90406 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
τ-η»
Έχηαία "δραχ. $$
'βξάμηνος »
Τί
Η ΤΥΠ3ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΛΡαΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠαΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ)
ΡΕΘΥΜΝΙ1 κΣΠΕΡΑ ΔΚΓΓΕΡΛΣ 14 ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΪ 1919
κλτ,οώνοντβι,
Δΐί ϊτ,μβ* »ύ
€ά(Ί3ιαίτ>ραι «υμββνίκι.
Τηλ»·;*». ίιιίι»ιν«·. «
ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
των
γ
το; αίθ ή, /ία:3·3ν
$:χ την συν*{«ν τή;
/ϊ 2τϊίατχοτ:ώ ί£*ρ·.
ών ά/λχ θιά αίχν ά
. **ί τάς ττλ'Όν ίί
γϊαν
·:·· συλ—
ζν ίτι ί?/ί·χΖ·κζ ιί; Εύοωϊϊην
• ν 'ϊϊίθ^ύΐΑθυς να |
.. ------:.4 είς το Γιγοντοο
χαΐ τβ ϋζρ'; οτάλληλον κρ&;
η, ίδΐολογϊζ; τ·υ, ϊρ
ϊ*ί*ττ'»'ςθ'.ά τ^3^νν'ΐι.ν
6·.ιχ'.;'ί»-ιτόΐ δτι Τα
,ιχν νχ
χί·»; χ*
:τ^χ)£15 ί
μ ρη /ρ
ίλων α^τών εΓνϊΐ άνίγχη νχ υπο
ίθυλώίτουν χιί μϊρικοί; λχου;άπ
λώςθιά ΐΑ'.-χν ά«χ;*ίτ/;:ονο;.χςνΐ)
μιχή* ίϊοροπίϊν, δτι ίρϋλει νά
συντριζήδ γέρααν. Μι? ιτα,δΐσμό;
άλλά πρέ—*'. νά ίΐατηρηθΓ, ή έ'.ί
των 0χλα97ών άγγλιχή κκοΐϊρ-
/ιχ,ίπ οί λ*0· ε/ουν το ίιχαίω-
μ* νά δι*Οίτοϋ·τιν εαυτόν»; έ'λευθέ
£ω; χλλά πρίτίϋ νχ έχ»-;?ατ£ύ-
χ«τ4 τη; Ρωστϊ»; δ-.βτι £-
5:η νά »ν»γχ|>οτ^»ή
ΐ/ωρί; νά
|
••ι «, οιχ ν»ί;*·ϊ>οιλ·.β»νν «ί; την
ά*95«β-ί,τη*« ζδ»χν πολιτικήν
έλε^ίθίαν, ίϊ; τ:ύ; λχοι>; την
Ι)νιχήν των άίΐθχατάίΤίε/ιν, νά
σ^ντρι^υν οέ ίπ' αγχ'ίώπάνιοτί
Γ
{χιλιτνρκμ'^ν ίΐυΐι οδ:ο; λππίλί·.
δ.ϊρ 4 χίνίνον ο.ά .γ,·» ι'ρτ,ντ,ν
/ Είώ ί ττ,ν λ
ιλ
Ευρώπην, Ιν'>7, {Χβλί; *Τίθ-
λλ
ίζ'; £»7 ώϊ»νό
μηίαιίροι: άλ-
λνς πχ.αίοξοτΓ,τ*; χ»ί ?μ».(Κΐτολ
λ* τα ΟΓ.οια ήρόίΐ ώς έ~ ϊτλ,;-*
βείγαχτι ότι ιί /.άτοικοιτών Ό)ω
μανιχών χχί 'Κλλην.χών μερών
δύνανται ν άντχλλ*3Λντ*ι ώ: οί
βόϊ.; έτ ί Τή*; δπΐ/ης το3 Όμή-
ρο^ χ'Λ Οάέ·.»ΐϊ'ί/; ή?η ο Π;5:ο-
ρο; Ούΐλσων ίτί οί άνο:β; ο5:ο?
ί;»χολου0ο·^7{ν έαμένο ■»:*?; ά;
.»; άντ λ/;]/ϊ'ί χϊΪ τα; αίθόιθί»;
τή: παλαιά; βι«λωα7Τΐϊ; εί; τρο
πον ώϊΤί Οά σχίπτίται ήίη ιοοχ-
ρώς; έ>ν ίέν πρίττεί νά τ:τΐΐθί:/;»/]
ΐίεβ/ο^ί/ν τοθε ;
ί·.; ε-χιλλί, νά
οοΐμν
μίχν β^λί:σζν χχ νά τ

ίτά των άτϊοΐ/.
/αί
νχ 107} κατχ;(:έον/ΐιτά πα-άγου
ΙίΐΛληρον -4 οΙ/οοό'ΛΥ'α.χ τ«ΰν πό
λιΐ'χ&ν Λθ'.νωνκ'όν λϊι πολι .ϊΐν.-
χών χναμο.:ρώ7ίο>ν, το οποίον
«ννίλοίβ ν Ι* τη ^ϊνταϊίοι τοι»
χ»ί τί οιτνον οΐί/.ή,:υξϊ διά των
1'« ί, ω> τοθ ττίλυκροτου εΐρηνι-
β::·.οθ :ου ττρογρίαχ-::;.
Άλλ' άν:·. άνθ:ώΐϊίυν τΐ'.λΐ,αη
·6:βί{χ'«'Λω;τών λ'/ών έγνοίρι-
•ε *.ον γ'ιύ.ι-'ί'^.ν» χ. Λ;ϋ*-
Τζζ ζ1 ά
ρ
τ*» !4-ίχ)£ Άγγλ·.*ήν κατο/ήν
τηνΚνπρον, τή-> Αίγυπτον χά ι
τάς Ίν4·»; τον Αγ, χοχράτην κ.
Κ>.ε>«ν3Μ 0Γ.6»ΤΛ?Ιζβντ* σοβα¬
ρώς ί-ιή Γαλλία κμτ.ίΐ νϋ πϊϊ
λίίςτον Λ;βχνονκζί την Συρίαν
**ί τβΰ; χ· /.. Ό,νιάνόϊ, -'^ννΤ-
νο Κ2· 2ίχν έπ'.ιχίνονΤϊί νά Τί*
βνν> Ο τ. '.'.{:ι:Υ.ί 5>γίν τα
1
( ή
ή ΣμνρνΓ,. Εάν ό' ίγνώοισί
χιί τίνχ. Πΐ ζίλο·; Ο-'. ίαχθ: -*ρ'
«ύΐν} 5:ι ί'ί/αται ά*"/Λογ/ νχ 5ο
04 ή *Κλλ/)*■·.«}) Γ?αίϊ = ζν;; ίΐ;
•ίο Κράτοΐ των 'Δρμενίων.
εί; Ά
μερικήν.
ΤΡϋίΙΙΙ ΙΚΑΝΔΑΛΩΑΚΣ
Έ.ταΛ·*τρχύμενοι είς τό ζή τη
μα των χ.η*·υκείων, έπαναλαμ-
βαχομεν την δήλωσιν, ην ι·1ς
προηγούμενον φύΛλον διετυ,τώ
σαμεν 5ϊι δι'οιων έγράψαμεν
καί Ο ά γ^'χψω.ΊΓν δ.'ν ίί/ομεν
οχοχον να Οίξωιιεν
καί ιδίως τον Πρόεδρον
Λίον. Έπιτρ»>·τείας Θεοφΐλ.
Επίσκοπον,διότι δέο ήτο βε
|1αίως δυνατόν νάύ.τοί)Γσο)(?ιεν
δτι οι»τσς άνεμ/χΠη τίς την
θέσιν ταύτην όπίσχ.οπφ χρ
τικώς ωφελείας. .
"Ηδη δέν τή; δη/ιοσιευθεί-
σας είς τύ φό//1ον τοϋ ΣαββΛ
τού έπιστολή; τού Γρααματέ¬
ως Μόν. Έοτροπρ/ας α..οδ«κ
Λ'ύονται π?.ρον ή άληί)^ ίΐσα επί
χοΰ ζητή'ΐατος τούτου εγράψα
-, ανεξαρτήτως τοϋ άν δι'
ύς«ίς τή ν σκηνήν έ
οι3'λ; ν,·χί έ/ «νυ,ςί
ίΤιιζ^ο*)**]» 'β.τιτρο^ί'ι; πάν
τον καί συνεπώ; κατά τρόπον
παηασ5ροντα βΐς τ?)ν εύυνύνην
τί)/ ηθικήν τουλάχιστον τοίαύ
την. όλό.'.Αηηον την Μόν.Ε¬
πιτροπεία ν.
Διότι δία τή; εν λόγφ ^πισ
τολής τον όΓοα/ιμαΓεύςτής
ΑΓ. Επιτρ. ε*νφ έξ ενός παρηδέ
χεται δή ή ειαπραξι; των κηρυ
κείων είναι ζήτημα ενδιαφέρον
μόνον τού; μισθωΐάς «αί τ©ν
κήρυκα,όμο-Ιογεΐ έξ άλλου δή
τα κηρύκεια «ίσετϊράχ^ησαν
υ.τ'αύϋοΰ κατόπιν συνοήσβώ;
τού μετά των Κ)|τύκων.
'ϋμο?.ογ*ΐ άν6ιιη 6 γραμμα¬
τεύς ότι ό κήουΙ Ρεθύμνης 2-
λαβ* δραχ. 175 πρός εξόφλη¬
σιν των σ»μπες»ωνημ8να>ν κη·
ρυκείων, λη^μονήσα; φαίνβται
ό καλότυχος δτι τα κηούκεια
δέ ν ηδύναντο ν' α.τστελέσουν
άντιχβίμενον σι·μφο)νίας μβτα-
ίό αάτο" καί τ7>ν κηού/,ιον τό
μέν διότι δέν είχεν ούτος τοιοΰ
τ© δικαίωμα το δί διότι τΰ πο-
σ^ν αυτών δέ ν ηδύνατο βνϊυ
ζηαίος τού κ'ιου/.ος νά όρισθΓ)
έκ τΛν ποοτέρωνέφ* όσον δέν
ήτο/ςηχ'ριβωιι^νον τό όλικόν
ιίς υ θ'άνήιχοντο τα
των Λίιν. κτη,ιά-
ΜΙΑ ΔΙΚίίΣΙΣ
Παρ5χβχρται ή πλη
.Οτι ό κ Ν. Α νδρουλιδ.ίκις
Διευθυντάς τοΰ «Ελευ^ο1*
Ανί^ρώπου» Αθηνών, ουδεμίαν ,
ί'χει σ/4αιν μιτά τΐς έφη;ι. Ι
«Αγών» ουτΓ ηδύνατο νά ε χχ{. '
ΤΕΛ. ΩΡ/ί
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
Λ^ΙΙΝΑ/14 (Ιδ. τ»;λ.) 2η-
ή ,
ότι ή Γιρμανίχή Κ^ίί3VΓ('»{; Ιίη
λωίίν δτι αξιοί :ην άττίίοσιντών
άπτ.χιών τ^;. Α. ΣΦΓΝΓΛ2
Η ΚΟΙΝΩΧΙΛΤΩ.Υ Εθ
ΑΘΙΙ^Λ114(ΐδ. τηϊ) φ
γςαφαϋν επ ΐΐαοιαϊοαν ό«
τής 'ϋ'πιχροχή;ή*ις ΦϊΙ
ζασχίαει τ3 σχέδιον »ή;
ι:ίρ:ύατ] ό Οίΐλαων.
Α. Ϊ
ΓΟ ΙΡΛΑΛΓ4/ΚΟ]»*
ΜΑ ΔΙΑΚΟΠά Σ2Α2Ε
ΑΘ3ΑΑΙ14 (13. τη.) Τη-
ίνον Αν*ρ;ρονν Βίν ή
δί ί&'ή
Δημοκρατία δι&Λθψ: τάς
λιηκά; σχέιεις πο3ς τη ν
VI
γ
νλίαν* Α. ΣίΓΝΙΣ
Τ1 ΑΠ0ΤΕΛΪ5ΪΜΑΤΆ ΤΟ?Γ
ΕΚΛΟΓΩΧ ΕΝ ΓΕΡΜΑ-
Ν1Α.
των μίχρί χοϋδί
θβλεά
έν Γ
7φ αί 1'
ταί τη; χΧειοψηφΙα;
Α.
εί »■
ΤΗΛΕΓΡ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο/ΡΩ_ίΟΙ ΚΛΙΟΙΣΓΜΜΑ
ΑΝΑΚΟΓΧΩΗΕΝ Δ/Α ΤΑ2
11/Α/ΑΣ ΚΛΤΛΑΙΙΨΕΪΧ
(1&. χπλ.) Τη-
γφ έκ Παρισίων ότι
αυμμιχικΐΐ ΰιάνχεψΐζ *ί|ί-
8' ΰ ά
ΑθΗΝΑΠ4(ιβ, τηλ,) Τη-
λ£γί*;ρν3; ·*· Παρ'.ίσίω·/ ότι γϊ-
ηΛ)(\ 4-·35ΐΑΤ/ί- τή; π;οτά?ί-
το'3 Ο/.λ7Λη;άτ:ρχ7:τ!)^ δπω;
ά,τ.-ίόοΤ^ίί! 1.ϊι*.Γ[ΐ Ρωττ. Κ>>
ζίρνΓ,τϊω; συν»ντιΟοίν :/; Ιΐρίγ
χηπίννηϊον μιτ" ίτϊΐτροτχ~ς των
τιχήχ ά«σ:δλ/,ν. Α. ΣΦΓΜΑ/ί
/ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΛΕΚΑ
Μ1ΣΑ.
ΛΘΙ1ΝΛΙ 14 ί δ. τ/)λ.) Τηλβ-
γ. μη
χ/) Κυβίρνηϊΐ; ίπιμϊνβΐδπω: επι
θ'.κασθοθν είς τ/;ν*Ιτ«λι«ν τα Δω
«3χάν/)β«. Α. ΣΦΥΝΙΛΪ
αΐβίαιαι κ α
ς ξ^νων εδαφών.
IV
ν καταλήγη />!
τ>)ν δήλααιν ότι αΐβίαααι &9
ται λήθά βΙί
Α.
ιΥζΜΜΕΤΟΧΙΙΤΩΝ
ΓΩΝ.
ΚΘΑΝΑ114 (Ιδ. χηΧ.) Κα*
χότχιν διαβήμαχο; ύ3
χϊρων Κνβδ^ν^αε
να* διά. τη; */σ.ταν/α;
φ&αΐαϋ'η όπως χά ΰ3
Κράχη ^
.-.**
.Λ3Τ
νο
νΐοτ ■■ . ■
ΖΛ1Κ ■■!
ν* (*ν?* λ^ >ιικ#ιιθκ
«δ ΐΠ
6
Λ- / Μ
-νΤ (./π Ι Γ) ^
II
ν
. ν γ :
- ντ'
• υ ι-

·',·
Λ.3ΠΊΙΛΛ...
> μ" (ν
ν ■
.: ·· Αί?
νώ*
«, ·ί Ι ν ,ι -■ ■»
ζχιν ί ν ι. ι
ΪΙΪίΒ'
ΙΙΜΠ.,ΈΛΗί
Ι :.·)'■' ' ' ί
•ΧχτΓ
[V
κ δ

»χ3· ί
Μέγεθος Γραμματοσειράς