90415 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
—■
'ΧχηαΙα δςαχ. 89
Έξάμηνς » χ*
Γρίμ^νβς » φ
'·. «τ νο»·αιί κ^ιζνιείτΜκ
ΓΡΑΦΕΙΟΙ ΙλΙ ΤΥΠΟΓΡΑ·ΕΙΑ ΟΑΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΚΑΗΤΙ ΠαΡΒΕΗΑΓΩΓΕΙΟΥ)
ΡΕΘΥΜΝΕ υ,ΧΠΕΡΑ. ΐΡΓΓΘΣ
5*
3 ΙΑΝΟΪΑΓΙΟΓ
ίύσιις χμΙ ι·εφ*-*
ιαίτιβαι ·υμ·ιονί·ι.
^»ι—-------
>. Ιιι»·υν«ι ο
Κ. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
Ό η ΒβηζέΧος --; ψ
#1 Αθηναϊκαί εα«»μ,ερίδες—-
|—νεχάοη χηλΐγραφΐΜώς επ
Παρισίων νόν ΜητροπολΙτπν
Ά&ηνών, διά τάς δψο τελβν-
ψιΐαζ διάλεξις «όν.
Είναι δέ γνωστόν ότι 6—ε
φασ. Μητροπολίτας, πολιτι
«•λ^γών Α* ό φανανικώτε-
ρος «νΛματάρχης »οϋ Βενιζβ
Μ*ο) χόμμαχος ώμ/Αησ· ηκ
αί της Λθλιτικης τοθ κ- Βενι
(έλον ««οί «ου αναύλου ηα·
0«1#όντος, Λβρί »#ς ηροδο·
χιχήί ενοΐιτικη; τον Γούνα-
ρη ιεαι %οΰ ΣκουΧον&η καί πβ
ρί ηολλών ΜαΙ δ^βφό^ων αλ-
χόντων αχββΑν πρός χήν .ά
ηοατοΧήν χον καΐ άντιθέ-
«ογ Λρ>>€ τόν προορισμόν
χφν, »5ιότ» ώς παινοχομών χά
ι
ώδ,ηγτ)0η υπο των άστυνομ,
όργάνων — Λτοστάς ποωτοφα-
νή διαπόμ.τευσιν—είς τό άα·
τυνο,αικύν Τΐνήμα.
Λόγοι Ίΐλλτ'ΐ'ψεώς τού
έφΐοοντί τβολή τώνή^ώ'
"Βχοί1 χ,^ελθει τρείς ή
ημέραι ^ ής έκοινολο
τό σκάνδαλον, δίχως νά . ο*
θω&^Ι ή έξακρίβοβσις τής αλη¬
θείας.
Έπειδή πρόκειται περί ορή-
μης ήτις λαμβανομένης
λτ' δψιν τής κοιννθν. θέθΰ-
ως τοδ διγομένου προσώπου—·'
αποτελεί βαρείαν προσβολήν
της ύπολίιψε»ς αυτού", νομίζο
μέν ότι ή Άστυνομία ό φείλει
νά δώση τάς δεούσας έξηγί|σεις
Διότι οΰτ« ή ύπόληψις Τ^ΰ άν-
θρώττου— εάν ούτος είναι, ά-
θώος-τ είναι δίκαιον νά διασυ-
ρετα», δλλ'οΰτε είς τό Γυμναοχ
ονε7*4 ούτος θέσιν,καθ" ηνπε
ρΙπΐα>σιν άληί>?ύουν τα είς βά-
ρος αύτοθ διαδοθέντα.
γης )η ξ
έ>«ι*τοΰ, καί>'*)ν στιγμήν ένε-
ίβΦη μέ γ/αλλιδισμένην
άγί ιν γενβιάδα τσυ νώ-
των άχροατώΐ' τ όν, νά
ομιλήση πβ^· ίτοαγμάτων τό-
σφ χαμηΛών ώς είναι τα σχε
ζό άή 'Λλϊ
αν διά νήν δπαίαν άλλως Λα
- ρ»>^ιε>οςό μ. «Τεβασ,αιώιατος
χα· μέ «ά δικηό «όν ό άκθρβΐ-
-- ηοςέφ' όσον, ίατω χαΙ ά^γά
-Ανεκάλυψεν διι «?χ«ι «όσω ά
ΨΖΜχυγμίγην χην προεΐ£οχιν
«|( η-.λιτυίήίς μ$γαΧοφνΐας.
Τη ν είίησινανε γράφομ; ν3 νέ»
αχολίων άρ/.ούμιεν·4 νά ση¬
μειώσωμεν δτικαθ ήνήμεραν
δ Μ. Αίε;τν)θΛολίΓη; *.έπρατ-
«ε είς την υ.Ζ$ >σαν της Σχο
λής «ην πολιαικήν «όν διά
λέξιν— δι* η*ν «ηλεγραφΐ«ίο;
«βν οννεχ&ζη δ η. Βενιζ&λος
—είς άλλην αΐϊονβαν ένώ-
ετί·ν «όν 'Βηκλησιαβτιχο*
ΔίΗαστηρίον έ·5ικά|ρντοτρρϊς
ίρράρχαι »α??/γοοστίΛενοι δ*
> είς «ην
ΐό άπογκυμα τής Κυριακη;
οννελήφθη μετ'ί ν\ς Λτηοετρι
άς τού, β'.ςτό εξοοθι τή; ποΆε-
«Κ ΓνμνβσιήβΛον.,6 Γυμνάς
κ, ΙΙΐντρρί Φο»τ«ινός καί
Προσβλητ> Ισαι υπο
αί άδελφαί τού άγαπητοϋ Ίατ-
ροΰ κ.Γ.Λακανάλη ^Ελένη ήλι·
κίας 20 έΐίίν καί Αθηνά 15,
ά«ί|^ίο)σαν εν Άνίογείους Τνΐν
λο ιοτάιΐου τό παρελ. Σάββατον
Πρός την οΰτι> οκληαός
πληγεΐσαν δι' άλ?.επ:αλ?.ήλο..ν
δυστυχη/ιάτων, οίκογένριαν,
ίκφράζοντ&ς την βαθυτάτην -
μών λύπην εύχομεο'ατην ί*. ε
υΰ παρηγωρίβν
εΙΕγτΗαΙ _
ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΝ
Τ.0Ϊ. Κ£ΓΖΕ"
"Ολα* αί μή σοσιάλιστι :αί
ϋαιημερίδες τώρα όμιλοΰν «πε
ρι τσΰ Καίπερ)) δχι ώς «τέως
Κάϊζερ Γουλιέλμου». Άναφθ
ραί δέ έκδηλωτικαί «υμπαθεί-
ας κυκλοφορούν Λρός ύπογρα
φήν καθ' δλην την Γερμανίαν
καί #ά,σΐαλοϋν είς τύ *λμές»ον-
γ/εν την ϋ "1αν»υαρΙου. τΐ'ΐέ
ραν τώνγϊνβί>λίωντοΰ Γοΐ'/ι—
έ/.μ-ον, ή άΐίθίιι ήτο πάντοΐε
έθνική ίορ*Γ τ»ν Γερμανών.
προτίίνει εξέγερσιν π^ος δημι¬
ουργίαν Κράτους των Χοεν-
τζόλλερν. ν"- ,
Πάντα ταυτα φαίνεται χά
δεικνύουν δτι μέοος τοϋ λαου
έν Γερμανία άφοί) έδοκίμασε
νά γευ&(] την δημοκρατίαν
είνε ήδη άπαγοητευμένον. Οί
κνριοι λογαριασμοί εναντίον
τού Κάϊζερ φαίνεται νά εξωφ¬
ληθη αα ν.
«Ό Κάϊζερ δέν εφυγεν είς
την "Ολλανδίαν»—λέγουν άλ
λά μονον απεχώρησεν είς τίνα
ουδετέραν χώραν, διόα επΐ-
στευε μετά τού Χ/νδεμπουργ,
τού Κρέϋνβρ. -.όν Συλφ, καί
τοΰ Μάξ τής Βαδης δτι αϋτός
ήτο ό καλύτερος δρόμος νά ύ-
πηρρ.τι|σ?; την χώραν τού.»
Εΰπιστοι Γερμανοί είνε ετοι
μοί νά τούς πιστεύσουν καί οΰ-
«βς ί, Αύτύκρατθ(.Ηκ»ι πλάς φ«ί
νεται, νά διελευνάν&ηα,ταξ Ιτι
Ή δημοσία γνώμη κατ' αυτόν
τόν τρόπον προ?τοιμάζεται βρα
δ?ως δι' επαναφοράν των Χοβν
τζόλλρρν. Δύο κωλύματα ύπάρ
χούν 8πως ύπερβληθουν οί στρα
τιώται καί οί έογάτα·, σλλάείς
τον στρατόν ή πλεΐονοψηφία
είν ιΐ πραγματικίός υπέρ τοϋ
Κάϊ>ρ.
((Όποβϊδή^οτε έφ' όσον δ
Κάϊζερ είνε έπιτετοαμμένοννά
μέν π έντας 20 μιλίων άπό τοΰ
Γερμαν.κοϋ έδάερους ή Γερμα-
νική δημοκρατία δέν «Ινε άσ*
φαλής.
«Ό Γου?>.ιέλμος, αύτός ό ίδι
ος, πι&ανον ν« «ινε άπογοη-
τρυμένος, άποτιθαρρημένος,Ή
παραμονί] τού τόσο·πΙη σίον
αποτελεί την καλυτέραν ενίσ¬
χυσιν είς τούς βοηί>ούς τού διά
εργοντων. ((Άκολουθεΐ))
ΔΐΑΜλΡΤΪΙΊλ ΤΟΥ ΓΕΡΜ.
ΤΥΠΟΓ
ΑΘΗΛΆΧ 22 Ιδ. τ·Α,(Ά
Λθψασιαΰ'είαης τής διβθνβ-
ποιήσεως των Γε^ανιηών
αποικιών μετά την τζροαχώ
ρήσιν "-.ής Αγγλία; είς την
γνώμην χον Οϋΐλαωνος, συμ
ηαξ ό Γερμανικαί τύπος δια
μαρτόρεται εντόνως χαςακτη
ϊ άς &3ιχοντϊν παρασ
ζομΙνην είρίνχν καί έκ-
^ί την άπόφασι» της Γβρ-
μανΐας
ΤΕΛ.
ΑΙ ΝαΥΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ
ΤΗΪ ΑΜΕΡ1ΚΗΣ
ΑΘΗΝΧΙ 22 (ίδ. τηλ.( Ό
' Υηονργος των Ναυτιχών
των Ί4ν. Πβλιτειών εδήλω¬
σεν ϊΐς τό Κογηςϊαον δτι αί
ναυτικαί παρασκευαι τής 'Α.
μβρικ^Ι Θά σνν·χισί)οΗ· ίαί
διετίαν.
ΟΙ ΡϋΣΣΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤλΙ
ΑΘΗΝΑΙ 22 (Ίδ. ιηλ.)
Γηλεγραφοών έκ Καξίσίων
δτι οί Ρώσσοι ΛνχιποΧσεβι
ηοΙ ηρνήθησαν ν' άποσχεί-
Μ*πόνησον διά την συνβννόη
σιν μετά τ^ς Σνμμ. Επιτρο
"ής.
ΑΝΑΣΤΟλΗ ΑΠ02ΤΡΑΤΕ1
ΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑ/ 22 (Ιδ. ιηλ.)
Απεφασίσθη ΰΛό χοϋ Ύ-
αον^γείον των Στρατιωτι¬
κών Οπως άνασταλη η άπό-
λνσι; των όλπλιτών της Έθν.
Αμύνης, των ακόλουθον* -
τοον νάςκλασεις.1010 191$
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΑΓ^ΙΡΙΑΚΟΙ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 22 (ίϊ. «ηλ.)
ΤηΚεγραφοϋν επ Ζυ^ίχης β-
τι τα χοτιιχά Σνμβοϋλιαχώ*
Γερμαν&ν τής Αυστρίας έψή
φιααν την ένωσιν «ΰτΰν με
χά χοϋ Γερμανικόν Κράτβυς.
ΤΟΣΟΙΙΑΑΙΣΤη Ν
ΑΗΒΓΝΑΙ 22 (ϊδ. χη Αγ¬
γέλλεται ότι τό Διεθν^, Χοοι
αλιε>τιχόν Σννέδρι«ν ήρξατο
-.φνέργαιιώντον είς Βέρνγν.
ΓΑΛΛΟΣΠΕΡΙ ΤΙ1ΪΑΝΑΚΩ
22 (ίδ. τηλ.) *
γίΙ»χαι έκ Παριαιαν δτι διά-
σ^ημος Γάλλβς διπλω,αάτης
εδήλωσεν δτι αί μνατικαίανν
θηκαι η»υρώθησβν άφ' έαυ
των μΐτά «ην ΰ.τογββφην
τη>ς ανακωχης-επί τί] βάσ%ι
χών δρων τοΰ ϋΰίλο&νος.
- .
ΙΙΙ»----
(Υ0!3ΊΩΊΑ!ΠΘ.«ιΊ ΙΤ!?ΑΗ3)
ΊΟΙΊΑΪΟνΐΑΐ
ΙΑΙ1Α ΪΟΔΟ ΑΙ3ΦαΠ0ΠΥΤ ΙΑΙ Μ0Ι3#ΑιΊ
2ΘΪ1ΊΤ ΑΊ3Γ1_^
9
τ«ί«ι
1ΑΥ32-Α/ΙΑΠ .ΊΥαΚ ΙΑ
ΪΙΙΤ
]Ο .νθ
«ν ίοΤ3ν)»φί»^ί_/Ι ΟΌτ
.νΛΠΓίθ
5Ι3 ν·γ/φα ν3δ ^ί^ΛΆ Ο*»
ϊ)ν^τ
ΙΑΤΚΤΟΙΠΑ ΙΟΣΖΩΊ 10
.Μ)
υ-ον^ογαβ Οοτ ϊω Ι 33Χ3&
-]^8 ^^6^δ ,ν»ς
-[Γδχ.9 ?|ττ ^ύΜ 'ΐοτ
«οτ,ϋώΐ ίο «δ
Ο ο»
νόν 5ντ«ιτιίο»»
-ά ην ς}θϊοο.ο ^οο370Λλ)χ ό οϊγγ
«.νοΓ ν»ο,ώχ ντ^τ
Ί
-δ - αχ>νΐ3 ^οτδο νόέ —
13ΤΑαΤ20ΠΑ Η/0Τ2ΑΚΑ
2032
.δΐ) _-
;ωηδ νώκ
νωτ ;
«Μ ?ΐΓο] ψ
ο- .^390^ 6χ νοιώιυ· οΛ
ό νοοο 'φ|
2Ω3ΖΩ/.3 ΖΠΪ
ό ?ότθ
-[τογοπδ ενίδ ι&τ νοτχνθτπ
Γ
Τί ΗΊΖΙΑΙΛΪΟΖΟΊ
ΙΑΖΗβΑ
ΡΊΟΦΑΗΑΪΠ 101 Τί
το.τ
_..
Μέγεθος Γραμματοσειράς