90448 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

13/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΓΡΑΙΕΙ8Ι ΚΛΙ ΤΥγΙΙΓΡΙΦΕΙΑ ΘΑΟΖ ΑΓΙΑΣ Ι4ΡΒΑΡΑΙ (£ΗΑΝΤΙ η*Ρ8ΕΗΑΓ·2ΓΙ!βγ)
λυκουργοι:
ΑΙΓ ΪΒΘΥΜΜΕ
■αί η
ί Ύοϋ Μοτ. Ταμβίου;
' λ «ό των «ττηλών τοϋ «Βή-
ά'1ύ!>
ΰ ή ηιΐαντΐϋο>·έραν είς την
ζωήν τουέ«οϊ»χίαν 6 Έλΐην
ΙΙρ^ό
*»· έν Ή§α-
κχίφιη>λη-.οϋχ·ϋ »Βήμαιος
«ών #ν ττ) χόλει ταόνη
ΓθΟ ΜΑαααΐΜ ««ν λ*
Η» «όν η. Αρχηγόν τ.ι|β Χω
«τ/ί άιαχρίνβι εύ&ν-
καί
γγμβ·1 βΐς αίτδν
τόν ι5*ετνσι^ΐα*έοχ«;ν «ούτον
4|
Αιατι οέν δατάχθιι ένέργβια
ίπί τβό-τ Λ
/;σεις κβιί κατηγ-
σ&γκβκριμμένα γ·γο
τυΐ) Μόν. ταμβί
όν, ουτινοι τα βνμφέρ·ντα
νί»ν φίλων 100
'ον τν/ς 20 *;>. μηνός — ού -
*Λ¥ βο μ *9 «ν χη ς Ί«κί>
νης Λ·λ«/^εισίλη; μ; τα 4νο
άΧΙ**γ μηςύβω έΛίΐίδβ χα¬
χά ιοϋ πτο/ο45 χούχονβιοηα
καίέξ,έίχισζν επ των
ύλΐβ «**-
χβτά τοΐυπο*>τνε$ηΌν
*·ν &γ£
φανατισμόν
Δέν γνεΒθ
βαύναβοι αυται
τής δημ·σ.
νιμώσι τό Χώμα
«»ί το#ε;
έν Ίΐρακΐρίφ ετροΐβ'ταμένον}
, οίτι»**} ίά. έΊειβον ββ
γνώσιν τίδν βαιιβον
ν
Ιϋ.ατό~ιν των άκοπαλ ύ·ψ·οτνν
Λέ ταύ»β»ν νομίζομεν δτ* κα-
#η»·ν τ?|ς Κΐ«αγγλρλι πής Άρ
χής είναι ·νά έχνμβ\ διατά·-
σ·νσα ι ην ένβ^γειαν «νακ^ί-
σβων.
#/αναύτοδ,
Η #ννά«ι ατ* γ*ίκαμ* νζή ν*οω»ο
ι* Ιργανον
δημφσ. άσψΛΐζΙας, έκδ$
^η λύσσβς
τό έν ΆΦήναις '
γείον της
'ϊ*·#έτομεΐ' *»*
Ί»α# Φά κάμη καί
«V
Λροκ«ι-
μένω τό Μαθηκον τού όχι χά
οιν τής έ^/ρίρ/δθί ημών,
αλλά «Ιΐ^ την ά
τοϋΣώμαχος τής
κ·); την οποίαν &£βνΐελΙ(ου
σιν ε>2«4»άξβις αυτβι τΛν χά
τ·#.
|ΗΙΣΤΟΛΑΙ
" περΠκμρβερων___"
Δ ιά/Ιαβα στό «ΒΓιμα»δσ»
έγράφηβαν γ ιά τώ σκάνδα
λβν τοϋ Γβμνασιαρχοδν-
τος'
*_?«β ι·τ, 0ρίσκ·μαι μα¬
κράν άπ6 τό Ρέβαμνο καί
δέν ζέρω λβπτομέρβ ι·« ,
ήδελα νί μοθ γνωρ ι στ} ά.ν
σονβκινήβη»·ν 4κ«ίνοι
κοβ πρό έτοο? εδημιούρ¬
γησαν τόσο βό·«β>ο γιά
άνύπαρχΐα πρά,γματα ·τέ-
νησαν κβινωνικό σκάνδα¬
λον κ·ί έστιγμάτισαν μέ
τόν τίτλον τοϋ άνηθ ίχου
δνα νέον καθ" δλα καλόν
καί μορφωμένον έχοντα
μόνον τό έλά,ττωμα ότι
δέν ηκολούββι τνφλοΓς;
δμμα» ι τάς αρχάς των χά ι
βέν ίχ· ιρ«?κ#βτβ ι κάς κρά
ζ· ις; των.
Ή··λει νά μά«ω άν οί
Μβρβκροι ούτοι τ*ΐς Ρεθυιι
νίας ήβ ι«Γις; συνεκ ιντΊθη
«αν χαί τώρα ή ή βύαΐσ-
• ησίβιτών έχειβκλάμψβις-
/ίόνον υπό δρους;. . .
ΊΙ Μέ αγάπην
ΝΑΘΑΝ
όποχρε«(ίένο* νά έ
Δέν υημαίνει τίπο»8 εάν άπέ
κάΑβ#βν ή ο/ΐ ό Ούΐλ,σων τόν
Βενιζέλον μέγαν πολιτικόν.
Σίτνϊΐ όμαςπολύ εάν ό Ού
ν τη|·ών αχάσΐΊ φιλοβουΛ
ήαί ύτιε$Λχ)»9 διά
ή ΗονλγβΕρΙ* είς την
ΛΓποοβϊ νά ηΐναι μί^ας ό-
Ββνιζελ©ς «ποτ«γ>κΐ7βϋν είς τό
κύριον σημείον των άξιώςεών
»βυ, δτον αλλυι έετιτ·
είς 8λα δσα ζητοΰν;
"Η ·Ι·ν«ι μέγας εάν
ΡάΌΦη μέ
ζ-·ν
νά
τίιτοτ»;
Ντά μ(1ς
ψάΐαια ΐ9Φΐίφ&γςΑ$β*%99 αν
ιοϋ είνε- ]( 1·>τ··»οίει-«-«£
3Ι η */1^
σαν
•ούς μ»
της ιπιΐ 2) '
Ιβ.Αανό/α μί
φίί
4- '
(ΙβνίΙ-
(Ν. *ΔΤλΛά#)
Ϊ
εξωτϊρΤεΪ-Ηιεισ
ΊΪΑΜΑ
ιι ητοχϊΐηηνι Λαί>?κρΐ
Ή «Ούμβχνιτβ» ·νδ)ν Πά
ρ ι σ ίων γβάφε ι. 'Δπόπ'ολ
λ»ν ήμβρ&ν ήδιανΌήβητι
κ όιης των σΐίμμάχων άντ ι
προσάίτϊωνεϋ» ίσπεται είς
άσχημον, πολύ Λβχημβν
σημείον. Αί Μαγά'/αι 8β-
νά;Α8ΐ$ώί ί,λλως χά ι αί
μικραί έχδηλοδν ίμπβρι
αλι στικΑςτάσβιςαΐτινες
δέν συμ|3 ΐβάζοντα ι μέ ·ώ
• έν· έχ των 14 δ(»ων τοιί
Προέδροο Ούΐλσων.
Οί σβμμβτέχοντβς βί^
την Λ ιάα*·1ί ιν Σόμμαχοι
έβέχβησβ,ν τότε «αί ύπέγ
ραψαν τοάς ίρους τού¬
τους, "ώφειλον συν»πώς
νά θεωβοθν έ»υτούςτιμί
ούς ώς λ·σμ6Βμέν©οςδ ιά
τής υπογραφάς τ«»»τ. Ίν-
τούτοις «·*ίνβτ_ι δτι Ι
έχασαν την ανάμνησ ι ν τής
έπιβήμου ταύτης υποχρε¬
ώσεως των. Είναι καιρός
νά έπέμΐτ] όΠρόβΒροςτών
ν Πολιτβιών, δ
φέρη όλίγην τάζιν
β ίςτάς σν)γΗεχυ*ιένας άζ ι
ώ··ις των, τάς ύπερΡολι
κάς τάς βζωφρβν ιχάς τάς
άδίκοος.
κόφασι*
της
13 (Μ. *ψί) 'β-
ψ9μέην παχ ά χήι ένώαβως
τοϋ ΜΛνςοβοννΙον μενά τής
ήψ ρ
ΙΜΧΙΜΠΈ/ΑΙ Ε13 Ι1ΆΛΙ-
λ»
13 (Ιίδ. νφ.) Αγ
Ρώ^ής *5*ι νό ' Γ-
«ρινε ιό
• τείας ε{( ιε*ύς
κ«ί
ΑθΙΙΝ1ΙΙ3(ίδ.
τα ιηλεγρίφηρ.* έ»
4*9*4; νό έκίατψοψ δργα-
νον »έΙν Μ&οΧσί-βίκω*
Πράβδα » , έδη·μ9«ίνιαε

«'—'άν αί
ΆνχάΨχ
την $&ή
ών τότε μόνον θά
είς Πρίγχηαον
λοι τέδν Χοβιέχ, ΐνα πανηγν-
$ ύ
ΛΟΝΑΙΝΟΝ Κατά τάς
φορίας τοδ έν ΊρΛανδία
Ή
Νέον», 6 ίΦχαγός
Γαού'ΐ-ν εξελέγη αροεδρος
τ·ϋ Ιρλανδιχοϋ εκτελεστικόν
Ηομχχάτόν. Τα δύο ηρώτα Κ3
ζοομον τβ
γραμμα τής
θά
ό αγών μας ««τα των άντε
παναστατικίΐν «αί αί ποΐε
ί μας
- ' ι*
«ΛΒ^εΠ»)»*···· ___,.-,.«,..χ_«εβε·8β&ί
ί ■»
Ι*Π» Ι»"
-ό ;ο^ ^)^ν^^τ
& — ^«ΤίΤε», ζ
ΪΙ3ΪΗΔΪΟ3Ι03
ΙΑΑΟΤΧΙΗεΙ
χο ότ έα γ ν45·π·?ί)3Υ«>
Οοτ
νέβ
νί> ζτο5 ςωνγ Οοχ) «ν Χ)/ν36γτ
'ΐι _ι;ί ΐΑΐ3·Λ_αΐτ/:ΐίΔ
οίήςιαάθ ο«6τ
.κγί>α.ϊτ βΓκ
όκ^νων^οκ
ϋθςδίοο,Π
οοκ) βπνώ Οοτ νοΑτϊΤ νότ
ϋΑο 'Θεχ νοέν _
4Τδ βϋΙϋΤΤΛΛβ ΟΤ
4 β·θθΑθΚΓΤ ν«3
νωτ ς^οχςί) ^-Τ ϋ
4 8Τ©·ΧΟ«14 βχδ
χ>ν --------
ο*αο
Χ3·*?ϋΌ ?(Χ1 βΓΓ
-Τ) 4 4008 ΓΤ (7 40ήώΤ 3 40Κ
4 3χ§
-ν!1 .τ*ι>τ
> Ι -8ςχ036
. νββτ ώ
ι νωτ 2^ ·"·-
νωο,λίύθ 6 4ο (ί
ύθ ό
Μέγεθος Γραμματοσειράς