90472 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

98

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/4/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ί· ·
ΤΡΊΤϋΝ Μ Κ
-^ΙΤΛΓΛ——ΛΙ'Η^01 1Ρ ΕΚΑ^τυΝ_ΦίΛΛ0Ν τι μ α τα ακπτα ιο
Έτησία δραχ,
Έξάμηνος »
Τοίμηνος *
ΑΊ συ2ομκϊ Λνεξβι^τω
36
18
9
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤϊΙΟΓΡΑΦΕΙλ 0Δ3Σ ΑΓΙΛΣ ΒΛΡΒΛΡΛΣ (ΕΗίβΤΙ
______ΔΐΒνΘ^ΝτΗζ ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ· Ν.· ΚΑΦΦΑΤΟΧ
ΐά οηί,οϊΐεύΐϋ; ν αί ϊιοΐτο
ηλεγραφ.
ΕΝ ΡΕΘΥΜΚΗ ■
Πίαηχης 25 ' Απριλίου 1919
)
υ ΚΥΡΡΡ ?τ11*1^ !
V
·. λΐ)νων κετοίχων. Είς τί]ν | μεν,&ά την εξακρίβωσιν πό (Ίηίίς τος άναγκαίας π^ραστά
ι ! Ι Ο ΤΙ. Ι Ιι Π£Ι£ ■ "Η*χΐζον}.ηθιιϊαχ κυ,Ι φ8νοι , τε της μ ιάς «αί π υ νέ τή ς ά'λ- σεις7 νΜ 'ύτι ή Κοι νί) Γνώμη δ>3
^ Γ"3| Π γ 1Γ ί Γ|Α'-|)|Μ κ'ι ^ρομθΗ»σ.τία άπδ 'Λλβανί ' της ε;» ών όδννηαών τούτων ναται νά εΐΛε ήον/ι>ς.
'Λΐη Γ.ΛΙ-,_ ί_ «ε_>· 1 ΑΙ ί» Ι κ^; σι·|!«οηίας νττό άλλην ειδ)αεων—καί τό κάμνομεν Α?ν ημπορεί, οίν π.ιιτρί-'-Λε-
.-^^^"/^ν »μ«αχ»κϊ|»' άί'οχήν. ! τοΐ«π«ώς — λαμβάνομεν · τψ ' ταΐ, Ρτν? ώνίίθΓτον .Γρί:
Κίς π)ν Μάκρτ/ν εκδίω'έις τοί; : πτο^ρόεΐ'πηί' απάντησιν;*'ί( την £ννοιαντή£ Κυβι,ρ
Έρυϋ'αοϋ Σταυηοϋ ύ&ό άλ- Κ«βέρνηαιζ δέν έ'χει καμμΐ- να άφϊν^ μέν νά 0ι|«
λονΐ '-''--- £ίνονς σϊ',Μΐιάχοος Ι αν ν-Ισημον πληοθ(ρορΐι>ν.> Ι τή (/ί σι·ντ«ρακτικαί
ομωςχα'ί φίλους τοποτη^η- ι Άλλά τουτο δέν είνι·· άρ/.β ! είίΐηαΐ:ΐς.ερ«>το>μίνη οε νά.ό';
τ·ν«:. _'ς την Σ(ίρ»'ν άπο- , τ,όν νά να^ηύυχάϋτ} την Κοι | τ^ οιαρκώς καί πτεοεοτύΛΓ»^:
«λει }ΐός τής έι ?.η»» .ν.^:
ο.νζήι
Κί/
Π:
ζ | νήν
IV.»
μ.*/!* άζιοδίΤί·· δίκαί- ; «Ή Κυβέρνιιπις δέν
ν? Ι
τάς
Καί
Ι Ράλ.Ιου Στρατηγοϋ άποδώ- , ύήθΐι,ςτη;. * '/.'^ί). Λλλά καί να φ^τίζΐ; ^ ήν
νά πι·ί- ! 'Τ/νϊ°ϊκί'-'τάνΐλεΓστρΜχ,ϊ)ν:ηλε Ι "Η τούτο,θά γεί'"π. η ^ερέ- 8ΐ|μ>σΐ(' ουνι·ΐδΐ]θίν ϊΑ πι
ι5ι/ίτη?ΐΗ>ί Ι β*-·λωδννάμειζ\ςσυϋ'ήκχςι\ζ πει ν' (/.παγορευθη άπολύ- ί τό-δ,τι δικοίως πινίι^αα,τ
'π)
>£έι> , τω; ή ά
ι των Β->υΙγαριπώντ:Ί.Γβόλων και τηλεγραφ\μάων χον
1 /Τί; την Λ·ωοΡΊ«ίΐ'~ι·κιν -/.ήτο.-
την Ιυμμαχΐ/ίί,ν
αύτην *αί την
έγ^οο^ μ ν λ/ν «γ·· ε'ς ί
ίας διά ' έ/.ί·θ'|('ις έ/ίί^νί δέ ιΊ {'ίς:
νΐ'ηΓ/ >ι/ς κ«ί
χαί
(ρωνη,· ί3ι·Ί λόγ
οτάσιν έκ^ΐ πον διω/ίόαεΰα ά
ι)νη,· οκι Αογχης -ί.ι,ιμα;;*- · οτααινεχ».* πι>ν οιαΜθμεϋα α ] _——--->«»*--«—·—»·'------·>—'
ϊ?. κόιΐ'ΐ καί σφα?ό;ιεί)α καί ?τοο ' Γ-ΠΓ ΡΙ ^ ~:
V-
Ν
Τονρ«Ό>. εΐΐ [·!->ν "ί.ί^ιν, /.αί ^η).αχιζΙ>μεϋ>α και ά?Γίΐ'(ούμε 1__λΖ 1 83 Ι.ιϋ'ίίί.1- Ι.
τ~}. ^^ ', βοΐλΐγιΐοοι—ί/θοοΐ κατζνικη ι θα ά~ό έχί)ρού; π«ιΰ ενι«/ι ! ΠΑΡΙΣΙΟΙ"., ' Η πίγοπχ ι ακη
κάΐ'νΡΛ ^>·'ν£ρ^—είς όλην Γί/νέν-ασιν , σκΐίεν «/ΐ ήμ?ίς και ποϋ εχο αποστόλη, ητ ις·'ιΐς) ι ^«ετο
-^7: α^της πά.τοϋ· α.ϊ:·7./η ] μέν άια,νη όλην -τή ί· δυναμιν , όπως- ώ νυκτ^'ΐ
: τ*)ν!ι»·' '?/: α^·ης "«'ΊΌίΓ α>·:·ν./η μέν α;π,ζ.·η ΟΛην τηΐ'θυνα^ιν , Οπως ώνυκτ^ ϊν^ίτιον
«•/λ)'»»!/3Ι(; ι νι/.ζ/ί πον μανΐαζ υ.ί ποοχ'.η ν ά τούζ βάλωμρν έν?ός 24 ώ τΰ,ς Δ ι,υσηεψεω'-; την πγο-
.-«Ι '!τί5.'· ί τικώίαεοι πάϊ'τοτ κίς όιω- | ρΓδν είς την ί»;'σιν των. ! θέσιν της; Λίγ^/ττοο. ?;ε-
ι.»*. *««5ι·τ? ί Υ;1""·*" Τίαί πιίσεις καί σ^α- | Κα* £«·εκΝη δέν θ.;λπ ν'ι ί Ριλαμ;3ά"ει άμΐομοντ-να
ά^ιννο- ί Υά;. Ίίλεύθ:-ροι ό-' πς ό Ι.ι · .τρά'£ί; προΐ>ανώς τό δεύιερον βουλευτ.ον, Ό πρ ; ζ'ο; ος;
ί»τ" ανΓΰύς χν)ύ; συμ,ίΐάχους | ί) Κ βΊχ)ΐ>ηπς ϊχειτήγ νιτοχρ* τής άποστολής ταύτης Σί»: ·
Μι.'.ηχάζ ί ώσιν τα «άμη τό πρώτον. ι άο 2*γλοον ;ΐα.ίσα; ί{,'^Λι.>'
';;' ·;ωρί'ζ »/ιι·" «3 ;»· ?/·.·7γο { 'Κπΐ πέσης ΐ-ίδι'ισειι)-;, τή; Λ- ,. σεν ι; ίς συν ια-ι-ν,ν · ί:,
ι/;
; τ?τε κ ι* .Ύεροχ'.ητι
^•·. , | ι ά:
ΚΙ: Τί) ν .7γ
'·'- .Ί. ·'"Ο1:
ι» «αί
ά των 'λΛ-
ι ϊ; γε νυ.'α;
ι λ;»1 3(Τί»>ν ίπό
/.. >ΐ'ί γ '-'(>) ν ·' ν> / ν ι ί ο " Π7*:, ή Κ;
-:ΐς νά ίξΐκοιβωνη αιιέσως
υ μ ι νημα τα ο«ο ίον ε
ζερράγΓΐ 'ί νΆίγ,υτττω ,ττροε
κληθή έκ τής ΰθϋ( ,μα,' ι-
κης πολιτι«Γιζ τής
λαός
τα;
νά
ήσας, · τ ο κράγικ/. «α ν'/ ;'-·ίδι»>ΐ] άτιι | κιοαο,.,ς Λαο: ι 3
μθΓϊίων, οσνις είν-',,ι ύ,πο
λ υ Γ"-;^- σ όμ.ηι,χΌς & ι ά τ Ί. ί-
την
* ν- η
.ώδη τού., Κατα Χ > κ (, ν.)-
ΒΗΜΑ
«ΒΗΜΑ»
.ΗΜΈΡ1ΪΣΙΛ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΙ επιστολαί καί τ« χρη-
ματιχά έμβάαματα δέον νό
άπενβ',βνωνται π^ύς τόν κ.
Γ.ΣΜ3ΩΚ0Ν δικηγόρον
μα σύοείς .ζένος· έ-καιιοποι
ηθηειτε έκ τού πλησίον
ε Γτε μακρόθε. ν .
ΠΑΡΙΣΙΟΙ Τ ό όργανον
τού μ . Ού ί λοων ((1-Ιήμα τοΰ
Σικάγου» (έκδοσις Παρι¬
σίων) αγγέλλει ότι ό α.
Οόίλσων ετοΐμάζει νέον
6 ι άγγελμα, ΰίςτό οποί¬
ον δα έξ,ηγή την στάσ ιντου
έν χτ) Α ιασηέψε ι. 'υ κ.
ΙΙρόεορος Θάά/τειλήση ό.ι
θά προτ·.μήσπ χωρΐστπν
είρήνην παρά νά θοσιάση
τάς· αρχάς- τού.
Ή κατάστασις δυσχε
ραίνεταα- ·το ιουτοτρ07ΐ>υς
έαχόςάν οί συμμαχ ικαί
κϋβερνησε ι £δεχθοόν -α^
άντ,ιλήψε ις τοο.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Ό έν Παρι¬
σίοις άνταττοΐιρ* ιτής τοό
κ Έωθινοΰ Ταχύδρομου»
διαψεύοοι την εύρέως μ υ
χλοφορησα-,τ/,ν ιστορίαν
ότι τό υύλγιον θά £ηττϊ-
οη την έκδοσιν τού πρώην
ΚαΙ'£βρ. Ιν&ΐ'ά τον άνταπο
κριτήν. ή έπιτροπί; ίπί
των1 ευθύνην άΐΐο-ραόε ι
την επιβολήν οίι/σΰηηΌτδ
7(οινής χατά το3 Γουλι¬
έλμου Β', έφ' εσονού-
ϋείς υφίσταται νο'ΐος έμ
ίτοδ ί £ωνπράζ ε ις,ο ι νέ ι ν ο ι
ήπ:αρά|3αοΓ ις τής Ββλγικη;
ο!/δετερο τη τος.
Ή επι -μπτοθσα έν Γυλ
Ί ία γνώμ,ι ■■ ίνεται 5ι ί ή
Ι τωνΛαγουδάκιδων χαλλί-
' στο,ονεου, Μιχ. Ααγουδά
κ ι άδελφοϋ τού αηλου πό-
λιτευ-τοΰ καί ί,ατο00 κ ·
| Λαγουδάκη μετά τής δ ιά
πολλών χαρ ίτων ηεπρο ικ ι
σμένης δεσπο ινίδος 'Αργυ
ρΓΐς ΜανωλΊτ·ά7ίη.
Τοίς μνηστευθήσι τό
εύχεται καί την στέ
ιν ταχείαν.
'Ι^,κηςάμαξοστο^ίας, ,»-α «ν γυς τού ;,ραγονΙον μ.«
-εοοΰβις τρόφιμα δ-.ά τίιν 'Λα | «ιραΜ,ν ^ρωπο^. Το;,4νι11,;
λ ικον στρατόν, τόν κατεσκη- 1 τοϋ παράθυρον κλβιβτοίβα*,
νωμεναν είς την πΐ'ρ* οχήν Λίυ νίου.
ναότηοίου. £ ^^"^ γ.γ^κ,
Οί 'Λαλοίδ·1 αδτοβτοϊ τρό- : τού ζτ^μυν ^.ταξβν (,ί1ο
1 ί·ρ«ι;ναν. Πα(τ« τι......"
(Ιδιαίτερον τηλεγράψημα
"ΙΙθ/ΙιτεΙας,,
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Αγγέλλεται
έξ Ούασίγκτώνος ότι ή είδησις
περί προσεχούς επάνοδον τοΰ
π«ρά τή ' Αμερικαηκί; 1ν[5ν:ρ
νι^οει πρεσβευτοΰ της Ίαΐκον'ι
άς ύποκόμητος '/σχίϊ είς ϊοκι
(ιν, έχαρακτηοίσθη ώς έ'.'δι-ίίις
δυσαρεσκείας έκ μέρους τής '/α
π'Μνίας. Καίτοι ή έκαοχή αΰ
τη ΐίϊνε πιθανώς ύπερβολική,
ρΐνε δμως ίίληίϋς ότι ύπαοχει
καποια !νταα»ς ώ
τα'ςί» Ίαπωνίας καί
ντον Επρόκειτο νά
την ά,τοδρΐισιντών αίχμαΛώτων
τούτων,
ύτων,
Ό σκοπός τοΟ στα?)[(οί") τί"
συν)δ«υ.1»νΐι«ίν τ,ι,λ 'Η
τοιχί ν.'/τα.Ιίδν ο? ι'·- "
^ΐαα»ορίίς άνπ/ίι]|)(·6)ν, ήτις ύ-
φίαιαιαι ματα'ίύ τώνδύοχωρων
διά τα ζιμημιΐίΐι τής ίσόϊη^-ΐος
των φυλών έν Άμρρική
ΑΝΔ~ΧΩ1)ΗΪΙΣ ΤΠΟΠΤΩΝ αβείας των Συμμάχων %
Αθηναι (ίδ. τηλ. ) *&ν
'Ο Ποωΰνπουργδς τής Ί- Οί ΙΤΑΛΟΙ Κ1Σ ΑΥΛϋΧΛ
ταλίας ΌρΛάνδο, καί ό Υ- Άϋήναι 84 (Ιδ τηλ,)
πονηγόςτών Εξωτερικών Οί Ιταλοί ύπονωρ^
ΣονΙνυ ανεχώρησαν είς Πά ποόζ τηνΛνλωνα
ρισίονς. Ι Η ^ ' Λ Λ Λ-. - ' ' '
ΔΙΑΜΛΡΤΠΙΜ ΑΤ-ΤΙ1Λ- 1'1'^
Αθηναι ( «ί. τηλ. ϊ ' Τηλεγραφικώς
•Β Αυστρία διεμαρτυρήθη ΰτ(έν Αίγύπχφέη
Κατο.χ^^Ο>ο%άΛΒο^·ζίνΆθύ..β&ααμύ^
Πο-ωνο; περΐ παίΛανωρήσε- | Λ · λψ * Ν(^
ως ταϋ Γι·£>όλ«υεΐς τ;)ν Ίτα | Λ-ΠΟΓ.Α-Ρ.: !ΤΛ_
Λϊα,,. 'ΑΘίιναι 23 (ίδ. τηλ.
Ι-ΠΙΛΟΜΪ Μ'ΐ;ΦΙ1ΊΐΛΤΟ_ ■■ ΚατάτΓ,λργραφΐκάς
Άΰννα.ι 24 ( Ιδ. τηλ. ) ! ροφορίας ο"ί Ιταλοί
ττιν ίοε^ν νά ά-
φ§ΘΓ| ό ηρώ]^ Αϊτο>(οάΓω(ϊ
έ κ ζ Χ οτ: ο ν) ευρίσκεται.
ί Ι! ΣΤΡβ.ΜΝΊΤΣΑ
! ηοτηι;·ν4| δια τ£;ΐ'Ρνς βιοποιιγί
α:!·!"; τάςό/τοΐιίς ίνβθάοοί-ινιν
τ»ν; Ρου.ΙγάΜοΐ'ς· καί οί Συιι-
μαχοι ικ/ς Ίτ-,λοι, £ητεΐ την
άτ/(.ρνϋ·εο(οπιν τηζ.
"Ι ς ίλ.τίοοιμεν, ίίτι ή Στν5·.
άσκηης τνζ ιΊρήνη: ϋ>Ί θρλή
πή λ'ί' ι/παΐλάξηι/πι') τοί3τνραν
Λ·ι«οϋ ζνγιν -/ΐι»' τΐ|ν .τοώ{ΐ
νιτοο ν ο.ι τος κπί 6'.'.ι τα 'ΡΜί.'ΐ
• »·ι:γζ τίμήιΐ'/ΤΓ. τ
V
όπτπΤ·: .υ·»ο
- ■ - # - , ,
Οί Δω£ε? ανήσΐοι σννεκοο
τηααν ονλλαλητ\(ΐιο> έν τοις
προτζν,Ιαϊοις χαθ' ο έτζέδω-
;ι αν ψήφΐΰμα 3ΤΓός τάς /Γοί ί
ρρρς
κε3 ιΐίάσδησαν εις Ραι-
Λ. :ΨΓ ΪΣ
ί τοϋ
οί
ματος » θη
σι Γ-.αί άποστ^ίΛωσιν ημΧν τι' ν
χονδρομήν των, έ'
1111 «ι $(>ι... .· «ιι,
^;, ' Λ ίΐ^'.ι-κι.. ««Μίίιλε
ί*»π*
«οο'ίοντων».,
ΑΝΤ Ι ϋ 1^1
ι άϊί
Διά την ά
(ιΙ|Μ Μ.1Μ Π
3ίίϊΦλπΤΑιΐΙ-Ι^0ΓΕ«πΤΙΙΙ
ιΕΜΟΠΟΕ
Την πστρελ3ο!ισαν Τρί"
..... ί τ&λίαϋ ,,α λ ν εν συρ-
ροζί ·ώντίολοπ.ηθ.ον φΐΛων
ε ...ελιΰονκ^ ΣιίολοΐίθΓά-
ι_ ου οί άρρα [,α,ινοζ τού ύ'.ι
·,υθ αύαον · (*,'·■> ί ου καί
ι ής γ ο; ο τίς ι. ^ ^,γ ο ν ε ί ο.ς
Ι
II,
Ν ιΜΚΙ'λΛΚΙιΙ'.ιΆΝ Ιυ
Ι',Λ.Λ ι ΜΚϋ.
:^ίΐι;ιιίΐί: ιιι ιιικ
:
ΓΕΜΙΚΛί
Ι
Λ ι Ί , 11 ι Λ Ι Μ Ι· ΙΙΊίΚ
ο ϊγ» ! ννκο. Ιι'κρί/η ι··ν
αΐ'/ ί'ι/.''ογιιι έ ν/·νι ■ !>/γ>ν»>τ>
'.ί'ι
V
^.ιιγρι/(( ι1 ν ι(4^);»
Λ Ι ΒΙ - 11/11 1 . · ■» ι ■ "· ■ ·■■· Ι ·---------......
, ι . , ι. . ιλ ι αι .ν,αυ -„.,, ίΐ. -.«» »:«»-·ι*«»»νη
(..ι. 15.1.1 ι 1 . . , ,,,,,,ιγϊ
ΐνΛΤΑΛΠβΚΛΪΛ »". « '-"· ■· »'ϋΟ1"
_1Λλ. Ι, 00,000
.«Μ Ι"!
Μέγεθος Γραμματοσειράς