90484 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

104

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Χ"."Τ; .."!",. ' .,„ . ^,
.>' . ·
-■ ·,.·' >
■« ,ί ! λ·.

V
ΕΚΑΣΤΟΣ ΦΥΛΛΟΝ Τ1ΜΑΤΑ1 "
ΙΑΙ ΤΥΠΟΎΡΑΦΗΑ ΟΛΟΣ «ΠΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΟΤΕΙΟΥ)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
* ._.
10
.1»
36*
*—Με*εΐε
Α{ ουνδρομαί
Διά ϊταοςιιύσοις *«Ί
£άς Ίϊιαίτιραι συμφωνίαι
Τηλεγραφ, διεύθυνσις
Α
ΡΒΘΥΜΝΗ Έσπέςα ^.ββαχοϋ 4 Μαΐον 1919
ΗΪΡΙαΡΧΙα ΤΗΣ ΕΛΜΔΟΙ ΕΤΤΙ ΤΗΣ
ρίας, διά τ_υ
ΣΜΎΡΝΗΣ
««>
τοϋ
των (
ληφθέν
έν Ά*η-
ή *
Απόβαας
,>.αΙ
έαϊτών
την ασφάλειαν -ής
χαί
Ι
ένκυροτέρων
όργάνων
ήσαν,
«αί
δημοσίαν «τ»ρΙων α
- -- '.—ερηψάνως ι
ν βΐμιαία
ΐεν-
κυα-
ι ««Μ
Ιοονομίαν
π$δς πάντας τούς χατοίκους
α-χΤτήί άνίϋαρτητω» φθλη^
«—Ι θρ.φσ.Χ£.ύματος.
.Ρήν^ατ^χτιβ^τικην' βεβα'ι-
κατοχήί' τής Σμιόρνης, ύ-
τοϋέλΛηνικοϋ στρατόν
&
α
μνης νά μά"ς
λί
τάς
μα 6
τα ανζό τηλνγράφη
δς τού
έπαχολον&ήστ) καϊήέ^χαχά νοι μεζά την δοϋησομένην ά
"""""----Λ" πολιτικών άρχών ι πάντησίν νά το> "
«Ίια τ("| κατα>τ)
γ»/1 τής^Η^λ^ως έ§ϊ5ΐι)>ίί ό
τ >ύ; καΐοίκους αυτής .^
ρνζιν.
Καίτοι τό τηλκγράαχμια
μετα την άποβίβα-
ΐώνέλληνικών δν>>άμ£ων
ί ίλαβϊ χώ-
ννάιε&α νά
τή: ηροΗτ-
τρΰ «Ιι'-'ικ»*0^ τοί'
σΐρα»»£> της χατο,ής γνωα-
τυποΐίϊτϊΐ πρός τόν πληθυσ
|ΐόν τή; Σμνρης,δ-.ί '.ι,ά τή;
ό,!Κ>φονοι/ γνώμην τώνλίΐγά
/ ών Σμμάχων Αυνάμεων ά
ιρ»έθΐ| εί; ττ)ν ΈΜάδα ή
ποατιωκιχη χείτο'/η τής πό ·
λ«α;ς, κ*1 ότ* η_ιοίχησις τοΡ
στρατόν της ν.ντοχηςκαταλβμ
βάνοι»σα **ν ονόματι τού £4-
Κ)άιους την πόλιν
7 ■-
- πράξις.
φην τής εΐρήνης δι ής ·>ά
αναγνωρισθή διά διεθνοΰ|
συμβάσεως ή παρ-ζχώρηαις
αύτβς μετά τής ανάλογον έ·
δαφικής εκτάσεως είς τό έλ
ληνικάν Ηράτος, είς τυ δπόϊ
όν ά>ς είς προηγούμενον φύλ
Χον χμΓ*ν έγρ άφομεν Χχομβν
την έλπίοβ,διι Θα «αραχω-
ρηθώσι καί πάσαι έκείναι
αί χώραι ιπ των δπαίων έκ
τψ,ίνονται αι έθνικαί βλέψεις
χαι επι των οποίων τα δί¬
καια τή; φλληνΐΛής ψυΛής εί
νηι εθνολογ|{κ(Τ)ς καί
κώς άναμφίββήτητα
μενά πάντοτε επί
βλή-ων τίτ/,ων άνανεω&έν-
-»ν τελευταίον διά μεγάλων
Θυοι«5ν είς αίμ» τοϋ ίλληνι-
Ηθϋ στρατόν, «υΙ υπό «ών
Λ νμμάχων των οποίων &1
δ τον άφορφ τάς
διεχδιηήοεις τής ΈΛ
λάδος επί τίΐ>ν διαφόρων
τμημάτων τής Άλλοτε όνομα
ατής Βνζαντιι ήςΑντοκρατο [ κός έχί^ροπος διά τής ολ'
) ψ
ως οί οΙχΒΪοι ~.οΰ στρ%τιώτον
χαΐ εάν ουτοιτΐναι εϋποροι;
2) Δικαιούνΐαιπεριθάλψτως
ύπάλληλοι τής ^ίομαρχΐας,οί
τίνες λαμβάνουσιν τόν μισ·*
Θόν των παρά^τού δηποσίου
ταμείον ώς τοιοϋτοι καί ο»'τι
νες ΰπηρετοΰννες «τίς «ό τμή
μα τής περιθάλψεως έντός
τοϋ μισθρΰ των ίχουσι καί έ
τέρας τνχηβάς άμοιβάς;
3(Δίκα»οΰταΐΛεριθάλτμεως οί
κογβνεια πρό ενός καϊ «τλέον-
&τον; ά,π&βκύααντος στρατιώ
μ^ διώμένο»ΛΤα έκ Αθύμ
ά^λ'έν Μ·*νΛι#*ντ4 καί είς
ονέν" "ί'εθυμ»~ καταβάλ¬
Τ'εθύμ»- χαταβάΐ-
Χεχαιτό ίπίδσμα τοϋιό;
4) Είναι αληθής δτι διδά-
σκαλος ά,ποναάααςχής Βδρας
τον έπϊ τρϊμψον έλαβε τονς
μισθούς τού ολόκληρον;, κά2
οχολΐΑθϋ έ.
άπελύθη δ
έ
Παρακαλοθντα ιτ » ι
τής τί^λεως" ί
3Ηΐνδρομηταΐ τού
δπως Λποστβ ί-
^ ημίν τάς; καβθστε
ροιίμέναζ: συνδρομάς των ,
Οι.ςτΐ άλλως Θά ευρεθώ¬
μεν «τίς την ανάγκην ν4
Ο,ιακόψωμεν την πρόζ αύ ·
τοός Αποστολήν τ>4 ρύλ -
ρβ)
. Ιίομάρχον;
ηγερμανια ανελαβε νά
χτεϊ-Λγι. τον
σεβμ1ισμον
'ϋ έν Παρΐοίοις Ίντα-
ποκριτής τοθ ύργςινοα
χοΰ ΟύίΛβωνος «Βήμα τοϋ
σικάγου* κ.ΣίμονΓ, Ο/α
λ ιά^ων την κατάσταυ ι ν λ,έ
γβι μεταζύ ΰιλλ,ων τα β·
Εόρώ,τη >βα Βιαΐρε-»
Θη β ί ζ1 %όο ' στρΛ-τόττί·Βΐ
χαί ή Γέρμάνία θά άποβΐ)
ό φρουραί: τής τάζβ«»»ς έν
τί] Κεντρ ηίη Εύρώπη καί
κατ' 'Λνάγκην οί Σύμμαχοί
θά,'άναβέσωσ ι ν εΐς^α^τπν
τόν κ*ατά Μπ^ολσεΡ ικ ισμοδ
άγώνά, ή έκ τοβ όποίου-'
νίκη 4πικράτσις έν τή
Κβντρικ#καί 'ΑνατολΐΗ/·,
Εόρώττη.
»Τά δνειρα πβρ ι ^.εγά-
Πολων'ίας, περ ι Συν.
των "Εθνών, τα ο
επί τέσσαΛ
ρας μήνας , άκ.ρια ίως έ-
ξτΐφανισθησαν', διότιένς»
*Λ 0% "Γ* .·» "·' Λ » ' Ι Λ ΙΙΑ^Μ Α Ι ^εν Ι 0» Φ* Ι
έ~ι
'χ ,4
Λ
.», _· .. «.

ΒΗΜΑ
ζΒΗΜΑ*
.,„ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΙ επιστολαί καί τα χρη-
' ματικά έμβάσματα δέον ν ά
άπευϋ·ύ>ωνται πρός χον η
Γ.ΣΜΠίίΚΟΝ δικηγόρον '
»·. ί
ότι ηίερμανια
άνα
μένοοβα > Ιφνι. ,άπόφασ ι ν
των Συμμάχων, &ηά τού
Μαρτίοο σονησθάνθημεν
δτι*.,,ρ.ί..-ύμμαχο. ι έ"χασάν
καί τότβλευταίον όπλον
πιέσεως κατιά τηςΓερμανί
ας·# ^άν· αο-τΜτ, β&λήση - νά
Β ρ 4#%»- .'ΤΓΟΰ Πλτνμμβ
λε ιοδ ικε 'ίουΡε%ύμνηςσο-
έντός τής αίθού
κροατηρ ίου ο έκ
κατηγορουμένων Απ ι
τ*/άνθρωτιιοκτονία. τού έζ
'Ανωγβ ί»43τ"'Αερίάκην Γε¬
ώργιος Π. Κάββαλος, δ-
χγτιϊ εκαλείτο, ίνα κατά
Τίν Ημέραν έη-είνην
δικασθί]ώς ότταίτιοςζψδ
κΛόηη^ ;,*>♦'© συλληφθείς
κατηγορούμενοςεπ ι άναι
ρέσει «έκ.^ συστάο'εως με-
-ίθ'. τοθ , ά,ζ.αΔέ.λφου τοο ,
Κωνσταντ ί·νου Καββάλρο
τοθ προε ιρημένου 'Αερά,-
)
»'Η Γερμαν ία βεβαίως;
6ά Αρνηθή νά υπογράψη 3α
ρενςόρους κ«ί έναπόκε ι-1
'ται είςτούς Σομμάχους
ή νά έκμπσλσεβικίσωσι
την Ευρώπην μέχρτ ,τού
Ρήνου «αί των Άλπεων τ
να μεταβάλωσ ι "ούς δρους
των Γερμανών, οΐτινβς
άλλως: 9ά ακολουθήσωσι
τούς Ούγγρους.
καιρός έχάβηεός συ£η
τήσε ις; των ^ομιι,άχων, κ ι · όφείλεται αθτι; άλλ'
Ό ούΐλσγας των άρτοτϊΐη
ών τής πόλεως Ρεθύμνης
δφ>οΙ πρός τονς κατοικονς
αύϊής, 3τι η άπο· τίνων ημε
ρ3ν έν τή άγσρ^ί Λαρουσία*
ζομένη μβριι^η ίλΧηψις άρ¬
τον ον%& *ην 4ιβύ#ννσιν τού
κατασκ««άξ;οντος τό Λλενρον
εργοστασιον βαςύνπ. οϋιε
χ ούς άρτοποιους, ούτ« *ίς_
πραγματικήν ελλΐΐγ/ιν σίτου
τοϋ
ύηοχανάΰτήματος τής Τρα¬
πέζης ϋΓρήτη;, όστις καίτοι
Ιγλαίρωζ ααραγγΐλϊβται «α-
ρά τυΰ». ΛΓο/ιάη/ου, ϊναέφο '
δάξη τό έργοστάϋΐΥ δια τής |
»ναλόγου ποσόιητσς σΐτου, ό '
«. Διενΰ'νντηζ πράττβ» τοΰ-
τοθίθ μεχά προοδον όίο>»λή- ί
ρου ένΐοιε ίίκοσετραώρου ι
ότι ό Λβνίν
καί δ ΤρόσΉυ θά ήγε
I-
ρον τάς χε ί^χς άνάφωνοθ ν
τες «σόντροφο ι» «αί ότι
τάτείχητ!|ς Πρωσσικής
'Ιεριχούς, υπό τα σαλπί
σματα των (Οβολογιών,
θά κατέρρ&ον»
Μετά βξαμηνους αγώνας
σοζητήίϊεων ο ι Σύμ/*αχο ι
χατΓληξ·χν είς την βόσκο
λον θέσιν ί νά συννενοη-
Θώσι πρός τόν Μπολσείίι *ννινυψΐ.ινίΛ-νΒΐ«.ι.νιν »^»νκι/ι.
κισμόν, εχθρόν όστις ού άν, ΗαΙ ^ΜλλΗψιςέχτούιου
το9 αοτου. Δηλοί ηροξ τού¬
τοις δ ούλλογος *ών «Ιοτοπσι
ών, τ5τι άν η κατάστασις αυ¬
τή παραταύή χαΐ Άν ή έ/Ιάτ
ΐφοις τής δ%ϋομένη~'ηοαότη
'^^^ΐ^^(ι1 ·» α6 ιύΐν'τρί-
χονμέχρΐϊή %:ντέρκ$ξαχολον
γίνεταΐ.
τ[ι 4 ΛΓαΓου 1919
χα.ί
ρρ
/Ταπαδάκις
Ό 1αμματ?ύζ
Γ. ΓάλΧερός
Παρ&Ηαλώ 8/Τω$ ν ανωτέρα»
δήλωσις δημοηιενϋβ ώς έ'χει
^ν Ρε#ύμ?ητ$ 4 (5) 1019
' Μ&'ϋλή
Μ. Παπαδάκις
ΙΤΑΛΟΙ^ ΑΙ ΑΓΓΛΟΙ
_ΟΣΐΑΑί_ΤΛΐ ΚΑΤΑ ΤΙ>Ν
ΙΜΠΕΙ'ΐΑΑΐ-ΤΙΚϋΝ ΚΥ-
• " ' ϊφ'ΝΐβΝ
στηριζομένην είς τοιν
14 οροος τού ΟΛίΛσων^
καί σόμΓρωνον' ηρός γ;^
πολεμικούς
σοσιάλ ι στ ι κων
εων.
Ό Τουράτι με υσ
ψ ι ν μετ& τώ'ν* σονβ,δελψ
τοο απέστειλε τηλεγρι,ρ,
κήν απάντησιν, '
καταδε ικνόε ι "όϊΐ [α (^
τού Ο ϊ ιλσων^ς; 4η0 ΐ|.
ΓΩΜΗ,24 'Απριλίαυ. Τό
Αγγλικόν εργατικόνκόμ
μα άπέστε ιλβηρός τίίν, Ί
ταλόν ήγβτην τού σοσια
λιστικοθ έν τ(ι· βουλ/ί
κόμματος κ. Το^ράτΐ 'έν
τηλεγράφημα · ύπογβγραμ
μενον υπό τώνΧόνδερσον,
Τόμας καί ά"λλων ηγετών
δι' ού τ6 αγγλικόν εργα¬
τικόν έκδηλοΓ πρός τούς
Ίταλούς'σϋντρόφοος την
συμπάθειαν αυτού «αί ο-
ιτόσχβται όττοστήσιζ ι ν δι*
όλατά μέτρα των σοσιά¬
λ ι αητ»ν ττίί ς * ί-ταλ ί άς ίνα
έζα'σ'ψολ'ίοοδν^' ; 'βίρήνην
πό των κβφολαιοκρατι ,^
κυββρνήσεων. έν αίς Λα;
Αγγλ ι κης Λ ι Λβ;,,
ς αύται β Ινα ι όηα·
βοΐτο'3 Οόίλοωνος μόνον
όταν πρόκϋ ιται πηρίάλ.
λων χωρών' ά^Λ' οΤαν,
• πρόκειται διά τάς (υι.
άς χώρας βίνοι ί^πβρια-
στιηαί. Γό /γγλι*δν ερ¬
γατικόν κόμμα κατη,ν·.,.
ζ ε ι ο'μού μβ τ ο α.
λούς σοντμόφους τν,ν ηο
κων νοββρνι',σεων «αί ου-
ν ιστ^ γβνικΓ,ν
♦ ιν των σχέίίεων
πάντων των προ."
Ι
γία τρθ εργοστασιον
Λά ί
δέποτβ Οά Λαύση,'έπιδΒ ϊ-
μ ν 6ων την κατάκτησιν δ-
λων των χωρών, η νά συν-
θηκολογήΰωσι πρός τάν
βτερονεχθρόν, όστις ε Γ
νσ ι ετοιμας νά έπαναρχί
σητ( πρόγραμμα τού, τόν
Παγγβρμανισμόν.η
Τελευταία ώρα
ΕΓΚΛΙΙΜΑΤΙΟΥ
Κατά την
&γίρτοποιοΐΰ'άεύ:>νϋ'ωσιν είς
την δυσάρεστον ΰ£σιν νά έγ-
κυ,ταλεΐψωσι ιο ίρνον των
Ι »ό δποΓον ι.ϋ μόνον ούδκν δ
;: παρέχει ιΐο αύτοχκ. άΧ
ΐ ζν ίετϊθ' £ν
ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ
_Μΐ'ΡΝ11
Αθήναι 4 (ίΛ. τηλ.)
Οί ι οϋρχ.ιΐ επυ^ο[)ό/νΐ|θ«ν
ϋυί,ο) ον^ '/.α ΐΗ/Λΐμ.)ο
την ϊΌνφεϊΐετήν σ«ιι»οΐ/{ί«ν ιή;
Σ|ΐΰζ)νΐ)ς, δΐνξή/Οτ/ μάγχ τής ό
ΐΐοί'/ί αί άπώί&ιαι εϊνιϋ άσή-
!·αντυι, ή τίς"):; άπαΗ*ιίατη.
10 Π'ΛΝΪΗΑλ -ΪΙ'ΛΛΚΙ
ΑΝΠΠΐΌΐϋΙΙΟί-
ΆθΛναι 4 {ίδ. τηλ. )
0[ κατοικοι τού Ί'ρ Ίνσβολ
άί:>ίδ κοϋ/τεςΐύ δικσΐικμα τη»
διαΐ}ετ"ΐ· (ιίηαί εαυτούς Ατ-
στι-ιλαν εί, ΠαοισιΐΜ
σώπυυς ηοός τοΰιο
ΑΙ ΑΠ0«ίΑΧ··/:.1ΐ!' Τ
ΠΟΥΛ!ΛΙΊΣ
ΆΟηνηι 1·. (ιί). ιϊ^'
Λί όποιάοης διά τη
Τής ΒονλΓ·ΓΛθ1.ς θά ϊηττ-'Ίοπη
ηαΟονα α των
τιδν ί!νδίαα« οημέ
Εν τφ επί τή# όΚ)ΰ ΠιιηΠί Ι
νων '.ής ηόϊεοκ ΊνθνμΛης >■!(
}«ΐ·νφ Αο ίοηω).εΙ(ϊ> τιν κ,
ΚΜΜΑΝ ΜΠΓΙ'ΝΐΛΛΚΗί.'α
ταπχει άξρται κάλλιπτος όί(.»τ'νς Ι
τςΐ'ς ίί τι-(ΐς. ι|ΐ'(·Μ,ν ίίς τα ί
χον
. λ. ;ι
εϊορΓεοη α ε 4 τ ι β ί
».
Μέγεθος Γραμματοσειράς