90460 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Έξάμηνος
Τςίμηνος
5ρ«χ, **
ΓΡΙΦΕΙΙ1 ΚΑΙ ΤΤΛ1ΓΡΑΦΕΙΑ 8411 ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΗΑΡ8ΕΗΑΓΙΓΕΙ0Υ)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΐ: Ν. ΚΑΦΦΑΤΦΖ
Αί
κ λ >ν»«·ν ·»"»·*,
Δικ ϊ»|(ΛΛ».βύσ»'.ς ϊβΐ' ί
ί«ι·ίτ«ρ«
—ε¬
9Μ9ΤΜΜΜ 'Βαηέζα 27ε>«*·|
1919
Έ**· είναι
Ι«ι ή
τν_ Απβραί
, ύιβ «ήν χ«
^ ^γ ν^ς χ·ι-
ν·βον1·ντι*ης
λομ^ν να
τίολίιενμα ηλϊ
ή ύ«ή€ χω
λαίνει άϊιο&ρινήτωξ, ηλ&'
δ στερουμένου έτιώζ τού
•«ι-τί^ου τούεον συνΐελβστοο
Διότι άντι,ΐε)λίί««σΐ{ έν τή
πραγμα.ίκότηπ, δέν ύφίστα
χ«ι ο^μεςον έν 'ΜΙλά&ί, οΰ-
τβ εν*ό$ τη» Βονίής, οΰτ» /μ
7λ δύναται ν"
Χος
η
τ) ί>ιέφη-
Λαο£> «) διίοΊα
πρός τ·|ν πολιιικη» τή;
Κν/>βρνήσ·>«ις κειί απ^δοκι-
μάζονσΛ ιός μ«ί»>33συ; τής
διοι«ησ£εβς αΦιής ένδομύ-
οί
τάς χβΐοειΐ ηαί
νιόμα Μοληδνζ^ί των άναβε
*εβ»ν φϊινονιαί
ι μι
έν-
νά
4·κτι*/ότητ·ς καί νά
»ισ« τη ν δγμοΰίαν γνώμην
ϊλ' τ*ξ ;,·ατβατάσίΛ;, έλ*γ-
χεον τουλάχιστον τ»
τής
ής τα «Ιιάγο-
•β ό^γεινο1.αηλαγ^ένα παν-
ίί /βαθ¬
μόν ί&νμίζονχα
αύ§Λς •ντοχώς.
την Ματα0ταην ταύ¬
νετβι β*·βαίο*{
ό
καί
Διόπ καθ* ώ; ήηρώνη διά
των όζγάνωγ της
νά Ηαταηί%υ λ5.0αν
σιν άντιΰέχου ήρόβ αυτήν
γνώα»« ού ρόνον «ατεί την
εποχήν χής οξύτητος τής έ;ώ
τερικής κτίσεως—δτε Φάήδύ
νατο νά θεωρΓ/θζ όπαονδήπο
Ιιχαιολονηρέν·; τοιαύτη αΰ-
στηρότβς—άλλά χιίρετ* αν-
τ^ν ότβ ουδείς 4πε>λντε·( λό·
γ·ς ήδίνατο νά τήνδιχαιολο-
, οϋχω κλϊ οί άντιββνι-
πολιτευταί
καί
τε; τό
σα*· βϊχΛ
νάριεης ααΐ β ν* θεσ α ν τας έλ
1 «*ί4ας των βίς την ΦεΙαν Πρό
νοιαν,
λ? ν' άν*Αάβ$ τό ί$γον τής
εΛΐκρίσεως τ*6ν κνβερνηπ-
χύν πρείξίωνκαί τοΰ έλεγχον
των ίργ»ν τΛν δργάνων των
λργομένων φιλ«Χβνθέ|είν,
ΰποδ·λοΰν«8ς οϋιω ότι ί-
παυσαν ένε)ιαφ»ερό.»ε;νοι διά
τόν τόβον από τή|
«αθ, ^ν (ι
μα, δία των
νόταν Ανέλαβε τι)ν
νφσιν τής χώρας *αΙ
θ« βίς την Τ
Ό κ. ΒϊΥΐζέλος καί άπό τ«Ι
βήμαχος τήςΒουληςκαίδιά τ*ν
προσκβιμένων αύτφ άθηναικων
εφημερίδων διεκήρνζεν έπανει
λη/»μένως αόν ... σεβασμόν
τού πρός τάς ϊλενθτρίας τψΰ
χύΛου διιλάσα; δτι ήναγκά-
νά θέση περιορισμούς εί;
τάς Βημοσιογρα^ικάς συ^ητή-
σεΐί επί ζητημάτίβν άναγομέ-
Ύβν βίς την εσωτερικήν πο¬
λιτικήν τοΰ καί τούτου
δπβος μή Λβρεμβάλΐων-
τΛ έμπόδια είς τ8 έργον ^^5
ΙΓυβερ νησ$α>ς άλλ' ετόνισεν δτι
δέν εΐχε ούδεμίβν πρόθεσιν νει
ηεριορίσ]] τα δικαιώματα ι ών
ίφημερίδατ- «αί)' δσον άφορα
των ελβγχον τή* ρτοτερικήί
πολιτικάς τής Ι·*Γ'"# ήσ»ως
καί των Λράξϊωτ χ& ι όβγά-
των αύτ*ς.
Τόν κανόνα τοΰτον τόν ύ»'
αύτοβ το# ά^χη/θ/ τ·ΰ κόμ-
ρ,ατος των λ«γομέγα»ν φΐλβ-
«ολού&ησβ κατά γράμμα τ
«βή,ρα» *ίπο «ής εκδόσεως «ύ
χοθ, έ·1πί·ταν ·!ν τ^ άπλό"ιΤ|τ»
της καρδίας τοϋ δτ,ι καί τα όρ-
γαν« τοΰ κόμματος τούτου θβ
ουνεμοριροΰντοιτρός αυτόν καί
ΰΆ εΐήρουν έν τω ζβτήκητι
τούτφ τακτικήν σύμφωνον
πρός τοΰ άρχηγοΰ τοον τάς
πομπ'οδώς διακη^υχθβίσα; χν
τιλήψεις,
' Αλλ' *π«τή Θη μέν εν τού χφ
οΐΗΐθΑς, Α,ησμονήσαντ&ς ότι
οί ·»Λ«ϊστοι των όπαδβον τοΰ
βενιζβλικοφ χόμματος καί ή
πλειονότης «ών όργάνων αύ-
τοΰ ·νν·η,θίταντ(ΐ νάτρώγω-
σ*ν άνβνο/.ΐήτοος1 δσα Ικαεττος
δύναται περισσόσερα έκ τοβ
δημοσίου προυπολογιαμοϋ, έκ
λαμβάνσ»σιν «Ιντα δημοβαο-
γραφικόν ελβγχον. ώς πβο·«
ί>«ά#»ιαν τείνουσαν τα ταράξη
την μακααίαν των στομάχων
των γαλήνη*, η*ας «πατρός τε
καί μητρός καί τ&ν άλλων
ττρογόνωγ άΛαντων #·μνόκ-
Ι Έν τούτοις ήμΐϊς μ% δυνά-
,ιιενοι τα ουμμ··φωθωμεν
κρός τάς ΆΑηπασαδικάς ταύ¬
τας Λνπλήψεις των οΰτο σχε
πτορένεον
έξ Αλΐου τα τού$
!
ρς ί Ικα-
σ*ον 4ξ οότών δύο ή/κκχΐ π·-
ρισ^οτέραί άκόμη σιαγύβνας,
ΐα δύνβννβι νά «ρώγωσι ά-
κόμη , χερισσότερα βίς βάρος
τοΰ άτΌχοϋς τούτο» λαοΰ θά
έξακολουθήσω/ιεν απαρεγκλί¬
τως ηην Λορβίαν μας ταύτη^
»ήν όπ·1αν είνε αδύνατον ι νά
μή έχιδοκιμάζη καί αύτη ·ή ύ-
γιής μβρίς ίόϊ βζΐ
Μυμμανος.
! ΕΞΩΤΕΡι" ΕΙ&Η1ΕΙΣ
Τό «Ματέν » των Παρισίων
είς ενα τβλενταϊοφύλλο τού
γραφβι δτι διαρκώς υ.6-
ταβάλίΐα. ή Γερ^ανιπή πολιτι
κή. «Ένίοτε», γράφβι, «χωρβί
μέχρις άλαζονίας. ώς φερ' εΐ-
πεϊν είς τό ζήτημα των Πολ»
, των οποίων διά πολλαί ν
εμΐΓθδϊζη τόν άνβφοδια
συιόν. Άφοϋ κατήνΐησ^ νιέ
αρνήται στβύς άντιπροιΐώποϊίς
τής Συμαχιχϊ|ς Έπιτβοκής τή;
'Ανβκωχ|ς είς, Α 2*6, ηο9 ε¬
πρόκειτο νά>-τ.άνε «το -'έ.ρσλϊ-
νο νά καταγράψη' δλας τάς Ιδιο
ντησίας τΛν Συμάχων. «ίδποΐ
αι εΐχογ έπιταχδ^, ΌΧέλ
μάλιστα εδήλωσεν δτι
νά βγ^ άπό τό μυαλβ τδν
μμάχων ή Ιδβα ο
α θά π!ηρώ«τ] •
Όλα Μ αύτίΖ χά ,
τα προδίδοθν την νεκφα:'άστα
βιν τής χαλαιδ.; Αρμβνιας; *
,ΙΙρασύτη; δέ αύτη πρεπβι
νά άποδοθ^βίς την
#αν βίί τό Ββρολΐνβν
δτι ·οβ«ραίδιαφ«»ίαιφ
ται ηναξύ τ&τ Συ|»μβχων».
Κς μίεΐν'άΛό
■*.*%
ΒΗνίΑ*
ΒΕΜΑ>
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΊΣ
ΛΙ επιστολαί κ αί τα χρη-
μ*χιηά έρβάομανα &βον νά
Δκαν&ύιωνχαι π^βς νέ>ν κ.
Γ.ΙΠΩΚΟΙί
γχ»,ν κατόπιν 4κβρκ>τή·β-
ως πού έκαμεν όΓουΐζ την
ΙΓυίίΙερνησΐν πευί των μέ¬
τρον ποό ελ*ββ δ ιά νΑ ά-
» την Αγγλίαν νά.
τάς απ·ζγ«ρέυσβ ις π·4
εχει βίς τό έλεοβερθν'έμ
πόριον. Είς τάς εναντίον
τ«)ϊ Αγγλίας έπιθ,έσβις
έλ»|3βν ,μέρο.ϊ κα ί τα δυο
κόμμε,τα, *0 άνταποκρι-
τής τού «ΠρωϊνοΟ Ταχυ-
δρόμοο» τοθ λονδίνον κα
ταγ.γέλει τόν γβρουσιβ.
στήνΓοοίζώς έδιαφερό-
μενον β ίς την β ιομηχαίαν
τής ύποδηματοπο ι ΐυς ττΊς
Μασαχοσέώης χαΐ θέλβ ι να
ρ0©Ον ·ί "Αγγλικαί άπαγο
ρέυσβις διά, νά. κατανιλΒ-
ο"Θγ) ή'Αγγλική άγορά άπό
φθηνβ> ' Αμβροκανΐκά υπο¬
δήματα, των οποίων ύπά-
ρχουν ήβγάλα άποθέματ*
είς τήν'Αμερΐκήν έτοιμα
δί' εξαγωγήν κρ ί »ΐά πώ-
ιν δσα-δσα.
Μεταζό άλλων ό καταγα-
νβ,κτησμένος εναντίον
τής Άγγλί*ς Γουίζ ε ΐπε
καί αύτά.
«*βλθε πλέον καιρός
ή'Αμβρ ική πρόπε ι νά -άρ-
χϊση νϊ φρτ?ντί2η γ'.ά της
δικές της τής δαυλβιές
καί νά προστρτβύη τό Ιδ ι-
χόν της τό έμκόρ ιον>.
"Αλλος γβρουσιαστής ά-
πότό'Ιλλινο* ώμιλησβν
άκόμη ηλβον βιαίως κατά
τής Αγγλίας, τονίσας τό
ίτι αυταί αί άκαγο?βύοει>
τής Αγγλίας ·τρέφοτ«.
κορίίβς κατά τής 'Αμρ.ο ι
ΘΛΝΑΊΟΐ ΕΚ ΊΓΦΟΪ'
ΛΟΓιμπ ( ίδ.τηλ. )
Εν ι ηιΜσίΐς έηιδη^ιχκίιι; λ ό
οου έξανθπιιατικοΓ» τ
τιΰ Δικονου,ικον Δ.χηίο'ν Κων¬
στ. ΒασιλΓ^ου κηί ό ρ
Ένι Γ. Σκου?νθΐ}δΐΊς.
•ιής' 6ποο χατασιι»υά?'ο
ντα ι τάάπαγορευομενα β ι
ομηχανήματα, 6ά άναγκα-
οθοΰμ», 6 ΤίΤ8, νά λάβωμεν
καί Λμΐϊς έκΐικητικά μέ-
τρα. Αιότιαί άπαγορεό-
σεις ε. ίναι μετνμφι«σμέ-
νον σόστίίμα, Καί κατέλη-
ζ«ν ό ?ήτ»ρ ούτω.
*ΛΑς προσέ^υ ή Αγγλ ία
μην τύχη καί άφνπν - , τό
παλα ιό-ν πνεύμα τού ' ί 12
(2. 4, , Ήτοι πάλης; 'Δ-
ΑΜΕΙΊΚΛΝΙΚ'02- "
ΚΓΤθν_Χ-ΑΙΐη"ίΊ
ΝΩΝΙ2 ΤΩΝ Ε0Ν-Ν
ΆϋΓιναι ( ίδ. -ηλ )
ρΟ^,· ό . πκμικαλ'η ΰς^
τι>ϋ "νέό'>
τΰπος
τιις ι.ο«ν(ονιας των ί· —
ηατά τό όπυϊον Λτεα,υγι.ΐ
ται' τ"υ δογ{ια τού
Μονοόε,
οίέκτός τ^ς *ό/.κως '
μνης συνδρομηταί ιοϋ « Βή~
μανοζ ■» δΛίας έύύρεστηΰύ-
βι καί άτΐοαζίίΐούαιν ημίν ιήν
ον αοΡορο(>ήν »ον, ΐ-
χ
μοί •.ν
ικήςεναντίον τής Αγ
γλ,ίας).
Τώρα ·εωρεϋται ώς λά-
βος, κ»·' ά γράφβ ι ό έκ
Παρισίων αντβποχριτής
τοϋ « ΠρωϊνούΤ|βχυ&·όμου
τό δ τ ι όέν προεκλήθησαν
βίς την Σονδιάσκβ^ ιν άν
τιπρόσβοπο ι της 6γ ιαίνοό
σής: Ρωσσκκηςς μερίδος
καί ίδίωςτών Ρωσσικών
| ανεξαρτήτου ν Κρατών. Δι
1 ά, τΛς αρνήσεως της αύ—
| της ή Συνο ιάσηεκ ις' βά
Λροχαλέση, λένβ οί ένδι
αφβρόμβν·ΐ κόχλοΐ, μίαν
4£έγ3Ρσιν· ποό βά. κάνη
ορύψαλα τό βοθραστον άρ
χΐτβκτόνημα ■χΡ,ς Κοίνο¬
ν ι άς των βθνών.Διακεκρ ι
μ/,νος Ρώάσος οιπλωμάτης
8 ιπεν «Ήι'ωσσία ποτέ δέν
β ' συγχωρήση ε Ις τοίς Σνμ
μΊχους τό πώς τούς μβ-
-ϊχε ιρ ισθήκαίε είς Ιοΰς
Π '-ρ ισίου'ς».
αριθ/»·
2698 όιαταγής *ή; Γ*ν. Δι-
γνωρίζομεν βτί ή
τοϋλφΐαοϋ είς όραχ. 2 τής
λιανικώς καί 2,10 τής πο¬
λυτελείας (ηα^ολίνας) χ·τ-
δρικώς δο. 2,80 Λιανικώς ί(>
3 κατ' οκά"»». 'ίΡλαττο^ε^οί/ς
έχιοης ής τίρης τοϋ οίτον
άπ' αϋςιον 6 α7»τ;ς #ά ηωλΐί-
ΤΛΐίξα%. 1,16 κατ' ύχάτ.
(Έκ τοθ γρβςβιβτ τϊ.ς
'Βν τώ φφ
τοϋκ ΝΐΗοΙά+ν Τζανκρρ
ά ενδυμασίαι άντϊ

(
?κ ΕεροΛίνου
Ι Ι (ίδ. τηλ.) .
Τί/?.εγραφι-
Ρΐλν,ρο^οηία; δ ^
ότι ό ηςωΰνποναγύς χΐ[ς ί(^^ ραι
μυνίκης Δημοκρατίας ^αΐτμάν
παραίτησιν.
ημ
τικος τΰιγσς έΛ'-τίίτβται όσημ
£ Μόϊ
ΚατΑ
ΕΝΤΑΣΙ: ΕΞΑΝβΗΜΑΤΙ- έν
Κ Οϊ ΤΪΦΟΤ τοΰ :
άνβστάληη '
Μ: Μ.
ΠΕ^/ΟΔΕΙΑ ΓΜΠΓΡΤ
'Αθ^νβ* 21 (ίδ. τηλ.)
Ό κρύ&δρος. 7,ς ΧΛρμανι-
ου·
δετέρων
Π(>ο*ψάτε
Γ12Ν
Διά τ»)ν ασφάλειαν
ΣΑΣ
ΑΣΦλΛΙΠΙΚΟ^Ν ΙΤΑ1ΡΙΟΝ
ί ΓΕΝ1ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
_^ ΤΗΣΪ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
Μ1 ΔΙΑ ΒΑΣ. Λ1ΛΤΑΓΜΛΤΟΣ
Κ1-ΦΑΛΑΙΑ ΟΛΟΣΧΕΡίίΣ
ΚΑΤΑΒΛΠΘΕΝΤΑ
600 ΟΟΟ 9
ΖΓΑΑΠ Η ΑΜΙΠΡΑΞίϊ-
Α#ήναι 21-1δ. τηλ.)
Κατ' Ααηαλΐίϊζ π?>.ηροαροβί.
άς ή "/ταλιχι| Κυβέρνησιν; άν-
τιτάσσεται είς ηαραχβρήπβις
πρός την Έλλάδα.
ΕΚΠΟΡΙΚ ΌΝ ΔΕ Α Π ΟΝ
Έλαι« κατ'
Τιμαί χονορικής π*»λήοεως ))
Βελβνίδι* > )» Μ. 41
* » Ο.#|
ό
ών
γειοργικών τ.
ΤΤΝΐΚθΡ
|ΡΕΘΓΜΝΗ
. 5..
ΕΝ
νόν
3
Ρ0
0
Μέγεθος Γραμματοσειράς