90478 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

101

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/4/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
·· ι'
.*.
2 ΕΚΑΐΤυιΝ ΦΓΛΛΟ.Ν ΠΜΑΤΑΙ Λ.ΚΠΤΑ
ΒΜ ΤίΠΟΓΡΑ0Σ|Α ΛΔΠί
Β&ΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ :|ΑΡΘΕ!ί4ΓΩΓι^0Υ)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ Μ. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
Έτησία δραχ.
Έϊάμηνος »
Τοίμηνοζ »
Αι συνδομαι β.νε*;οιρίτω,
,τλτ.-ωίθ»τκ,,
·'·„"■ Μ · , ,4
,λια οαοΗ«υβ((ΐ ν-«1 δ
£ά, Ί5ΐι«·.τ£οαι συαβωνία .
Τηλεγραφ, θιευθυνσι;
Ρέθυμνον
36
18
θ
Ε.Ν
Έα*έ9α
ΤρΙτης ' " 30 Απρίλιον " 1919
-.....-—
;ΜϋΙΜΤΜ ΑΛΗΘΕΙΑΝ
επί «κ ^;υΏ:βρετούση·ς τα σχέδια
τ»/»1 "αηαχτί^^ί- , χαί τού;; τ:ίθ.τούς τοί κ. Βε-
χααχιπην των βε νιξίλον καϊ δέν άφήπεν με-
?'ν " 1 ι ;_^ ·>μερον ευκαιρίαν «5/χως
3όί> ό
9?
Λάα-ης εΙΙΐΜίΗπίτις ά-
νά
βόΰηηυς
. . 1 . „ έκ-ίνων οί
■; ένιηοπί); τίνες έτ^λμων ναμή έχωσιν
' $ αναιημ,'χτιιι^ ηροσ,τπι- ι απόλυτον πεποίθησιν είς τα
ε.'α τω»· πρ·»· ηήοα/τλάΐ'ί}» · { ε4ττοτεΛίσματ(4 τή; μαγιχής
." τηΐ 3η:ι ■χχίοι; ^ν»·^*/^» ί ζάβι)-ον, ίιά της άττ ^'ας, ίίο
ιη5ΐ έκ.ιή ι Τ'Χ τ_ούς βενι^εΐιχ.ού;ύ>ί. Π^ω
ΐαύ.;, άναγ : ίΐνίτοΐ'Ο,γό;, ?/ζο .Ικανος νά
,.Λ,^οΊν ί|- ών ,:άί δϋσχοΐιών ιό.ϊ τα
%&ε δύ.'ίκοΧά καί πολύνλοιια ζή
'ςδα39- κ·}ΐα\ ι-'ί·ίι όνΰαρα δυ:ίΗου. καϊ πο/,υπλοιια ζή ·
(ιΓοςϋώτα Β^ί'ί/.ά σνΐφ.'- ι τ?)μαεν, η εφημερίς λοίπόν
ί)ψ.
Ιι\:Η~ην Ι
-*!,»· Α·α*|/ν της ] οζ,*^1ϋίεν άνευ σ»σνοΙ(ζ νά
ζ ' ΟΙή Λ' ά
; εί
ψ, ρζ ργή[ χ
εί την άΐηθή $εαι.ν τον εί ι *51λη>·ι«>' ζητή'(?.-α ό
τή
. ι
ι)τ5 τ. ο ν 5;;αο7 ο?7·?7?ί'-'**>"
όοΐ'άνω^-τον ^ό^'κ/ία,* των
••γοΐίινίΛν φτ/οί- ν&ϊοων', 3
τι^σ ©Λ 5·σΓ>/·'α-θί; 3ΐ ί/ον ά
■*Ί%ρνπ.τον Γ^εοΐθ-'β ΐω·Λ»ν
τη» «Ιί/ι^θ'ίν Γ·/;Γί«ώ; λγτ^;
Τί" θ'σιν τώ*· ίίληνικ'ον ύ-
■Ι
β ν:οΐΓ £»-)3ί'':ΐν «αί π1·νο
τε αίσΐ'Ίθ^ζ^ν ;** ?ί« ίάσ·"«"'ί'".
»ι>ό: τόν π^->ί:^· οτο); ύ : ό
ί»4 Ιήιί ί£?ν ί^^ '?ν~ »ν· .Ο^ ?ί·
Ποωΰ'νπονργ-ιν, ού-ι τ» »ί ή δι
η*οματχΐ] ηε·/·ι*ι& κί..ι«·ί-
ό ηί άνι ί'β/^ετο · /; τ»>ν
%)&^η»ν ουρανόν. Ή ένη'ΐι-
ρι; εκείνΐ) ηπο ά.τι:νί;ΛεσΓ
ρ «άντοτε- κνίΐ ά ΌΤί:'.£ ϊ «ί|ν
Τ'^ν σ τοοδ ι'ί'τ^Γι' τη-; κε;αϋ
νο/ϊ ί-1ι>ν ταύτης ίδή-αεως, ή
•ίϋς, άΐ'έδηιΐο.πεύετο ύίρ'ίι
|κο*·, θό: πρι>ρ/.άΙει νί λς (ίγρί
αζένατίον μας •/.α.ταδιώ*εις,
ν τό των έι·τ/ΰ#α π·αΓί?ΐ£ί>τίΓ)'
/αι η ό ποία έ$/ο;ι4·η ϊίς επ ο
γΑν 7{θ)' η** τ*λ βζνκζελιαα
ρθ λαέμπαίζινια την ύημο
ι 'ν ν γ νώ'«η ν, έβ. νλ,-ι! ι'ζον
«;)Γ?)νΐίί την ίυίαντΐμ πι/ρα-
χω^ή>7εω; τή±πα$ηχωοήπΐως
τή* Ζμύινης, τ?;,- Θράηψ,
χανήαω-'.έ'ΐβάλΐα ζήν άπο-
ν(»,)ΐΗ'σιν ε'ς πάσαν ί&νι-
ι:ην ψν/ήν ναϊ ζναϊοεπει
ταπ-τ νπΊ Ιο ,Ίσμοΰς έγιναν,
οΛι:χ; ']πΐ3αν οΐί αί κιΧθΰ
αιαΐ αί είς αμα χ(1
θυβίσι .ου 'Ελληνικοΰ λσοΰ'
θά έτύγχα?·ον, σχετίχης τού
ς έείνων, οΐτινες ε'^ονν
Ηήν ύπο/ρέιαοιν νίι^ιί| ωα
ϋ*^ άγνώ/ίονρς πρός την πά
βά τί» ίτ/ίευρόν τωνθτγωνισθει
σα 'ίίλλαδα.
Ουγγ ίτρό-ίΐΓβι νά μετα-
>μεν εί»; Ί -ρεμίαζ Βρή
νοϊ/ντες έπϊ τ"νν> έρείπίων
των" &αψευ&'ν$5»Ό3ν ελληνι-
«ών πάθί·/, διότι ουδέποτε
;ν ή .1?τ2ς δπ άν
ι μ£ΐζον ομως
Ι μέρος των έλ^ηνικών άξιώαε
ών, θάΖ-οανοπ ιιηθώσιν έ'στω
Ι χοΧ άογά,'όχι βεβαίως διότι
συνήγυοος αύίών έν Τ]"] συμ-
[ί'αχικ^ Διαα/.'ψΐΐ παρΐστα-
! ται δ κ Βενι^'λος, άλλά διά
| τι η έπικράζησΐζ των νεων
' ττολίτικών άρ/ων τάς οποίας
ι ε'.^ορίν έξ Άμερικής ό Πρόε-
| ό?ηα Ούϊ'Καων δέν είναι δυνα
! τΐν ν άφϊστ] έκτός τνν κύ/.
ι ον της εύεογρτι«ης διά τονς
λαούς έφαρμογής των, τάς έκ
ληνιχας άξΐωαεις αίιινεςσιη-
οΐζονται έπϊ τού ά.ιυ) ύτον δι
Κί/ίου κΊ της άρχήςτών έθνι
κοτήτωτ.
Ι ' Λλλά «αί δβν δυνά(ΐεθα
Ι νά ίτ^ρ-'λθωμΓν έν σιγη τό
γεγονός διότι δι' αΰτοΓ' α9?αι
ι ρεϊτοι ή λεονϊή «αί άπ·οκ»λύ
ίτ-ονται ηίη κατά τρόπον ά-
λέΐτισΐον αί μέ&ουοι καί η
τα'ΛΧ ιιΐ] νιιενω''} οΙι νεζ βνν
δυύααντες τό έθνιχά ζηνϊ)μα
τα πρός -ό κομματι/.όν των
σνμφ^οον κα-.έαζηατν οΐονΐί
ίκάδΐοτν αύται ,τ^ός ίτορι
μόν κομ
των,
στονς είς τα όμματα κ^Ι ΐι|ν
φαντα,οίαν τον λ - °ΰ πι^α·
ατό,αεις, άϊ'.ριβώς,δπ^; ό χά ^
ραγκιοξοπαίκτης γ^ριαινοτζοί^ ·
εΐ τ] άνά?ικε1λά ινα δί? την
εκτέλεσιν των αωμοδιών τού
χοΐ έ%η$εύνοντα. μοδρυυς
διαμα.ρτ*().ων '/,/ί ϋβοεων Λ
ναντϊον εκείν^ιι οΐτινες ουδέν
κομ[ΐατι?ίον δφελοζ ία τής
τοιαύτης ή τοιαύτης ί-Ηβάΰε-
ως των έ&νιχών ΰποΰέσεων
έπι&ώκαντες·. ιΐχον %&$
σει έν τΓ) αυνιΐ3ι]σζι των τ5
κόμμα άπό τα έ&νιχάζητήμα
ταν,άΐ ΰιεαα,οτ(>$οΐ'Τνι «,χτά
νιζ λικ'ον φνΐλίύν 5ο/>;«€ Γ!
ρώ ;.·7 » 'ΦΟοηιαι τάς ό^οί.
Κ«. ίΐκι^ω,νΐΓν τα;
γ.ΐ'θ, «'γ( ."ΐμ°^1δ(/ς αΐτινες ί^
Λ(ΐιι[κ/ν'.».'ί>·ι)«ν άτ
νόν ;·/.Λ:'ψί.
ναντι Γ;»ΐιί/Λΐ]νΐ/ίθΰ/.4θΓι, άλλά
κιιί Γλ ^η',ιι ^κχσης έντΜΐντη,;
έν τΓ] π οη,τα^εΐα τωνπρύςδιαα
τοοφήν Γ>">ν ποαγμάτ^ν.
— Γφ'δσον ό /- Γ» νιζ'λος
τού ό.το'ον την ύ/»1)0/.ύ> Η
ΐϊλωπαΓ'/{ην αξίαν ί!;ν εύ^Ιο'/'
τρ οϋτρ "/άοτην οοίΐ \.εΙνγ>
έτι/θ/ΐή ό·'«; δια{ημ Ι τε */./*
νά έ|"ΐι·ηΓ" •'π^.ΐ'χε ε'ς ι*ύτί4
τά.-τπόϊΜ ,)Π ιατ / τ',)*· "λ.η"ΐ
κων ^.ητϊΐ" ίί^*ι·, τα ό το.α, ώ;
σιΐς αί ι.κ^χίγγ^^τ, ι/—*-£.
κλιι* »)η>ν /
αν Η[ερύχο3ν τα; έ&νι/άς ύ
Κ'
*-.
* ί
,'♦'.'
*ΒΗΜΑ»
ΠΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΙ επιστολαί καί τα χρη-
ματιπά έμβάσματα δέον νά
άπεν&ύνωνται πρ&ς τόν μ.
Γ.ΣΜΠΩΚσα δικηγόρον
ή Ο*ιτνχΙα τού;
(· υυΛΐυ; έπηρέασε την ΛηκαιοσΙ-
1 νην, άλΚά εμφαίνει πόσον έπι-
ζήμιος τυνχάνε* ήπαραμονη τού
βΙ; τόν τοΛοντου ώς ^"««λ-'
αί», -λ- μονον *1ς τούς 1ντ(
πάΑονς τού ΑΧλί καίε/ςτούς
Ι ωίλονς τού.
Ι · Η υπό τοϋ η. Νομά,ρχον αύα
! τάσις πρός τόν έπιστάτην τό3ν
τοΰ; χληρονόμους τββ άρχΐΛΡθ δί·
Κωνβταντίνου Φρβγχιιιδι-
Κά
σ-ηβ»*«μοΟ πλήν δρΐιγμών οικ^
ί (?00 «Γήν»; Οίλρβ'
βχίΐΛου Κ
χη ήτο» Ευώ-γίλίας
χησυζυγου' Ιί.ύΜγγίλου
χη χάί ϊί]. Ετίΐ»τήμης Νικολ
Κ έποσωποβμένη
Κ
υ Ήλΐαχέ
ήμη
έχπροσωποβμένην
«ατρβς αύ
ί
ι Καττιταν,
Ι'ν ώί ΐΙνηΧμ.00 ύ6 ρ
τή^ς Νι,χολάου Καπΐτβινάκη χαί
κ«τά τ'ο ίτβρον ήμιει» ιΙ τον Ε»
'ά Ψ^^γδάχτ] χατοίχους
υχίατου; Ι φυλα«Λν, βΛως έβΐΓρέψητην
άφον τάίβερΐ Σμύρνης κ0βον φνλακισμενον, σννετ*
; Κων) λεως,καΐ ΛωΛε- Αεσε νά άπολεο» την ι^έσ.ν
»ν *ΙδΑσε*ς δι ών έΗαυ τη., *νη/. οι κ0νρ.νΕΐάογτιο.ί!
ΙΓα άφ ,ρ
Θράκης Κων) λεως καί
κανήσων θίδι)σε*ς δι* ώ» έ]Γαυ
καλΐίβτετόν ελληνικήν, λαόν
διαψεύδβτβ σεϊ| οί ίδιοί 'σή
ί λό θά ί ή
διαψύ | ήμ
4>ον ποία λοιηόν θά είναι ή άν
ταμοιβή «ής 'ΕΜά§οςμόι>Ίήύ
στεροφημίαν τοΰ Η. ΤΙρ*»θυ-
πουργοΦ, φρονούντες ότι αί
θυσΐη τβΰέλΛηνικοΒ >,αονείσ«·λ
ΰύ ί ό όλ "Η
ν φνλακσμ,
λζαι νά άπολεο» την Θέσιν
τον ϋνας οί κογενειάρχης,?
νας κβ/Ιυς αγωνιστής κοί νά
μέχρι τοϋ Κακουρ
αΐϊ«ν"ϊ*;
, χατοίχους
Λαβών &«'
ί Ά
αΐϊ«νϊ*; Ρίίνϊμνοΐί. Λβ
Ιψΐν την Οπο χννολογ{αν'2ί> Ά
Χίυ Ι 919, οΊτησιν των Κΐη
Φ5ά
ρμφ
γοοικείου.
Ή πβπβίθησις τοϋ δημοσι-
ογράφον δτι ύπερασπίίαη τυν
χ. Νομάρχην ι1)ά τύ/η τής προσ'
εά ύβί δλ
^οΙητβυέλΛηνΐΗθ6^ουείσ*λ τασ1αςτου έάν ύβοίο-η δλο«
ΰουβης είς τόν πολτόν; Η } τό, κόσμον, ,όν ίφερεν
Μαεωί θβωρβιτε ^βττ,ν ^ ΔιΜ,ιοσ^ς
ίκανοποίησιν της 'Ε^αοος Αυτάδλα?χουπιπέσ«ε1ςτι>
ηο^ονομικτ, μας υποδούλωσις άν.ο ψγ ^ν των Ιθυνόν-
η απω^α τηςέοωτβρικης μ,ς ! Τ'ων*α$ε>/φβονοί>ην αϋτοιδτι
ή ΑίΓοόλβ»α ής ωρης μς
γαλήν, ς, χ«1 δλα έκείνα τα ό-
ποΐα οοτ$βησαν κατάτήν τε
λ?υταίαν ΐριηηαν δύνανται νά
θ λώΐθέ
«ωρη ςηρ
«λιυ Γάϊν κ. η. Λοΰδ Τζώρτζ
1 Κ.'.εμανοώ διά τοΰ δ
ίτυίΐφβροντα ΛΓ·ρισσοτέρ(ον εΐτό
μων καί αυτού τού κ. Νομάθ.
^Τ(*υ ίταβάΐλούσεν την μετά,θε-
σιντ»υ έχ. Γεσυμνης;
Ό Νόμος Λεοί έν τοπίων ΰ-
φ)
§αυμα.Βμον των
Πό
πρό^ τ5ν η. Π§ωθυπσυρνόν
ή τοΰ διορισ|ΐοΰ τον ώς μέλοι ς
«ής ·*&>ιελζστΐΗής *?πιτρο.ΐΓής
«ής
Ό Ν6μο? Λερί
«αλλήλων οκν νοιιιίίομεν δτι
επανήλθεν έν Ισχύϊ;
ρονμ^
κη ώς κ«ϊ την Οπό χρ
•23 Απριλίου 191 ί1 Ιχϋκσιν ?
ματογνοισύνης τοΰ Αντώνιον Βο
ζάΠΰ λιι·τη?ι
γιατζάιχϊ,ρηρ
ασμ'.ν τής ειρημένη; θΐλία;
γίννή·ιτ·ι τητ 9 Μοιου ή
την
ίεχβτην» Κ) τ.. μ·
κων 1 δ»ον ο Νόμος 6?ί«.ϊ! ίν
•Γιθυμνω ενώπιον μου ν.αί ίξ»0ι
τρ· _υμΡθλαΐ^/Α?ίί·υμοιν, «Μ(
μ»>ω χ«-άτήν δ5ονΤαά?οι», Οτ:
.αριθμόν 90 ή έμοθχ.ωλυομίνου ε¬
νώπιον Τ6θ νομίμιυ άνϊπληρω-
τοθ μόν. ΤΙ έκτϊλειστηρί«σ^« κα-
ίντος (Η) τριών Λ-*
Τίίληθηα ς () ρ
μιριόν άττό τή; τΐλίσβω: τοθ φ
ίρ
Πα?*γγίλλιτ«ι
ός κλητήρ νέ
μμ
των βι»νιδιο/.τηΓών καί
·Λ£ίβ3 χαί ΐββ
ονμένούώ;κ«ιιί( τοΔη
μέ#δ; τήί τ.όλιως Ρ |
χ«1 τούς τυχόν ο*άρχον·:*ς ένυ
-οΟήΑθ· ·«·««« τάς κ*1 Ιίίββι^
τοιοβτβν κ. Ιωάννην'Α0μ«-
ταχθή το ΐϊ*?ον, έν τώ έντοώθα
δη,ιιοσίο> γ?τ?€ίψ μου χιιμέ»φ
χ«τά την ο^ν Τοέιροο , άρ'.ί(»1;
90, Ιίι&κτηβί* χληρονόμοί«'Κ&ιν
•ταντίνου Δ. Μοάτ»ο^. σΓ,μιριν
την 30 τριακοβτην π1
μηνός Άκρ-Λίου, τοθ ε«ι»ς 1911)
/ί/.ιαΙνια»ι;σι« δίχ» ίνηαήμί-
ρ«ν Τρίτην χ*", υπεγράφη Μ*/
έμβ9 το3 2υμ€βλ*ι·γ^«?«ν, Ό
ίπ· τοθ τ Σ^
ΙΈΩί'ΓΙΟΣ ΛΟϊΚΑΚίΣ
γρμ
Ό Οτ:ογίγ3
ς ΙΊ0ύμν9υ Γεωρ
ιής· Κοινωνίας των Εθνών,
δστ'ίςδιορισμός όσον κα* &ν
ιΐναιΐιμητικόςδιά^ν Έλλά . γιβ5 η6ΙΜΪ,,, Λβ.
ί)α, βδν 2κανοποιεϊ ποοώς τάς έν ^ π;/Λε, ρ,^μνου ιι?οχϊι-
έΛΛηΜκός «$ξιωαβ/(; | ^,^.4 βΛ.:υνάμΐι τη: Οτι* άρ-
μ&ν 45 τ'.ΰ ετ
οτ:ω;
ί θιά πλε'στηί'.νσμου
τω Οί αριθμόν ί>7,
Ι 1
III
Μ.ί_. -^_·.__,.,.ι/,
Ι'ιθΰμνΐίι
ιί; ^
έν
ι
τ&ϋ ηγ
ά ΐήν ι?;ύβρι'οαν των
κ,αί υτι1 κρόκειται ν«
ί μάρτυς ύ
Μκη.
δγκος
ηρι· νν, ινιΐ
ότι κσί ·γ/:
δτο·· ηί
γ(; ςΐκΐα; ή*. Ι
τής
Π'ΘΑΝΗΛΧΑΧί>Η1Ν:ΐΣ
ιη ϋίς μά^τι^υπ
' Αθήναι 29 ( {Β. τηλ. )
^ 'Η άναχώρη^ις τώνΓερ
/(ΐ&νών·άντιπροσώ«ων ,έκ
ΓΙςςρ ιο·ίωνθεωρβ ΓΤαι ΐΓΊ·?α
νή, καί ί| αποστόλη έκ μΐ-
ρους αυτώνΛγτιπροτάσε-
-ων πρός τούς σομμάχ:ος
Δημβυ χ« Κ«? ΤΟΦΙΟΪ.ΜΚ ΔΕΝ ΔΐΑΚΤΛΙ
,.-ςίν-.η ουτσταυιωσιΐ :ών &'
δών Ά·,..., Γιωργ^υ «ι Ιΐτ,γή; [ > Αβηνα , 2Θ ·( {δ . τηλ .)
Τηλεγραφικώς αγγέλλεται
1'ότι τύ Φ ι ού μ ε 6ε ν οί 6.6- ι
'"ϊ&ι ε ίς την /ιτα,/ ίαν . ι
Α.'.ΦΪ'ΝΙΛΣ
'ΟΙΤΟΜΙΟΙ ΙΙΛΙΙΓΓΞΟΤ 1
1101 ι
ΑθΛνα^ι 29 (ίβ.τηλ.)
Οί Τούρχοι πληρΐζούσι01
οϊτΐ'νες θά λάβωσι -
ε ίς την ύπογμαφην
ρήνης; ώς άντι
τΛ^ Τοαρκ ίαςίψθασαν
Παρ ιο ίοος.
ΚΚΜΚ
δώ Ά; ργ
μίνν ο'.χίνν ιί ι ε.(Ι)
(3) τρϊι
►ί» ( Κ·..
ημ
Φν γγΐίβάχν κ'/·'·
Ά
ΛΜΛ
'Αθηνα,ϊ &θ ("ίδ. τηλ.)
Ή Δη-μοχρατία τού Με-
ζικού ' εδήλωσεν ότι 6έν
άναγν·ομ ι,;·; τδό
Μονρ03.
πΓπΤπΤϊίΐ
νΚλα
τιμαί χ
.βδτιϊη
κάν.^ο. 2,10
ηάνιο
Μέγεθος Γραμματοσειράς