90463 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΡΙΘΜ0-
ΙΜ ™«ΓΡΑ#!ΙΙ 918Σ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΒΑΒΠ ΠλΡΘΕΗΑΓβΤΕ Ι|ΤΥ)
ΛΥΚθΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
ΕΙΓ ΡβΦΤΜΜΗ
Παραοκενής 32 Φββ$χ>ναρί*ο 19'
ά
'Αλλά
ν«ι ουτε
μέν άηβ τονς β
χού; β·λιτ«ντάς, όα
Εχοναι* υποχρέωσιν πάν
τβς ο»τ»ι νά έέργασ&ώαι διά
• την δηαιου γ
«αι Λβιθαρχοΰντος
ά
ς, ούτε ν
' κυινωαεν έκ των ύ»τές>ων
το9 βί
εναν»ί"·ν
ΟΊ»
νά **αρ χδεχ
τό5ι' έκα·Λβτά-
1.7*1 ν /ββνιζ
) γμ
νόν ά.πΐ> μίαν υψηλήν ίδζο
ΙογΙαΡ καίάαηλλεινμβνον πτά
φμ
*τι>*ή^ ί^ιοτβλβ^βς ^αί πάση;
τάσεοις πρός 'έξνπηρ&τησιν
ης %αί τής
έδραεϊας των άινιβ&νιζεΐι-
Η&ν ΛοΧιτεντών,
δκαι»Χογονμένη.
έαΐ των &μκν α Ίτ&ν εϋ }ύ-
νας ζάς 6ηοίας 3?" .Μ δννη-
#«9νεί»όλ#>ί «ν ·ι.+ - Μ έ
$ίψονν είς την τύχ^ > «α.
ύ
αύίΛν
ό; έρ>γα.
δΐ
'Λχοναν
τόν άχηιτοί
ι οίαν Η(χ$δν ΐίαί
χοέιαααχ χάοιρ τϋν
τοϋ άναβΐνιξχΙίΗθϋ &αΙ τε»*
ς δα τ.*ς
νά
ηολλοΐξ, ,-
05 υπό των
•το», είς
ί-κοΛβς η,κών »4ναι νά ύ
ν ζΙ% τσύζ άνχικοΐι
χςέωσιν χάριν τβΰ κοίνον άγα
, θο# νά έγχαταλείψωαι τ% >
| Λολιϊ>ί»ην τής έηιφνλααχκό
1 τςτβς χκί τής άνκμοιής χαϊ
νά τ/γηθώίι μιάς τνβνΐ^ζ
*^οσ ,«θ*ίας, ^τις δέν ««τα:
ετα^ά νά κβταλήϊη «αί διά ^
κόμ',ιατόΑι/τι,βενιζελικόν καί
γςνιχώνερον δι& τίν τό»τίί'
•ίς «ύχάριαστ* άηοτολίσμα-
ανιΐ), ήάληΐώ; π.ϊ
ς «ίε;
είς
Λαοϋ
βνται
είναι καβρός- νά
χαί
τεησις όφ»ίΙε Ινα συσ»,!ΐα-
ίωΰ$ * αί νά ο'αγθ !
όμα ενιαίον χλΙ
ΕΓνβι άΧηϋς δή ό
χν
βν ,
δ%μι·ν$γί*.ν επισημον 1/
Ζύ
π'Ί«»'ίδ>·Γ>;ι οί
τ«ρί1?ο»'η·; πά-
χαγνωοίξοντες τάς πζ$ιο:α
Ο ΛΟΓΟΙ
ιθί ΕΜΠΕΡΤ
Μετά την εκλογήν τ·ι>
έν τη Έί'νοσονελβύαβ ι ι
ττΊςΊβϊμάρϊιϊ ( διά γήφωί
37β «ατά 277 ) ο έΉλβγβ ίί
ή3-
»·§; οέν
1»ιά;
'ΑλΙ'
μένον ν
νεί
->ότι 6βξμ
ία?5*». Καί ίΤ«!>ί τη
Διότι ή ΚΊ·βέρν»σις «Ζνετ. ά
ύπύ τα ς αημ$^ινάς
αεριατέσεις νά έηιχειρηατ}
τ'αιοντο τί διό« Λά«τα τοιαύ¬
τη άπόπει^α &ά Ιαήμαινε τε
Χ&ίαν άνατροπήχ τον κοΧιτζύ
ματος χαι θά ΜατεεΙ«ί«νυε τα
•τβισ πρό; Εγκαθίδρυσιν ά/χ ο
Λκτϊτορίας, δ*ά
)ούίβμία Φ·ά ήδά-
νατβ ν ά *φίοπ#β^ δι*2»ο?νθ-
βία ααοεΧ0Όύϊής ήδψίκδ ποΙ
Χοϋ ιηι δξύν^τος τή; έαω:ε·
Δημοκρατίας; κ. "
κροέ|η ι ίς
«. ,Η δχκληπς-, την 6—!
ποί μοί β,κηϋίόνΛτ* σίτμί
ρβν εΓνβ δΓΪ εμέ δχχλησι'ς
κα·ήκοντας. "Αττοδβχ·μ·*
αό άζίι,βμ·, έν τχ) π*ιτβιθή-
σβ ι, ίτι ·ήμ«ρθν εΓπερ
Λ·τέ δκα·τ·ς Γ*ρμανός ό |
φβίλβι νά έ*Χ&λ?ί τό κε»-
βήκόν τού έν τη θέν*β ι · ίς
ήν έτάχθη. 9ε^'ρι3"*μαυτον
άντιιτρόσωκον δλο^λίίρον
ταθ Γεριιανικοϋ 'Ιβνους^
καί Οόβχί άρχ·ηγό*ν Λ*δμμα
το: . Ο,5.·ογ£5έν1%·ουτο ις
δβών καί νυψϊι&ς δβν βύ-
ραν τδν σοσιάλ ιστικών ί
ναι*αι. νά άταβνηβώ φύτ*
την χαταγωγήν μο· οΰτ*
τάς πβκο ιθήσβ ις μου
Έμπ ·. στβυθέντβϊ: ε.ςέ
μέ τόΰίτ ι εττον Αζ ίωματο··
έλβυί»έροόΡ8ρ-)ν» ικοδ Κ·ά
τ©ος. άνβγνωρ ίσατε την
μεγ ί στην σποοθβατηταΎών
έργατικΛί)τ»-άζεα>ν ε ίςτττν
επ ίλυβι ί των προ^λημΑ-
των τοδ μέλλοντας της Γ^
ρμανίας. ·υόκληρος ή αί
κονβμιχή ημών άνά?ττϋζ ις
έζηρτήβη μβχ-ρ ι σή>*-Βρ·ν
έκ των προνοαίβ>ν τής γενή
σεως. "Ηδη ό Γερνιαν ιχός"
λαός κατήργηββ τα προνό-
μο ια ταυτα έν ττ; *ολ ιτ ι-
κΓ] Φφθίρα χαί διαρκώς ή
μετα^ολή αύτη έκέκτβ ι νέ
τα ι χά ί β ίς την ΚΘ ινωνι-
χήν ζωήν. Συγχρόνως θά,
Ματαβάλλω,ίίβν τΐίϊσαν δυ¬
νατήν άν9 ρωπ ίνην προσπά.
θείαν . Γναέ·αρμόσι»μεν
την ίίότητα βι' δλους*
καί δπΜς δλοι φέρωσι τα
αότά βάρη.
. Ήέλεύθβρία δύναται
μόνον νά λάίρ σχήμα καί
-μορφήν, οταν άναπτύσση
ται ύιτό δννομον τάζ ι ν τα
' νά την προστατβό'ωμβν δ-
τγο» ύίϊάρχβ ι χά ί νά τήνάν ι
δρύομβν όιΐού χατβλύ&π
ε ίνα ι τα «ρώΤβνέπ ιτακτ ι- '
κίν καθϊΊκθ'ν κάντων δσσι
άγαη&σι την έλβυβεβίαν
φ& αγωνι·θώμδν έναντι
σν ίτάβτϊΐς ΛΤΓοπβ ίρας τβ'ι-
ν·ό'σης νά φέρβ ι την έηι-
κράτη-σΐν- Β ιά τής β ίας ό-
ποβενδήποτεν.αι 3ν προέρ
χβται μ^χρι τής: ύστα/τη?
,ΒΗΜΑ*
ΗΜΒΡΙΙΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΙ επιστολαί χ αί τα χρη-
μητικά έμβάσματα δέον νά
ΔχευΦύνανται π-ρός τόν κ.
Γ.3ΠΩΚ0Ν δικηγόρον
.ροιερτι..
ΑΓΓΛΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
(ΆιϊΌ την π83κήρ*ξιν πού ά-
«Τηύθονιιν τελβτταίω; προ; τού;
Άγγλοκς ίρνάτα; τα *ρίχ σο-
σΐαΐ.σΐικά κόμματ» "ϊτ)ί Αγ¬
γλίας ττού -ά-οτελοθν την αρι¬
στεράν πτέρνιγα τοθ 4:ιστεροΰ
κ·μματο; (Αάμπουρ Πάοτυ)
ΐϊ,βιοαλαμβάνομεν το είή; ενδια¬
φέρον ά«.όσπ*σμα.
Πρό; -ήν έργει-ιχήν τάξιν.
Ό ττολιμος μΕ'.αξΰ' των συμ-
μάχωτ κχί τώτ Κεντρικών1 Δυ¬
νάμει^ ίληξΐ μ£ ενΛ7κοινωνιχΛ
καί τ,ολ'.τικο άναγρασμόν τη*;
Εύρώπης πού ίέν εχει αντίστοι¬
χον σ' άλλαι χρόνια. Τό μέγα έ-
■πχναστατικΌν κ,Ινημα τη; εργ*·
τ4ά; ποιί ξέσποτσε έν πρώτοι; μέ
■την Ρώσικήν επανάστασιν, μετα-
ίίδεται τώρα πρός δυσμά; ίιά
μέσου των Κιντρικών κραϊών
τής Κύρώπης. Αί μοναρχέσ: κ αί
οί μιλιταρίστΐκο'ι δει-.οτΐίΤμοί
τής Γερμανίϊ; λκ'ι τή; Λθττρί-
ας άνιτ?άπΐΤ]αΓαν, τα παλαιά ά-
στικά κάθεσ-ώτα σ.Γ,ν Ολλαν¬
δίαν στήν Δανί* στο Βέλγιον,
σ*ήν Έλβίτία, στήν Σονηδία
καθώ; και άλλας χωρ»; κΛ.ονί-
ζονται άΐϊθ τα Οεμέλια των. ΕΓνε
άδύναΐον νά αμφιβαλλομεν {".ι ή
κίνησις αυτή £έν θχ ί.ι§ηλωθγ)
μεγαλείτερη ή /.αί παρομοία
ατήν Αγγλία.
Τπάρχουν άπΌ τώρα σημεΐν. μι-
«; βαθέίας ζυμώτεως ή όττοί-χ μί-
τεδόθη ή5η σέ Λκθε έργατ χ.ή
πόλι τής χώρκς μας. Ι
Ή έπιοτρορή άΐΐό ".ο μί^ω-
ΐϊον έκατομμυρίων άνδρών. ή ά-
ποίύν θ·»ις στοθς κλάοο·»; των
έπαγγίλμάτΜν πού προήλθε άτΌ
τή διαλύση1 των μεγάλων βιο-
μηχανιών ΐϊολεμικών εΐδών, ή
άνιτιάρκειχ καί άνισότης τώνέτχι·-
ομά^των πο9 δίδονται στοίς ά-
πολ ομένους στρατιώτας καΐ
ν«ύι *ς καθώ; καί στου; γβνεΐς
τΛν νίσων τα παιξίά ·κοτώΟη-
καν !σ·:&ν πόλεμον ή γίνίκή δν-
«9υμ(κ πον γέννήθηκε άπο την
Λίναγκαστική θητεία, άθέμιτα
?πολεμι/.-ά κέρδ.^ καί ή κατάργη¬
σις ιών πολιτι/ών ελευθεριών—
ΐϊνε ".χ. «ϊιΐα πού ίά, όδηγ|}ιουν
ύ ί τόπ» 6 ε μ·.ά 'δύ ·■
ΑΠΟΡΡΓΓ/- ΔΝΆΚΩΧΗΣ ,
Άθην ι 22 (ίδ. τηλ. )
Έν συσκέψει μετά των κοα
μάταιν έν'Βϋΐαάρ ό Προεδοος
τής Γερμανικης Δημοκρατίας
"Εμπερχ εδήλωσεν, οτ» οί τή";
νέοιδριάνκφχήςάπβρρίφθησαν.
ΜΙΚΡΑ^ΤΙ-ΟΝΖΗΤΗΜΑ,
1 Αθήναι ( ίδ. τηλ.) Κχ
τόπ ιν ττΊς τροπΓϊζ; τϊν έλα
ή τηλ.
Τό ΕπίσημονΌ
όογ-νοντής Αγγλία; Γι«ΐ|*ς
ζητεί την ταχβϊον ύγοαφη
ημίν *ήν
μη αονϊρομήν τκν, £
χονιες όπ' όψιν 3 τι αί ου/δρ υ
μαί λώ
σχ.λη κα.άϋβ
Αι κκρΐχρχοθσαι τάζεΐ; χ' έοώ
/.αθώ; κ»Ί παντοθ δπου δέν τας
τικδν κΰμα, τίροαισθανόμενοιΐ
τον ·*ίν?ι»»ον ττού τα; άΐΐέΐλει ήί-
χία-αν -ν* λαμβάνων μέτρα γιά
ν δυνβμωσουν την ίξουσίαν των
κκί νά διαττιρήβουν τχ προνόμι»
τή; τάξεως των. Στήν Αγγλία
ο *υν»στ;ΐσμβς των δύο πολιτι¬
κών τμημάνων τής χαπΐταλισ(:Ί-
χη"; τάξεω,' των γαίοκτημάτω*
ή δποία κάτά τήν' διάρκειαν τοά
πολί·ΐοι> έπε?ωΛε να νική·η
τού; ούί άνταγωνιστά; της ίμτϊί-
ριαλισμούς τόν Γ/ερμχνικον κ%ϊ
τον Αύστριακον. άπεοάσισε τώ-
ΩΡΑ 9Η Μ. Μ.
ΤΟλί'ΓϊΡΟΚΑΣΤΡΟΝ ΕΙΣ
ΑΛΒΑΝΙΑΝ
πεφβσίσθη δηωςτό'Αργο
ρόχαστρον παραχωρη·*ί
,[ς τό *Αλβανιπόν Κρα*
ΤΛ'θΤΕΝ ΠΑΡΕΠΜΦίτΠ
σπισμΌν τη; γιά νλ
§ι«ρκώ;,οτϊο την κυριαρχίαν της
δργανισμού; τοϋ Κράτο'^^ κ·αί
νά /ατωρθώση διά δί«τν)ρήτ^
μέσον αθτοθ την κυριαρχίαν τώ>
σθμφεροντων τη;. Μέ την βοή¬
θειαν τ οί φιλοδόςΌυ νίυοοστιά-
στου 5-ύυη·ς (τοθ Λόϋτζ Τζώρτζ)
άπεςράσισαν νά ξανανεώΐουν το
ινοίΛΐόι» των επί της έξιυσίίς
ταθ Κΐάτ&νι, κ«ϊ μέσον |γ£νικ3ν
έκλογών τάς οποίας έπέβαλαν
στήν -^ώρ»ν τή; στιγμήν δηου δ
λαο; τη; ©ίμώμίνος άτϊΌ έδώκαί
τέσσαρα ετη άποβλαχωμίνος ά
πό τα ψευδη τοθ τύποθ καί έξι.ρ-
εθισμένο; τώρα άπο την χαράν
τή; ειρήνη;, ίϊνί άνΐκανος ν&
σταθμίσγ) την ήλεεινοτητα τή
καταστάσεως τού.
Ά-ίήναι (ί«5. τη )
Ό άηόπειραθείς νά δολοφο-
νιιση τόν Γάλλον ^ωθυπουρ-
γοά Κλζμαναώ' Κσττέν ΛΛ$ΐπ6
θ νά δικασθή είς τό _τ.£α-
ΓΕΜΚΛΙ Λ1ΜΜ/.Ι
Αθήναι (Ά. τηλ.) ·
"Ε ν ι: ι: α τΛς πα?>ατ«ινι>.
ιΐενπ'; καταΙτάίίεων αί ά-
περγίαΐ των έογατών γεν,-
κεΐΓθνται «ί; αΛα τα Κ(»άτι·.
ΛΙΑΝ^ΠΗ ΕΡΓΑ2ΐίίΝ Ε-
ΘΝΟΣΤΝΕΛΕΥ-ΕΩ-
'Λθήναι ( ίδ. τηλ) 'Β
Γβρμανική 4?νοσυνέλε»-
·?»,ις δνεκατπς νέαςτροπής;
"τό)ν κρ*γμάτων δΐέκο^β
τάς εργασίας της.
νά φύγουν άιοτήν ϊτρατο^
Λογησιν. Είναι βέβαιον υι "·
τβλβυταϊαιέπ.τνχίαιτών ΜποΑ
σββίχων βίς ίδ βόρειον μέτω-
όφείλονται κυρίως ΐίίς την οε-
ξιάν διοίκησιν τοΰ έρν^ροβ .
σταυροΰ. Έν τούτοις τουτο Ι
ε5έν σημαίνε», δτι 21 ά|ιωμα»ι ι
Π^οτιμάχε
Διά.
«οί ούτοι εΓνβ μφ
'Δ.ναγ»άζονται δέ νά πα|αμ;ί
νούν βίς τόν Μ:τολσ«βι*ι*υτ
όν διότι οί /ΐΛθλσεβϊκο.
ϋν ώς 6μοίοο*ς τάς γν-
α ίέκνα κβί τάς βδελ
φνάςτων.
ΣΛ2
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΛΝ ΜΠΟΛΧΕ
Β1ΚΩΝ
Ό άνζάτιοΐίςιϊής ιοϋ (Έ-
ωΦινοϋ Ταγυίρόμου» έν 'λρ-
χειγγέλα) τηλεγραφ$Τ,
ότι τό Μπολσεβίχόν βτράτβυ-
μα κατέστη 4π· τινος Ισχ^ρώ
τβρον τ&όΌν ύ«ό Ιποψιν ποιοΰ
δαον καί υπό άποψιν άριθ/ιοϋ
«τοιτεπβία τής άναγ*ασχικης
σ $ο.χολογίας πολΑδ>»· ίκαν·ν
«ξιοβμαηκ&ν ;ο€ϊ
στρατόν οί δποίοι ήτο
ΤΗΝ ΜΕΓΑ ΛΕΙΤΚ-ΡΑΙ ΤΩΝ
ΕΑΛΗ ΝΙΚΩΝ
ΙΙΦΑΛΙΙΤ1ΚΟ.Ν ΕΤΑΙΡ1ΩΝ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΝΩΝΤΜΟΣ ΚΤΛΙΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΗ ΔΙΑ ΒΑΣ. ΛΙΛΤΑΓΜΑΤΟΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ
ΚΑΤΑΒΑΗΘΕΝΤΑ
δρΛχ. § οοο οο·
ΚΥΦΑΚΤΑΚΙΙ-ΚΙλΟΓΕΜΗΤΟΙ
κης Κν»βε(?νήσβ(θ; "Εμπδρτ. π β
ριαδίύει είς τάς χώ#ας τ*τ ού·
δετέρών ίΓρατΑν.
2ΤΛΑΓΚΗ ΑΝΤΙΠΡΑΞ/Σ-
Α#τ)ν«* 21 (ίδ. τηλ )
Κατ' «σ^αλιΐς πληροφοβί-
ας ή '/ταλική Κυβέρνησιι αν-
ταάσσεται «ίς Λαραχ*·ρήσ«5
πρός την Έλ?.άδα.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΜΛΤΙΌΜ
Έλαιει |·
«ο
ων ^ιετα^οοών Άόι^άλειαι
γεωογικών ηροΐοντωνΐί· λ.
Γ ΕΝ1 ΚθΓ Α^τΓΐΓΡΟΣΩΠΟΙ ΕΝ
ΑΡΕθΥΜΝΙΐ'
Τιμαί χονβοίκ^ς κε»λ*/·Γ·»ς ^
> » β. 41
Μέγεθος Γραμματοσειράς