τ3 οχ&διον ?χ3ΐ {.'); έ~
ξής.ι'Η κνριαρχϊα τοϋ Ζούλ'
τάνον Ινφ »>ά εκλείψη άίβο
τό Άραβί'Λθν τμήμα τής τέ¬
ως ό' ωμανι«ής αύτοχρατι>~
ρϊας ώς της Σνρϊας ημί \εα
όοποταμιαζ ( λεΐπει μΐα','λί—
ΰ'.ά
δο&οΰν
δι-' ά
είς
&τη~'νΚων)πολιν,ήόποίαεΙ- τωνζητι,μάτων γνώμας των ηυι"^'^—^ "*>"
ν* π^ον η Έλληνι^-χαΙώ; . -έπί^ωγ τη.; Ελλάδος άν- τής τςλε ι άς άπόρρ ί ψεως
9ίαύιη έλαχιοτψ'1} μά,Χλον
Έντολαϊ
δίάφορα
τμ\ματα της ν
Τονρκίας.
λιτεϊαι ύά λαϊίονγ
διά την Κων)ηολιν, ?ια την
Άρμενϊαν, εις την Έλλ&Αα
θά άνατεϋ"/} η χεριφίρεια τής
Σμύρνης, '.£Γ Ιταλία ϋ·ά λα
βν εντολήν άττό της μκΰημ-
βρινης ΆναζολΙας έκνεινομε
νης άπό τί/; Άτταλε'ιας ηε-
χρι τής κεντρικάς
ΒΒΜΛ
/«ΒΗΜΑ» άποστελλονται αίτήββις παρά
ΗΜΕΡΙΙΕΙΑ -ΕΦΗΜΕΡΙΣ Ι των χρισηαν*«8ν «λη&υβμων
Αί έπίχττοΑα.1 χαί χά χρη- Ι πεο^ άποστολής έλληνικοθ στρ*
ματικά έμβάσμαχα δέον -*« ' τοί'·
ο>. ^_.' β »
ματικά έμβάσμαζα δέον ϋ
άηευ&ύνωνζαι πρός τόν «
ΓΣΜΙ19ί$Ο
άευ&ύνωνζαι πρός τόν
Γ,ΣΜΙ19ί$ίΟΝ δικηγόρον
τι*ή; έρημον. Ό Σουλτάνος
θά έδρεύν έν Προνατ ή Α ν
κνοα }« θά !ϋ(^ ά' ί
Τό Στρατοδικείον έπιβάλ?ι«ι
αυστηράς η-οινάς είς τούς άπο
δεδειγμένωςΊΐί^τασχόντας τδν ό
λ»γοχι»όνων άλλως1 τε πφώτων
τ/αραχών άνεξαρτήτως^ησκβύ
χύρα λαϊ θά σΓσΐκή άπ' .
ι?ε2ας τό βόρει&ν τμήμα τής
'ΚνατολΪΛς μέ την ύηοστήρ^ γ
£ιν τής- ΓαΛ/Ιίας ή όπόία θά '!
Λάββ την Συρίαν. Ή Άγγλί
α θά διοικί} την Μεσσοποτα-
μίαν ν αί Παλαιστ.ι ην κα2 Θά
προστατεντ) %6 'Εβραϊπόν
χράΐος. ·ν * Ί
Ό Ραντσάοϋ εδήλωσεν
είς τόν £ν >Βερσα"λ Γα·ις
άνταποκρ ιτήν τού « Ήνω
μένου Τύηου)) ότι ή δνω*·
σΐξ: τή? Γβρμανία^· Χαι,
τ1)ς Αυστρίας;
νβ ι ε Γς: των
ό. γυ/μν νκυ ν ιΐΛΛΐυξ ■» ε πρωτων
ταραχών, άνεξαρτήτωςίίρησκβύ
μοτο; πςά εθνικότητος. ^.
Αΐήναι ϋ( {. τη
Ό ΟόΤλσων ύηοστηρ
μ
'
II
νικότητο$. ^-,
ία»των ' Ελ^ηνι
λ έ
, — -γ—β-----ΙΤ™ --~> +-··■
κων (ίρ«;ών προκαλεΐ τάς
δοκιμασίας * "'
ν »
λ ιτικίϊς;
ρη ίς;έάν ήΤερμάνί
α9ά παρητε ίτο ΤΓΐςκολ ιτ ι
χής τα5τη λβά
ΐςλ ιτ ι
ής ατη^, λ&μβάνονοα
άνταλάγματα δΑλα,, ό-Ί'Λ*
τσάου έδήΛωσεν,δτι ήΓβρ
ιιαν ία θά άπέκροοε μετ*
άγανακή τοιαύτην
γτή
πρότασιν.
,^ήν Γί>ΐϊρσ>ν
ν έν τψ Βοντφ.
Ό Παρ ι σ ι νΟ£ Χιμ&^ο^
Τθάφει,' δτι ό ΣουλτΛνος
θά παραμβίχρ βίς την
Κωνσταντ ινούπολ ι ν.
ΤΟ'ΚΟΓΚΓΈ-όΝ
ΊΐΝ
'Κάτ 2
τηματ
κης («Ι
Λ*ρχήν
Σβ
;'. Τ ί
•ί··
Ι
ΟΚΟΓΚΓΈ-όΝ ΥΠ
ΊΐϊΝ ΕΛΛΗΝΙΚίίΝ
Λ&υ$Ε0Κ
χρήίωςτηςβρά
'Ελλάϊα'ίχΓΐ κατ'
^ ό
. ',ΓΚ.
'Α·Λναι 1Ο({6. τηλ.)
Τό αμερικανικόν κογ-
..,.......---- κρέσον
ϋ( {6. τηλ.) Ιίγη 4*τιφ
ών ϋηοστηρι'- Ι ρπβύσιν β
ήΒορ·ιο? -Η»-·ΐρβ.'"
βράχη. ή Μικρά, '/'
«αί αί Δυ644νηαο. -
Α. -ΦΓΧΐΛϋ' 1
ΚΜ||Ε
•«ν βολλαΑητηρίων'
νφένΙίβρολίνωό-Β
«ν βολλαΑητηρί
μένφένΙίβρολίνωό-
έβΓ>λωσεν«τι 4ΛΤ
τι 4Λ οΐ
·άύποτράψα»μίν
βϊσ«ν β ίρήνην.
ί
, . μοσίων ύπαλλήλων, ώζ γνορί
αησ&η -νπο τοϋ ςβιχο1 ο Λμεϊερος Διβυθ.ντής
των Ιεσσασων, έχτο έαν θίΑδτί νβ 6^>μ«ν
Γ Ρ1 Τ*1ΐ»· ΚΛΐιϊ«η Ι ...... . Λ Γ
μβυ ων Τέ
χορηγουμένης είς την ^γ
οίαν έλβνίτέρας έξόβου Ιτφός τί»
ο λνίτέ
ΑΙγαίον μέ·
κάς ατελείας.
Ύπολείπεται ήδη ό κβΐ)οοι·
σμός λε,ττομβρει ών τΐΛΌ>ν, αΐτι
νες την στιγμήν αυτήν συζη)·
τοΟντ«ι 'ΑαΙ (ϊναέ ίή
η ιγμήν αυτή
τοΟντ«ι 'ΑαΙ (ϊναμένεται
^ίήή δ
ή διαταγη της
Γω? τοΰ Έλληνικοδ
οτς>«τβΰ. 'βν τφ μιτταξύ ή Κυ-
(ϊέρνησις λβίνει ό'λ(* τα κα-
τούς
χμ
ώα^ληθέντας
β4?4ϋ
.^1 ?«τον
μίζω ότι πρέπει νά ^
τε ύς τόν Επιθεωρητη
μοτινής 'Βχνιαιού
μκΓ|0τβφ4ο
ης δμωςπάντοτετής βάα
τής τριμελοίς οΐχογενείαί.
'3) Έξ δοων επληροφορήθη¬
μεν διά τό τρίτον έ^ώτημα πρό
κείται πρρί οικογενείας ήτις
μειώκηο έθΰ Ι ή
μειώκηοτΛ'
έ|δό
ΜαΙ
. Μ1ΤΧΗ. '
Η. Αναγν^Λΐο
δτι τμ^ματα εύζώνων χατέλα
'' οντι>Βουολά. Οίβύτ^θι Ιταλοί
ίΓ5ζοΑθ€τοι, υΐτητς είχον μετα
βϊ) πρύ καιροΰ,άποχωοοΰν.
Έτερα έ^Ληνι^ά τμήματα κ«
τ-ίλαβον τόν Τσβμή'.
Γ*νικώς ή Έλληηκτ) χατο—
χή έπεκτείνεταΐ,
Τλ
•Ι'τάλληλα' μ,έτρα, ^πως ό οτρα- '
·|-τ.ός«Ιναι; «ατα τκίντα §τοιμος {
» ?ίρός κινητοποίησιν είς πρώτην ι
Ι διαταγήν.
μώηοτΛ έντΓθΰ
έ|ουσιοδότηοε την πρωτο^άθμι
Ον Επιτροπήν να παραδΐου τό
Γ-π.δο>ια είς ττληοίξούπιον αυ¬
τής
μής χνιαιοεύϋΐως μ^
αρμόδιον λά γνωρίζη Τοδς ^
γους τής «ΪΛοΑΰσροις η
ΈπιτροΛών καθότι ό*
6 Νσμορχης
ί
ζ Νμορχης άΑά; ^[
μόνον είναι ύ.-ιο/η*ω|,'ν0£
υπό τοϋ ΝοΓ ' ^
μ
υπό τοϋ
κ«1
τΛς5ποφ(ίβι.«ς
λ^ τοι'ιτιυ
σΐίην τοιιτιυ
Ρέθ»μνον ] Ο Λ1αί/υ ,
Έκ θΓί
ηγρφθύν δ« «ϊμύρνης
διι έπιββ()αιοΰτοι ήπαρά ταν
Έλλψκον οϋ κα*4ληψις
των
^
ΒΑΪΙΛΚΙΟΝ ΤΗί: ΕΑΑΑΔΟϊ
"Ν».ΜΑΙ*ΧίΑ ΡΕΘΓαιΝΙΙΣ
002
Έλϊ ΤωνΙντφ .ρΰλω2-1 τρέ
χοντοςδη'μοοιευθέντο-ίν «
χςημοσιευΟέντκ>ν «ρωτ»-
ματων δχο'ΐκν νά γνωρίσο)μενύ
μΐν τα έ.τόμρνι.
Ι) Έ'ντγρώφησαν ('ίς τα Μη
φεί των Ολψ' δ
ΝΓΙΓΟΛΑΟΥΑΡΓΥΓΙΟΓ
Μέ πυ?.λήν λύπην ι'ικούσθη
έκ Πειραιώς Λ Οάνατος τοΰ
Νιχολάου Κ. νΆργ«'ρίου έμπό-
ρ^ τνρών καί βουτΰΌων έν
ίΐριοαίρϊ ιΐλχοντος -ίό γβνος' |χ
Τρικκαλων έπελθιόν (ίπό Ιξαν
θηματιχόν τΐίφον έν Θεσσαλο-
νίκη, δή ου μετέβη δι* έμπορι
κάς τού ϋποθέπεις. Ό μετβστάς
μρ τάξις
γμιχή Οί Μουπουλμδ
νοΐ Μ·γχίνονν Γίπολύτου προ-
στασί«ς, ρκη>οΰνδ'έ διά ψηφι
σμάτων ητνρύύ
βμάχων^ Γήν Ρύγνωμοπύνην των
έίΓί τί) έπιθ^ΐκνυο/ιένρ στάσπ
3ταρά τού'ί'νληηχοθ'στρατοϋ.
/Αφ' έεδρουνόβον ί§ 'Αίδί
ΐβν $σον έξ άλλίον βσω
τρφί* των πρρι θαλψιο·.χων δ «?"]»* άκμ ην τής οράσεως χαι
.τασαι αί οικογένιαι αί (^μυόί ι ^ϊ5 -7ί)00!>0ντΡυκαΙ ,'ίς ί|λ«κίαν
^ς προταθίϊία,δηο τής πρωιο Ι 3ο. έτών »* «« των καλυτρρων
βιχθμίου 'ΚπιτροΛίις δοίτκίστΐν ! ϊ'Γλ(5ν τ°ΰ βμποοιχου κόπιιη,ι
Ι τοών"έ« των Εργασιών νσο.
1 Ιρός,ταύς άλζκφιύζ τοΓ» :ί»
σφ προώρως έκλι.τόνΐΐίς άξ,ο.
ιίμονί τοΰίΤβιραιως πολίτας χ.
κ. Θο>μαν Κ.'Λργκρίουίνί'
ποραν ίκ Γΐρΐααιώί/Ληί Λ,,μ ^
Άργνρίοι» «λίΐόφΐΗτογ
ρί; πρν
συλλυπηΐήΗα.
'ΚπιτροΛής δοθείσης
,; ερμηνρίας είς τα
ατοιχίπα· τ-ής ρθπορίας^ κατόπιν
—·*— -«όν οιατα'/ων τοΰ Υπουρ
γβίου
2) Συμφώνως 7οϊς Λνω Λΐκαι
οΰνταΐ καί λαμβάνουσιν έπιόό- . -»}-
------ ι αί οίκ,υγένεΐΓίΐ Των δή ■ κα'ι τ.
ων
κόσμου
κΐ! ρξε
ιτλών τοΌ -ι
τοΰ ΓΓϊ·*ιραιώς .,,„..«..ν γ.»*»γ^β-
τιμάτο γενικάς οι« τάς πολλαί
άρΓτας τον, διό καί ό θ(ίν««ος .ΙΡν
τού ίπροξι'νησΓ μργάλην λύπην | *|;ρ
καί 4ν Πριραΐίϊκαί ^ν τχί ί^ιαι ^^
τέρα τοΐ' ί.ταρχίςί Τηίκκαλα» Τ**)·ί?
# 5ΜΥΡΝΗ.7 Μαίοι·.
Ό ΊΕλληνικός «7ΐρ·Ί(ν ΐψ
ρρν χατίλα|}ε «« Ι^ιύουΙα ιί;
τα οποΐα ρΐχον άποβιβαοθ^ 7·
τα^οί. Ή πόλις ν.δ^
Ελλό
τα^οί. Ή πόλις ν.τρδρ/
Ελληνικόν στρατόν μΓ
κιί μέ Τϋΐίη)τΐίς, την; ό
οτρώσει
βΐχο οτρώσει βΙςτΓύ^ 1}ψ
οί έν τώ φρυυρΐφ ΐχ()ίιΐ(θΜ,ο·
Ιλί £Ράΐ
ιιρνοι
σνντ,λλάοΐτε ;
6
κΛ»λήφΐτη καί
Μέγεθος Γραμματοσειράς