90418 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Βΐ-τ
£« ΐ»ι··'- -~- —
Ανΐ/Λν_Β ^ε—-»—-~—*^π-Β ιιι ιπ^πμ—?—ε—|———,—
ΑΥΚθΥΡΓρχ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
ι* «λέβ ΈΑλάς* ύΛ5 »ο»>
χΗΛφψ
«Ί* Μ
μβχά τοΡ
4
η
Φά χα2 χόμ
τικόν. ΙΓαί χοΦχον ή
θ 4ετβφ
#έ>α έρας
^ήα« ,«««$.? 'ΕΧΙάδος
καΙ Ίιβλίως Ό *. Βενιζέ-
1·ς Μέχθφ *)5» νά ηαςαιχη
#η 4*4 χοϊβιΧαίον χοθ Αΐδι
*1αν (Χμύονης) ίν&ς αΜον-
6α α χάχον αυτόν1 χμήματο*
ιοϋ Δΐνισ/ή, χδ Ιηοίον εί-
νέ «ο ρ«?·»ορώτ·ϋ·ν τής δυτι-
η|| Μικράς ΆβΙας. Ή πά-
ΐ»τι^ τα0ΐψ>Αψώς εγένετο
ρ ιής Ίία,Ιίαϊ,ήψις ίπτό;
τοϋ ΔενιοΑή, «αί τής ψο
ηαραϋας τή; Μικοδς
α; 4/Τό σημίίον χινό
*ϊς Τάχιον μ >ν ά2μ»*ι
κ&¥ όρίυν έ.ι ι//; 1>ραί*ηζ
ΐνμΛΐοιΐΛΐΙ τνομένη; τής
'Κτχαλιι «αταλάβ^ 5-
Λ* *οΰκ. Λνιζέλου, αίΐξαγχϊλ
λόμυνειι ώίσημανπ»αίκαί με
γάλα* νά σννίσταντο β/ς π#ρι-
βριβριόν *ών Ιταλιχών παρα
λονισμά>ν χαί Λχι είς την συμ-
μβίοχήν Έλλήνον άντεΛροσώ-
παιν είς τά^έπιτροπάς πςιός αν
ζήτησιν «λαφορών θι·μάτο*ν τής
Ε/θί'ινηςκαίτήί Κοινωνίαν το»ν
Ίθνών, ΚοινωνΙα Κθνών μέ
βήν Τταλίαν κάτοχον χοϊρών,
βίς τάς όττοία; Λάν εχ ι δικαίω-
μα, θά είνε Κυΐνωνία Ληστών.
Ληστρικά Λ^ θά χαρακτηοισ-
ίΚ"ι Λτΐ> των λαώ ν, οΐτινες ού-
ί)ή να &Λ.*υ-
φορμη ν* (Ιτοκαλύψβομεν καΙ
ενώπιον τοΰ Δίκαατηρίον τά"ί { τό νά
διαφόρους1 παρανόμοι/,,βνεργίί
φρς παρανόμουίβνεργίί
άς καί πράξες τής Μόν. Επιτ¬
ροπείας, ιύς οποίας καί ·»μο-
σιογρα·α»*κί7)ς θέλομεν έξετάσει.
άρχόίΐβνοιαπόττΐς έξή
^ τοί)έΐεως τί)ς/ιισθώσ«ωί
Μειοχίου ηφνε το οποίον ή-
Ι χ ά ρ ι σ ε «τίς 6·)ν·ού|ΐβνον
το© κόμματος επί μδγίστη ζη-
μί(ΐ των συμφρρυντων τού Μο-
νασι. Ταμείου.
τής διπ^ωια»ίί»ς τής
αχολή; τήζ Ι2ό?ιόπη;.
την
ο ' ■
τ πατά
*1{*δ ίοο»
ρ χής Μιαράς 'λοΐας
&ιά νάύπο&ονλώαι] "Ελληνας
Τβΐ^κονς «αί νί/.-.->νς ό
ιί ήδήνατο η Ιταλία νά
ύχα 94α εαθτα καί ϊν«τυ
ΐΐζ ονναινέσϊΐύ; τής ΈΛ4ά-
δος· %ό κιΦήχον δμως χον
ν. Λενιζίλον ήχο νά όιαμΐφ-
»#? ίνώπιον ενώπιον τής
έ Αά η
ψι Αά *η? τοι
η άρηαγήν χάριν τής Ί
ΧαΙίτς. Άπαχάιαι δέ ό κ. Ββ
)
ναιαι νά ΧίΧίβυνύαυ τάζ άο-
διαθί'σεις τόίτ 7-
βινισιών δία *α^
*ν, βσον δηΛοτί
'.ιαί'. Ή Ίχ&Χία %οΰ Ιο-
Θ^ Μλήατα αίς βάηοζ
τ^; '! 04ην ιην λαπί
■ν της ,ι/ '^Γ/τε-ιρον β/ς
^^ ΐή Τ
Εΐμείτι περίεργοι νά
μάβωμβν τό άποτέλβσμα
των έναχρ ίσεων, αίτινες-
ένηργή9ηιταν— εάν ένηρ-
γήβησαν— εναντίον τβ3
α ίοβσιμωτάτου ίβρέως; δσ
τις; ηρνήθη νά ψάλλητάς
1, εύχάςτης· 'Λ'κκλησίας; β ίς
τόν ν·κρύντοΰπολΐτΐκοΟ
καταδ ί μοο Πούλοο Β ιάτόν
λόγον ότι βέν ύτηΊρζεν
ό &9λίος ββνι^βλ ικός·.
'Εμαβομβνδτι όάγιος:
ούτος; λε ιτουργός Τού 'Υ
φίστον θβοι) διαμαρτύρο
ται ίσχυρ ι^όμβνος ότι...
άθ.κως; κατηγορβ Γται δι
ότι ό 4ν·ρ»πος·. . . . συνώ-
Βευσβ τόν νεκρόν!
Δ ιό προτβίνομεν &ηως
4με ιφθ[|γβνναίο)ς; ό αίδε-
σιμώτατος- έκ ιΡαλλομέ-
,νπϊ αύιφ προσωρ ινός; τι-
γος; άμγΐας διά τόν κό¬
πον τού.
ρς ιΜ.ο:τβλοΟν
ται ο.π;ό τα δργανα τοδ
Κράτου? κρά4$ ι·;, τά^ ο¬
ποίας; Οέν ένίϋμίζβι ού
τβ ή ττράτοθ 1882 πολι-
τική κατάστασις- τής- 'Κλ
λάδος;.
Ό καθένας- διαχβιρι-
στή^ δημοσίας έζοβσίας;
είναι ένας; κοτσάμπασης;
κά,ανων δ, τ ι βίλβ ι. , . .
χηματίο^ Ικα
τόν δι" £*κ·¥φατβ£αν
ίναττίον των Ιίολα)1
τκλας την
β ύ
στρα¬
'ίον
η
αύτάς ό
θ' ανα4ά
Η ΟΥΚΡΑΝ1Α
ΜΟΣ
ΑΘΗΙΧΙ28 (14 *ι?4.( Αγ
ΐΐνχαι 4η Παςιοίβαψ Λτ*
ή Χί
*ρο
η ν* δυ«μ*
ρ χά ΈΧληνα$ά αυμ·
>βκτα καί εννοΐπή ηρόςιά
έ 4χΰρφνμας.
αί &ί
ρ
εναντίοντοδ «Ι?ήιιατος
&ν ειύτΤ> ''··'
βτρος ι
αι,ν
Την ' ανταΰΓηνέμά
, . . .,,, μας βύχα^ία-
τησιν.
Διό« ο(ττα> θά μας 8οθ| ά-
Τύ τέλος τοΰΛήμπνεχτ άφί-
νει έν άνηχαν/(/ τήνδηαοσΐα
γνώμηνβν'ΑγγΛΐςι. "Ο,τιάπασσ
χο4ειπ1ειύτερον τόν « Μπαγχεσ
σρ»ακόν Φύλακα» είνε ή π,)ο-
φανή; άνάΛηψις δραστηριότη¬
τος τοϋ στρατιωτικόν» κόαματσς
Ό έν ΒεροΛίνφ άντοποκριτής
τής άνωΐέρίθ *?φ;ημερί5ος γρά¬
φη δ τι αί οδοί τής Γρρ,νανική;
πρωτευούσΓ]; είνε «ρήρεις προ
α; ξη
πκούς >:αΙ οιουα, ο,τας νά είτα
νέΙίΗουν έ'Λ ν;ο) εΐζ χά$ τάςδΐς
το ι ατρατέύματος μέ την βε[)«ί
ωπιν, οπ ί)ά πά ' ".Ι; αύ
τσύς, πλήν τοϋ
$θν, πρόσθειτσς
γκνναία. δι *
κογενεΐνς τωνένπεριτΓτωαπ ϋα
νάτου η|5αράος τπανιΐΓ/τιπιΐοϋ.
χεπίσί; ιρο
φήν ν.αΐ κα-Ιόν ίμαΐίομόν.
Πιστβύεται δπ έτοι/ίάζεταΐ {
μία νέα κίνητοποίησις. Λεγε-
I
ταν, &%* ^ ένόργϊΐα αίττ) τοθ ί
,· νοθ
ιχας οί Σύμμαχοι
4μν*&Χεμον χήν
Τ Λ ΙίΛΛΗΝι, χ^,ι,ν^.α.1.
ΑΘΙΙΛΓΑΙ 23 (Ιδ.εηΙ.) Τηλβ-
γραψούν 4η _Γαρισϊ·# ν ό** 'Γτα
Χος Φχονογύς των Έ^β-
τερικών εί5?|λ·σ«ν 8η
ή Ιταλία έπιμϊνουβα $1ς
»ά άνΛγνωοιο&ίπα είς α«τ-
τΐ)ν δίπαιώμαχ,α διά τΤς σνν
ΰήκη; χοϋ Α^νίιίνου
τό ζ(χηια *ί3;
αχώρισε-ον »οϋ Κυπ^,ι.ι
ζΐ}Ημα-:υ.'.
ι ΣΚΡυίκίΐ αξγωσΓ_
28(1δ.ψηΧ.)Χ&ε
σινά τηΧεγραφήμαχα επ Πα¬
ρισίων άγγελον ν δχι οί Σ4(*-*
β οί, άντιπρόσωπσι »1ς την
Σνμμαχ, αννδιάϊΜεψιν άνα
πτνααονχες τάς αερβιπά; έ
παιζήβεις ήΐίωοαν δπωζ δο·
θ,ή είς την Σερβίαν £ξο$α(
είς τό ΑΙγαϊον.
II
ΕΝΩΣΙΣ 'ΠΙΣ ΠίΓΜΑ.ΝΌ
ΑΓ^Γί'ΙΑΣ
ΑΘΙ/ΝΑΙ 28(1δ:τη ) Τη-
ΧεγοαψοϋΎ έκ Βεςο,'Λ 'ον ΰ-
χι ή Γερμανική Ί5θ/οσυν*?-
'λευ&νί &ΛεΜχ&η 4ν μέο*»
ζωη^ώ^ εκδηλώσει ένί)ο»»-
αιααμοϋ τό ψ{ιφ,βμα τϋ&ν άν
»»ν (β/βτά τη,· Γιςμανίας
ΤΟ ΠΟΛΩΝ1ΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ -5 (ίί. »ηΛ(Τη
λεγραφοΰν έκ ΠαριιΙο*γ άχι
την Συμμ. Χννδιάύηβψνν ά-
πασχολβί ήδη ή Λύσις
Πωλωνικοϋ ζ)χ$μ
Α
Λϊ« >Γ ν-Ν *""1
ι ■ οί
.μ μ ί !' >»
;ο
. ι·Ι
,τ-,,ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς