90400 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Λ·- 1
«ι
Ι'
Έϊάμηνος
Τ^ίμηνς
ΓΡΑ2ΙΙ0Ι ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΛΙΣΙΙ ΟΔ3Σ ΑΓΙΑΙ Β4ΡΒΛΡΛΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡ9ΕΝΛΓΟΓΕΪ0Υ)
ΡΧ0ΥΜΧ3 ΜΊΙΚΙ'Α ΠΑ - ΣΚΚιΙΙ- η ΙΑΧΟΓΛΠΟΓ 1919
ν- (Ι,
Λιά οτ,μοβ εύνει; χ«ί
ιαίτ£9«ι
Ό «Έσ/Γίρινύ; Γαχυδ^ομο;»
χον ΛΙιλίνυυ άσχο.^ύμ«νος έν
χ.νρίφ άοθοφ μέ την παραίτη¬
σιν τον Μπισολάτι. ίίιβίταΐα
δέ μέ τό ζήτημα των Λωδεκα-
νήχον, τίδΐχοϊν Ορωρεΐΐαι
ώς κυριώτερα αίτία τή ·; παραι-
τι'ισ^ω·; τ-,ϋ ΊταΛοΰ σπσιαλισ-
τοϋ ιτρφσ.ταίΗ-'. ν* παρομοιά-
στι την περίπτωσιν των Δίοδε
κανήσων μέ τ^ν τή; Μάλτας
καί τής Κύ.τρου.
« Μ άς φω νάχουν, Λέγει, ότι
δέγ ύπάρχουν Ιταλοί είς *άΛω
δίκάνβσα. Μι'].τ«ς χ
Άγγλοι είς την Κιλτοον ή
την Αίάλταν; Καί δμως ή Αγ
γλία έςακολουθίΐνο χρστό τάς
νήσους ί»ύ-άς χωρΐς καΈΐς νά
διαμβρτύρετια.
«Τα επί των Δωό*ίκανΓ|ο*ων
λκσιώματα τή; Ιταλίας ε.τιλέ-
γει ό ά'οθρογράρβ; ί)ά έπι:£υ-
ρωθοϋν άναλΰγως τής Λύσεως
ή ό/ιοία θά δοδή είς τό ζη'τη*
μα τή; έ/ευθβρίαί των θαλασ-
σών.
'Η τύχη έπ»μέν«)ί των Δω
δ*κανήσ")ν, δ.τως ^αί τή; Μάλ
τας/.λ της Κύπρου έςαρϊάΓα*
ί/πύ την επικράτησιν τ) μη των
άρχών τοΰ Ούϋσωνος «5ιά την
λρ των Θαλασσσών,»
«Λ*ατί, 4·ίγει Λταιραιτρρω ό
ς, νά δώσωμεν τα
είς την *_*λλάδα;
•Η Τ.ταΛ'/α κατέλαβε τάς νι')-
σους σύτώς μετά τι/ν νίκην τής
ϊ δ*ά νά τάς χρησι
μη; ώ; εγγύησιν καιά
πάσης έκ 'ΐέρονς τής Τουρχίας
παραβάσβο)ς. Ή Τουρκια δ¬
μως «Ισερχομένη είς τόν πόλε¬
μον παρά τό πλευρόν τής Γερ
μν,νίας πρεκάλεσεν, ώς γνωσ¬
τόν στάσιν ζφν ίθαγενών είς
Λιβύην. Τοιουτοτρόπως παρε¬
βίασε πν συνθήκην τοΰ Ού-
ίτν. Κιτα συν^τειαν καταλή-
γ*ί ν άοθρογηάφο; τα ύδ
νησα Λτς.ιήλθον δ
#ίς την κυριαρχίαν τή; Ιταλί¬
αν ίπ· την οποίαν κανείς δέν
Ιχ* διχαί«μα νά νά άφαιρεαβ
Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡ. ΕΙΑΗΙΕΙΣ
ΠΑΡ/1ΙΟΙ. Ή «Ματέν»
γράφε ι ότι ό προβδρος
ανάγκην τήςέλβυβερ ίας-.
των θαλασσών. Πολύ εν-
Οιαφβρβν παρέχβι τό γέ-
γονός; ότι αι Ηνωμεναι
Πολ ιτείαι αύζάνουν ΰπ-
ερβολ ικά ό-/ι μονον τόν
εμπορικόν στόλον των
άλλά καί τόν πολεμικόν,
Τό όλον *ρόγ·ραμμα τοΰ
χ. Δανιελς·, ύκοϋργβύ
των Ναυτιχών, προ{3λεπει
την έντός; τρ ιών έτών ν*υ
πήγΓ,σιν 166 νέων πλο ι-
ων πολβμΐκών καί ό ναυ-
τικός; προ ίπολογ ισμός
τού προσεχούς έ'τους; ά-
νέρχεται β ίς· 1463 έχκα-
τομμ. δολβ,ρίων ήτοι όκ-
τώ δισεκατομμορίων φρά
γκ«··ν τάχρ ιβώς 16κις;τόν
γαλλικόν προ Ιπολογισμόν
των ναοτικών τοΰ προπο-
Λεμ ικοι5§τοος 1914
Αί Ηνωμεναι Πολ ιτε Γ
αι βεβαιούν διά τόοτου
την θέλησιν αυτών, κατά
νην φράσιν τού κ, Δάννι
ελς·, Λνά παράσχουν έ ίσ-
φοράνέ/τ ίσης· κραταιάνμέ
πάν οιονδήποτε άλλο έθ-
νος είς; την δύναμιν τής·
δ ιεθνούς- αστυνομίαν»
_Ί'ς;τήν 'Λγγλίανόναύ
αρχος-Βέμνης;πρώτοζ;λόρδο
τού Μαοαρχείου παρετήρη
σε ότι, «ή έκτακτος· σορ-
ροή ήνα>μένων ναοτικών
δονάμεωνείς- τούς; λιμέ¬
να- τής; βορείου θαλάσ¬
σης;» επέφερε την νίκην,
καί άκ# Τσ7>ρτσιλ έπανέ
λαββ δβκάκις; κατά την
έκλογικήν περ ιοδίαν ^οο
((ε Γμα ι είλικρΐνή* όπερ
μαχος; τής; Κοινωνίαν των
Εθνών» άλλάμία Κοινω-
νίατών Έ9νών δέν άντι-
καθιστά ένα Βρεττανικόν
στόλον. . ,»Σονεπώς ό αγ¬
γλ ικός· τύπος; αξιοί την
. διατήρησιν καίτήν
' σην τού ναΰτικοι) ττζ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ
τα ν
μφ
ι/πεφαοίσι>7 όπως */■;
σιΐβ*είαν ζή; Ούκ^ςμ
τάσχουν άαό μέν %οΰ Εύ-
Ιΐίνον Πόντον μόν&ν Γ^Ηι-
χη, ' Έλληνι,-Λ καί Ρουηανι
πά ατρατ$ύμ(*τα άποστ«Χό·
μεςα διά Σεβιαιονιτό Ιεως ά
πό δέ «ής Βαλτιχτ}^ μήνον
Άγγλιχά καί Γακλιπά. '.ΰη
μοί^α Γαλλικον οιόΐου κα-
ι τέηλΐυαεν εις Βαλτκϊν και
ήνώ&η [κέτόνέχβϊ Αγγλικόν
στόλον.. ΟΙ ΆμερικανοΙ καί
οί Ιταλοί δέν ουμμετέχονν
ΊΙ Πολωνιχή Δημοκρατία
αΰεαεν δλα τα στρατεύ/ίατά
της είς την διάθεσιν των Συμ
μάχων αγγέλλεται, δέ δτι είς
την Όδηαον εφ&ασαν #'δη
αί Πρώται Πολωνικαι μέραν
χίαι, καί ανμχράΐουν μέ τούς
1 ΓάλΑονς.
Ό Έλληνΐϋός στοοΓΟ^τη;
έπα τρα τείας, αί τ ρεϊς μεραρ-
χίαι τον Α' Σώματος Στρα¬
τόν, ντίθλογίζεται ότι θά εύ·
ρίακωνται έαβϊέντό; τοΰπρώ ,
τον δεκαήμερον τοΰ Ίανον
αρΐον.
γ γη
όί^ίλο; χ. Νϊχο; Χιγχν&ς ερ.
χγ
Άρί/.ετο 6 Είταγγίλειί; "Αθηνών
κ. Ευστράτιο; ΦαίΓάκ'.; μίτά τή;
Την έτρίραν των Φώτων ιί; το
χωρίον Μονο,τάρι ό τί'ω; λιμιν—
ά;χη; κ. Ν. ΜαλοϊΑθ;άκ!; ά-
νϊθ:ίχτο εκ τή; Κολνμίήθρχς
ΤΓ,ν χαριτωμένην μ',κοάν τοθ χυ-
ρίου Άγ/ίλη [ν·κν
ονομάσας αύτην Αίκατερίνη
Νά τοϊ; ζήοη
ΕΓΧΑΓΙΐΤΠΓΙΟΝ
Είς τον οί^χεκριμίνον
μι; χ. Γ.Πι»κ&πάκιν
τα μβ:ά τροθυμ'.ϋί τα; ώπ^ρεσίχ;
Τ*ί θερμάς
μοί; (.0/νρ'.
Τ.
ΤΗΑΕΓΡ. ΕΙΑΗ^ΕΙΣ
ΑΝΟ ΤΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚίΙΤΑ
ΕΖΗΠ1ΘΗ Ιί ΣΓΝΑΡΟΜΗ
ΙΙΙι ΤΟΓΓΚΙΑ- ΚΙΪ ΊΠΝ
ϋΙΚΙ'ΑΝΙΚΙίΝ ΕΚΙΤΙ'Α
ΤΕΙΑΝ.
Κ ί2 )Π( )ΛΙίηολΐζΜζτ'έηίτά
σεωςέκνκλοψόρησΞνέν ταΰϋ'α
ήδιάδοσιςδτι τό λνμμαχιπόν
άρχηγεϊον έζήτησ* παρά τής
ΤονρηΐΜής Κυβερνήσεως νά
τώ παραχωρήσηβοηΰί}τικ(ν
ο τοάτευμα 30 κα ί κατ 'άλ-
λινς 70 χιλ. Τούρκων, ίνα
άποσταΐβ κατά των Μχολσε
βίι ών.
Οί Τοϋρχοι Κνβερνηται
μολονότι λίαν .. πρόϋ·νμοι
εύζΐαχονται πρ5 Λδν^αμίας
νά άνίαποκρί&οΐν είς την
βχψ. ετησιν.
Η ΓΕΙ·.ΙΛΝΙΑΚΑΙ Π ΕΙ
ΙίΙΝΙΙ
- Ο Ι'ερμανός
ργ "Εμπερτιδή.
είς "Αγγλον δηη*αιογ
ρίφονδτ. ή Γερμανία Φά ζή-
τι'στ) εΐρήνην βασιζομένη*
έηί των δςων τον Ούΐλοων
«Δέν θά ανγχατατιύώμεν
ουδέποτε, κατέληξε, νά νηογ
ράψωμεν εΐρήνην δια, τής ο¬
ποίας θά μειονται ή Ιδικ^
μας ύπόστασια.»
ΤΑ
II
ΡΑΚ ΤΙ Κ Α ΤΗΣ ΕΙ
ΡΙΙΝΐιΣ
ΠΛΡΙΣΟΙ- Εξεδόθη άνα-
κσινωθ:ν διά τοΰ δηοίρν ά-
π>/γορεύθη ή δημοσίευσις
των πρακτικών τής Συνδιαα-
κέψεως.
ΠΙ άντιπρδσωποι των Δν
νάμεων τής Αντάντ £χο/ϊΐς
λέγει νά έπιλύσουν μέγαν
αριθμόν ζωτιχών διά την άν
θ
θά παρημποδίζοντο είς τό έρ
γον των εάν αί σνζητήσειζ
ίφέοοντο είς την δημο ίΐόιητα
(Σ. Β)Ύίλ)γος !
Ποτσιά άγγλικάΣεβράκαί
σεβρο λονσώζολόγια τήςχ$ι
ρδξ χοσά" καί άργνρΛ γιά κυ¬
ρίοις καί δεσποινίδος, κάλ~
τααιγνναικβίαι, πεϋΐρςς,εά
Λίομες άρωματ Ι7ΐοί οταρύήφ
&ηααντεΧβντ&ί»;είς τό Κα
τάαιηνα ·?>'
ΙΩΛΒΦ ΔΑΡΛΓΜΙΛΚΟΤ
ψ , - **
ΑψΤβ-'Ύ
-/7'' '·Λ.. - νιπ ι ' ι1 ττιοηί) κ
βτ
νΤ0"1
13
II
1 Μι ι
^3'1 (ι -
ντοτ
ί ,·
ί1 -1021' ΙΑ Π
χ>»ο ν;τ
ό*
— ,ι
2 χ „ ς χ. π ν β ί| 8 $ ν ι
)!) 4Χ)ί3Τ
νωτ
. ν ό), .ι
Οοτ
Π*
'.ι,ίίΐτη μτλ ήτ »Κδ
ιτΰ
Υ δ οί
Γ 0Ϋ0 ϊ
14111-111-
Γ11 Ι Ι · Χ
Λ. ι. >'
νωέν 6
-. ΰοτ Ι ,·,„ ,-,-,ηηχ π
ε-ΘΜ "?! 3 ι ΐ)Τ3χοι
ί)ο,
ωΤ
■?ωίυΏΗί>Γ. ν^κΥ
ν
1 Λ
,ί Ρ1 > 1

ί,τοη
τν ^ 4 ι,ηην
νπ
3" 00
ί>'ΐη -ιΠΤι. Γ Ι
νωο.ν;.Βί -
-)3Γ.
V
Α (,'πτ
ι», . .
οστ
. - Γ)·
((α
ν
ι ι.
1
η
Μέγεθος Γραμματοσειράς