90433 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

5/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤίΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΗΑΡΙΕΙΑΓΙΓΕΙΙΥ)
ΑΥΚΟΎΡΓΟτ. Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
ϋήβ,α
Φφ^ν^Ιον 1919
Ο Κ$ηναΙ*ός τνπος
«τλΗΐκΐφ^ει δεί #5μα τ#
ε/ό(3φ οϋ χ. Βενιζέλου
) η
4η ίνα άτ*κρΛ0{σΰ διά σύγ
4 μβ/Λούαης ^
ρ
τφ 'ΒϊληνΐΜψ λαώ, Λμακα
βήτη-Λς χαχά Μόνον ή Λαςοϋ
σ* ΐίονΐ·], #«ι-, ?|*νέγη «τοο
τη.; πολίμίΜήι. περίοδον ίνχι
χονθύ>ηζν9ΐ την .' Οέ-
λησιν, «β» κατί η-3:.,' εινί
αρμοδία νά άποφ.ιαΐζη ,-τι-ρί
τοιούτων σοβαςών 'ζηχημά
των ΛΓειί όχι μόνον τ·ϋ
χο άλΚά έχομεν καί έτ&φαν
άμφκ}βττ]σίν χίς ΐϊνια ή να
μιμβατέρα Βονλή, 1 ϊ.κϊίγεϊ
0α την 31 Μαΐου ή ή ε"κ.1ε·
γ«4Γ>α »τ|ν 6' Δβχτμβοίον;
'Ως &μ χβνχου έχομεν δύο
ΒονΧάς, *$»· £'ονΑήν τοΰ Μα7
όν την καί «ημ#οον ήτις πρά
γματι ίί,ελίγη τοτε διά τής
λαΐαήζ πΑαοψηφίΜζ χαί την
Βουλην τοί) ΔβΜβμβοίον ή¬
τις Ισχνρ'ζεται δχι νζωτίρα
ούσα άνππ^οσιοΛΓβύει την τε
λενταίαν βούλησιν τοΰ Λαόν
λθίίΐον Βουλήν δι
καί Λναζήαασαν
κα· Βουλήν θανατ««?θ·Γ;αν
ά τής έκ νβκράόν α
ς
Έκατέρα 5έ τούτων μφ
οβχτεϊ τή ν νομιμοτητα τής έ
τέρας, δζαδέδ9&ήχλίρηςέλεν
θβρίσ ν) ό.μφ>.αβ\κηαίς θά εί
«ό* μ$γαΙυτές& ηα φόβονμε
♦α βϊ* η μία θ ί άμφιαβητή
«τη »ην«αΙνομιμότΐ]*α άχόμη
χών Λράξίίοντης ετέρας.
Έφ'δαον λοιηόν ή ΈλΙά*
β«)οία«ετναι β/*: τοιαύτην έαΛ-
τβρικ^ν Μ«τά7*ασιν δ έ ν α»ρο
νοΰσιν οί άρμόδ'θΐ δτι «ίνβι.
ορθόν 4ντί νά καλώσι Λον-
ί Α&ϋ
ή ρ
0ον νά διαΐνου καί α&Ης
Ε^ά5 5
Εχομεν μόνον μετα
αΚΧά καί
, μέ ν^οί'^: νά
«ά *οια0*α. Έπιβά Ι^ται
^~α τα .—ο.
«αί
χας «ΐς
πάν
νά έί'ερ/ήσωσιν είτα επ
λογάς δ·ά τοιούτου τούτον
ώα(8 νά μή δύναιαί τις νά άμ
φ*σβητηαη τό Μυρος τής νέχς
ά'τυΐροσωκ&ία;ήτιςϋ'ά προ
έρχεται ίχτΐ)ζ άλη^οϋ; θΐλή
σβο>ς «αί π/ΐέΐο^/ηφίας τοϋ λα
οΰ'
• ·
της ελευθερίας χών ΙαΓον, ν ά
ίίψωοιν λή&ην είς τα ηαοεκ
θόντα, νά δώσωσιπλήρη 4λεν
θίρίαν βΐς τονς ποΛιτ.χοάς ι
αντίπαλον^ την, νά δώσωσιν
άμνηστείαν εΐςδΐα χά
χρ
διέπραξαν
νά άρακη
τό ό.τοΓον κ(ολύ·
Θ' αρχίσωμεν καί η.αρΐς σι-
γά—σιγί νά πιστεύσωμεν ΰτι
ό η. Πέτρο; Φωτείνός είναι θϋ
μα. . συκοφαντίας, διά τού;
Ακολούθου; δύο σοβαρεοιά-
τους Α)γους:
1) Ίίάν ήτο ?νο/ος τί"|ϊ άπο
διδομενη; αύτφ βδεΛυρας
Λράξεω; κατά την φρασβολογί
αν τοϊ κ. Αν. Έπιθεωρητού,
όαης καί διέταξεν δπω; κληθή
καΐέπχναλάβίΐ τάς ίταραδοαβις
τουβίς τό Γνμνάσιον—όέν έ'πρε
ιτβ νά διδάσκη.
2) Διότι ίκαν6$ άριΰμός
βενιζε^ικών συμποΛιτών μας
βεβαιοΐότι ό ανθρωπο; είναι ά
ί>ώος συκοφαντηθείς υπο των
άντιββνιζελικών τούς όποίους
«αύκ εασαν καθεύδειν» αί συχ
ναί άνά τούς αιθέρας πτήσεις
ί αί πρός αύτονς συχνότεραι
ς τοΰ γυμνασιαοχοθντοί
ποιητοϋ.
"Ιοως Θά μας ζλι-γέ τις ότι
τό Λάλον ηδη στόμα τής ύπη-
δέν προφθάνει νά* δι
λττίζτ) τί*|ν ενο/ΐ'ιν τού καί
ή ίατροδικασπκη έκθεσις ερχ*
ται συνεπίκουροςκαί βεβαιώνει
των Λόγων ταύτης τό άλη)ίς
Έν τούτοις παρ' δλα ταυ¬
τα όνίζομεν ν' (5(ΐφιβάλλομεν
ίιερί τής ένοχής τού ηΕΐθόμβ-
νοι κίς τάς βεβαιώ^εις τΦν £ν
λόγψ ββνιζίλικών διό«πιο*κ·ύ
ομεν Ηαί ήμβϊς ΰτι χβίΛη Ρβθυ
μνίων φιΛ*4*νθέρων ςό
δοται. —Γ
Ύποβάλλομβν καί αύθις την
ερώτησιν
θη δ άρνΐ}θβίς νά
ύσιι τύν νεκρόν τοΰ πό
αδίκοΦ Ωοΰλουαί-
δ«σιμώτατος πβπας;
ΕΞΩΤΕΪΈΪΑΗΣΕΙΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Κατά, την γνώ
μην ανωτέρων οίχονομο-
γ ρ
τό δημοσιαν χρέος χΐς
Γαλλ ίας· άνΓϊλ§ β /ίετά τόν
πόλεμον είς _62 Βισβκα-
τομμύρια φρ. προστιίβ-
μένων δέ χαί των ζημΐών»
καί τ»ν καταο»τροφ«*ν8 ίς-
τάς; καταληφβε ί βας όη"ό
των Ι^βρμανθ ά
νοΰν τί 250
ρ ια.
'Αψ' έτέρο» ή
ύπολογίζβ ι τα
της; έζοδα ·ίς· 2θΟ·*ι**κα
τομμόρ ια φράγκα καί' τα
Βέλγιον ε ίς; ίτβρα 2θδισ*
κατομμύρ ια'Ο ΙΙ·ρ· ισΐν6θ
χόηος άττ,οφαίνβτα » όμ«-
φώνως, ότι μόνον -οί "Αγ
γοι, ΓΑλλοι καί Βέλγσ-4
6ικαιοι5νται νά
σουν παράτηί Γβρμονία
χαί των σομμάχΐον τ^? ο,
μμυρ ίων φράγκον
τος ότι αυτή ηρο·κάλβσ·
τόν πόλεμον.
ΤΗΛΓΓΡ. Ε1ΔΗΙΕ1Σ
Βέρετβλοιπόντί κατορ
βωσε ό κ. Ββνι^έλος;; *Ο
χι μβνον νά λύση δλα χά.
«β ν ι χά ^ητήματα, άλλά
νά αναγκάση καί την ' Ιτα
λίαν νά σιιμβιβασθΛ μέ
την Σερβίαν βίς τό £ήτη
μα Τής" ΔαλματίαςΙ ΛΪνβ
φο!5ϊί>όςΙ 'ϊν τιρ μβταζό
όμως; 4έν έμάβαμεν άν ή
"Ιταλία παρβδέχθη τάς; ά
κόψε ι^ τού ε ίς; τό ζτχταα
των ΔωδΛκνανήσο>ν καί τής
Ίίπείρου, Άλλά,αλλοτό
£ήτημα. 'Λρχεΐ νάρβκλα
μάρομεν μέ κάβε τρόπον
χον αρχηγόν, και άν λέ·-
γ«μενάν/αησ ίας;, ύπάρχβ ι
κοσμάδης: γιά νά, χίς χάφ
( Τιζ οσπάβ>της)
ΛΥΛΓΑ
ΚΑΙ ΟΠΊΆΙΊΑΪ
Οί Τά[μς χληβοφοροΰν-
τα δτι ή Ούγγαρ ία, ή Βοο
λγαρ ία χαί Γιουχοσλαΰοι
ζητούν ν' άποτβλβσουν
όμοσπονδ ίαν
ΠΙΑΣ
Ο Μκοβτχώ^ η
την τελβίαν κ*ί πλήρη έ¬
νωσιν τήςΒουλγαρίας μβ
τα ΤΓΊς Σβρβίας; ε ίς έν χρά
τος υπό την δυναστβίαν
τού ΚαραγΕίοργββ ιτς;
11 ΟΓΚΓ'ΑΝΊΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΡΟΪΜΑΝΙΑΣ
Αγγέλλεται έζ έγχύ-
ροο πηγήζ ότι οί Ούκρα-
νοί προετιμάζουν έκίίβ
β-ιν χατά τής Ροομανίας
διά επίκειται νέα έπισ-
τράτβυσιςτής Ρονμανίας
ΑΠΟΙΙΪΙΆΡήΓΣΙΣ! ΧβΡΟΦΓ-
ΛΑΚΩΧ
Παρά τή Κνβερνήΐε'» ^α
τή σ*κ
ΰη
νοσ
ΛΛΙιΨ/Σ "ΝΑΡΧΙΚΟΓ
Έν Νέα ' Υδς>χη σ?·νβλήερ
Ονΐλ
αωσος. ,.
υ ΧΙΝΛΕΠΒΟΓά ΚΛΙΑΤΟΓ
Τό Έμπ(ΐός ,πληροβορε Γ
Ται έκΡώαηςδτι όχΐν-
δ«.μβούργ βαβίζειχατά
τβύ Βερολ ίνσυ μβτά έζα-
κοσιων Χ.ιλ.ιάδων ά
Ελαια κατ' *>τΛ
( Τιμαί χονδρικήν
>
0.
(Πείντα
• γ α * ζ
— »-»*"«—β·"·#Φ»
(1
' ι ι
!, *
. Ι,
^ ι
ι ι '
Γ ί ,Μ
'
Μέγεθος Γραμματοσειράς