90475 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

99

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/4/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Γ.-_..ΐν29---^ΡΑ>-0^ ΔΚΤΤΚΡΑ ΑΡΙΒΜΟΣ $9 ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΑΛΟΝ
■■■ΝΒ1ΙΙ1Ι Ι ^^ί '" 'ΐ'^'Χ^τ^^ '* **** ^ ■'&· ■Β&ί--^£
ΤΙΜΑΤΑ^-ΙΙΠ^^ : ■&
' δληοώνοντκ
ά δημοηίύβιις *αί δ'.
1*1 ΤτΠ3ΓΡΑΦΕΙΛ-τ9»νΐ11 ΑΓΙΑΙ
^ΥΚΟΥΡΓ^
(ΕΝΑΝΤΙ
Ι. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
: ί;"^;^^ί^·.·«ΒΘ ΥΜΝ& -^Ι^ηέ^^'^^β^ς
·■■ ;· ■,ν·:·::·ν·;; ··
.■ϋ''·"'3Αι _;ν;*
1
■·:. έν/
. τΐι Τραπέζα Κρήτης, ουδέν
£χαυσινά ώφεληθώσιν εάν 5
άπέναντι τού" δποί
ύη&Ίρεοΐγ.α-
Οοτδ χά έ
ΧανΙων καί-α τής νν'γχωνεύ
ηι>ς-\ς Ί'οατ'κζης Κρήτης
χ/|ς "£.&*. Μην οντα αί
ά*Γ.φάαες ύηδ (
■■ ·
η ρήσως χών Λρσνο
μ/ων τοΡ τόπον»/, έ> ώ πρό
έ περι λύαεως οίκονο
γ
\§ς ί.ζε ααν'αϊοϊ τοΰ ορθού
;.ν^ί ί:·«;ον Λής διει
ντ'.; ίΐάί,ψ.
Δ α? μγιβόλως
ο:,-.Α μον-.δίκόν έπιχκίη
τζυ'ρήτυρός 3« η Γ
^*η-ιί>5 ύ/'! ηρέπι-ί ν
ΜνΠτ} ^^ νά δί^αλή την δό
. ξιιν τή; Κ©//Γη; ρσς,^ιό δέ
πχΐαμα χον Ίμποριχοϋανϊ,λό
*·ο>ς μας
τού β?α* ι ν επ επιχ,βίριι/ία
.; ; ζή; πχ» •/ο,·£ί)?4ίίύ;. ·
•·νϋθΐ7ί«ν οποίαν ·5
τ ν 2 '-'βιν ό 5^τί>ο λό; σύ
ή^7γ
τώς σημάσίας διά την
τό ζήτημα δέογ νά έξεα
σίή άπό οίκονομολογικης κα
θαρώς ά πόλεως χαχά πόσον
τα οί«ονομιηά ονμφέροντά
τού τόπον εΟρίσ«ονται είς άν/
τίθ»·τ*ην πρός την ίγκατάοτα
σιν ένταΰΰα τής Έθνικίίς
Ύραπέξης καθ* δσον ημείς
φρονούμεν αδιστάκτως διΐ
ή εγκατάστασις τ^ς '£"θνίκης
Γραπέξ;τ/ς ένταϋί»α θά ένκαι-
νία] νέαν ηίΗονομικήν Λερί-
οοον διά την ΛλθΛίτοΑονικήν
άνάπτυςχν τοΰ·τόπόν ή τοι¬
αύτη δ^ εγ«α-.άστασις δέον
ν£ επισπευθή τό ταχύτερον
«αί ϊ·» ά/όόίί» η Γρίίατεία
/τη; «αρβαείντ; ώς αύτσϊβ
ου
.., _κ-----.α τ,ης Ελλάδος.
Ή μόνη «τυχάριστος ΰπί-
χρωσ*(ς- ή όποϊα παρεμβάλλ^τ
ταιμ«τα|υ τοΰ όαειλέτου «αί
τόν δανείθ"τοϋ τον έγκειται.
..τη ίλπιδίΌτι ά-κό δανειστην
οί«ονομι«ό>ς ευρωστον »αι δν
νατόν θά παρασχεΦώσιν αί
δυναταΐ εύχέρεΐαιέν ώ άπδ
δανειστήν φουκαοάν.....ς?ου
κοροΰ δέ έν τή προκειμέν^
περιπτίδσει είναι ή Τραπέζα
Κρήτης.
Καΐ ερωτώμεν τ ούς κοπτα
μένους έπέιδη ο γβννήτωρ
δοέγεται νά καταφάγη τό τέ¬
κνον τού, ξιέθεσέ ποτε ή Γρά,
πεζά Κρήτηςτό ποσόν Ι.ΟΟΟ
ό^α/μών δία δάνει.ι
κην σύστημα της Ελλάδος
διά τί ή Κρήτη νά ϋτερήται.
της έδραΓης ταύτης δσον καΐ ά
σα>αλ ούς (
, Τΐ1
Αί έκδεκάζόμεναι είς πάα«ν
σχεδαν συνεδρίαν -ου Πλημ- -
ί μρλιόάικεΐοϋ · ύποθίοβΐς κατά
| τωνέπιτετοαμμένων ^ηνδΐανο
μήντών ύττότής.τολ',τεΐαςπαρε-
. χομενωνμη'νΐαΐών βοητ>ημάτων
' πρό; τάς δικαιούγους οίκογε-
νείου τ?ον έπιστ·.)άϊοιν /.«ί αί
ΌΟΟ ό^α/μών δία δάνει.ι
καλλίεϊγείας κα&ώ; επ τής
συμβάσεως είχεν ύ.τοχιιίωσιν;
Ί; 'ανγχωνι ν τέως 3πον δέ
ο* ι"τ* 1^αί'ΦΙτ'·γνχη, βΙζ ϊο ΐί' -
ι μά Τ6ίν ο* αυνεΊθόνίΓί 5
π
9 7··> 5*-ν είναι ά/.ΐ)Φ£ς.
Γ:«?·»Ι)ΐ^τι καΐ των ά-
μοΙ>γ: ο, έ;
άοικια ν«
|ΐϊ)..Λτ'π·αΧβν δ Κ>«τικός λαός
νά ε'Λύίω^ληθί). τό3ν πολλών
νΤοοναμ ί ών ών. άτο.λανει ή
'ΐ'.θΐ'ΐ '.ή Τ., απεξα ε>. . ,^έρ^ρυς
τοίϊ Κοάτους · ■
'ίί Γράπρζί' ΒΓρήτής κ«-
θά)"; καϊ πάπα άίλτΐ τραπέζα
έργάζεται έι.Ι τί| Ιιάοει ωρι—
θ*ιιέν·Ί)νοίκονοΐ'ομικ(Ι)ν νι·μων
ή παραβί'ΐθΐς τ*ό5ν ΑποΙων .8-
ώς δμεσον και ,αχίστην
* Η^Κοήτη |»(/.ς» κατχ τόν
§ /τοΛα ^ καί>' ημα^ οί πε/.α-
ταιτη"; άνω·"ν:ΐου ταύτης
ό.ττθια
ί πρό;; δφβλο; ενίων των μ?-
1 κων χάίν ίπΐ^οο.Γειων (*ίπνα
Ι καί αποφάσεις μαρτυρούσιν άτυ
: χώ;, δπ δέν πλανάται > δηπο
ι σέα γνώμη ή ον,/οα'ϊνη'δχι κα
Ι τα κανόνα, ή·6ίαχ?1οι.σις χώί
ί επιτροπεΐίδι·1 ά-ϋ:'.Γλυ γΐνεΐαι
_^.------,--,.-- -.-..Λν_.-----, .-τρόΐενος ίΙη'ΐΐΓις ύ/.'Κϊΐ.:!-"".-; Γ Χί
_*ρωτοα·τατησε, αομμε- πεοι$αΐ^ιυΰην;- οί» ,γκνπϋ.ς
σχε τούλάχισ.ον ήενεθάρ , «προνΜ&ναάοπαητάννΗ&η
ρννζ την ίδουσιν ανωνυμου
η έ:ρρορρύι>μο) τινός εταιρΐ
άς έμπορικήζ βιομηχανικήν
νΐχυτι«ης γεωργικης η.γεη; '.« ν.,ότηέ^Όν^ν^ττόνεπινεί
ερΐ|'σεο>ν κβθώί β'-
■■'**'''
/ιωϊ η κοιν«νικη ώ-
πρρερχομένη εκ των
ί Γρ(ΐπεζών δεν αυνίαΐαται είς
τό λαμβάνειν τό/ονς καί ίΐα
α, άλλ'εΐςτόδη
πρωτοσεατεΐν
είς δημιουργίαν τοϋ πλούτον
Κά 'όταν ή Έϋ'νΐΗή Γράπε
ζα καΐ πολύ ύιχαίως θεωρεΐ-
1 ται ώς βάσιςίαι'Γ|; έπαηονμ·
1 βδ ολόκληρον "1
χαρτονοαΐσμάτων, ή (αγ,-βαζΌν
νά κατα',ΤΊλλίησι ανϊ·ι.·ϋι·;.Λ
ι καΐ
ρι/μι διδόαενιι ρίς αύ
τάς ■ χ'/ρτυνοαΐσματα, ο.:ακ
πραγ·.!ατοποι.£δσΐΓ)|ν;Γ/»!|4>ίθ|ΐ (ιν
τώνείς τάςδιχαιού/ους α·.?.ο·;2
| ύ.τρβίλλυντοΰι" άγώγια ·"«.!.^
ν .· ■
χ ·.
- 4. ■ '■■
ΒΗΜΑ
ΪΙΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΙ επιστολαί καί τα χρη-
μαηκά έμβάαματα δέον νά
ΟΛευΰ·ύνωνζΐαί ϊΐ^ύς τόν κ.
Γ.ΣΙ^ΠΩΚΟΝ δικηγόρον
τα ένταϋ&α πρός ληψιντών δια
"Λ λ/ά τύ άν^^η
μα, υ.-Γρ, τα μέλη ΐώνείρημέ
νωΐ' έ.τιτρΐιπηών, οσάκις ένώ
πιοντοΰς δι/.αίοσιΐνης εκληθη
οαν ί οώσωσΐ Λόγον διά σχε
τιν.ά^ πρός την διαχείρισιν ιών
βοΐ|»/ΐ|μάχων αα^αΐ',άαζις τον
νομόν, α?υί'{>α$()ν ποόί α>6
πει3ΐν τής 3Γ«ινι^Γ)ς αυτών εΛ-
Ούνηε, »(α('στη τοσφ -τΓΓ^ιμ/ίκ
υολ', ««ι τόσω 4νίι?ετΐ)νΛ·ο6?
χή>' 'λι]'>Γν ϋακ'σΤαΡίν, ώστε ή
μ ι Γς Θώ η·νιστ^μ^ν είς β"χρΐ·
νϋί;, οϊανες (ΐχολλυθοϋσι ι ήν
τ ' χ τι «ήν ;κ3ν ί.ιέ/'ρι σημείον
κ · δ!'
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Υπό τού Πλημμελε ισδι
νιείοο Ρεθύμνης χατε-
διΜάσθησαν χΟές ό διδα-
σΛαλος Όρθέ , Μυλοποτά¬
μου Στυλ. Δράγασις; παί
ο Οήμαρχος; Μαρ^αμΐτών
'Εμμαν. 1}ογ ιατ,ζτΊς;, είς
χρηματικήν πό ινην Οραχ.
ΐδθοιότιούτοίδντες μόλη
τής; Επ ιτροπβ ίας- ηρ&ς δ ι
ανομήν των μηνιαίων |3οη
βτ]μάτων είς τάς; οικογε¬
νείας· των επιστράτωνχά
τεκράτοονποσοστά έκ των
* ια,νεμομένωνχρημοιτ ικών
ποσών.
Έπίσης: κατεδικάσθη
6 ι ' ομο ίαν πρός την άνω
αιτίαν ό ίερευς, τού χωρ ί -
Αλέ'
των έν Λόγω έπιτρανπ «Γιν, ρ'ίτε
ί)ΐ(Ιίπ>ΐ'.λοι είναι δΰεοι, ιιτβ
δ{
αςΖοϋμπουΛάκιςε ίςχρημα-
τικήν κοινόν οραχμών |
ϊδθ, κι/ί ό 'Π. Ζουμκου- ]
λάχις οόός λαβών εττίδομα- (
ένψ δέ ν Ιδΐκαιούτο τοι- Ί
οότου χατά τον νομόν, !
είς· χρηματικήν ποινήν '
οαν έίδομάδαέζηκολούθει
Λ ακερτ ί«· Ουτε επιστο-
?μϊ, ούτε έφημερ ίο'ες έ¬
φθασαν ε ίς Μόναχον.
'
II
έκτελεστ ική Επ ιτρο
.πή ήμπόδ ισε τάς τηλεγρα¬
φ ικαςκαί τηλεφωνικάς άν
ταπονιρίσεις καί'>ιο|3ερνά.
κατά τό σόοτηματΓ)ς Ιίο-
σχας. "Ολα τα ζενοδοχεΓ
α',εΐναι υπο,χρεωμένανά
προσφέρουν καταλύματα
ε ίς τούς στρατιώτας. Ιί ίς
ποΛλάς οικίας των άστών
ί ;ε ιναν *£>ευναι διάτρό-
φΐμα, πρά,γμα τό οποίον
6 ιηοκόλυι/8 τάς ά,ρπαγάς
καί τάς λεν,λασίας. ϋδτε
>ιαί οί Έλβετοί όή
έγ^ Γ'·>σαν, 4πρ τάς
γάς. Δέν ηαραχωρη
πλέον >·άρ|3οον« είς ς,
άσ-ΤΑι)ς έ.χ των οποίων ηολ
Λρί σ^ν ελήφθησαν ώς
νέμε ι οωρεαν. Έζ
τούς καθηγητάς τοΰ
πιστπμίου καΐ /πέΡαλε ν4
διδίίσκετίη ο κομμοονυ
μός.
ΙΙολλά πλαστά χαβτονο-
μίσμκτα ττΐς ΒαυαρΐΗή,
Τραπέζης κοκΛΓφορουν.
ΈτυπώΘησαν είς την
Ρωσσίαν καί μετεφέρθη-
3αν διά Ρώσσων ταχο6§5.
μων.
ΛΟΧΑΓΧΟΝ, Άνβχώρηοεν
εΐςϊ Γγυπτον μεγόλη' 'Α γγλυή
έ?πίτ()οπή άηοτελονμένη *κ «?
λίτΐΛων καί άζιωματί-κων μ{
την εντολήν, όπως ^εηχο^
τα αίτια τήςΓξι.'γ^ροεο)·; »')
Αΐγνττίων «αί ύ,ποψανύί} ~ι
ρι των πολιτιχ—ν ελρυθτριών
τάς όποΐοςη Άνγλία θό. «α.
ί Λΐ
^τυ^ τα
κ ιό
*■»] ί -Γθο?το χρηαατί
ζί.τιλη είς |Ιαρθί των ητριθα?*
ψι σύ//ον ο/πογρλ 11 ών Γςεο'); ΐο)ν
11 ιί αι ν«τππών των όποί'ων ίύ
ε ηημςνον Ρ.τιχίίοηιια δέν θά
ο^νιχται τού λοιπού νά τού: πώ
?']. Δμπι ρΤλ'/ι «νπο; λυπηούν
τα ι·-/!.!-) των £/π ϊρ ν,ιιΊών ί'ρ*
0.1'ΐν Κ _ -ίιθ Γ(Λ 07111 Γί'τΤΓρΐ Λ'(ί εί
μ« καιδημάίτιοί Ο.τά/λημοι,δι
οάσκαλοι τ'χ >ι]>η· ηώα έ/, π7)ν
γιροι Οκ/ΙΙψι ο ιΊ/ω ν οΐ/ίογε 11 ών
μί^υς τ»»ο .τοαοιι, υ,Γδρ ίι πολι
τ ■ Ια τι/ ο! χώ >ι) σε ν π' ς «ό τα; λ ο
ΥΦ *ί3ν οικονομικήν υπο
/^ώτω^'ίς ο,· ή άπομάκ ιυν
γΓ), πίτ^Μο
[Ί«ιλ"·- Γ.ύτπ'; σ ί'ρουμΐ>ν.α
υ ηρ,'γ* όν τόν οικείω ν
ο (ι^ύ^ τι>ν.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ,20 'Αηρ ιλίοο
(Ίο. τηλ. τού ((Α.αοι5»Μ )
Ή ΰφοοος έκ μερους
των στρατΒυματωι/τηςβαρ
τεβεργκ . Τα πυροβολον
κρ'οτοΐ εις τα πέριξ, της
πόλεως, είς την Ο7το ιαν
κατά την δκΜ·κειαν τής
νυκτός έΛροοσντο σφο-
δρώς οί κώδωνας.
Ό έρυθρος σταύρος ά-
ριΘμεΓ 40χιλ. ανϋρας (ί-
ρισία έζ^Λλισμένους, ή
στάσις ομως μόρους τΓ)ς
φροοράς δεν ε Γι/α ι ασ^α-
λΐ)ς. Πολλο ί ά£ ιωμιτ ι κο ί
τουττρώτουεί* ιτέ'λε ι ουβοη
Οοδν τούς Γ/ταρτακ ιστάς
οί 'οποίοι έτοπο )ε ί,ισαν
μοδραλλ ι>ο3οΛα ε'ί'ς όλην
■"Λν τ:όλιν α^ί τη7 οιϊοι-
η α,λίον" ι?ς 0 ά ε Ι ν 11 υ :>
Τό έκαναστατικόν δικα
σαπριον αποτελούμενον
ά,ηο 9 εργάτας, έκ των α-
ποΐωνδνο γυναΐκες, αι>-
νε^ρΐίί^ει δωρκώς καί
ί, ι ).αχ'* άρόσκε ιαν
ια^ ϋ-ττοφάσε ις τόο,,καθό·
ααν οί νομοι κστηργή-
θηοαν.
Ήέκτελεστικη έκιτρσ
π'ι ίηλεισεν όλας τάς έ- Ι
φΐ,«ερ ίδας , «αί έκδίοεί ι
Ιν φί)Λλον τ» οποίον δια '
//>ΐ>ησί) είς τ\ν Λΐγυπτ
Ινγ/οονως δι,βτά/θη καί
άποφυλβ/αοις των άρχηγών
ή, την όποιαν ά
Κατ,ώ τα; αΗΤνλ; ρ·»ιο'|ίΤ)ΐ»;
&ις«Όνο?τονι;»ν»ίΛΐ ι ,
ΛΤγυ.ατον συ7·ρ*έλ*σεν είς >:ην
κάτασ/Γθ/ΙίΊντίύ ταπαχωνρίςτά
Ί χς
-Γχ μ4.'ο>| »πέ; ι^ίςτό νά έπα
ναλόβονν χατά. τό π?.βΐοτην
οί (ί-εργησανΐΓς οηαόσίοιύπά
λ'.τ[Αοι -,άς ίηγαοΐας
"77 Γλ ι τί ια;,,
Ο Γ Λ1ί>Ν
V
Αθήναι 26 ( 16. τηλ.)
Ό ΙΙοωδοκουργΛς τ,γ-
Ιταλίας Όρλάνοο έΐτε-
σιερθ^τόν Πρόεδρον τΓι;
Άμςο ικανΐκΓις Δημοηρα- [
Καθ ' ολ^ν τηι/
Γόλη τΓι«, Ιίοπί.'λλι· Γΐιΐ,ςΐ ,
ται ιΐ«, ·τ» καχυιίτ.ίμ(» το,ι"
>:. Ιωάννην ,λ. Κ,*Μ·νυ: τμι |
^ο« ?, Γ!) -ϊό (> ι-τίον. '
τ
τι ς· Ο5ίλσωνα.
ΔΙ νηΐΣΙΣΠΑνΐΚΙΙΣ ΙΙΟΓνΗΣ
2ό (Ίο. τηλ.;
ε ιται τηλβ^ρα-
ότι συνεπεία στά
σ3·ος «τοσιαλιστών δΐβλό
9η ή ' Τ,σπανιχή" ΒύθΑή.
- _ — ____._____η "
ΕΡΟΡ-ΙΚΟΒ Δ Ε Α Ττ *)
χάχ οκάν δρ
χ
1'ι.λαί'ιοια
Μέγεθος Γραμματοσειράς