90403 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Γ»_Η
ΙΓΙΙΙ ΙΜΙΡΙΙ (ΕΗΙΤΙ ΠΑΡ8ΕΗΑΓΠΓΕΙ0Υ)
ΪΑΒ!·ΔΤΟΓ .3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1*10
'Χχηαία 4$*χ. $$
'£*άμηνο #
Τ^μηνος » *
Διά $ημο» ιιίτιΐς ««( *τι·«£ι
€οίί ϊοΊαίτίίβι ομ··*νί«ι.
Τηλ·"»·:·, διιαΐυνσι « Β ϊ
|';Ό· μνον.
δι**·ϊ·Ντμχ ΛΥΚΟΥΡΓΟΖ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
Ή
Γρα;ΐαατ4ως Της Μ.
V;
πρό¬
ς την άκόϊο ιίίον επ. ,Ιην.
Κύριε ΛιευΟ-υννά
---,— = Ι Εϊί *« &ι' αρι !>. 13 χ«> 19
ήαϊν έ"*
^ός δημοσίευσιν.
'Κν
φ.·λλ«τή;
βίν να?*
χι'β.
Διίτ·. ι!ν»ι γνωστόν 4τι ί« Δι
β-.άγμϊτο; τή; π3'«κλίνης Κο-
Ρ ρν^,ϊίω; Θ.»)νίχ>ς π)ιΐστ* άδι
νήμ»τ« τηςάί^οθ'Λτητο; των/·-.
.άν ποιν. Διχατττ-ίων >«> ι'ς αί
-η άχίχη ι?ς τάϊπίΐ* όϊ; ι Γ, ε /.γ;
Γ^.Οή ϊβπρτ. Ν'μο;- ώ; ίζ: τ:*;*
τϊιί'/αϊτι τό Ρί'ίνμνον-ΰ-πχγοντνι
ιί; τ^ν ά,τμβιϊιότ^τ* τώ» Στρατς,
λ:ιτ:1ν τα Στ;οΐ"6?ι
μί ί/ιίίιΐτον την άναι^νωριο
■νΐβΐ; οχχιο2οσ·.*ν ή κατάργ/ισι;
^31 ίτ:*τ. Νβαου άπςτκΐ είρωνι
μ5ι* τοΰς ίλπσαντβ; χϋίπο'
η
; ιά
Οί άττολοβένπες έκιΐ,ν έν-
ταά&α φολακών ττροχφές πό
λιτΊκοί κατάδιμοι πορα-
πονοϋνται ότι δέν τοίς
έττιτρέπεται η έ.τάνοδος;
βίς; τάς; πατρίσας; των,
καίτοι ούδβμία ύπά:>χ·ι
διαταγή Βιατάσσουσα την
κράτησιν αυτών ενταύθα.
'Κπει δί οί άνβρωκοι αύ-
ΟΛθ^ϊέρΟον ο ίκονομ ικώς
νομίζομεν ότι έπΐβά/λε-
ται είς; την Γβν Διοικη.
βιν νά καταβάλη τάς; δβ-
οόσας; ενεργείας ό.-τως; ε¬
πιτραπή αυτοίς ή άναχώ-
ΡΠσις ή έν έναντία πε—
ριπτώσβι νά χορηγί*)ται
είς αύτούςτό ίπίδομα
απελάσεως.
Κατόπιν των γραφβντων σχε—
ο'>ς το ζ'ιτηίΐο των >η- '
ΐλάβομεν παρό τού
ς υμών ε-
7ανουαρΓοι·
;ψω;
•Ο Γραμμχτευ .· της Μόν. ε¬
ί
IV
Ο3
;Η)ι. πιτροπείας '"»■
/ γενομένην έ?χμίσί>ωοΓ ι
. χτημάτων τοΰ Νυ-
μοΰ Ρεθι'ιι
κ-/;ρυκε(α έ* χιλιάδων δραν/ιών,
δτι ή είσπραξις τούτων έγβνβ-
τ>> άτί') τής Μόν. έπιτρο.τί-ία;
καί δ π δεν £λαΊ.τ την ά,ϊοι^ίιν
τού υ δικαΐυϋχος κηρυξ.
Άναφοριν.ίος είς τ' άνωτέ-
0_ Ίτο; ύ4·;χ·'μ! τ>> άηηρ·χίΐτ·
τον φώς είς τύ δΐ|ιΐοσίί νμα υ¬
μών, γνο)..άζω ύαΐν ότι ή ει.7-
ποαξι; των κηρύκο>ν είναι ζητη
μα το οποίον ένδιαφ*ρ~ι τούς
μΐσθωτώς κβ·ί κεί τούς κήρυκας
Την ά.ρχήν ταύτην ά:'.σλουθοΰ
θα. ί] Μον?σοηριακΐ| Επιτρο¬
πεία έν τή προκτί·;Ρνη -βριπτο')
σπ οΰδκμώς ανεμίχθη εις την
αμοιβήν των ««ρύκων καί κ·ι
τα συνέπειαν οο-ε δ Θροφιλεσ-
τατης κ. Ιίρόβδρης αυτής· οΰτρ
τα άςΊύτιμα μκλη εϊσ?πρ-/ςαν
καί ήμειψαν τούς δικαιού/ους
κήηυΛβς τόαοντής πόλεως όσον
κιιί τούς διακηοϋξαντα; την
μίσθωσιν έν τιχΐς επαρχίαις τοΰ
Χομοϋ Ρεθύμνης καί τή έ.ιτχρ
χία Ιφακίων, συμφώ/ως αώ
Νό//φ. Ι ά κηρύκ ι«, τα όποϊα
δέ'.'έφθιχσα/ βϊς τάς χιλιάδας
των δραχμών, ώς έσφίΐλμίνοίς
έ ..ληοοφορήιΐηιτ, είοτ.τράχθη
σαν &τ:' εμού καΐόπιν συνενο
^αί-ως των κηρύκων [ΐετ' έμοΰ,
οΐτινί; καί έλαβον την αμοι¬
βήν των.
'Ο έν τχ] πόλα «5ε κηρυξ τον
βρβαίως Οπηνί/Οητε τίς το δή
μοσίενμά σας, ώς ήδικημ«ον>
έλαβε την προσήκουσ·/νάμοι^ί|·'
ώς ΐείκνυται έκ τήςχρϊρας μου
έξοφλητικής αποδείξεως αυτού
ί'.το ήμερομηνι&ν ^8 Ιεητεμ-
υμιν
Ι Τ) (.τ-—·;|Μμ.1β ο; Γία?γ.Ο;
ρομι^ίΐτίω; τ^; Μόν. Εΐίι-τρν
Χ
(17η) ύ«'ο τώ
νημένων κηροκίίων μου χ αί πρός
έξέρλτ]σΐ7 χύ.ών δ.ά τάς ίκμι»-
Οώσει; Μον/»τηί'.ακών κτηυ.ά-
των Δ! έ$*»:ίχς
-ΕνΚθυμντ; ;^Ι8 Σ)ο!;ίί υί9]8
Όλ»6ώνΓ. ί. ΚΛίΙΑίΛ ΟΝ ιί
Η ΓΥΝάΙΛΣΚΕΨΊϊ ΚΑΙ ΤΟ
Ρ'.'ΪΣίΚθΧ— ΠΓΗΑΜΙ Λ-
ΠθΣΓΛΜΚΙΙΙΠ'υΠΙΙΣ
- ,-■- Τ1'Ο Τη·
λεγραφονν έκ [Ιαρισίενν ότι
την ~νμμ, Συνδιάσκεψιν ά-
παόχοΙεΊ ^δη βοβαρώς χδ
Ρωσσικόν ξήτημα.
/Γαρατηοείται ότι πνενμα
μετριοπαθείας διεπη τάς επί
τούτου συζητήσεως.
θεωρηται πι&ανή ή λή·
ψις τής αποφάσεως δ.τως ά-
ποσταίη είς νασσΐαν σνμμα
χιχή Έ.τιτροτΐΐ) π[)ός τόν σ¬
κοπόν όπως /πίτύχσυν συν¬
νενόησιν μ ε τα τώ ν Μητολσε-
βίκων. Α. ΣΦΥΧΙΣ
0Π0!0_ ΪΚΑΦΤΚΙ ΞΚΝΟ
ΑΛΚΚΟ.... ΛΝΕΚΙΙΡΓΧ-
ΘΒ ΛΝΕώ'.ΙΡΤ/ΙΓ-^ Μ.Κ)
ΚΡΛΤ.Λ Π Ι 'ΛΛΧΛΓΛ.
ΑβίΙΝΛΙ 12 (ίδ. τη,1.(Ση
μ?ς>ινά * τηλεγ ιαφήμαχα έκ
Λονδίνον άγγίλλονν οί Ίρ·
Ιανδοί άνεκήονξαν άνεζάητη
τ*ν δημοκρατίαν την ΊρΧαν
δίαν, άξιώιαντες την άμεοον
άηοχώζηαιν τοϋ Αγγλικοϋ
ι Στρατολ.
Μεγίστη συγκίνησις «ατέ-
λζβε την Αγγλικήν ΚυβΙρ
νησιν έπίτή τροπή ταύτη
ζοϋ Ίςλανδικοϋ ζητήαατοι
Α. ΪΦΥΝΑΣ
Ο,ΤΓΛΙ-Ν7 ΦΘ»·ΝΕ/
II
Α-
ΛΕΠΟΥ-ΑΓΘΙΌΝ ΤΩΝ
1Α-/-ΜΪ
Α0Ι1ΝΑ/12(ίδ τη Ι) Κτ·
χά ννΗχβρ τ·4)?α £η
οί «Γά 'ις* έν χνρίφ ς
είςτό γ&*αι όν των φύλ
λογ έαηί&ενται κα1αϋθ·ις χά
χά τώ ι· '^ψενόντων νά ηραγ
ματοχοιηΦ/} ή ΟύχςανΐΗ^ έχ
οιρατεία. -~
Τ ό άρ&οον καταλ^,η μί
τί]ν δηλωαιν δτι ήμίϊς (οί
"Αγγλοι) ουδέποτε διινοή&η
μέν νά έπιτεΦώμεν χαχά τής
Ρωσσίας.Β Λ. ΣΨΥίΥ.ΑΪ
ΛίΆ ΊΊΙΝ 1·:ΝΩΪΗ ί ΤΙΙ^
ΙΚΡΜ. ΛΓΊΊ'/ΑΣ"
ΑθιΎιΝ Α112 (ίδ. τη .) Τηλ»
γρα,φοΰν έ:ι ΖνοΙ/ης δτι όγερ
μανιχός τύ.τος ά£ιοϊ την ίνω
σιν της Γερ,παπκης Αυστρίας
μετά τής Γερμανιας.
' Α. ΣΦΓΜαΓ:
ΤΟ ΔίΕΘΝΚ* Σ0Ι11Λ. ΣΓ
ΝΓ.ΔΡ/ΟΧ
Λ©!ΙΝΑ Ι 12 (ίδ. χηΐ) Σηΐί
ρινά τη )μζχ% άναγίραον δ
τι άηεφΛ3ία9ιη όπως τό ίιί θ
νές σοοΊαίιστικόν συνέδριον
αυνέλΰ'Τ) εί; Βέρνην.
Λ.
1)1 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΜΙ
ΛΑΝΟΓ
ΑΘΗΝΑΙ 12 (ίδ. τηλ( Τηλί-
γραφοΰν έκ 'ώμης δ τ» οί σθ
σ α'/Λθναί τον Μιλάνον σννε-
κρότησαν ονλλατήριον άπ'ό-
δθΗΐμάσαντες την ΙμηεριαΧι
ατΐΉην πολιτικήν της Κυβερ
νήϋνοις καί χηρνγϋ·1%·χες υ1·
η/ρ ζγΌ δικσιώματος τής αΰ
τοδια&έσεως τώι μινρών λα
φν. Α Σ#ΚΙ
:ιι·τΊιιδ .
ί Τ0!3ΊΟ1ΑΙΙ3ΒΙΑη ΙΤΙΙΑΜ3)
ΧΟΤΑΦΦΛΧ .Μ
______________________________.____.___ 1. _
ο Μ
Οχ
νωτ
Κ)
.1 Ί
-δ.νοΜ
,'ΐη/ΐ
ΙΠ ΥΟΤΙΠ3
('Τ 1/
..ΐΐΐί-
■ /. · _» 11
(ι ((«ιητνοκίιθ (ι
■ '
ι ϊ ι» ·'
ΐ-
ι,γ
«.ΐιτ ι
Ο

Ι Π' ΐΜ
«73 *(ΐϊ ΪΟ·1
-'ίνΓυ '-ί'
Χ)
'Μ'
-7

V
2 Ιίνρ .δί
δ
· η;ι;ΐ/ '
Π Λ.ΤΛΤΜ
ΙΑΥ
ι ο

114 Υ0Ϊ1ΑΤ11Λ/
"Μ'/, ι, Ι ι
Ι Κ/«Ο Α
-4ϊη*ι
.1
Ι'
ιί »-»~-ν-·
-Λ Π
ι1»
νώτ
- Π'
' ' ι *Λ
V
Λ
ι Ι ,,
Χ !
' ι ι
Γ«·νΌ>
Ι |ι ι 1
^^ί^τ^Α
• ,τί τί*
«>ί>τ
' ί ς κ
ι ■ > ■ >/
V
ί β
,· 1 .' 1»
2 Α
*.(.'»Α
ι *.-.
Μέγεθος Γραμματοσειράς