90421 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

42

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
•^/*« !
Έτηβία δραχ.
Έξάμ-ηνς » £9
Τςίμηνος > 9
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡϋΡΑΣ (ΕΜΑΙΤΙ ΠΑΡΙΕΗλΓΒΓΕΙΙΤ)
[- «50 ΙΑ.ΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αί ϊ^νόίίΐΐμαί ά»θ£αί»«τως
■ηληεώνοντιΐι,
εύ«ει; χαί 3
ε·υμ·ων(«τ.
Διά
Τηλιν·κ».
ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΟΦΑΤΟ£
•Η Κ(κν·βονλευτική ομάς | των τριπλάσιον «αί πλέον
τ^ς Ίταλών Σοσιαλίστών βον ι αριθμόν ΣΙαναν, Γεραανών
λ*τυτών συνελθούσα εσχάτως ■---''—♦"> · ·-
ιΙ( Ρώμην, ενέκρινεν ομοφώ¬
νως, μττά μακρά*» συζήτησιν,
»ό έ»κύλ·υί>ον ψηφισσα περί
ψηφ ρ
τή*; δΐετθνοΰς ποΛιτικής, τό ό-
υβλ άέ
καί ' Ελλην ών άφ' δαονς Ί-
ταλούς ήλεν&έρωσεν άηο
τής ϊενΐΜής Μν>ιαρχίας, μή
δϊδ·ναα καμμίαν χοοαοχήν
,,ι>νν·».«ν» ,»ν,—...»,,*, .ν κ,- ■ «ίς τό γεγονός, δτι, οΰνω
ποϊο» υπέβαλεν άπέσως είς , πράττουετα παραβιάζει είς βά
τάς Κυβέρνησις τί·* Συμμά- ( ρος των άλλωρ, τάς αρχάς
χων.
« Ή ομάς των Ιοσιαλισ-
τί>ν βουλβυτών παρατηρεϊ με-
τά λΰπης, άΛλ" ουχί μετ' έκ-
τ ης, ουχί μετ έκ
πλής>ως ότι ή Λήξις τοΰ πολέ
μόν έ;ήγ«ιρβν είς τάς Κυβέρ¬
νησις τή; Άντάντ καί είς τα
ααλσπόΛεμα κόμματα τα ίιχπβ-
ριαλιστικά έκεΐνα αΐσθηματα
«αί συμφέροντα, άτινα ο*υγ-
δ τοϋ
, ς
άπεΛευθερώσ«ωί ύ
τάς δή οίας δι«ξ*τδί
κησεν υπέρ έαντίς*.
Ακολούθως τό ψήφιαμα
κατακρίνει την εξέγερσιν
των Πολωνων κατα των Έβ
ραίων καί ΡουΟηνών«αΙ δια
μαρτύρεται ηατά των σκο-
ηών τής 'Λντάντ καί ιδίως
της Γαλλία; διά την 2νοπλον
έπέμβαοιν καΐά της Ρωσσί-
κατεκύρωσαν δ (ς; τόν εύ
νοούμβνον τοΰ κόμ[ΐατος.
Μόλις έμαθε την κατακύ-
ρωσιν ο. κ. Χατζιδάκις
(11. 30 π.μ.) επανήλθε;
διεμαρτνρήθη καί προσέ-
φερε £Ο Ο/Ό επί πλέον,
άλλ' η Μ. 'Ε.τιτροπβ ία
δέν εδέχθη καί ούτω τό
Μ, ταμείον εσημιώθη καί
έκτούτου υπέρ τάς 10,000
δραχ.))
1 «φΐονίας,έ αί όποϊ α
ότι θά μείνονν μυστικαί ή κεκ-
ρυμμέναι δπισί>εν των μειλιχί-
ών φράσεων περί φιλβλενθε-
ρων καί δημοκρατικήν Ιδεω-
οώτ, δέν κατωρθώθη έν τού¬
τους νά έξαπατήθΌυν ποτέ τούς
σοσυαλιστάς, οΐτινες πάντοτε
εχαρακτήρισαν την παγκόσμι¬
ον σύρραξιν, ώς μέλλουσαν νά
προκαλέση τί|ν εκδήλωσιν δια¬
φόρων καί άνΐΐθέτων ίιιπκρ1.-
αλισμών, γ«νηί>έντων καί (χΰ;''
θίντων εί; το -αρελθόν τής κ'
φαλαιοκρατίας, το5 άποικισ
μοί* κα· τοϋ μιΑιαρισμοΰ τή
Εύροιπαΐκής κοινωνίας.»
Είτα τό ψήφισμΛ κα·
τακρίνβι τάς άγγλικάς άξιώ
οϋζ διά την ναντι/.ήν ύτίε
ροχήν> τάς γαλλιπάς βλζ-
ψεις επί τού λ«κανσπεδί·«
τοϋ ΣάρχζΙέτιΙ τής άρυτεοας
δχθης τοΰ Ρήνου καί δσον
έφονα τί|ν Ιταλίαν άναφίρει
χά έ*ήζ.
Μ£ τάς Ιδίας προσαρτι-
ατικά; βλέψζις ή Ιταλία,
έπιπαληυμένη τούς δρονς
τής ουμβάαβως τοϋ Λονδί
νού, ήτις παραχίορεί βίς *>
την την Αλβανίαν, τα Δωδε
ηάνηαα, την Μ. Ασίαν κ.λ.
ο-υνβχώς καί αύθαΐρέτως
ηροτείνουσα^έ ταχυδακτϋ-
ήν μέθοδον Χόγουζ
Δέν νομίς,«ι 6 κ. Άστύατρος
5τι πρι'/νει νά ενεργηθή μία ε¬
πιθεώρησις των εστιατόριον;
Μανθάνομεν δτι τίνα τού¬
των χρησιμοποΐυβν άντί βουτύ
ρον λιπαράς άκα&αρσίας, αΐ¬
τινες δέν βίναι βεβαίως καί πό
δύο στρατιαί μπολσεβικι
καί βαδίζοον πρός την
Πολωνίαν, Ή μ,ία τροερ-
χομενη έκ Β ίλ· άς κλτ,α ιά
ζε ι πρός τό Γρόδνο , η έ¬
τερα κροερχομέ-νη έκ Κα¬
ρά ν ο β ίτσ ι προχωρβ Γ πρός·
τα Μπιολοστόκ.
Των δόο τούτων στρα-
τβυμάτων προπορεύονται
συμμορίαι καίουσαι καί
λεηλατοοσαι.
Έζ' 4π ιστολτΊς πρυς τύ
«Βή;/α» τού κ. Βαρδάκι
σχετικώς πρός τάς πρά-
ζβ ις ττΊς Μόν. Έπιτρο-
πβίας δημοσιεύομεν τα
« . . . , Είς την ένο ι κ ία
σιν τοϋ Πετοχ ί ου Φο ιν ι-
κια ή,ιηνπλε ιοδότης , άλλ
ή Μόν. Έπιτροτείι μ'
άπέκλε ισ*ν ως δηθεν κα-
ταστροφέα των Βένδρων
τοΰ μεμοχίου. "Οτε δέ
ποοηγουμένως παρουσία-
σθην όόπογραμαατεύς μο ί
έπρότβινβ νά τοδ δα>σω
150 δραχ. διάνά μοΰ έπιτ
οαπΓΐ νά πλε ιοδοτήσω, Ά
Γράφουν δτι ήβανατική
κο ινή κατηργήθη διά τής
μή άνανεώσεώς τής θητεί
άς των δημ ίων . ' Αλλά μή
λησμονώμεν δτι ίσχύει
άκόμη ό στρατιωτικός
νόμος, ό νομοθετησας
τόν οποίον ούδε ένεδυμή
θη καν τούς δημίους,άνα
βέσας παρόμοια έργα είς
ένο>μοτίαν ένότΐλων μέ
ανάλογον άρ ι θμάν σ'ραΐ-
ρών. "Ωανε άν δένάνενε
ω9η ή μία σύμβασις μετά
των δημίων ύπάρχουν χι¬
λ ιο ι αλλοι τοΰ στρ . Νό-
μου δήμιο ι.
('Ακρόπολις)
ΠΑΡΙΣΙΟΙ Αί
της Σνμμ. Χννδιαβχεψεως
διά αήν άνπποοσώΛβυίΤΐνβώί'
Κραχών εϊςίδ
τής είρήνης
σαν τούς
των Σερβιπών, Κρβατικών
ύνρίαντών4-4!^ΐ ί'^ϋβίΛΙ5***^
την δ.νάγΛην της
ήσεως αύ»ό»ν.
Ό Πρέαβυς Βέα^νιτς υμψ
ά'λλοι διπλωμάται νταρεπονέ-
θησαν πρός τόν ϊίιααών διά.
τούς τεθεντας περιορισμβύς
ούς τεθεντας περρμ
γ.άί «?Λήνβσ«ν την α>ιλελευθέ
ρας στάσιν τής Γαλλ. Κνβε
Πι&ανή είναι ή τροηοΛθί
ηο-ις τ|ς λψ^Ιαη; αποφά- .
αεως διά χον ά^&μον *Λ"
ιών
Κ03
Τ*«ν»^»,-----,,
καί Οζραιηγιχούς προσ/ταθεΐ
νά χαράξη τα. σύνορα αΰΐης
χατα τρό.τον τοιούτον ώστβ
νά —·■—«·-·1ΛΛ« έ«>τόι αί-
ραπή νά πλειή
πεκλβ ίσβην καίτόΜον.τα
μβ ϊον έζημιώθητουλαχισ
τφν Λραχ. 30. ΟΟΟ.
Είςτήνένοικίασιντοΰ
Δαφνέ ήσαν πολλοί πλειό
δότε ι μεταζΐ; των όπο ίων
καί ό κ. Έμ. Ν. Χατζι¬
δάκις. Ή Έπιτροπή ή-
ββλε νά δβθτ) τό Μετόχι
8 ίς Λομματικόν τής φ ίλον
6ιό όταν πβρ ί την 10 π.
μ. μετέβησαν πολλο ί νά
πλ»; ιοδοτήσουν , των δ ί*-
πον νά φυγ/ουν κα ί νά έπα
| νέλθοον μ.μ. ότε θά γί¬
Τύ
νΒ1ΙόλΊνδμως ί»ογ·ν τό
παρέχον Σάββατον
έν *Ανω Βαρσα|ΐονέρο) άνεδέ
ζαντο ίκ τής κολυμβήθρας δ
μέν κ. Ιωσήφ Δαρατσανός τό
τέκνον τού Νϊκολάου Βενιβ-
ράκι ονομάσας αότδ ΓβοΊργιον
ό δέ Στυλιανός Βαλασά/.ιςτό
τέκνον τοϋ ΙΥυλιανοΰ Βι-νιερά
κιύνομάσρς αύιό Νικόλαον.
Είς τούςάναδύχους «αί γο
νδΐς ίΰχοιιεθα νά των ζή-
ΟΏ
ΕΞΩΤΕΡΪΐΐΕΙΙ
ΒΕΡΝΗ,(Τηλ.).—Πληρο
(ί ί δτι
_02·/ΛΪΜ} Ή
Συνέλευσις έξύ.εΙ
σωπειαν εξ Ί^λανό^ΐν βοο-
λευτών, ^τις ανεχώρησε διά
Ιΐαρΐσί'ους. Ή άνιιπροσω-
πεια θά υποβάλη ^ίςτι^ινΣ^μ
μαχ. —«νόΊάσκβκιν ΰπόμνη-
μα ίι'ού ζητεΐται καΐ άΐαγνώ
ρις της Ίρλβινδικης * "-----
σίας.
"Ελαια κατ' οκάν 3.10—3.15
Βελανίδια » »
Καρούπια » >
(Κάντα άζήτητα)
0.48
0.20
Μί/ρι χ$ς βτιγμής κκθ' ην
ι τίθβται υπό τα ΠίΡατ,^ρια τό
φύλλον (ώρα 9. 30 εσπερινή)
καθυστεροϋν πά τηΑβγραφή-
[ΐβτα το* έν Αθήναις ά"νχ·α-
' ίΐοκριτού μας.
,——ρ—~ηα—ίΐΐΜ—ηϊ__*«ΚΜΚ
· ( .-Μ..*Οδ ...11)
τ ?6,.η ^95 ί'
3λ-
ϊΐ1 -Μ α .·
όπθΛ,ιφ
ι η ι λη |η
] χοτβίΐ Οοτ ν^
-, μ ?α,ώ ώ ΐχιφττ β ί ι* γτ π ε ω
-ρτνι^όηίτ να;*..,
ίοτ όν
Ύ1Τ.5 Γ Ο Κ ϊ-Λ'& Ι δ ■ .
-.Ι 3ΛΓ. ι (
•οτ. νοϋάα·} χ>η νπ β ο 3 &Λ κ 3 π
Ο 1' Χ-ΕΛ1 Ο ΟΤ Π 0 ώ ί 1ί Π 5 έ νο
.000 . Ου. .
Οοτ ν^ Ό,η} κ ^ ονέ ντ',
χΟΤ3ιΜ ό Τ π 6 γ.
ο ι
3ν ' .τι ΟΓ
ν£ορ ι .υ
χ νοογόψ ών νοπ
ότ νβγυφί
Μέγεθος Γραμματοσειράς