90469 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

96

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/4/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
'*
•ν·*
ΑΡΤΗΜΟ, 96 ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΎΛΛΟΝ ΤΙΜΑΤΑ ΑΚΓΜΆν 10
Ε3 ϊτΕ
ΤΫ&ϋ9*
III
ΤίΙΜΓη#ίΙΙ ΟΔΟΙ 4ΠΑΣ ΒΑΡβιΡΑΕ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΗΑΓΠΓΕΐΟί)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΔΤΟΖ
αφ. ν,ίνΓΐ>ίυνβι«
Θ
_*Γ ΡΒΘΥΧΝΗ Εαχέαα Δενζίρας
22
4πίΐλίου
(ο)
«ΚΑΙΟΜϋ ΠΑΝΤΌΣ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΕήΝΗΚΙΚΟΝΖΗΤΗΜΑ
*ΐν««οΊκος,
ύιίβα
£μ νοϋ
, δπου
Είς ταυτα ή μ* ίστία»
~* την παρατήρησιν.
«Λύΐα Λ,α ϋΐνβ πβΛύ ώραι
ϊί, , __________ν_
4λ6 τής με- ( α ΆλΧά Μ ν μάς Λέγουν οί κύ
^ ϋί έ ί Λώ
ι,ΐΛΐ>ιτετύΤΓ(»ίΓ. «ίιχ&μνημα πε 0«ο· αύτοί, έν τίνι
υ! των 'Κλ.Ιηγαιών ί
•ην Λέν έκαμεν, 'ϋτ^ιδς,ύ.τ' ληνικοί//.αου
χαΐη. τ(ΐν ·*ΐνοιία»'>, 6 χ. £Μ· ^Λί/πβΐον
Ρ»νομένους είς τόν
ύλ Κλ
κής ή «5;-τοία
Ίίλληναί, τής τακτι-
την
ν' άρνπθ^ ΐίύ ίόια
τβνμη Βίνιζέλικών όϊ ά
;—ί (
V»;
Τ*
Οων,
ίο;
ων Λροαιωνιων
, «ιγώνων
ι
Α ; β^ γ
! αύ.·ι μέ ■:«,
βστοχοινς-
οί
1 πρωηγ
γούμης όμιχ*ΐ περί 'Κλληνικοΰ
Ϊ Άλλ ό
ν*σ|ΐοΰ, ν'αρνηθή την θι'ληυια ' ττ,ν ^ ___^
τιχότηίά των, τόν πόθον των, Ι Οουν 6'ττεθ'μ^^ιΓν
ίτίθ€ γίνοι/ν 'Κ?^ηνικά 5σα μέ , — ' Ρ
ρη'. ΟΐΡΧδίχίΤ ») ί Κ/Κόζ. Τούτο Ι χ^'.οβνταΓ- νά
Ι
«V
ποτε. Καθ* ήν οηγμήγκρ. ττην ί'Κνιχ^ν
κάς '
τα, μέκύριον γνώμονα *6 γνή
σιον η αή τ'ον πόί)ο' των α
ληνΕ-
, ^ ^, ^ η
ΐο υα/«>μα τοΰ ίντ«.τ:ροσώτ:ου ] δή-τοτε
ΰ Έλλ Λ Ό / | Οί ξ
γ* έργον ττ}η
ΐι^ί κόιηιοΐ' ί-.τί
ν,αΐον και τής .'
αί ούο ύννάμβ'ζ (*Αγ-
καί Γαλλία), αί ό-τοΐι/ΐ'ΐ ^/,'1
μα-ος] Λ«ρί άλντρώίων 'Κλ- Ι ?ίς όννκοινοπετ; τοΰ κ. Στρά
Αηνων; ι του,τόάνωμο^όγ» ~~-γ—-"---*-'■
ρ ν ίτέ-ίοιΐίν νά ~ορατηο?{-
δτι ό κ./. Δραγού,ιιης
πάντίί
ι-Ινε ί)' δίν
λοι ·ίς ττ,ν Παλαιάν Έ
ΐοό.τα
τόδικ-. ι οί «ί>ενιξ;ελι/.οϊ» καί
* (^ΐ/ί«·ιΐ)λογίο/τι·')ίο
κιχοΐΛ ( 1ν ^ ^ ζ" Τ Ο - »- ι νι ^ Γτιχκιΐ'^ί: Οϋ"ν
/(>ν- ύπηρετοόσιν μερ ί ίΛο ί οί
οπρίοι άνήκουσί είς οι¬
κογενείας; φιλοττολέμιον
οπ,οΓόι'βίς- πάθε
αδιν 'Βε ικνοουσιν
ιλοπόΛεμα α
έ .τέ ι
ίίς τί/ν
ίίΛο. (ΐπβλιν ! 1Κλληνισζι>0.
«ην
ός Ζ«α»ο-
.-, ή ί«·νΛ(Τ|Ν νί κά'ΐη | Μ-ί"»*
;"] ό λαό; νά
ΔίνΦίλομνν νά σταματήσω ι ποίησιν των Έλ7.»ν*^3ν ίςίώ'
Ίϊ νττί
• - - - - - | - - # -—
ο·"»^ τήνέ.τίθυϊιΐαντων διά την
ρστιών
χ.κ7]ς·. Τ-]ς ΐα/.ηκής. ή ίποία
Δε' ν φρονε'Γ ο κ 'Διοι»'η-
Τής τοθ 'ΕίμπέΒον ο-ρι* ε Γ
ν(χι καλά πλεαν ΐώύ^ ΰχρα
τ*ιώτα^ ,αδτούϊ, έφ' όσον
^ιά^ιστ ' ε ίνα ι *^ηρΛ)το ί,
υ ^ π ε μ ι-Αα β υ ε ί ς - η ν
* Έ/λ/,νι/ό; α»ί- Ι ά^οστολτΐν άντί των έοέ-
ώ; Β.νίζ-.λική ύ- ( δΡων ^>τΐνεξ·+.όλις· Γ,λθον
"τι τ5»·σί4λϊΐΐ «ρο ί ^Μ .Τα^ "ιιδι-ώπου, κε. ι δ --
.οβχίλέΤϊΊπ^ο- 1,4.^1^*9^1 «α*ί την στρα
,νί
είς 1».νιζιλ:Λ/]ν ύπόθίβίν, είς
"Ημήπως; δέν
ενόί
/5αμ«» '■ ΤαΛΐρ ι/ά κοπιωσι των έκ
, ί». {
ι'»η»
ΒΒΜΑ
«ΒΗΜΑ»
Η ΜΕΓ ΕΙΣΙ Λ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Αί έ/νιοτοΧαί «αί τα χρη.-
ματοίά έμβάοματα δέον νά
Αηον&ύωντηι π κ>ς τόν «.
Χ,ΣΜΐΙΩΚΟΝ δικηγόρον
τής πόλεως Βενιζελικήν
τάπαιδιά; Φαίνεται ότα
μόνον1 μέχρ ι τού λιμένος
φθάνει ό πατριωτισμόν
Των.
Λοιπόν τα. Έλλην ι κά
ζητηματη δεν β ά σοιιπερΐ'
ψθώσιν είς· την ττροχαταρ
Μτικήν είρηνην. Α>τάμά.ς
λέγει ό λ Κηρυξ,. » Ποΰ
είναι λυιπον ή εύνοΐ'κή
λόσΊς; Ποΰ-εΐναι ή Σαύρ
νη καί κα ι ήθράκη; Δια
τί ύττέστημεν τόσας· θυ¬
σίας; τί ζητούν ο ί άντι-
πρόσωποι τής 'Κλλάδος
είς Παρ ί 3 ι;
Αΰρ'όν Οά μάς ε ϊπωσ ιν
δι ιτούς ήιιπόυ ισαν ο ί ό·
γκοπάγο ι τής άντιπολι
εργαιι,Λή τάξις δέν εχει νά
ρλπίση παρά στην· άδιάλλακ-
τον πάλ.|Υ της εναντίον τής
κυβερνώσης άστικής τάξεως.
.ΧωρΙς βρβαια νά ληαμονον
με καθό?,ου "λ"
τελικο μας σκοπό πού
τοτε πρέπεΐ νά είνε ή
άλλαγή τοϋ σημεριναί) ανψ
ι λαιοκρατ,ικοΰ καθεστώτος ί'
------- ^"-""«Τ αυτών των οί
τΜκάττην.
Τα κυριώτερα ολ' αυτώ είνε.
1) Όκτάωρος έργαοια γιά
όλβτ; της βιομηχανικώς κοΐ
εμπορικάς έπιχειρήβει; μαζύ
μάτην αγγλικη έβδομάδα δ\
Ζαδή νά παύη ή έ(γασΙα τό
\.εσημ£οι τού Σάββατον.
2) "Αμεσος γ«νικ?) ϋ.πο·
στράτευσις ααΐ άποστοάτευ-
αις 7ία έπαναφοοά των οτρα
τενηήτων έκ Ρωο(τΙας.
3) Κητάογηας. τοϋ στ^α-
νι')«ου και της λο-
Ι 4) Άποφυλάκισις τώνκο/'.
Ό «έογατι«ό; Αγών» δρ
γαν-ον των έργαζω» -.ϊς Έλ-
/ά·5ος δημοσίου,··* τα
( ΰθ ρ/ς γ οποΖα πεηιΐαμβά
ται αί άπυιτήσ?ι·; των ηαϊ ό
3ΤΪ τωνοκοΙμ' σχη^ίζζχαι τό
■ψήφΐσΜο το ό.το'.'ον ρ.πέδω ■
«α- ε/ς την Κ·ι'/λ'ρνησιν.
λεμος ίτον εξανί.Ινηε οτόν
• ιόαιΐ') ή Ιμττεο'.Ίλιατική χν-
Β) 'Έλεν&τηΙ" τ?ι-
ίττικής {^άτεως προπαγάνδα
τύττος λιαλέξνις).
6) Σύγκ> ησις Συνταχτι-
'ΡθΛίσρω^
τικην τάξιν γιά ν ά γνρίπουν
ραΛαιδΐ'Ιι της Λού κρατούνται
σι ΰάμπο)έοηή έργατά νά
αναλάβη υπό τας ί-ατοστρο-
α>άς τού πολέμου νσ ένιοχν-
ϋή οίκονομικώς καΐ νά σννελ
λϋη ηθικώς. · :
'ϋ έπαναφοοο έηίαις των
στρατρ.νμάτων πον πήγαν έν
ονόματι τοϋ δικυίοιι κυι τον
πολιτισμόν νά ««ιαπνίξοκν
τ?|ί' €?πανάσ-ασιΐ' των λαών
πού ζητούν την ελευθερίαν
ζων αποτελεί £να αΐτημαπαν
δλονς τούς ώργινωμένονς ΐ·
ργάτρς καί τα πραγμ(χΐι«»ς
φιλζΐεύϋ'ερα θνοίχεϊα όλον
ζοϋ κόσμον.
ΟΙ λα,οϊ πρ^τει νά άφε&όΰν
είεύθεροι νά. κανον'σουν ιΐ)ν
"ύχην -ωνχωρϊί εξωτερικάς
καταπι&αα,ς.
Τώρα ατοϋ ζ^τοΰν νά «ανο
νίσουν τνχας τοΰ κόσμον, τφ
γνωρίζη τί λόγρται ?αΐ τί
προι-τιμόζεται διά λογαρχιαο*
/ιόΐ' τού, ττρίίπει νά πόι^ έ«τ:1
('ης ό ίκριορισμδζ των πολιτ
κ(ον'έίεΐ)θερι">ν νά Λάψτι ό
νόμος καΐ ή
"ι έ
τάς γ*'"
Ίΐ όΐ
τών έν όνόμαχ
ΛεΓε'να ^^ ;
καί κατ'αηνΐξεως τής φωή;
τού λαοϋ.
έΙόης νά
αοηοΐ σύντροφοι πθίί κ
μόί'σ γιατΐ ΰψωααν /«ά άννα
τώϊκρτ) «ρωνή
Ποέπη όσον τό .------,
σνντυμώτερα ν ά «ληθή ό ία.
οςνά Εκδηλώση την θέλησίν
τού νάχλί}&ή ν* ΧΟ^ψο^οι
ή'ση ίνα «5*καΙωμα τΐναφαΐρ
' ότόνά
ίο π 7
νο-,ν α-ύ α/ρελί)όν τόδικσΐβ-
Ή οόγΗληοις έηομέϊ>ς
μιάί. ονντα,ΥΛΐΧΐίζ 'ΰ
γ ^
,, ,Γ( ,',ν Ί Λ-'',
'- ι
ΡίΤνν εχο νΤίά ..-λίώ('£·:.
Τα ί^ίϊτεια ομο;;.-οτ» ΐΐ
κηζ Ρ^θ»·η^^ν1'βΛρίσρω^.
•Π ^ιείΙνΛί £ΐ"νγατινί| έορτη
της Πθίοτομαγως μάς *ίνίΐ
την κολύτεοϊ/ εΰκαιρία μαζύ
τούς εργάτας δλον τοϋ κό
ι·« νφώ$θ)μεν φο^νήν ν
τά>ν α'ιτημάτω) πν,ν σέ
ώ έ.ιίτνχεν ?τιά οί
ρί?ς έργν.αίακαί
ή άγγλι^ί) έ^δο-ΐοίκ: «όν ε-
χηνν εφαρμοσθή σέ ολζ,ς χώ
αε^ γϊ?'«ι άναγκαίν γιά ·>'ά έ
ΐ] οχι μόνον ·ε,)νύ-
. ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΊΊ'ΠΟΣ
' ?■ 'νπναι 22 ( ί5. τηλ. )
Ό Γαλλ ικόςτύηος γρά
(ρε ι ότι οί γΓρμανοί Θά έ-
πιμείνωσιν, άπω·, σοζη-
ΐησωσι τού; όρους τιΊς
ΚΚί1!··
Μ Κ _
•Αθήναι 22;}(:1ο.*ττιλ
Κ./.τά τίίΧε'νραφΐΗά
ροφορίαςτο ίταλοσερβι-
„,> ςήτημα παοαμένει έχ
Λ. -ΦΥΧ/Α_
τΛ
7ΐαΙ πο- ά
τώ. α ά
νη
Ι'ίαΰ» ότΛ "-'· »ι ν,,ι"ι /.Λ 7Λ·>ο/?
λη'ΐα ττίίϊ'/ Λ^"ίε ^νη'/άβ-.'
ν) λύ*χ ν ώ?γ«-----
"Μ'ίί-νη ί»τ3·νη: «'ργ.ατι κη . τα
ξ*:ίΐοίν«πό τ λ ν ηά'ιεμο νγι
βή πιύ ε
γι "
«ττην Έλλάοα ι) ώτ ;αναμένη
πΈνματΐΥ^ν τινν άνά
ξΐν. Έπίηη: ή ο«τ«γο( ής
] έργαπίακπι ή "Λγϊιν.Ί] ί?/7 3ο-
ί(ά; ΌΆ ι·%ζ·οφ·>λϋονν άτ?>
την άντδουλβίά έ'^α («εγά»ΐο
άί>ι>)μό Οί'ΐιάτοον της σηκφρι-
ΐ'^ς οΐκΐ)ψομι»'ης ?/ο ίσεαις.
Οϊΐ 0 3ΤΟ/ΐίΜΟ.; 1;Λν
■{■νησίς μαζ ϊ)'ν ?ν¬
υν} Γτ/ς ά'λλδς «υ
ς π οί; -Γι^;;
ηατο
ιΥβ'οπιιιι. ιϊατιοβι ,^^ΓΛ'οο. «(
"Κ/./.ια κατ' οκανθ(). Ι,/Ο Ι ΜΛ,Λ.β ^πως εναρεοτηία
τ\υη νονδρικώ: ^«ΑησΓθ^
.'δρ. 0,20
. Ο, 8
νά
Χαοούπια
ηάντα
Λϊ:ο έϊΊ',· *22
Γήλο τίΐι; 5νοΓ!ΐ·λ3νθί Γί
ται «'ίς τό κατόίΐτιι^
κ. Ε»'»> ν»ν Α. Κ«.»ν>
ώί'*' " ^^' ^ό
τσ
Είς χά -----. - . ,
^Βήματοςοήηνηοϋνί^^
ι. ΐΛίχ* ί' ώς ιηιο-λδπ
ηαί ηίΐνιδς ιΐδονς
■- 1
Μέγεθος Γραμματοσειράς