90520 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

117

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
_ -ΒΓΤΒΡΑ | ΑΡ1ΘΜ0Σ 111
Έχηύία δραχ,
13
9
ΑΙ κυν&ρο,ΐ'ϊ1. αναζ*ιρί·ις ΐ.,-ο
Δια δημθϊιί ιτ*1;
[ΡΙΦΓ10Κ ΙΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠαΡΘΕΗΑΓΟΓΕ^Υ)
ΛΥΚΟΥΡΤΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
διεύθυνσις Ι·; ι ·
&Ν ΡΕΘΥΜΝΒ Έσπέρα Σάββατον 25
Μαΐον
1919
ΚΑΙ 1ΪΑΜΝ Ο ΜΗΤΡΙΠΙΟΜΤϋΣ
[ιτά την δ«μοσ1ενο»ν τοϋ
ιων διά χοϋ ύποί-
β ίζεχο ή άπορίαδισ
^φάχασιν της έξος>ίας
, Σεβααμιωχάχον Μητρο-
σίας διά τό
άνναν ενδιαφέρον
ς, καί
οποίον
ψαν τ|ν»ς είναι αί άηο
ψναι «ίς αυτόν χατηγο
διά τας οποίας οιβτάχ-
ενεαγεϊται Δνάχριαις
ο! ' "
σννκαίτών ίκί/
κα* θρησκεντιχών
ΟΙ ηλεί·Έθί των
ίϋϊίειΐϊών" υπέγραψαν χαΐϋ
πρός τόν ' Τπονρ-
Υ.χκΑηαιαστι/.ών μή
,«,.. διά Τϊ;$ ΟΛθίας £ΛΟ&-
(οντ^ι είς τόν αρχηγόν χής
]τ?7 ΈχκΑησίας αί χα·
1~ί Οπ συνώδενσε'*τόν
ι Γεώργιον βπιχ«»-
.___χλογιχάν πεςιοδεί
πι άνα&εμάχισε χούς
ίί"α«τ.ίτας τβθ θερίαον
καταδίω&ε τούτοις καΐ
Λος δτι άντέορασε «ατά
>δ τελενταίου έ&νιχον κι-
,ματο?.
άι'έχείνονς οίτινες δέν εί
;ο ν?νν»;ι?7 καίάταν χρόνον
Λξ τον οποίον άναφέρονται
ψαηοαχθίττα τα χδικήματα
'έ^λίϊσίςψυ
.αένως^ιατψ
άΗ'νααίαν νά »ά έν&ν
(1λη£ώς τό
ιγ ήτο γζννημένος δ κατηγο
βνος χαΤάπάοαν δέ πι
τητα θά ηΐοκαί Μητρο
θΙ/τηί' ■' /. ' ** **
χοϋ
ο; άντΐΛΡΟ
ΰ λαόν &φ ου χαχέ-
ύ
την ευγνωμοσύνην
ί όν διά τδ·" άχαμάχων
θ "Λδζ άνα~
ρών
των» ϋννχαγμα.χί-
ό ΐώ
^>αύ*ης χαϊδ).ο°ν των χΧάδ*αν
!.«■ η^ιοσίωνύπτίρεσ'ώνπρός
ν "ο.τοίησιν τ^ς ενημε
, . , ·;.·ι> εΊ-ασ^ηΛ.ξουν τώ
να την εύγνωμοαύνην χάς
^ύχάς καίευλογίας ---Λ--1-
'Η/ίεΖς έν τούτοις /ι»; δν-
νάμενοι νά νά α>ανΓασ^Μ/ΐ3ί'
δτι η νοημοσΰνη των βονλεν ι
τώνμας εΐ^κατωτέρα τοΰ
κομματικοΰ φαναχιομον των
φρονούμεν δτι η φοβερά χά-
ταγγελία έδό&η πρό ποΧΧοϋ
χρόνον πρός χον αχοπόν νά
δικαιολογήση τό διοικητικόν
, μέτρον της έξοριας ούχι δέ
! 5π»>»ς στηρί^θτ) κατηγορΐα έ
νώπιον ειδικόν χαϊ μάλιοχα
1 Κκκλησιαστι«οΰόικαστΐ/ρίου
διότι τουτο £* άνέτρβπε ό/1
μόνον τάςθεμελιώδβις ά?χάς
πάσης δικαιοσύνης άλλά Ο ά
παρέανρε την ΈχχληοΙανεΙς
ενέργειαν άντιχειμένην είς
αφτάς χάς βάοεις των κανό¬
νων επί των οποίων οτηρΐζε
ται καί οί όποίοι δικαιολογαΰ
αι χήν ΰπαοξίν αΰνής.
Λιότι θά ήτο άλη&ώς τε-
ραχώάες χαϊ θ' απετέλει πα-
■ ραγραφην ανχής τής
1 Ιδέας τής διχσιοαύνηςέάν αΰ
τη έπελαμβάνεζο νά έξετά-
βΐβ γργονότα, ώς άποΓελοΰν-
ταάφορμη κατηγοριας,λαβόν
να /ώραν εις χρόνον είς χον
οποίον αόλις δύναται νά
9^»ί« ή μνή μη των ζών
τ^ν χαϊ μάλίθχα χήν έπο~
χήν κα*' ήν ή ανθρωπότης
άναμένει την ηρ·χ^ματοηοη·
σιν των ά,οχών τής ελευθε¬
ρίας καί τής δικαιοσύνης τάς
οποίας οί νιχηται άνέγραψαν
είς χά πολεμιχά αυτώ* προ
γράμμαχαδ χαν έχάλονν χούς
Χα,ονς ν άγωνια&ονν υπό χάς
οημαϊας των.
Κα άφοϋ Λπό χής από¬
ψεως τής; χοινής διχαιοαύ-
νης παρονοιάζει χοιαύτην εί-
•κύνοτί αναάνηοίς τοιούτων
χαχηγοριών πας τις
δύναται νά "*χρίν*/ είς ποί¬
α» άντΐθεσιν «ΰριακεταί ή
ενεργεια αυτή πρός χάς $ρ-
χιάς τής ή&ιχής χαΐ χ$ς ού-
αιαοχιχής αληθείας ι άς 6~
Ηοϊας ή Έχχχ\βα έκΧήϋη
νά ύπηρεχήσΐ].
ΡηταΙ χαϊ χαχηγοριματι-
χαΐ διάταξις τ«3ν ίερών κα
νόνων οΐ'τινες άτΓθτελου>ι τό
σύνχαγμα χής έχχληοϊας
(ΟΔ'. άποοτ. χαν ών Ζ'. τής
Β. Οίκον μ. Σύνοδον, Κ Α
τής έν Χαλκηδδνι) άπαγο-
ρ»νουσι νά γίνωνται δεκταί
άδοκιμάστως «αί άβασανΖ-
στως αίκατ ^γορίαι χατά των
άθχιερίων. Ή δϊ επί τού¬
των κρατήσασα ίρμηνεΐα έμ
πνεομένηέχ χής όρ&ής άν-
χιλήψεως περΙ τής θέσεως
καί της άΛοβτολής τής ίεραρ
χίας έν τ) κοινωνΐα καί, χτ)
πολιχάα τταρεδρχθη ότι δι¬
ά νά προκληθή -άνάκρ:σις
κατ' αυτών δέν άρχεΐ άηλή
χαχαγγελία άλλά άποδ^δειγ-
μένη καί χεχελεομένη χαρά-
βααις.
Είναι άνίγχη νά ύπομνή-
σωμεν τα τα γεγο
νόχα όπως αποδειχθη δτι δ
τςόπος τής ύποβοΧής χής
μηνναεω". χαϊ αί περιαχά-
αεις χήςβιαγωγής χών άνα-
κρίσεων αποτελούσι παραβί¬
ασιν των στοιχειωδών κανό¬
νων χοινοϋ χαι χανονιχοϋ
διχαϊον; Πρό διετΐας ανχε-
Χήφϋ>η καΐ έξωρισθη χωοί; νά
τοΰ δοθή καιρός ρ.ϋτρ έν τήέν
τηπόλκικατοικοια τού νά ει¬
σέλθη δ κατα&ιωκόμενος..
Ή βιβλιο&ήχη χον καί χά
πράγματά τον έρρίφθησαν
&%& χής Μητροπόλεως, την
ϋ·έαιν χονίπδτδν τίτλον ~.ον
τοποτηρητοϋ κατέλαβεν δ
πρό ποΧΧοϋ ίπιδιώχων
την πραγματοποίησιν της
εύγενοϋς φιλοδοξΐας τον~> νά
νίνη ΑΓητροπολΙτης.
Ό *ατηγορούμενος διαμέ-
νε έν Χίω αί δέ άνακρίσεις
ενεργοΰντα» μετά πάροδον
δύο έτών καί μετά προπαρα¬
σκευήν κατάλληλον τοΰ δά-
α»ους έΙΉραχλείφ. -,■■
ί'πό τοιαύτας Λί.>ικτάαεις
ποίος δντ>ρω?τος μ) παοαι-
το»ί δικα>.ώμαχος νά
:αι ίλεν&ές,ως χ«2 Χο
είναι δυνατόν νά πά»
ν—Λ>ηδτ* είναι δυνατόν,
νά ανλλέχ&φσι δλα χά αχοι
χεΧα τα δποία θ' αποτε>λέ·
ϊέσωσι την όπεαάο·Λΐ·*ν διά
νά καταλήξωμεν είς δικαίαν
καί άμερόληπτον Ίπόφαβιν»
Παρά -ήν ^^όλυ'τγν πιι/Γθί-
θησιν ή όποία κρατρϊ δ, τι οΰ-
τ« ηκιά ένοχήί θέλει άποδειχ-
θτ] δτι Ραρύνη τόν Μητροπο¬
λίτην Κρήτης ημείς νομίζομεν
ότι άλλοίαζπρεπενάκΤνβι.ή'οτά
οΐς τώνδιευθυνόντων'τατ^ς Έκ
κληαίας είς τάς «αρύσαος περι-
βτάσεις.
1 Καί ^τκοΛος ημών δέν βίναι
Ι νάΐπιχαλαα· ώμεν τηνέπιβίκειαν
1 των δικαστών τού ούδε νά χύ
σοομελ δάκηυα οπύς μαλ'άξω-·
1 μέν, τας καρδίας τών'κατηγό·
' ρων. Θά ήίτελομε^ τ'*£κκλη-
οία λαμβάνουσα άφβρμίίν'άπό
τάς κα-.αγγελίας ομοίας φύσε¬
ως διά των οποίων ζητβϊταΐ ή
τιμωρία διά πρώ^εις άναγωμβ-
νας εί: την παράβασιν τοΰ προ)
τοπλάσϊου νώ διακηρύξη ώς ή.
ληθής άντιπρόσωπος τοΰ θεοδ
τη"; άγάπης δτι πρέπει νά" τεθ^
τέρμα ε'ς μίαν κατάστασιν ήτις
ατοβίΐίνει θλεθριωτάτη είς τα
γρνικά συμφέρ»ντατοΰνΕθνους
Θά τ'|0έλοιιρν ν* άποβ[) δ άπ;ό--
οτολος -ής ίρρας ίδέας χής ήθι
κης ενώσεως τυϋ Κριίϊους καί
ϊ.ής οίρσεως τοϋ χάσματος* δπερ
χωρίζΒΐΓ τον λαόν και άφαιρίϊ
■έξ αύΐοϋ την δύναμιν ν' άρθτ^
είς ^6 ΰψος τής άποστολής ήν
έπιφυλάσυεΐείς πρα·; ματοποίη-
πις των έθνι-κών βλεψεων. Άλ
λά πως είναι δινατόν νά έκπλη
ρώπη την εύγεή ταύτην ώπο-
στολί|ν δταν άφίνει να μειοϋταΐ
τό'χΰροςα'ύτήςδιάΐήςπθ'ραδοχής
5&οκμάστων καί ά β α-
σανίστων κατηγοριών
ένανΓΪον αρχιερέων καί παρέ-
χβι την εντύπωσιν δχι υπο θάλ-
πει το μΐσος καί την διαίρεσιν
είς τούς κόλπους αυτής;
Ο'ί 5τιπρόσωποι των πολι·
Β ΕΜ Α
•'Λλ
Άναγινοΐο/.οσμεγ είς τάς Ά
• θηναιΐκάς . ^ ^μερίδας;
, αΚατά τηλεγραφ ημα έκ
Σμύρνης είςτό Άαρχηγεΐσντής
Έλληνίκής κατοχτ'ς παρουσιά
ζονται άϋρόοι έθελονταί ζή—
τοΟντες τα κατανάλωσιν είς
τον Ελληνικόν στρατόν»Έρ-
χ;ται δέ είς -,ή μνήμην μας ή
εποχήν καθ "ήν διαρκοΰντος τοΰ
ττλευταίου πυ/έι/,ο&> ή Κυβέρ¬
νησις έπαλεΐ?α]αμένως έπεπειρά
θη νά στρατολογήση, τούς μι-
κρασιατας πρόσφυγας καί παν-
τυτε άπε-ύγχανβν είς τάς τοι¬
αύτας αποπείρτς της, διότι οί
καλοί οίεοι πατριώται, είς
τούς όποίουςκυρίωςόφΓίλεταιή
οίκονομική μας έξάντλησις,ώ
^υροΰντο σπ·σεώς όπισθεν τής
Όθ»μανικής των ύπηκοότητος
"Ηδΐ) ομ,ω;, μεταμεληθέν-
τες, φαίΛχιαι διά την τοιαύτην
των άπ£ναι'τι της πατρίδος συμ
περιρορόν,άπεφάοΐσΐνναόπροσφέ
ρωι>ν αύτ,ή τάς υπηρεσίας των
καθ" Γ ν ακριβώς τρόπον τάς
προσεφέρον άλΚ^Χί προπορευ-
όμενόικαίζητωκραυγάζοντεςμέ
χρι διαρρήξεως είς τάι βενιζε-
λικάςδιαδηΛοόσας "Αθηνών καί
Ηρακλείου, καί προσφέροντχα
νά «ατχταχί)ώσιν έθρλονταί
ιας τόν Στρατόν, τοΰ όποίου
ή αποστόλη περιωρίσθη είς την
επιβολήν τής τάξεως καΐ την
κατάληψιν - άχίνδυνον δϋβο-
λε — των παραχωρούμενος
είς την Έλλάδα έδ(ΐφ«ν.
Ά.Γθχ.αλυφθώμεν ?«.οΐπόν, ά
δΐΐλφοΐ πρό τοϋ ΰψους τής πά
τριωτικής αυτών αύτοθυσίας.
5 ' ——————
τικών.νσι#στημ(ίτων, και ίοεών
δύνανται λά ώθοϋσι τάς άντι-
ϋάσρ,ις',μέχρι των ά'κρων. Δύ-
νανττ:ΐ νάέπιδώκωσικαΐ αύτην
την ίιαίρεσιν των πολιτών δι
ιτιουΓω άναπτύσσονται αί συ¬
ζήτησις οί άποτελοΰσαι την
τροφήν κ5ν πο/ατικών ΐδεών.
Άλλά τουτο δένδόνατκι νάσυμ
βαΐνη διά τα ^ητήματα τής
ΐ)ρησκείας.
Οί λι·ι ιοΰργοί αυτής δεν δύ¬
νανται, ν* άντιττροσωπεύουσι
την γνώμην των πολλάς η των
ολίγων, »έν δύνανται νά προ-
κϋ.λ'Τ»σι τόν σεβασμόν τοϋ ενός
και το υ1"^ τον Λλλου.Ήδιαί
ρεοις τ· όματος τής έκ-
νληϊ·1ας ?,νεπν τή; άναμίξείος
τώ ν ά"νηπί>ί>οώτ(αν αυτής είς
ζηίήματ·%ξενο πρός χή'» πνευμα
τικην· αυτών αποστολήν οποτε
λί,Ι τόν ·θάαχσν τοϋ βρηοκευ
τικοί αίσθήματος τοϋ λαοΰ δ·
περ Ισοδυνάμει πρός εθνικήν
συμφοράν.
Έλέχθηδτι ήΓαλλίαείσ Γ|λθο νεΐς
τόν πολβμον άθεος καί εξήλθεν
αύτοΰ μέ ακλόνητον την πρός
τόν θεόν πίστιν.
Τό Φαϋμα τουτο όφείλεται
είς τόν λ?.ήο.ον της Δυτικώς έκ
κλησίας καΐ ϊ/ς την άξιοθαυμα
στον αύτοΰ διαγωγήν διαρκοϋν
τος τοΰ πολέμου. Ό Καρδινά-
λιος χών Παρισίων Άμετ δέν
εδίστασε νά κατακρίνη καί
οτΐγματήστι πράξειί» τής ΙΫκωβερ
νήσ^ως Κλεμανοώτήν στιγμήν
χα'ά' ήν έμεσουράνει ή δό
ξα της έκ τής νίκης.
Εάν η Ελλάς εΐσελθοΰσα είς
τόν πόλεμον μέ τόν θεόν είς τα
στήθη της εξέλθη τούτου -άνευ
■θρησκευτικόν αίσθήματος
τούτο βεβαίως δέν θά βαρ ·νχΐ
τον λ*όν. Λποκλειστικώς τούς
δι- υθύνοντας την ημετέραν
Εκκλησίαν οΐτινες ούτω ά"να-
λαμάνοίίσι κολοοΐαίανευθύνην
ΆπόαύΓθύς έζβρταται νά.προ
λάβοβςι την καταατροφήν δΐί'·
τής έπιστροφής των είς την εκ¬
πλήρωσιν τοί· υπερτάτου καθή
κοντοςτής πραγματοποιήσεως
τής δικασκα^ίας τ^ς όμονοίας
καί άγάπης των πολιτών.
ΕΚΠΑ1ΔΕΓΤΗΡ1ΟΝ
Άμαλϊας Κ. Ζαννιδάκη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΕΙδοποιοϋνται οί ένδιαφβ
ρόμενοι δτι ή Σχολική έορ·
ιή τοϋ ΈχπαιδίυτηρΊου θά
γίνη την ΙΘην ΊοννΙον τρ.
ε. Είςχό τέλος τής εορτής θά
ένεργη&ϊ έκκύβευοις Ααχεϊ
ου μέ αξίαν εκάστου λιχνοϋ
πρός δρ. 1. ΑΙ όε είσπρα¬
ξις δα διατε&οϋν πρός κα¬
τασκευήν έπΐπλων τοϋ _χο
λεΐου.
ΏσαύτωςκαϋΊαταχαι γνωσ
τόν δτι κατά τάς θερινάς δι-
ακοπάς θά δίδωνται Ιδιαιτέ¬
ρα μα&ήματα είς τα Έλληνι
κά καί μα&ηματικά είς μα-
θητάςκαί μα&ητρϊας των δή
μοτικών τάξεων.
Τα δΐδακτρα θάκανονί^ων
ται αναλόγως τήςτάξεως καί
χών διδασκομένων μαϋημά-
των.
ΟΙ βουλόμενοι γονεΐς ή
κηδβμόνες όφείλοναινά δηλώ
σωσ* τό ποΛύ μέχρι τής 10ης
ΊοννΙον.
ΈύηαιρΙα κατάλληλος Ζιά
τού μέλλοντας ν ά ύποστώΐ
οΐνεισιτηρΐους έξετάοεις κάς
έν γένει διά τούς άδυι άτους
χ-αθητάς είς τα εϊρημένα μα
ϋήμαχα.
Έϊ λιευ&ϋντριχ
ΑΜΑΑΙΧ Κ. ΖΑΝΝΙΔίΚΙ
Π1ΘΑΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΗΣΣΥΝ6ΗΚΗ-
ΛΘΗΜΥ/,Τ
ρ ηγρφη
ΑΘΗΝΑΙ 25- Έν συνε-
χε ία των χθεσινών ε ί6ή-
σεων σχε"τικώ^ πρός τάς
εκδηλωθείσας διαθέσεις
των κ.κ. Οόίλσωνος καί
ΛάϋδΤ£ώρτ£ διά την ανα¬
θεώρησιν των ορων τ^ς με
τα της Γερμανίας συνθή
κης, αί σ,υμεριναί ττλη—
ρόφθρίαι άναφέρουν ότι
ε ίς ιΐαρ ισίους θεω'ρεΓται
πΐθανη ή τροποπυίησ ις
αυτής.
Α. Σηρον ιας
τα
ε ίνα ι δτοιμα
σοον ε Ις την
εάν αδτη αρνηθή
ράφη την Ού^',]^
είρηνης
Α.
ΕΤΟΙΜΟΣΠ ΠΙΌΕΛΗΧ1Σ
2,ημ.
τομεν ότι πρό*β,Τ^]
ρ ί τής σονθήχηζ
ρηνης ώς; αότη θ
σ ιασθή β ίς τοθο;
νοθττ; μετ4 τάς
σοιιένας είς αυτήν
των σομμάχων τρο10
σβ ις.
Η ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΑΗ
ΕΊΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Κατά τούς ΰερίνόύς μήναςΰ'ά κατέλΰ'γ, είς χήν π
προσωπικόν τής νλττό την διεύθυνσιν τοϋ γν&οχον
άργονκ. Θ. Ταβουλάρ\, ΈλληνοαγγλΐΜής * γοΐή;
διά νά καταρτίατ] λογιστάζ ηρός -χήρηοιν 'Ε
βλίων.
Παρουαιάξεται εΉταχτος εύκωοία διά νέσιις χαί
νίδας όπως καταοηπθώσινέ*μπορΐ>Γό3ς ίίς δέ ίιχ
νους δπως τελζιοηοηϋ'ώαχν είς τό ί'ργον το>ν.
' Ι επιθυμούντες νά παραχολθν&ησωοι |>.αι>ήμαΐα
«αλοΰνται όπως μέχβ1 τ^ί -Ο Ιούνιον η
δηλώΰωοίν είς τό Γραφειον τοϋ «Βήματος*
ΤΥΤΓΟΓΡΛΦΕ1Α ΒΗΜΑΤΟΣ
Τα καλλιτεχνικά Τυπογραψεΐα τοιΐ
ικιλίανκαινουργών'τυΓογραφικών
;» Γιλυντισι'ιν ταμπι^
Ι'!«,!
ργγρ
άναλαμΡάνονν την εκτύπωσιν. ,
Εφημερίδων, Περιοδικών, βιβλίων, ΛΐΛλοχν.ιων, 'Εμ»
?.ίδων έπιστολών Ηαί «(ακρλοιν ΕΙδοποιήσρων, Ι'ικ/.ιηιοιν, ϊψ
λαγμάτων, 'Απσδι-ίξροη', 'Αγγιλτηρίωνγόμοη'καΐ χ"(Η>ΐ#
ΑγγελτηρΙων κη*πών καί μνημοσινων οίδ β//Λ
ποργαφΐκής εργασίας.
Έκτύπωσις ταχεΐ|α
Έργασία έπιμεμελημένι/καΐ τιμαί πολύ
ΓΕΝΙΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ1
- ΚΤΑΠ1Ι'ΕΪΓΚΕΚΙιΙΜΜΕΜί
Λ1Λ ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΠΜΑΙΌΣ
ΚΕΦΑΑΑΙΑ ΟΑΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΑΗΘΕΗη
ΔΡΑΧ. 5, 000,000
Άσφάλειαι πνρός, Άοφάλειαι θαλάσσης, Άοφί
πολέμου, 'Ασφαλειαι γεζοργικ&ν χροϊόντων,
ΓΕΝΙΚΟΙΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΝ ΡΒΘΥΜΝΕ
ΛΧΥΦΑΝΤΛΚΙΣ ΚΑΛΟΓΕΝυΐΟΪ
Μέγεθος Γραμματοσειράς