90523 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

119

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
.,ΛΛΟ. ΓΙΜΑ1ΑΙ
ΗΐνϊΑ
Έτησία δράχ.
Έξάμηνος »
Γρίμηνος »
ΑΙ συν?ρομαι όίνιξβΐβίτ,,ας '

18
ΓΜΜΙΜ ΗΙ ΤΥΠ0ΓΡ4ΦΕΙ» ΟΛΟΣ ΑΠΑΣ Β&ΡΒΑΡ4Σ (ΠΜΠ Π»ΡβΕΝ»ΓΟ.ΓΕΐΟΥ) τ*«"
„.__------------ ΑΥΚΟΥΡΓΟΖ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
~~———ε—ε—ι ι ___________
Διά δημοσίευσις *αϊ ί-.α
:ς Βτ,μ»
-ΑΓ ΡΕΘΤίΜΝΒ
Έσπέρα Τετάρτης 29
Ο! ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ενο ανθοωπαν Γ»
Ιϋνος ί'ιπό την όΐ
ι-ικίιν
Γιΐότΐ τώοα τίποτε
χ.ρί}·?:ι$α άπο άζρών* 'έγληαντι'
κζ>ν γυναικιϊων ^*ιρών.
Διά τον λ^ρκοθρην κνβί τϊν Σα
γι&ν τούς ιλανη^ντ»; ύποίΪΛ ούς
&ηοί μόνη πέτοα Ηρχετο ά τονς
ιχαραβάλλζ* πρός έχεί- όρόμονς μας.Αύτό τό γνωρί-
τή; 'ϊεράς Συμμαχίας ζοιεν. Καί γνωρίζομεν ίχό-
1815 έηιγςται τ' άχό- μη άηό την πείραν μας καί
άηό δλην την Ιστορίαν ότι
ΚαμμΙα λοιηδν χαχά · ( εάν γίν] άηοηαρα ηραγματο
(οφή όίν,ΰ'ά μάς διδάξΐ);, ηοιήαεως ποιοντων Γ»ρων εί-
όη ή Κοινύ>ν.α ■ βεβαία | ςϊήνη,ς καθ* ΙΛην βΰτών την
Εθνών θά έχη τόσην άχεραιότ\τα, τότε τοΰ.ϋνθρώ
ναιαντΐςτο νά ρν'ύμίσχ] τα ηον όντος έχείνον, τό όπο2-
μϋη, τα Γ»·ο-α θά έξαηολν όν ξεύρομε, ή ειρήνη δέν ι*ά
ι ίυνθήκη κ αί νά χολά- είνε τίηοτε άλλο, παρά μία
%ήν πλειονςξίαν χαι τάς Γάίτίειλή, ή δηοία θά έηωάξ\
οοεσχείας ποίϊ θά γνννή [άχι μι&ζ ολόκληρον ηπείρου
•ν αί νροσαρτήαεις χ αι αί Άτι θά έχρήγνυται είς φλό-
τών λαών όσην ' γας ηότε έδώ χαι ηότε έχει
ο
είς.χά νά με%ιιβάΙ)ή νά έως ότου ό ούρανός κου θά
νέαζ ταοχιά; είς σκεπάζτ) την Ευρώπην δέν
ις Μονον ό τι θά είναι τίποτε αλλο ηιρά ή
άνυποι.όγίσια ι χόχχινη άϊ'τανάχλασις τής ά-
ή ονν&ήχη αύτη και [ ναισθήτον τής άδιδάχτον
γονχοις, προτ>ϋ άχόμη χαι άδιαλείπτον τρέλλας
ι α υ.τογραφ>η, ρΐναι τόσον μας->.
*ρά, δσον αί ηΐάχνς της «Και ανιοϊ οί Γαλλοι ϋω
αβυΐώνος., . Ό ηάΛεμος υιν»«»τ«1 τα γνωοίζουν. Αν
■?.)τω ό ηόλεμος. τή αί·τη ή έπιτυ^ία των είς
έ%α»ολονϋ'βι "»»ν -ΐ'νοιάυκει^ιν της Κϊ-
οήνιις τοΰ», ενει τοομήί,ει.
ϊίν'ΐι τϊ>»^·ν καλό -οαγιια
ύώ},αχα των
..τ.ωτών ΤΟίί. Των κα-
νιηιων Ιϋ. ΙΙβμΐ τούτοι/
ιέν η^ιεπει νά ηλανώνται.
Διότι, ί>ηωςτό1914, ή Βοετ
τα νίκη Ινυβί^νηόις,όέν Οά
ίίτο ι.ίι,·ϋέιί»ν νά τ·είοΊι τονς·
άνδρας Μας νά 6οη0ή(Ιοιτν
την ί'ερι_ιαν{αν, ώΙτε νά έ-
ίλϋ ^ία οόα
τό 187Ι,'
&ό' βά η4ς
κάμη ν(ά ΰοηθή^.αμεν οίον-,
δάηο-ε "Κθνο*; υ»; το ν«ί
κοατήΙη έκ.εΐνα, "ίά όηοΤα
ή οικαιοόύνη καΛ ή ίι5νε·
ίΐς επρεπε νά τή «ΐνργκά-
όουν να μϊι τα λάβ
5μπλέον κατά των ατραιι-
ϊυ χον Χοεντζόλκρν.
ΛΙΙ ο ηόλεμος ίξαχολου
£Ϊ:«άτών *έων Ιδεών,
τάς δηοΐας °έπεχα-
ή
ΐοιηςάπό την χητάϋΊιψιν
Ιί
•/ών
τ.ορρέουτ'.ν
·με·:αζθ των άρ—
έξουσιών. ·χ!'-:ινχ; ά
έκ τοθ Ρ»ενιζελι/.οΟ
ρ
πήί των στρατηγών Κόρακα χαι
Ζυ^ζραΛακ*,, οί'τΐνε; κατείεσαν 6
τι Ι Λ'ερχ,ουρης ήτο 4χαλό; πά-
τριώτης» ν
Οί οιααπράξαντε; ίγ/.ληαατ
κος πράξί,ί; έν όνο;Α«'Π το&'^*-
00, οί μή πσλιτικώς Τίλχηνθέν-
τβς άλλά χοινώ; κ,κκουργησ*ντες
άνορες καί «/αναϊΛες, οί ψδ
'.υβησαντε; π^ό των
τή; στμκτιωτική; η
Οί πολλά /ΐαί μεγάλ* δι*π·ρά··
ζαντι;, πω; άφιεν'χι άνενόνλη-
ΐοι Ααί 4λεύι)εροι, ίν ώ εύβίσκ,ον*
Ταΐ είς τάς φυ*«κάς,
έλλ.',νων, οΓτινες τϊαρε
έπλανήΐ/,σαν καί Ιλάχιρ-τία Στϊα ι—
σαν; · ^ λέ
νά
(ϊκανε-Ις τόν ταϋ^ον Κράτους, άξΐαιαατοθχοι Βενιζε-
να τ^ιενιι κανεις
Καί Γ»έν
νά τόν κρστατε
Αιά τοΐ?το
οί Γάλ^,οι «Ιω(ίινίίται «έ ά
ν·ιιΙ»!'^οΐΊ· ό60αλΜΐ/ν'ς άπο-
Ικαΐτην ίπεληιοιιχότηιατών
Μ-Ιίκών έ/.εΙνων ηεριστάαε- ολέπονν είς τ»»ν μόνην α-
», αί ό.τοΓαι εγέννησαν τό ' ληθινήν Γ.ρο^ταοίαν, την
.....)ροι είνε βιύτοίτης οποίαν, εάν ηιίαν «Ιο^οΐ.. «
«Η» Πά ξαναδιαβ,στέ ^^Τμνονεΐς^αν
*ρς. ΚαΙ, υ.τοθέσατε δια μΐ ηοαγ^ατικίιν Κοινωνίανχών
σιιγμην βιι τούς «παρου ^βνών.Δέντονς χειαζονται
σανείς.ημας νά τούς νηο | ,α ^ε^κ-νια ίδανικά
όψωμεν., Ύχοάέσατε ίτι
ήτο ι5δ:κος
ί ΰπ τό Ιδικόν μας εθνος
καί δτι ό 4χΰρδς ήτο
;θζ τΛν δοόμιον χα*]")Τΐ Α-
ς ζνριαχόμεΰα εντελώς &-
λοι.
είς τονς
",Τά σ^*ιρα τη; οκοιας ορωϊ'.νεί¬
ναι Τίροσωπι/ον τιμάριον, ·1 «ο
τϊολλά; έπόψίΐ; έκμετχλλεύσ.μο^
* Τ&Οτ' αύτο ίυμ^αϊνει. εν τινι
καί έν Τή στ;
ουν όνήγκηνπραγμα-
τΐ»:—ν έγγΐ'ήί'εων.
Νομίίοι,ν ότι δγονν την
-οαγμα-ϊΐκότητ.α εις ν«ϊοας
των. Άλλ'εξ ένίίτίκτοΐΓγνω
οίζονν ότι οι>Γ>«μία Κοινω-
νία Εθνών δνναται νά πρα
Ερωτώμεν την Κυβέρνησιν;
έν τη στρκτιωτικτ)
εμιστοπ'-λοι αυτής
αύ'ΐαιρέτω; κ?'· κατά τρόπον τ:ο-
λυ περίεργον,οιβςάγοντες Οπο6έ-
ξλ
καί ώς ?ούλοντα, καϊ νομιζον-
τε: δ:ι οόνανται νά -ράτιωσΐν
ούτω,διότι »υμμετέσχον ιίς τβν
ά-(ώνν. τ&Ο έθν.κοί κΐνη
ίΤ'.ν ή οέν
μέσα:; Αθήναι; υττοθέσιΐς /.Λ
νών
μ μ
διαα»ανά>ν ποίογύρων μ έ
ΕΞΩΤ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τό αομβοολ ιον των τ&σ-
σαρων δεχθέν αναθεώρη¬
σιν δροον τίνων άοχίζει
σοζητήσε ις μετα το'·> Λ'
Γερμανικοΰ-πληρεζΌοσί-
ου κόμητος Ραντ^άοο διά
νά επέλθη κροχαταβολι —
χτ) συμφωνία £πί τΓ|ς ού-
σίας "των όρων προτού
συνταχθή ή σομμαχική ά-
πάντήσ ις . Κατόπ ι ν τού—·
τοο θβωρεΓται βέβαιον ά
τι ή έν Λόγα) απάντησις
δέν Οά, καταστίί δυνατόν
ν& έπιδοθίι πρό τ,ης προ¬
σεχούς Τρί'της ( χθές )
Ό κ. Οόΐλσων έγνώσβη δ
τι έπιμένε ι ε ίς· την πρό
τασίν τού όπως γ ίνη δη-
μοψτΊίρισμα είς την Άνι**·
Σιλεσίαν καί άλλας γερ-
μανοηολωνικάς περιφε—·
ρς ίας δ ιά νά κοπάαη ό τό
σον δωηρώςέκ δηλού'μβνος
άναβρασμυς μεταξύ των
κατοίκωνκαί άποΓρεοχθπ
νέα
'■*·■
ΒΗΜΑ
/••■ν
Δ Η Λ Ω111
Ονδειιία αΐτηΰις πρός «γ
γοή$τΐν «'υνόοοιιητών λαμ
οά/«ταΐ ΰη' διίην αν δέν ου
νοΓ·βι>ηται ίπο τοΰ ανάλο¬
γον ά
Εμπορικον Δελτίον
ΕΙΔΗ ΕΞ Λ ΓΟΓΗΙ
Τιμαί χονδρικής πωΙί)σεως
Ελαια κατ' οκάν δρ. 2,70
«Μιγάλη ζήτησις άλλ'βύδίμία
προσρορχ».
Χαρονπιαδρ.0,13— 0,20
βελανίδια δρ. Ο, 20
ΠΡΟίΚΛΗΙΙ!
Ν ΕΠΙΓΡΟΠΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ!
ΚΛΗΡΟΔΟΙΗΙτΙΑΤΟΝ ΝΟΝΟί
ΡΕΘΠΗΝΟΥ
Έχοντες δψει τόν Νόμον
343 τό πρός εκτέλεσιν τού Νό
μου τούτου Β. Αιάταγαα τίίς
18ης Απριλίου 1919 καί τάς
σχβτιχ.άς περί τούτου έγχυκλί-
ους τού Ύπονργείου τής Γε¬
ωργίας.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥχΜΕΝ
Όπ(ο; έντός τήςνομίμου προ-
Όϊσ,μίας ήτοι μΐί/.ρι τέλους Αύ*
-)θύστον 19 Ό, Π (ίντα τα έν
τ\ περιφερεί^ Νομοΰ Ρεθυ¬
μνον ύφιστάμενα νομικά πρό-
σωπα, οήμους, κοινότητας φι·
λανθρωπικΐΐτ] άλλα κοι.νωφελή
ίδρύματα, λειταυργανντα 1^ μη
εκτελεστής, έφορεΐ'τικάς έπιτ^ο
πας έν γένει πάντας όπωσδή-ι
ποτε διαχειοιζορέοϋς ί'| κατέ-
χοντας κεφάλαιαπρόςέκπλήρω
σιν κοινωφελώνσκοπών,νά υπο
βάλλουν την κατά τ6ν Λνο) Νυ
μην Δηλούν είς τόν Οικονο¬
μικόν Έφορον Ι'εθύμνου, μκ-
τά των σχετικών πινάκων, των
οποίων άντίτυ.ια ρίς διάθεσιν
των αίτούντωνύπάρχωσα παρ'
ημίν «αί τφ Οίκονομικφ Έ-
φόρφ. Είς την δήλωσιν ταύ-
ττιν υποχρεούνται δχι |·.όνον οί
διάχειριζυμενοι κβφαλαια προ¬
ερχόμενα έκ «ληρονομιών, χλ 7|
ροδοσιών. καί δωρεών υπέρ κ οί
νωφελών σκοπών έκΛληρουμέ·
νων άλλά καί υπέρ σκοπών μή
είσέτι έκτελεσθέντων, είτε δι¬
ότι ή περιουσία δέν έκκαθαρίσ
θηείσέτιπαράτών έκτελεστών,ίΊ
κληρονόμυιν είτε διότιεΐναι επί·
δικος ή^ διβκόπη ή έκπληρω—
Ι σις τ(>ϋ σκοποΰ. Κατά παντός
δοίις ήθελε παραλείψει, νά υ¬
ποβάλλη τ?)ν κατά τα ανωτέ¬
ρω δι']λωσιν καί τούς πίνακας
έμπροθέσμοις θέλομεν άμέσως
άσκήσει ποινιχήν αγωγήν καί
εισαγάγωμεν τούτον είς τό
Πλημελειοδικείον πρός Έφαρ
μογήν τοϋ Νομου καί επιβο¬
λήν αυστηράς ποινης·
Ρέθυμνον 527 Μαΐου 1919
Ό ΙΙρόεδρος τής πρός κ,ατα-
γραγήν κληροοοττ|μάτων "Επι
τροπής Ρίθύμνης.
Εΐσαγγιλεύς
Π. ΜΑΥΓΟ11ΟΥΛΗ-
ΚΑΙ ΕΙΣ Τ Ο ΑΦΓΑΝ1ΣΤΑΝ | Ο] γλλλοι νΟν
ΑΘΗΝΑΙ 29. Τα σημερι-
νε τηλβτρα^ήματα άναφέ
Ι ροονοτιείςτόΑφγανιστάν
1 ώργανώθη ίσχυρόν κομου
ν ιστικόν κόμμα χαχά τάς
έμΛνεύσβις; τού Αενίν.
Α 1'
Είς τό Καλλιτεχνικον
' 'Ι^οσ ι ι-ι ι ατο ιι> ιι,Ιο ν
Εναγγ. Γ. Καηαίδόνη
(ΙΙαρά την Αγίαν Βαρβάραν) -
Κατασκευάζονται ύποοή-
ματα άνδρικά καί γυναικεΐα στε
ρεώτατα καί καλλΐτεχνικά.
Εφαρμόση τελεία
Τιμαί πολν συγκαταβα-
τιχαΐ.
ΜΙο. επίσκεψις μόνον άρ
Η8Ϊ.
Ύφ&ασαν
Κ^?ασαι γυναικεΐαι καί παι·
οικαί είς διάφυρα χρώματα, Λ-
ρώματα (άζουρέα κ. λ. π.)καί
άρωματικοΐ σάπωνες ματογυά
λια λΐυκά καί χρωματιστα, «ν«
πτήρες, κομβολ.όγια κοκκινα
καί σφι,ρίχτρες με πυξίδες 6Γ
άστυνομΐχούς.
Είς τοϋ κ.
Ίωα. Δαραταιανοΰ
ΐη Μ ΓΛΛΒΚ- ίΙΟΙΙΊΙΜ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕίΑΙ
ΑλΩΝΓΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙη ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΙΙ
ΔΙΑ ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑΙΟ- *
ΚΕΦΑΑΑ*Α ΟΑΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΑ ΗΘΕΝΤΑ
ΔΡΑΧ. δ, 000,000
Άοφάλειαι πνρός, ΆσφάΧειαι θαλάσσης, Άοφάλ
πολέμου, Άσφάλειαι γεωργικ&ν αροϊόντων.
ΓΕΝ! ΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟί ΕΝ ΡΕΘ ΥΜΝΗ
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ ΚΑΛΟΓΕΝΗΤΟΣ *
ειαι
, Ο ΙΆΛΛ. ΤΓΠΟΣ ΧΑΙΓΚ
ΤΙΖΕΙ.ΙΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤυΝ ΙΟΓ
ΝΙΟΝ.
(Ιδιαίτερον τηλίγρά^ηματ)
ΑΘΗΝΑΙ 29 Τπλεγρα—
φοΰν έκ ΠαρισίωνδτιόΓαλ
λικός ττύπος χαιρετί^βι
την ά'φΐξιντΛς; Τουρκΐκής;
άποστολής; Βιάτήν είρή-
νηντήτις; Θεωρε Ιται 36(?αι
όν ότι θά ϋκογρας·^ έν—
τος; τοϋ Ίουνίου.
Α Σφυν ι4ς·
ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΤΟΪ ΓΑΝΤΖΑΟΓ
( ΙδιαΙτ. τηΧεγράφημα )
ΑΘΗΝΑΙ, 29 Ό κάμης
Ραντζάον επανελθών έκ Ββ-
ροΐίνον είς ΒερσαλΧίας, θ' ά
ναχωρήσει πάλιν 6ιϊ Βερο¬
λίνον.
Ά. Σφννιάς
Αθήναι, 29 ·
Γάλλοι Σ'
Χωσαν πρός
αώ δτι
ψος των
τκν ^
ε κατά £ν
α»ους των
πεδιώξεων.
ά. ;^
ΔΙΑΜΑΓΤΓΗΓΛΙλμ
ΑΠΟΔΟΧΗΝ ΤΗ γ ,
ΝΙ ΑΣ Ε/_ ΤΗΝ
ΑΝ.
Αθηναι 2θΤηλενρα
έκ Παρισίων ότι ή,
τέν>; Οιαμαρτορο/ίίνΐ
ά την άηοδοχήν ■
μανίας είς την
αν των Έ*νών
τι τουτο
βάθρων την
ε ίρήνπς;.
Α 1'
Η ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
αργον*. Θ.
τής
Τ
ρ^, Ελλη
λογιατάς *
έΉταχτος εύκα^ία διά νέονς
*"**** είς δέ
Ης τό ίργον των.
λ^ή
είς τό Γραφείον τοϋ «Βήματος*
ΤΤΓΤΟΓΡΔΦΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΣ
-
Εκτΰπωσις ϊαχεϊα
'-Ογασία έπιμτμβλημέν, καί τιμαί πολύ συγχετορ
-χΐιι.
.. ^ Δ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς