90487 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

105

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ν
τ;ματα; αι;πτα
ιο
»τ · Έτηαίβ- δραχ. 3β
' 'Ε^άμηνος » 1$
Γρίμηνος » 9
Αί αυνδρομαΐ άνεζαιρίτας προ
Διά
III
ΠΠΟΓΡΙΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒλΡΑΣ (ΕΚΙ1ΙΤΙ ΠιΡΘΣΝ&ΓΟΓ£Γ0Υ>
διεϊ»θτντησ ΛΥΚΟΥΡΓΟΖ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟ2.
συμφωνίαι.
Οϊ" μ»
Ποωΐα
7 ' Μαΐον 1919
Έλληνι ,
ιί αξιώσεις ήρχισαν νά Ικα |
,ιιπο.ώΓται καί οί παρά την !
Ιοτάμννοι φρο- |
6χι δέψ ύπάςχει πλέ-
αν χόνό·; μομφής κατ' αύ-
ηώς δέν βϊ—
μνται χά οιάφορα μέτρα τάό
ληφ&^Ηατά τής
χον άτόμονχαΐκα
τατής έλευθι-ρίας της γνώμης
.οί τής σ«»ίψΓως>.
0> διάφορο'- κατ« τόττους
κα*
ρ 9ί ς
ΐέ δποίη Εχουσι πέριπέαει
ώ; πρίς τήνί'σωτβρικήν όιοί
χησιν των, (ρο^οθντ^-* χον ε
ΛαΙ την "«ύίΧ/νην τάν
ν των, «αί ώς επ τού-
τού συνισϊώο*ιν εί: τάς η$οϊ-
οιαμένος αρχάς, ότ* λόγ'Λ γα
ένδι.τρέχοντος έ-πιβάλ
Ίοιν,την όιατή^τ/σιν τώνπϊρι
οςιοχιχών τούτων μέ*)α>ν.
άέν δυναμε&α νά έ%Υ[γήαω
νπώςέφ' δσον τα Έλλη-
πράγματα,άπό έξωτ&ι,ι-
αόψεοίς βαίνονσι καλά
ιΐηοεϊταο είοέζι ή Λογο-
ψαιο., 6 στρα"ΐωτικός νόμος
ΐ ό νόιιος ίχερί έκχο?τισμον
ό
άεν φανταζόμεθα ΰζιαοβα
('»■ φοονονΦ νοΐ ουνιοχώνχες
■ίτρων, δπ οί
8 αν τοις δοθή ή πρααωπι—
*η ?λπ·θερία καί ή έλΐνϋ'έρτ
τού α>ρονηματο;
ού
όιότι είναι -νί?στόν
ι «αι :'/τ4 τάς
; εποχάς μεγίστας ύ-
ί έ «αί
καί κατά την παροοσαν μετά
περισχτοτιέρου ζήλου έσπευ¬
σαν είς πρώτας -γραμμάς τής
μάχης χωρΐς νά έπιδιώχω-
οι δημοσίας θέσεις καί ό>
ηοβπάσπς ΐΐςδημοσίας ύχη
ρεσίας.
Είναι έπίσης γνωατδν,δτι
άντΐϊτά
χογενείας την επεσον μαχο-
μενανπέρχήςηατπίδος ένώ έκ
τώτ οτυνιστώντων τάς τοιαύ¬
τας έκϊοπίίτ^ι- ουδείς
βαΐνοντανπάρχειή ,Ιογοκρισία |
καί ό στρατιωτικάς νόμος δσ Ι
τις ουντ«/1«ϊ νά κρατηταί ό '
κόσμος εν τφ σκότει.
Αλλοίμονον δέ είς τόν δή
δστις && άπο
νά έλέγΙ-ΐ] πράξιν 5-
χι της Κυβερνήσεως άλλά οί
ουΰή,-οτε ΰπαλλήλου. Ή
άπό έξωτεριχής
λθυ; των. "Α; έλπίσωμλ.» β", ι
ήκεντρική Διο'.κησι; Οά αντιλη¬
φθή τίλέον βτι αά ύ!ρ'.σιάρ.ενα τχε
ριοΐΡ'.στιΜά μέτρα οέν έ/ου»ι «λ-
λον 5κοτ:ΟΛ'ήνά ΐϊΐριορ'ζΜτίΐ '.ον
έλεγχον των ογ,μοσιο>ν ύτ;οιλλή-
ά
ρΐ χη
'Εφ' δσον λοίπ&ν τοσαύτας
βεβαιοΰσι τα γεγσ-
νατα μας α>αίνειαι περιβργον
όΐ/.αιοϋνται εισέτι οΐέ-
νονϊες ό"τι οί θυσιασθέν
ΐναι άνϊΐπατρνώται »βί
ει νά στερώνται ρ'ιαέτι
τής προσωπικάς των έλέν&ε
ρΐας
Τ£ μέτρον τοϋ έκτοπισμοτϊ
η άνέκαθενώς τό
μ ανελεύθερον μίτρον
ααΧ δια τουτο ότε τιο-.έ έν
Κοήτΐ; ^θεσπίσθη κατά ".ών
ένόχων ωρισμένον άδικήμα
τος πρός, περιορισμόν αυ¬
τού ήρϋη αχεδόν άμέσως θε
ωςίηϋνν ώςάπάνΰ'ρωπον, ου
τω-, ειπείν, μέτρον
Δέν εϊναιάρα
ποι φέροντες καταλαβόντες
πλζιαζά/Λζ ανωτέρα άξ,ίίθαα-
τα καί Λροσενεγ/-ν.'ντες οιλτί-
στας ύΛηρεσΙα; είς την πα-
τοΐδα νά μένωσιν έίσΒΤΐ μα«
ράν των οίκεϊωΓ' των £πέ τρί
ετΐαν σχεδον ψιη$ χωρίς ν
άτΐοδΐδί ται κ*τ' αυτών ούδε
μϊα χατηγορια.
2ιμ?ρον ΟΛΟ^ε επεβάλλε¬
το νά μανΙ)ά% ό λαος τα συμ
θ»7 έ:: τού δτί
είτε εν
ΟΪΐί »»*%,'
εΐνει φΐλοι τής κρα ονοης
λιιι«ής ιιζρΐδαζόιύτι ουδείς
"Ελλην νηάρχει χαϊ ίδίως οί
ύΛοφέρονΤΓς σήμερον οΐτινες
νά μή εξειξαν πάντυτΓ ενδια¬
φέρον υπέρ των «οΐνων.
'£Γ Ελλάς δια των μέτρων
τούτων ζημιονται άπό ?σο;τε-
ρικης"(ίπότ/'εως 5ι,δτι έλλείπε*
έ> έ'λ^γχος της διοικήσεως 5ιό
οί διάφο(}θΐ ύηάλ'κ^λοι ένερ
γοϋνχες πολλάκις οοχϊ ι:α-Α
ηάχο τόν νόμον άλλά ίίύ,ιά
τάς δρέξεΐς των εν&ίχεναι νά
γΐνωσιι υπαίτιοι μζγΐστων ζή
δν.
Πιστεύομεν δ-ι οί φαναη
κώτεροι τ3ν 2?ενι£ελυ;ίδν θά
σνμψωνώνί μεθ' ημών, ότ»
άπό εσωτΓβ·ί?ίΓις διοικήσεως
5«^ν ηηγαινομεν τελεΐωςκαλά.
Γ.ράξιις των, /α'ι δ*ι Θκ άρη
τα ταχέως άποοιοουτα την ίς-
τα κ*·, την Ιλευθερίιν εί,* πάντας
τού;"Ελληνα:οίτινες έξ ΐΐο^ συν
ον ιι.· τονχ'-.'Λν άγώνα.
Α ΐΠ ΤΑΣΙΣ
• ΰ "ΐ Λ * ί ' »
Ι %& ' ο 7, 'νι* ΟΧ ^' Λ Γ.'Λα .α
Ι '»
έ/ΟυσΕν αύζ/Ίθή. Τουτο κυ:ι«»$ ό
ι Είί κατωτέρα ίργαν* ά
^πο^λεπουσ1. τόσ&> είςτο
όν των 5σφ εί; τ&'ομαατι
γ.ον των (7υΐΑ.2£ρον, περιορΐί,οντα
τουί άντιπάλου; τωνοί^:;τ7 όετ::
Οερίαν ούχι Ο5θώ;.·ίς τοϋ; ^ι-
Οί στρατιώται οί ό,τοΐυι έλπΐ
τριρτίαν 6/εδον ύπϊΐ^ίΗησαν
την.τααρέδα ύπ(Ότάντι·ς πάσας
τάς όοΊΐμασίας καί τα
τοϋ φοΡ>«ροΰ :τολ·μοο επι
φοντκς μετά την ύΓογρ'ίφιιν
τής Γίρηης είς τας έσιια; των
ΓχουοΊ'ν «Α'άικην, εφ* οΛον 6ι'ν
είναι ίδ'οκτήταΐ ίηαο/Γ'ϋς ίΡ6-
ριουσί^, τή; άροιγής γοΓι Κρά
τους πρός κάλυψιν των ά^α-
ραιτι'|τα)ν"άναγκών τάς οποίας
εδη'ΐιούργησρν οίς αΰτούς ή ά-
πομάκριινσίς των κκ των οίκο·
γ;ν:ιών κον, ών πολλοί ήσαν
οί μονοι αυτών-τροοτάται.
Το Κροτος δονπτί/ι νά
προσέλθη άρο>γον ζ'ς τούς
χοχρροιις των ετρί'ί)νκυν ότ
οκών, άν διορίο^ είς ό
?;.ηνο>ν διά
τάς ότοίας 6έν
λόγον, τούς τραυ;'ατί«ς
πολέμου τούς όπως ύϊ
όινναμ6νθί;ς ει'νΓρώς να ό.οκ
σι. συν&πεΐΓι( των τρά
α τοΰ
"ΐεδίοιςτών μαχώνκατά τους
»**♦-
ι^. Τ1
ν;
ι ■■

ΒΗΜΑ
ί:ί
«ΒΗΜΑ»
Η.»ίΙΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
%βαϋχολί καί τα χρη-
δέον νά
,ηφς τόν κ
[Ιαρακαλοόνται ,οί έ
κτός τής πόλεως ' Ρεθύ¬
μνης συνδρομηταί τοΰ
«Βηματος)) όπως- ά'ποστε ί-
λωσιν ημίν τας: καθυστε
ρουμένας συνδρομάς των,
διότι άλλως θά ευρεθώ¬
μεν είς την ανάγκην νά
διακόψωμεν την πρός αύ-
τούς αποστολήν τού φύλ-
λου.
δύναται νά τό πράξι; ίκανοπό
οϋσα δικαίας αξιώσεις.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πρός τούς παρακολουθή
σαντας την κηδείαν τού
πρόσω ιλοΰς μας πατρός
. καί συζύγου Σπυρίδωνος
] Μιχελιβάκη χά ι συμμερισ
θέντας τό πένθος μας έκ
φράζομεν τάς βαθυτάτας
βύχαρ ιοτίας.
Ή ευχαριστούσα οίκο-
γένεια.
Σ. Μιχελιδάκη
ΑΛΛΑ ΤΟΤιΓαΑΛΑ ΤΩΡΑ
πολεμους 1912—Ιϋ13 καί τόν
σημερινόν £·τηρ·ετ!)σαντα.ς την
πατοίδα, καί οιακοιίΐί'ντας βπί
άνδοεία. Τοιαύται .ι. χ.
δυνάμενα! νά χ
υπό των έφδδοοιν στρατιώτην
ανευ ζημία; Λΐί/υΓί/ί'χκή'; εί¬
ναι ·ά ίί;χ6 σωμα ΐήςάγροφυ
Λακής τάς οποίας ώ, γνωστόν
σήμερον «ατέχονσι πολΚυϊ έ-
στερημ?νοι. ί^Λθλλοϊςτών νομί-
μωνπροσ.ίντων,καΐ διά τη; κα
λήώδ
ε*φεδρ'ον αζρατκοτ&ν δύναται
νά Ικανοποίησιν όν [ΐέτρφ.
Τύ ύρΪΓΟν καί δίκαιον τ;;;
ηθικής καί ίλικης Ικανοποιή¬
σεως τ^Ζι νπΐρ της πατρίοος
ά.γωνισΠέί'τοΰν ζ;ά τοσούτον ά-
νεγνωοισθη πφ' ημίν υπο τνς
απελευθερώσεως τής Κρήτης
ώστε είς τύνθεσπιθεντα :ότε
συνταγματιχον χ>ρτην τής αύ
τονόμου Κυητικής νΧΓολιτδίας
πι·Όΐελήφυι'Γ) ρηιη διάταξις
καΰ' ή' είς «ά δημοσία άξιώμα
τα προ-τιμεδντ/ο μετα'ςύ των έ
ό
Κάτι θά επαθεν ασφαλώς ό
κ. Πολίτης είνε* δέ, περίεργον
πώς δέν ελήφθη μέτρον διά
νά περιορίση την γλώσσαν τού,
ή όποία τόσας φθέγγ^ται κα-
τά τάς ημέρας ταύτας άνοη-
σίας. Μεταςύ «Λ/1ων σημειοΰ-»
μέν τό γεγονός κατά τύ όποι%
ο ν ένώπρύ ύΛίγων ίκςιβώς ή-
μεοών έλεγεν ότι ή Ελλάς δέν
δύναται νά βαστάσ][| τύ βάρος
τής Κωνσταντινουπόλίΐος ή
όποία ένεκεν τούτου ^έν συμ-
νά δ ο Ο- π είς την ΈλΛά-
προίόνΐα οί μ?.ί-
ά Ο
την πΐ
Ή ξς )
τάγματος ό':υχε καί
έ
ρ
8α. είς νεωτεραν τοϊ/ συνεν-
τε ξιν πρός Γ-ύλλον δημοαιο-
γράφον κλαίει ν.α θρτινεϊ καί
δ
τ.>ϋ Συν
Τί δέ χό κίούον ίί.τως τι Κρά
τος ιΊμίδ. Ζν χ.^ιφ ι:ρ7^(
ί όι-ο.'ων π?ρι:οτώ >εων,
αί π νι ς ά."Ί,(ί/ΐρόλωςίίά ϊι
)
ουν&Λκία 'τ,,ς ά/το-
Ή
χυριαρχιχφ της
έν
ό καϋμόνος διότι
'τής ούδετερότητος
κατά τό 1£?1ίί καί ότι εάν τοϋ
το εγίνετο κιτά τό σο):ήρίον ε
ίίΐϊνοέ'τοί; θύ ευρισκόμεθα ή-
δηείςτην ΚωνσταντινούποΑιν.
Μά/ίιστα κύριοι, είς την Κων
σταντινσύπολιν της οποίας ή
ποούύοτηαις ρις την ΈλΛάόα
ίΗί μας ήτο ... καταστρεπτικί).
Π,ίρτονϊ σχύ γάμο σου νά οοϋ
η,ί} κμϊ τοΰ γοόνον.
'Λσΐοαπή
ΌΣΐρατιωο/.όζ Δ.ακητής
Σμύρνης συνίαγματν,ίρχΐΊ; κ.
Ζαφειρίου α«α τι] άποβιβάαει
τοίίστρατοΰ είς την πόλιν έζέ"
την κάτωθι προκήρυξιν
ς τηύζ ία;.τοίκονς
ΠΪ02 ΤΟΝ ΛΑΟΝ
ε ίς γνδϋσ ι ν ύμώνοα «
κατ' εντολήν τής Κυβερ
νήσεώς μοο ένεργοιόσης
έκ συμφώνοϋ μετά τώ^Σομ
Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
1 Αθηναι 6 (ίδ. τηλ.)
Όλοκλήρος όΓαλλικός
τύπος ψάλλε ι τόν επική¬
δειον της Τουρκίας την
οποίαν Θεωρεί πλέον νε-
κράνώς κράτος.
ΠΛ1ΆΙΤΗΣΙΣ ΤΟΤΡΚΙΚ11Σ
ΚΪΗΕΡΝΙ1ΣΕΩΣ
Αθήναι (ίδ. τηλ.)
Συνεπεία τής ηαταλήψε-
ως τής Σμύρνης ή Τουρ-
μάχων αύτ^ς, προ.βαίνω
ε ίς την στρατιωτικήν κ
τάληψιν της Σμύρνης
κα ί των πέριξ.
Ήκατοχή αί?τη σκοπόν§χει
την εξασφάλισιν των πλη
θυσμών καί τηνπροστασίαν
έν γένει τής εννόμου
τάξεως. Ουδαμώς σκοπεί
νά πτδθΗαταλάβτ_| τάς άποφά
σε ι ς τής: Συν δ ιάσκέψεωςπβ
ρί τής τυχης εδαφών, με
τα των οποίων άλλως τε
επί τρείς χιλιάδας £τη
τοσοϋτοι δεσμοί συνδέου
σι την Έλλάδα. Αί Πολι
τικαί καί Θρησκευτικάς
Αρχαί Θά εξακολουθή
σωσι λε ιτουργοΰσαι ο')ς
καί μέ/ρΐ σήμερον, δόνα
τα ι δέ ε ίς πάσαν περ ίπτω
σιν νά βασίζωνταιείς την
υποστήριξιν τοΰ Έλλη—
,νικού Στρατοΰ διά την
εκτέλεσιν τής υπηρεσίας
των καί διά την εξασφά¬
λισιν τής τάξεως.
Πάντες πρέπει νά είναι
Ρέβαιοι ότι είς πάσαν έ
κική Κυβέρνησις παρηχ,ί
θη.
ΓΕΝ1ΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΤϋϊ
ΕΝ νΟΤΜΑΝΐΛ
'Αθτίναι 6 (ί6. τηλ.)
*Η*ΐ!οόμάνική Κοβέρνη-Ι
σις εκάλεσεν είς τ4 β.
πλα απάσας τάς ' Εφέδρ ί-
κάςήλικίας πρός άντΐμε.
τώπισιν των μπολσεβί¬
κων.
Α. ΣΦΓΝΙΑΪ
παφήν αυτών πρός τόν η¬
μέτερον στρατόν όλως [.
διά£ουσα θέλει έπιδει-
χθχί έκ μέρους τούτου ε>}
λάβε ια πρός τάς θρησκεο
τικάς αυτών πεποιθήσεις-
τάς παραδοσις, τα τηθη
καί έθ ιμα αυτών.

II
θύρα τού Στρατητβί
ου θάεΓναι *αθ' εχάστην
άνοικτη δπως ακουσθή με
τα συμπαθε ίας κάθε παρά
πόνον, τό οποίον θά εΓ-
χε τυχόν νά ύποβληίτ).
'Συνιστώ ε ίς τούς χατοί-
κους όπως άσχολούμενοί
ησύχως είς τα εργατων,ά>
νεξαρτήτωςφυλής χαίβοη
σκεύματος,άναμένυσι με
-ά έμπιστοσόνης τάς άπο
φάσειςτής Συνδιασκέψε
ως περ ί τής τύχης τής ώ-
ραίας πατρίδος των
Εν Σμύρντ;, τή2Μαΐου 1819
ΌΔιοικητής τού
Στρατοϋ τής Κατοχής
Ν.ΖΛΦΕΙΓΙΟΓ
, Σννταγματάρχης
( Πυρββολικού
ηγρ έκ Λονοΐνου 5-
11 ό Ιΐρωθυτζο- ργος τή γ; Γ«ρμ*
νί'/ς Σαίντμχν ε5π? ένώ'ΐον. τηί

Ι Ιγγραρον, γο'Λ; να ίξιλΊί) ««
/ιΛΐάθϊς' /ιλιάςων τττ,Οπ δλων |
Των χωρίον αν»·» οΐα/3'.σ'.αι;, Μ|>ε·
μάτων: «Κάτωθι άΐΌ:ωη«:ί-1(
νοι σχοηΐ(«. Ό ϊάΐνΐμαν ΐρο>|
4
Ί1 Συνθήκηαυ-η είνε ά.:1 τή;
άτ:ό|>εως τής Γε?μ*νι/.ή; ΚνζίΖ-
νήσεω; τόσον ά~·χράθίχτο:;, ώ-
α.>ζ δέν ο υ ν ν: άχι νά έννοί^ιω θ1.-
α-.ί ή γή ουτη ήνί/Οη τ'^ιο^':ον
Ι ωνιζομέν&υ δι* τή; ονίΐΓ,/τ,; μ·.-!, Τ)
! σου; με-οξϋ των Άοών, τ'('Ή'ψ
1 0=σίν, «Τι οί Γί5*ανο· ίγ~?ι·|{7
(>»είναι ζι 'αύ ; όν»; ρ.ία "ϊ,γ γ,*41 ·(4ιί|

Μέγεθος Γραμματοσειράς