90394 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
β
ΒΗϊνΙΑ
4ρ·χ. 90
ΔΙ« τ *8εαμ«( «ν«ξ·ιε(!τ«κ
ΓΡΑΦΕΙΣ ΚαΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΣΙΑ ΟΔΟΙ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΟΓΕΙΟΥ)
ΡΖ9ΥΜΝΗ γ.ΣΠΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΝ 9 ΙΑΝΟΤΛΡΙΟΥ 1919
Δι* ϊτ|μο«ι»·*» ■«( Ιττεε»
4ά« ίίι«ί—#«ι «υμ·«ενίεκ.
ι»χε> —
ρ. ϊιι»Ι·νι«1^ ρ«
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ. Γ.. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
ϊίΙΙΙΙΙΪΙ
Δύο είδήβϊΐς; Βημβσι-
«οόμεναιβίς τό αότό φόλ
λον λάν ιω ε ι χ άς ουναββλ
•ου χαί παραΐλΒΰ,οως ή
άλλτ/ς· άζ ίζεα τόν
νά έπαναληφθοΰν.
λέγει λοιπάνήμίαότι
αδρ ιον Β ικάζοντα ι ο ι Έ
π ι σ.κοτο ι Λπαρτι^ ΙΙαρο-
ναζ'ίας χαί δεν ενθυμού¬
μεθα πό ίοςΆΧίίΒς οπσ ττο3
Έκχ^ηαΐαστιχοο Λικασ-
τσρίοο διότι ...άνβμίχ
ς την πολιτικήν.
Ή δέ παράπλεορός τη^
ς πληροορορε Γ οχ ι ό Σ* —
βασμιώτα,τος ΙΙττροπολί-
τπς ' Αβπν'όν/ ώμ ι λησβ είς
την Λ ίθουααν τ"ις Νομι —
κτ^ς ϊχολής; περί τού κ .
Βενιζέλου καί τΛ^ πολι¬
τικάς τού.
Τα σχόλια υποθέτομεν
«Γναι όλως πβριττΑ.
0α είς
νεί φ#; —ρ6 τού δποϊοο δποχωριΐ τό
οκότος.
Είς τό όγοέν τή; φ·)λακη; όπόγ«ι
ο «ού δασιλδΰίΐ ή άσυγκίνητο; λτιρι-
ζΐ'/.τ. ιΐί(; μ.ϊλαγχν.·.*; 2νας μόνον κα
το.^βώνδ·. να *ΐιεγι:ιρη τβς ψοχές, αΛθβ
πών α^τές άπό τβς βαρειέ; ον.,ψε'.ς,
Ζιά. νά τΐί μετζφέρη εί; τ λ,ν μετάλτ,-
ψιν τη; εϋνμιχ;, ΐιά της όκοί»; ή
καλ·ό*ν«'. την τραγικήν
Ό Πίτ,οοί μ,έ την ώ,τχίχ καί ειί-
β·>·^·*Τ κα,ο^'.ά, 2λη την &ρχ χ(ελ'χ'*«ϊ
ίϊ; 7Λ>Μιχι;Λ0λΚ9 άηίόνι, μίσ» στη μ.ι
κρή πίριοχή τού. Γοργοοτ,κών»·— ι
κάόε πρωϊ, τ-.ναζίί άχό τέ; ψοχικέ;
π>·> ί'οτιγοιϊγες κάθβ επιδοθή και «?
7>ν-'· τόκε*Λ5τίμ.ά τον. ;-
"Ολιι «ινα:, ζαχλαιαίνοι %ν. σια^αή
λώς πι»σ;λένΌΐ μβσα στήν ό;χίχ;ιΐ| τη;
έιΐ'.ίρίαΐω;. Μ6νο δ'ίίίτ >3ς ί>·.- ^έ
ρβι... Ά«6 τιν μ,ία ακοα οδ 8ι»μ»-
τιοι, 3αν οε κλο^βί γοογοπβτ'.^ται
στήνά'λ.ληκβλ»?ί,ζων. '()/'.'. τόν τα-
:ολυα6'^5ν %αι τον προαί/ο^ν «ί>-
δλθΐ τόν χαιοονι*ι κ·.' ο
ΕΞΩΤΕΡ. ΕΙΑΗΣΕΙΣ
ΙΓΟΛΟΝΙ2ΓΗ λΙΚΨΕΥΣΙΣ
νΩΜΜ— ΟΙ ΠοΧωνοίχνπ
λοι διαψενδονν την διάβασιν
9Τ^ρ2 προεΖάσιως των Πολω
νίκων στρατνυμάτων «ίςτην
Γερμανίαν.
ΛΓΑΤΑ ΓΛΝ ΜΠ0Λ1ΆΌ/-
»·.... Μϊιΐος
έ των α'.σ
; «ν κω
ι .λ
ΐι,άυν π. β.
Νύ
ς
ετο. ιτικούς έ^ορίστοΐ'ς (καρά
τα «Ι.τοφΛσι^θίνταώς 8γρβηι>αν
αί έφ»ιι*οίηβς
ί' χη )
,. ■, ,__ν>·ν, καίτοι ό Νύμος
ρζ δα πρ«π«ι νά χορηγών-
ταν αυτοίς πέν£» δ^αχμαί τμ«ϊ·
ρησΐως.
Λίς μέχρι χο9ΐβ έτηλβχρά-
φησαν ποός τόν κ. Γ Διοικη¬
τήν δ*ά τό ζήχημα. τούτο καί
ούδίμία έΐήαι^η μέριμνα
Οί ,χν?>ι>ο)ποι αΊτ.Μ' «ά'ίχουν
οίκονομικώ; εί} βαθμόν άπιΑ-
πισιικόν
Είναι δίκαιον να λοί^βκτο-
νοΰν; Κ·ιί έερ'δαον παραμαναν

Ιών μί δβν ήσ'ΐχά
ρά;ΐΛλο; «αντό; ί
Οί,σοών τού βουτά ρ^ρ
•ιικό σκιτσο κιί τό προσφίρϊ1. στήν ψ·ί
χή γιά νΐ άνβχι>ΰ.ρίση. Τό έιτ·.τ·>γχά.
νβι. "Ολοι ά,οχιζο!>ν τα γέλοι-
α κΓ ό Ι1ίτρ·ς, αίν ψ»χ·.*6ς γιατρό;
χ«;ι.ογελ4 ίύχ·ϊ,ο·.στηϋ.3νος.
*ίί πύσον Βοτυ/ϊί; κ*ι ΐΰβογετι-
κοί ο!ϊ3ίοϋ.βι!
τΜδ μΐϊίοοϋν νά *>'«>- ι?ν τη
μ.» την β·»6 »ιχία, άφίνο·>ν οτή
Χ**!11» να τ^ νοιώθωμ», την έκ
τια»σι και τ ό συ'Μίάββ'.α.
ΟΡΦΕΓΣ
— '_Γ στρατολογία δι
ά μίαν έβστροτείαν 2οΐ'ηδι-
»ήί βοηΦβίας διά »ήν Ρήγαν
καί τό Αίμπάου ήχ$ς θά δι«·
'Αλλ' άφοΰή Μοναστι,ριακή
Έπιτροκή σιωπ^ χο>ρΙ; νά πά-
μ ήμρϊς διά νά ΪΗανοποιήσ»-
μεν τουλάχιστον την περιέργ·»
ατν τοϋ κόσ/ιου, άφοΰ ιιρο-
ηγονμένως δηλώσωμεν ότι δέν
θξ ύ
ςι.
τήσουν διά νάζί)σωσι;
ΑΠΟΤΗΧ ΖΩΙΐνΤΩΝφΓΛ ΑΚΩΝ
Η Ε ΥΘΥΙΗΙ Α
Ά* * ν τ;, Κοινωνία είναι ή 8»β·>-
μ,Γι ε") αντιπχή έκίήλαοις άγϊθοτη-
'«- - αενικιδς,ξια
Τών
ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΣΚΑΝ&ΑΛΟΔΗΙ
Μεδ' βσα είς προκγούμβνα
φύλΧη έγρά-ψα*3ν σχετικώς
πρός χό ζητί|«α των βΐαπραχ-
θέντων παρά των μισΐίωταιν
Των Μσνασϊηριοκών.
Είτΐ|μάΓων κηουχ«ίί*ν ύ«ό τής
Μοναστηριακής 'Λπιτ^ο - ής,
ιϊχομβν τήι' πε.τοίι>>|αιν όιι ί)ά
- νά
«ίνοιι
«ήν φε,
η ρη
δώσ»; τίς άπαριιτητους έξηγ»|-
σ«ις καί νά άπο.τειραθϋ τούλα
χιστοννά δικαιολογήση την ΐΐσ
ιτραξιν άφΒνός καί την διάθε-
οιν έξ άλλον το>ν είσπραχθίν-
των χρη/τάτων, Λτινα άνέρχ·ν-
ται είς όλο)ί/1ηρους χιλιάδας
δραχμών.
Έν τούτον; πβρά »άς προκ-
λήσ*ις ημών ταιίπις ή Μονασ
τηριακή Έπιτρ·πή σιωχφ μή
ξχονθα προφαν'Τ>ς τί νά Ϊ
καί πώςνά οικα«σλον4α9
αν., ;ϊαρ«δβχόμτνοι πρός ατιγ-
μην ώς καλοί χοιστιανοί, ιιΐσ-
τεύ όντες είς τα θαύματα, δτι
τ ό Νομικόν Πρόσωπον της Μα
ναστηριαιβης Έηιτροπής διά
θαΰαατος μετεμορφώθη είςπβι
ναλέον συμπολίτην καταΡροχ-
θίζοντα μβτά των άκαθαρΓίιόνν
χον Πρβτηρίσυ τής Επι.τρθιτής
των τροφΐμβτν «ών βίοήαβων
*ών έπισΐ]μίον 'Κλληνικών
κοινω^έντων καί των
των τοϋ κ. Γνμνασιάχου «αί
■χιλιάδας τινάς δραχμήν των
"ιν άνθρώπων χάοιν άπ-
, ι]; ποιν,ιλία;. Γΐρόχβιτα»
λρΜΐόν ι«ε 1 τ·9 «κσΛούθου ζτ|-
ΐΓΐματο^ διά τό οποίον όκόσμος
δέν πρΐίη«ιτ*(1ναμρ·χ| νά τώ εί-
Λτη τίΛθΤ,β ή| Μοναβτ. Έαιτρο-
πη διότι κατ' αντήν «ή πγή κόσ
ιιουφερει» καί εΐςΐήν
νην Ακοιι,η ύηοθβσι».
*Η ΐνιον. ΈπιτροΛή
νονσα τα κτί|ματα αυτής
ραττβ παρά %ών μισθωτών
τα δικαιώματατοθ χήρυκος
ΟΛθΐά έκανόηζ· ιΐπόΐθρ
2 0]0 αναλόγως τώνπ«ρισ*ά
σεων.
(ΆχολουββΙ)
θύνεται υπό χον Ρώσονϊτ^»
χηγοϋ Γιάέοβίτς νικηχοΰτή
Έρζερού,*! ψαίηταί &ή αχέ-
φΜχβα υπό επιτυχίας.
ΠΙ.εΐσχοί άξιωμαχΐΗβΙ Σον-
«δοί κατβτάχθησαν ώς έθβ-
ΧρνταΙ είς τάς τάξει; κου αώ
μηνός τούτον.
- Ί ΝΕΑΙΑΠλΙΤΛΣΕΙΣ
ΑΟΝΔΝ0Ν~ Ό ά>γλ·κός
τύπος έκφςάξιι την γνώμην
δτι μεχαζύ τώνόρωντης βΙ·
ρήνης Μ^ήηα νά περιίαμβά
νεται καί ό«·ς όπως η Γερμα
νία ίφοδιάζτ) χήν ΓακΧίαν
διά γαιανθ^άκον, μέχρις δ¬
ιον ηαχαατή δυταχή ή εΉανά
>1ηψις τής έκμειαίενσ*ωςχών
έκ τ ου πόλεμον καταστ^α-
φέντ«*ν ΓλΑΧιχϊου άνθρακ»-
ρνχείων. Όμοίως ό άγγΧι-
κός χύϊχος προτείνη δπ»ς μή
επιτραπή είς την Γβ^μανί-
αν η · &αΧαζ0οηλοΐα μ£ χσις
οί αί *νμμαχοΙ χώςαι άναχ-
χήσΦνν την π^ό τού πόλεμον
εμπορικήν καΐ οικονομικήν
των θέσιν.έν %φ κόσμω.
ΓΚΡΜ. ΟΜ0ΣΠ0ΝΔ1ΑΣ
Ή «*Ει»νί>.η
οί οχΦΗατ'εΙ&ήαεις
σας έξ'ιίλβετίβς ή
δι·ν «Ιιο·γανώ:7εωί μιάς νέ-
ας γέρμανΐΗής όαοο.τ:ονδία§
τής οποίας ό άξων Φά ήτο ·)
ΒαναρΙα.
ΤΙ Μ«6-)ΧικοΙ των $*αια)-
ρηνίων έπαρχι&ν ύποστηρί-
ζθΛν χάςβΐέψεις ταύτας τής
Βΐναριχής Κυββρνήσεως,
ΕΙΛΟΠΟΙΪΙΣΙ5
Το £♦ Χανίοις Γρ*φΐ'Όν
φορειωΜ
Ι. Ν. ΤΣΟΝΤΟΤ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Την ιυφελΐοόσαν Κ·ο?ι«7.ήν έν Κα
ρίναις δ *. Ίβάννη; Κιαγιί; έμπο-
ρος άν&?έ^»λο έκ τής λ
6 * Κ
«6
πάη ής χ·ρηγτ,«ως
παρά των έν Χανίοις
άρχών.
Τ,ν
και παντοε άλλοι» /ορηγητέβυ Ιγ
γΐ.άρου παρά ΐίαβτων των ίν Έλ
λάδι 'Αρχών.
Τγ,μ σύνταξιν Αιτήσεων Άν**
^ορών κ*ί παντός άλλου έγγρ*
φού «ρος άπάσ>; «♦το'3 Κράτβθς
τάς άρ/άς την μΐτ' ακριβείας καί
κ*ί - -.
» » . ι-
ΙΤ«ΙΜ) ΙΜΙΜΜ ΙΛΤ* Ιβΐβ
βΐβι
6ι»«» ιγ
ΙΙ3ΙΗΑΙ3.93ΤΟΞ3
^»IΑιη
/ ι
-ο
ίιί

■ί'
νώχ;'
Μέγεθος Γραμματοσειράς