90529 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

122

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
1 ■·»»♦ ——··
Σ ι32
£ΓΟΝ ΦΤΛΛΟ.Ν ΤΙΜΑΤΑΙ ΛΕΠΓΑΐρ
ΒΗ
'Ετη σία δραχ. 36
Έξάμηνος » 18
Τ^ίμηνος » &
ΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ( (ΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ €(ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕϋΑΓΩΓΕΐΟΥ>
ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
ς ιτρβ
Διά δηα.ο;(ίυ·τ«[ς χαΐ βιατρι
βάς τ&α'τερ,αι συμϊ.ωνίϊι.
Τηλεγραφ. ΐιευ»υ»βις ΰτ,α»
'*1·! ■.-----*Γ^^
ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
Έσπέρά
χαΐ είς ελλει
ιταααν οί δπαδοϊ τοϋ χ.
νά χατηγορήοωαι
άαιηάλονςτων ζητονν
πΧειοτέ^αν διαφώτισιν
Γ.ιίνιχών ήαών πράγ\.ά
δέν έδίβχαααν λ?γ?μεν
χατηγοοήαωσιν δτι
νά ένσπειροναι
απογοήτευσιν παρά τω
έμφναήσωσιν ά
: φόβονς καί έ-
διάμυριοστήν καϊ
ίΛϊοΐιμνριοοτήν ίσωςφοράν
ίηπρέ.-ιεινά έχωμεν τυφλήν
(Ιιηααοσι/νην είς τον μέγαν
υνόαενοι άπο-
αΐοϋαι τδνάρχηγδν αυτών.
'ΑΙΙ έν ώ τοαϋταχατη{θ
ϋνοι των άντιπάλίον αυτών
ταχτ.κή των όιερμηνευον-
Γών τάς γνώμαςτών βενιζε
κύκλων εφημερίδων
είς την μνήμην τό γνω
λογιον δάσκαλε ο'τεον
χαί νόμον δέν έ-
ένώ ημείς ΰ-ά ήγό·
;ό τοΰ στρα-οδΐΛίϊί-
|» ίάν έδημοαιενυαεν την εί
χα& ήν «δρ&γας άρχη
νό:;> πο'.οοίζ"εται νά γίνη ύ-
διορι'ζύαενος είς
ΐην θί'σιν τοϋ ' ΪΊϊάτου άρ
έν ΚωνσΓ'ί'τιπόλει,
καταγγελία ίδό-
^ χατά τής άναγραψάσης
ψεΐδίοίν εφημερίδος οϋ~
μοντζα των Βειξελι·
ήσαν μανΰ-ίνοντο την
'ν/.ην τοϋ αρχηγόν των.
Ήμεϊς δνακολεχ>όμεΰ·α νά
κιαιεύσωμεν δζι ό κ. Βε-
θά καταδεχ^Ο ηοιύ
Μ γίνη υπάκληλο^ ί'στω καϊ
' χ««ιϊ|ϊαι ε'ίζ, ανωτάτην
ινέ/καταλείπων την άς)·
ίαν τοθ 3ϊειϋ·αρχοϋντος
'ΐοιοςτου άπολαμβάνων
.αχιαιον έπ τοϋ παρόν-
,τγς άκερίστου ύχοστηρί
ίί.ως .«αι ζυφλής έμπιατοσύ
υΤον.
ηλ/, ήχαοαδοξολογία τώνΒε
εφημερίδων δέν
ιε(}ΐορίζεται μέχρι τού¬
τον.
Κατά 'τανχα άναγινώσκο-
μεν είδησινμεταδο&εΐσαν έξ
Αθηνών ητραγγισθεΐσανδή
λον δτι χα€ ώς ,καί η άνωτέ
ρω καί περάσατα άπό τό
ψιλόν κόσκινον τής λογοχρι
οίας δτι,έν Σμύρνη οί Ίζα-
λοΐ υπηγόρευσαν την χυχλο
φορΐαν των 'Κλληνιχών έφη
μεοίδων.'
'Ύψιστε θεέ, δι'αύτό λοι-
."τόν δις ό θεοφιλέστατος Σοΰ
ύνέχεμψεν ευχαριστηριον δο
ξολογίαν μετά κωδονοκρον-
αίαςέπΐ τί] παταλήψει τής
περιμαχήτου ταύτης πόλεως;
.ν/όγως λοιπον διαποροϋ
σι περΐ των σνμβαιν'όντων οί
έχοντες Βχι τυφλήν έμπιστο
αύνην άλλά τοιαύτην μέ ά-
νοικτά μάτια χαι έρωτώσι
ποΰ ευρίσκεται ή έλληνική
κατοχή, ό στρατιωτικάς νό-
μος και δ περινονατατος πρώ
Ι τος πολιτικάς σύμβουλος επί
! τέλονς τδ εύ,ζωνικόν,τό όποΐ
όν τήνϊβαψζ μέ τόαϊματον
| Και συνΐγίξουσιν δτι είς-
ι τό Άϊδίνιον έπαυσαν Αγ-
Ι γλικά ατρατενματα ινα προ-
λάβωσι σύγκρουσιν μεταξύ
των ήμετέρων ιιαϊ των
Ίχαλικών στρατευμάτων,
δτι ή Σννδιάακίψ-ς έπανήλ
ι θεν είς την συνθήκην τοΰ
, 1916 την κανονϊζουσαν τα
ι Τούρκικα πράγματα πρό ιής
είσοδον τής Ελλάδος είς χον
πόλεμον.
Ι Αλλά κατ' οοδέν λοιπον
μετεβλήθησαν τα πολιτικά
πράγιιαττ. διά τής σνμμετο-
| χήζτής Ελλάδος είς τόν πό
λεμον καίτοι χάρις είς την
• στρατιωτικήν αυτής σνμβο-
! λήν μετεβλήθησαν τα στρα-
| τιωτικά υπέρ των σνμμά-
1 χων διάτή; διασπάσεως τοΰ
Μαηεδονιχοϋ μετώπου;
| Άλλ'αί ύδήσεις αντιΐ ού
Ι δένΗερον ύποοειχννουσιν η'
1 δτιτάέθνικάήμώ) πράγμα¬
τα ευρίσκονται εισέτι άμόρ
' φωτα καί άσχημάτιστα. Ύ,αλν
πτονιαι υπο πολλων δνσχε-
ρειον καί πνεϋμα αΐσιοδοξι
Ιούνιον
1919
άς φίρετπι έπ' αυτών, καθώς |
7τ]το κιχΐ ή γή κατά την Γρα¬
φήν την προτεραίαν τής δή-
μιονργίις.
Δι,ά τουτο ε'χομεν τί]ν α¬
ξίωσιν διατρέχονες δχι ενα
μόνον κίνδυνον, άκλ' έν πά·
ση περιπτώσει τόν κίνδυνον
νά έπικριθώμεν ώς άπαισιό-
όοξοι έχομεν την αξίωσιν ό
όνομασθ-ίςδημιου^γόςτήςμΓί
ζονος Ελλάδος νά αοξηται έ
πΐ τέλονς τής δημιουργίαν ή
δποία ώς γνωστόν άρχεται
διά τού ο/εννηθήτω —ώς»!.
ά·; ώνων καί #λλα πολλΛ ^,
τα, ώραΐα βεβαίως, πράγματα,
ών ού λ ί;στιν άρι.9|ΐύς.
Άλλά μ' δλα ταυτα πρεΛβΐ
νά :.ίΘτ_) ή καλή αυτή έφημε-»
ρίς 6χι 6 Γλληνικύς Ασός έπι-
[ΐένει, ό οθ/αος νά παραμένη
άντιβενιζεκικός.
Είναι πράγματι οώρι/ΐον»νά
είναι κανείς φιλελεύθέρος Είς
τουτο συμφωνοΰμεν καθ' δλην
την γραμμήν πρός εφημερίδα
«φιλελευθέρων άρχών» ήτις τό
βεβαιοί προσθΐ.τοντ(·ς δτιτοϋτο
είναι άίνηθώς «ιόραιότατον» ά
πό στομαχικής ιδίως απόψεως.
Διότι οέν ύπάρχει άμφιβολί
α δτι τό αέπάγγελμα» τουτο
παρέχη ίλα τα ίπίγεια άγαθά
είς τούς εύτυχεϊς θνητούς^ ο'ίτι
νες τό έξασκοΰσι, δίδον αυτοίς
καλήν καί δφθονον τροφήν,
πολλά έκατομμύρια, έξέχουσαν
•Οέσι μεταξύ των αλλοιν άν-
θρώπων προνομιούχον τοιαύ¬
την άπέναντι πλρίστα>ν Λργών
τό προνόμιον λ ά μίι πληρώνο)
σι φόρους, τό οικοάίϋμα νά ύ-
βρίζωσι δημοσία καιάτιμωρητεί,
τοΰς πολιτικούς των άντιπά ν,ους
την μαγικήν δύναμιν νά μετα*
[]άλο>νται άπό τριακονταρτεΐς
υροι ρ;ς ύπρρή?.ικας πατριώτας
την Γύχαρίατησιν νά παρακο
λουθώοι άπύ τάς εφημερίδας
χγ, δρασιν το5 Στρ»τοΰ, έν ο
καί ουΓθι ιΐνια έπίστρατοι την
Ευκαιρίαν ί-·ίς τούς ύ,..ηρςτήοαν
τας ρπί τουοκοκοαχίαζ ρύσυνει
δητως τόν Σηυλεάν^ν νά έμορα
] νίζοηται ώζ ,ληικότατοι πατρι¬
ώται καί ν' αποκαλώσι προδό¬
τας τ« λεί^ιαν'α ί.ών κρ7]τικώ.ν
Ήθόλομρν νά ερωτήσωμεν
τούς άομοδί(>υς εάν αί άστυνο
μικαί διατιμήσεις έκδίδοντάι δι
ά νά έφαριιόζωνται ή ετσι ά-
π?.ώς διά νά λέγεται δχι κατι γί
νεται.
Άν δέ ν άπατώμεθα καί διά
τόν τυρόν καί διά τόν όνθότυ-
ρον γ/τι έκδοθΓ] τοιαύτη διοτί
μΐ|σις όοίζουσα την τιμήν τυθ,
άνθοτύρουείςδο 3, 60. Εντού¬
τοις παντοπώ?.οί τινκς, παρα-
βαίνοντ?ς την διαταγήν ταύτ)ΐν
' ποΛώσιν, ώς π?ιηροψΐ)ρουμεθα,
τοϋτον δραχ. 4, 80 κοί 5 την
οκάν εις τούς άγνοοΰντας την
διατιμηαιν.
Λιά τουτο νομίζομεν Οτι Ηι
βά/Αεται ϊίς την Λστυνομικην
αρχήν όπως ύποχο&ώσρι πάντας
τούς πωλητάςδιατετι,μημένων ρΙ
δών νά'Κ'σωπι 'πινακίδας έφ έ
κάστου έπ'πύτών αναγράφου-
σαν την τιμήν τής λιαΛΐκής τοι>
Ουιο) μόνον υπάρχη Γλπίς.
νά άπαλ/αγί| ό κόοικ,ς οποτι>ύς
γαιιψ.Ίνν/ας ι ής αισχροκερδεί¬
ας.
ΕΞΩΤ- ΕΙΔΗΣΕΙΪ
'Π φιλε/.ηιθέρα ιχρημερίς
«Φρουφος τού Μάντζεοΐί-ρ·» θί
ωρουμενη ώς Γκφρόζιατ.ί/ τάς
γνώιιας τοϋ ποωθυποοργοϋ »ν
Λοϋδ Τζώρτζ γρ'*;ονο;'Μηΐ?ιίθί
τής όαημεραι ζωηρ(')τ^υν ,'/ίδη
λουμέ^ης ά.ι(ίφάσεως 7 ΐ>ν Ρίρ-
μανών δπος |ΐ'| ύπυγράιψ(;υΛ'
τούς δρους γοάφει Ίτι οί Γί'θ-
μανοΐ δικο/ιως ίσχιιρίζονται ότι
οί Γ)θθι τη; είρήνης άίτθ'ΐ:/,Ηΐν
παρα;ί(ίοιν των 1 1 οΐ)μείων
τ,οΰ Ού'ίΐΐίΐίο^'^Ι'ΐιν?ς άνεγ^ωο,ί-
,ν/
2" ι
Ι Γ*.
Ι
^ν .
Ι
σθησανώς β/σις τηςα"νακωχής.
Λογικωτάτη έπίοης κατά την έ
φημερίδα ταύτην είναι καί ή άν
τυΐρότασις των ΓερμαΛ ών όπως
έρωτηθοΰν διά δημοψηφίσμα-
τος οί Γερμανικόν πληθυσμοί
#.οιν παραχωρηθί) ή πατρίςτων
•τίς τού; Πολωνούς. Ή Γερμα¬
νία δέν πρκπει νά υποβληθή είς
την οικονομικήν δουλπ'αν διάνά
πληροκρι τάς άποζημιώσεις
τοσοθτον μδλλον καθ θβον οί
Σψ,μαχοι ρχουντά υέσα δπως
την έξαναγκάσο^ν εάν
ν* πληρώση ■
χοο θά επ ιβαρύνη τόν άρ-
χ ικαγκελλ'άρ ιον, καί ψ
π·ρατιωτικΓ> διεξαγάγη
τοΰ πολέμου έζηρτ«ϊτο έζ
ολοκλήρου άπό την Θέλη¬
σιν των στρατηγών τού
καί των ναυάρχων τοο.
Πρόγραμμα Πλ]σμοϋ
Έμμ.. Κυρ. Άντωνχκάκΐ κ«-
Ι
κατά
Κατά Τηλεγράφημα έ μ
Ββρολίνοο, οΛούδενοορφ
προέβη είς; τάς; ^ζτν; συ
μαντικωτάτας· δηλ^σεις;
πρός1 τον ' άνταποκρ ιτήν
τοΰ (ιΚόσμοο τής; Νέας :Υ
όρκης»:1 -Ό στρατηγόν ε Ι
νέ πεπεισμένοι, ότι οί
δροι βίρή,νης;, οί όποίοι
καΐτά τ-ήν ιδικήν τού γνώ
μην σ^μειώνουν την χρε
ωκοπίαν των άρχών τού
Προέθρου Ούλσων, 6έν θά
Βυνηθοϋννά εφαρμοσθούν.
Εντούτοις; ό στρατηγόν
φρονεί, ύ'τι μέ την οικο¬
νομικήν συνδρομήν τής;
'Άμερι κης ή Γερμανία θά
κατορθώση ίσως νά ιχνακ-
τήση τάς δυνάμεις; της;.
'Η Γερμανία, προσέθη-
χεν6Λούδενδορφ, έγκσρ
τερεΐ όπως; άποΡήάπά άπό
ψεως ο ίκονομ ΐκής ώς; υπο
τελή^ των Ήνωμένων Πό
λιτειών, μολονότι τοι-
αρτη έζαρτησ ις; άντίκε ι-
τΊίί είς- την άζ ιοπρέπε ι-
*νττ}Γ άλλ'ρχε ι τόσηνέμ
πυστοσύνην είς την παρα
γωγ ικότητα των λαών της;
ώστε έλπί^ει'οτι θάδυ
νηθη νά χε ιραφετηθίΊ ά¬
πό την οικονομικήν 'δου-
λείαν της πολύ ένωρίτε
ρον ή όσον αί περιστά-
σ& ις έπιτρέπουν νά τό
ί λ.τ ί ζτ τις.
'Αναφορικώς πρός την
ευθύνην τοΰ πρώην Αύτο-
κράτορος καί των στρατι
ωτκών ορχηγών τής Γερ-
μανίας, ο Λούδεν δορφώ
μολόγησεν ότι δέν δύνα
τα ι ν'άηοφανθήπερϊ τής
καθαρώς δ ιαστικήςόπόψβ
ος το(3 ζητήματος. Όσον
ά(} ορ^ αυτόν, ε ίναι πρό-
η^μοςνά παρουσισθΓΙ ένώ
- ι. ν δι κα:τη ρ ί ο ο των έ θ
·'·) τ· 5 οί: αί όν νά παρέχη
£· ι,γγυα άμέ.ροληψίας.
'Λλλά θεωρε Γ αδύνα¬
τον νά υποβληθή ε ίςδ ίκην
ο πρωην αύτοκράτωρ, δ ιό
τι ή εύθύνη τής πολιτι-
δΡάσεως ΤΌϋ μονάρ-
Α'.) Ένοριχκής Επιτροπείας^
Κούφης έκπροσωκουμένη; νομί¬
μως υπο τΐοί ί.ΐροέο'ρου Στάυρου
Κατσου λιερχκι ίερεως χατοίκου
ωΐής Μάρκου ΤριπαΑΐίακΐ
ω ςμίλώνΰ'.) Κωνιχτα
Γ»ανκΑ«χι χα,τοιτ·» Κού-
Έπειίή, καίτοι οί καθ* οί τό
παρον μοκ, έπέταγησ&ιν νομίμως
ι οιά τή; άπ« 30 ίΝοεμ^ριου Ι 917
ι έπιταγής μου κοΐνοκοιηθτ,σης νο
Ι μίμως, ινα έυνάμειχαιπρόςέκτέΛε
Ι σιν τής ύτϊ' άριθμ. 358 τοο 1 ) 17
άϊϊο*;αι»·εως τοΟ ττρωτοδικίίου Ι'ε
ι το έν
ον μοί πληρωσο^σ! το έν τή
ισ/] έπιταγη. άν*κρερόμενον πό
των βρ&γι*ων 11^, 80 άφη¬
σον των βλρ&γμών 119, 80 άφή-
I
καν χ αί πτρήλθεν ή υπό τού νο-
• μςυ τασσομένη προθίίΐμϊα άπρα-
/•τος.
' Α ι _
Διζ. τνθτα
ίΐρός είσβρί/ξ'.ν τού π.σοΟ τού
τούτων 111),8Ομ£τάτών5ρ.τήςέπι
ταγτιςτόκων,άποίίόίίυν έκτΐΓ.Οηαι
^· *· ^ ε #4
κκΐοημόσιονάναγκαστικονπλεκϊτη
ριασμον τα εξής άκίτητα τής Έ
νοριακή; Επι .ροπεΐαί
κείμενα είς την —εριφέρειαν τοΰ
χωρίου Ιί ού^η; τοΟ Δ^μου Αατ;-
τί^ίων. Ετίνρ/Μ'ς Ρίθι-μνοΐ ήτοι
1) Κϊς, θε σιν Π οτελιανά *2 έλαιό-
θένίρυ' έντος ι «ο άγροθ τοΰ Ζ*ν*
ρία Κανβκάκι 2) Είς θέσιν Μ»?α
χιανα 2 ελαια; είς τ!ϊν ά';ρτν Ί1-
Ξερζάμπελα Ι 'ίλαίαΛ είς. "ίον ίί-
γρον Ελένης ΜοττΟοΊϊκ^Λΐ.
'(' πΛεΐίΐν,ρι*σμ»ς των κτη-
μάτων (έλαιων] τούτων γ·νήσε-
μγρρ
Ι'εθύμνγς Γεωργ. Λουχάχι % τοΟ
Νομ.-μου τοι/ άναπληρωτου ε^ω
Οί τοΟ έν Γίθοαντ) επί τή; όοοθ
Γσάρου σ^μβολχογραρείω, τί)υ
την 14 Ιουλίου 1ί>19 ημέραν Κ α
ρινκήν ν.αι ώ^αν '.)—Ι ο> π. μ. 5
τε κ/ϊ /αλοθνται οί ίουλομενοι
ά λ
νά
ΟΚΟΛΤΙ'ΛΚ
ΑΧΑΓΝΩΜΖΕΤΑΙ
(ΙδιαΙτ. τηΐεγράφημα )
1 ΊουνίοΓ.
()ΠΟΓΛΑΚηνΐιι |,·
ΚΑΙ ΜΑΦΚΠΉ1 Ο Ε,ν|
(Ι9ί*£ρον τηλΚ
(Ι9ΐ9ί*£ρον τηλ:γρΚ?/;μ
α«ΗΧΜ, 1 Ίοι·»|(ι|
νοΐ' υτ» ο
Ή ΙΙ
' 'Λγνβλλετοι έκ Παρισίων ο *δρ·« ™*] Ν">-ρ>'η·:,,?;
ι αί Κυβερνήσεις τής 'Λντάντ ^^"Γ^ '^' :· ?1"· «
γγ
τι αί Κυββ,η,,σε.ς τής Άντάντ
ή'ρνήθτ,σαν ν' άναγνωρίσονν
Κλά
τί|ν υπό τοΟ Κολτσάκ σχημβ- , Α{ α,·,χΟι ,.;.11οοίΐ(Μ
τισΐ>εϊσαν Ρωασικήν* Κυ^ι-ονη | ν,,ψ^,,,ο,.ν ϋΧ,' ίι, ,1^"
αιν. (1ποοοίψατε?τούς, ύπορλη- ; „,',+,.. Λ>ό, ν,,ί·.· «.
"V
βυτος- πρός τυι·
ίθ μ) Γαιίι
Α 1 φόν
π,
σιν,
■θεντας ύπ' αυτής
Ά. Σφννιάς
( Ιδιαίτ. τηλεγράφημα)
ΑΘΗΝΑΙ, 1 Ίουνίου
Τηλεγραφοϋν έκ Παρισίων
ΰτι ό κόμΐ|ς Ραντζάου .~ροέβτ| ,
χθες είς σοβαράς δηλώσας εί- ί δία, τΑν
πών ότι «Εάν άποροιφίΐώσιν
υπό των Συμμαχίαν α. Γερμα- »ρο"ς^«_»)μροϋλ ιον'τωντ{
νικαί έΐντιπροτάσεις είναι ά- ' '
δυνατόν νά υπογράψη την συν
'Α'ΘΠΝΛΙ ΐ'Ίοονίο,,
'Ατγέλλέ αιτηλεγρα.
~ ·* ι. Ι Ι
ιις τ γ ^:
ι -λ ι/
η
θηκην τήςείρόνης, 6ιΟΜ ή Γ>ρ
μανία δέν ι·ίναι ποσώς διατρβεΐ
μένη ν'αύτοκτονήσί)».
Α. Σφυνιας
σάρω»/·
δι
οποίας; {ητεί
ρ ικην συζήτησιν μετ'α
των διά την μετάτής Αί
ί ή
ιας συνθηκην τής εί
ρήνης.
«
Ιϋλτσαι γυναικεΓώαι καί π
δικαί είς διάφορα χρ ματα, ά-α
ρώματα (άζουρέα κ. λ. π.)κα
άρωματικοί σάλπωνεςσματογυά
λια λ.;υκά καϊ^χθΛΐίματιτά, άνοί
πτηρρς, κομβολόγια κ,όκκινα
καί σφι·οίχτρες μί·· πυ,,ξίδρς δι
άστυνυμΐχούς.
Είς τον χ. Ιωσ. Δαρατσανοϋ
Είς τό Καλλιτεχνικόν
Εύαγγ.' Γ. Καπάίδόνη
(Ι Ι«ρά την Άγί&ν Βαοβάρ^ν) -
Κατασκευάζονται. υποδή¬
ματα άνδς)ΐκά καί γυναικΓϊα στε
ρεωΐαΐα καί καλλιτεχνικά.
Ε
5ι?τι
• ■
ΤΔ ΚΛΠΜΔ ΚΑΙ ΣΙΓΑΡΕΤΑ
τοΰ νέον Καπνοπ(ΰ!1είο
Μ. Α. Χ. ΑΑΕΜΤΑΡΑΚΙ
(Παρά χ ό ΑΙ:ίντίνι)
Διότι είναι
Τα εϋγεατότρρα
Τα εύ^δέστεςα
Τάμόνα άνό&εντα
Τα μζνο. γνησία
ΛΓΙΜΧ1ΟΥ ΒθΟΓΚ*ΒΛΛλϊ
Δοκιμάσατέ καΐ&ά
ΤΣΤΡ01, πιχρελήφΰηον
είς μεγάλην ποσόχητα κα
Εφαρμόση τελεία
Τιμαί ηολν ανγχαταβα- πωχοϋνζαι λιανικώς πά
τικα{.
ίο. επίσκεψις μόνον άρ
κεΐ.
Άρμοοιο; δικαοτικος κλητήο Γ
σει: ·χ«ΐ δΥμοτιεύ'βΓΐΐί. ε· ι . ·· ^
σει: -χοιΐ δν,μοτιεύ'βΓΐις.
Ρεθυμνον 28 Μο,ίου 1919
Ό -.οθ ίπισπάξ'.ντος πληρεξού
σιος
Ι. Γ -
ΕΙΔΗ ΕΞΑΓΩΓΗΙ
ς Τιμαί χονδρικης ι
δρικώς είς τον Ιωσήφ &ψ
τσιανον.
αΐτηιίις τ.ροκ ιγ
( ν ν Γ» ρ ο «ι ή των λαιι
(ίόνε.ατ ν-' ΛιΗν αν δϊν όν
υπο «οί άναλό·
κατ' οκάν δρ. 2,85
Χαρονηια δρ. 0,13 !
βελανίδια ' δρ. Ο, 30 ι γ όν άντιτίνο
ν.
/*»·
'ί.
Μέγεθος Γραμματοσειράς