90508 – ΒΗΜΑ

Αριθμός τεύχους

112

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/5/1919
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
'
•ί—
?η?«>αο* «βγτβρα
έκαστον φτλλον τηιλτλι λ^ιηα ι0
ε^ε'εΑε^ , . .^__■___,. _ . - ι»/
Έχησία δραχ. 30 ,
Έξάμηνος » 18
Τοίμηνος » 9
ΙΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΤΟΥ)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
Αί βυνδρομβί ίνίξαι^,έτί· ς πιο
Κληοώ/ονται,
Διά οημοαιεύβεΕς *αΙ οιατρι
6ά; ΐόΊαίτεραι
Ρί&υμνθν
ΡΕΘΥΜΝΗ 'Έ,σπέρα Σαββάτου 18
Μαΐου
1919
ίΙθΡ!Σ.Τ0Ι
Α.
ΙΗΤΡΟΠΟΜΤΗΪ ΚΡΗΤΗΣ
μϊχαβαί
Ι Μηχρο
^ΜογΙενών. Κα'ύ' άς
ψεν να Λάβωμεν
αά&ονς ύκό τάς πα~
■ χής ανγπθί
ΐηξειδίου είναι ή έ-
άνα/^ίαεων χαχά
Κρήτης
οϋιως άφορμή
ότι άηό
); έπανααχά-
ώ{έξό^ιστος
"■" ο ΜαροπαΧίχης Κοή
ΪΙςεϊ; ουδένα νά χα·
Ψωαών ποία νπήρ-
άφορμϊ] τής ίξορίας
ϊιος 6 Χόγος χής παρα
βΰιης.
τιν^ήν χαΰ" ην Γ} φοί
νόμον κπνίγετο έν μέ
» νρανγών ς αναχιχοϋ
'■ τάς όέπράζεις χών
• τού πόμματος ~.ών
οών έρρν&μιζ- ιιό-
ρό,ί? χαί έρρίφϋη είς
χής έξορϊας χον
?!,ης στττ»; τοήλάχι-
Α·/φ τοϋ ββΰέως γήρα
ιτάθ«αν καί τόν αε
νων, οϊτινΓς άξι
Ιέγωνχαι χ^ιαxια-
νοί. ι
Διατί έ|ωί>ίσθη; Ουδείς
γνωρίζα. "Ιοο>ς διότι εκρί-
ί>ΐ| έπιχ.ίνδυνος είς τό καθε
ατύς' Αί.* ααΛΚαϋμΣ,ν ν.' άμ-
φΐσβητήσωμεν τό δικαίωμα
χοΰ καθίστώτος εκείνον οϋ-
χινος ή δύναμις περιωρίζετο
χόχε είς ωρισμένον τμήμα
της χώρας νά καταστήση διά
περιορίεττικόιν μίτρων άκιν-
δύνους πάντας εκείνους πρό;
τούς δποίους δέν ησθάνετο
εμπιστοσύνην. "Οτι δμως υ')-
δύναχο ν'άποβη έπικίνδχ,νοζ
όπως δήποχε ό έξόρχοτος της
_Γίοι> δέν δυνάμεθα ί' απο¬
κρύψωμεν ότι άηοχέλεοεψεϋ
δος άανγ/ώρηχρνοι'εΗείνονς,
οϊιινες χό ε*πεκ//λε*σθησαν.
'ΑΧλά ^τό καθεστώς έ-
«ίΐνο επανοεν ϊ>α>ιστάμΓνον
μετ* ανχοϋ δέ έ'ξηλείφ&ησαν
«αι αί άδυνααίαι καΐοί φό$οι
ν.αϊ αί ανμηάϋειαι χαϊ άνχι-
πάί>£ΐαι των ά:ί>ιμήΓων αύ-
χοΰ φρονρών. Την Φέσιν χον
καχέλαβΐ μία '£λλάς ήνω-
μέχημή 'ΰχουαα έοωτεριχούς
έχ&ρούς επικινδύνους καΐ
ΐ.ηομένως άνάγκη των προ-
•δύμων έπείνων καϊ άνιδιοχε
λώνπαρ-'βίχων&χινα είς, τάς
ανωμάλους περιθίάαεος προ
ΰχολλώνταί είς χά σώμαχα
των Ισχυράν τής ημέρας.
Πρό πολλοΰ παριστάμεθα
μάρχνρες χον εύχαρΐσχου Θε
άματος Ελλάδος ένιαίας
Ηΐνοϋσης όλας τάςήθικάς αδ
ΐής ο ινάμεις πρός έκπ/Ιήρω-
τ*ν τού Ιαχορικοϋ αυτής προ
οριαμοϋ χαχά την βχιγμήν
ή 2
ήή
άναδιψιουργΐας τοϋ Κόσμον.
Πα^αμένει δέ ούχωςάνεξή
γ»τ· » τα γεγονδς τής παρα¬
τάσεως1 της σκληροτέφας- λοι
νής Χ^ς έξορίας άφ' ου έξέ-
λειπσν πάντες οί λογοι οΐτι¬
νες την ί^/τηγορουσαν καί
αί πολ.χικαΐ συνθήκαι αί
χινεςήούνανχονάχήν διπαιοΖο
,γήσωοιμετεβλή&ησανρΊζικώς.
Δέν διεκηρύχθη ενώπιον
τής Βονίής υπό χοΰ άντι-
προέδρον τής Κυβερνήσεως
δτι δέν όπίρχει λόγος διαι
ρέαεως χών πολιτών είς εύνο
ου μέν ούς χαϊ υπό καταδίω¬
ξιν καί 8τ* άποκατεοΐά^η
πλήρης ή ίσόχης των δικαίω
μάτων καί υποχρεώσεων;
Δέν σννέστη ι ν Αθήναις σύλ
λογος έξ αυτών των σπλάγ
χνωντοΰ κρατούντος κόμμα-
χος πρός προστασίαν των δι
χαιωμάεων τού άνθρώητου
χαί χοΰ ποΡΛχονκαχά πά¬
σης αυθαιρεσίας; Κατά ποί
αν ά'γνωστον Λογικήν συμ-
βίβάζονχαι οΣ ώραΐοι αϋτοΐ
λόγοι πρός την ώμότητα των
πραγχάτων;
•Αλλ'έάν παραμένη δ.νε-
ξήγηνος άπό απόψεως πολι
τικής σκοπΐμ^χητος ή παρά-
χασις τής έξορίας Ιζρα/ρχου
ψέρονχος όγκώόες χό βάρος
των ετών εϋρ[ακομί όν £'~
είς χά π^ό'ΰ'υρα τοί? θα
ιΙ διαχυμπανιζομένη
χον άποχεΛεΤάΖη&έςμναιήοι
ρΐονθύδεϊςδνναχαι νά δών β
πληροφορίας οϋχε πζρΐ τοϋ
καχηγόρου οϋχε κεοϊ ιοη εί-
δουςτοϋ άδικήμαχος ιό όποΐ
όν διέϊίραξ& ουδέ πενί ιοϋ
χρόνον ιής όιαπρά|βως αυ¬
τόν. Καί έφ' 8σον ούδβμΧα
νπεύ&υνυς Λολιπ/ΐ) άρχη
ανέλαβε χήν διαιύΛΊύσϊν χαί
υποστήριξιν οΐασδήποχε χά-
χηγοοιας έπίχρέΌΐείται νά*έ¬
χωμεν αΛονδαΙος φόβονςμή
■ οί λόγον οί ύπαγορεύϋανζες
ταύ-.ην είναι απολύτως %&-
νοι πρός τα χνχφίρονχα χή~ς
πολιτείας πρό παντός πρός.
ν.% ητΙ&' ένοο^μενα ϋ*>ιψέ
ρονζα χής'Εκ-.ίλ-ησΙας.
"Γποπτοί τινές χ;ινησεις
δίδουν νά πισΐεύί),^ ότι $ν?ί-
σμενον ^δος «α,τηγοοιών με¬
σαιωνικαί τι νέ:; νμ^0«)^οι άνα-
κρίαεοιν δίν είναι ξένα πρός
νί|ν πρωτοβουλίαν τοϋ καλο·
γηοικοθ ρο.σοο καί πρός τά,>
σνμφ'έροντα καί τάς φιλοόο·|ί«
άς -Λς οποίας ό σεμνάς αντοϋ
χοοματι σμος *?αλυπτ»-·ι. Νά υ¬
ποθέσωμεν δή έκρίίίη κα-άλ-
ληλος ή σαγμη νά (ίΐφθώοιν,
είς τούς ο'ρόμυν? λειτουργοί
, τής έκκλησίας άφιερώσαν-
τες ολόκληρον τόν (3ίον αυτών
ρίς έξυπηρε ησιν,τών συμφέρον-
τωνμηχςχρ6ςχύ'ϋ)0{,' έδρώνδ ά
ύ
ζ άς
οκοπόν, Κ(Λ ιι,όνον' ή σ.άχ
>ί>"ΐν. Κον
ν'
ΗΜΕΡΙΙΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΙ ίπιοτοΐαΐ κβί τα χρη-
ματιχά έμβάσματα δέον νά
άπευθύνωνται πρός τόν κ.
Γ.ΣΜΠΩΚΟΝ δι,χηγόρο ν
%ά την κρίσιμον ταύτην περί¬
οδον τής Έθνιχής ημών Ί»|
θχοοΐας καθ* ην άναγνωρίζε-
ται «)πο πάντων άνάγκη ή
έργασία τής ήθικης άναπλάσε-
ως καί τής έξαλείψβως των έ-
σωτερικών κακιών καί τοΰ
πάθους τοΰ χο)ρ££οντος τούς
Λολίτας νά βαίγχι, ,παοα.λλήλα)ς
π ρός (άς εξωτερικάς επιτυχίας
διότι μόνον οΰτω δυνάμεθα
ν.ί έαφανΐσωμτν Έλλάδα αξί¬
αν ά καταλάβυ ΰέσιν μεταξύ
τφν κρατών είς , τα δποϊα θ'
ΐατε{># έ εύγενής κλήρος νά
δδηγήσωσι καί άλλας χώρας
ΓΪς την δδύν ϋθϋ πολιτισμόν
Θα ήτο αποτρόπαιον εγκλημα
έ κείνοι οΐτινες άτάχθησαν νά
συνέχίοωσι την διδασκαλίαν τοΰ
Χ ηστοϋκα£ /νά ίΐαρέχωσι τόν
,Κον αυτών παρσδειγμα συγγνο>
μη:, «αί ήγάπη?» νά συντελώσι
διά τίτ^1 Ιδίας υυμίΐερί φοράς
είς την άδιοίλλοξίαν των πα¬
θών καί ε' ίς τί]ν ίιαιώνισιν τής
κοινωνίκής καΐ ήθικής άναρχίας.
Είναι ιϋνάγκη ^ νά ύηουντ,·
σωμεν τ 6 ?ργον των ?^ειτοΐ>ρ—
γών τή"; δυτι^ης Έκκλησίας
τοΰ
πολέμου χαί
ιιύτ&ν προσπαθείας
πυνδιαλλργήν των πολίτών
«α ι ά τ»^ς κρισίμους, διά την
ΠστρΙδι/ ώρας.
Υπάρχη ποράδπγμα δ -
μοίας προσπαΒιίος παρ' ημίν;
Λέν τό γνωρίζ·ι|ΐεν. Οί (Ίνώ-
τίροι έλτργοΰσιν άνακοισρις
καί ύικά(Ιουν τού; δ,μοβάί)-
ι>ους των, οί κατοπεροι πιοτά
δργανα καί τ(.ϋ όλαχίατου
·ν.οματάρ7ου Θ β α μ α
όληθεβς όξιο»)ρηνητον ποοκα-
λοϋν λελίικίε ο/(ψ&ς *ιά τό
μκλλον. Πού ι ΐνε ό ΐ>εος τής
συγγνώμης καί τής άγάπης
Άνζν τού όποίου δι'ν δύναται
νά υπάρξη κοινωνίαν Χοί πο-
/ιτγ'ο! Τα ηινντα ?ιθΐπόν είς
τόν {Μνιων, αν καί ουδέν πρός
τόν θεόν!
Ό ήμέτερος κλήρος εξα¬
κολουθών νά παραμένη κωφος
καί άδιάφορος πρός τό νίον
πνε0μα τής είρήνης καί άγά-
πης τό Οποίον άρχεται όπό
τ» βάθη των τάφων των έκα-
τομμυρίων νεκρών τοϋ πολέ-
Ι',ου άποδεικνύεται άνίκανος νά
5ρθή βίς τό ΰψος τής άπο-ν
στολής τού.. Έμμένων είς
την πολΐϊΐκην «ής άδιαλλ·-
γίας, δχι μόνον άποδεικνύεται
ξένος πρός τάς νέας ίδέας
αΐτινεςσυνταράσουντάςκοΐνο)νία
και Θρυμματΐζυνσι τάς ποΡ«.αιάς
πλάκας των αξιών άλλά δπερ
χεΐριστον δι* αυτόν παρασκευ-
όζει ουχί ζηλευτήν θέσιν έν
μέσω τοϋ νέου Ελληνικόν
κόσμον.
ΕΚΠΑ1ΔΕΠΉΡΙΟΧ
Άμαλϊας Κ. Ζαννιδάχη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΕΙδοποιοϋνται οί ένδιαφ6
ρόμενοι δα ή Σχολιχή έορ·
τή χοΰ Εκπαιδευτήριον «?ά
γίν»; την Ι6ην ΊοννΙον «ρ.
Β. ΕΙςτό 4έλος τής εορτής Θά'
έ'εργηθΰ έχκύβεναις ΛαχεΙ ι
όν μέ αξίαν έκαστον Ιν'χνοϋ '
πρός δρ. 1. ΑΙ δί εΐόηρά-χ
ζεις δα δίατεϋ·οϋν πρός κα¬
τασκευήν έπΧηλων τοϋ 2χο
λεΐου,
Ώσαύτωςχα&Ισταται γνωσ
τόν 6« κατά τάς θερινάς δι-
ακοπάς θά δίδωνται ίδιαΐτε-
ρα μα&ήματα είς τα Έλλην ι
χά: καί μαΰηματικά είς μσ-
θητάςΛαί μαθητρίας των δή
μοτιχών τάξεων.
Τα δΐδαχτρα ίτάκανονΐζων
ται αναλόγως τής τάξεως καί
των διδααχομέων μαί)ημά-
ΚΡΙΣΕΙΣ
των, *"
ΟΙ' ίβουλόμενοι γονεΧς ή
κηδεμϊίνες όι^είλουσινά δηλώ
σασι τό οτολύ μέχρι τής 10ης
Ίοννϊνν.
Ενκοιρϊα χατάλληλος Ζιά
τού μέλλοντας νά ϋποοτώΐ
αινεΐαιτηριονς έξετάΰεις κάς
έν γένει διά τούς άδυι άτους
αθητσς είς τα ε'ιρημένα μα-
€ήματα.
Έν νεΰύμντι τή 12χ Μάϊ¬
ον 1919
ιΗ Λίενθύντριζ
ΙΜΑΔΙΧ Κ. ΖΛΝΝΙΔΚΙ
ΛΟΤΖ
πληροφο
Ρ ια^ '« άρχηγός Δότί χά
ρακτηρίζειτήν συνθήκην
δυσμενώς.
ΛΙ ΙΈΗΜΑΝΙΚΚΙ ΑΝΤΙ
11ΡΟΤΑΣΙΣ.
Αθήναι 18 (ίδ.τηλ.
•Ο Ραντζάοο επέδωκε
χθές πρός την Συνδ ιάσκε
•4/1 ν τό πρώτον μέρος των
άντιπρτάσεων καθ* άς 6ό
ΠΛΡΙΣΙΟΙ , Ή«ΐ4ατέν»
γράφβι ότι ό πρόεδρος
.τής έπιτροπής τού πρϋπο
λογισμοθ Περέ εδήλωσεν
ότι δ ιεψεύσθησαν αί προ
σδΟΗίαιτου,δτι ήΓερμανί
α έαελλε νά πληρώση δ-
)ας τάς δαπάνας τοθ πολέ
μοο 'Κπομενως άπομένει
είς ίιμάς. έζαηολοοβεϊ ,
ή άλγεινή βεβαιότηςδτι
θά όποστώμβνημείς πάν-
τα τα έξοδατοϋ πολέμου.
Τουτο σημαίνει φορολο
γ ικόν |3άρος δέκα δ ισεχα-
τομμορίων φράγκων διά
ΡΩΜΗ Κατά τινάς πλη-
ροφορίας'οίαν άζιοπίσ-
τους , ο ί σύμμαχοι δχ ι μό
νόν τούς ο ίκονομαχοβ ιρ-
μηχανικούςδρους θά μβ-
τ,ριάσουν, άλλά καί τούς.
ότρόρώντας τό δδαφος τό
παραχω^ούμενον είς την
Πολωνίαν. Οδτω λέγε
ται «ότι ή νΑνω2ιλεπία
δέν θ' 4ποσπασ6τ) έκ τής
5έρνη, Ό
Χίνοεπουργ ύπ^β{ίλ?ν ?Ις τον
ΙΙρό-δρον τ ής Λημοκ«ατίας
την πνραΐτησιν τού άπό τής άρ-
χηγίαι τοϋ Γνρμανικοϋ στρα-
τοΰ ί^ν θά ίγκαταλρίψη Λμ»
τί) υπογραορή τής είρήντ|ς. Ό
κ. "Ρ!μπερ άπήντηοεν αποδε-
χόμρνος την παραίτηβιν κ»;.1 /
έκφράζων ίιρός τόν στρατάρ. Ι
την αΐοη'ίαν ευγνωμοσύνην
χβταΐ όπως ή Ι ερμανίβ|
μιαθώση τό Σάαρ β!Σϊ
Γαλλίανδιάμιάνκεναι·
αν.
ΟΙ ΡΕΠΌΠ1ΛΙΚΑΧ01Ϊ
ΤΑ ΤΟΥ ΟΥ-Ι'ΛΣΩΚθΣ,
Τηλεγραφ ιχώ?:άγγμ8ΐαι
δτΐ τό κομμάτων >ιπ,
λικάνων έπιτίθεται
μύτατα κατά τού Οί ι
νος.
Α. ΣΦΓΜαΙ
τούςΓάλλουςφορολογοοι
νους. Ή Γαλλία, δ^
τις υπέστη τάς μ«γαλ8|
τέρας συμφοράς τοΰ ηοΜ
μοο,ήτονάζία χαλλιτ
ρας τθχης.ι ίΑοσιαιλΐί
ταί 'Λπορι«Αχσ(Μη6δο,;;
μέλητής "Κπιτροπίιν τ»
«ροϋπολογιβμοδ είπον 5
τι ή Γαλλία Θ' άν»λά|Ιΐι
βαρέα ο Ικονομικά Ράρΐ)
'^νφ δέ β^σπράττίΐι1
τησίως4 δισβματομμέρι
Θά γρειασθί) σογχρόνυ
νά δαπανά 25 6ισεχ»τη^
μύ^ια.
Γβρμανίας ώς επ ί σης χαϊ
τό Ντάντζΐ'-ί, ηαραχωρο»!
μένων μεγάλων εύχολιίιι|
Ο ιά τό Πολωνικήν έμπ6
ρ ιον.
Σονβπ^ία των πληροφ(
ρ ιών τούτων ηύζηθηή 4)
π ίς δτο ή είρήνην βά οιΐ
γράφη μέχρι των άρχί»
Ίοϋνΐοο.
Π ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤϋΝ
ΑΝΘ1-ΛΚ12Ν
Λι' άστονομική;
ωρίσθη {) τιμή των
κων ώς εξής.
πώλησις χονδρικώς
^ » λιανικώς
ϊοΤγΤϊϊΤΓδ
"Ελαια κατ οκάν δι). '2>3Ι
τιμαί
βελανίδια
δρ. Ο,;
Μέγεθος Γραμματοσειράς