90391 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ημερομηνία Έκδοσης

5/1/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ί»» «*/1ε)Λ
>*ΤΤ]3*1 Α.Μ«
Έτηαία δραχϊ' ■
Έξαμηνος » 1$
Τ)ίμην·ς > £
. ΚΑΦΦΑΤΟ2,*
οπγ-
κύ/. λων
·π;.,,
Τ* ι
«Μ*»**
'-χοόονται γογγοσμοί
την σχετικήν βραδύ- —
τ, με την όπβίαν χω
αι .εργασίαι
'ευζιν της -ε
β»
λ75
■ί? έ« ίσή^'καί διά ^
ιδιαιτέρας;)» «αί ΛαΟσΤΙ-
'** ΐι»ν ιι Ι|Ι-
Είς
ό Συμμαχικόν* Στρατοδι-
Αιανοοπόλβως
ός καί ά "Ελ¬
λην δικστής Η.ΊΙετρωνά-
-2*
ΙΚ1
10» ώ; 4— υωει'
Ι
την ά ί^&αα ν.. 77ρο« α:
ίύώ 61 όϊ»;
«ναέτββ
—ι τής
χών έβηοήμων ανακοινωθέν
»·»» διά χά 6 π σία ουδεμίαν
άναλαμβάνομεψ.
'Ατυ/, . .
^ δέν δυνά)ΐ·ιτ
φοονοι μετ
το.'
>υ μ, %α
" ' ονομαλίας χαί
ψβ ΐς', αί'ότίβίαι-3 ' ΤΑ ΕΝ
ν-ει-ν ήγίνοντα. α(ΐτι ; ΑΘΗΝΑΤ_ δ (*$·. τηλ)τηλβγ
κος μβ τό έργον τοΰ Συ- | ραφούν/έκ Ζυρίνη£ δτι -
ν,*>-ι'/>ο γ^,ς Είρήνης. Ι "Εμπερτ ε:Εναι 'όρ ι στ ι „
Γερόν των άνησοχι.' *ΰΡΐος τής Ηατβ.στα5βι*ίς
ιναι αι δυσχέρειαι ! έν Γερμανίφ".
οποίας βημιοθργβδν ' ϋΑΙ^ΙΤΗΣΓ- Κ'Α' χ^
σημέρα ι αοζοοσα ιάζ ι ι ΐιΐι**»'-»-
ώσει^τών μικβοτέρων με , λθ11^Ι 6(ιΟ .ττλ) Α"
λών τΛς 'Αντατικτς Συμ- ι λεται έκ Σόφιας *>"*ι ο—.
"" ίας6π(«»ς άκούηται ή · (τιλβύς τής Βουλγαρία^
μη των β ίς δλασχβδόν ! Βό^> ις δυνε-χάλεσ,β- β ίς τι-
«τ;τ.ι>ίΚ'αουνΤ>5 νά
φο; εί; την ύπδ
ίίτΓ>ς /.αι οια τοθ ι Πολοάρ ΐθμο ιδέάντ ιπρό ( οντούς ό
οωποι τώι»Κρατά>ν "τούτων ί μάτων,
ΠαοακαλβΧται 6 ; .ν
τί; «Ιναι καί ποΰ βύρΐσκΐϊαι ό
Κνβκα τής δημ ι ου,
καθ' Εκάστην βίςτίΊαρισί βείσπς σοβαράς κιιχ
Ι ο·ς έν τΛ έπιθυμία 6κω- **·»)£ Π ΚοβερνΓ,σ ις 6ί
' σομμετάσχουν τΐΐΛ1/έργασ 9 παρητή&η.
Ι ών τής Δ ιασκέψεως . ΛΗΛϋΣΕΐΣ ' Ι1ΛΟ1
--------------- .μ) Ένσ»
μαχοϋ «,Βήματος»
μ^ρον καί τ^ν πορείαν χ αν
την θά έί
οενκλίΐω; ίί; τό
γ^άι^ωντ^ι
:ι οί
ανσμετ. τίς κινιχι'και ποΰ βυρισκΐϊαι ό; _-,—««·------- Α*Ι4ϊ^ΑΙ 5(^. -·>*) -νσ»
[> ίττθογθαμ- άατυατρο; νά μάς είδοποισ» , ΡΩΜΙΙ,(ΤηΑεγοααΗκώ;) ' νενταύξει αύνοϋ πρός τούς
' μ*Χ?ι ^ί" ! γ,ηί ι}ιιειιρθί|σεται γ«νν(*ίως, ^λ έφι|ΐΐΕ(?ίδεςτή.5 Στακχχολμη; ! 'Γάΐμς^ χόΰ^-Αον&ί*9ν ό η.
οείαν χαν ^ εύγ/χαϊατιών Λαίτών άναλρά.φουν την είδησιν καθ Ηενι^ελο: έδήΐωνεν δειή *Κλ
ιί'ήστ; άπσ· ~- ^Ίΐζ ^ύ/.εο·)ς. "· ΊΊνΛτ'1.., ' /ηγός ταΰ Γβοιια- ί λάς ά£ι«ϊ όΧ6κΑη·ον την ββά
.. .. ^,μβν νά τ
νά
π«ο«-
όλί-
γον διά την υγείαν των
Λ )ύδενδυ5φ μετηναστβυοε
]γό^ «αΰ Γβραα- ! λάς άξι*ϊ ολόκληρον την ·
'βίου ΓίΓροτηγος | «ην καί μέρος της Μνιράς
'Δσία
ςχαΐ τ αν «
ο'ι'ίίνβ; δ>ν
άκάμη
την ίερότη,τα των γβνβκιντοΰ |
Χ«β. Μν/τρο-τολίτον ηΆΙ χδ
Φίοπνκυζτον «Αν ΑογΐΑ* χηϋ
κ. ΣοφονΚη.
Εάν δίή τακτική μας
Γρέρει νυγμονς εί, τ5ν
χον καίταράσσειτ,'ιν
τόν
ΕΞΩΤΕ^Ε!4ΒΣΕΒΙ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ό «ΊΙμβρη | Τ|Ί "
σ ιος Τηλέγραφον»'6ημασ ι ! διατάγματος,
εύβ ι τ«|λβγραφηματα το(
αίο ις άνταποκρ ι
.ο-ημέρου είς την
/»αί παρουσιάσθη είςτΌνΛεγίν ' δεκανήαοαν.
' , καί τόν Τοότσκυ δηλώσας θίΐ · ΠΡΟΚΛΑΖίΟ ΚΛλ. 2λ'ΡΛ
α* πρυθ-υμο:; νά τίΛ| ρϊ; την Ι "ΧΟ Υ
διαι)ρυίν τα>ν δνάΛ'ά·*§ςι»πϊΐρι?τή· ι Α^ΟΓΛΓΑΓ ο {ίί. τηΛ( Γ/ιή
Ηρά?ην, γ£ν(5μενα δεχχά
χον ι μ3ΐ'4κόηΛό')σεων ένθουσκι-
τοΰ τοο άγγέλλοντος δτι
η δίάνά
ι*«ς, ώ;
«αι
Λμηάνη δ '
φόγα'β* τ»
«ας ύ
χοντ«ς τφ *Βήμα καί νά
κι/^ίων οϊ:ΐ-
έν τί) γαλλ'ΐκή
μάτων.
ταν-
τινος
άνησοχίαι πνές έν σχέ - |
σβ ι βράς τό ί^ργον τΛς !
-.ΤΡΛ
___________________ Γ11Σ-ΙΛΝ
— ι α « ·- ο ' ι. ί ΑΘΗΝΑΙ 8 (19. χηΧ.)Τμήμα
Πετσιά έγγΧΐΗάΧεβρα«α1 ι "ΓΓ ι- -Τα λ
" ^ '' '^'1 τα ΈΛ*τ/π«ου στοατοΰ ό 6-
ι>·οσης νασι/ν&Λβτι -«^ ^ »1ας Ηαί
• τ"**6 ι ποίος διετέθη ί)ΐά τήν'
ί 1ν" ι νίκην εκστρατείαν «νεχ_ρ»-
ι '.ας, κάλ- α αν ϋδηίΛίβιβαα&ένχίΐ άτμο
ς ργ
- ουγχί>ό^ώς. •'ίί
5
έκ «ου Απ/ιβσίον
Τα αΐτια των άνησοχΐ'
ών τούτων ·ίναι Α χαά>-
Οης κατάστασις ή όηαία
έζακβλόοθεΓ έν Ρωβ#ία
κίιί
. , · ,, ^εΛυ,,«. παραμείνη εΐί
άφμαχιχοΐ, ^αρ^ψ- Κων)^ολίν δπον ^ ον,
ΰ>ηβαν%Βΐ8υναίωςβΐς τύ Κα- ι τρω^5σι πάσαι αί ^ιά τε>ν
τάστημα έκσρατρίαν διατεθεισό/ιενα»
' {ΐννάμεις. 'Κ'
>»Ι·ΐ*Ι.Ιέί § εν
ΜΕΡΑΜΒΕΑΑΐν
ΟΙ
#1**113
π// '
104» ΛΗΦΑΗϊΟΠΥΤ 141 ΚΙ2ΦΑΗ
ΑΦΦ/*
.αι
ΓΤχ
ι βοτ
(
-'α ο
·« ί —χ '
Γ
α
ι «ϊ
"*·>»'/
>—, ,ωτ
Λ Τ ν! !
VII

-ώινχ-
ώτ
?Γ»β
>; ( ν>
-6 *65
υ, «ν.;
Μέγεθος Γραμματοσειράς