90436 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
1* ·■
ΓΡΙΦΕΙ0Κ ΚΑΙ ΤΥΠΙΓΡΑΟΕΙΑ βΔΟΙ ΑΓΙΑΙ 8ΑΡΒΑΡΑΖ (ΕΙΑΝΤΙ ΠΑΡΙΕΝΑΓ^Ε'
ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΌ1.
Μ.Ν ΡΕΘΤΜΝΗ
Η Νία Ελλάς» 4ηέ τόν
τίνλον «'Είάριηοιι δλβιν ά- ,
χϊ» «Γ|* «τανΐιΐδνναμΐειντοδ έ
ς ημ
■**>·* 1} φ$ ρμβμ
τήψ 4«ό1ο*τΚ)ν περιχοπήν.
•Η Κοινεβνία τ&ν
άν *ύδσκίμήου ύέ ·ΐνβ ε*
λ ν νά Μ$ο}.αμβά.ψβ
■ανς ηβΐ,μ·ψς μζζζ
έΤρατών. ΟΙ κόλβμο· ίμως
·Ί>νιι··-ήϊ·ν, οί
4
εκάστη; «ί; βά$ος των άΧΧων
Είς την Πολωνίαν, καί έν γβ
νει είς τάς γ&ι*ονι*άς χώρας
τάς ά#ε··τ·λ·ΰσβς ί
ό ά 5η
νά
■«ί
γω*ται έ?ιτί
^ *·«■«»♦■·♦
ά δι«|ά-
τή ιω ν είς τάς
ι>ά
ύ των έ#νιιεο
Μς τό αΓμα
βίβ την
μεγά-ίτ/ν (£ΛΧά§α ο φς
ό αύτός %;ών όργανον τής
η ΛΙαβ γκννξ.
αοβαροτάτας ανησυχίας, 'ϊ-
ηάρχει δμως δύναμις ίκ·νή
τα *αρά??7 αύΐην την μακαριά
τηχα νά καθαρίση αύτό *ό δι
οικβτικόν «έλμα. ~»)ν δύνα¬
μιν αύιήν άέν την βΧέπ·μί7
έφ' όσον τα π άντ α πρέΜΐΙ νά
πρβέρ^Λί'ται άπό νόν μ. Βε-
νι(έΛον, δί.α 4^ αί Λοιπαί
έίθνικαί δυ*^ί;χ*ις έπβϋααι &-
κοναα Δδρανοΰν, εϊτί διόιι
δένεϊνε διαις&ειμέναινίχ ανμ
μορ&α&οϋν πρ·ς τάς «εί)ο-
δσί/{, «άς όηοίας κα)ιέοο>σιν
αύτάς καί τό ηεριβαλλον τον
•7*· &·.)»« δ/·
τοδ μβτώκο*. Ό άν·ε>«-
π·ς Βέν ήδύνατοφαίνβται
| νά κάμνη τάς παβαστάση-
τοο δταν ήτο βίς 'Αβη-
να-5 ή μΐλλον Ιέν ή κουσ^
• ι —-ό τάς Αθήνας; καί
τ,ββλ· νά, άκοοββί) από τό
Ρέθυμνον.
οί άνβρωκοΐ ούτοι δέν
• ά παύσωβι ποτέ νά έμηαί
φυμοία κατάστασίς &α
τ$ διά νά ίς*ακηλο)Φί} τ ό 6Χ~
Ιηνικόν Ιΰνοζ την αίβνίαν
τον ετιίλην χαχά. των ηβρΐΑ,α
βόνταν αύτ) βαρβάρα» Χαών
•Γτινβ; θα* ζηλβύουν
χά. «ήν ε
ααν ίπ' αόιοδ τα ύγι«στερα
ε»»οιχεΐα τοί τόπον καί δή
τα' άνιδιοτ£λί|καΙ «ά άνεπι-
Κατά των το*0ύτ®νέ/θρ3ν
θ* α^Μή ηδ^ν θά χ»?ηο*ι·
/«ύίΐ μόνον «αλός ίλ
«Γοατά, ΙΓρίΛκ νά σ
*η»» νέαν «.εγάλην Έ>λά-
ύακααγ«θά τής έ'/
Ι τής Ιιόζητο; τό
ΚλΧά χρειάξ'ίτβι καί
μς διηαία ηα
-τον λαο'κ ΚαΙεΙςτό κβ-
έΐέν εϊμε&α
ίόΐο»
/οΙούαεΰΌ, κ αν.
μαζών.
Σηΐί*κ»τέαν Λ τι τάς
»*δν θελόντπν νά δι
■^ ■ —
καιολογοθν δΛα τα άδικαιοΛό
γηΤϊ μέ τάν συνηθη των φρά
σιν €45ν είναι άχδμη ηαι^6ς*
δέν βνμμεριζόμε&α καβαλαν
διότι αήμερον κοιμάται δ.Ιη
αχ^.δόνή ($νλή μας καί περι-
μένει χά κάντα άπό "Ενα.Χί
ν&ται δ& πολύτιμοςκαιοός δι'
έογα α αί δία προπτιιιααία*
πρός εργα.
Αννα εΪΥ8 τα άηοτεΧέαμα-
χά τής παντα^υναμίας τού 'Κ
νός εί; τήνέποχήν αυτήν τής·
γενιχής μ?ταύ ΚρατΓον «αί
λ'/ον είρηνικη: «άΧηζ καΐ
**τα; δκο»; τα χάΐια Ι
ς αας διοιηήαε
Βλλά |
τού* φοβορμίνονς ι^ν ί
ό^ ττιλιτβυτής
νομούμας:, χαίδ μάλ-
λοο έη ιτήθ* ιος- Ο ιά νάσβρ
σσχέ·6 ις;β ί^ -τΛ ►*
κοσαάτκ ι . έκααβνϋιάΡε
ανμνιας; βονα5βλτ;οΰ πρό
ήμβρώι/ έ^κ/ησι ν β ίς- τόν
'Υπουργόν των ΣΤρατιωτι
χών ινα άηοσύρτ) χά Σ6ν-
ταγμα τΓ,ς Ρβθόμνης έκ
όν β ι ά. τόν ^ρποίον ούδέ-
ποτβέδβιζαν ενδιαφέρον
Όλα τα Σΰντάγματα έηα-
νβκαόθησαν άρν.βτόν χαι
ρόν Ιστω καί είς "Αθή¬
νας; .
Μόνον τό Ρβθβμν ι ώτ ι-
χοβΓνει καταοιχασμένον
να μδνη βίς την πρώτην
γραμήν μέχριτ«λδιάςώπο
καταστάσββος όλου τοδκόσ
μου,καί τουτο διότι είς
τβύς; Βουλβυτάς Χανίων
καί 'Ηραχλείου ρ,ένε ι
καιρόςνά φροντίζουν καί
δ ιά τοός ψηφοφορους τ«*>ν
ίνφβίζ: τους Βουλευτάς·
Ρββύμνης δίν μ6ν»:ΐΗαΐ-
ρός έφ όσον πρόΜβ ιταινά
χανον ίζοον ταύς λθι'αρ-
για,σμούς των πρακτορΐ-
ών των καί τού ίδιαιτέ
ρου των ταμειόυ.
Ή Μθί'αστηρ·,α»η Έ
βιεία Υε&ύμνηζ* ήιις εδε$ε
μέγα ένδαφέρσν ύπ*ρ τπ»5
ΤβμιίθΜτό όμοιον διαχε'ρί
£εται, μανθάνομεν δχι ηωλκ'ί
λ α«ίν*/τα διαφόοων Μο
ών των,
Έηιτρίπδτα: νά
% γίνεται ττόίτοτ χοη:ια τό ό
ποίον έϊαπράττίταί άτζό τα;
ς πά ηοΰ θά δία
ή δ^ιίϋΊ-οαν χά μίχ
,αισθώαατα τιί ό-
άν^,γοντ-"ΐι είς έπατομ-
μύφια ΰ>^τ» νά γΒννη&τίή ά
τής τ»λ^β;#(»ί «αί τίΖ
λίν α>?ονΐ? δή #χ*ι ηθι¬
κήν ύ:ιηχρίωιιν χο»1άχια*0ΐ>
νά δβμοσιεύατ) Βνα άιτο/ίο-
κατά τό έΧββιικον
είς τό συνέδριον τής
οΙΓαρμο.νο π
Γν_»σι νά
ώζΐομίνον Λςόγραμμα&εν θί
καί
Αθηναι (ίδ τη Ι.) ΈνεΜ-
ρίΰ'η ύχο χον Ύαοσ$γΐλοϋ
Σύμβουλον ή επάνοδος των
έξορίατων τέως 'ΙΓπονργ&ν
ΣχΛΐ} καΐ ΤααΧδέ
ΚΚΚΑΗΣΙΣ ΟΪ/Λ
'Λήναι (ίδ.τηλ(Παρά
τάς έττβιγούσας τηΑ·βγμα-
φικας έκκΑήσβ ις τού Ού
Γλίτωνος πρός την 'Αμβρι
χαν ικήν Γβρουσίαν ήηιος
δώΐη ψήφον βίς τάς γοναϋ
χας ή Γβρουσΐαάρνήθη νά
τροποκο ιήση τον *χογ-ι
χον Νόμον καί δώση ψή-»
«ρον είς αύτάς.
ΛΝΑΚΛΗ2Ι2 ΕΞΟΙ'7ΓΤϋ
Είς την Γεν ικήν Λ ι ο ί —
πησιν Κρπτι]ς έστάλ η τη*
λβγράφημα τ»3 υτοοργ·ί
ου των *ί?σο*τ*ρ ιχών δι'
ού άνακαλ'ούνΓΛ ι ονομάσ¬
τι κώς πάντας ο ι έζόριο*-
τοι ο ί έν Κρήτη ηλ ην 1 Ρ
άζ Ιθίματ ι χών .
Εί^Π0Η«δΙΙ
? 'Λ
Τ(}ΐα·.
»
■*.ι

.«V
'**' »'·νΐ
IV
'·ί», η
(ίί ϊ.?»
Μ,'»*»«»->ί| Β
Ι*
' Ην Μ
Γ, Ι
>>* )«
,, » ί
ί. ».
« ι , · Λ ■
? ϊϊ Ι
, , ί 1 Π^ ιΤ. Ί ,,Ι ΐ>-| ίΐίν'
Κιι'ΐΗ " Ι Ι »{'% ^Αί
ι ·ι ■ » ί ί ν^> "■
ι» · ν " Ι)·] Ιιϊ :
ι ' ι ί ' " ,
ΤΓ ι "(
V
ν ι

V
.' *;>ν '

V
% ' ' '
.' "ι
,1 1
8ΐ ν (■

Μέγεθος Γραμματοσειράς