90454 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Ν ΦΓ.υλο,Ν_ Τ1ΜΑΤΑ) ΛΕΓίΓ. 10
Έτηαία δραχ. 36
Έξάμηνος » 18
σ"-νδ96μ«' ά/ΐςοιΐίετωι: ττρΐ-
ΓΡΑίΕΙΒΝ ΪΑΙ ΤΤϊΙίΓΡΑΦΕΙΑ βΔΘΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒ4ΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΗΑΡΘΕΝΑΓβΓΕΙΟΥ)
ΑΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΑΤΦΐ;
Μ* ΪΜ9ΥΜΜΜ Έσηέ9α Σ
ΑΙ Λ^ί»ονεΐ«*ναι τ# Κν-
βή ΆΦηναΪΗΛί >μ
μΐρες μ*τά χαράς άναγγέΧ-
Χονν «ην βϊδησιν ίιι άηβφα
6Ϊα#χ ν&Λ οΐΗανσμ,Μή «,νίσ-
χσβιςτης'ΓΛλάδβς ή*οι ήαα
ροχή ίαπΐζν δΙοο*ϊμεΦβ$μη
βάρη νέαελτϊε «ο#
ργρ £
οο{ τα 6-τυΐα άγνωστον
χαϋ θά οοαιιατήσωσι πκέον
αί «όν Μ>νη$ορβν «όν
ήρμ
Οσον καί ά> ιΐβγαλείση ή
Ζ ή ΟΜαΙα επί ϊΧ
μγ
δύναται νά μ) χροηαλτ} σκε
οδιινη^ας τό οίκονομι-
κατρακνΙισμαπροΊ* *ό «3
β
Έπος ίιετίας τα ΰπονρ-
*ο# Κ^άνονς εάν
σ·
οί μιαθο.
πνχορηρήσεις η
σανι?ςοϊ ι ,ιαραστάσεων έδ.
Λλαηά9τθησαν4*οσ«ολ«ί αίς
Ευρώπην χ αί Άμβςι*)]* έδ»
μίγα βάςος το#
φ οί-
μ ν αί δή*, όσιον ^ί·»»
έποΛ«-4ασιάετθη είς «όν *«$-
Λον τοϋιοψ μή έ)|αιρ·Γμέτ£·ν
•ίτ» «Λν πρφοωπιηών «ραΐή
σεβ)»» -/.αί φΐ»λα)»ίσ»ο)ν μέ «ά Ι
δ,ώντ/αα (3|4«ημανεΐ *ή$ χατα
; «ά δ^οΐα 1«ν «Ι* *4*>
ρι^ τη; ίτ;·ιουργίας τής
ν««ς κατασ?1σε_ς ετίχον Λό¬
γον ύ&άρξεψί ιώρα ηλόον ά
Λΐιβλοϋσι ό Ιννηράν
τ;
τις διά
.τ-Ιασιασμ **ν «ατρια»
«ώ ααί —9!?ϊοτ_ν τή* 'ΕΧΧά
9ος δ*ου μϊγα μέρος μιΗ
μεςίόος τού 'ΨΛΧηνιπρΰ λαοΦ
άχο/.αΧΒΐ προδότας έν τω «ν
νόΧφ τ ούς άννιφφονοΦντας
&φί δχι τέ κέκνα αΦ
οί ά4*Χψοί ιων
£/ηοαν εί; τάς
μ άς ένφ
ιίς τάς
ς ^ βίς ί
αύΐάνονσι
των μανίαν είς τάς #βρεις καΐ
χαταμηνύσ«ις εναντίον τ&ν
άνηΦένοον αναλόγως «ών £
χσστοτβ
σύροα|ις ότι #ε(
««κάς τινά*;
αΜθ«>ντο( τού ΛοΧίμον ά?,λά
άπό το9 σημείον τούταν μέχ-
ρΐ τής τραγικάς θέσεως ί#
την ό Λ οίαν εΰριοχάμβ&,ι ή
άαόστασ ς ζΐναι μβγίβτγ. Έ
πϊ τέΧονς ό πολεμος έηξε
είναι «αιρός πΐέον πάντας νά
χαΐνάεΐοέλ&ωαεψ
είς κανονικόν ηοΧιτιχόνβίον
υπό πάσαν άποψιν διότι ά'λ-
λως
τόν
Ερωτώμεν «όν Κ. ΙΙρόβδον
Μονε,στηρ ί*ΜΛς- 'Κπιτρο-
πβ ίβ,ς; ·ιατί άρνεϊται τό
γρσ,φ· ίον νάχορηγήσρ 8 ίς;
τον κήρυΜειΓ . ΚαπαΓ··νην
αντίγραφον τίΐς αποφάσε¬
ως βι' ής; 6ρ ί ζοντα ι τα
κηρΟΜβιά το·, έφ'όσονΒι
ένβτΊμ·ο α (τΑ·βώςτοο βζή
τηββν τοβτβ; "Η νομίζβι
*τι *,Μοναβ"»ηρ ιακή %Εκ ιτ
ρβπεΐα χά. ό Γραμματεύς
της ·ακ·ρθί«ωσι τακηρυ
κβια βά,ν ·4ν Βοβήάντίτ
φρς πρός τα ι·ντω
νπ* άρΐτ>μ. 5δ φύλ4ορ τής έφη
μβρίδος ημών δημο«ιευ*>:·ντα
ηερί ττ» τ«μ!}5 ιής &ίύζης έ-
Λάβομε>ν σημερον τύ 1ηό 15
τρέχοντος μηνός έγγραφον «ο»
α. νο,αάρχο» Ροθύμνν)ς έ'χον
ξΰ
ΒΑΙΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧ1Α ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αριθ. -------—
Δοβκπ. 8
Πρός
τής Εφημε¬
Γήν
ρίδος
.Παρακα/1ά> ινα δυνάμει τοΰ
αύ
Νόμο») ΛΤβρι τύκου δημοσιβνση
τ»$ίς «ό πρώτον φύΛΑον τής
ύφ" ύμ,&ι εκδιδομένης εφημε¬
ρίδος έν τβ αύτη θέτβι μί ' τα
αύτά στοιχρΐα *αί άνευ ούδεμι
άς παρεμβολής η παραλήψε-
ως «ήν «άτοοθι έπανόρθοσιν
σχετικώς μρ το έν τό
της 11 τρ. ιΐνβγραφδ
ξήσ*»ο ιης τι μ.ης τής
Ψεύδος »βί ανυί.- .
τυγχαν?ι δτι ι) Κπιτρβπή
βούλεος ΰψβσε -,γν τιμ^ν τή;
εσχάτως ώΐτοσταΛείε'ης όρύζης
έκ δραχ. 2.40 «ίς 3. διά νά κα
λύνη δή#ρρ ζημίας τοί αΐβον
»»α^όϊΐ ή {νψ«5σ*ς αύτη όφΐίΧζ
ται είς την νι%' άφιΰ. Ι Γ> 17 δια
ταγήν τή^ Γ*ν Λιοι-ΐήσεως Κρη
της (')ς ^ δρ*ζα αυτή έχριώθη
ήϋϊν δραχμ. 2.70 χατ' οκάν «ν
τ^Ι άποθήχη τή; τρβπ^ζη; έν
χανίοις «ροστιι}ρμ«νων £λ
0,1(3 λ^ΐϊΐών εξο·« .τ
είς πα-ντοπώλις 2 90
Ελι τ^ κύχαιρία τ»ύτ» χ«)-
ρίς νά θέλα νά δώσω υμίν μ ά
θημα δημοσιογραφικόν ιακτ
Μοί ένημερεδτητος σάς σννισ-
«ώ όπως διά «αν δη/ιοσίίυμα
τουλά-ζκστον δι δάντ'λαμβάνββ
θβ δτι θά έηβκολουθηστ] άμε-
σ·ς διά·ψε»σις έΐποφεύγητβ την
απ) συστήματος κατόβουλον
διασΐρβφί)ν τ&ν πάντων ήν ίχε
χε άττοκΐιησβι άφ' ής διά γν»β
«ούς Χύγονς μεΐΓβλήθητβ είς
Τήτ εσπέραν ϊς
γν»τός Πβμπιης 6 έ» Μυ-
ί·μου ηαλιτιντής >:αι ια-
τρός κ. ΚλΛ,νσταττϊνος Λαγί^ι-
δά«ις άν^ί'ξΐί,το Ιη 1}ς χολυμ
θ
κ. Γεε»ργίου (Γ
μάσα? «^τό 'Κ^μανουήλ. Είς
αγαπητόν «νασοχ»*» καί
γονεΐς εύχόμε>θα νάτοϊ?
ααί
Ό Νο/.ίρχη§ ώς
Επ.%$οβίή$ Τ§οφΙμων
Ν.Χ. Αακονχσς
2.Β Δέ'ν θ« έδηι«οσιβύομβν
την τελευταίανΛείράγραφοντοίϊ
ανωτέρω έγγράςτου ί« σεβασ-
μοΰ πρός τό άςίωμα^τό όποι-
ον Γρ>?£»ι ό κ. Άσ«ούτσΐ5 εάν
δέ"ν δκΐυποϋτο έν αύτφ η ρη-
τή έπιχαγή την οποίαν ενόμι¬
σαν δτι εχ«ι τό δΐχιιεβμα νά
μάς απευθύνη. _5?Γράξαμεν λο'ι
πό ν τούτο διά νά ίκανοποιησβ»
μέν την έΛΐθυμία·· τού καί διά
νά τόκσμαρώσκ ό κόσμος «αί
νά ?νάβασι |ΐ.αθήματα ά]
άς καί βύγϊτείας οί έ
τβς τοια5τα άπό τα ίγγραφα
ι ^ν (ίν(οτάτω δ*οικτηικ*>ν άρ-
χ^ον,
ΑΠΟΡΓΓΙ- ΑΞΙΩΣΕΩΣ
'Αβήί'αι 16 ( ί». τητ. )
'Η Άγτλική χ·ρέρνη—
σις; κειτά τηλβτ·»φικά^
πληροφβ· ίας- απερριψε
την αξίωσιν των έργάτοβν
π·· ί έβν ιχοτίο ιτο?.ως των
πολβμικών έργοστβσί«ν.
ΚΗΡΓ8ΒΣ Σ ΓΡΑΤΡΙβΤΙΚΟγ
ΝΟΜΟ Γ
ΑΘΗΝΑΙ 16 ([·». τηλ. )
Κατά υημβρινάς ένκόρου
κηγ^ςκληροφορ ίας; ο 5τρα
τιοβτικός; νόμος; 4)ΐ|ρ»χ#η
εσχάτως; καΐ'α,ίταντα τόν
νέμόν θε·σ*λον ίκη^.
ΑΝΗΣΥΧΙΑΙΓΛΛΙΚΟ"Ϊ
ΤΥΠΟΤ
Αθήν«.ι 16 ( ίβ. τηλ. )
Ό ΓαλλικΆς τόπος &κ
δηλβΓ άγίβνιώδη άνηίυχ ι-
αν διά την εξέλιξιν την
όπο ίβιν λαμβάνβ ι ή έν Γερ
ρι·%ν ί^. κατά?τα* ΐς-.
ΣΥΑΛΗΨΙΣ ΔΝΛΡΧΙΧΏΝ"
Α·ήναι 16 (Ι», )
Αγγέλλ«τβ.ιέχΝέαςΤόρκη5
δτι βνηργήβησαυΊίκι ι πλζΐ
σται ©υλλήιέ/8 ις άναρχιχών
ΓΕΡΜΑΝΟΑΥΤΡΙΑΚ11
ΕΝΩΣΙΣ
Κατά τάς- τβλβυτα ί-ο&— τη
λεγραφ ικά^ ϊίδήσβιςήμε
τα ής Γβρμανίας; έ'νοισις;
τήςΆάστρ ιακήςτο ι αυτής;
τελβ ιοΰτα.ι.
Ι-------
Έν τφ έντσ.β&α
τ ου κ Νι#.θλά6ν
ράπτονται ενδυμασίαι άντϊ
δραχμών έξήχοντα εκάστη.
01 ,
(ΥβΙ31δ1»»3β«1«Η ΙΤΜΗ) Μ««Μ Μ™ ΙΜ·
Ζ·ΤΑΦΦΑΜ -Μ ΖΟ1«1ΥΟ>ΙΥΑ
-αΜ
τρτΤ
Λ·θΛ
.-Χ
οτόΓτχύί.]')Ί)
•533 .Λ'ρ
.χ Ίοτ
γο·ϊό~φ νοτώς* ό» ϊ3 ε*
ιότ
ώτ ν5 ότ ^
νωτ
«Ο
ιτο
Οοτ
οτύο
5|ί·Γ
ΧΩΙΖΩ1ΞΑ ϊΠα'Κ'ΠΑ
( .τπτ .*} ) 91 ^_^ρ^«Α>
Α' ίΐ'
ών
Γττΰβ
[> «δ ί?νί»χγ«τ ) |ΐ»
%(τδ
ϊ(τΐ
γ&νΰχό ' τοκ
νθοτ
νώτ
Μ,Ο
'ίΟΜΟΗ
β)^ ΘΙ ΙΑΚΙΙΘΑ
ο ςρΐ)1 β,οφοςΓτΑϊν?|τγΓί''
νότ
ν ο^ έ ν
ΥΟ'ΆΙΑΛΊΙΑΙΧΥΪΗΚΓΑ
ΥΟΠΥΤ
.δ! ) ΘΙ }
Ο
-1
νρττ ν
νέ ['γ ^
νπτ ίηδ ν»
Χ)ΒΑ ν») οηό
οκ ,£.ΐν
2ΙΨΚΑΑΥΖ
.β) ) 91
09
Τ ^
ωοώβ ήν
»ν
ώ*
»Τ0

νόν
-ιί»,ον·κ1ο
6 ο
νοίο»
νο6»όςΙΙ .Χ νότ ν3Α4ώτυο,-
ότ
νο] ·φ*ςγ
. Ίβχασ,/υι νότ
νοφβςγίτνώ
«·οτ
Η
Τ^Iτ_'
ϊβςιϊ>*6οκ ,ώ
ο· ι
ό Ίβχ
] βο,βχ
γίτν!>Γτθοΰ νέβ
^»^ βκ
ίοκ
-1ο
^ νη·οθΜ,το Ιβμ
ΟΤΒΧ
3 3χίι ν_ΏΓϊ9Γτγςπνί» ^ τδ
χ^βνχ) ?^ β^ΑΛΛσ^ »χ>τό
ΐϋΛΐτΙΤΥΑθΜ/,ΪΛ1!-".
2130/131
^ -ο»Ρ)9» «4 ι/οφο^γγέ
ϊ^»^ηΟ^ί> ΟΙ
ί)Ότύο»ΰΑ' ..χ δ
δ ήτ
το
.^
8Α3Τ
-(κ) ^ φτύΰ τί οταοϊΐσΐυδ
νιττ |Ίγ»υπ
όϊ »»χδ ,υδ
ών χηβ οτδοτ «ότι
}ο^οόχ ό
ίΟΛ
ότ όν
δ 3ο 5
»τ οπώ
οί
ότ
—61».
«0

3ΟΔΑΛΑ3 3ΗΤ ΜΟΙ3ΛΙ1ΑΗ
ΑΙΖΊΑΜΟΖ
ΠΗ! .7ωυΠ
«ΚΜΒ.&
■15, Η
ίτοτ
ωτ
ην
ϊο
έ
Μέγεθος Γραμματοσειράς