90526 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

121

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΜΊΘΜΟΣ 121 ΕΚΑΙΤθΝ Μ ΑΛΟΚ ^Ι> /?/-,) ΛΚΠΤΑ 10
ΚΙΙ^ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΑΠΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ η/ΐΡθΕΝβΓΟΓΕΐΟΥ)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ. Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
Έτηαία
Έξάμηνος
Τοίμηνος
»
36
15
9
Αί ουνορομαΐ ανεξαΐίίτκί προ
Λιά δημ.ο«ιςΰσιις ν».ι ίιατρι
6άς ίοΊαίτε(;αι συμφωνίαι
· 3εύ6ϋνσς
ΡΕΘΥΜΝΗ
Έαπέρα Παραακευής 31
Μαΐου
1919
τράπεζαικοιοΐ μκγαλέμποροι Ι των υποχρεώσεων καί των κα
·.»__ν______ »______»...______ ..___α..__>. ι Λ____* ____" ______
οίτινες αποδίδον
άπσγόρει/σιν τηςείσα
εκ τοθ έξωτβηικοϋ
^αχεςών ύφασμάχων είς
ιιφέσον της Κνβεηνήαε·
(»οί πρόθεσιν προστασίας
κης Βιομηχανίας
,/ώνται άξιοθρτ/νητως,
Ι; χαί εκεϊνοι οΐτινες .τι
..νσιν ότι ή απαγόρευσις
π'ίανωγης βαμβακερών
ίιιάΐον' επραγματοποιήθη
πιή Κυβέρνησις διά χον
χονίου σχυπεϊ νά ε-
η την ανάπτυξιν τής
ις τον βάμβακος
οΐτινες απεκόμισαν μυθικά
?χει καταντήσει
πλέον αληθρς σκάνδαλον Ο}
μέν επανέλθη εκτενέστερον.
Κ αί των νιΐαάτων κα! των |
ια$,ιχεοών ύφασμάτων ή
Μ/ωγη άπηγορενϋ'η είς
Ί.λλάδα δι οΰς έγράφο
'ί'ις προηγούμενον φύλ-
ιΐόγους
(Τράπεζαι τίνες δηλ. κ αί
καιόΐατονό'μως νά καταδι¬
κάση ό τόσον δεινοπα&ήαας
λαός είς εξακολούθησιν της
άνηλεονς άπομυζήσεως, την
οποίαν αυνρχώς υφίσταται
άπδ χενχαεζίας, έπ' ώφελεί
α των μεγαλοεπιχειρημάτι·
ών Ούτω δέ είς εποχήν καθ"
ήν όχόσμο", διχαίως ήλπιζεν
δτι ή Κυβέρνησις θά παρεΓ-
χε καθ* ην εΤχεν νπογρέωσιν
πάσαν ευκολίαν είς το εμπό
ς>ιον ινα χαταπέσωσιν αί εί-
σέτ'ί διιτηρονμενοι πολεμι- (
χαί τιμαί κ αί άνα/.ονφιαΙ}ώ· ( σ·ιν υπο3ληθεΐσαν υπό
σΊν αί τόσον δεινοπαθήσα- Ι τού" γραμματέως τού έρ-
ι σαι λαϊκαι χάξεις νφΐσιαχαι | γατικού 7ταλικοό κόμμα-
την επιβολήν μέτρον χαχά- τος
ΕΞΩΤ- ΕΙΔΗΙΕΚ
Τη/εγραφοΰν έκ Μιλά-
ναο ότι ή σοσιαλιστική
δ ιάσκε-ψ ις; ε ίς την οποί¬
αν άντιπροσοπεύονταιο ί
Γάλλοι. Ιταλοί καί "Αγ
γλοι σοσιαλισταί εψη¬
φισε την εξής πρότα·-
άληθές; δτι μέ,χρ ι
στιγμής; περ ιωρ ϊσθηήΣαν
δ ιάσκεψ ις όπως αναθέση
ε ί ς την Κο ι νων ί αν ταν Έθ
νών τόνοίκονομΐκόν έλετ
χον των μι*ρών κρατών .
Διά τής οίκονομικης δέ
ταύτηςκηδεμονίας πρός
, έζασφάλισιντων δανεισ-
1 των/ 9ά έπακολοοθήση καί
ηαφαίρεσις τής έλεοθε-
I
ρ ίας αυτών . Μόνον μ ία γε
ί νίκη εξέγερσις όλων των
μικρών κρατών δύναται
νά αποσοβήθη τον κίνδι
νόν ' ό οποίος τα έπαπει
λ& ι.
ΕΚ&ΡΟΙΗ
μαθητών τή^ 6«ς τά;α
ως τού Γνμναα.είς Άρκάδΐ'
τα αυτών.
Γ
Συνέχεια καί τέλός
ετά ιαθτα ο λ. Πετοουλάκις
στοεπτικον διά^τα συμφέρον 'Η σοσ·αλιστική διά-
'-'■ * σκέψις καταγγέλε ι την υ Γ 1ϊ?οσ6?ώνη,ε ^ου; ^.Οηταςώ; έ—
ποκρισιαν τής διακοινώ
Συμμάχων
[ίί;νών Πειοαιώς χαί Θεσ)
ΐ;εύ$ΰηααν μέ μέγα·
παρακαταθήκας τοιού-
βιομηχανικώς προϊόν-
»■, καθ' ήν εποχήν αί τι·
των είόών τούχων νπέ·
μεγάλας εκπτώσεις
[ιΐςΐάς ενρ»παΐκάς ά/οράς.
Εάν έηετρΐ.ιετο ή έλενθέ
ραείίταγωγή ν?;αατος χο·1
)νβαχερών ύφασμάτων εκ
τού ί|ωτεριού ήγορασμέ·
είς μεταπολεμικάς χι¬
λ., άναγχαίως αί τράπεζαι
)ϊαι χαϊ οί ε'απσρικοί οΐκοι
(τίνες είχον ίγοράσει είς τι
"; πολύ υψηλοτέρας, θά
)ίαταντο σοβαράς ζημίας,

χον άναηοφεύχχον όν
»γωνιαμον.
λοιπον άπα-
*ίτητος ή άπαγόρϊναις τής
ίΛΛ..,,_^Λ Τί3ν είδών τού-
Συνεχ,ώ; ακούομεν παράπο-
να 8ι« την αθλίαν καττ'ατα-
οιν είς ήν ΐ'χει περιέλθει ή αγ
ροτικί) άσφάλεια έν τή ύτταί-»
Ορφ ?-όγω της άδιαφορίας των
•άγροφυλάκων, οΐτινες περί άλ
λα ασχολούμενο·. ύψηλότερα έ'ρ
γα έχουσιν εντελώς παρα-
μρ/.ήσει τα άνατεθειμένα είς αύ
χούς χ.αΟι'|κοντα.
Συγκρκριμιι,ένως δέ σήμερον
, μ«ς κατηγγέλθη ότι ά/.ηθής λε
Ί ηλαοία των απαρτών έ.·τρα"ι;.'α
| τοποιήθη εξωΰι τής πόλεως
ί είς την θέσιν ΊΌπαλτί.
•Υποθέτομεν δτι ή κατάστα
σις αυτή ήτις ?χει φρρει είς α¬
ληθή άπ5γνωσι·ν χον κόσμον
τΐναι καιρος πλέον νά τερμα¬
τισθή.
Οί κοιμώμενοι τήσο·ν μακαρί
ς αγροφύλακος καί εΛεΐνοι,
σεως των Συμμάχων ·κυ-
βερνήσεων έν τή όποία
αύται δηλούν δτι «Οά τε¬
θή τέρμά,ε,ίς τόν σκλη¬
ρόν πόλεμον όστις διήρ¬
κεσε πέντε ετη)> και τού
το καθ ' δν χρόνον ή ' Αν-
• τάντ καί αί συμπράτοο
σα ι δυνάμεις παραβιά-
£ουν τάς ύποτχέσεις τάς
υποσχέσεις τάς δοθε ίσας
πρός σύναψιν άνακωχής
καί προσπαθούν νά έπι-
βάλλουν είς τόν κόσμον
όροος πολιτικούς, οίκο
νομικούς, καί κοινωνι-
κούς οΐτινες θά προκα-
λέσουν νέαν τραγωδιαν.
ιητο'μου μ'>0/]ταΙ. Έ—
λιϊ δπου τα ποάγμχτοι είναι το-
I
σον μ·γάλα καί ενίοξϊ δσον
τα παρόν.α ου
οεμία άνάγΛη 0~χο/ει λόγων τίολ
λών λΆ μάλιστα ρτ("ορ'.χ,ων.
Εϊντ,ι γνωστή εί; ύμα; έ* τής
ίστοοί'/.- ή ενδοζις σϊλίί τή; όλο
γής των τού
των η ρ ο α ω ρ ι ν ώς και
ί"·-; έςχντΛΓ,ΐίω; "ϊών ιθιισκί
ΐ'χ-^τ,γ.ώ'* διότι έκ·
μέν νά ύποα-.ο^ν Ά
, Οί μμ
1 ως αγροφύλακος καί
(«Ττινες τί|ν βέσιν των την χοη
αιμοποιοδν, ώς μέσοΛ διά νά
'όργΐ'ίζουνκοιιματικώς είς βά-
ρος των φορολογουμένων τό-
I
σον άγρίω-3 ίδιοκτητών των αγ
ροτι^ών περιονσιών, πρέπει ν'
άντ· καοασταθοϋν υπο Λλλων
οΐτινες θά εχουν συναίσ&ησιν
Βαρύς, τρομεράς, άπαί
σΐος· ηχησεν ό κώδων τού
κινδύνου διά τα μικρά
κράτη δ ιά τής έκδηλωθε ί
σης άπρ μέρους τής Δια¬
σκέψεως έκ ιθυμίας, όπως
αναλάβη ταύτα ύπότήνκη
δεμονίαν της. Δνότι κηδε
μόνίασημαίνέ ι στέρησιν
ελευθερίας πλήρπ ύί^ο-
δούλωσιν. Καί είναι μέν
κ%ί ου^εμία άνάγκη έπαναλτ,ψε-
ωί αΰ-ή;.
Έ·; τή μονή τοδ Άικαο'ιου μ
α 6ρά!| τ:ολεμισ":ώ» μετά έΛαΐον
τάοων τινών γυν/ι/οΐΐα'θων ή Ο ε -
λτ,ιαν ν άντιστώσιν είς την ν*.—
γ.Ύ$ό}0Ί προέλαϊΐν τ&Ο λϊουατνφα
πάσι. -/.ατά τον Ι'ζιρον ~οΟ 1866.
Αί τίερ'ι παραοόσεως π
ι
κηθέντας ένιή Μονή άπςρρίϊθ/)-
σαν ύπ' αυτών μετά ^ ,'ευασμοθ
Ι κα'ι άγαναΑΐησεως. Οϊ "Ελληνες
έντγ] άνάγκη εύρισ/όμένοι ά"
σ/.ουν άΛλά οΐν ταραοι^
' Άνεμνήσθησαν οί έν ν7)
πολΐίρκούμεΜΟι ήρωες των £ι
ςων σελίθωνικς ότ:οία;ο'.ττ/ο &.'-
των έ^άρϊ1;»ν .ν *:/] έθνικη ημών
Ιστορίγ· και έΐηλωσβν νά προσθε
σωσι /.αι ούτοι έν «ύτή μίαν ετι
τοιαύτην. Κ «ι κ^'.ωρθώαουν ©ν-
ψ
ΒΗΜΑ
)
Ον6*Μ« .ϊ™- „* ίγ ^ Τ> ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
•αοην όννοοοιΐητών *»αιι ' - .
»αμ
βάνβται νη' οιξτ.ν αν δέν 0ν
νοΓ»ίτνιιται υπο τοΡ ανάλο¬
γον άντιτίμο./ οΊ/νδοομή ς.
Είΐπιρικοι, Δελτίον
ΕΙΑΗ ΕΞΑΓΩΓΗΙ
Τιμαί χονδρικώς πωλήσεως
Ελαια κατ' οκάν δρ. 2,85
Χαρούπια δρ. Ο, Χ 3
βελανίδια δρ^ Ο, 30
ιω; τουτο £ιά της γνωβττή';
τον άέρα άνχ-ςΐνάξίω; τη; λι
τιθαπβθΓ,/ης τή; Μονής.
Τα οστά των άνκτΐ'χχ
εί; τον άε'ρα ήρωων έ/,είνων £λε'-
- ετε έν ιφ άπίρίττω καί πενι-
χρώ τούτω ήρώω.
Ή μνήμη αυτών Οά παραμένη
αΐων'α είς τάς κζροία; των με-
κζροία; μ
ρ
Γονκ-ίσατε εύλαίώς τόΧ έν κα
τατά-ίΐ επί ^ών οσ-ών των ε'Ονο-
Ρ-αρτυροιν τ ςΐίτων πρ&σχυνήσΚ-
τε ταΰ-α κ*ί άνομν^σν^τε «5τι ή
θυσία τοντων καΐ «λλων αναριθ¬
μήτων ϊ'?ωκαν είς ήμ '
•πόντον ?λεοΟερίαν καΐ
ν ρ καΐ ρ*ι»3η
τε έν£ομόχως δτι ομοίας ά νάγχης
π»ρουσι&ςομέντ;ς Οά μι μάθητε το
ϊϊαράοειγμά τινν χάριν τής ψιΙ-Λ
ίΌ
πατρίοΌς.
μ
Μΐ)*ί? ταθτα μετέβην είς τ&ν
ξενώνα ένθα δ κ. Δασζαλβκις ώ-
ίλ τού; μαΟ/]-ά; ιτερί δ-
ς τού Άρκαδίβτ προ
άλ προ
με:* την επι-
σκίψιν των λο.πών άξιιΛεό
ανεχώρησαν περϊ την
«'ι
| ν
νϊου
έκ τή; ϋποοο
ής ε-.υχον
ταΐςμοναίς 'Αροα
Άρκαδίοΐ/.
ίς Ροδάπινον
Κατά την παρελθούσαν Τε¬
τάρτην συνΐ-πλάκηαοιν έν 'Ρο-
δακίνου ό Ιωσήφ Π. Πετρά-
κις είςΓΓϋ)ργιος Ι. Γιαννα-
δάχΐΓ συνεπρία τ ής οποίας βτραυ
μ«τίσί>ησαν σοβορώς άμΓρότε-
ροι ό μέν -^ώχυ^ Οά ί
^ Οιά ',α'/αί·
ώ; ι οπ/γ την ό
«V,
ε
είς τόν
τερος
δεξιόν
Οί Γυγγενεΐ:τοιι, Γιαναδά-
κι νοΐ',ισαντες ότι ί'^-Ήτΰί)ΐ| ου
τος εσπαυταν καΐ τϋν οικοντοΰ
Π^τοάκι καί μη εύροντες >5τι--
ρον έχρΐ ίχτός τής μήτρος τ»υ
εφόνευσαν αύτί]ν.
Έοέθηείς το Πολυθέ«μα ή τι
μητικήτοθ χ.Βονασέρα μέ ένα ά-
τ.Ό τα κοιλά Ιργκ τοθ Δ&υμά π*-
τρ&ς τόν «ήθοποΐον Κήνκ». Ώς
προ; τήν,ί,πόκρισ:ν μονον έττ*ί—
νού; ενθμεν. 'Ιοιαιτέρως δέ γιά
τον,-κ. Βονκσέρα δέν ήμπόροθμεν
π»*ά νά εκφράσωμεν τονθαυμα-
σμόν μας άν καΐ άπό ένα άριστο
τ.=χνην τή; σκηνή; οέν επεριμέ¬
ναμεν ολιγώτερα. Μα; παρ&υσία
σε ζωντ&να την ζωήν τοθ ήθοποι
οΌ μέ δλα τη; τ», άγχθά άλλά και
μέ &λ«; της τή; δυσκολίαι; καί
τή: πικρίες.
Έηίβης ,καί οί λοιποί ζ
/.*λά. Ό κ. ΐα£βά
λομόν ποοϊποΐησι; άγ»θο& γε-
ροντάχον Ά'Λ άφοσιωμένου ^ίλρυ.
Έ κ, Κχββάδα κ«ΐ ό κ. Ζήνων
πολί ιρυσικός γωρό; πεοιττέΰ κι¬
νήσει;, 'ίΐ οεοπο'.νις ΣταμβτοΐνΌΐί
>ου /«ριτωμένη ώς σχοιναβάτης
δέΒάζήλ
ώ; -ω-
η·.». Μονον είς την κ. ϋα
ρασκευοπούλου εχομεν νά παρατη
ρήσωμεν δτι άντί νά εΐρωνεύεται
τοϋς Οεατάς καί νά κάνη κριτικήνι [
των τουαλετ,ών θά ήτο καλύτε¬
ρον νά προσέχη είς τον όόλον της
'τήν είχαμεν γΛωρισει μέ πολΰ κα
λυτεραν επίδοσιν εί; Αθήνας.
"Ολας ζυ.ο>; τάς καλάς τοθ θε-
άτρου έντυπώσεις καταστρίρέ» ή
ΝΕΛ ΠΙΟΧΩ1Ί1ΪΙΣ
( ίδιαίΐ. τηλεγράφημα )
Αθήναι 31—Α ίσημερ ιναί
πληροφορ ία ι έκ Ιΐαρ ισ ίων
βεβαιούν δπ τό Συμβού¬
λιον των τεσσάρων συίπ-
τήσαν την Γερμανικήν
πρότασιν περι ,τών άπο-
£ημιώσεων ά-τεδέχθη τάς
άντιληψεις; τού κόμητος·
Ραντζάου.
Α ϊ
τού Ούΐλσωνος καϊ
Τζώρτζ διά τάς
σε ις των είς τινάς
μανκάς ττροτασε ις.
Α.
ΑΠΕΙΛΑΙ ΤΟΓ
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΠΙΟΣ
ΚΑΤΚΓ1ΝΕΙ
(ίοιαίιερον τηλεγρά^ημ»)
Αθηναι 31—Έκ Παρισί¬
ων τηλεγραφοϋν ότι σύμ¬
πας· ό Γαλλικόν τόπος· έ-
πιαένει όπωςή συνθηκη
τής Βίρηνης υπογραφή
άνευ τροποποιήσεων κα-
ταφερόμενος εναντίον
ΑΘΗΝΑΙ 31 γ
Φθθν έζ Ούασιγκτώνοζ
τιόΠρόεΟρος Ού Ι'λσων διά
τηλεγραφήματος τχρόςτήν
'Αμεριχανιπήν Γεροοοϊ
αν άπε ίλησεν ότι είς η
ρίπτωσιν ' ήδ
ποχωρήοη
ως.
ούτος
γ ι ; Δ
Σφννιάς
τοθ Οιάσου είς τό περ
κόπτειν. Τπϊρβαίν;* καΐ αυτήν
τήνπροληπτικήλογοκρίϊίαν. Εΐςτό
έργον εΐ/ε έπιφέρει τοσα^ τϊερικο-
πάς οίστε 6 Οεκτή; Οά εφευγί τε-
λείω; ο»σαρεστημίνο; «ν έλειπεν
ή έκτή; ύπ(5κριτι/.ής τελειότητος
οθκ. Ιίονασέρα ευχαρίστησις.
Έλειπαν «ί ίϋβ πρώται τής*
πρώτης πράξεως σκηνκϊ, ή πρώ-
τη τ-^ς δευτέρα; τελεία»; άκρωτη.
ρηοσμένη. 'Αττοδέ τήνένδεκάτ^ν
σκηνήν τής τρίτηςττράξεως άφτ·
ρέθη όλόλΛτρβ; ή έ^ομολόγησι;
αηζ Άνχ; άπό την οποίαν μανθά
νομεν πώς χπ ποΰ εγνώρισε καί
ήγάπησε τον Κήνκ. Καί τέλος
λεΐτει. .. ! ! όλ&κλήρος ή Πέμ-
πτη πράξις καί ή λνσις τ:Ο £ρ-
γο». καί ετσΐ μένομεν μέ την ί-
όέαν τιραγματικής τοθ Κήνκ πα-
ήν κβμησσαν. έκ-
άπένκντι τοθ συζϋγου
της καΐ μέ την άγνοιαν ώς πρός
την τύχην τ^ς*Αννης.
Έχομεν μίαν σΰσταο ιν χαΐ πά
γιά τον ~
η γ ρ
Είναι προτιμώτερον νά μή έπι/εί
:τ) την εκτέλεσιν άρΐίτουργ/,μά-
των παρχ να τα περΐκοπτη οί
λε']/ΐν τ;ροσα)ΐΐω'Ρ καί σκηνΐκών '
μ·ςων. Άλλθυς κ'νουνϊΐει νά νο-
μισθ^ δτι έκλ^μβάνί'. τοϋς
"II-
ρακ)ειώτε: ώ; ψι\ίγζιιζ μή έ-
χοντα^ άντι/.γ,|/;ν. ΜαΑιστά δέ
δίοοον ούτω ςήν ευεργετικήν τού
άσεβεΐ
ΝΑθΛλ
ΜΕΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΙΚΚΟΝ ΞΕΟΔΟΧΕΙΟΝ
ΤΑΙΣΘΜΙΑ
ΕΝ ΛνΡΤΚ
((Μετά φωμαντιηοΰ κήπον))
Ύηο ζήν Δχεύ&ννσιν των ρεκτών
ΓΕΩΡΓ! ΟΥ ΓΠΠΡΟΥΛΗ ΚΑΙ Δ· ΠΑΒΕΛΑΑ ,
'Ανακαινισθέν τελείως >ίαί συμΐτληρώοαν καί την ιελαχΐσ την
αυτού έλλειψιν ύπόΌχεται πάσαν 3νεσιν άκραν καθοριότητα χά
περιποίησιν άσυνε)θη.
ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΒΗΜΛΤΟΣ
Τά καλλιτρχνικά ΤνπογραφεΤα τοΰ «βήματος» πλουτισΰϊν κιμέμεγάΐΐ ην
ποΐκιλίανκαινουργών τυπογραφικών ατοιχειων Έλ^.ηνιχών καί Γβλλικ ών
άναλαμβάνοιΐν την εκτύπωσιν.
Εφημερίδων, Περιοδικών, βιβλίων, Διπλοτνπων, Έπικεφα
λίδων έπιστολών κ(»ί φακέλων Είδοποιήσεων, Ρεκλαμών, Συνα-
λαγμάτων, 'Αποδείξεων, 'Αγγελτηρίωνγάμων καί άρραβώνων
Αγγελτηρίων κηίειών καΐ (ΐνημοσίνων οΐασδήπατε όίλλλη; τιι-
,.Ίοργαφΐκής εργασίας.
Έκτύπωσις ταχεΐα Ψ
Έργασία έπιμεμελημεν" καί τιμαί ίΐολύ συγν.ϋ.ταβατικα·..
ΕΛΛΗΝΟΔΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Κατά τού£ ΰερινονς μήνας ϋ'ά χατέλΰ·^ είς την πόλιν μα
προσωπικόν τής υπό την διεύ*Ίυναιν τον γνωστόν Χνχτι-
όργονχ. Θ. Ταβουλάρχ, 'Μλληνοαγγλιχής 2 χολής Χανίων
διά νά καταρτίζει λογισται πρός ιήρηοιν Έμηοριχ&ν βι-
βλίων.
Παροναιάζεται 'έηταν.χος εύκαιρία διά νέονς χαί δ?βποι-
νίδας ο7Γος καταρτισθώσιν εμπορικώς είς δέ έμπορενομέ'
νονς 'όπως τεληοποη&ώΧίΐν είς τό £ργον των.
' Ί έοειΰνμοϋντες νά παραχολνυϋ'ήσωοι μα&ήματα αταρα-
καλοΰνται όπως μέχρι τής 10 Ίοννίον προσέλθωσι χα'ι
δηΚώσωαινεΙζ το Γραφείον τον «Βήματος*
-IV
'
Μέγεθος Γραμματοσειράς