90511 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

113

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

20/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
£^?Μ^ 113 ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ τιμιτ,γ- ΛΚίΐϊΑ 10
Β τ τ
ΟΐαΣ ΛΓΙαΣ Β&Ρ3ΡΑΣ (ΕΝΑίΊΤΙ ΠΛΡΘΕΝΛΓΩΓετΟΥ)
ΛΥΠΟΥΡΓΟΝ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΓ 1
Έτησία δραχ. 3 β
Έξάμηνος » 18
Γρίμηνος » 9
ΑΙ «υνορομβΐ άνβξαιβΐ'τ«ι; ποο
Ιϊληοώνοντβι,
Διά δημοσίευσις χ ο. ι 3ιατρι
€άς ϊϊιαίτίϊαι συμφωνίαι.
ΡΕΘΤίΜΝΗ
- -'--"-Ί.--1Γ----Γ,--------
Έσπέοα Λευτέρας 20
Μαΐον
1919
ΕΙΡ.111
ά τήδ εναντίον τού
ιτός- Β ί*ην είς τό
γοο ι κ ε ι όν Χά. ν ί^ν ά-
ιβή ή κατάθεσις;
?ος τής κατηγορ ίας
ιοία προοζένησε απβ-
ραπτονχατάπληζ ιν.
"Αλλος^-τάλιν φιλελέυ
θέρος νΐατέθηκεν 8τι ό δ ι
εϋθυντηςτού «Βήματος))ε Ε
να ι. .. «ά'ζιος δανάτψ τή
πόλε ι» διότι, λέγε.1, τό
«Βημα;)-δ ια{.Ηώς χαταφέρε
τα ι κατάτοϋάγνού κόμμα
τοςτων φιλελεύθερον.
Σημειούμεν χάριν τής
ίστόρίαςότι όκαλός ού¬
τος χύριος; ε ίχε κηρύς'ε ι
τόν πόλεμον κατά τού κό
ούτος όστις μματος τούτοο , προτού ά
:ι 9ε ία. τρί(, εταιδη | κόμη εκδοθή τό αΒήμαν
ι εατάνη", προέβη ' διότι εβλεπενναυπαγού—
τρομεράς άποκαλύ- ι σίς τάς πατριωτικάς τοο
Εναντίον· τού «Βήμα ι προσπαθείας περί ίποχτή
ότι ό κα σεως παχυτατοο τ ινός λοι>
δΐεοθον- φέ. Μόνον δέ δταν άντί/
^ αυτού, είς την σει- ! τού επ ι δ ιωκομένοο τφ έ-
..των...άντιδραστι· κων δοθή λοοφές άλλος άλλ' ΐ·-
ςο αμθρων, έδημοσίεο- ί σηςπρός τόν ζητούμενον
αν έν διά τού όποίοϋ χρηματ. ποσότιτος, ένε
{ήτει ό άθεόφοβος, τι- θυμηθή ό έ ι θά έπρόυιδε
ιοτο Γ.ερ ισότερον. τίπο κα ί αύτόςτΛν πατρ ίδα. έ-
ϊε όλ'γώτερον την.... άν έζηκολούθεν καταφερό
Ιώργειαν έχλογών καί μενωςκατά τού κόμματος
■ατάργηΘΐν τού των φ Γ/ελεπτέρων .
ίτρατιωτικοί) Νόμοο.
ταύτης
κοα.ύγεως τού φιλελέυ
οότοο άνδρός-τόζέ
|ομεν δα πώς όχαλότυχος
ί/έλέ ι εκλογάς δ ιότ ι
"Ινοον οά τεθοϋνείς
ίχρηστίαν αί πατριωτι
χαί τού σιαγώνες οί·5ικα
δταϊεμε ινονέννεο ί ο ί συ
νήγορο ι τού κατηγορουμ-έ
νοΰάναυδοι, άκροατήρΐ-
δ^ασ ίλι
ΚαΙ άλλη λοιπόν μήνυσις « 5ήματος» »5ά είναι τ>
εναντίον τοϋ «Βήματος» Μέ Ηή καΐ περισσότερον ε
την διαφοράν δτι μηνντής Ι μελημένή ή έκτύκωοις αύ
δέν εϊναΐητήν φοράν αύτην τον.
ό Νομάρχης, άλλ' ή προαω-
των ώ;
ρ'ιας
κός'ίπ ίτροπος παρ'άλ ίγον/
Ινάυποατή τό δοστύχημα
|τοό Λώτ '.α ί τό καταπέτασ
τοϋ&ικαστηρίσυ Ανε-
Λιάμέσου δό τούσχη
σχίσματος
. ήμετεκλογική εί
ν τοΰ μάρτορος τούτου
ισταμένου πρό τής κο/
λαζούσηςχύτμαςτού δΐΊμο
ΐου προΰκολογισμού τό
αρτύρ ιον τού Ταντά,λοο .
Τον ξλυπήθηαβν, τό^ν.4*™
;ή καϊ έσκεύφθημεν νάμτΥ
ρά^ωμενπλέονδτιπρέ.τε ι
ά γίνουν εκλογαί.
ότι «ί ΛατχΟ έ
μαρτύρων κατηγο-
θέντων οηαοίίων ύ-
ή ουδέν όίλλο έτίέτυ/ον
ειμή νά έκον,λώοτθυν την ιεράν ά
γανάκτησιν -.ών εναντίον τ&0«Β/|
ματος» ίίίτι ένοαισαν οί καλοί
ούτοι ά'νθρωποι ϊτι προ(ΐπ«θο·ϊ-
αεν νά τούς άπ^μακρ'ίνοομίν άπ'.
τα. »ύρο?*λε·.£άθ'.α ·:ου δημοσίου
τ:ροϋτ:ολογΐ»μοί/εί; τα δποΐκ τό¬
σον ^ορτ«στιλά δόσχονται.
Έπεΐίή ή π'/ρε^Γ,γησις είναι
άοικος θίωοοθμεν κα'όν νν. οια-
ή
κ&ποιον τηλεγραφι
χοϋ ύπαλλήλουπαχννομένον
ί-ίς βάρος τοϋ δημοσίου προ
νιζολογιομοϋ δ οποίος ανέ¬
λαβε φαίνεται μαζύ μέ τα
α λ λ α τού έ'ργα χαι τόν ρ*ό
>λον τοΰ Κερβέρου τοϋ Πολι
τενματος.
Ό εΐοχώτατοςεμηνυσδ τό
»Βήμα* διότι λέγει, *1ς $ν
τηεγγράφημα τοΰ έν Αθή¬
ναις συνεργάτου ανιον, προ
σετέθη — κατά την δημοσί¬
ευσιν — μία φράαις μή πε-
ριεχομέτη είς αύτο.
* _Γ μήνυσις είναι τόσον ά·
στεία, ίσον άστε'ον είναι
«αι τό ϋτΐοβα 'όν αυτήν υ¬
ποκείμενον, άν δέ κάμνώ¬
μεν λόγον τζερΐ αντοϋ, πα¬
ρακαλούμεν νά μή υποτεθή
δτι τό πράττομεν διότι απο¬
δίδομεν προσοχήν είς αύτην,
ή διά νά εΐδοποιήσωμεν τόν
έξοχώτατον δτι ή μήνυσις
ϋ ί
ΙΙΡ.ΛΛίΙΝθΑΓΓ-ΛΐΚΐ: ΣΧΟ-
'λΗ Χ^ΝΙί-Ν
Επί τη ίνχοιρία τής έν Χά
νίοις διαμοΛής μας έ-επνεφΰη
(ΐεν την 'Κλ?νην».αγγγικΐ| οχο-
?.ήν, τής δποΐας ό τέλη άς όο-
γανισμός καί τό έπίλρ?ίτον πρβ
σωπΐΜον μάς «ατενθονπΐασαν.
Αδυνατούμεν νά .-ιεριγράψω-»
μέν χή^ 7."τ,απληκτΐκήν πρόοδον
τοΰ ίδρύμαχος τούτου.ο;ι~ρι¬
δρύθη χαΐ ^ιευθύνετοΛ π^ρΊ
1 τοΰ έν Αθήναις λυκειάρχυν
Θ?ιι. Τα'"1οαλθ'ρη. »ί έγγρα-
φέντρς μαθηταί «οί ι.'^δήτριαΐ.
άπό ϊάς αρχάς τυΰ σχολι ηο^ ?-
τους^ οχι μόνον κατηρτήσθη-
σαν τε?>.Γίο>ς ρΊ·; χτιλ, Καταστιχο-
δραφιαν, Εμπορολογίι/.ν, Χτε-
νογρα|ίαν γραφομι|χα·ήν α/,λ,
εςΓμα>)ον τιλι;ίο>ς τί,ν Γαλλικήν
καί Αγγλικήν γλώσσαν.
Έπριδή ό εμπορικάς κδσμος Ρε
{3ί»μνης στερεΐται }.ογιστών
ΐτρος τί}ρησιν των βιβλιων συμ.
τού ίυρε την τύχην η όποια ώ ύς τ6γ τελβνταϊον
την ανέμενε. Γο πράττομεν
απλώς διότι ένε&νμήϋ'νμεν
νραγοΰδί τοΰ( δρόμον, τβ δ'
ποίον άρχίξει μέ τάς εξής Χέ
ξεις.
Γώ,ρα πού τα βκ,,.
γινήχανε... λιβάνι
τού; άνορθωτικούς
-/άπτας βτι έκεϊνο, τΌ οποίον άπο Ί
ίίοουν ίϊ; ^μια;, Οα τό προιγμα-
τοποιηση 6 ίοίοί ό άρχηγΌς των
κ. Βενιζελοσ ίστις, αμα ττ] κα
Ο'.οω τού Οά προβί) εί; γενικήν
ι των οημ,οσίων Οπη-
άπο την δτιοιαν δΐν θά γλυ
χαί τό οποίον, αν δέν άπα-
τώμεθα είναι όπωσοϋν επί
καιρόν έν προχειμένω, άδά~
φόρον δτι δέν είναι κσί τό¬
σον εΰώδες.
ΐΊιιεθα ύποχρεωμέ '. 0} νά
ζητήιωαιν συγνώμην παρά
βΐβαια οί 6ύ?έ«.άλλο γνω
ρίζοντες παρά νά τρώγωσ,
ύπάλληλΐ'θί
ηή
των άναγμωστών τού
ματος» διά τάς παρετηρηθεί
αας άταξίας είς την έκδοσιν ι
τοϋ φύλλον, αΐτινες ώφειλον
τοεις την άποναίαν τοϋ δι¬
ευθυντού τού Λόγω της ωυ-
ς αντοϋ.
φς ρ
Νόμον, παρεκα./^.σάιιεν χον δι-,
ευθυνχήν τής άνθτέροι σχολής
νά κοχτέλθη τούς θερινούς μή¬
νας μεχά «ατα/Ι/Ιιιλου "δίΒώκτι-
κοΰ προσίοπικοϋ νά έ|ασκηση
ν:·ους καί νεσς εί; την κατιιστι
χογραφΐαν,' έμποριολογίαν,
Στενογραφιαν «αί Γαλλικήν
γλώσσαν.
Ό Δι^υιτυντής τής Σχολής χά
ριν τής Ποοόδου συλκατρτέθηι
καί μάς άνέθεσε νά λάβωμεν
τάς όηλώσεις των έ;αθυμούν-
των νά κ'/τρτ,ισθώσιν ώς τέ-
λειοι λογισται. Γΐνοντοι δε-
κτοί, οί γνωρ'ι.ζοντες πρακτι-
κήν άριθμητικήν.
Η ΛΙΚΠΚΛΒΒΑΔΙΟΥ
ΕΤναιγνωστή ήΓξι-λί'/Θεΐσα οί
κη ενώπιον τοϋ Στρο-τοδικείού
"ΕδημΒτά την άποφνλά Χανίο.ν επί τί) χαταγγελίη τοΟ
κισιν τού διευθυντού ημών | ύποατρατ,',γο, Γο,«η χατα τού
ελπίσωμεν 8π ή 'έκδοαις τοϋ Έπαμεινώνδου Καραθιου, άλ-
ΒΗΜΑ
ΑΒΑΩΣΙΣ
ινΰννχοΰ ίον *Βήματος» λ.
_, Καφφάχον αί επιστολαί
. ημί ιά χρηματιχά ίμβάαμα-
«τα δέονν' ΐκουιίύνωνταί προ
·»,··
λοτε νποπλρι4θΐ%ν>Μ>
Βαοιλ. Νουϊίκοϋ,.οιαμένοντος
έν ύπ^φίφ .έν* Χανίοις πρό ε
Ίου$ ίΐχεδόγ»/»
Έν? δημοσία δ&Ρ ϋυναντή·*
σας 6 κ. Λάμπρος Γούσης την
ϋ Μαρχίοβ 1919 τόν κ. Καβ-
βαδίαν κ«1 έχλαβών αυτόν (ός
"Αξιωματικόν έ« Γκέρλιτζ ιί-,
«ηύΰηνεν αύΐψ διαφόρους πά- ·
|)ατ,ηρήσεις, ότε επηκολούθησε
λογυμα/,ία καΐ διά χειρών συμ
ίΐλοκη.'Ο κ. Καββαοίας κατηγ
γέ/.#η είς τό στρατοδικείον επί
έςυβρίοΐΐ κατά ττ]ς 'Αρχής καί
περιφρονήσειτης πρός ούΐήν ό
φει?.ομένηςτιμής. 'Ανακριθείς
«αί -ροφυλακισθβΐς ι
θη Ζΐς *ύ Στρα ι'οδικη όν
τά8ήμετρον ιί-τύ τής
ΐονδΐκασθεις,κατεδικάσθη βίςτδ
τονς φυλάκισιν. ' Υπεβλήθη χά
τα την δίκην ένοτασις ίΙνί*0Γ'°·
πθό% έκίτίκοσιν τή; κατηγορον
μένης πραΐείος καθ' δβον όμη
ννόμβνος ήτο πο?,ίτης καί ου¬
χί στρατιακικός, ,>«ατά Νβ τό
άρθρον ΙΟ τοΰ 1**99 ίτοϋ £—
τους 1ί>19) Νόμιυ/τά τοηΰτα
άδικτ,μβιτα δικάζονται ύπύ τώ ν
ταχτικίίν Ποινιχών Δικαστη-
ρΐων. *ΙΙ δνστάσις «Ιπερρίφθη
γινομένης δβ άνπί)*;η)ρήσεα)ς
ό 'Ανα«τ«ωρητί.χύΛ Δικαστή¬
ριον Αθηνών Εδεχθη ταύτην,
την {ίποό^αοιν τοΰ
ατοθικίίίθ'υ Χανίων, παρέ
^.6* την δίκην 'Ίζ τα πολι-
Δικαστήοια δΓχθεν δή ά
," έξΓδίκασε τήγ κα
τάτοΰκ.Καβαδίοιι χατηγορίαν
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΆμαλΙαςΚ. Ζαννιδάχη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
&1δρβοιοϋνχαι οί έν&ιαφ*
ρόμενφ&τι ή -Σ'χοΛικη έορ-
χή χοϋ ΎΉηαιδζντηριον θά
γίνρ χ$ν 1β9ν '/οννίβν τρ.
£. ΕΙςχ'δ χέλος τής ίορχής θά
έ·εργη&ΐι έχχύβενοις Ααχεϊ
όν μέ ά£ΐαν έΉάσχον λνχνοϋ
πρός δρ. 1? ΑΙ δ£ εΐαπρά-
εις δα διαχε&οΰν πρός κα-
χαηΜενήν ίηΐπλων ϊοΰ
λεϊον.
τα ν 8 η χαχά τάς Φερινάζ δι-'
απόπάς θχ δίδωνται ΙόιαΙτε- ]
ρα μα&ήμαχα είς τα Έλληνι
ηά γ.αί μαΰημαχικά είς μα -
θητάςκ^αί μαθητρίας των δή
μοχικώϊ τάξβων.
χαι αναλόγως χής τάξεως καί
των διδασπομένων μα)ημά~
των.
Οί βουλόμενοι γονεΐζ ή
χηδεμόνες όφεΐλουαινά δηλώ
σΐύοι χά πολύ μέχρι χής 10ης
ΊοννΙυν.
ΙϊύηαιρΙα καχάλληλος Ζιά
χού μέλλοντας νά ύποσχφ-1
οινεΐαιχηρΐονς έξεχάσεις κάς*
έν γένει σία ^ούς 4δυι άτ'ο^ς
αΦηχάς *ίς τ& εϊρημένα μνγ
ΰήμαχα1."
Έν Ρ$$«ν» τ^ ^3ο Μαί-
οιι 1919
Η ΛΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΓίΓΑί ΤϋΝ Ε
ΚΑΙ ΤΗΣ -ΓΜΜΛΧΙΑ-
(ΊδιαΙχερον Τηλΐγράφημα)
Αθήναι 20 Τηλεγραφ]
μα(α £| Ούασιγκχώνος άνα'
φέρουν βτι ζωηροιάχη άνχΐ-
ΰρ%οις παραχηρεϊχαι, ίν 'Α-
μερι*8 εναντίον χής Κοινω-
νίας χών 'Κ&νών κίιί χής Αγ
λλλήΣμα
) «τρός τόν ηνωμένον %
νος την
Ι χής&φα
χεχραλόγον τοθ
ΌΐΑΦΓΑΝΟΙ
Υ*
βΜΙΑ'ϋΚΚΛΐΙ-ίΙΪ ΤΟΓ ΕΜ
χχ1ε^άφημα)
Ιχή 2α',£ημερινά τη
λέγραφήματα «?κ; ζίαριρίφν ά
ναφέρονν δή δ &ρφ£δ$θζ τής
(ΙδιαΙιαιρνν τηγ
•Αθήναι 20 ΑΙ
πληροφορίαι ηϊρΐ ίύ·ν 1
ξύ χ ών Αφγανώκχα!'/,Ι
πολεμικών ίΛΐχαζή^^
ναφέρουν Π« τα Ά
αχραχςύμαχα ή.ϊ,
ΕΑΑΗΝΟΑΓΓΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΡ£ΘΥΜΝΟΝ
ρ
ΛΜΑΑΙΧ Κ. ΖΑΝΝΙΔΚΙ
Κσχά χούς ιΗρινούς μήνας&ά κατέλϋ% εί; τή* λ
ηροσωπιχόν τής ύ/$& χήν διεύθυνσιν χον γνωστόν
άργουκ. θ. ,,Τ,όβουλάρη, διά νά καταρείαβ λυγιαχά;
χήρηοιν Έμί&ρρΐίίών βιβλίον.
ΠαρονσιάζεΨμί ΪΜχαχτος εύπα^ία διά νέονς «αί
νίδας όπως ίΐάϊρρχΙσΦώαιν έμπορικώς είς 'δέ έμηοο
νους δπως χεΐϊϊόποη&φοιγ είς χ6 Βργον τ ν.
, ■ Ι έπι&υμονγ4ε£νά παράΗολονϋήοωαι μαθ//μ;ΐϊο .
Μαλοννχαι δπως μέχρι χής ΐρ Ίοννίου ηροσέΧϋ'ύκα κ,
δηλώσωσι ν είς" τό Γραφείον χον* «Βήμαχος*
Μ ΙίίΙΙ &
ΓΕΝΙΚΑΙΑΣΦΑΛΕΤΑΙ
δτι δέον νά
νέα ^ατογγίλία ένάπιον των
ν -ΐκαατηρίω,ν διά νά
νά; ένεργηίτ^νία ποι
ννκή χ,αΓαδ^ίωξιςκςι^ϊ τόν κ. Κ α
ίου?. δσης μ#τηνρχθη έκ-
Ιδώ Φ»'λακών ίτοό ολίγων
.. ρ«ν *1ζ Άθήνος, Λφβθίϊς
έλεύιτβρος έ«εϊ
λ 'Ρ 'λ. Καββαδίας άναγγέλων
ιο εν^ριστον , γ^γόνός .τρός
ον τυν αίτέοιέιλιν αϋτφ
*ό κάτ,ωθι τηλ,'γράώημα ί| 'Α
ΰηνών.
Γεώργιον Παπαδόπετρον δι
γόρον Χανία.
Απόφασις ήκορώθη. Δίκη
κά Δικαοτίίρια μόνον κα
νέας καταγγρλίας..
ΕΞΩΤ- ΕΙΑΗΣΕΙΐ
τηλεγρα^ΐ,ματβ
ί ν ο ν/ ί τ Γ τ! 11' ..·,
επι
τ ί
Σ ΚΤΑΙΡΙΪ ΕΓΚΕΚΓΙΜΜΕΝΗ
ΔΙΑ ^
ΚΒΦ ΑΑ ΑΙ Α ΟΑΟΣΧΕΡωΤκΑ ΤΑ ΒΛΠΘΧίίΤΑ
ΔΡΑΧ. ΰ, 000,000
Ασφάλειαν πυοός, Άαφάλεΐαι &αΧάπβης,
Ά&λ 5
$ α π
ΓΕΝΙΚΟΙΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΤ ΒΝ ΡΕΘ ΥΜΗΒ
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ
ΙΗΕΓΑ ΟΙΚΟΓΕπΙΚΚΟΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΤΡΟΤ
ΤΑ ΙΣΘΜ1Α
ΕΝ ΛΟΥΤΡΛΚ1—'
«Μεχά φ&μανιικοΰ κήπον»
Ύη$> χήν Διεν&ννσιν χών ρεκτών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΒΠΡΟΥΛΗ ΚΑΙΔ- ΠΑΒΕΑΑΑ
ίΕν τελείως χαί συμπληρώσαν χβΐ; την
' Π Λ
ρον. _ ί-ίΐ
ε ίρήνην ?■/, !
ηρ είς τόν λαόν μας νές
ατ|. ΕΪΘε η Δ
Ββρσαλλ ι ώ ν· νά
* * ι '
ναττ
Ι.
μότό
αυτού
;ν τελείως καί συμπληρώσαν κβΐ; την ελαχίστην | " ,
.-II.
η χη
χοί)·'αρ;υΓηία «α»
μ εύρΰχωρα κα· εύάυρα μέ.ίΐ«γευτι«ί]ν θέατ ολοκλή¬
ρου τοΰ ΚορινΛακοϋ εΥΟΆπου '
Β Ο Λ ι ι ' ι.
Των ΒηΡ'
- 1Τ
1
Ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς