90442 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΓΙΜΑΙ>1 Λ ΕΠΙ,

III
ΠΚΙΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ αΓ[ΑΣ ΒΙΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠλΡΘΕΝΑΓ£ΗΈ1ΟΥ)
Ϊ ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
Έτησία
Έξάμη νος
Γρίμηνβτ;
■πλτ,ε,Ανοντειι,
Δι* ί^α«ι
6*ς ι»ι«ίτι·«.ι
39
18
έι«".ρι-
ΡΒΘΤΜΝΕ
Κ Π' Ι Α Κ
II
'Ε*γ«·»«*4 σώματι!· Λχμίβ,ς
ίον των {ΧΚ&Λσίι*'.κ·5ν τά,-
τηη , μμφ;
νη; τβθ Αβθ9 ίχΐίνου, χλλ, ιί-
ν*ι *·1 Ιχόν,λβ,ϊΙ; άντ,»υ/ιών έξ
»#τ)·/ χΜΐίυνου. Ό μπ«·λ·«
ΐΌ;. ω:έχ$Γλω7ΐ; καινωνι-
» λ αί πολ'.τ*ι»*-
ιΐνι ΙλεΚ «*ϊΛ«οί *··
τ·· ΙλληνικβΟ λαβύ. Έν
■V
ούΐιΐ; κινΙ^νος οό
)μ 45ε# εΧΒ
τ*|ι; έ^γβτι»!»1, ώ; ή έν 4λλ»ις
ί ιδιιβτιβμένη, δ/ΐ μόνον
Ρ»δς ίΐν *5υνατ*ι νά
ρ$ ™ **^ »οβι«λιβ-
α»ΐ; χβτΐά την τρμγμαΤιχΓ,ν καί
έ«.Τημ»»ηκήν αθιοΐ άνά«.&
ΟΙ λ*γ·μ··»οί ϊθ'ΐάλιαττιιί έν ' Ελ
&λ, ιί* οί ααλλον ρίη·ντι;
άλ
χι«(Λ εΐυΓΤημ»ϊος
" *Τιι1|ρ|"β»·ββΐ9ΐλι·τΑί ούτοι
ί οί 6ΙΙ
λεΐιΛι;>·· εαώι» ΐϊβΗ
ί*ϊ?«ττών. Ουδέποτε οί ούβϊνψ/;-
ή δι«μ*?τν?'.α ^ων ή-
α1ζ
χού«θηέπΙϊβ» ??
έκ) ως ιίς «ημιουργί-ν' έργβτι
ένώϊΐων ά'Αίνης «ίτι»»ς ένώ
βηφ(νον·ι «βλλλάχΓ;
χ·ί. Άλλ' ούΐΐν σ
•χουνι. δΓο-ίΐ εττηίίζονται έπΐσης
χ01'
νωνΐχήμο??ή αυτών ύ·ί*«οα·ι
διότι 1««υ έηισ'ϊηαονιχής »*«*ω;
διότι 1««υ έηή
ώργ-ϊνωαίνοι πίίτιύουοΊν ώς μο
ν**κην ά-ο*τολήντ·ν. την «ίξι
σιν ΐών ήαίροαισθΐων χ«ϊ ?1ν
λβόϊι 4τ?*?ίντ*ι ούχι ύ«
ργΐϊς κννωνική; όο
ί*ο*^τοζ λο--. α.οΛερ
ώ; 6 β·θϊΐαλ·(ΐ[Α·; «ίιθί» αλΑ> ιι;,
*ντ*γωνι««χ6ν, τίίνονια άντιθε
ί ή έγ
« »/ρ *ι3ζ-ϊ»ν των -ιι-
μών των '*?*; ?«» άνοιγχαιοον
τα αί:ια οεν νομίζομεν, βτι ύπάρ-
χει λόγο; τις **& άνησυχτ] ττίρί
τή; εξελίξεως των έργατ-.κών καί
των σο·ιαλστικών ύτίοθίσεων έν
Ελλάδι. Έπομένω;πολύδ)ιγώ
τερον δύνατβί τ·.ςνά άνησ^τ} πί
ρί ύπάρξέαχ, ΐδβδν ώ; έκείνων δι*
ά; τόψήί'σμα τή; διαμαρτυρίας
των Αβτμιέων.
Εάν ύπάρχωσιν ολίγοι άιογοί
ίπιδιώκοντες νΧ εύ·ι«»ί την ί?γχ"
σί«ν τή; έκμετα>λεύβεωί των έρ
γ«τών, τό τίρ$γμα ιίνζ πιρισσότ
ρον ιύΌυμον χαΐ σοβαρόν.
Εάν £έ προσέρχωνται καί κ*ί
τίνες χακοχωνίόοντε; μελέτας
Λθΐν«νΐΛώνΟιμάτω·, δια ν» σχοβ
«ίσω— θόρυβον περί τ?5 ττνεθμα
των, ούο", αύτ'. εΤνι σοβνΐήτερον,
διότι σημβιίνει, δτι οδτοι δέν έγ-
νώ?ί—ν το Έλληνινον, κόσμον
κχί τα; συνθήκας τοθ Έλλην!·
χο'3 βίο-ί. Άλλάπολύ ολιγώτερον
α/όμη τοι«0ταΐ τάσε·ς 5ύ)χτχι νά
ένισχ^Οώίκν, ώ; έλλ*/οβ συμ-
δαινιι Οτϊτ) των πολιτικών άντιπά
ή4 σημιρΐνϊ];
ινθίιον των νή ίπα,νέρχηται κχί
τόν μ».λ»τ άντισοσιοιλιστικον
ι^ν τρόπον εί; τα Θυ-
τών 6λίγων κα'. μεγάλων
των χ*ρχλα'ων. Ή οί
, έ* τήςιργχΉχή; Τϊύτη; κινήσϊ·»;
Ι τάσχουσχ δειν'οτίρον πλέον τάξι;
ίΓνε ή σογΛν3χτο9«οχ τχ έχτεα δέ-
χχτ* τη*; δλη; εϊλλάίο; ή
τάξις των μικρο.εί«αν0υ.·τ:ιώι
των ενόντων στ«0έρά ώ; έγγιστα
ΐά έχ ιοθ Ι^γοι* των νέρΐη. Διά
τοθτο κΐίή )βγομίνη έργ
σ^νηργκσίχ ^,εν 8νναταΤ ούβ' α.0
τη άχ»μη, νά ε/^ μόνιμον τί
έχ.βσ'ίατε ίχ Λ ών άνωμαλιών ή'
Τή; άνάγχη; δϊ.μιβυργίαν προ»·*
ρινή; τινος έπιδολήί των άξιώσε
ω»» τώνέογβτών, *Α^5ίί|»: τε πχρ'
ημίν 6 έ?γβΓτη ςχλθΦα.;·* Λ>ά ίπα
βη μιχρβ; άβ-τός ή&μι·υργίχ μιχ
•ών χτημ*τιών έν τ?) Οιιχίθρφ
γ οί ? α είνε χχ'ι «Οτη ενίσχυσις; των
Αατικών τάΐίιων. Ό "Ελλην ιΐγ
ρότη; ε!ν«ί ττερισσότ«·ν άστ^ς ά-
«0 «άντχ μιχροχερχλαΐοθ/ον, ή
καταστημχτάρχ-ήν, ή έκοοϊην
των πόλεων.
'ΟτανοΟτω ιί; γ*νικ«τάτχ;
γ3«μαά;ι 4Χλχ χαΐ έν πΐστή είκό
νι τ?5; 4λη? ·κ·«·'ή!/ίνσο*ι*λιστο
Λτγ}"κχί έν ΐίμ ίπιστημίνίχώ καί Ι
έν ",ψ ύπαλληλικώ κόσμω είνε οί
κηρυκ:; κχί οίπ{>οστ.άτο". των λε
γομενω; σοτιάλιστών χ»ί ΐργχτι
ΤΗΚΕΓΡ. ΕΙ&ΗΙΒΐ
Αύτοι *ϊνι οί
σύλλογον άχόμϊ) «πρό: τϊροστασί
αν των Δΐ'.αιωμάτ-ων ?ο> 4ν')ρώ
πο-ι» την έτΐ«ν5·τατικ(· .ίρ«ν τού
τίϊΤΐ ίκοηλ«·»ηνχ:;τά νοαίμου τι
ν^ς χ*Ορ»ϊώτος. Οί 4ρ/ήγοί δέ
τή; Λΐ»ήσίΐ*ίς, ήτι; ίπο »ών ίίτι-
ιτ»7μόνων έκλχμζχνιτβιι ώ; άρ-
χή μπνΑσιβΐΑΐσμοΟ, ίΐνι οί στε-
νότιρον »;ν&ίδϊμίνοι προ; την »η
μερινήν κυβέρνησιν ή6ποχ ίίν ί-
χει «ΐ^μ^ ρον νχ οημί-ουργήσιο
μχολσιβ'χου;, οννατα* 4ί χ άψι
ση τας δργανώσιι; τχίτα: ανευ ϊ
^ηγών κχί όπνδιόν ίχν ί
τού; ίλ ά
Αθήναι·
ΒΜ11ΒΡΤ
(ίΐ. τηλ.) ό
Γβρμα,ν ιχίΊς; Δι7)-
πρββπαββΐ νά «ζέλβρ
τ·0 06ΐ.λσα>ν·ς;
νά
ντ.ν.
ΚΒΑΠΙΠΙ
Ίπ^τράκη έκ ττώ.ν
μάχων χορών χά ϊ τής ' 8λ
Αάβος ή έξαγωγή των 4>Τ
χε»ρ £οίν προίόντων καί
άπο ιχ ι#,»4>ν διάΤβαρκί-
αν.
•Η 6έ Αγγλία ή?χι«»
έζαγωγήν Ιμχορινματων
διά τουρκίαν Βονργ&ρίαν
χάί δλοος χούς λι^ένας
ττ*ιϊ Μαύρην θαλάο«ης.
Α. ΪΝΙ
Μανθάνομεν δή ό ΣύΧλο
γος κϊν Κυρίων
•ά δώση κα«* αύτάβ
;ν έβπεοΙΦατ Φηίρ φιΑαγ-
τινος ΐΛοποϋ.
δτι φιΪΜ
ύώιερυς σκοτιάς όέν
νά δα»θ/)Ι υπέρ
ν. _Ίε; τάς φνλα
κάς οπάρχβσιν πολλο. Λνθρω
ποι, ουχί ΗθΐγοίέγϋΙημαιΙας
ητωχόιατοι καί /ιε,κράν «ό»ν
οίκογενεΐεϊν «α>ν ε*)ρισκόμ«-
ριοι, *Λ|ν όιβοίων & σχόμαχοζ
θά, μένη κενός καί κα?ά τ»)ν
Νόκρΐφνκαθ'ήν
χριστιανόν Λληρ *
σι νόν ατομικόν κ*1 διαί«ε- |
δάζωσ. '_>* όσ·ν αίς την
π-ολιν μας ύαα^χει ώ; φιλαν
θρωπιΛόν σωματείον 4 ^ύ
γος των ϋΓυριών 5ς
ση υπέρ τδν δνσι
των Γΐλααμάτων.
Ας έλπίσωμ«νΓ>τι ή αύβτα
αίς μας &ϋτη θά ακουσθή.
ΑΠ0ΑΡΑΣΙ1
Άίήναΐ (15. -τη* . )Γ»Άγ
γέλβται έκ λ·ν* (ύ^· δτι
οί Ιχβί >τρατούμβνον Ίρ
λανδοί 'Αρχηγοί έδραΛβ
τβοσβν.
ΣΓΑΑΑΛΗΪΗΓΙΟΝ
ΘΕΣΑΛΟΝ/ΚΗΣ
'ΑβΓϊναι( ί·.τηλ. )Σή*β>
ρον Κ.οριαΜήντο Μρν**
τικόν Κέντρον βίσσο,λονι
χ^ς; σνγχροτιΐ σολλ·ληιτν«
β ιον τ ό όηοΐον ·&λ·ιδιά-
ν ίαν τού λαο6.
ΚΛΕΜΑΝΪΩ
τοβ
ρ
χισ«ν νά πα·ο»σιάίυνΐί* ι
αί μοπτύσβι^ διΑ ή κα-
τάσχο.βίς τοο βε4
ΓΑΑΛΙΚΗ ΑΔΗΜΟΝΙα
'Αθτ,ναι ( ίδ.ττηλ. )*Ενε
χά τοβ βΐ)τχβ»ροΟοτ.^»; λό-
Φβα>ς; των ' Ιταλβσβί^Ρηκτδν
των
δ ιαφορώντό Υρ
νόν ♦ρκι^β να

, ι
(ΥΘ!3ΤΩΊΑΗ3Ο1Αη ΙΤΗΑι.3)
3ΟΤΑΦΦΑΗ .Μ
ΪΛΐΙΑ ΙΟΛΟ
1ΠΑ
ΜΗΔΙ3 ΛΤ3ΑΗΤ
1*38 Π1/3 ΣΙΙΩΛΙ1Δ.
ό (,ΛγτΤ .11) ίβνΓΐ^Α'
ά
τ* ν«9β>Λ^β« ^©3 τ.© ο, χ β 4
£/· 3 ε
ϊάΟ 6·Τ
οτ
νιοτ
π-.': ·ν. ;.
ϊκχ
ίο 3νϊϊ ίοτύΑ
_ ν-·
. νρν
ΙίΊϋΊΑΕ»
: Ν»
νώτ
χ:
.
V
Λ
ο,Λγο,ΜθΙΙ ν«« κή«οτ & Ο

ΚΩΚΑΙΗ3.
γΑι( ./πτ .
,Α 30 .;
-;πϊ νώ* ^ί ;;

Ίϊ
ςΐ'
ΚΟΠΗΤ11ΛΑ/.ΔΊ-
νβς
·#γςΓε1' ότ νΓΐ κ^^^
νοςτνέΧ
6 ι»δ
ΐϊδ
3ϊτϊ·'(
βοτ
Ιο
υοτ
ΙΚΟΜΗΔΑ Π31ΛΑΑΤ
ΛΙ )
δοτ.
νώτ
-ί»υτ
^οxνόκ^ ΑΛ'β,Ί 6τ
έ>^Δ1 ^
νόν
νχ

(V*
νωτ
Χ
Γ'ι?ΪΑ)6ί*
•οί
·»χ
Η* .
-Τ·
γτ ϊ
νο^Γ^^ιλ^(Υ^οι>^3ί^)X^Α^ ν «λ γ
Γν

1 -6»
χν
χυυ
;ΰο*
§7
VI
νώι,
γ» ιτ|»ΧΧ8' Ό'
νΛx^^»*
κ* ά*
χΧ'
ΙΤ ι ^ *
.ΌνΉλΙ
IV»
ι
«· νΐπ·ιΐιι1

Ί'»ι»ι?
%.
ν 3 Ρ#Γ >*
" ' ι*·!·
«Αβνϋν >^7
'-ε- '-χ ι1·
> Ην
•κ 4
μ»λε· «»·♦*>
Αν ,ίςεοχ ι
'9 )*·Ϊ3 ·!·
-.ΓΓΐΙ»ΙΤ)Ο»
Μ. )
/υ ?«ί> (τ
XIV
νό
νυο
νχ

XX·
νέ }χ7ίίΛ'* |
νοΛ'Χ»* 3ο βνίι
Κ)
Ιθ
,ιοη
νώτ
ιπ

ίβ
ν(τΓ
»Γ3
Ι «χ
ίχχ
5*73X3*1 ;
εοχτ» ίν χιΖ

XV
?{τγ νωΧ
π* νϋο?
νέε)ΐί»ττ>
'ΧΧΑ' .)·χ
-.'ΟΧ
ιΊ νώΓΰ» (ν^^
·ίτ Ιχχ
-ιτ

Μέγεθος Γραμματοσειράς