90412 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
*>' ,^
ΙΤ^ΙΤΟΠΛΙ
99
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΜ ΤΥΠΟΓΡΑΦΣΙΑ 0Λ3Ι ΑΓΙΑΣ ΒλΡΒΛΡΑΣ (ΕΝλϊΠΊ ΠαΡΟΕΗΑΓΩΓΕΙΟΥ)
ΡΕΘΥΜΝΗ ,λ_ΠΕΙΆ ΛΕΠΈΓΑ2 21
ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ.
ΓΜΓΡΓΠλΙ Τα5τα δι557'^ * χ.
Ιΐΐ_( Ι 1-1 ΑΙ Α-Ωσομττολίτι5ο-ββνιζβ
ΤΙΡΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΝ »"""'™»-'»■>>■·
τοϊ,κιιύζερ ,^λ°^ —*
Λονδίνον— ό Ιν ΒεοοΛίνφ χ**°. ΠΟΤβ η Έχκλησϊα
;ής «ου ι α,
έ- 1 ..
ουλΛαλητηοίου υπέρ τού Κΐΐ-
£βρ, ά^έσιβιλεν είς την
μβρίδα τού «ό έ|ης
φημα.
«Ούδβμία ε»μφψολ.1α ότι τό
χίνημ* έ»» Γ*ρΐ*ανία πρός απο¬
κατάστασιν τού Γουλιέλμου
των Χοεντζολλίρν ίπί τού
Θρόνου «ου αύ^άνει καί δτ.»
αί σία,^ολχιί δ£ν ί>ά παύσβυν
ή δέν όΐ πρ,οιθ!}ΐσ1}οίϊν·
δικνο ό Κάϊζερ
ασφαλιστέραν διαμονήν τχ;Όκ
αύίας καί ύ.τύ έ.
- - ών τινι δι
καιώματι άρνούνταιτάς
ευχάς τής έκκλησίας είς
τούς νεκρούς' διά τόν
λόγον ότι ούτοι* δέν υ¬
πήρξαν «εν ιζβλικοί;
Είςτό ενταύθα Νοσο-
κομβ [όν απέθανε προχθές
εϊςπολιτιχός κατάδικος
Τόν νεκρόν τού ετοποθέ¬
τησαν ανευ φερέτρου ά-
κάλυπτον — είς κάρρον
καί δίχως νά τόν συνο-
ίερεύς, τόν μετέ
Μ ϊ; Λ είχον &\ν~ τε γβίς
οί «Γ.ίίι;», δα δ^.' κιν
οΰίΛ πλ?ί)>.· αί συγ-
Ί"α)ν "Ι/^ΐίόόν, μας
τό ειτ:«ν ό » ΒβνιζΉο; άναγ-
νίαοΐζίον τΰ δ^Ααιον τής Ο.τα/ια ι
γΓ|; τοϋ νο,αοϋ Τραπβζοΰνχο; ;
)Ριζοσπάστης)
εΐνα» άςΐο;άγ/.ό- |
γης ή μόνον τουφβκισμοϋ καί '
φαίνεται Λδύνατ,υν νά έ/.καί?α-
ρίσουν ταχέως τ ι) ζήτηαα, οί
ι3·η!)οί τού Κάϊζερ έν ϊ'εομα-
γία είναι πολν'ίσχολοι, Δύτυί
έκμεταλλευνΐμβνο» τό πλεονέκ-
τιιι*α τά>ν ιόίκονίχποπ,'χιίΰν τής
ΣοσιαΛιστίλή; Κυβερνι'ρεωςοο
κι^αζουν νά ίΐείσουν τάς Γερ-
μ^νικάς κεφαλάς, δ π «επί τέ-
λους ό Κάϊζερ δέ ν εΐε τόσον
χα^5; έ ίν παρα^ Ιη }£ ο, τι :1 χ
{Κ λο^; ΐοθ πο?νάμ·υ μέ δτι
τήμε?ον πράττουν οί άδ^ςΊοι
ρά)>ογον ανλε/θ^ί δηπαρ'όλα
ταύτα ύ.τ£'.»χου/ ση ιβΐ'ΐ πεί-
6 __" χϊζί"ί^ άν-ΑΧΤ,^τ,κ/ν
τοιι.
(ΆκοΛουθεϊ)
εε» --
• Τ Ι
Θέλβτ· νά μά*«τβ δια¬
τί ήΜοναστ. Έ-τιτροπϊί
α, άτίέλυσ» τόν ιί'^ς γραμ
ματία τΓΐς;
Διότι τό άντι3«ν ιζελι
**άν κόμ;ια ((χατιογη^ε αλ
λοτββ«μβλιώ3ηδιάταξιν
τοθ.... Κρητικού Συντάί·
,ιατος;!) καταργήσαν την
^»βνΐ;χόΤητ;α τΟν. . . . Δΐ-
Ι
ε ίς ενα λάκον,
όπως θάπτονται τα θνη-
σιμαία των σκύλλων.
Ιοΰτο δέ ώς εμάθαμεν,
διότι ό διαταχθείς νά Ι
συνοδεύση την κηδείαν
ίερεύς —ά'νθρωπος φιλε-
λευθέρων άρχών ηρνήθη ί
νά γάλλ.'/ τάς ευχάς '
τής έκκλησίας είς άνβρω-
ποι/ καταο ικΐσθέντα διά
τα άντιβενζελικά τού
φρονήματα.
4 ΗαελεΓωμένη δημιουργία
με/άλου Άομενικου κράτους,
ιηνΚιλικείαν άφ έ*"ός κα' τί-
νομ.ίν ι ραπβ'ζοόντο; άτι' ζτί
ο »υ, δέν πρέπει νά &ζπΚψχ κα
νενα.
'ίΐ Άγγ?.ική διπ,Ιο) κχΐΐα
ή^ελρ, 2νχ πρό,αανον κατά της
ιΛοτσιης ναικατα παντόςξίνου
κινδονου κατ-/ των ουγκοινα)-
νιο/τών1 ΊνΛιιον. Τ5ν ην,>εν
=ίς τό Άρ;υ?*ικ·όν εθνο;. Κ ά
3ίν όνιστά'ζει δι"! τούτο,
τήΓΧο: ά·/ »Κγ» τη·/ άνε
ιατοι: αν ύ;οίτ.!ιλ;Τ|ΐ (ίνα ν';ον
ΒΤΕΡ.ΕΙΔΗΙΕΙΙ
Κατά την γενομένην έν
ττ) γαλλ ιχΓ)3ουλη τελβυ-
ταίαν σοβαράν συζήτησιν
ό βοολευτής κ.Ρβνί-οντέλ
εΓπβ μεταζο άλλων.
»Πρέπει νά έπανέλβη
ή ελευθερία των λαϊκών
συνδλεόσεων.Τώρα δπου
γίνη τοιαύτη, παρίστα¬
ται καί εΓς ά^Γυνομιπός
κρά,ΛΧ^ιρ. Τουτο, κύριε
ύιουργέ,καλεΐται τυραν
νία Ήνέχθη
μ«ν την καταπίεσιν ταύ¬
την διαρκο3νΓος τοΰ πο¬
λέμου ' λλλά δέν θά την
άνεχθώμεν είςτό έζής.
Νά βνσβε βέ3αιος! Καί
β ίπήτέ μας άκόμη.Ποσόν
ινα αί έλβυθβρίαι μας
μβίνουν άκόμη υπό πβριο
ρισμους; "Ολοι οί Γάλ-
λοι θά σοζητήσωμβν τούς
δρους τής βίρήνης. Ούχι
ωρισμένα ατομα, άλλ' ό-
λόκληρος ή χώρα, Μάλισ-
τα ή στρατευβεϊσα. Καί
δέν β ίμπορε ΐτε νά την έμ
«οδίσητε! (Ζ·»ηραί έπεν-
φημίαι έκ τής άριοτε-
ρ-ς:)·

-,η τας Λάσος νίίον ^'ς 'ό μέλ¬
λο ν άνι);ιαλΐ(θν έν :ν| 'Λν
λ(ϊ, νά πραγματο-οΐ'^οΒ ΐό
αφωνιώ». —,
ΕΙ; την ουζηζηαίν χον %η
τήματος τή- έΐεν&εςίαζ των
θαλχΐΰΰίν έιτή.Ιΰ'β ρι^πή δια
ι φυΐ/ία μεταξύ των Σνμ,ίΐά-
χων καί Ουΐίσωνος μή δβχο
μ&νον νά σΐ'γ»α.ατεΟνΓι είς ού
1 δζχ'κχν ΰτοχώιη^ιν.
Α. ΣΦΥΝ ΑΣ
τοζΐΐΤΐΊΜΛ τυ Αποζυ
μαρ.κλΊ λ.
«Ιί ·» .χΊ,Ί.μαχιχήν σννδιά
χεψιν ή ί ιιλλιμ ιίΛΐαίνει Β-
ζ

ΐ ΟΛ'ί3ΐον ά-
έ πανορ&ω&οΰ* αί επ
«ου πόλεμον καταστρο~αί.
Υπέρ τής γνώμης %οϋ
Ού'ίλαωνος εκηρύχθη Μαί ή
Αγγλία
Α. 2ΦΥΝΙΑΣ
ΤΕΛ. Ρ.ΡΑ
ΗΚ01ΝΩΝΙΑΤΩΧ ΕΘΝΩΝ
Δβ'.ΙΝΛΙ 21 (ίδ. %ηΧ.) Κα
τα χ!)εσινά
ε« Παρισίων οκά τής
μχή
νετο άποδεκίή ή ρς
»οϋ κ. Κλβμανσώ όπως ή
Κοινωνία των ΈΰΊτών είναι
άνοι/.τή διά πάντας τούς Λα-
ούς.
Α. ΣΦΥΪ1ΑΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΜΚΤΑΝΑ1
ΤΚΪΣΕΓΣΕϋί.
λΘΗΗΙ21 (Ιδ.χηΙ) *η-
λε/ί>αςρ·ί/νε{| Ούάϊΐ/^Γ^ν δ-
τι βίς τό Αμερικανικόν Κογ
πρϊαοον ύτεβΐή^ε νομοαχϊ-
δίον δι ου ά.'ϊα/ο^εύίταιέ-τΐ
διβτΐαν η μετανάαχβυαις είς
2(η ) Τη
έκ βαςΐαίων &**
Α. ΧΦΥΧΐΑΣ
Τ Α ΙΤΑΛΘΚΛΛΗΝΊΚΑ
ΠΡΟίΚΟΠΤΟΥΧ.
ΑΘΗΝΑΙ 21(13.χη.)"Εγ
ηνξοι πΐηροφο^ίαι «ναφέ-
ρονν ότι αί μεταί» Ελλάδος
καί '/τα.Ιία; οΊ/ϊτννοήϊβις
)τττουν, Λόγω (^ς ?.."»·*
της Ιταλίας βΐ; τάς
τής Βορύου ΊΙ,ιεΙ^αν
καϊ των ΔωδΒάανήβων αξιώ¬
σεις της.
Λ. 2ΦΥΝΙΚ2
ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΛΝΗ-ΓΧΙΑΙ
ΑβΠΝΑΙ «ί(Ιδ.τηλ) 'Αγ-
γελεχα £η Λονδίνον δτι ©Ι
ί «αί
τής
τή*

Λ*:

.ΤΙ!,"/. ΙΑΤΑιΥΙΤ Ε
ΚΟΊΪ/Μ ε*
Ι0ΐηθ1ΙΗ0«ΙΙ ΙΤΜΙΙ) "«««· «Π* ΚΜ εΙΙ·Μ10ηϊΤ ΙίΙ ΗΙ1Μ1Ι
Ι3Ί13Η1
1_3:φί?Λ>"Λ!ΜΑ10ΦΑΗΑ1Τ3 Ι01Κ
ιγύ ϊοτ
νον/ίνοΛ
Γ» «6» 6λΑ'
ΓΤ ί
.κ 7ΠΤθ3/οο£! ο
Αν ^3^τ.3ςΠτ
«3ί3
,ώΤ.νΐ)8ϋί
ϋοτ νόςκβν νο'
.•."."^Γννύνί;-"-.^ ^

V1·!*
ΚΑΚΑΊ3Μ -ΙΖΥίΠΟΙΑίΐΑ
•δ
' ότ
ο
Ίο
ς
πθχένΙΓ
-ΟΛΤ ν^
—οϊτ Οοτ
ύ
αι ν
νπτ
ΟΤ
ι *~
' νχ'ψί ςο,-ί νοτ
/ηλ*
χ>ιΰ ιχϊΐ
,νοχΑΑ «ν3
νθ«
' ιιλΛΙ )
· ]» νΓεϊ*ί
ν»
,νωΑΑύκτ) νώτ
ώ 30
ότ
2 Μ ^» χ>ν3
οις»η έττό π-Μ^^ώ ναονίβι,
3 ο ιο/.Ο" ;^ύολ|θίς
^0 ^ 0/
ό01
•δΑ,ιφ
"^^3^
νώχςώ ν

Ι ΑΧΐκΐΙΑΛΜΘΛΑΊΙ Α Τ
./ΥΟΤΙΙΟΜ20ΊΤΓ
.& ΙΑ>ΤΗΘΑ
τ»
ίιν 3Τ3
3βοπ»··5)
ί
3 νέ
οοτ
ϋ6τ
ε»
» Ί//ΠΙΙΛ
Μ» Γ Τ
«οί
ν( μ νΜλ λ ό ;
·ο/1 ίί'
-3Τ .ίι '* ν η Γ» - ί

■■Ι ί
Λ ο ;υχ
-Ιϊ .
φ
ίΐΒ 'ο,ί) ;οτν&Ό^»τ{)Γ»9 » ν*1
οο^'·(Ίί> 3ο '·"">
ϊ)Λυ ·
«Α)
ί» ο α-^λ.3
-ηΑ·
■, . + ι
μ
5 54;
(ί3
ι .ι;
.ιονϋδ νι'χιν^'θΑ' ότ ?Λ,
^
νη
·. /ϋΤ ΛΙΠΙΤΙΙΧ ΟΤ Ι »>*.· ,' · '.^η'
.ιηΐ1^ "ν''' ,υ-ν
Ι α

Μέγεθος Γραμματοσειράς