90517 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

115

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΑΛΟΝ ΤΙΜΑΤΑ Ι Λ] ΠΤΑ 10
Έτηαία δραχ.
'£%άμηνος »
Τψίμηνος »
Ι
39
18.
9
ιιφειον
4 · ΜΪ
Κ&Ι ΠΠΟΓΡΑΦΖΙΛ 043Σ ΑΓ^Σ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΗΤΙ ΠαΡΘΕΝΑΓΠΓΕΙΟΥ)
Λιηυο^ντησ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
ΑΙ βυνδρομαΐ άνιξαιρέτο ς "τρο
Ιίληοώνοντβι,
Διά δηαοίΐεύσιις *αΙ διατ,ίΐ
δϊς ϊϊια'τίίαι συμφωνίαι.
Ττ,λεγοαφ. Οιεύθυνιιί Β γ,μ»
Ρέθυμνον
~ΡΒ&ΥΜΝΗ Έαπέρα Ι&μπχης 23
Μάϊον
1919
1ϊψαψφήμριβ
λ Ν.·Κ1λάς ύημσαιενει
ΓΐνΑον «ΟΙ Κυβεονη-
ί οί'πολιτικοι των άν
άρδρον. τ% οποίον
, Μημοσιεύετο ύφ ημών
- κά'ώα'ήνει, ένώπιοντοΰ
Ι Γ ' "
ί άρθρον τούτο της
ίλάδος· σχολιάζονται
κοΐ ύ στάσις
ψ',.ληνινών Αρχών πρός
ίς'Ο&κμανούς κατοίκονς
•,ϊμίηνν,Ζ «-* «7ΐ>γ::ρίνεΐαι
κ αύτάς ή σνμπειιφοοά
Ι κόιιμηχος τώνφιλεκενϋ·2
ι» πρός τούς
ι ά'·τυτά/.ους.
Κίι δ,αως τό
/ οποίον άναδημοσι-
τε$ιύτϊάς, οϋιε υπό
. 7 « υισίαΓ διεγ^άαη; άλ
νύ'.ε καταδίωξις εναντίον
ν ανγγραφί ωςτον επρσνρ^ν
μίοηνς των —ΐοικτ,τινων
ν ' Αοχών τής
ΰυμοϋνται μόνον δτι ή'
γΰς παράχοννα παράδειγμα
άμνησικακίας καϊ γενναιοτ^ν
χιας νπηρετεΐ εαυτήν καϊ δ*
καιώνει την επ* αύτην εμπι¬
στοσύνην το5ν σνμμάχων με
γάλων δυνάμεως.
Άλλ αν τοιούτον είναι τό
καθήκον τής Ελλάδος καΧ
, των τέκνωτης άΉέναντι των
αφαγίων κ,τΐ «αταστροιρέων
της Έλληνικώς φυλης, ποί¬
α ατάοιςέπχ βάλλεται άπέναν
τι των ίτολιτικώς άντια»ρο-
έλεν&έρων 'Κλλή-
&ίί· γνωρίζομεν εάν τοΰ-
ι» όγνίλεταιείς τήνβενιζελ.
ώι\τα τοϋ ένίόγφφνλλον
ί»;όλ.3.θ7>ς λόγον; οχετι'Ιο-
&ηζ Ίΐ^ός τάς περϊ τυχόν
Ίι/^ώβι: των ι;ν Άθή
Ιΐς ά^χών Έν παστ; ό μ ως
ϊμττώση τουτο δνναταίνά
ύση ώς μΛ'&ημα 'όιά
ερβέςονς, των ανμ
ταΰ Βενιζελικοΰ
Η πολιτιχή άντίθεσις ή
άντχβννιζελικότης πρέπει νά
θεωρώνται ζγηλήματα έπ
των οποίων δέν χωρεϊ καμ¬
μιά σνγγνώμη;
Είναι 4οΐ7ΓΟν και των σ$>α
γέων τής ',Ελληνικης Φυλης
περισσότερον καχοϋογοι οί
"ϊίλληνες πολιτικώς άνιίθε-
τοι τον παρελθόντος; Είναι
ή άντιλενιζελικότης εγκλημα
είδεχθέσεερον της σφαγήζ α¬
γαθών άγοοτών, τής άτιμώσε
ως παρθένωντοΰ^κπατρισ-
μοϋ είς άπώ:ανα αημεΐα ά
#ώωνύπάρ|εων διά μόνον
τ όν Λόγον δτιανηκον είς ώρι
αμένην θρησκείαν;
Το ρίψιμον ενός λίθου είς
τό άνάθε,Μα, τό ααμα είςτόν
Γυιόν τοΰ Αητού, τό α»όρε-
μα της αχολής χοϋ επιστρά
τουηάφοσΐωσις είς ένα εστεμ
Άς δοθή Λοιττόν ονγγνώ
μη ι-Ις τό χότζαν όστις /ιέ
μά/αιράν 'έσφαξε προχϋ·ές
στρατιώτας χαι Λα>δία είς
την Σμύς ην και Άς μείνη ά
συγχώρητος ό Παπάς όστις
δέν ίψαλε ατολνχ^όνιον υπέρ
τοΰ κ. Βενιζέλον
"Λς παοαμείμτι δ Τούρ-
κος «ρπαξ των χρισπανι-
κών πβριοι;σ:ών ήαυχος εις
τδν οίκον χον και άς μέν»/ εν
απελάσει η είς την φυλα
κήν δ ά'θλιος άντιβενιξελι-
κός όστις εψαλε χον Γυόν
τοϋ 'λητοϋ.
Άς χρησιμοποιήθοΰν είς
τάς όημοσίας υπηρεσίας τού
άσιατιχον κράτους τα δργα-
να τής τονοκικής διοικήσεως
κάι άς μένονν πχνμενοι οί
ΎΛληνες ϋ τα Ι Ιη Ιοι διότι
οένεσΛευσαν.νά έπα,ναοτατή
οονν μεθ' ημών καΐ νά όμώ
αουνπίατην είς την Γριανδρί
Περιήλθε τυχαίως ε ίς τάς χεί¬
ρας μας Άθηναϊκή εφημερίς
—παρελθούσης ήμ^ομηνίας—
είς την όποιαν ί)ΐ]μοσιρύεται δ
οτέομων κατάλογος των ;ταρ'>-
σημ^φορηθέντων ςύπυχών θνη
των δια τάς « έξόχους πρός την
Γλ,ατρίδΛ υπηρεσίας των».
Παρεε7]ρ?|σααεν '3η οί διά-
σηαοι ουεοι άνδρΓ- χϋ>ν οποί¬
αν/
η ρ
ων τα πατριωτΓ-οά. στή^η
σμήθησαν διά τοθ πσρασήαυυ
τοΰ Άργυροΰ Σταιρο«7 τυΰ
Σωτήρος, άνί]κουσ'.ν — ανευ
σχεούν έζαιρεσεως — είς τα;
.-τρονομιοΰχους λεγεώνας τί3ν
βδε/«λών τοϋίημοσίο^ προνπο-
λογΐυμοΰ, 6πηρετοτ3ντες «έξ',-
χως» την παΐρίδα διά των «σχυ
ρών αύεν5ν σιαγόνων.
Εσκέφθημεν δ^ ο τι Όά Γ]ΓΟ
προτιμώτρρον άντί νά καταδι—
καα^ώσ·ν τίς την ανάρτησιν η;
πί τοΰ στηθους των τοϋ άνωΐέ
ρω παραβήμου, νά ίδρυ^ό και
νά άπομεμηϋϊϊ ούτοϊς ειδικόν
τοιούτον, δπ,ως επί παραδείγ-»
μαγμιατι τό τυΰ Σιδηροϋ Σχρ-
6ό?
Ι Β" ί'(«κμήατα
τού.
Ζοιπδνμετα'ξμ ~ολ
% α/ίλ.αιν τό «ρί>2ον
}ί Ν. 'Ϋ.λλάόοζο τη
ήίλιϊν.ι χώρον άθυναΐ'»0-
ίν νά δημοΰΐενσαφν όλόκ-
.... Α.Ι έκατοντάδες χιΧι-
-ς των προϋφν>ω· των ά
ίιεινάντίον χωρΐς
ρΛ'; ηεριονσινίΜ χω>
»15ρνματα. χωρΐς ^ρεϋ/ ον-
[τούς τάφονς των προγό-
ι νά Λησ·
και νά εν
ι τνρηοάντων θυμάτων
1 τουρ«ι«ής θηριωδίας;
Πρέτνει νάσνγχωρηϋΌυνοΙ (
ε|ωττρι«Όι εθροΐ καϊ νά μι-
ΰοννται όϊ έσω%δςΜ>1 άντΐ-
ηαλοι;
'Ή τάχα διά νά μας ^ εί- ,
πουνίτολΐϊΐσμένους ο· ξένοι ■
πρέπει νά ονγχωρήοωμεν |
τονς ϊΜοφύλονς καϊ διότι
οέν θά μ«; μαλώοονν
οί ξόνθ' πρέπει νά εξαντλη-
, ,Λαν κατά των εδελωών μας
| έλου&έρων Λλή
Ό ΠροϊσΓ,άμρνος τοΰ η
γραφΕίυυ Ρεθυμνηςκ.Νικ. Πε
τυχάκις ύποθίσας δτι αυτόν ά
φ?ώρατύείςτό προχθεσινόν φύλ
λον δημοσίουμα, μ«ς οιεμήνυ
σεν ΰτι είς πρώτην μεθ' ημών
συναύτησίν τού θα·... μας ε¬
πιτεθή.
Άφοΰ προηγουμένως δηλώ
σωμρ.ν πρ^ ς αυτόν δτι δέν τόν
είχομεν ποσώς ΰπ' όψιν γρά¬
φοντες δσα εΊράψαμΓν — διά
τον απλούστατον λόγον Λτι αύ
τύς ουδεμίαν κατά τού «Βψια-
τος» υπέβαλε μήνυσιν — ζη¬
τούμεν την αδτιαν νά τφ ρΐπω
ι» εν δτι άν εΐχρ σκοπόν νά έπι-
χειρήοη επίθεσιν δεν ήτο δα
και τόση άνάγκη νά μάς είδο-
ποιήστ) προηγουμένως, διότι.,
μπορεΐ, διάβολε, νά λ.ίβο·)μεν
και ημείς τα μι'τρα μας.
νως είναι αξιοί οί έξαίρρτοι ού
τοι Λνδρρς, δτος γνωστοϋ ό¬
τι ό σΐόμαχος αυτών ύπηρετών
ι τόσον προθύμως την πατριοα
κατέστη άναμΓρισβητήτως χαλυ>
βδινος. ακριβώς όπως ίς πε-·
Οθίσ[ΐι'νην εποχήν ήτο συνηΠως
6 χαοακτηρ των πα^ασημοφο-
ρουμένων. '
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κατ' επίσημον άνχο ι
νωθέν έκ Βερσαλλιών,
εί^τό ζενοδοχε ΐον Γε-
σερΡουάρ' όΓερμανός; πλη
ρεξ,ούσιος κ. Ραντζάοο
άφοϋ ανεκοίνωσεν είς;
τούς σοναδέλφομς των το
περιεχόμενον τής νότας·,
την υπέβαλεν, εδήλωσε
! Τα εξής;: ·
Ή συμμαχική συνθηκη
είρήνης; έν τή παρουσΓ)
μορφή της; είναι άπαρά—
δεκτος καί δέν δύναται
■··-/
ΒΒΜΑ
Εμπορικον Δελτίον
£ ΙΔ Η ΕΖ4ΓΟΓΗΙ
Τι μοί χονδρικής πωλήσεως
Ελαια κατ' οκάν δρ. 2,45
βελανίδια δρ. Ο, 20
Χαροόπια δρ. Ο, 8
πάνχα άζήτητα
νά υπογραφή. Τοιαύτη
συνθήκη δέν δύναται νά
εκτελεσθή καί δεν δυνά¬
μεθα νά ύκογ-ράψοομεν πα·
ρά μόνον έκείνο τό οτγο Γ
όν δυνάμεθα νά έκτελέ-
σωμεν. Είμαι σύμωνος
επί τούτου α ε τα. τού πρ·ο-
Θυπουργοϋ. Θά προσπαθή-
σωμεν έν τούτο ις νά βελ-
τιώσα)μεν τούς δροος είς
τρ ό κ ο ν ώστε νά καταστή
δύνατή ήυπογραφή της.
Ό Όρλάνδο ιίΐεν
ότι είν«» Ετοιιιοι» νά ϊτ£>οί>ή
είς ϊΐ'^ειας· πα>α;ζωρή«'ϊΐς·
£πι χύ. 6"α«ίί;ι τοι7 όχεΐήυν Χά
ονί, ί/ΐίι τοί? οποίον ι:αΟίοτα
ταί τό ΦιοΓμε ελβνθι-οον λι
«■»ν άντιπροίίωηβνόμενυν
νπό τί»ς· Ί-αλία^. 'ίΐ τελε γ
-ταΐα α&τη Οά πο^αι
ΊΑαλιιατίίΐς «λΐιν
ός κγ»
V
το;_· £
το κ«ταχόρίφον. Εί; Κενιγκπέρκ
2αως καϊ είί τάς λοιπάς ττίλει;
τής Ανατολικήν Προισ;ί*ς δ λ»
Ό; ζητεί βπλκ. Την κυριακήν 2λα
βΙ χώραν ίίί τό "Οπιτερν ενα μέ
γα συλλαλητήρ'ον διαι/.«ρτυρίαί
διά τόν «■πβνωρισαόν έκ τη; Γερ
μανίας τής άνω 1'ιλεβίας εί; ο
συμαετεσχον άπαντα :« κόμμα
τ* και τα σωαχτίία.Εί.; 1ΰΟΟΐ)Ο
άνήλθον οί συμμιιαΐχοντε; ιίσ
σχρεί ρήτορες1 ωμίλησαν ·Λ*τά
τοθ άποχωρίιτμοθ. Ί.Ιέ:;ή"ς ίίθ'μ.αώ
ι τυρία άκερχσίίθη νά αποσταλή
Ι εί; τ^ν κυβίρνί,σιν κοιί τ*ύ; Γ*^
* μχνοϋς άντιπροσώπου; έν ΙίεοοΌ
/>αΐί· « Όμο^ωνω; ό τιληθ«μ&ς
τοΰ "υττΐϊερν καϊ των τϊερΐ"/ωρκν
διαμκρτυρΐτβι πάσ/) οκνάμπ κχ (
-;ά το> -/'ορ.αμοϊ έκ τ^; μήτρος (
ποιτρϊοοί.'Αποιΐτο'Μΐμεν παρά .τη
γερμανΐ/.ή; χυβερν^ιίω; νά μη
Οπογραψτ) ε*ν ούίβμια περιτϊτιοσί1.
τοαώτην συνθ^χ^ν ή'ΐς «{«.ρ'/ο/οίΐ
γίρμβν.κόν εο>ροί. Άίελ'ροι /.αί
άίελρχ. έν τφ γερμανΐ/.ώ κρχτεΐ
βοηθήσα'.έ μ*; κικτα την στιγμήν
-τής ί'ρεα; άνάγ/ης κ' ί
ατβ τάς φο^νάς σας μέ
τάς- ίδικά; μα;. Ί1 άνω Σιλεσί
α πρί'ΐτει νά μείνη γί£μανΐκη.
Κίμε'ία άηΌ3*σισμενοι έν ΐσ/ί
τη άνάγ/η νά δπβράσπΐςτθ
μόνί»! μα; την βλευοϊριαν
συμβουλαι τογ χενδερ
£ων
* ΑΘΗΝΑΙ, 23 ^Αγγέλλε¬
ται έκ Λονδ'ίνοο ότι ό
Χενδερσων συμ$ονλ"ύε ι !
χού^; Γερμανούς πληρεζου
σίους· νά ύπόγράψωσι την
ε £ρήνην άνάμένοντΡΓ η;·η
σεχές μελλον.
Σημ- «Βήματος>—ΐό τη-
λεγράφημα είναι, ολίγον
άσαφες, υποθέτομεν δ ' β
τι έ/βι τ'αλλιδισθϊ) υπό
τής λογοκοισιας.
ΜΤΑ ΔΐΑΚθίΝϋΙΙΣ ΤΩΝ
ΑΦΓΛΝΩΝ'Η ΕΙΡΗΝΗ αΙ
Α ΤΟΓΣ ΜυΓΙθΓΛΜΛ-
ΝΟΓΣ
νά ι!«ΐΐ
, ηα^αχωρύύης.
Ό κ, «ΪΛειιανο'ώ άνιλαϋε
νά ιίΐ'νδ>«λ^άξιι τα»; ά«6-
%εϊς τοθ κ. Ορλάνδο |ΐέ
τάς τοθ κ. Ον^λιΐωνοΐ'. ϊνν-
δΐΓίίζει »ιρός· τοίτο τά; «νβο
γείας· τον |ΐέ τικ· τοί> Λυίίδ
Τζώρτζ έ«.ι τώ σκοττώ τού¬
τω.
αί
(7ν, αί δια«£»«γματευ-
ί«ις· «νται εί'θΗίκοττα» εις
κολίιν οδόν κ α ι έκαμαν ϋιι
μαντικάς «^οόδοΐΓς·. 'ΙΙ όν
ζιιτη·ίις επί τΗ·ίΟνκι»κ· 6ά
εως· εγκατι·λεί«^()ιι παΐ Λ
υίήττΜΐις· μΕτε^έ(Ι 1
,τΜΐις μ.Ετε^έ£)(Ιη ε«1
τοίί οι'κυνοκοΑ ίΓ»ά^>ο»·ν δ-
«ου αί Γΐινογνωξΐίοι εΐνοι
ολιγώτερον ιιεγάί.Γ;ι καχ ·Ί
ίν·μ^ *»νία είναι ε
£>«·
, ·ί)τ:ω;άνβγγέλλουν
λβίν χώραν με
γ/ ''- τί λ λλη τνίρια δΐΓ> μ&·ρ.ορ'.
' ι -λ. μ^οουί των κ&το'χων της
'Ανχτολίχηί ΠοαχττίχΓ. Εί: τ/]ν
Έ·:■>.'.,;(αν Φί^αρμονί»; ελ'/βε χώ
ρο'ν σογΛε'ντρωσιι; χιλιάίωνηολι
)ΛΛ>'>. κΕιΙ$& Ικα,Ζζ. χώινν είς
"^ν· ένωσιν των ύπαΛλΛ,Λων ίίί
40000 ΰ.
Ό
ιί;
ρμί
ϊ'ρθϊσεν είς
ΕΚΠΛΙΔΙ'ΠΊΙΡΙΟΧ
ΆμαλΙας Κ. Ζαννιδάκη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΕΙδοποιοΰνται οί ένδιαφ6
ρόμενοι ότι ή Σχολιπή έορ'
τή τοϋ Εκπαιδευτήριον θά
γίνη ζήν ΙΘην ΊοννΙου τρ.
ε. ΕΙςτό τίλος τής εορτής θά
1 ένεργη&ΐ] έπηύβεναις Ααχεϊ
! όν μέ ά|ίαν εκάατον λιχνον
πρός δρ. Ι. ΑΙ δέ εΐαπρά-
'ξεις δα διατεϋΌϋν πρός κα-
ταοχενην έπϊηλων τοϋ £χο
λεϊον,
ΏόαύτωςΗαϋΊστατσι γνωο
χον δπ Ηαχά τάς Φερινάζ όΊ-
αχοπάς θά «52δαίνται ΙδιαΙτε-
ρα μαϋ'ήματα είς τα Έλληνι
κά χαΐ μα&ηματικά. είς μα-
ΰητάςκαϊ μα&ητριας των δή
μοτιχών τά'ξεων.
Τα δΐδακτρα %άχανονξον
ται αναλόγως %ής τάξεως καί
των διδασχομένων μαΰημά-
χω%·.
ΟΙ βουλόμενοι γονεϊς ι}
κηδεμόνας όφείλοναινά δηλώ
αυΐΐίΐ τό πολύ μέχρι τής 10ης
ΊοννΙαν. ι
ΙίϋκαιρΙα κατάλληλον διά Ι
τού μέλλοντας νά ύποατώΐ
αΐνεΙσΊτηοϊονς έξετάσεις κάς
έν γένει δία τούς άδν% άτονς
ναϋ"^τας εί; τα ειρημένη μα
ΰήματα.
Ή λίεν#ύνζρι% Ι
ΛΜΑΑΙΑ Κ. ΖΑΝΝΙΔΜΐΙ
( ίδ. τηλεγράφημα )
ΑΘΗΝΑΙ, 23— Τηλεγρα-
φοθν έκ Παρισίων 6τι οί
'Αφγανοί επέδωκαν δ ια-
ΑΘΗΝΑΙ. 23-
λεγραφούσινΕκΠα6
η ιαταρτισ'ϊείσ
χική απάντησις
Γερμανικήν
δια τούς
ρ7ή?6;ρήντ).
εύνοικς διάτοόΛ
νούς. !
Η άνταπάντηον
θά επιδοθή τό ϊ4·(
ε£? τούς Γερμανο-
ρβζουσίους. Λ. ζΦΥ
'ΤΤϋθΓΡΑΦΕίί" ΒΗΙΔΤΟΪ
Τα καλλιτεχνικά Τυπογραφκΐα τοθ «Βήμϊτ(>ς» ,-τλουτι
ποικιλίαν κΜΐνουρνών τυχογοαφικών στοιν|κίων Έλλΐ|νι,
άναλαμράνουν την εκτύπωσιν. ]
Έφί)μερίόων, Περιοδικών, βιβλίων, Διπλοτύ-των, Ί,ιι|
λίδων έπιστολών κ«ί φακέ/.ων Είόοποιήσεων, ΡεκΛιψών, },|
λαγμάτ/ον, Άπυδ^ί^εων, *Αγγελχηρίο>νγάμίύν καί άο
Αγγθλτηοίων κη^ειών καί μνημοσι.νωΐΌ[ασοήπαϊε "
ποργαφΐκής εργασίας.
Έκτυτΐωσις τα/,εϊα
Ές>γασία έπιμρμρλημένί/καί τιμαί πολύ συγκαΐαβατΐχκί
Η ΕΛΛΗΝΟΔΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΑΗ
ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Κατά τούς ΰτρινούς μήνας ϋ'ά ηατέλ&\ είς ζήν 3ΐό»
πτρ^θίοπικόν τής υπό την διεύ*)ννσιν τοϋ γνωοτον ιι
άργονκ. Θ. Ταβονλάρκ], 'Κλληνοαγγλικής ^ χσΛ?)ς λαι
δι* νά, καταρτίζει λογιατάς ηρός τήρηοιν ΈμηψΜ
Αίων ■
ρΑίων. ■
Παρονσιάξεται έ'χτακτος εύκαιρία διά νεους χα16ιν
νίδας όπως «αταρτίσθώσιν εμπορίκώί είς δέ έμηϋξΜ
νονς 6'πως τελιοποη&ωυιν είς τό έργον των.
1 Ι έπι&νμοϋντεςνά παραΗολον&ήσωαι μαθ^'ματα
««λουνται όπως μέχρι τής 10 Ίοννίον προσέλ^
δηλώβωαιν είς τό Γραφείον τοϋ .Βήματος»
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πρό; τούα συμμετκσχόντες
τού πρν^ουνς μας ?«αΙ τούς πά
ς>Γ·,κολοι>Οήσαντας, έκ των δια
φυχχυν χωρίων της έπαρνΐης
μας, ττί^κηοε(αν_ τοΰ προαφι-
λΐιΰς σύζυγον καί πατρός
ν θερμάς εθ//ι(ΐί
«5.
Γ>άνι 20 Μαΐου 191.,
Ή πενθοϋσα οίκογένπα.
ΕΓ. Γ. ΜΛΡΛΓΚΟΥΜ
!
Μέγεθος Γραμματοσειράς