90451 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι
Έτηοία δραχ. 36
'Εξάμηνος » 18
Τ{)ίμηνος
^ ηανη εφημερ
Γ»Ι«Ι$!Γ ΙΑΙ Ττ!ΐ|Γ»»·ϊΙ»*Οωχ ιΓΐυΗΡΗΡΗ (ΕΝΑΝΤΙ η.Ρ8Ε|«Γ0ΓΕΙ0Τ)
αυρφι
νίαι.
ο
'Π π
η^
εϊόηβις *α«ν ην
σαν ά.τανϊβς οί έν
ίνρΐ0*όμ9Υθί ίφίσςνοι άξιωμα
τικοΐ ουδέν «ϊλΐρ πιθανώς «τη
μέηι ΐ)δ:ΐ ή Κνβέηνηα',$ |2α
βε ί)ν άαοφαοιν, όπως βαθ¬
μηδόν Αι»/ Λμντα έαεΐνα τα
μίτρα, ών η, έ^ορμογή
μένΐ)θΛΛοτι, ώς έη των
τιχώΐ' πΐςιαταθζίύγ, ή:% δχε
ΜΗΟν καάιστώς άκοβαί
"Π &νχϊλά*ζ ηΐ>ίχτή ώς ϊπα
/Γ»/ η^ιιένο>ζ έηο ?ών σχηλον
£|7»
:* ι μ* Μπίδα ή
ο%ι ή Κν
πά* των
« ^ όν ίχον—
■ τώ βήμα,χι
ην λήψιν δ¬
ών μίχςϋύΥ &χ.-
'ία διά ιήνέηί
τής άη»κα**0τάοεως
αν
ίε*>{ Φ&,ώιας χο
-ηανχώάμνηοτεΐ
αν ϊό
—άΐΑ'4,1' --' ϊά
είς ϊόν αΛθ ΐ;), ίν^ρ
β .ιολέμον μέχΰ1 σή
, ώί.ή αθτί) Λ"ν-
ένΚοήιη διά τα Λθ.ίιτιικό. 4
δι '' έη' έυχαχίΛν ύέ ή 'ί
ο*χεΙ μέλλοντι φρυνοϋμεν δ-
τι ϋ'ο. τί ά.ΧΐΛ0.ι κθίί.τά ^υι/το
Ηρ«.τη Ιφ όσον τνχζ>ν τι
ι τ. ϊούΓβ)ν δίν ι.ό ι-.
ΛΥΜΟΥΡΓΟχ μ. ΚΑΦΦΑΤΟΖ
—β—ρ—ρ—
Ι7αοαα.··ειιή; " 15 Φεβ&ναρίιν 1919
ίΗ1ΕΙ£
άγα&ά. τοϋάνφρώ
παν περΐ # ή άψενδής ίστο
ρϊα διόάσχ ι. 6τιέγενν^θ»σαν
κβ. άνζητύχΰηααν έν ύ
όώ
'ΐϊξ έπιστοΑής έφέδρών χω
Αάχον πρός την διβυθυν-
σιντονβι'ιμοιτος πληρο^ορού-
μ«δα δτι εγένετο ενεργεια των
πολιτευομένων τοΰ νομοδ Χα¬
νίων παρά τφ κ.Προ)θυπουργφ
περί ά"πολύετεα)ς των μεγαλυτέ
ρ«ν τού/Ιάχιστον ίλιχιών των
έφέδρΐιοντη; χο»ρυφυλακής των
μή επιθυμούντων δπως παρβ
κεΐνωσιν έντφ σώματι αυτής.
Καί ήμρϊς θεωροίντβς την ά
ξίωσιν ταύτην των Κρήτών
δ
α*> ·η)νηγοοο7μεν *?πρρ τήςτα
χίατης πραγματοποιήσεως αύ·
»ήζ, τόσφ μάλλον χαθ' δσον
τιί μέν4)]1Ο τουλάχιστον των
έν Τ[] γ(ΐ>οο«ρνλοκί ύπησετούν
των ίο/έί)ρων ρΐναι πητέ-
ρες δύο >ίαί τριΛν τέκνων, άτι
να έχουσιν ανάγκην τής πατρΐ:
κή; προστασίαν, τό 8ρ διότι
πολΧοί τούτωνέίνειι ύπίοήλιχες
έν & έν πάση περιπτώσει οί
αΛ3ΐστοι αυτών άνή/ουσιν
είς ήλΐΛίας, ών αί άνΤΐστοιχοι
έ%' τω οτρατιο πρότινος ?γου-«
ο«ν άαοΖυΰ'ΐι δι" άορίσιων
ά^ειών.
παντα
Λ^ ,^_Τ.__ ύπέρτ,ι^ηβή-
σα,ν, ό δέ 4ρτος παρασκεο-
ι ήδη λευκόν κατά
2ν ένθομ(ζοντα σχ ε-
δόν χον Λροπ,ολεμικήν έ^-
ποχήν.
Έν φέάώχΐςτρν ηρωίκήν
Μβγχλάνησον αί φά,οολΆζ
' ^ζαχολουθο^ν νά παιλουν-
τ/ι πρός 4.20 ή οκίΐ, η ^άκ
χα'ρ'ις 5 ;βθ, τό ρθ£ιάπ.ό
2,4απ«2εΐχαιηδηόπό τής
ή (; ρ
ν τ^ί ζητήματι
των λοιπών κρατών ώίρ
γήύ"η βύτών κατά τόν πό—
τί σμόν κα» την έλενθι-ρίοιν
^ ώί.τ(ϊός τα ύύο ταυτα ηο
ς· μερ ίμνης; ένψ
δ ιά τόν Κρητ ικον δ,βν 5α-
ρ ίσταται τ©ι·αότη4νάγκη
διότιχαί τριάχοντα δραχ
εάν αναγκασθη ν' άγορά
ζή την οκάν των δ ιαφόρων
τροφίμων δέ ν θά «αθση,
ώς φρονούν φαινεται οί
βεν ιζ&Ά ικο ι νά «υμπαθΓΐ
τόκόμμα των φιλ«>βϋθέ-
ρων; 'Αλλ' βύτβ βά τ·Λ-
μήσηνΑ δ ιαμαρ,τΐίρηβ^ ως;
έπραξεν 6 Λαόςτής ©βσσα
λονίκης;, »πω^ μή ταράζη
διά τοιούτων δια,μαρτυρι
ών, την ήσοχ ίαν των κατά
τόπο»ς επιτροπών.
ΎποβάλΛομεν την
σιν;
Ενεργήθησαν ή 4τα
Θώσιν άνα»«ρίσΓΐς επί τβ>ν ρ
ήμα>ν καταγγελόντον σκαν-
δάλων τής ΛΓον. "Επιτροπεία;
Ρεθύμνης;
γλώσσαν «ατα το / Ούϊ/σα»
νος ίιά την »α»ο. ϊης 'Ρωσ
βία§~£χστοανε[ανή*ν άηοχρού
?ίου δ Ονΐλβων έν ·Ίΐ
μ«π μβτά τής Κγγλία$ ηαϊ
ΓαΧλϊας ό ΟνΓ/ίετων πρός ν.α·
τής έν
ί διά ίο
μ α τουτο δημοβΐαξ άρ89>ΚΛ-
ν*Μ*ς γνώμηί έ4ήλαα/*ν ότι
οΦμφΦναζκρ&ς χψγνώ
χον άμβριπανικπϋ λαοϋ.
Γ Α Λ λ 7Κ
II
Σ Τ ΡΑ'Γ ΕΤ
1ΙΣ
Α>ΘΗΝΑΙ 15 (' ίδ. τηλ. )
•0£Γάλλος ύποοργό? κ.Πι-.
«των έδήλωο'εν ·τι η άΛο-
«τράτβυσις επ ισπέϋδβται
σονεπβ ία-έιτβιγούσηζ;άναγ
ΐ Ε1ΙΙΪΤΓΑΤΕΠΙΣ
Κ Ν ΙΉ_Ϊ.Α
Αθηναι 15 (Ιδ. τηλ Κλ-
τά νρωτέρας τηλ*γραφι«άς
εΐίήσας επίκειται έν Ρωσσί
α γενικη επιστράτευσιν πάν
των ΐΑν ΜΛθλοεβΪΛων »5ν
δνγημέννν νά ρέρωσι> δπλα.
ΛΛΛΜΑΙΤΓΡΙΛ ΑΜΕΡΙΚΑ-ι
ΝΩΧ ΓΕΙΌΓΣΙΛΣΤΩΝ
'Αθηνβι (1$ τηλ.( Δ«τά
τίνα σννεδοίαν τη·. 'Λμβρικ»
νίκης γεροναίας ηο).λοίγζ)ον
αιαπιαι λαβόνικ* νί,ν λόγον
ώμΐ/Ιηοεν κατά τής'Αγγλίας
διά την άβαγόρίνσιν κατά
έ$£ άόή χον
ί ο Π ΑΓΩΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 15 ( ίδ. τηλ.)
ΌΓΙρόβδρο^ κ.Οόίλσων
εδήλωσεν όν ττ)Γερου*τ ιαο
τι με6 'ύττερηφανε^ίας^ ο ί
μικρο ίλαο ί _άκο3λέηοϋσι
πρός την 'Αμβρικήν ως
προστάτιδα αυτών, 'ϋάμε
ρικανιχ6ς τόπρς σχολιά-
ζειεύρύτατατάςδηλώο.·ς
ταύτας· τοί κ. Προε ιρου
τής αμβρ ικαν ικίις Δτ,μβκ-
ρατίας·. ■>
ΛΜΛΩΣ1ΕΙ- ΕΡΖΚΜΙΙΕΡΓΕΧ
ΑθΗΝΛΐ 15(ίδ. τηλ)
'Ο 'Ερ^έμιεργεν άδή-
■ λωσεν, βτ* η άρπαγή των
γ.βρμαν ΐ-κί&ν ά,κοΐκΐών 6 ά
διαρκέση μόνον έφ' όσον
βά έ'ζακολρυ'θή Λ γενομέ¬
νη άνάκωχή'. - , ..
εμπορίαν.
ΛΠΟΦλϊΚ/ϊ ΑΜΕΡ/«ΑΝΊ-
ς
; ο,Ααόξ τής Παλ'ί
Κλλλάδος είναι μάλλον
ί$ενι£ελ ικός τού κρητι*
! κυα καϊ πρέττε ι να τάχΐ)
Αθηναι 15 (Ιδ. τηλ.( Η
'Λ//βρι«ιινική γεροναία προ δ
βη είς άαοφάοεκ, δι' ών ου
νιστςί «ΐς την Συνδίόαχ.'ψιν
της εΐρήνης την παραχώρη¬
σιν αυτοοιοικήσεως είς τού
Ίρλανίούς.
>®ι ΑΠΕΑΑΙ ΑΜΕΡ/ΚΑΝ/-
ΚΟΥ ΤΓΠΟΓ
10 (Ιδ. τηλ,) "Λ-
πας δ Αμερικανικόν τύπυς
Ι1ΜΕΡΗΣΜΓ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
' ΑΙ επιστολαί «άΐ τα χζ$-
ματιχά έμβάαματα δέον νά
:πίν&ύωνται πχο χον α. Γ
Δ.ΣΠ9Κ0Ν δικηγόρον
Έν τώ ενταύθα φι*φείφ
χον η Νίηολάον Τζοΐί^ζ^Μ
έν&νμασΐμ) άντ!
(τ·ιιται»3βι.η ιτμηϊ »««»««π» ωο .ι»»·»"" «ι κι»μι
ΖΟΤΑΦΟΑΜ .Μ 5· ""Α
., ι
4» Ι*
ςτ
νώ
ίυ
δ νώ,τνώ·χ,6 νρΐτ
1»»«ιΟΜ^ϋ ©ϊΰθΤ
3 $χ
Ηλ Λ κ
Γ114 6γ *'
-Λβτ
δ
-ίΠ.κ
11/ΛΑΛΑΊ
2ΙΖ
*>·) 61 ΙΑΜΗΘΑ*
-03ΤΓΟ
3 νωτθοίοτ ^^ δ
Ατβχ νοδτ νβ'ι χοΌΓτ νί/ττ . νώ
. νώχοςτ* ϊί

*
V.»
ο
V*
3
δοτ
.κ φτ «90η νίοίν
| νώτ
νοοα
.5|ΐτύ©
ό
(.ΑΠΤ ,θ}) όϊ ΙΑΛΗΘΑ
ό ΓΙ
ΑΎΓ
9 Λ Ά αηκβΐ Β
•ύη ?
-6
νΐΓτ ν(-Μι>Ιι>ί Λθϊ Ο ' ί^' 73» 5ίΤ 1 ^ιϋί·
1 . Λ Ι Ι
'.Μ'Ι
·2°τ;οτ
33
.κ υοτ
^ νοοχ)
(Λγτ-τ
ΙΑΚΗΘΑ
'ΛΨΑΙΙ/ /ΤίΤίΤΊΑί/./
/.ΩΠ/.ι Π ΥιΐϊΛ
» *ί3 ώ
τ^^ε
υ}*ΛΐΛ"|τ
τιο
-ΪΟ4.
13
νονολ) πΐ>ί*
Γτ Γΐ0οοΑοχο34 ώ©
Γτν ,
»*»Η
-Ι■/ Α
·*ο4?»
-5 νΓτ:τ ι
οί
ό
., , Ι —ΓΤ ©ΓΤΑ4 ^ Τν,βϊΤΟ
ΨΟΗΛ
] -νύοΑωκ Χ)ν ν
ότ
! · Ι
-ΥΛίίΛΙΨΑΜλ ΙΑ·Α15ί!Ι
ΊτηπϊΤ υο;ι
Α"
δ
ιν*> - ,Λ
-α Τι»ς>τ
.» *
•τ
Μέγεθος Γραμματοσειράς