90424 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΕΤ·2 ΓΠΤϋλ'
-—■ -
έ>ιά ·>|«.εν *ΰ«€ΐ« «αί Ινα—ι
ι«υ·τγντμχ ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΖ
γ#4ε^·ι.
θοΰίΐίν νά έηέλ-
των λαώΨ.
«V
Λ
ν* ·*«·£ βίνε ε)ι*να-
τα
'βο,
ιμαί-^βνν,·
άΎι-αιν
βΛς
ν· «όσον α αφάς καί
«άν, βσβν «ό «Λν
«ών. Θέ/1#τβ νά μάθβτβ
•Τνβ «άθύκβρα; ^ηη^σατ* «όν*
α.

νά
οί
είς «Α
Ά§μ·νίας,
Μ(' ·""·* ι/νίου.
_Γιχ#3ονία£, Λ , Λα!
ματίας, ΤρίιΙνοίβ ΒεΧγίαν
χαίά'λλεαν χαΐ^Αν,·'ί1^»* ΛΛων
τΑν ζιρτφμάτιβν τούτο»ν «ηρεί
τα* ινα%ΐΛΟης καί υ!
Ζν·χα ι^ς >*·γο ίριπίε»* να έκ-
θ£βοο~ *άς οη&ψης των.
»Π·ϊΰν ϋίΗα πβ^ουσιά-
ζουν σημερον; 'ΚκΛΪνο μιδς
λ δηαοΜρβ,τίας, *^ιις
«*/| %6.
Οδ
•νόν, ρί«·«ται «τίς τε>υς·
τα ούτον,
νοψ ·1
βί; νά
»>βδ>ν. Άνίκα
νβι νά σκβφθιόμβν «αί Ιίίως
νά δράσαβαε/μότ'οι μας,έπβυ
θυνόμίθα ετ^ιόν «όν Οά
χαί ζηΐθ9μεψ νά
ώς β*ή$ μα;. Άνα±1νομ?ν
ίνα αύϊθί έπιβΑβθΓί «ίς αθ-
Τ
εΓνβ 4ϊν»ιμ·>ν, ^/.?,ά 5Ιν τιμαί
τή"ν *>Λΐ1ια'ιν δ μ·ΗραχΙαν'..
Καί, έν τούτοις, ή «Ίρήνη
των λαίόν »>ά η«β «Οσον 4-
ό ήθελβαε-ν' ^ά »Ιι-
«ά( τντ,αςταν αύ·
τοί μόνον οί Ααοί. Δ έν
Λλλο άηό τάς
κ αί τού*
Ινα

ί«ί «όθους
κεινυνίσι «ού;
Κ ·'ΐτό
ν Λνθ^ώ Τΐ»ν
κίςηαΗναά
§ΐν· μία
έμ-
δεν
•ϊλη-
άηο
•IV
■ την Μικρβσίαν, την Αραβ
>.αν καί δλας τάς αμφισβητου
μενας '/ώοαε; Οί Άλσατολωρ
(ΐαινοί, οί Δαλματοί, οί Πολω
νοΐ οί Μικοασιάταιοί Άο[ΐέό-
νιοι καί οί ^'-οί κάτοικβι των
,, *>ιπλωμά-
χαι ·ίν« χ'/α κύ.ιο'μας; ο/ΐ,
είναι ι ϊΤΰν λαών.
Τίχ'). ^ καν*> δικαί«ο;ι« νά
πιβάλουν τήνϊ>όλη»»1ν των;/Γι
θόλου.'Λέν όςΕείλονν παρ» νά
Λάβουν υΥ όψιν τί,ν ιδικήν
^*ας προσίχΛντβς ^ιόνον είΓτα·;
έ/γυηαβις γνησΐότητος καί Λ-
νβξ'ΐρτησίας αυτής.
Ν«ί ίίΰιη «ΐνε ή ιτραγματι·
κή καβάστασνς. Οί Λιπλομά-
ται ·Ι8 οί συμβολοιιογοέφοι
των λαών. ΙυλλΓγουν τάς Ο»
λή}*ς των έλευθρρων ύνΙ}ρ>-
πων «άς καταγράφσνν καί τάς
Ικτρλοϋν Οί λχ'λ ρΐναι κό-ρΐοι
έαντέ»ν καί οί κυμεοληται επι
φηοτί^ονταΐ μονον διά τάς λε
πτομερίίας των Συμφβρόντων
των... Ύό αληθής συνέδριον
τής είρτ,νης βίν? έκείνο δτ^ θά
πι>αγμυτθΛί)ΐήστ} τούς λαΪΛθός
πό Οους. Έτο* των νίων τού
των άΛηη>«ιω δέν ύκάοχει οδ
ΰ ί ΐ
θά
τό άσττΐον [Ι νι'.?)ΐκΛν7ντνπον
τον'_Γ(?ακ>.ιΛου ε/^ τάς νβ
--------,.-_ δι' ών
διανί>ίζ:»έ/.άσΓοτβ τα
γραφιχά τού κα*ασΛευάσμα«ει
άλλ' οτυίε θά έδίδομβν έΐαάντη
σιν είς; αύτόέάν αί ΰβρίΐς «ου
αυται έστρέφοντο μονον κατά
τοϋ «ϋ7ιμαΐυς* διύα τοιαΰτα
φ^-Ιλαπροτιμώμεν νά μας ύβ
4?ίζοοι ΐΐαρά νά μ5{ έπειινώ-
σ*ν. *'
Έπειδη δϊιως ξ£ς 8ν «ών τε-
λαυτβίων αώτ,οδ φύλλτβν Ιπεχέ
θ-η αναινίως εναντίον έντ ιμ»-
τάτβυ Βιοπα/ αιστ·ϋ καί έξημβ
·« τάς χ«δσηοτέρας των (5βρεων
κατά πάντων «τυΑλήίίβην των
μή ΠκνιζίιλιΧ(Λν συμπολιτών
τ·υ μί ασέβειαν δεικνύουσανελ
λβιψιν πάση; κοινωνικης άνα-
τροα ή>- *-θ.ίγΧι^οαιχ^ζ ΐνπρίηνί
αα. ίχο%ΐ.ν—χάριν έχ*/ .«._ οί
τίνες το άναγίναόσ^ουσι τυχόν
ίτι έλΐΐνοι οΐτινες &η' αΰτοϋ
τόσον 7,ί)δί'ίθ)ςύβρί^θ'νται άπο
καΛοόμενοι«ί,λλ*νοφωνοι βούλ
γαοοι» είσίν άνώτεροι είς πα¬
τριωτισμόν άπό τούς περί αύτό
πατριώταί ώς υπέδειξαν
κατά τόν τελευταίον πό-
/.ρμονχίΐιΐ" δν τα τι^κνιι το>ν
έλληνσφ^νω» τούτιβν βουλγά
οωντυθ Ί1ρα/νλ·τ.ου ίμάχοντο
ι,ς τό Μ»Γ»Λπον κατά των
Βουλγάρων τή;Σόφιας καθ ήν
ίπο^ήν οί πλεΐστοι των βεηζε-
λικών στραΐιωτών τής πόλεως
ταύτης έποιοΰ;τοτάς·ια-:ριβάς
τοβν έντός των διαφόρων στρα
τκβχικών γοαφΓΐιον, οί δ* περί
τό ΒνΓυτοι'τοίτο.. φιλρλεύθβ
ροι άνί>ρο)τοι έςεΓδλβυν την
Λρός τή δό/ια πατρίία ΰπβ-
χρίωσίν των τρώ ,όυτεί όβα ή
; «π ισ»μ|Λντα·άνα
τον άγαπητοθ ή^ών φίλου
• όέλπιδος; χαί
σπ·ν ίων άληδώ^
μάτων νέου τού
πους Παπαβάκι,
φίλου Ιομ|ολα
Ροοστ ίκων.
^ 'Απ *»»βύνοντες· ίς;τούς;
οτωσκληρώς ηλγέ
αύτοθ τα 5 ίλιχρΐ
νή ημών σολλϋπητήρι αβύ
χόμ.βει όλοψύφως; *ύχ·1ς
την έκ;β»οδ πεψηγορ ι**.
ΤΗΛΕΓΡ.
βν καί μοναι*
δγκοΰται χαθ' άηααα* τ.ήν
Γερμανίαν. Ινς «ό Βερολί¬
νον ύ.ιάρχι>.ιγ μ*σνίκο ούν-
όβαηο* £ξ»μα*ίΜϋ»¥ οί δ-^οι-
ίομβίδα αΜΛΛΐομ* οί δία την
Επαναφοράν «θΰ Γνάΐ( (. Είς
τό Λίόναχβν κατ«ί «ινι.
ροισιν *ίς ςήιως) ώ,
«)ΐ',(> τοΰ
Γό α^ροατήρκ
θη καί ήρχισε νά ψάΙ^ χά 9
ϋιαον ιοϋ /Γί'ίζερ. Αί έκέΐη
λώσπς αΰιαί έη&ναίαμλά-
λι καθ εκάστην. ΔΙ
ρφ
ιιοσίου προ"Ή·πολογισμυδ δι'
αίο/.ρας εκμεταλλεύσεως τής
Ιδίας .ής έ,Λανασκίσβ οί κσΐ
»>βρ»ζοντες Ηαπη-Ιικ&ς τού; άν
τιθίτους.
Προσ·^2τομ«ν Α^ύμ*] ότι δ
κ. Βίνιζέλος ούδέποτβ ύ^ρίσ&η
«5πό τοΰ «Βήα.ατος»Γον κ. Γ>β
νιζελσν ύβρΐι,ουσιν &| εναντίας
εκεϊνοι οΐτινες έμπορβύονται
την πρός αύτούς εμπιστοσύνην
αιιτοδ δΐίπράττοντβς παντός
εΐδους άτιμαςέν ονόματι τοΰ
ό των
| ρώνοι//
«ών μοναρχΐχών, είς γ άς υ¬
πο.α ? δ Κάϊζερ δοξΑζ*τΜ, ώς
άηεβταλμένος χ ου θεοϋ.
Ότόνος «ών Ιταλικδνέφη
μιρίί*ν 6ΪΜ9 ότι η Ιταλία τό
«« μόνον θά δώση τα
κάνησα εάν καναατή
δόχος τμιιΐΛίος τής
Μβτά
άγγ4Λλσι**ν τόν έν
_Γαρΐ«αλοΟνται οί ε-ν ταίς
Επαρχίαις ανν&ςομηναΐ χον
«Βήμαιος» δηβ»ς άηοόχβίλω
σιν ημίν την εξάμηνον

ν ώ
νώΑ'Γτ Οθ7Γτΐ-γΑ νοτ ι ο *
«Ο/ΐφ
.νωχί
πΑ*
ι*)Ταο
ι «-ι* ^5 ι· Ατ ίιοτύβ ^ϊ
|ΐτν»ηΙ»
ιβιίη
Οϊ
Κ Γί
\ ν
!
■|1 Ι' τ
Αί
ΑΙ
■ι
^. ι:
^ -,,
ι -» *
·,
• ι', ^5
» ι
ΐ ι ι
' ι Ι
5
Χ' Τ»
1 ϊ
·ι Ρ
' ι 1
χ
, Ι 1
ί ,,
13
Μέγεθος Γραμματοσειράς