90430 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Λίετνε'ββμβι' «ν«5»Η(.ί·Λι)
ύνο»τ«τ,
ί £τ,μ·σ ίύί«ις **( 4ι«τει-
ΛΦΕΙα ΟΑΟΣ ΑΓΙΑΙ Β^ΡΒ^ΡΛΣ (ΕΚΑίΙΤΙ ΠλΡ8ΙΗΑΓδΓΕ!·Υ)
: Λ ^ΥΡΓΟΕ Ν.
ΡΕΘΤΜΝΗ '£αΛί$Λ Δβυτί^α 4 Φεβρουάριον 1919
ΙΙΙϋί
ιΛ
τά »..
μόν·ν τα
τού τούτον ύχέσ
ι* πρω > ραψίς, αι,
ατρακύλισμα—όίχως ά Ον·
..,_„ νά ηροα^ιγίαη πρός
χον έπι&κύ/Φένία σκοττόν κα
καί »ίς «ό χζΑκνχ χιον
Ινα.-τομ-ΐνειν αυτώ μίτρονχα!
4ιά Λρά(Μ>)ν τ#ν άξΐβον βιβαΐ
•ς αύτοΰνΐπενέθπ δίς κατά
τβ# πωλητοδ ~
*«·χοΰ άλλ'
οπβλαιστού, μ· τόν
βκο#»όν δπ».
τ·ΰτο χαί τόν αναγκάση νσί
Λβύσ« π-ολών τό »5ηαα*, έλ
πΐζοναα αιι έν τοιαύτη
ηιώπβι #ά δ»ν·ιττι ν£
#η την καταρρέβυβταν κ
φορΐαν χον.
"Αφίνομεν ττ|ν Κοινωνίαν
| Ήρ .κλΰίον νά χαρακτηρίση
όντως τ5 κβ»>' ^μας άχα-
-- -τα ταΰνα μέσα τοΰ
ι ι ι.α Αμοιβή §ον?ύ-
I
όντος «ίς τό Βετνιζελικόν ν,όμ
ί ά'ΐχβί',υ τούταν ένχνζον,
ούδΐν αΖ~/.οϊ_
ή δα- αδ/
·έλαμβν νά
όττό
Ιπ ιτροπε ίαν .
Διατί ·1ς;τάς; δ ιμ
μ άπαντήσβις;
*ίς τα γραφό-μβνα τού
«Βήματοςΐι» παραλ* ίη* ι νά
υπογράψη ·ια τινος των
μελών τ*~,ς ή τοο γραμμα¬
ί 5 ε;, ά χ
ισιν τ>(|ς ηηνΧοψορίας χ ου
ήμα*·ς> ίν 'Η$ιχΑζ ·»—ί ;
2) Τίνβς ήσαν οί υπό
τού κ. Βαρδάκι προταβέν
τβ^ «,ύτίΙ έγγοηταιί τούς-
όποίους,ίκρινβν άφερβγ
-ό ΐξ; ώί οηλο ι ε ίς;
τό τβλεοταίον δημοβίβο-
ννάτης;;
Λ Ι 5 ι' άοριβτιών 5 ι
αψβύσβ ις; ουδέν άλλβ βχ,ο
πούσι ήκαί νά βολώνωβι
τα ν«βά, £άν Βέη έττιτρο
πή αύτη εύρ ίσκβται πράγ
ματι έν τάζβ ι όφβίλεινά
άναφέρη συγκβκριμμένα
γβγονότακαί νά, κατονο-
Ύ-οβάλλομβν κ«ιΙ αύθις »Γ)ν
ερώτησιν
Ετιμωρήθη ό ίίρνηθεί; νά
συνοδβύστ] τον νεκρόν τοΰ πό
Λιτικον χαταδίκου Πούλουαί-
δεσιμώτατος
ΤπθΘίΣΙΣ 'ΣΚΑΗΑΛΑΪΙΑΗΣ
Γρά,φει ό κ. Στέφ. Φραγ
κιαδάκις, πρό; το «Βήμα»:
«Γο μετόχι «ΚβφάΑα» δέν
εΐ/επροκηρυχθτΊ, σκοπίμωςίίς
τί> χο)ρίόμας(Καρίν«ς) διά νά
δοθή ει* φίλον τοΰ Ρενιζελ.
Λόμ/ιατος. Κατά τύχην ευρέθην
έδώ αρχάς Αύγούατουδτεέπρό
κειτο νά γίνη ή τροσωρινή κα
τακι'ρωσις. *_Γμην πΛειοδότης
γ.αί παρέμρινα όλην τί]ν ημέ¬
ραν είς τό Γραφβϊον τί); 'Ελιχ
ρο.τείας άναμί;ν«>ν' νά έ/.φο)νη
0$ καί τό μβτύχι *οντο άλΧ'
ε'ς ιιχτην.
Τ* ΐ μρτββην πάΛιν
, δτβ δμαίτα δτι
1 ι·ς %όν κ.

ρρψε την ηροσςοράν μόν
νΤύ «Λήγγτ/λα είς χό Οκουρ-
γ«ϊον καί ζητ,ώ νά εκτεθή είς
νέαν ΙΙ/,ριοδοσίαν «ΐροσφέρων
δΟ,Πϋΰ δρ. Οΰιω φροντίζη ή
Μόν. Έπιτροπη έιά τας περι¬
ουσίας τίς οποίας διαχριρΐζε-
ται;»
Τειΰτα καταγγέλλπδκ.Στέφ
Φραγκι«8άκις, ΛΓύριος οίδε δέ
«ύσοι θά παρυυσι*σθοΰν βκό-
μη νά καταγγελωσι τοιαύτας
«νεργείας τ^ς Μ Έΐϊβοττης.
«'άριν τής άΑηϋηας ύ φεί-
λομεν ν3 αναφέρωμεν ότι «ατά
ιήν οΐονεί ταύτην μίβΛοσιν ό
Θ«οφ. Έπίσκο»ος άπόβσί-
βζ·ν ν*, Ρβθύμνης.
η-ί!] .. '-τυσί,ί ι>ά ΐ]τ-ο
-ήν
V)
Αΰγοόαΐοι» 101β, η^->ν
«ΙςΡέ!)υμνον *ί|ν 1 1 το-Ί μηνό$
τοόίου,
τοόίου, η γ
μ·ν κ'ΐί προσ«'φ?ρον εγγράφως
&ο. 13,000 ήτοι τό τριπλάσι¬
ον. ·Η Έπιτοοπτ) Λμω: έθεώρη
οχ; γάλλον ί ί
^φρ τ.ί|ν
ϋ^οαφοράν τοΰ -χομματι>«ο« της
φίλον κ· "Ιω. Δασ>;*λάΑι καί
ΠΑΡΙΣΙΟΙ
«II
Γαλλική
οτοατιωτική δ ι
/,ρχισζν ύ,ναχρ ίσε ις
τίοντοΰλοχαγού
το^3 ύπολοχαγοϋ ' Πασ/ΐά
καίτβίστρατιώτοο Λαφέρ
οί ©πόΓο ι ανήκοντες είς
την έν Ροο-σσία Γαλλικήν
άποο·τολήν άπέμειναν
έκεί μβτα την ά.ν%
χώρηοιν τής άποστ'οΛής
ταύτης καί «ατηγο^οϋν-
τ/αι δτι έ13οή9ηβο.ι/ -··'-
Μ>τολσβ|5 ίκους; βίς'τάς κα ·
τ ιο ιώξβ ιςτων κατάπλιί
στων Γάλλων.
Έκ ιστολαίάπ§υ·«νμΙ»ναι
άκότόν Σαντούλ β ιςβ ΐΐ«ρό
ρβος; πβλ ιτιτιούϊκαί κορί
ως τούς· σοσιαλιβτάς 'Αλ
Ρβρτον Τομάς, Ρβνωδέλ,
Λονγκέ καί Ζουώ κατέσχε
#ησαν καί έζετάίονται
ηβη 4νώπι·ν των παραλη-
πτών.
Ό κ. Βενιζέλον κατώρθωσε
νά δξααφαλίση νέαν οίκονομι-
κην... « έ ν ί σ χ υ σ ι ν » έκ μί-
ρους των Συμμάχων πρός «την
Έλ?.άδα. Φαίνεΐαι, δπ Οά πά
ρωμεν νέον δάνειον.
Ποιό$ μάς πιάνειΐ Μέ «ήν
μέ&οδον αύχήν των δα8ΐων τό
κόμμα των ψιλελευθέρων δόν
ρχει ^όβον νά χάστι ποτέ τούς
όπ-αδούς τού. Ιουναντίον 0ά
γίνα)νται όλοένα άκραιφνέστε-
ροι, ΚαΙ μόνον δταν τό πράγ
μα φθάση στί) άπροχώρητβν
«αί άναγκασθοϋν λαι, αύτοι,
ελλείψει ψητοΰ, νά άποσυρθοΰν
τής πολιτικήν σκηνης, μονον
τόΐίθά καταλάβ^ ό δυστυχής
αύτός λαός πού βρίσκεται μέ
αύτάς τάς «οικονομικάς ένισ-
χύσεις» "ίαί &ά ΈοαΒά τάμκλ·
λιά τού.
(Ριζο σπά στής) Ι
Κί',ΡΚΪΡΑ 'Αγγβλλβται
έκ Κβτίγνης. δτι συνήλ¬
θεν «κβί πολοάρΐθμοςίο
νέλβυσις ήτις βΐδμα·τυ
ρ^βή κατά τής δηλώσβως
τής γενομένης έν Ρωμη η·
ρί διατηρΐγσβως
τοΰΜαυροβουνίου ώς αύτ·
νόμου Κράτους ως κα ί κα
τα -τρς χαταλή^βως τοδ
Μαι>ρο0οϋν ίου καί αλλων
'ιΊ Συνέλευσις εζήτη¬
σεν έν τέλει την δνωσιν
τοο Μαϋροβουνίοο μετά
τοΰ άρτισυστάτ»υ Γιοογ
κοσλαυϊκοθ κρ4το«ς.
"Ελαια κατ' οκάν 2.70
( Τιμαί χονορικής πωλήσεως )
λίδ » » 0.48
(Πείντα
τηλεΟΓηιειι
Αηγούαης την 31ι?ν Λίοιί-
ον
ής ηή
νέλίί παραταθή ο βίο^
ιάονως
■&υ>,·ν α? έ/ΛοψαΙ ,. !νο-
ά αν-
ρ
νοΙ>['.Βΐα. μέί.» ώς »άΙ αί
λινι»«ί χαινατητες »η« Ά
ρικήχ 'λψγλία§ χα Αίγυπ¬
τον.
Οί θΛχρ«νοί>α
βζ
$± Ρονμανία;. Κακίαν τβύ
τού ή Ρονααν. ιή Ηιβίς νη
σίς δι&ιά& (ΐ-'ροήν Ηή
π Ι Ο
-·>■*■ 4,
Ο
ί
Ι'»
ΊΊ'Γ
ι *' ,! Ο
>ί 'Μ
ΤΙ Ι
?>'% ♦'
Τ „(
"*ι ί
Α ,
Ι ' Γ' 1
3 1 ' ' ί Ι
/ι *
Μέγεθος Γραμματοσειράς