90490 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

106

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
• ■■·■-■ ■-.·...,
ϋΕ-ΚΡΑ ΑΡΙΘΜθν
Ι1ΜΑΤΑΙ ,Λ^Α 1Λ
ΑΙ όϋνδροματ ανεξοαρϊτι·'ς*ποό
"■·Γ!Αή"ρ'ά";6'»τκι; ·-■-,·.>·-.■ .»·?'
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν.>ΚΑΦΦΑΤ0Χ
υμνον
-τάς
} 0ες τοΰ
„,
αίμα /ύνεχαι;
, 3πον ι τα ηρόαφ.'
νοΐεϋ ( Έν
ινα- ι δών χαι
>, όϊ %ν$αντοι είς
άχ, ^
φνγήν τρέπονται, ·)
4-
χ
"ίί κλαί—»ν οί· δννάηαι,
'ί'οι'ν^ΐβνται οί δό4οφάι»0«^
Αί άν^νιώσιν οί έμ7τοηατοϊγ
οί (Άωνοι ττρόχωροννάχά&β
«το., κα« ϊΰόντεςέΗ
ηζαρμ&ν τφν Έλη
βοννώϊ, Ινα εΉόιχήαωσ* τονς
Ίχλάβονς, 'ινα τοις φέρωσι
ψέΐεν&ερίαν,'ίνα εύαγγε-
ης πι&
ο*άσεύζ ενίων φιΑ
γχ μ
., δνγάτωτέρόύ
'ίΧτής' πώό
ρ
πτώόε-,
της
σατε
λςίδος,
.ΐ έ'
Ι
ι·
ι
δλων Ι
α
εί
αυτών κάί
Τό αί'χα'ίού Ιον
κοί Σντζάγμα,χος χό........ ...
«(ό όιεΐίας Μβαψεχας .ό-
ίους τη^ Ααρίααης, Μβηψε
Κ0ΐ νυν τάς ό^$ονς **·-* ^μλιλ.
_ ϋοΐίσθτΖσα #·αθτ
^ραβωνίαθη τα ήρω.ΐ^α
κι-α τοΰ ΌΙύμπον κ,α*
; ΰίΐ'σοχΐ, ά;! ο κα2 ή «>ά?(αά-
»α τοΰ Αίγαίον ϋν είναι πΙέ
ι «ν ν) 'Α^έρουιπα.η φέρρν$α.
ίχ φάως τ/ί'/Ι.οια είς τό* "^
V,
εΉ της $Χπφίρ>ις 'ΕΧλά
Μ είς την δονίη*, άλλμή
αΐωκία ^έφυρα ή έν,ρϋβα χά
' ι τού Έλληνιαμοϋ αχοι
Ιΐϊα ιούς Δωρίεϊς χαϊ
τιον «3;!/ί
»»ν Ζστάμενος·, και αί έληί-
Παλαιάς
τά %ιψος ,
02/ί
'λώσινϊΐμΓν τι*£ καθυσ
ροθμένας σϋνδρ
6 ι,ότι άλλως"&ά, εύρεθώ-
μ6-ν.. ε'ίς: την.ανάγκην νά
' δ ιακ ό ψωμνε ν τή ν ηερ'ό§;. α·:> -
—ΛΗ,ς άποστ.ο,νήν τοθ
Οί
:_ ι
ρουχί ου των ή
τινοβόλος Ισχνρά χαι έ'νδ,ο- |
ή
ς βας
καύ
,ηρΑ, αυτών. βΐ
.οί
κςάοίά
«Έ άβτρά-
χεντοι καΐ ;φ , ϋψιμνι-πα¬
τριώται αί Λνζο&ά&παντ'ες
*άϊ έπιδοχιμάζ&νχες την ται-
αας
Χα駣τίσμτε έν αυτοίς
Μνρμιύόνας χον Άχιλ
, τονς όπλίτας χον Άλε
ξάτδρον, νονς Χογχοφόρονχ;
τού Ηρακλειον, τονς έπιλέ-
χχονς προμάχονς της Έλλΐ}
νι«ης φν'/ής, τονς φορεΐς «αι
φρονρονς τοϋ Ελληνικόν
^γεύματος διά μέαου των
ς *
της θά είναι ό :φίδρος έ
μεϊς όϊ
τίως-ςΐα
μη πρός τονς
ΠάΜϊ&ς *ΚΖΪ&
£0Ϊ.Ι1«
.τί οί
..., '.η -γν'ώμ
'ι>'3;'ν'ί
ϊόνζ'ό'ϋςήλεν&ερώσάτε Ιερύ"
τύαράδβιγμα υπέρ Πατρί
«5ος '&Ύ}σηει, οεϊς δία διά
χονς γεννψΐορςις^. σεϊς των
αχΧαβών οίέλεν&ερωττϊ Ή$
γέλόί! ' ■■■'" ■'" ;" : '";-:" "^
Άηό χωδονονναϋίόι} »ί?
χωύ&νσπτα,αον δϊάλαλεϊτάι
ή δόξα των Ηατορϋ'ωμάτοίν
αας, η χνανόλενκος έτζαϊρε-
ται επι τφ άχονάματι ϊών
ά'ΰ'λων αας, αί οδοί αχρώνον
ται δία μυρσίνης χαϊ φνλλ(ύν
δάφνης, ό 'Ε,λίηηΗΟς λαός
'γε Γον'ΛτΓστ6λοό'μβ'ν :;·'ά.ζο'κ
λ, ε ι στ/ινίώς ό π ό σό'σ' ι ή λ'ι σ'τϋ ν
ρ των
ή παρ'ά άνέζάρ^ή'Γών ό'6·τ|; ι-
φ γ η
χεϊ καΰ1" Λλή'ν την Βουλγαρίαν
δια τοΰς δρούς τής είρή νης οί -
τίνες προμηνύονταί'ΐ.τίθΐι,(;·ο[υι.
στ?7ΐϊθί καί οιά την Βουλγα¬
ρίαν, κατόπιν των άξιώσεβ;ν
των γειτόνων τη; ;»οόρ άήέλεσ
θέίίωσιν εδαφών, τα όποϊα ν/>-
τά κάιηούς διά τής βίας ή
{1
ο
ν
ν

ΒΗΜΑ
ΒΗΜΑ>
ΙΙΜΕΡ#ΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΙ επιστολαί καί χά χρη-
ματ*κά έμβάσματα δέον νά
άΛευθύΛωνται πρός χον α.
Γ^ΣΜΠΩΚΟΝ δικηγόρον
γαρία ήρπασβ καΐ προσήρτη-
σε.
Αί εφημερίδας «ής Σόφιας
σχολιάζουσα, τάς αξιώσεις των
'Ελ^νων .Σέρβων καί Ρου-
μ,ίνων, άναγνωρίζουν τό δί¬
καιον πλείστων αυτών τονίζου
δμως την ανάγκην δπως οί
τρείς οδτοι γείτυνεςτής Βουλ¬
γαρίας, άφου θά διπλασιασ-
θοθν, φανοϋν ολίγον συμβ»-
βαστικώϊίρ'οι πρός την Βουλ¬
γαρίαν, άφοϋ, λέγουν, ή Γαλ¬
λία, απολέσασα το ά'νθοςι'τοΰ
π/ί,ηθναμοΰ τη; καί υποστάσα
ϊόσας καταστροφάς, δέχεται
νά φαν#' ύποχωρητιτη χάριν
τής όΊαρκοΰδ είρήνης. ΑατΙ
υ* τρείς γείτονες τής Βουλγα¬
ρίας άονοδνται τουτο;' Εξέρ¬
χονται τοΰ πολέμου οιπλασι-
ασμένοι καί τριπλασιασμένοι
Κατά τηΧεγράφημα έκ,
Ζνρίχης πρός την «_Γχώ
των Παρισίων» έ'ίετάζονοαι
τό ζήτηματής κοινωνικάς των
Εθνών αί γερμανικαί έφη·
μερίδρς γράφουν δ τι διά τής
£ίς αύτην εΐσαγωγής ιου
5όγμα%υ£ «ού Μονρόε καί
»ης (ϊιατηρήσεως τή; άνισό—
τητος »ών α>ι·λών ΜαΙ τοΰ
σνστήματοζ των μυστιχών
συνθηκών ό πρόεδρος Ούϊλ-
ο*«ν όσμικρϊ.'νε τ ό έργον τού
^τουλάχιστον τό ππρεμόφω·
οε. Εν γένει αί]| γερμανικαί
έφημεριδες έχφρόζουν την
γνώμην ότι οί 6'ρα χοΰ ΟύΪΛ-
■*;, οωνος παρεβιασ&ησαν ακρι¬
βώς την στιγμήν καΐί ην
διακηρύσσετα& ή ίςχυ; των.
ρΕΡΝΗ, 2 Μαΐοο. Καΐά
τπλεγράφημα έκ Στο^χό
λμης σονήλθεν εν Ρωσδία
ΰ,γδοον Μπολσεβ ικ ιπόν συ
«ννέ6ριον. ,Εκτών4οΘ άν
τιπροσώπωνμόνονΙθϋρώσ
οοι. Οί λ ο 17ΐ ο ί είναι 'ΚΕ
ραΐοι Πολωνο ί Λΐθοοανς» ί
καί Φιλλανθοί βϊςΓάλ-
λοςκνί είς Γερμανός;/Τ6
άναπτοχθέν ύηότοΰ Λ$-
νίν πρόγρα,μμα αποτελεί
πλίίρη συμβιβασμόν. 'Βζή
ρε την ανάγκην έζωτερι-
τοΰ έαφυλ [ου πολέμου β [ς
βάρος τ«3ν μετρ ιοπαθών
χωρ ι κων καί των μεσαίαν
τάξεως αστυν. 'Η μεσαία
τάξις1 εσυνέχισε, βά δέ-
χθ?)τόν σοσιάλ ιςμόν &μα
καταστραφή ή άν··>τάτη ά-
στική τάξις. Είναι άνάγ
κη νά γίνουν παραχωρ ή
οε ις τίνες δ ιότι τό κε
φαλαιοκρατικόν σύστημα
έχειρίζας ισχυράς.Είνε
άναγκαία ήχρησιμοποίη-
σις ε ίδ ικών έκτήςτάζβως
των άστών υπό σοσιάλ ΐσ-
τικήν διεύθυνσιν μέ με-
γάλους μισθους Λιότι ή
χρησιμοπο ίσης των θάέπι
φέρη οικονομ ί αν δισεκα
τομμθρίωνθεωρεΓ δτι εί
νβπαιδαριώδηςάπόπειρατό
νά ίδρνθ μακρον σοσιάλ ι
στικόν καθεστώς άνευ
των μεμορφωμένωντάζεων
Συνβπ& ία, τοϋ μετρ ΐασμού
άκρωνσοσιαλιστικών ίδε
ών τού επήλθεν ή συμφωνί
α μβτά τής Ούκραν ίας πβρ ί
συμπράξεως.
Διεύθυνσιν Έρημβρίοο; «Βήμα»
'Η έν *.ρ Οπο χρονολογίαν 3
Μαίου ύμΐΐέρω φυλλω έημοαιευ
Οίΐσα είίτ,τΐζ περ'ι καθυσ.ιρήσιως
αποστόλη; «ϊών έτ:»θομάτων ττ,5
Έπαρ/ίας Σφακίων τυγχάνει ών«
κρΐρΐ|ς νΐοτΐ τκ χρηματα ττκριθο—
Οτ,σ&ν πρός διανομήν ιί; ΐον Υ]
«ριλ'ιθυ ώι' βΐθικοθ άτι,εοταλμενουι
ήλίϋν έν ώ έΙ]α/.ουλουΟίΐ ιΙ«ίτ
ή ΐϊλτρωμή των λοΐνών ι------
ών.
Παρο/ϊλώ £κω;
δινάαίΐ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΗΜΟΣ/0-
ΓΡΑΦΟΓ
«Ο ένΒερολίνω ά,νταποκρι
τήςι των «Ήρερηβίων
" Νέων» τηλβγραφβΐ ί>τι πά,
ρά τί]ν έπιπρατοβσαν έν
Γερμανία, αγανάκτησις
διά,τούς δρουςτης εΐρή-
νης' η κυβέρνησις άπεφά
σισε νά ύπογράνΐ/η την ε
I-
ρήνην.
•Η έν Γερμανια αγανά¬
κτησις κατά της ειρήνην
έζακουλουθεΙ.
ΌΛινχνόβσκυ έζετάζων
την αποδοχήν των δρωνθε-
ωρεί δτι δέν είναι άΛίθα
νο5 καί ή παΰσις των δια-
ποργματβυσεων.
♦ ΟΟυίλσων θά πάραμε ί
νη μέχρι τής υπογραφήν
τής εΐρήνης, άλλ' οί Γβρ
μανοΐ δ4ν βά δυνηθώσΐν·
νά παρατε ίνουν τάς συ{η-
τήσε ις των. Τα πάντα πρέ
πει νά τελειώνουν μέχρι
νθς 2ας Ίουνίου.
Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠ». Σ
ΥΠΕΡΤΗ- ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθηναι 7. (16. τηλ.,) !
' Ο Γαλλ ικός τόπος έκφρά- |
ζεται βύμενώς υπέρ τΛς !
Ε δοον ^
Τουρκικόνζήτημα, τηνό
ποίαν θεωρεί φοοΐν,ήν
κληρονόμρν.
ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΔΙδΙΚΟΙΝο.
ΣΕίΐΣ
ΌΡαντζάου
κοίνωσιν δια Σάαρ
χώρτισεν είς Ιτνα
σοννενοηδΛ ί
ΦΐυίΜΕ
ΙΙΟΛ'ΙΣ-
Οί ιταλοί δεχονται
τό Φιοΰμε καταστΤ(
θέρα πόλις.
Η ΠΑΪΤ^
ΘΡΑΚΗΝ ΕΙΣ ΙΉΚ
ΕΛΑΑΔ4
ΆθίΊναι (10. τηλ(/
Βεβαιούται δτι ή θράκ
παραχωρείται 8 ί- ^
'Ελλάδα.
ΛΗΛΩΣΙ^ ΡΑΧΤΖΛΟΪ
1 Αθήναι θ (ίδ. τηλ.)
Ό Ραντζάου έοήλωοι
θά έπιμείνωμεν είς την
ένωσιν μετά τής Αόορι·
άς άποκ^ούοντζς μετ1
άγανακτήσεως ά.νταλλάγ.
ματα
Α. -ΨΓΜΑΣ
«Κκ τοδ Γρα^-είου τής
ΡΩΜΗ, Μαίου. Ό έν
Ζυρ ίχτι άνττποκρ ιταν τής
«Ήχονςτών Παρισίων» έ
ζετάς^ων την νέαν φάσιν
των πραγμάτων μετά τύν
άνακο ίνωσιν των συμμαχι
κων δρων, λέγει ότι εάν
είς τάς άντιρρηοε ις τών'
Ιερμανών ό Ούίλσωνάπαν
τήση νά γνωρίζετε δτι εί
μαι ίσχυρογνώμων, όφεί-
λετβ νά ύποχωρήβετβ οί
Γ/ερμανοί ^πληρεξούσιοι
πιθανόννά προσποιηβούν
δτι άποχωροθν οιάνά κλη
βοϋνπύλιν. Εάν συμβτ)
τούτο θ ' άρχίσουν έπιμό
νους συζητήσεως , άντιρ-
ρ Ίσείς λεπτολογ ίαςκαόδ ι
Ι α-φόρους δλλας δοβτροηΙ
' άς. Σχετικώς κρός
ή «'Εφημερίς τής
Φοόρτπς» βυνιι-ιψ
ξδς. Π?ί«€". νά Ι|«ν:λή·;!τι»«
κ»έν ίίνέμί)ιτηθη «βιρώ;»
νχ λ·ίβίτι ύττ'ΐψιν δ'.πε ιΓλιΙ
', ατβι'των ·τ^&υ?»ιοτίρω» ζητι«
των ίτ:ω; λόγιυ νάριντ^ήιιιιι
■ ψ·* ε · ι ·
Οης τοθ Γτ,νου, Οβν 0τ»^χ»ί ί
Φο>νία μιταζΰ των Σομιπ/
Ο Γ»λ*ος άντ·τί&χρΐ"ήί χ?'»
ϊ α ήν Άηψι
Καί>*Γ)ν στιγμήν τό φύλλον ημών τίθρται υπό τα πιεστήρια έλίχ^ο/αρ.ν τό ίίκόλουίίον έξ" Αθηνών τηλργράφημα Δίκη Σ*05
ύδηή(ΐχΌε. Τύχη Τουρκίας άβββαία. Άγγλοι βουλευταΐ έζήτηβαν ειδικήν «υνεδοίαο-Λ', διά συνθήκην, ά^νηθρίοης Κ»Μ
ω;. Ίί Φόρβατς άπευθύνΛ εκκίνησιν εναντίον συνθήκης. Α. ΣΦίΜΛΣ
χ
Ά.
Μέγεθος Γραμματοσειράς