90445 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
&*&.«*£ 52
Έτψιία δραχ. 36
Κ&Ι ΤΤΠΙΓΡΑΦΕΙλ 6Α0Σ ΑΓΙλΣ ΒαΡΒ&Ρ&Ι (Ε»ΑΑΤΙ ΠιΡθε»ΑΓ$ΓΕ18Υ)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Μ. ΚΑΦΦ&Τ0 :
ΡΕΘΥΜΝΗ Έαπύρα Δ*υχέ4α
'_*·>
τ·§ ϋΐναι δννατόν νλ πιστκύσν) τις
είς τίς τόσον πομπωδώ;δακη
«Τ^ν ·«^ τ*§ν
ώ 1*5γο»ν «αί χ&ψ ωραίαν
«αννεΐιεΐν •ΊεΛέχθΐί σ^^ί^
«^ «ην όαοία* έ|β
ις βςης μ
η^ζ ΰτΑ ·ύδίμία Κυβέρνη
σις Ιχε» τό 0ΐκ,θΛ#»μα νά δώξ
στη^ιασμον
γ
τα 7]^ ίΕ ά4ιψ>*·
ςμμ
ρίζ·ντο «άς βνιι,Ι^ψίΐς καί
«άς «ποιήσεις τοΰ κυμμβ-
ρίσαμ ν $
ΛβΑι*ικτ)·*·3 φόβον,
0^ς η
Μ«τά *όαον μ
ιαύχ*$ μίαν Κυβέηντ/εο,ν
*ίν ιϊτλ,οτ τής Φι
—ηΐ τ) Κνβ&ρψη
^ λ
χος ιώνΦιλβΑβυ^,^ν; νού »ις την >
Καί τί ούναται νά ·ΪΛΰ τις ψέρειαν χυθ
δταν κα*αο-τύατηγοΰντβι ο»- , να τ*&* ^, .
νό»»χδιάκ»Αυσι*βγιας5'.ά Έπαοχίαί Μυλοποτάμου
μας "ών ί^ο^'·"1·1 *ή~ έ«- Ι ηί Ιτ^ι μακρά θά ·ϊναι ό
| βΐιλέ—■
ν ^1$ δημόσιον π λ·· ι ' λ» ι ών .
ής Ι ΡΩΜΗ »1ε;
Αγ
πε>λϋ-
-------_...._ ι
όν έναντϊβν
τΠςΚρ·*τί·ς ι»1»τα τ^ς
Ϊ6ί·5ίας.
Λ·«ΑΙΝΟΜ Τό άχρ ι
II
· *&£
•ι,
αύχή{
*ά μ»)ν άηοφυλς»κισ
έγγυήσειόχι πλβον κοινοι. *Αλ
λά ύηουργοί«·ΛΛτικοί έγκλημα
«Ι«ι «ϊτΛνβς ήτο πβπςωμένον, ά
έ δλ «ών ζωην
«Ι«ι «ϊτΛνβς ήτο πςμ
φ·ϋ α>«5ριέρωσ»» δλην «ών ζωην
την Π· ιτρίδα να βϊΐγμ,αησ
τ6έσχατον ήίων
μέ τήγ
τά>ν κατη
χ
ίΐς θέσιν.
έξ
σ
^ «Μαγκονσά·ϊ*5»
ά#"ί
σόνδ
ς 10
γ
*»θί«»·
Ααζη
ί
β £ν)πρι%κε>ν>
Ιχ· ι
ΐ'Η
^ ώς ·το«.τητ
ό
ΐίιτι
κι»
Ι··1
θι^αίκών
δ
καί... μ
μι&ς ιοκβινιηί
8έν άγα
λα
ό;.
β ν ι«ερσς,
ίοο» η «,τβγή αϋνη ε»ολιτι«ή-
χάΐ».τοποίας Ιχπ ΟΟ
^ έ(Η|ν βε
γ^
ποοδσοσία;;
, την χατηγορίαν τής
ΠΡΟΓΡΑΙτΙΙΙα
ΠλΕΙΣΤΗΡΐΑΣΜΟΥ
Ι ί«Γνσ-Γσι?τ.Ιν·υ Τ Λαγουδά
νι ΙατροΟ κατοίκον Πανορ-
Αί«λοπο«άμουκα(2) ΣτυΛι
ζά ί
μ
κατοίίΐοτι
•Ο
ματο(
όν
γ·νή·Λ«ε> ΙνΑ«ι
λ
«ούτου
τοΓ,
μ
ενώπιον
αύχοδ
τοΓ, νοαί.αου αύχοδ 5η#
«ου ««ι Ι!·* τοΰ έ¥ η*νόί
μ,
τού την Η»ην
Κ^ασούνα ΜοΛοποτάμον
ά
λ,*,,^ Οϊ* ^όνον η^ΜΗρθΜ
Ιν
Ινα-
Χ«*άν Ριοβανά«Η
1*·τΚ)μνης
Τδν πβθ·' ου τύ «αρόν μδς
πθογραμα πλβισ»ιριασμον έκν
τάςαμβν διά %{ς Φπό χρονολο¬
γίαν 26 ης Δ*κ·/ίΡοίου ίδ18
έπτταγής μάς νομίμως κοινο-
σών ΙγιαφΛΤ Γ)*ι
σ·ούπ*> χαιδΐι
αί κϊ·αλα } ^
ΆΧά. πατά πόνον
»άς βα^άνονς τάς-οποίας ΰα>ίσ
ταντβι αώμαχα — εντώματα
είς Κ* βο^ονμια
£ΓΙ «ατά «ό¬
σον σιαρίρβι τό Ινσ»τν/.τον
τοϋ «ΐηα.βν ά?το τά?νσπ«τα
ί ίίττοίΐονούντων
^ ρ-ίθϊς καί
·;>άνοντιι; μέχ^ι χοϋ Οημκΐον
$ ? ί
έπτ«αγής μάς νμμς
«οιηθεΐσης Λντφ παΦ'ά δεΐκη-
ταΐ επ τοϋ ύπ' ώ . 3931 τοθ
ΐ δδστι
ηνέο ^ί
λής. Οί άνγιπρ6·ΐκ«ί«βι ε Γ
ν» ι πρσ·ομοι νέ. §·χ··δν
την κμϋτασιν ?τ5»»ς έ·αρ-
(ΐοΛΙΓι Ίχή τής *λ«4»βέ
ρας ·ι«·έ·ε;«>)? βίς την
ιδίως υπύτήνηροσ
βοηγ ΒΓοοιή ?
ϊ-*1ΐ? λ 14- δή κολουνται
όϊ β™.*όι«>νοι λϋαι
λΧ
ι-
κοί κλητήρ νά
νο,ι(α·υς δπιδοσεις
α«. ί
ϋ παρόντος εν τΰ έν
IV
έκδιδομένη Κίδ
τασίαν
Χο ι νυν ι άς τ*ν '
ΤΗΛΕΓΡ.
Ό έν Ί«βαν»·ί*«Η«
«Νεβλόγον» των
, η7
. Κυριακήν, ίν
λ £Κ
το «Βη-ιά»
ώ
1918 η
κου κλητήρος τής φ
τοΰ ΠρωτοδικβΙπυ Γ»θνμνης
"ΗΑία ΆΛοβΐόΑου Ιν» δυνά
μβι καί ίτ·ος έκτέΐηιΐ.ν τής ΰη
άο 61 τβθ 1918 Αηοΐρίαβ(ας
τού Κνρίου ΕΙρηνοδίκου ΜνίΛο
πστάίαόυ -επί προσωριν*ν μετ- ]
ρων δικάίίαντος νομΙμ«·? «η υχ *
θείσης έκτβλ?»της έν συνδιαα-
μφ «αί πρός την ίπο χρονολο
γΙ·ν 9 τ/ς Νοέμβριον 1918 άη
λην έπιταγην μαβ ηλ^ρώο'ή
ημίν Η
95
δραχμάς
βατβγνώΗονβς κμρη
χ«Γ ΑκοΐΓ,η πβοιτβαφήντου έκ
««πηθΐηε«Ί*νβι. «Π«»«>ί
Έν «ανΛρνφ «Τί 1 η
ίηυ
ΟΊ
παραγγ
Οί
πληοίξούσιο
^χαϋρος Γ
καί Αλλον
η'6 τοιούτον
ΰ»ν &ι έ
ΐΐμοαΐί
τύπον πβρί*
Μ|
χ^η
έ| 'Ιταλο-
εντούτοις
λοι π
ρ
ρ πη^φρ
τασήμως έδήλωααν
ί νουλάχιατ,αν
Π
95' «σΛ ταύτας έν .«κως
ν ν ί^ι β'.ίον τΜβνγτ*"·" ,ήΥ έ*»τβγη5^Ο>ί !
. ι « προ; ιτλ^ωμτίν νύμιμος
-κ/,«ΐί τή; ώντικβλι - θ8σμία
ΛΟΝΔΙΝΟΝ Οί «ΙάΙ'μς
φοονδτει κατ' έζ
λ
ά «εχί
ξηγεΐΐαΐ τοοκ)ν ο
λα-,ιβάνβται ώς «
•βιάσιν καί ώς
της δ
ρο/Γ>ρς
καί έκ
Διά ταυτα
Πβός ίΙε»«οαξιν χΓ^ς άνωτέ-
ρ» ότπαιτησεο»; μας μετά χ&ν
μίν»ί πληρβφρς
"Α,γγλων επισήμων κύκλων
οί Σύμμαχο' ΛωότΛς; έν,ί,ρ
■ξεως το,ύ αολβμθΌ 'ίσχον
έζ ΆμβρικΑς; πιστύσ$ις
ανερχομένας ή·η βίς 2
βθθέκαταμ^
λ ος »ρί>ς
λ*κόν σ»ρ
Λόχοι *Λλβαν*
3μ| οΊτρατιεΕΤΓΐκήν
ϊχοντίς. Σ&ψόμ* δ*
σΛμηιη'^ίσθθ
σης Άλβαΐϊας
β·έ!ν νό ^
Ίτα-
έκ μέ-
αν-
πό
η
μαΐός ααϊ η
έ ε
έν-
ΖθΔΟ ΑΙ3ΦλΠ·ΠΠ ΙΛΙ
Τβ)β* ν. Λττ 71 *
ν*ο«ί.Γ. ιχόι
ΐΦ ν\1 ΤϋΙΐ·.* -υί -.ι**
τ Π. νΐ>
ΥΘΙΜΑΙτπΤΙ13ΛΠ
-ολονοοχ ογΛ
181 ί
-ονιοκ
βοτ
ιτοοκ,ιο'$
'9
)ηχ ιΤ
«?Α|ίΑΐτ» 3 0
Μέγεθος Γραμματοσειράς