90457 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

20/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:

_ϊ «τ.νβεεμαί εΐνεξειι^ετεο' π»·-
ΓΡΑ#€ΙΙΙ ΙλΙ ΤΥΜΓΡΑΦΙΙΙ ΙΙΟΣ ΜΊΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΗΑΡ8ΕΝΑΓΙΓΕΙΒΥ)
αι«υ·τντΜχ ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ

«V
τώ
4τι έν
Ιοψτ·. ή
(ύ μέΧ
ν
η /?·υλην
ή βϊίηαίς αυτή ~οό# την ό-
«ο''*ν «|αβΖς· 2ίν ύΐοβί·«·ν «εκί
«νίεπΐΓ βΐ» «ι
ά>έσ«>; τό έράχτι-
«ην ·*ν*ι
ν ά κα?έ4·
Καί
«V
ν ά
ετ
άηο,νβη
ψηφο
Τ—
.ι» «αί
καί ά-
«ίς
ιταν τής χωρ ιζ
«όν
ςβι τη» καιτ^γορίβν τής
δνσμβνεία$
**αί «ής έξνβ$ύ58ως κβτά
»ης Κνβ*$νήβζ®ς;
'Βφ' 6 α ο ν οίαδήποι» βνγ
ε
ώ;όί»μαίνονσα βνοβοδόμη-
Οίνκαχά «ο0 καθβστώϊοβ οί
δ δι*/·οσιογρεα>θΐ οί'ΐινες »ολ-
μώσιν όχι νάέπΐκρίνωσιν αί
λά νά
β£ %όμμα·
τ»ςΛχ)λΧαμβί ^ια κα Λάρα
αέμτνοντ^ι α·; ι ο £τρατοΟικΐϊ
όν
τη ε|α«ολ9» )ο' έφ' δσον τα
δργανα τοί βε·π£ελι»ο0 κόμ
μχχος, έ* άγνοία βεβαίως
ηάνιοτκ τής Κνβε^νήαιως
νά τρο,βο«ρα
η όσον
η έΐεν&ερΐα τοΰ τύηαν δέν
άτζΦΗαΰΊσταταί «τ/Ιήρης καί
^κ «ου ιτύματος των άντφε-
ίτολιτε«/τ3ν ύέν ά
φαιρβϊται ό γλωσαοδέτης νο-
μΐζομεν δχι αί ενβργηθησόμε
ναι »5λο τοιούτους β ελ
{
έκΐογικήν κωμωδίαν είς «ην -
δχοϊαν άνα^φίθβητήτυα ήάν
θά έ'χ»; την θε-
τής άλώπεχος—κατά η
—είς τό παζάςι.
η
κ«ί
τ_ν
Είς τόπροηγούμβνον φύλλον
τής έφημβρίδος ημών έδημοσι-
( «ύσβμεν έγγραφον «ου κ. νο-
I
μάρκον Ί'εθύμνης διά τοΰ δ- ι
ποίου8ιαψεύδ·ι, ουτοςηΰψωσις
τής τιμής τί]; δρύζης όφείλετα»
τοΰ
προσθέτδΐ, ότι ή επιτραπή
μορφονμένη πρό; διαταγήν τής
Γεν. Διοικήσεως Κρήτης, καί
συνυπολογίζουσα «ά δξ,οδα έκ
λεπτών 16 κατ' οκάν πωλεϊ αύ
την είς τούς παντοπώλας πρός
δραχμάς 2.90 εκάστην οκάν.
Αλλ' όντος γνωστοΰ, δτι ό
«οσμάκης άγοράζει παρά των
παντοπωλών την δρνζαν πρός
δρανμάς 3 ποβ έγκειται τό ψευ-
δές καί άνυπόστατον τοΰ γεγο-
νότος, όπερ ήμ«ΐς έγράι|ιαμεν
ένπροκβιμενω; Άλλά την Γεν.
ΑιοΙχησιν ΙΓρήτης, ής ίτροΓστα-
ται είτνήρ έζαιρετική ς χρηστότη
ς·ς' ίκανότητος καί μορφώσε-
ω,-,ούδόλιτις βαρύνει ήεκδοσις
τής Ατ' ίριθμ. 1547 σχκτικί|ς
διαταγής Αυτής, άλλά την εΐ-
σηγηθεϊσαν σαρ' Αύτ^ την έκ¬
δοσιν τής είρημένης διαταγής,
Επιτροπήν νών τροφμ
Ούσιαστκίϊ); άραδέν
χθη ή διάψευσις των ύφ*ημών
επί τοΰ θέματος τούτου γραφεν
των, Επιτευχθή δμως ά'λλο «ι,
δπερ αποτελεί τόν .ληθή σκο -
ιτόν δι'δν τό έγγραφον έκεΐνο
εγένετο ή έξύβρισις ήμ»Βν, διό¬
τι ΡΛαίθα άντιβενιζβϊικοί, διό¬
τι δηθεν οΰτε ημείς, υΰτβ σί
άδελφθί καί συγχενεϊς ημών ε¬
πολεμήσαμεν κατάτούς*νδόξους
πολέιιοος τού 1912, 1913 καί
τόν τβλευταιον τοιοΰταν Οπερ
τού μεγαλείου τής ,Ελ^ηνικής
πατρίδος κα«' ά"ν«ίθεσιν πρός
τούςύβρΐσαντας ημάς, τούς άίελ
φους καί συγγενεΐβ. αυτών, οΐ¬
τινες βεβαία επολέμησαν!
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
-ΓΑΡ! ΑΓΡ0ΦΤΑΑΚΩΝ
Καλά &ά ?*ανε 6 κ. Αρχη
γος «ής άγροφυ4α«ής αν*ί τοΰ
έπιίόματος κο% χο9 χορηγβΐ ό
Νβόαος νά δίδκ είς τάς οίκο-
γβνείας χώτ αγροφυλάκον,νά
βάζ^ 'ένα ύπηρέτην.στόν θ
νει νά τΛν «άντ/ τάς
. "Βνβκο τοχαίβο
γβαφικο· κωλύματος *έν
• ζεδόβηπροχβές; χειίχθές
τό φύλλον.
διό«ι
τάς
τ&ν, καί αί περιουσίαι νών
δνστυχών γεωργέον μβνουν ά-
δόσποτοι β2« «ό ελβος τοΰ Θεοϋ
ΕίςΓβρακάρι 'Αμϊρία^ τογ-
χάνΛ «όνιιος αγροφύλαξ ΐΐέ-
«ρος Φιντίκης. δστις »αθημ«-
ρινώςκάνη την εργασίαν «6#
ίσχυριζόμενοςό-ίί ϊΐται «Ισπρά
κτωρτοΰΔήμουΕίςβύτίίν ϊέτόνν
ίδιοτ αγ}θφύ1οκα δτυχενά χά,
μονι την «άραχρρησιν, διατί
δέν περι φίψΐ,-ίαι καί άπ αντ^ ώς
εξής « Εγώ δέν ?χβ ηϊριφίρει
αν καί Ιά"ψ έςεΐ^σητε ίΤμοι καί
άγρόμισθος» Κδκιοςάίλος δέ
οννάίελφός Νικόΐ. Μ. Κρκον
τάκις ήναγκάβ!^) κ«ί χά άνέ-
αύιά εγγράφίβς στόν κ.
καί Αγρονόμον 'Α-
μα^ίου «αί ό μέν Κραου^άκις'
άπβΧύί>η άμέσβς', 6 οέ Φιντί- '
Αβξ είς βάρος τΛν δν·τυχών
Γ. Γ.
Καί τηΑεγραφβΓ έκ ό τα Πά
ρίσια δκο» διατρίβει Λ
κόρ 'Ανδρέ&ς κ·λιγ·«ιφί
γιά να μΐς κ«ί#υ ότι α
ζάνβι τό γόητροντ·ΰκ.Β*
νιίέλου. Ήχροχβ,γάννα
τόν Ρ«[3··ιοΰμβνδτι β Ινα ι
ματαί*. Ό Λαός ·έλβ ι να
Γ·η τί «ά εχβ ι ή Ίλλά,ς;
& ί*ς: Ινβ.
βίς Ρωσσίαν. 'Ακό
• ά κ· ίντ» εάν τό ά"·π.ρο τού
ήμπορβϊνά εϋναιΒβνιζβ-
κόν ή μή δλατά. &λα. βίνβ
λόγι* κ*ί μ'όνον λόγια.

ΒΗΜΑ»
ΧίΙ» & ■
Λ. 2£ '~' ·ΤΆ ϊ
ΑΙ .&> -
ματαηά ~
. ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
α' καί τα χ^η-
ΗΜΕΡΑΙ
Γ.
Ο ΧΟΐνΧ ΤΟΎ _ Α0ΒΑ.ΓΟΓ
Ιάββ&όψ έ
3!νΧΚ6γονχώ
* ■)
μα,
οΐηη.
ΕΓίί
βα)
άϋχματον ζήλον μβ^' ου
η «ό Π$ο*δζΐ'ίον χον
δέ λίαν
"Αθήναι 18 ((6. τηλ.) }
Κεπτά τηλβγ·αφικ4ς έκ |
Πα-ρ^ινίων -πληροφορίας
ίή ·ά ύΛ 4
•τα,'Τό σν»μ»οόλιον των
Λ,έκα · (δοποίησε τάς 4πΐ
τροπάς τΐ*ις ΔιασΜέ|»ωςπα
ρακαλοβν δπιβ; έηιβπϋύσω
• ι τάς εργασίας των ύπ·
ι έντός τής έΡδο
μάβοξ τάς σχετικάς έκ·έ
• ·ις.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ
Αθήναι 18 (,{ρ. Ί.ηλ.(
ίτε Ηχισαν νά ΐΐναχω
οί χο^ενϊαΐ άβοχοαίζο
χωρ
Ι &8βπ0ΐνίδ(ον*εγϋν ^βυ-
ί) %ρ «αί
τα ;ιαραΐ'·7ΐ«,£>
τα»»ν θέμα «οσύνο,Ιον
ά
Γήν Κυ$χικΎψ χά Προεδρείον
χον Σύλλογον δίένεψε
άρνίααΐς
ρ
καίέχορήγησε καί μβοικό χαρ
ρήγη μ χ
βΐς ΐού; ^νατνχεϊς αύ
τούς άν&ςώαονς.
Είναι 5|ιο? ο
- ι
40 ;ί
οί
κ«τά
μόν
«ινυιών αί
τ·να&έ*αν έκ
των
αί
ΑδβΧ^αΙ
^^ηρ
ων δ 2νΧ·γο% τ«9ν Κυρίων
δστις κειί*·ι ,πιωχότερος τού
δαπατςί αερίοαότβ}α,
διά νά εύχα(}ΐστβ τόνηόσμοτ
καίφαίνβχα'. δνιόβαοπόςτου
•ίναιααλλβν
ΛΑ-1-ΝΑΚΙ-
ζή ς'μ ιά*ςδ/ι*οία$
λά άνίίβαινε πρός
Λθησ/αν τη,#.
γός καί ή
τής 6«·όα| δίΐ
^ν κολϋΐ
£ι7^Εορφα
νηαιαγω
ΥεφεΧώΛη άμφί
. Έμ των πνρίωΡ, μ*τά
ιόν γνΦανάν Ιατρόν, 4ιβ«ιβι-
Θησαν βίνέοι βκεΙνοιοΓπλβς έ
αχάτως
τ·ϋ ηαί ο»πν«#
η Εις
τ ό ν χορόν άΥΉΜ
χσ.Ι τό
,( ?ιά το#
τ( 1 χ-(*ϋ Π
χύξννοβ τόν μη>_,ιττοζάλι.
ϊ>ν, «4 μ^σω τής γη?
βνΰ-νμίας κατά την 2 ι.μ.
ά^ ό 4«νκάς, δχον έ-
*ίΐτο κάλυξ ϋνθους. Μό
λι»; .ηρίθ^ιει 15,. Μπϊους.
Καί ποίν ί:τι Γ>ιανοιγΛ είς
καλιτ:»:?«λον ανθιις καί πε
την ιΰωδί(ΐν γυρω
, ιίκληοά ιιοΐρα άπέκο-
ιξτε τό νΛ».ιη τΛς ζωής τού,
πιιν κορδίαν των
Κατ' άσφβλβ ϊς ηλη··φ·
ρίας τό ύπουργβίον τής
Διχαιοβπένπς άπιφάσνβεν
δπως άπονβ.μτι χάριν βίς
άησ,ντας τβυς· χαταδικασ-
• ένταςβ ίς; «άνατ'όν μβτρ ι
αζομένης τής ΛοινΛς τοον
β ίς ίσΑβια 8εσ»ά.
Κατηρτίσθη Νί%οφ*τι-
κόν Ο ιάταγμΐ δ ι' ού έζα ι
ροδνταιτής δικαιοσίας
των ΣτρατοΒιμβιων ωρι¬
σμέναι ύπόθέσβ ις καίίδί
ως αί μή άφορώνσι τούς
Ι-
είς τοιαύτας
ί ά ό
τυ»', ι:αίτ»Ίν
, καί
κσί διά νόν
γοϋβτο.
^^ πάλι.
όχορδ; ΐτα$%τα.[}είςμέ/ζιτής
τόν
προσφιλέστατον ό "Ιωάν
νην· αΰτόόμολογοΐ'ιίανπήν
τις ό«ίοί; τό εγ^ώοκίαν. ΤΪΙ
το τό ^ά^μα » αί Α άγάπη
της οΐκογιιν^ίας τυυκαί των
ο*νγγενών τον, καί διά του¬
το, τό —εοιεϋαλεν ^ιέ τόίϊιιν
ι »-αί ίτοργι»ν.
πλέον τής τρί¬
τον
&«;> ι η"ε νά πλότη δ^ειρα ρ.
Ίωά νι» . "Ι-λεγοεΐς τβν π«
ίκν. Ι γώ Θάγίν«ι»ο'τρα
γονέίον τού «ε δκινότατον
τρ »"μβ. Ό Ίίθάνιιι; ιϊτο
ηαιδίον ευθϊ'μον καί ζωη. ',
ρόνώςΛεταλοΟί"»ο. Ίΐφΰιΐις
τ^> είνε οιοπλό«ο*ε» |ΐρ η-
0ος ευγενές κοί μέ »ιενάλ»ιν
άγίΐθότιιτα ώ^ιοιοζε πρός* !
την π οί "
Ίερέοΐς-
άγ-αθότιιτα
τού. *»Ιτο ~α»δί»ν
τκΛτικόν ί'ι ιιη^ανιΐίός. Οί
γονεΐς τού,- ηίίθάνονιο είς
τάς λογους τού τοΐιτουο εν
Διά τοθ Αίο|ΐ
ο 4λπίζ·ται ότι
καταστΒ ·υνατόν νά
ό στατι·_τιχός ν·μο;^α,
μιαίως καί κατ& πβριφι
ρ.ίας ·Η ίναρζις δέ τ^
δλοκλη·υτιχής
τοώ στρατιωτικόν
θά γίνη *π· τόν νομόν
'Αρκαβίας
πβοσωρινώς της μή
ματοπο Ιησε,ώς τ««,
τα ολιγοΛμεοον
δ
ν ·όα οί λογοι τον,
ίκίαν πρόϋνμοι οί άτνχβϊς
γοΛ·εϊς ΐου νά «ραγματοπιη
ιιο·ωϋ τούτους Δέν έηρόφ-
ΟαιΙανιΑ»νης |»1αν πρωίαν
τον Ιανοναοίον ηγέρθη τό |
-αιδίονώχρύ,καΛείπεν είς)
την ηητερα τού Με «ονεϊ ;
τό κεφάλιηοΐ'.
113ν ότι ήτο δυνατόν είς
νοοΊιλίαν καίίπτίΜκήν πε
.γ]ό*ιν εγίνετο. 'Όλον τό
ίΐννετο διά την απο
κ«τάίταο*ιν της νγείπς τού
Ιωάννου- Οί γονεΐς τον«α
ρά τα προίίκϊύάλαια τού
αγρυπνοι διορνώς, κΐιΐ ό-
(ΐ: μητρός θείας τόνΓε
ρ ροό)Γ,οι
τα ΐξηφανίιΐθιι, ή («υη :Οι
έ(ΐ6ί:«ί0ιι, καί τό ««.οικείω,
«λε'αν &πνουν ι τη Λ
ριμένος Ίατρ«;, δέν ΐϊ^ν.
«Ιαν νά τω πηράό*^ω'ίι τα
τήι,ο"ωτη4»ίας τού Λ!ε
νης· τού.
(>ί γονεϊς τού δέν δύνανται
νΊ το «ιΛτεϋίΙωίΙιν, δτιό'Ι
ωάνης δέν ί'πάρ^ει ήλιον
έν τή ζωΛ Κλαίον, οόί-ηον
ται κτι·«οΟντρι ί» καοόία
τα)ν ιίηαοαίίεταΐ διά -ηνμ*.
γάλην ϊυιιφοράν. Μάτην
ίΐ^ιωί,! ό αγαϊ-.ηυόςτων Ιω·-
άννιις ά«εΓϋ·»ιιηύε «οός Κί·
ρπ>ν ,Άτϊηλλάγητών ηικοι
ών καΐτώνβιΐίΐανων τοιϊκόί
ιΐου. «"Ον οί ΟεοΙ όιλοϊοΊν
«ΛποΟνίΊοϊκει νέος»
Κΰ^ό|ΐεΟο όπως ό {·ιό-
τος ηηρΐιγορίϊ τονς «Ολι·
μηένουςγονείς κα ενιΐτολά
ζή· είς τα πονεμένα «;ήθη
των νπαιιονίιν ι««ί εγκαρκ
ο «ι ίιν.
ΩΡΑ »η Μ- Μ.
Υ'ΠΐΓΡΙΦΗΕΙΓΗΚΐιΣ
ΌΐιΊ
ΌΐιΊναιΛ'ο
όοιατιιιπ ζο\ ιλ*ί γι
ι ι
^ ι ι
ανο
ια
ΚΤΜΛΓΧ/Α ΊΙΙΣΕΛΛΑΔΟ- ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ Α3Α|
-^τι
λΙ ν ί■
άσ'ιας
Λ
τα ΐ'
την
αυτών
Μέγεθος Γραμματοσειράς