90409 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΙΤΚ1Ρ0Π/Ϊ1
Έτηαία δρ*χ. §§
'£ξάμηνος » χ
♦ Α
ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΛΣ ΒΙΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΗΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΟΓΕίΟΥ)
ΡΕ37ΜΝ3 ΕΣΠΡ1ΡΛ ΤΐΊΠϋ 15 ΤΑΚΓθΥ-ΐΡτηγ 1919
ΑΥΚΟΎΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟ—:
ϊιιϋ·,υν«ι
ρ; η
'.ώτ;·.; τοθ χ. ί> »..,-·/■;■> έτϊΐλί
•Ο /.. ΐίβΛ">'; ίςχΑολουθΛ.
Γ/χχβίχν εί;
* ■ Λ *
-V
"ί'Μ Λιΐ ί —
μ
νχ
> τίπου. Κ-
ώ;ϊ/ονν, Οχ
ίτΐρο
6 χ. 13ί*ζ'λ6ί
(λο α¬
ί·: τ* τ*]; Άγγα-
νί ίν^'ί
ν*
έν τ»ι—
ό;
ΊσΤίύσ,ομεν ρ/ς β.
τού
το.
(^ ά Πά; το:ο5
οίας—εΐναιτοΰ
Ότι έληστβύθησβν υπο τοΰ
Γρα;ιματΓως τής" Μόν. Έπιτρο
πειά; ο^ ^ιισθοϊταΐ των Μόν-
ά
μ
είς βενιζβλ.-
έφη·(?οίό'Λ η
πά νά'
νώι ΐΓΛ
Ε·. την
Λιϊ την α/λοτε άπί^ϊ^ίν τ^
Γ ....
>ϊς ιΐ; αί;» ΒοΆγ5ΐ?ί»ν αδ; λε-
^ΐ·. ί-'. άίίίΟ.-.-.ν εί; την π?ό;
"ΰτο
δ·:*· μί'αν ιαίαν πρωΐαν "έ.-ΐλη
νή;
η^κογί.άχίς κα
δι* Έθν>ν; λόγον;.
•τέ μ»?ο; τω
υβν/ττΐ; Βουλγχίί*; ^!),χ»τα
β«?ων Λτω /*ί "Λ ύόνον'50)-
γ·.4 ι^ όιΐοΤον ιϊ^ιν άαίρ'.τ-ς; αον
σιίασμίν κάθι ^ιλΐλιυΊίρ'-υ &>-
βρώττςΌ π».3 τϊύ"ντ"«ντ·ί; ίΐι *ί^ι »5
β?;ώ; ν.τϊο^λ£{!-:χ είς Την* τΐίϊγαα
*ϊί.τϊοίΓ47·ν τί5; Βαλ**νί·Λ?;; Όαοτ
' Κ*ί ίζ4θλου0ώ/ Ιτΐί τ/|: ΐί'ι-
ςβάκω:, ΙΫίοιι τόν νοαΌνί Τοα-
ι^οϊντ^; ιΙ;-ρηΆ·ϊ|Αΐ'·'χν, τοθ
^θΤθν Οί Τϊληΐ* !/.■>', ίλλ /)·/ϊΧΟ»
χχτα
]ί των
ην
Μ
V
Όθωμανό; Δήιιαρχος. χσ δ-
ποϊον έμρΐς ν θέλομε Τού ι-
ΪΙΙΟΒίϊΐΠΝΔΑΛδΙΗΣ
ξγ;
ΰπ αυτού νά τω καταβάλλωσί
κηούίΐβια περισαότερα ϊίόν κε-
κανονισμένων.
"Οτι εληστεύθη δ κηρυξ λα¬
βών μόνον δραχ. 175 ΧΓχΐεξα-
ναγκασθείς νά υπογράψη έξοφ-
λητικΐΊν άτόδβιςιν δί' ό.ίόχλη-
ρον τό ποσόν τό οποίον έ-ί(%·α-
λαμβχνοιιρν 2νΓ)λιΙεν ε/ς
«5ο. 8ΟΟΟαΤτινες νομίμως
παρ^νόμώς δίσί>ΐ ά
ρμς ραχί>ρ(Ταί άΎη
ί'.ον ίπο>ί'.ίριστι:(3ς ε'ίο αυτόν.
Έ ^ν. Έπιτ
ρ ηι; ϊπίλυσετή; 9^(τ? όΐ
τοϋ ^ραΛ;ια'τιίω^ ττ)!1 εν"ημί»Γα
ύλ> Ι^
η;" καί
ης Ατί χ^ε^α χαί δκτιί>
τη, διά τόν λόγον δα δή- ήτο
ου γο; Ι^νΐνελικοί,.τά): ί'ξακολον
θόΐ δ'.ατη'ϊο^σα ύ.τά?Ληλ^ν κα-
τα/,οαη)1ντα κατα τοιούτον
τοό-τον τη", ρμ.τιστοαύνη'; αυ¬
τή-;; ('Λκολονθεΐ)
Μ*»·»
«5ό
τής Είρηγης, η
νίκη κατοχή θϋει εΐναγνω-
ρισθ^ σοιστΗ«5ε;,«·άν η 'Ιϊα-
λία μείν/7 είς τόν .^υόΑώ'να.
"Οσον δ'άφορ^ τάς «ρός
την Βουλγαρϊιν παραχωρή
σεις, τάς οποίας ήτο άΐΐοτε
ε'τοΐμος νά Ηάμΐ},έ$ήλωα$ν
δτι διά τής παραχωρήσεως
τής Καβάλλας είς την Βουλ¬
γαρίαν κατά τόν μεγάλον πά
λε,ΐίον» ά.τέβΙεπ& μόνον εις
Τή ν έΧπίδα νά φέςιτ} αννήν
μέ τ3 μίρος των Σνμμάχωχ
άλΐ' ή ΒονΙγαρΙα απέδειξεν "
Βχί είνε άπΧηατος καί επι- ·~
ιανδυνος γζΐτων.
Ιίβραιιέρω ά μ. Λενι^έλος
δχι χά β>.λα$τια τής
ς καί χ&ν 'Αδά
θ^ ήίίναχο νά καθείς·
είς την δημιουογον-
μϊνην Άρμενίαν κπ,ί &ιί είς-
την δυτικήν |ί, Ά,ίϊ'αν ζώνη. · -
τικ *>ά ε'ίχρειχβ νά άποσ/ΐαα
'*α'
Έκ τώνμΗ/Λ'|.ιερον δηιιο
σιευΙ)έντ(ην έά
μ α τε ό; της

; ης ^αιτοο^εία;
ύιΐνης άναμΐς {,πο την
ά ί
ίδιότητά τού «ίς.^ν εΓσπ
ξιν »ών >»ηουκ9ίο3ίχω; νά ?
7.ΤΙ ύδ^ άολυτ^ί ύ
δί ?Ίσ&τ8
ου^
η //
έ»ιΤ*Ελλτ4γικ/,ν θιοίκητ'.ν /
λί ^ υτι'
υτι'
Τον
;ίνα κηού/.εια ,α 01' £.
ποφ.ίιβώ; της ήΒ'Επιτο.
βΙ·/ί δ-,ίσίΐ είς 1)2, οχά ι,
1)2 καί2ο)ο
"Ο« ένφ εΙσρπρά;αν _ε
οί τάς 3 χιλ. οοαχμ%τινί,ς
νά /-ήουκ-ϊ, ο κ. ___
ι ..»,. αύτύ) μ^νον 6(?«Λ|75;
ίτι
;

Τό δέ
Λι,7
δλ·0.·.
των
—δ*ά να
' - λ___„- ...τΐΛ*ί)ηβαν ' Τ1ίν» υ
•Ον άγιχπητος φίλ>ς κ Μι
χαήλ Ααο(κΛΐΛ:ίτς μεγ.
ρο; έν Πανοοηφ καί ή
νίζ Έλιααά^τΚν
καν αμοιβαίαν ύ.ιόσχβοΊΥ γά-
μου.
ΕΞΩΤΕΡ. ΕΙΑΗΣΕΙΣ
Μ άχριβεΐς δτλο}ηεΐζ χον
Η. Β^νιξέΙον, δ*ω; τάς
δημοαιεύονν οί «Τάϊμς» τοΰ
Λονδίνον, έ'χουν ού'τω.
Καχά χήν γνώμην μόν ήΚοι
νωνίυ,τών Ε&νών εϊνετο μδ
νόν μέσον, μέ τό δτιϊϊον θά
δυνάμεθα νά ποοΐ-χ-ιβάνω-
μζν «νά μή λοιώνχ τό χίΟΛ>
Λ?οΐόδικάς εί; χά Βα.Ιχανια*.
Σχετικώς μέ την "Ηττίιρον
δ κ. 5ενιξ*έλο? είπεν, 8ν,
Λ^ωτοβονΙΙα τής Αγγλίας,
ον·εφ(θ/ϊΰΊ], δ-τως- ι) ΊταΙΙα
κατα'Ίάβη τόί> ΛΛ/ίωνα καί ^ [
Έλλάϊ την 5. 'Ήηειρον καΐ
θΐωπηρώς γ ν νοηθή δτι ίταν
θ,ή καί νά ενωίτϊ) μβιά «ής,
'Ελλάδος, αυχη8ριλαβάνον'Λ *
σα μίρος τοΰ βιλαγχίον Προΰ „
σης καί τό χύ$ιον μϊροςτοϋ
βιλα8*ί;υ Άιδινίου. ιά6έχα%
ελληνικάς ΜαΙ Τονρχικάς μβι
ονοψηφίας, τάς άπομβναύαας
είς αμφότερα χά μ?ρη χών
νέων τουρκικών κ αί ελληνι¬
κόν αυνόρων, ή μδνη λύσις
είνε ή ηροτράχή άΐλαγής τοΰ
τόποντής ύιαμανήςτων, χών
Τούρκων άγοοαζάντω χά έλ
ληνικά κτήματα χαΐ τ'άνά
πάλιν.
ΤΗΛΕΓΡ. Εί&ΗΣΕΙΙ
ΑϋΗΝΑΙ 15 (τηλ. γρ. χυ*.)
ΑΙ χαραχαΐ τής ΠαοτογαΑ
λΐ'χς έξαχολον&οϋν. Έν Λια
σαβώνι ανεκηρύχθη ή έκανα
φορά τής Μοναρχίας.
Ό ΤΙαρχογαλλΐΗΟς σχδλος
?#ει κηρυχθή υπέρ τή; Δημο
κραιίας ένώ χοννανχίον δ
Σχρατό; ύποσχηρίζει χήν Μ·
ναρχίαν.
Ό τέως Βασιλεύς Μανου
ή Ι δέν απήντησεν εΐαετι είς
χήν πρότασιν των Μοναρχί-
κδν.
,€β-
;>ϊ3 (ΥΟΙΒΙίΠΑΚΗΒΊΑη ΙΤΗΑΗ3) Ι·ν.£*1Α8 ΪΑΠΑ
»ιη·μιβππ ιη ιβΒ·Μΐ
3ΟΤΑΦΦΑΜ .Μ £Ο1«!τΌ>!ΥΛ
. "ΙΔ
-—τι-
* .--■{■-Π ^ τϊτ:
3ο»


οτ
άοτ όι;& ν
09τπ._ .νοΜ
νοΙΑ νώτ
ή π Ο"
νί«τ
Χ ΟΊ 0-4
ΪΧ Ο
Π*
νονόιι,

α «Ο
ό ν
ν:Λ χθ ,»
-α ,·!Γ.;· .γ
Ι * — '
«Χ
ν ι
ΟΤ νοο
/ιΊτ

5092*5»
Μ
-Ι) Οί
-( «Ίθ'1
Γ « >
ιΐ'
ητ
ι
ν
νοο
ΗΗΑΙ1.911ΑΗΤ
ΙΙ3ΪΗΔΙ3 .ΏΤ0Ξ3
ς [' * «1 ν Ι; » ι

Ο»
6 ί0
θΜ Η^
5ο
10*51(5
ο ρχ
Ι* (ΐ-
ν··»,

V
Τ·«»ΤΌ,\ι|
._
( Ι·

XV
ι
XV
ι ·
ν·,Ύ~ Χ}
.ιη
,.>«%

Μέγεθος Γραμματοσειράς