90427 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/2/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:

ΧΖ3> Χ*
ι
ΓΡΑΦΕΙΟΝ
XII
ΤΥΠΟΤΡαΦΕΙα ΟΑΟΣ .ΠΑΣ ΒΛΡΒΛΡΑΣ (ΕΝΑΗΤΙ Π&ΡΘΕΝΑΓβΓΕίδΥ)
ΈτηαΙα
Έ%άμηνς
Γρίμηνος

18
9
Λι
Αιατ Ο
?ας ίϊιαί-εεαι
Ίίχί. 6·ίϋθνν«ι
ΕΝ ΡΕΘΤΙΙΝΗ Έοπίρα ΠαραααενίΙς 1 ΦεβοουαςίθΌ 1019
Κ.
■ κοινων.
ανος Ιρως
Γυρνααιαρχών
δέν ένο
το
>υς ταύτης
·, μολονότιβπ*βάλλε
ν' ασχοληθώμεν
_________^ πϊθί αύιης, ι5πύ
τής ημέρας καθ" η> Ιξεδηλώ-
θη«ια% « τίνων ί-
ζ»'· μαο/Λΐαι/ νά συγκει
λν κΙ - σκάνδαλον, έ.-ηρρι-
πτομένη; βίς την άΐ»β«νιζ·λ»-
κή·» μεφίΐα τής κατ,ηγορίας ό¬
τι τύϋηοε ά συκοφαντικάς
τόν αίθκροβάμονα ίτοιητην.
Οΰτε βίνιιβοβνΛέν θά ήσχο
>ύμ«θα π«ρϊ τοΰ σκανδΐϊλου
Χυ ·του καί τοΰ ήρι>ος αυτόν
κ. Π. Φωΐεπνου εάν δέν μας
έςτ/νάγΗαζε πρός τουτο μία δι
αταγή τ·ί κ. Έπιθεωοητοβ
της Μίσ^,ςΈκπαιδεύαεο); πρός
τό έδώ Γυμνάσιον ο·5ν ά Ιλο
μαςτνρβΰσα ή ασέβειαν
πρός την ημετέραν ΚΌινωνί-
αν.
Διότι ό κ. Γ. Ίίπιθβθϊρητίις
μολονότι διατβλεϊ έν γνβόσΛ
πάντων των πιοιβτατικών καί
δλης τής ίστορίας τής υποθέ¬
σεως, μολονότι γνωοίζει δτ* ά
πεδείχί)«σαν αληθή πάντατά
καναγγελθέντα, διέταξεν—ύ-
ηείκων άναμφιβό' >ς είς είση-
γήαεις ένδιβΓ- τ .ένων—δτκος
ο ν. Φωτειν αλάβει την έν
τώ Γνμναούυ αιν τού, μέχρις
■ >Ι> ώποί, ασίαν ι περί *ύτοθ το
α ιΰτής ίναντι συμ:τεριφορας
, καθηγητού" καταδιωκομένου
επί πράξει προσβαΑούπη χά δή
^ μόσια ή·ίΗ|, όι'ήν έν οί^βμιάπβ
ριπχώσειπρίν ή οριστικώς καί
τελεσιδίκως αποφανθή ή δικαι
οαύνη πβρίτής ένοχήςή ^ίή αΰ
τοΰ Οάητυ έπιτετρκμένον βπως
συνεχίσρι τό ?ργον τοθ
διδασκάλου καί όστις κομ
αν τα εναντίον τού καταγγβλ-
θέντα δέν ήσαν άλητ^ή, ούδϊ*
μίαν εΐχβ θέσιν είς τό Αί^ν 'σι
όν κατόπιν τής δια-ομπίύα ος
ην υπέστη καί τής έγιοθβίο ]ς
κατ'αύϊοϋ κατακραν /ής.
καί περιουσίαι τοιούτων σωμα-
τείων πρ»ς εξυπηρέτησιν χομ-
ματ. συμα>εροντων.
αο-
•Υποβάλγομβν καί
• ις ττ,ν έρώτησ ι ν:
Ετιμωρήθη όάρνηδβις;
νά σονοδβύσυτόν νεκρόν
τούπολιτιχο§ Ματβ,Οίκοβ.
Παύλθ/Ο α ίδββ ιμώτατος;
παπά,ς; ;
"Λπβυί)υνύ|ΐεθα
πάντας τούς έντίμους
πους,τούς γονεΐς των μαί)η-
τ
Μανΐάνομβν ότι καταβάλ¬
λονται ένέργβιαν ό.τως;
ανακληθή 4κ Χανίων ο έ—.
κβί έργαζόμβ^- βίασο^,
όστις κατά, τάς πληροφο¬
ρίας των έφημβρ ιΒων τηΐ;
πόλεως; ταύτης β ίνα ι άρ ι
στα κατηρτισμένος.
Άζ έλπ ίβωμεν ότι θά
άζβϋρββη οάηαιτούμβνο;
άριΐμός; συνδρομητών *ιί
νά πραγματοποιηθηό επ ι
Βιωκόμβνος σχοπός.
Νέα πάλιν μάς καταγγέλλβ
—ύ.τυτοΰκ. Στ^α>.Φραγγια
δάκι—παράνομος πράξις τή;
Μόν. Επιτροπείας σ/ετικώς |
πρός την μίσθωσιν χοΰ είς θε
σιν «ΚεφάΖα » Καρινών Με
τοχίου τής Μονης 'Λρσανίου Ι
δι' ήν ί)ό/1ομενάσ^ολη9·ή είς έ
ιτόμενον φύλλον.
Ήμίϊς Λυπούμεθα διότι
διά των αποκ»λύψεων των πά
ρανόμων τούτοιν πράξρων τής
Μόν. Επιτροπείας δι* (δν.τρος "■
εξυπηρέτησιν κομματικών συμ
Γρερόντων ε.τ^,λθον ζημίαι άρ-
κετών χιλΛίδων οραχμών είς τό
Μόν. ΐαμί-ΐον, είναι ένδρχόμε-
νον νά σχηιιατισθχ) ή έντόπω-
, σις δϊΐείθύνεται 6 Θΐ·οφ. Επί
| ηχ,οπος ή[ΐών, ούτινος ή ρΰ^ύ
της καί ή υπέρ των συμφέρον
Την νέαν Μβγάλην 'Κλ-
λάδα έ&ημιούργησαν οί
"Λλληνες; έλδύββροι καί
δοόλοι, Ό κ. Βεν ιζέλος;
υπη^ζβν εις έκλβκτΗ
αυτών άρχηγός. Οοτβ_ δμως-
σιοτήρ, ουτβ δημιοορψάς
οίίτβ μάρ^ς;.
( Ν . ' Ελ λάς )
ΕΜΜΗΪΪίϊ
"Ε/αι
Χαρούπια ι
(ΙΙάντα (ίζή
νι«οΰ
ΤΕΛ,
ΤΑ ΕΝ ΓτΜΑΝΙΑ-Εί1»
ΓΗ ΤΟΙ' ΠΪΌΕΔΓϋΓ
ΓαΙ'Μ. ΔΗΜϋΚΙ'ΑΤΙΑΣ
Ι Αν-!ΐ1ΝΤλΙΙ(Τ5. τηί.ϊ Κα&
νκτί$ινύ. ΓΓ;.ίεγρι·ν" · υ; έκ
ί Βερολίνον ή Γ'·', μαΐ'.κή Έ
!■ νοσυνέλβυσ.ς
νέον
ι ών καί ίροτώμκν.
ΜετΓστράφη ή άντίλην|ης ,. .
τή; Κοινονίας Ρεθύμνης τη; το>ν τοϋ Ταμείου τούτου
όσ.ο βύαισί)ί|τοι» προ/^ιμένου να είναι είς πάντας γνωστή.
τ*?ρί ύ-χον^οβων τοιούτων; £ί'μβί>α έν τούτοις ΰποχββωμβ
Καί άνοΰιωςδχει είς τί «'κρεΐ. νοινά συνεχίσωμεν τάς άποκα-
λεται ή «οκχότη μεταστρθα>ή; Αόψκ·ς Καί θ> τάς συν?χΐσω-
Λιότι μεταστρο?ην τής κοινν» μέν διότι ?χομ«ν τί)ν άιλ*ψν
ακτ-ις αντιλήψεως άναμβισβη- | δτι όέν είνε Ιπιτετρ*μι-·μνον να
τήτως «ώ μάρτυς ή άδ.αφορί | #υσιΑζονται συμφβοοντα
Π4ΡΙΣ7ΟΓ ηφη
έξ Άμερόγ«εν λέγη δ'π επί
τοις γ,-νεΛΙιοις τού τ£«·ς Κά
ϊζερ έγέετο είς τό παρτ/.κΊή
αιοντής έ.ταύλεως δο%ολο;ία
βίς την όποιαν τνα^Ιαχαντο οί
τέως αύτοκρότορςς. Κατά
τα άλλα η ήμ*ραδιήλθεν ώς
συνήθως, Τα διαμερΐσματα
τα κατ«χομενα υπό τοΰ τέ¬
ως· Κάϊζερ καί τής συζύγου
τού είχον υπερπληρωθή αν
Οοδεσμών αί'τινες έστάλησαν
άπό τούς έν Όλλανδία θαυ-
μασιάς· καί φίλονς Όλλαν-
δούζ καί Γερμανονς Έκια-
αέψεις δέν εγένοντο. _"ιών
2ΛΠ.ττε συνεχώί καθ" ο?.ην Γήν
ήμίραν.
Το λαϊκόν Γερμανικόν κύιιμα
τό μεταββΛττισθέν ίϊς ι-Φνο-
Γρ/?.ελεύθερον απέστειλε τό
εξής τηΐιγράφημα
ΕΟ
μοΗοατίας.
Π)ύίΰρΐ)ς ί'ξελί>η διά μέ
γάλης πλεΐΦψηιψίαζ ά [ '%$ι
τβίδε Ηρωθινπουργός Μάϊ
"Εμπερτ.
κης -ημοκρατία;
ό Σάϋτμαν.
Μίτα την εκλογήν χον 6-
Π§δεδοος ώρκίσ'η ενώπιον
τής 'ΡΛνοαννιλΐύσεως &τι θε
λίΐ χρ
ι ρίας ττάνιων
ι ::αί δ π θά ίποβλέψει είς
ι ί'δονσιν Κράνους
| ξοντος πάσας τ
καί έ$ω~?,$ικάς
Α.
£
Ευγνω,ς
τό ίργβν τό οποίον ήΜεγα~
λειότης αας έπεύλεαεν ΰΐζεο
τή; Γερμανικαί αυτοκρατο--
ρίας κατά την τριακονταετή
βασιλείαν αας.
Έ/,ατομμνραΐ8ρμα'Μν άσ
πάζονται τάς μοναςχι»*!
καί Θ^' >Τ
«ρήμαιοζ
σιν ήμϊν ζήν εξάμηνον
ιων,
τ«
τοϋ
' ί
;:·ί.'·ιιιΐίΐι ιγ;ι
ι τ

!
! 1 Ι
1 1
4
ι
ι -ν
/•ην > '4 ι
Ι
, > ,'
>ΊΙ Ν
V
ι
ί Ι ι ) 1! (
Ι >·
II
' ι ι , Ι > ( Π' >Π
1 ' ' '» "* ' ί *' υ ι ς ι '|ΐΤ|· ιο
1 ' 1 Μ ,Ιιθ'^1 Γ ι ι"Ι·|| 1 Γι , "ί'/9ΙΓ*}(|1» %Τ'{)
ί 1 ί ' «Μ *· Ι τι ,ι'ι/ΐ>Μι Ή>Τ ^
Ι( ιι ] ' Ί
Ι,-ιι || «ΐ(ιι ,*) χ Ι ,)ί
' Ι Π(1)
/ηιιι ?.ι ί· ,( «η
., . Ι "ΐκ.Π
' Ί ί ι' 1)Τ7'ι
.. · . Ι, ( ·' Ι-, ·ιί, Μ, ■« · Α'
όπ μ ^ >(ιιΐ3 ;, ι
ι »*ί 11 ι 111Π «ί1 1 ^ιΓ Π
Μ ι:Ι|- ι ι,
»' *
ι, (ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς