90514 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

114

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΚΑΙ ΠΠΟΓΡΛΦΕΙΑ Ο5ΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,
ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ 5^
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΪΟΥ)
ΚΑΦΦΑΤΟΣ
Έτηαία
δραχ.
39
Έξάμηνος
18
Τοίμηνος
>
9
ΑΙ ουνΕρ&μαΐ
, άνεζαιοϊτΐι;
ΊΓρθ
ϋληοώνοντβι.
Διά £η(λ05ΐϊύσιις *αι Ειατΐι
£ά; ΙοΊαίτββαι
συμφωνίαι.
Τηλεγραφ.
θιβύθυνοις Ε
Ρέθυμνον
ΕΝ ΡΣΘΥΜΝΗ Έσπέρα Τετάρτης 22
Μαΐου
ΔΐΑΒλΡΤΤΡΐΑ
||. διαδήλωσιν όργανω-
ΐτ «ατά των ορο>ν τ?;ς
γ{]6 Γερμανο- πρω&υ
ος Σάϊντμαν έ'ξεφώνη
νην σημασίας; _έν θέλομεν
νά διαμαρτνρηϋ·ώμ?ν κατά
τής βίας, Φόλομεν προ παν-
τος νά ύψώσωμεν φωνήν υ¬
πέρ τής συμφιλιώσεως
ι -^
>ί λόγον.
ι'ϊνώ ήμεΐς ευρισκόμεθα
αλίας αί άν.ζ προτά-
μας ΰποβάλλονται είς
ί« τελευταίαν εξέτασιν.
ί συμφέρον ολοκλήρου
ανθρωπότητος, έλπίζο
οα αί ά"τΐ7-ροτάσε·ς ή-
#ά ϊ>ιευ/.ολύ»Όυν την εί
•ην την συμφωνίαν καί
ιαννεογασίαν δλων των
ύ.'. Έ διαμαοτνρια μας
ια μέσον πρός άναγίν'
ώ; νέονέ&,ΊΧΐσμοϋ.
ί'_ ,ια/ιαρτυοία είναι μό·
ψ^ι'ποςό έπιβαλόμενος
!> ιών ηεριατάσεων και
{0£γ πζίπει νά οδηγήση
Ι την "απομάκρυνσιν, άλλ'
,ν προσέγγισιν των λα·
ι μας δεν
είναι ['ι έκανάλη-
«άπαράδεκ-
άΐ,ιά πρίπει νί μάς δ
'η.εις μίαν συμφωνίαν
ώς αποδε','.ιήν.
οοι των έχϋοών μας
οηααίνονν ζήν ειρήνην
•την «αταστροφήν την
'}αιν τού πόλεμον δι αί
*Το?-ει λοιττόν
Λαός νά μν δι
Θα νΐμε&α ά-
-—...„,, δρ'Αΐν ε.ρ' ΰσον ά-
'αωμεν ι ά μας ατοαγγαλί-
άηο'χείρας άιιύ-
ί. 'Οχι. Δυνάμεθα νά γί
δβκτοί ώς μέΚη τής
των εθνών αν
νίν άπαντήΰνύΐς
θρονςτούζ έπιβΙηϋ>έ·>>"
&ήνης των
χλ^Γ.*/. ηίχινιζ μετι.βόΛ
Τί/νεί'ρήνί/ν είς λέξιν κε
_εν εΐμεϋ·α χαινοφανεϊς
θιασώται τη; ρίρήνης, άλ^ά
πτρωταγωνισταί ιαΰτϊ;ς. Είς
την ανακήρυξιν της ουμφιλι
ώσεωςτών}.αώεγκειταιήάί·ία
τής. διαμαρτυρίας μας. Μό¬
νον εάν ή Γες,μανϊα γιντβ δε«
ΐη (. έ Ί'σα δικαιώματα έν τί)
Κοινωνία των Εθνών
μία ε ίρ γ'ι ν τ; ά § ί α
τοϋ όνόματός τούτου θά δν-
νη&ή νά ανναφΰή. '_Γδη
ή Κοινωνία των Εθνών δέν
είναι τίβ.έον οντοπία. Ιίΐναι
μϊα άναγκη. Οί έχ'ύροι μας
)ί.λονν νά μας άπογνμνόι-
αονν άπό πάν ϋτιΐίατέχαμεν
καϊΰέ&ονν ^νά μας «αταδ·.-
κάσουν είς ζή δονλ?ίαν δι*
άττεριόριστον χρόνον. Κΐ'με-
θα έξηναγ/,αβμέΎθοι νά έ-
πανορ)ώσωμεν τάς ζημίας
τάς προ'ξενηΰείαας είς έχ&ρι
Μην χώραν υπό πόλεμον
τα οποίον δεν ηθελήσαμεν.
Περιοΰότερα >έν δν>αμεϋ·α
ν ά πράξωμεν.
»0 ούβιώδης όρος δι ενα
νεον κόσμον, διά μίαν νέαν
)ίϋρώπ\ν, διά μίαν Γερμανί¬
αν ήίΐς μεταγενεστέρως θά
δυνηϋ'ϊ) νάξήθ] είναι ή Κοι·
νωνία τών-Έΰ'νών καϊ ή ά-
ποδο/ή τής ΓερμανΙας εν
λά διά Λάν κ'ιθιττΐτώς, ρΡ
λήνκατ'αΰτοϋ τού οτοιχΐιώ-
δους άνδρωπισμοΰ.»
Δύναται κανρίς νά φανταα9{ι
τ όν άν-ιοτροπιο'.σμόν τόν οποίον
Οά (ιοθάνετο ή ίφΐ]|ΐερίς αΰιη,
εάν περιήρχετο είς· ■ ^ νώσιν της
ή κατάστασις των ρϊς τας ?.-
διο φυλακάς, κρατουμπνων πο-
?.ιτικών ύποδίκων κΛ καταδί-
"Μονψ διαρκούσης'Ιδίως τής βα
οιλί-ίας τού παυθέντος—-δι ΰλ-
λην αιτίαν τέως Επιστάτου.
Ό οποίος έκτός των ό:λ?.ων
•πρός αύτούς πρριπθίήσεών τοο
?.εν έπέτρρπίν είς αύτούς οΰτε
κο^ββάτι διά νά κοιμωλται, ού
ζζ τραπκζι διά νά τρώγωσιν,
οΰτε κά&ισμα διά νά κάθην
■Γαι, φρονώ ν ψαίντται ό άνθρο}
πος ότι ολ' αύτα άποτελοϋν
π°ριττήν πολυτρ/: ιαν έφ* όσον
τα πάτωμα τής «μν.αχής δύνα¬
ται άξιόλογί ν ° άναχ?^ηρώση
καί κρρββάτι :^αί τραπέζι καί
κάθισμα.
___,.„.>.?) συνά"δε?αρος δμι-
λοΰσα περί τής άφαντάσπου ά
{Ιλιίότητος υπό τό κράτος τής
οποίας διατελοΰν οί έν ταΤ,ς φν
λα·οις Ά[5έρωφ πολιτικαί κα
τόδνκοι καί νπύΰιχοι καταλή-
γει είς τό έ;Γ|ς συμπέοασμα.
«"Ο,τι γΐνετ(χι οημερον ά-'
ποτρλεϊ στΐγμα οχι δι' εν θέλον
νά βνομάζετσκριλελευθερον,άλ
είμεθα ε'τοιμοι, εάν η
είδησις ε&ημοσιεϋτο είς άντι
πολιτευο,'ίένας μόνον έφημζ
ρίδας, νάπαραδεχ&ώμεν ότι
όφαιλεται είς υστεροβουλίαν
{} έστω καί είς Λά9ος κατά
την τηλεγοαφικήν διαβίβα¬
σιν. Άλλά την είδησιν ίδημο
αΐενσαν όλαι αί Βενιζελικο.1
έφημερϊδες «αί μέ μαΰρα μά
λιϋτα τνπογραφικαά στοιχεΐ
α. ι
ΙΙρόαεται περίμιάζπροποΰε
ως τού «. Βενιζέλον πρός ε¬
πιτροπήν 'ΑρμενΙαν έν Παρι
αϊοις κατά την οποίαν δ κ.
Βεχιζέλος φέρεται εΐπών Ο¬
τι ό προπάπος χον ηΐο Άρ-
μενιος.
Έφ* φ καί ανγχαΐρομεν,
ΉκοΐΓόαιιεν δτι ό κ. «ν-
τιποόι:Γ>^)θ; της κΐ'βερνή- 1
όεως ηετα(3άτ; είι; ϊύ
1919
ΔΗΛΩΣΙΣ
Ένεκα της εορτής τοΰ 'Α.
γίον Κωνσταντίνον δεν ε"ξε~
όόθη χθές τό φύλλον.
αο
," τ Λ ι; κατονΐΊι; νίι «ί
:αι απίναντι'
ώ ι; άο^ςτιί κράτονν φΐ
Οέοοι;, έ'νοιπίαχ νη' «^'ιν ό
τι ά 'Κλλπγ όίΓ»ει έίτκτά-
•Ιί.·ιν ενώπιον των ξενων αν
δύναται νά οιοικΛ άλλοε-
ότ> ή'Ελλάι; Γ>ίΓ»ει έ'ιτό-
ίι;ιν είς τόν πολιτισμένον
ΐίόο'Μον ι,ιόνον δο*ον αο
την οιοίί-.ηιίιν «^.λθ
έν ί«ν/ονη κ>ίί
Γ>ΐι»ί.ι κ ·
ξ ς· · των όιιοε-
βνών τι»^· κν Αθήναι^;
('Από τόν Ριζοίπάιίτην)
ΖιΐΤΩ ΚΜ 'Π>ν ΓΙΑΓΚ
('Από ΐ'^ν «'χντ^αντίία» τής
>" ε·*.; * Γί ρκης ») α Κ »ί "ο Κινέζο-
Γ-.άγ/., είτίίν 1-Λ ό κ.^ενιζίλος
ιίνε Ό μ.εγ'.λίίτεθο;πολιτικο;. άζ ι
ν λ 3 ·:οϋ είκοσ'β'5 αίώνο:». Α"'·τΌ
-ο τϊΐατοτί'.ιη'ίΐκόν -.ής Κίνα«: ε-
>ειπε μί/ρι σΓ,^ρον, οιά νά γίνη
τ.λήοη; ο Οαι/αασα&ς; τή; ύφη-
λίου' δ'.ν- τ&ν ί'αυαα.ουρ-^&ν άν-
όρα. Τώ;ν. δμω;, οπου καί ο
Κ-νέζοι όΐΛθ'ογοθν, δτι ο κ. Ιϊί-
νιζελος είναι ό μεγοιλΕΐτερος π&λι
'ζ.'ϊζ άνήο τού ιΐ/οττοο 'νίώνος,
Οά ήτι& οντίος άσφεια, εάν ΗιΙ
γ-αε ; δίν συνεοωνοΰα.ίν [/.ε ■τ&ν
Κΐνέζον νέον ρίλοΜ αας.
"Λλ?ι.ο εν πράγαν μας λέγει δ
Κινέζο; οΐ'έλλτ,ν, δ άκοΰων ν.ς
το δνοα-Λ'Γιαγ/., είνε ίε τουτο, 6
τι ή Ιίίνα «Οχ α^ζγΐτ, ιά; μετά
τή; 'ϋλλάδο; 5[Α-ο;ι/.άς σχέσεΐς
της».
Καί αύτο κνλΌ. θά τας συβΦΐ
;η, υποθέτομεν, ι*ε τα: κοτσιί^ς
τώνΚινέζων φίλων. Έ.οιαασθη
τε, Έλληνε; ε-ι/^ηαα'ν.αι^ό
Γιάγν. έϊνα'-.ετο'.αος νά σά; £νοϊ-
1^ τόν ο?όν°ν· "^ Ινίνα 2/Λι ά
νάγκ'ην κέ:'.νθιβ·.κ·?;; στα^'-νθς.
Φ'/ντασί>ήτε ο.άμί/ν οτιγα^ν τί
ά έ ό έ'&μ
ί
ΒΗΜΑ
Εμπορικον Δελτίον
ΕΙΔΗ Ε-ΚΓΟΓΗΙ
(Τιμαί χονδρικής πωλήσεως
"Ελαια «ατ' οκάν δρ. 2,45
βελανΐδια δρ. Ο, 20
Χαροόπια δρ. Ο, 8
πάντα άζήζητα
μύρια Κινέζων άρ^ίυονν ν» τρώ
γσυν στα^ίόν... Είς -ϊόν Κινέ-
ζον οί λον ιν.ας δέον ν' απονεμηθή
ανώτερον ΐναράσ^μον. Αυριον βά
άκούσοιαε:, ότι καί ό οικτάτωρ
ιτροεδ ρο; '.ή; Βενίζουέλα; Οά ά-
λέτΤβ ι όν /. Βίνιζϋ*Ά·ν άνώ
τού καί 0ά ι&0 δώση πστο
ηικον μέ ϊλβις τις βενίζουί-
λΐκί·ις βοΐλε:, αίτινες £)£ άν-
^ όΕ λ
ρ
τί; 'ίίιν^ικε; τοθ Γιάγκ. Ζτ,τω
κοίί τού Κ'.νέζου Γιάγκ, 'θθ με¬
γάλον ιιλίλληνο;...»
Ο έν Ρωμη άνταποκρι-
τής τής «Μικράς Εφημε¬
ρίδος» γράφε ι ότι ή ]τα-
Ί ία δέν ε Γνε έκβ ίνη ή
όπο ία ύπήρχεχατά τόπα—
ρελθόν. Αυτή έζέρχεται
έκ τού πολέμοο είς κατάσ
τάσιν τροματικώς αθλί¬
αν όπό ύλικήν έποψιν.
"Εχε ι χρέος 80 Οΐσεκα
τομμυρίων. χάοκοΐα μό-
λ ις καλύπτονταει άπό 3-
λον τόν πλούτον της.
Τό σονάλλαγμά της.πίπ
τε ι. Κίχε καλόν ίμπορΐ-
Μόν ναυτικόν, άλλά έτορ
κ ιλλ ίσθησαν 65 ο(οέκτών
πλο ίων της. Λέν εχε ι πλέ
όν καρά την ν ίητΐν . Πρέ-
ττε ι τ") Εύρώτπ νά γνωρ ίζη
την φύσιν τής στάσεως
Χτής Ιταλ ίας.
'Λγγέλεται έκ Κυσταν-
τινουπόλεως ότι είς τα
τταράλια τοϋ Ρώσσικου
Καυκάσοΐ' έχοϋν συγκεν-
τρωΘτ) περί τας 1ΟΟ χιλι¬
άδας Έλληνων πρός άνα-
χώρηιν. Κράτει" σκέψις
νά μζχαφΒρΰούν είς την
'Αρμβνίαν
Σημ. «Βματος» Ή ε Γ«5η—
σσι ςμώς φαίνεται όλί
γον περ ίεργος Μαί άνε
ζήγηνο··: τ;ών προσφύγων ή
μ,εταφο ιΛ ε 1 ς τή ν ' Α ρ με
ν ί α ν.
Έκτος ια^ ΐ)κοτεθ?ί ό
τι μκνά "ϋήν τελ;;ρτκίαν
άναΜάλυψιν καθ' ίϊν σογ
γενεύομαν ' μέ τύυς...
«άδελφούς» 'Αρμενίουςά
πεφασίσθη ή ένίονχυσις
τοδ υπό σογχρότησιν 'Αρ
μενικοΰ Κράτους δι'Έλ
ληνΐΛών πληθυσμών.
Λόγω τής δυσμενούς
διά την Ιταλίαν τροπής
την όποιαν Λαμβάνε ι τό
Άδρ ιατικόν καί έν γέ—
νέ ι τό Μβσογε ιακόν £ήτη
μα πολλαί έφημερίδες—
φθίίνοον μέχρ ι τού σημε ί
οο ν*ά γράφουν ότι προτι
μώτβρονδιάτήν 'ΐταλί—
αν ήτο νά εμενεν ούδβτέ
ρα άίρού άλως τε είς άν
τάλλαγμα τής ούδετερότη
τος της εδίδετο τό Τρεν
τϊνον.
Ίΐτο μορι-ίκις προτιμω
τέρα ή ούδετερότης
Υμάφει τό «Σέκολο»διό-
τι τα χρέη μας δόν θά ά —
νάρχοντο είςτάδθ δισε
κατομμύρ ια φράγκα.
ΚίϊΣ) ΙΙΟλΤσ,Το περιε
χόμενον ραδ ιοτηλεγραφ·'ι
ματος ί;κ Παρισίων πρός
την ενταύθα Άρμοστείαν
των Ηνωμένον Πολιτει
ών λέγε ιέ.τίλέζε ιώςέζής.
αΤην τελευταίαν στιγ
μην συνεπκίατών διαμαρ
τυριώντών 'Ινδιώνή Αγ
γλ ικήάντιπροσωπεία έζέ
φραεν την επιθυμίαν 8—
πως ο ί σόνεδρο ι τής ί υν
διασκέψεο)ς συμφωνήσουν
Γνα ο ί Τοΰρκο ι παραμε ί-
νουν κύριοι τής Κων)πό [
λε>.'ς. Ι
Ή 'Αγγκπιήαύτή ε ίσή
Υησις Γσως δ·κανονίσηό
ριστ,ικώς τό
ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΤΠ- ΠΡΟΚΑ-
, ΤΑΡΚΤΙΚΗ-ΕΙ-ΤΟΪ-
ι ΑΤΣΤΡΙΚΟΓ-—01 _Ι-
| ΑΐνΐΙϋΗΚΝΤΚΣ ΟΙΌΙ
(Ιδιαίτερον τηλεγράφημα)
ΑΘΗΝΑΙ, 22—Τηλεγρα-
φοϋν έκ Παρισίων ότι έηε-
δό&η είς τούς &ύοτριαϋον~
πληρεξουσίους τό κείμενον
τής μετά τής λύατρίας προ
ίχατορκτικής εΙρήης
Δι' αυτής ό Αύαχριαπός
[ στρατός περιυρΐζετυι μόνον
είς την απαραίτητον δια την
εσωτερικήν τάξιν άατννομι
κήν δύναμιν.
Απαγορι-ύεται δέ ή "Ε-
νωαιςτής Αυστρίας μετάτής
ΑΘΗΝΑΙ, 22 . Ττ;
φοϋν έκ Πα0ισ/οίν δία
αίς τού Τουοπΐ)- ■ 7
τος έξακοκολουΰ
ι
Π Κΐδ/Α
( ΊδιαΙιερον τη/,ι^
εκ Ιΐ,οισιονν ιί0ι}0
Κ ινα, κσχ απόφασιν τή,· νϊ,
ΙΙΕΡΙ ΤΟ ΤΟΠ'ΚΙΚΟΝ
(Ιδιαίτερον
Σημ. Βήματος
φαίνκται έν ί.φαρμο·
μ α τί}ς ί^.ΐ'υθερίας
σύμφωνα πρ'ις τας
κης ώντιλήψης.
ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΪΑ ΒΗΜΑΤΟΣ
Τα κιλλιτβχνικά Τυπογραφβΐα τοθ «·Βήμ7το^* πλουτ»σ{τν;ν Τ(Μ. ,„
ποικιλίανκαΐνονργών τυβνγριϊφΐίΐών στοΐχί.ίων Τ }
άναλαμβάνοΐ'ν την ?κτύπ(»Γτιν.
*ΚφημρρΙί)ων, Περιοδικίόν, βιβλίων, Διπλότυπον, Ί>,>
λίδο^ν ι"ίτιστο?ών κ«1 ιταχρλων Είί^οποιήορων, Ριχλαμών, '
"/(/.γμάτΓον, *Α-τοδΐ:ΐ|ί:ίον, 'Αγγνλτηρίονγάμων κα'ι ο..
'^Αγγελτηρίων κη&ιών καί μνημοσινων υίασ&ήπητρ >
ποργαφΐκής εργασίας.
Έκτύπωσις ταχεΐα
Έργασία ύπιμεμελημένί/καΐτιμαί πολύ σνγκαι
ΕΚΠΑΙΔΙίΤΤΙΐηθΝ
ΆμαΖιας Κ. Ζαννιδάκη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ "
Είδοποιοθνται οί ένδιαφε
ρόμενοι ότι ή Σχολική έορ·
τή τοϋ Εκπαιδευτήριον θά
γίνη την 16η ν ΊουνΙον τρ.
£. £Υςτό τέλος τής (ορτής ΰ·ά
έχεργη&ϊ) έκηύβενσις ΛαχεΙ
ου μέ αξίαν έκαστον λ,χνοΰ
πρός δρ. 1. ΑΙ όε είσπρα¬
ξις δα διατε&οϋν πρός κα¬
τασκευήν έπϊπλων τοϋ 2ίχο
λεΐου,
ΏσφύτωςκαΰΊσταται γνωσ
τόν Βτι κατά τά^ χΐερινάς δι-
ακοπας θά δίδωνται Ιδαάτε-
ρα μα&ήματα ζΐς τα ΈΧληνι
κά ν,αΧ μα&ηματικά είς μα-
θητάςκαί μαθητρίας των δή
μοτιχών τάξεων.
Τα δΐδακτρα Οάκανσνίξ;ων
ται αναλόγως τής τάξεως καί
των διδαακομένων μαύημά-
των.
Οί βουλόμενοι γονεΐς ή
κηδεμόνες δφείΐονσινά δηΐώ
αωσι τό πολύ μέχρι τής 10ης
Ίουνϊυν.
Ε/Γλ1¥γγ¥κπΤο1
ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
Κατά τούς &?ρινούς μήνας θά κατέλΰ1)} είς τ^ν πό
προσοιπιχόν τής υπό την δινν^υνοιν τοϋ γνωστόν νν*
άργουκ. Θ. Ταβονλάρη, 'ΦΛληνοαγγλιαής, ϊγοΧής Χαν«ι '
διά νά καταρτίΰβ λογίατάς πρός τήρησιν 'ΕμΛορικά^^·
βλίων.
Παροναιάξεται έΉταχτος εύκα^ία διά νίους καί δ>βποι·''
νίδας όπως Ηατας/τια&ώσιν εμπορικάς είς δέ έμηορΐνομ-
νους δπως τελειοποηϋ'ώαιν είς τό Εργον των.
' Ι έπι&υμοϋντες νά παραχολθνϋ'ήσωοΐ \α&ι)ΐ'ατα παμ
καλοΰνται υπως μέχρι τής 10 *Ιοννίον προσελθωαι Χ(
δηλώσωαιν είς τό Γραφείον τοϋ
ΜΕΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΙΚΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ϊίϋθ
ΤΑ ΙΣΘΜΙΑ
ΕΝ ΛΟΥΤΡ^ΚΙΛ
((Μετά ρωμανχιχοϋ κήπον»
Υπο την Διεύθυνσιν των ρεκτων
ΓΕΩΡΓΓΟΥ ΜΠΡΟΥΛΗ ΚΑΙΔ ΠΑΒΕΛΛΑ
Ανακαινίσιίεν τελείοις καί αυμπληρώσαν κιη την ελαχίσ
αυτού κλλειι}»ι ν ύπόσχεται π&σαν δνρσιν άκραν καθαριότηία
«τεριποίησιν άσυνηβη
κατάΐληλος Ζιά α&ητ άς είς τα εϊοημένα
■ ■--,---- --— ι
τού μέλλοντας νά ϋποστώΐ
ανείσιτηρΐους έξετάοεις κάς
έν γένει διά τούς άδυι&χους
■ύ ήματα.
ΉΛιευθύνΓρπ
> Κ. ΖΑΝΝΙήΗ
Μέγεθος Γραμματοσειράς