90439 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
«ο*
ΕΤβΖ
ΓΜΦΕΙΟΙ
III
ΤΤΠΟΓΡΙΦΕΙΑ ΜΟΙ ΑΓΙλΙ ΙΑΡΒΙΡλ! (ΕΜΝΤΙ
α*τ·ι·ΝτΜ_ ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑ ΓΟΧ
β-—
ΙΝ ΡΒ9ΤΜΝΕ
Αι». 4τ,μ.ε«.εό««ι; χβκ
ίϊ'.κίιΐεοκ ϊ»μνκν!*«.
/-ί*(ί. ν
ΤΟΙΥΝ
ΚΟΐΜΓ
Η
ΙΟΝ ΤΗΣ
Ν
ΚΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Το
ν« χ*νον4βΐ>ή πρό* ο>ιι
πληρώσιν *ο# Συνόίσμον «ε3ν
Έθν*ν, ·1ν«* *«βϊνο «ο όκοΐ
σιν
Ό κ. Βο«;ρ^·¥ά 4σχολεϊται
η«ρΙ την Ικ·κΌνη·»ν υχβτικ&ν
ν. τάς οποίας »τ4 υπο
ε/; την ΙΓπιτροπεΙαν.
Γ· σχέδιον τού δ«ν κάμνη 16
νόν λ«ρί οτραιιοοτΐΜής τακτι-
»— ς έ: σ
ετ>νών, 4λϋ' όμιλκΐ χβφί ενός
ιτοαηοοτικοΰ γραφβίου
; τθϋ ΣννσέσΔΐου «αί
; νά διευθύνη τά# έν
άναγκαίας ηράξβις.
Έ (ϊΐρατι»ιικη αΰ-:η δνΓ^ρ—
γβκα θά βκοΐουθηση τίιν έζέ—
λιξιν ΐΛν έξοπ-Ιισμών καί ΰά
άσ·/θίη(τή πϊρί δλος νέοι» τύ¬
πον τηλεβόλον κ.λ. τα όποΐα
δα α>σιν 0-ταροΜ.τ-ητα διά τόν
Σύνίεσμον. Έν ηπβριπνώσει
ίθνο; η Φά τ'ιπβιλβϊτο **αρ *
άλλον, τα στρατεύματα χά έγ-
γύκατα ίύριακΰμβνα Οτι έκα-
λ·ΰντο βίς ύπεράσβισιν τον.
Ή Γαλλια βίναι μάλλον εκ
τϊθβιμΓγη ίών 5λλββ> κρατών
*1ς επίθεσιν καί κατ>. συνέπβι
αν ίχβι άνάγκβον όπος ή πρβο
τασίατη; [| άσφαλισμένη «τη
"«♦ούς των στρατι·τικών δυνά
μβων,
ΆΑλα># τκ οβ
ιι έκ Ιίβ.ριτίων
γει δτι
ιιβυ ΐίδν Εθνών, ήτΐί σννή-Ι-
ί)κν έκ νέν?υ σήμερον,
θ
. , Ολο την κβίοιν τ οΓ σντδ-
θΐον των Λννάαεων τβ όριοΐι
κόν κβΐμβνον τ·6 οχεδίου τη;
~0'> τ^; 'ίνανωρησϊθ); τού Προ
ίδοου ΟοϊΚν*νθί "Κν ~.β ίνβ
•τί)(Γ{| τοΐ' |μ)ρφ·7 τό (ϊ"/«όιον
«οδτο φαινετια ότι «ίς μ*λη
τιν« τού Συνδ«τιτμου άναθίτβι
την υόρισκένην ύ.τονβέ—·τιν ο¬
ί5 ν Γ
σ»ι λαμβ'χνβσι ιά όπλα διάτήν
Αμοιβαίαν διβτ ί ρήσιν τής ώκε
ραιβτητος τώνέοαφών των,καί
διά ιιι)ν οιάσ»σΐν τΛν ?Ηεί>νών
ουνθηκώε». Φ«ίνβται οτ* Απε-
μονώί^η ή γ>ώ|ΐη κβιτΛ ιήν δ
ποίαν 6 Σύν^εαμος (ν>τ»βιλ· νά
είναι ?ν ·Ιοος ν~κρτ?ρας /2ολι-
ένΒ έηί τ#« ά ■
δυ^αρίστησ$ ιούς η»μματ&$
χας άγηοφύλ«κας &ς δώαη
δ'όη/ίας παί ά; Αέβη
διά ζή» άνφύΐααν
ι » ;
ναγχβιοτητος
τών ^
^ την Λνβ-
δραστικωτέφαβ «ών άρ
χ«ίο>ν αυστημά^ων συ^*)ΐα*/ί«ς
Ίί θζμελιώδτς γνώμπ νίοθβ
1» ή συζήτησις β»αίνεται
πλέον ότι θά έλθη επί δβυτέ-
ρ»ς συνρννβησις άναμφισβητί]
τως θά έπβλθη ρ[ς δευτέραν Λ
νάγνώΐτιν ιΐίίϊτ'δ τό ϊυνέδριον
θ4ΜΛϊ)θ[ί Λπως έπικυρώση τύ
έκπονηθέν υπο τής έπιτροπρίάς
σχέδιον.
«ΆγγεΛΊοφεΝρος Αθηνών»
(τυ'ΐμετασ^οντας τ-ου
πενΗους ιιας καΐ τονς' άκο?^ου·-
ΟιΊααντας τάς κηδείας αυτών.
Ιύία οβ άποηίνουεν ([-οοον
ενγνίοιιοσύντι^ κυό^ τονς φιλ-
τιιτους ία-οούς ν. Κ. Λπγια'οά
κιν καί Ν. Κυοωνίαν οι' όοουο
ΐίπε,'ο ινίτΒ»ν κατέβαλον ν.όπτ ν^
κα -ιήν διάσωσιν οΐΌΐίαετι ν-υν
της οίκ-υγε-
'ΛνώνεκιΟ Φ)υίον 1918
Ή Εί'χουΐσΐθΰαα Οΐκ
Σ11." ΔΜ&ΛΝΛ.ΛΙΙ

ονται «αθ' εκάστην άπό ΰ-
Λον τόν Χομόν Μαζύ των Λγ
ΟΙ σιγαερΐνοΐ άγροφν£νκ*ς
ψθθνονοιν ότι διωρΐΰ&ηα&ν
καί ^ιονον διά νά λαμ
ίόν μισθόν των νά
λ»σι.ν ηάνχα μήΒβ
καΐ νά α«Ί.νύ)σιν έ¬
χον* φίλονς των
νά «ακαοτρίφωαι χάς,ηερι
θυσίας τώ> μι
Διά τοΐ") τρόττο» τοιίτοννο
ρίζοναιν ότι έ^νηης>ΐ,Ίοναι τό
Ηί)ΐ!μα χον «αί εΰ^αριστονσι
τοίς Λρ·ίσΐα|*ένο#5 των πι;-
ρισσοτβρον.
ΚλΙ οϋνω ό νόμος αϋτ6$
ά.ιί νά ώφεΧήαη τόνάγρβτι
! »τόν Λληθσσμόν, ζημοιοϊ τα
• μεγιαια αύτ5ν, ~.ό μέν διότι
ι ϊΐ'ότε ούδό,Ίως
"Αν ό *Αρχ»7γόςτη?'^γηο-
"Ωστε οέν θά,
λογή ·αόνον, Θα άνακατώ-
νεται καί γήν τέχνην καί
στά γράμματα κα ί στό θε
ατρο. Ήοόδστβρότη^δέν
ά,ποφέρβ ι Η54ρπούζ. Οϋτβ
«αί θά. αφήσωμεν β ίς τον
κ. Βϊνιζβλον νά χαρττβΰ-
ται μονος το» χονς χαρ*
έζόδο» έκ τής
Λ © Ι Λ *
V
άπό τώρα κα ί β ίς τό εξής:
ή 6κκλη·ία θά,άνακατώνβ
τα ι ίΐαντοΰ. Ό χύριος·
Μελέτιβς: θάκηγβιίνη στό
θ έατρο «α ί όσ ίερα Οά. μά^
λέγη «ΠΑτβ ··' «ύτό, πού
β [νβ «αλόΜπνπ&τβί'έκ« Γ
νο,πού δβν εϊνβ χαλό».
Σεβασμιώτατε , βά. σάς κά
μωμβν σεφτέ . ϊ&ς παρα-
καλοώμ«ν νά κάαβτε Ινα
γδ'ρον στά βέατρα, τώ^α
Κ ού 'β Γνβ απόκρηες καί νά
μις πληβοφορήσβτε, ποϋ
μπορούμβ νά πβράσουμδ
Στ» «Δ ιβ9νές;Καμ«αρέστό
"Ιχομβνπβπο ί βησινβ ίς -,
τ* γ·6ε»τ»ό βας;,, τό βκοΐον
θά β ίνκώνβκηράβ,στβν άπό

Μ6λιςοννελθόντες έκτηςπλη
Λ ι ιά; ουιιφο,οάς το& θονιί
■■υυ ππόπφΐΑών τέκνον καί ά
όκλφών στΐίύόίΛΐαν ν' ιί·ηί;υθι;ν«
μέν τιΐ'; Λπιιοους εύγ^αρΐϋτειας
ιις* τ(>υΓ ύηίιΜ-
_ 1
·- ν ^. ν ν τ, ^α. ™% ·. ^ ^Λ.
II V
'ίΛ
V
Ι
«V··
— Ί
λοος ίτβ ιρασμούς· πού —
Ιχουν τα ίΛτ^α Λ ιά τό .
Λζπμίοβτόν σας; σΐς- άνα·έ
τομβν βόχε,ρ ί βτ«ς; κα ί την
χ·ρ ιτ ι
ΤΠΑ. δΡ/ί
ΛΠΟΡΡΤΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ
Άθην«ι 7 (ίδ. χ^Ι) Αίμβ
ι$ύ 'ϊταλίας Ηαι ί.ί*ρβίαζ '■
ή
άναφανί' ..
διαφαίνία*. Ό 'ταλίΗΟζ ,
Γ — · τ
?ς ΦχοΘχηοίζει δζι ή Φί·
0(1
%ν Ιταλίαν.
Α. ΧΦΥΝΙΑ2
ΕΟΞΠΛΓ-ΜΟΙ ΙΑΙ1ΩΜΑΛΧ
ΛβΠΝΑΙΤ
άϋφαλεϊς τη.Ιί
ή '/απωπ'»
νέονς
Χ.' 2ΦΪΝ\Σ
1 ΕΚΛΟΓΑΙ ΣΓΝ'ΤαΚΓΙΚΑΤΣ
,- ΑΘΗΝΑΙ 7 (Ιδ. τηλ.( Κα
ας αί
ιρφ
ναι εν 1
Εί» ν:
Ιν π
- τ
ί ψία ίς τό κόμ;ιυ. τΜ> ϋ
Λ- Ι
ΠΓΟΚΑΪΑΓΓ1ΚΙΙ Κ/ΡΙΙΝΗ
Α_Γ£Γ*»ί Λ 1 7 (ίδ. τηλ.) Τη
τι μίταξύ χ^ς α-νμμαχι χξς £-
οίίύν Ηαταψΐί^ονΚαΑ '/;5ί/ οί δ
ροι χ^ς τελικήν άνα)$ω/ής %~-
τις θά απβτε.Ίέσΐ)
,1. ■' Α·
■·· >ν
ν

•ι
ν·
β ν α ϋ> ,τ * 5 ο π υ τι
— ι
ι, '7
^»»~ι β ε
Γ 4
ί
:ΊΙ3
»!
Λ Κ
V
Λϊ
;■■■
' Ι ΙΙϊΙ ΐΐί; ΙΐΙ Κί Π
■;ι
ΪΙΛΙΪΊΥΑ
ν'Γ ' Γ—

Μ '.
Μέγεθος Γραμματοσειράς