90026 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

17/10/1941
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
ΟΗΑΝΙΑ
ΡΗΕΙΤΑΟ
17.
ΟΚΤΟΒΕΡ 1941

V.
ΡΓΚΡΙΗΑΚΙ5,
«πά ΏπιοΚ Ο. ΖΑΜΑΚ1Α5,
Νγ 71 —
Αριθ. 71
— Τΐιιή
«ι. ά
.Ίκ'ϊ: εί :
ΡΙΕ ΚΚΙΜ
Όίο ο;βοο;Γαρ}ιΪ8θΗβ ιιαά ννΐΓΐβοη&ίτΙΐοηβ
άβΓ Γαββοηίοηβη Ηαΐοΐηδβΐ.»
ι
Αΐδ «~3υΠδ» 1113Γ άίβ Ιηδ?1
Κΐΐιη ίοΐιοη άεη αΐιεη Ηεΐ-
Ιεηεη £ΐΐϊΙ)εΙίαηηΙ:. 8ίε ΙιαΐΙεη
δ
διεά1ηη~ίδ1ίθ1οηίεη. Όίε τπεί
δτεη ΗαίεηβΙαεάΙε άεΓ Κγϊπι
δίηά αη Ο«εη ει-ΓΪο1ιί:6Τ, 3η
άεηεη ίπιεηεΓ £πεί· π ί 5 ε η ε
8 ιαειΐιε Ια^εη. Όίε Κεζείοΐι-
ηυ,η^ «Ταηη*·;» 1 αί δΐοΐι υίδ
ΐηβ
XIII.
}α1ΐΓΐηιηάετ(: ετηαΐ
ΐεπ, βΓί»1 ααηη Ι.ιηοΐιι οΙ&γ
Ναπιε Κγϊγπ ίΐιιί.
Όίε Ηαΐοίηδεΐ ηι^τ ιιι&ίΐ:
ΐπδ δεΐιιιατζε Μει,τ 1 ΐηεΐη
υηά ΐδΐ ηιίτ. άεηι Ρ^ΐΐαηάε
(ΙιιγοΙι ε ηεη δθΐιιηαΐεη
Σ,αδΐΓειίεη νει-ίοηηάεη, άετ
Ρετοΐίορ βεηίΐηηΐ ιιπτά. Α π
δεΐηεΓ δθ1ιιπα1ι>τ·εη δΐεΐΐε ίδΐ
«γ 8 κηι ΙοΓείτ.
Όίεϋε5απιΙ:ί1αε:ηεάεΓ Κηηι
βθίΐαί^ΤΓ'1. 26.Ο Ο ςΐ.111. 11ΐΓ
.ΐιόΓάΙίοηεΓ υπίΐ ιπίηΐεΐεΓ Τνίΐ
ά^δ Αδοτΐΐδθΐιεη τηίΐ: νϊεΐεη
ΡαΓτεη. ναε1ΐΓ»ίηά άεΓ Ιιαεα-
ίΐβεη Καεπΐρίε αηι άίε Κγϊπι
ΐηι ^αηίε άετ ΤαΙΐΓηαηάεΓΐε
1 ίδΐ εδ ηίοηί δίΐΐεη κεδοηεΐιεη,
ι άακδ άίε αη^ΓείίεΓ αιΐδ άεηι
Ι ΝθΓάεη άεη Ρι,τεκοη αηι^ίη-
ίίεη αηά ά:Γ άοι·ΐί§:εη Υεττεί
άΪ£υη£· νοη δείίεη άεδ Ραα
Ιεη ΝεεΐΡδ ίη άειη
ίϊεΐεη. ΖηΙετζΙ:
άίε Ηείηε ΑΓηιεε αεδ Οεηε-
ΒαΐΌη
είηε
χχΐαΐάΐυδεη
ζιιηι
ΌεΓ ϋοάεη
Τεϋ {ηιοΐι-
ιγο3γ, άιε
τείεΐιΐ: ΟΪ5 ΐη άίε Κπηι Ιιΐηεϊη
Νπγ αη άεΓ ΝυΓνΙιιιεδΙ - τιιιά
Οδτκπεδτε ϊ&Ι άεΓ Β ο ά ε η
δίεΐΐεηαΐείδε 5Λΐζ1ιει1τΐ£. Όιε-
ϋεΓ Τείΐ άεΓ Κγϊγπ ίδΐ αιι^ε-
βρΓοοΙιεπ ΙαηάννίΓίδοΗ&ίτΙί-
οηββ ΟβΜβί. ΝεΙοεη ννεΐζεη,
ΟεΓδΐε ηηά Μαίδ ιαϊτά άοτί
Ρΐαεΐιδ απά Ηαηί ιιηά ΐη άεη
ΙετζΙεη ]α1ΐΓεη αοςΐι Βααπι-
Λνοΐΐε 3η&εο3ΐχι. Αηείι άίε
νΐεΐιζηοΐιτ, ΙοεδοηάεΓεδ άίε
8ο1ΐ3ίζαο1ιΐ ίδΐ άοτί δίαΓΐς επί-
ί
Οεη δαάεη δΐεί&Ι άαδ
3η. νν&ΙΐΓεηά άτεί νΐεΠεΙ άεΓ
ΟοεΓίΙαςΙιε εβεηεδ δτερρεη-
^εβίεΐ: άαΓδεεΙΙεη, ί&τ. άα.; Ιεΐζ-
ίε νϊεΓίεΙ ^Μτ^· ΗίητεΓ
1εηι δΐτεϊίεη άετ ΥθΓοεΓ^ε
εΓΐιεβεη δίοη ΐπ άτε'ι Κειιεη
άίε ΚπηιεΓ ΒεΓ^ε, άετεη
Ι50Ο ηι Γεϊςΐιεη. Ιΐιτε
1»εΐΓ3^τ ' 150, ίΙΐΓε ΒΓεϊτε 50
. Ζιιπι διιάϋίεΓ ά&τ Κππι
(ΐ3δ ΟεΗΪΓ&ε δίεϋεΓ 30.
ί>εη!ίΙ: &ΐο1ι αιιί εΐηεΓ Κιη
^εη δίΓεοΙίε ίη ΤεΓαδ^επ, άΐε
νοη Ταΐεπι αηά δοΐιΐαοΐιτεη
ύυΓαΙΐδθΙιηΐΐτεη δίηα, ζιιηι
ΜεεΓ ; αη αηάεΓεη δτεΐΐεη
τεϊοΐιεη άίε ΒεΓ&ε £&ηζ πάη
αΛς ΜεεΓ Ιιεταη ιιηά ίαΐΐοη
. δίείΐ αο. Ναΐ' αη ννεηί^εη διεΐ
Ιεη ϊβί: άεΓ άιΐΓοΙι άίε Β
νοΓ άεη ΝοΓάννίηάεη
δθΐιϋΐζΐ-ε Κϋδΐεηδΐτείίεη
1)ΓείΙεΓ. Όίε&εί,
ΗαΙ είη δοη-
η&ΠΓείο1ιε« Μίΐιε
65 νναοΐι^εη ΖγρΓεδδευ υηά
•Οΐίνεη υηά βηάεΓε 3ΐΐδ ά
ΜίττεΙηιεεΓΓε&ίοη ΐ
Βαιιηιε αηά Ρίΐ3ηζεη.
οείίηάεη δίοΗ άίε 3ΐ1&εηιειη
Ιοεκαηητεη ΚτΐΓΟΓτε ννιε ]&1ία,
ΑΙηρΚα ιιηά ΒβΙ&ΐΣΐ&νν»
ιχίΐ άεη δοΐιΐδδβετη άοΓ
«ηά θ
Οαηι ιΐδ αηι ϋ.πεη άει ΙΛιι-
5,ιαηα ζαΐιιΐίε, ά ΐ5>5 άαδ Ραυΐΰ ι
Μεει απΐυτ άεπι . ϋταο! ι:ιο ι
αα*5 {ίΐείεί εί- Κίοΐι |
ιιΐεΐιεπάεΐ' ννίπάε ιιηά ,
γ Ττο1οεςι·π1ιείι ία;>1: ]
ΙΠ3δ*5εΐ1θί> ΠΙΗΓ. '
Απ ΒοάβηΒοηαΙώβη 1 αί
άίε Κτίπι ίη ίΐιιεΐη Οδίΐίεΐιεη
, ;η Τεϋ Ιοεί
Ετάδΐ. Εί*>εη (2, η
ΜΠΙίαΐάεη Ι ΕίϋεηεΓ7.ε πιίϋ
ειηεηι Εί*,εΐΐί>ε1)α1ί νοη 8ι ο
Μίΐΐ. Ι. ηαοΐι
απά δεΐπυείεΐ. Ιηι
ίίηάεϋ >ίοΙι δϊείιιΐίθΐιΐε (ειιιια
ίιοει- ΐοο ΜΪ11. τ.).# Είηε ηίοηϋ
£επη8:ε Βεάεαϊαη§ ήαβεη
αυοΐι άϊε 8α1ζί>εεη, άίε 19000 .
Ιια άεΓ ΟοεΓίΙαεηε άετ Κπηι
υεάεοΐίεη. Όίε δαΐζι^ειαίηηαη^
ηιΐτ 140.000 ϋο ^ά1]ι"1^^11 ΊλΧ.
άοιΊ είηε Ιοεδοηάετε Βεάεπ-
Ιαη^, Όίε αη ν.Γ5:1ιί άεηεπ
ΜίηεΓαΙίεη Γέίοΐιεη δαΐζβεεη
Ιίοηιηιεη ααοΐι ίαΓ άίε οΗεπιί-
Ιηάαδτπε ίη ΡΓα^ε.
Οίε Οειυίηηιΐβ- νοη Βαα-
ΐεη ΐη άεη ΚιίπιεΓ
ΙαΓ άίε, πεδί^ε, βΐείη
___. .. ____ Τίείείοεηε, ϋϊ
εοεηίαΐΐδ' ΙοεϋΓαεοΙιτΙίεΙι. Αυδ
άεΓ Κπ'πι ιχΐεΓάεη Ιιααρι-
5ιε1ι1ίοη
Ριαοΐίΐ—υηά
νεη, Ρίδοΐιε, νείη αηά Βαα-
ηιαΙεΓΪαΙεη αα&^είαΙΐΓί. Ιΐη
Κα>οη νοη ΚεΓΓδοΙι ΐ&ί; είηε
νεΓαΓϋείτεηάε ΙηάυδΐΓΪε ίη
ΑαίΙοαα ίοε^πίίεη.
Όίε Βενδ11ΐεΓαη8· άεΓ Κπηι
15*: Ιηι
άατοΐι
αη^εηιαοΐΐδεη αηά
τυηά ΐ.2;ο.οοο Μεηί>ο1ιεη, οη
άεηεη εταια άίε Ηαεΐίίε ίη
άεη διαεάτεη Ιεοτ. Όίε ιΐΐίοΐι-
ΐί^δΐεη 8ιαεάίε άεΓ Κγϊιιι,
τυίε άαδ νεπιΐα1ταη^«>ζεητηαη
δίηιίει-οροΐ, * δειιχαδ*-ορο1,
Κετΐδοη, Τΐιεοάοκδία, Βαοΐι-
ΙδοΙιίδδαΓαί αηά λνηρατοπα ηε-
ίίηάεη δίοη αη άεΓ Καε^τε
ο5εΓ ϊγπ
δΐοροΐ ίδΐ άετ „
ηαίεη Καδ^ΐαηάδ, 3θοη ίηα
ννεΙτΙίΓΪεβ'ε νΐ'ατ εΓ άετ δίϋΐζ-
ραηΙίΐάεΓ
5ΐεη. Εαη
ζή άεη Γεϊζνοΐΐδΐεπ
αεη ΕαΓθρ3?. Εδ ίδΐ είη Οε-
Ιοΐεϋ άεδ θ3Γΐεη - ιιηά ννειη
1)3αδ. 55 ν Η. άεΓ ννείηοεΓ&ε
1εΓ δοαΐ3εΙϋηίοη ιιηά 12 ν. Η.
ά ΟεΓΐεηθ3ΐιίΐ3θΗε Τ>είΐηάεη
ίη άίεδεπι &ο1ιηι;ι1εη Οε-
ΙΙιγργ Ζαδαηιηιεηδειζαη»
ηαοΒ ϊδί: άίε
άεΓ Κγϊπι
ΡαδΙ άίε ΗαΙΠε Ιοεί,τεΐιί αυδ
Κυδδεη νοη άεηεη δεΐιτ νίε·
Ιε ίηάεη Ιίΐζτεπ Ιαΐιτεη ζα-
βενναηάεΐ'ϋ: δαίπά, αΐδ άίε Ιη·
άαδΐτίε άεΓ Κπιτι, νοΓ αΐΐεπι
αυοΐα άίε δοΐιίίίδΐοαυννεΐίτεη,
νεΓ^ΓδίϊδεΓΐ: οάετ εηΐννίοΐίεΐτ
νναΓάε. Όίε ΙΙΙίΓαίηεΓ ιηαεΐιεη
ηιιΐ ΐο ο)ο άεΓ Βενδ1!εΐυη!?
αυδ, άίε ΤατΙίυϋαΓϋαΓεη, αη-
ιετ άεηεη δίοΐι εί υ ΙΐΙείηεΓεΓ
εΐ. . .
Πίε νί&ΙάΒΤ άεΓ Κπηι Τοε
«-Ιεαΐίεη ηαΓ το ν.Η. άεΓ
Οοετίΐαεοΐιε ιιηά δΐηά ίδδΐ
ηιΐΓ ι ηι ΟεθΐΓβε ιιηά 3αί δει-
ηεη ΥθΓ^εΓ^εη νοΓΐΐ3ηάεη.
υεΓδβίΙίοΙι δΙ&Γΐί νοτδρπη-
άεηάεΤείΙ άεΓ Κγϊπι ΐΓεηηΙ
Αδθΐπδοηε ΜεεΓ νοηι
5»ε δίηιΐ πογ
άιΐΓοΙι άίε δθΙιΐΏαΙε Μεει-εη^ε
νοη ΚεΓΐδοΙι π'.ϊτεΐη3ηάεΓ νεΓ-
Ιοιιηάεη. Εϊηε 5θ1ΐΓη3ΐε, Ιαη^ε
Ι,ιηάηιηίίε άίε δθ^εηίΐηηιε
,Ατα1οατεΓ δεηδθ», υ-εηητ άαί.
Α&οΐπ&οΐιε ΜεεΓ νοη άετη
Ραιιΐεη ΜεοΓ οάβτ
&>, ιΐ35 άαδ όδίΐΐοΐιο υ
ΚΓίιη ϋηΐδρυεΚ:. ϋιεδ Ρ&α1ε
Μεετ ΐβΐ: είη δθίοΙιΙεΓ, ίαδί
νοεΐΐίβ- αΙ>&ε5θ1]1θ35εηεΓ Τειΐ
Όειιΐδθΐιε ΤθΓρ^-άουοοίε ααί Ιιοΐιετ 8ίε
Γεβυανική τορπιλά ατος, ύξ ί^εΐνων οΐτινες δροθν άποτελεσμα ικώς
Εναντίον ι 'ιν Αγγλικών νηοπομπών
ΓεΓ Ρυεΐ γ.γ Τοεί δείηεη ί:Ό1άα(:εη αη ι'εΓ Ργοπτ
Μία επίσκεψις το3 Φοοερ είς γο Άνατολικόν μέτωπον ένρθουσίασε τα Γερμανικά στρατεύματοι
ΘΕΚΑΕΜΡΡΤ
ϋΙΕ 3ΤΑΕΡΤΕ ΚΑίυΘΑ ΙΙΝΟ ΚΑίΙΝΙΝ 8ΐΝϋ
30Η0Ν ΒΕ8ΕΤΖΤ
Αιΐ3
2
Ιηι Οβΐβη ννΐΓά βεΐιοη
&η ΐηβηΓβΓβίΐ δΐβΐΐβη ηηι
άΐβ βτννα ΐοο Ιΐιη νοΓ Μο-
νβΓΐ&ιιϊβηάβ αβηβββ-
άβ5
Ζ6Γ5θ1ι1&§;βη. ϋϊβ
θβ νντ&1ά§:βοίβί:ε8
Βπ'&ηβΐί νοη άεη
ιιηιζϊπ&βΐΓεη Τβίΐεη
^εβοίιΐββτβηεη ίβΐηά-
Ηοΐΐθη-Απτιββη ΐδί ηοοΐι
ΐηι Ο&ηΓίε.
Μ333Θ άβΓ αη άίβ-
άβΓ βονν]. Η&ηρΐβί&άί; &
Ιίββΐηρίί;. ϋϊβ ννΐοηίΐβεη
δτ&βάίβ Καΐυ^α ιιηά Κλ-
Ιίηΐη ΐ6ο Ι.'.ηι δΐιοάννβδΐΐ.
οβζνν. ηοΓάνγ"6'3;1ϊοη Μα-
βΐεαη βίηά βείτ; Τα&εη ίη
τ Ηαηά.
βοηοη βιΐΓθΙι 8οη
πηά
ίβτ
ΤίβΓθίΐ.3 άΐΙΓθΗ ΡοΓίίΐΙβΓΙ·
ιΐβτ 0ρ6Γ3ΐϊοηεη
άαηβΓ &
ββοβη, η3β1ΐ6Γτ; βίοη άΐβ
ϋορρβΐδοηΐαοΐιτ; νοη Βχ'}-
αηδ^ί ιιηά ννί&3ηι& ΐηΓβηι
Α1)5θ1ι1η5δ. Ιπι ^αηίβ άεβ
£β8τ.ϊ·Ϊ8,βη Τ3&65 ννιΐΓά&η
βηοη άΐβ ΐη άοηι Κββββΐ
ηββΓάΙΐοη Βπ'ΒηδΙι βΐη&β-
βοηΐοδβεηβη ΚΓαβίΙβ ηη
8οηννβΓ8τ;βη
ΒίδήβΓ δΐηά 5όθ εοο
Οβίαη&βηβ
δονν-ίβ 888
ννα^εη ηηά 4 133 '
ΐζβ αΐδ βΓοειιτεί
Ιηι Καηιρϊ£β£βη Ογο38-
θΓΪίαηηιβη οοηιΤοαΓάΐβΓ-
ίβη Καρίίΐη&ζβη&β ίη
άβι· Ναοΐιί ζαηι ΐ6.
ΐηι Μιιβηάηηβ-ββτβοίβΐ: άβ
Ηίηοετ ιιηά αη άβΓ
βηβ-1. δηβάοβϊΐΐηθδτα.
Ββΐ Εΐηί1ιιβ8·βη ΙίΓΪΙΐ-
βοΗβΓ Ρ1αβ·ζβηβΓβ ΐη άΐβ
οβδβΐζίβη Οβοΐβΐβ αηι
Καη&Ι ΛνιΐΓάβη οηηβ βΐ-
£βηβη νβΓΐαβίβ 20 ίβΐηά-
Ποήβ Ρ1ιι§,ζβχι§Γβ αο§-β-
δθηοδδεη. Βγ. ΒοτηοβΓ
ννατίβη ΐη άβΓ Ιβτζΐβη
Ν&οΐιί ίη ■ννβδΐάβιιΐδθΐι-
Ιαηά βΐηβ Αηζαηΐ νοη
8ρΓβη§:- ιιηά ΒΓ&ηάοοΐη-
Ιιβη, αιβ,ηιΐΓ ΗαβιιββΓδοΙια-
άβη νοΓΐΐΓδαοΜβη. 3 ^.
ννηΓάβη αο-
. ϋΐβ 1»γ. Ι/αίτ-
νναίίβ νβΓΐθΓ ΐη άβΓ Ζβΐτ
νοω 8—14· Οΐίί. 86 Ρ1ζ#.
νναβΙΐΓβηά άβΓ §:1βΐοηβη
Ζβΐτ ςτΐη^βη ίτη Καηιρί
βτβ&βη θΓθδδθΓΪτ. 1ο βΐ-
£βηβ ΡΙΐΛυζβιικβ νβΓΐο-
Γβη.
άεατκοΐιε Βοιπγοογ ηιίε άίε ιαεΐοΐιε
Βαρέα Γερμανικά βοιιβ^οδισπκά από χά όποΐχ^πολλά βοπβαρδί-
ζοι>ν ανηλεω'· την Ά^σ^-τν τής όπο'ας ή τττώσις επίκειται
ΓΤδοΗατΙίαΙι
ίίίαοΐίΐε άίεδ Εχρεη
ηιεητ, (Ιαδ αί; ΙοααεΓΐιοΙιεη
Μα5δεη ά^Γ Κππι ί,ταΓ^ ια{-
α5εΓ ηΐοΙ.Ι.
ηααρΐεη.
Ναοΐι άειη Ζειίαΐΐ άετ
«ΟοΜεπεη Ηοτάεη», 1462
| 5 δοηηβΐΐοοοίβ
.-* ... _ .
Είηι?εΐ3θΐεη« Τπιρρ. ιι πει,ηιεη ιη Αίπκ» &η ι'εη Καιηρί
ί ΒίΐεΗ Τ·ι1
την Άφρική^ λαι.βάνουν μέρος κοί ίθίγενή στρατεάματα
εναντίον των Άγγλων.
αα5 Οτΐεοΐιεη, Αιηιεηΐίΐη αη 1 |
νίεΐεπ αηάεΓεη νοΙ1ϋ>ί»ρΗΐτ:-'η
ζα&αππηεη. Ιη άεη δοηιιη γ
—αηά ΗεΓΐ)δΐηιοηα1;εη ε,οιη
ιτιεη ειννα είηε Ιιαΐΐοε Μίΐΐίοη
ΕΓΐιο1ηηίϊ.ν,ααιεηάε αηά Τόπ
Γϋτεη 3α·ϊ αΐΐεη. Τείΐεη άετ
δον.]εΙ:αηίοη 3Πϊ> Ηυάαΐετ άετ
Κγϊιπ. ΌοΓϋ Ιοείίηάεη δίε ααοΐι
άίε δαπατθΓΐεη αηά Υιΐΐεη
Ιοε
ίίηάετ, άίε αΐδ Ναοηκστηπιεη
άετ ΟδΙ&οΙεη &ε1*:εη, δίεάεΐη
Ιιααρίδαοπΐίοη ίηι ΟεΓ)ΪΓκε
, οάεΓ αη άεΓ Κα>ϋε. Όΐε
1 άεαΐδοΙιεηΚοΙοηΐδΐεη ΙοεΐΓα&εη
! εΐννα 5 ν. Η. άεΓ Όενδΐΐΐε-
ι Γηη#, άΐε ^ι1^!εη 7» 5·
Ι Όίε Γοοΐδθΐιεννίδ ί; ί$ ο 1ι ο η
ΜαοΙιΙΙΐϊιοεΓ ννοΐΐΐεη ίη άετ
^οΐιόπεη, ΠοαεΙιΙοαΓεη Κππι
ΐ ίιάΐδθΐιε Ιαηά ν» ίΓτί>ο1ιαΐ1 ίε'ιε
δίεάΐαηΐίεη, άίε δίοΐι είηεΓ
ιΐίΓειιεη ^οΐΐτεη, αηΐε-
,__ι? Βίδ 1936 δΐηά ϋίοει- 24-
οαο 7ηάβη άοΓΐΙιίη ίιοεΓ«ε-
Βεί άεΓ βεΐςειηητεη
άεΐ'
ΟΐεΚΓίιτι ίδί ίαΤπήαη άεη ε
Καηιρίβεοί τ ^επΐϊδεη
Οίε £πεε1π5θ1ιεη διά'άιε απ·
άεΓ 5αά1ίϋ5£ ΙίοηπΙεη ί.ίο1ι
άα*5 δίερρίπ&εοίεΐ άεΓ Κπηι
ηίε υητεπιΐεΓίεη. Αυοΐι άειη
ογζαητ.ππ5(;ηεη Κείοΐι ^εΐαηίί
άαδ ππγ ΙαΓ Ιίυτζε ΖείΙ. Υεΐ"-
δοηίεάεηε δϋερρεην δΐΐίίτ 1δδ·
Ιεη δίοΐι οογτ ϊπ άετ ΗετΓ
δΛαΙΙ αΐο. Κατζ νοΓ Βε^ΐηη
άεΓ νδΙΚεηααικίειπη»
άίε Κγιπι νοπ άεη Ο
άίΐ' £>ί(-1ι ιη
Τείΐ ί)!1- ίηδ ι6.
Ιιΐιυίη αηεΐ"
εΓΐιαΙίεη Ιιαίοεπ. Είτε
| ΖείτΐΛΐΐί,' δετζίεη δίαΐι άίε
ΟεηαεδεΓ ηπι δηεάυίετ άτ
Κππι ίοδτ, δι" Ιοηητεη ^&κ1ι
αίοεΐ' ίηι δοΐπιΐαΐ'ί'επ Μεει
ηΐοΐι*: &ε£6« άί^ Τιιετΐ-εη 1>ε-
δι.ιπιιηε ααί άεΓ Κπηι εΐη (
3 Κ.είο1ι, άα αί |
σαΐά ίη άίε Αίοΐιαη
νοη άι-·η ΤίΐΓΐί^η (
«ιτΐεΐ. Όιε»ε ΤαΓΐατεη '
κΑΐηριΐεη ^είίεη άΐε υ^Γαΐ- |
επ Ροΐεη. Ιη αεΓ '
;εη δϊε εηΐδϋαηά
άΐε αΙίΓαΐηι^οΙΐε Κοδαΐίεποτ
υ;ιΐηι.··αΐίοη άετ 8αροΓο^εΓ
^5 150 ι ατη Ο]ηερΓ. Α5 1735
4ΓΪ1ί άα§ εΓ&: ΐΓκεηάε Κ.Π55-
ϊαηά ΐη άεπ Καΐηρί αιη άΐε
Κι ϊιη είη. Ε.η πΐδϊίδθΐιεδ ΗεεΓ
αηΙ«.Γ Ρα1ΐΓαη§· άε·> Ρεΐά
ηιαν^οΐιαΐΐδ Οταί ΜαηηίοΗ,
είηεδ Όεαΐδοΐιεη ΐη
ΚεΓΐίη, ΐ4·
ΌεΓ ΚπεΙΐΓετ αηά
Βείε1ι1ί.1ΐ3υεΓ ά«Γ νε1ιπηαο1ι*; '
νει-ΐίεΐι ααί νοΓδοΙιΙαίϊ άεδ
ηιαΓΪηε, Οϊ-οϊδαάπιΪΓαΙ ΚαεάεΓ,
άα? ΚίτΙεΓΚΓεαζ άεί Εί^τηεη
Κτεαζεδ αη Ι^βιιΙίΐαη*: ζυτ
δεε Ρ ο γ 3 τ 1ι,
ΕεαίηαηΙ ζατ 8ςε ΡοΓατΙι
1;3ϋ αΐδ Κοιηηΐ3ηάαηΙ: είηεδ
Βεΐ-ΐίη, 16.
Ιτη ^3υίε άεβ
π3οηΓηϊΐί3^ ίΐο^εη
ΥεΛίεπάε ΙσπτΐδοΗε
ζ ίη
ΖΪβΓβ
Βετ-ΐίη, 16.
Ό γ ΚπΙΐΓεΓ ιιηά
Υε1ΐΓ-
ΓηιοΗΐ: νεΓΐίεΗ απί
άεί Ο&ΐοίδ είη.
άεηίδ ΙιεΑΙοννεΗΓ νειΊιίΐ1-
άίε ΒΓΪΐεη, ρΐαηηΐίεδ-
ί
Ό,
άίε Κπιη, ΐ8έ>3 αηϋεΓ Καιΐια-
τϊιιε ιι. ναΓ(3ε άίε Κτΐηι εηά-
ίξάΐιΐ;^ άεηι ταδδίδ^ιεη Κείοΐι
είηνει-ΐειΐοϋ. Ναεΐι άεΓ ν
άι·ίίη^αη(ί άεδ ΟεηεΓδΙδ
^ι.) ίιη ]ΛΐΐΓε ΐ92ΐ κ
άεΓ Ιοετυεΐιιίίίΐε ^αάε Βεΐα
Κιιΐ η Οενν&ΙΙ ιΐΙοεΓ άίε Ιηδεΐ
υηά ΐίοΐιί.-ΐε είη ίιΐΓοΙιτοαΓεδ
8-ΐ ΓΓ,^Ιίθΐ-Γ^ίηιεητ ααί , εΓ
1 εν, «,ίΐηοη βΐααδαπιεη Οε-
ν,αΐτιπετΐοάεη ίη ί»ο ί
ΐι-ΐκΤοηι Μαδβε ίτείεη
ιΐαϋ δείη «νίΓΐ:εη»
άεη ΜαοΙ,ίΙιαΙοεΓη ίηι Κτεηιΐ
ζυνίεΐ ννιΐΓάε αηά Εεηιη δΐοΐι
νΐΓ^ι.1»5δΐ 5ί1ι. '1ιη
ναΐεη.
Οεΐείΐζαε^ε δΐοΙιεΓ άαΓθΙι άεη
Καη3ΐ βεΙοΓαοΙιί:. Βεί ζαΐιΐτεί-
οΐιεη ίείηάΙίοΙιεηΒοΙιηεΙΙοοοτδ
| αηά Ρΐιι&ζεα^αηβτίίίεη Ηαί;
εΓ πιίΐ δειηεηι Βοοι 2 Ρ1α&
1 ζεα&ε αϋ&εδοΐιοδδεη αηά 5
, δεΐιηεΐΐοοοιε νετδεηΐίτ. Εγ
' ΙιαΙ άαιηίί αηΐεΐ" πιεαΐίδΐοΐιΐδ-
Ιοδεηι ρεΓδοεηϋοΙιεη Είηδατζ
, εηΐδοΐιεΐάεηά άαζυ
8:εη, άαδδ άεΓ
ίηι Καηαΐ οΐαΐ
ιιιεΓάεη ΙίοηηΙε αηά Ιεοεηδηο*;-
ιιιεηάί&εΓ
οΐιετΐ ιιΐαΓάε.
Ι0ΗΑΝΝΙ8 ΕΜ. ΜΑΤ8ΑΜΑ5
οηΓ,ίδοηβη Ινΐι £ίν&ίίε
δοΐιχνετε ΥεΓΐιΐδίε ζή.
Ν&οΐι ϋίδΗεΓ νοΐ·1κ£οηάεη
Μεΐάηη^εη \ΠΓάεη είηε
ΒπδΙοΙ-ΒΙεηηείηι ιιηά 18
δρίΐίντε
άυτεη
άεί- Ι_ιιίΐναίίε,
βοηαΠ Οοεπη^, άα
ΙίΓ, ιιζ άεδ Είβεπιεη Κΐ'ειι-
ζε5 βη.
ΟοεΓκΐιΐηαητ- Κ γ ε ί-
ι ά %, 8ί3ίϊο1ϊίιΐε1ΐΓεΐ- ίιι εΐ-
ηεηι δΐΠΓζΙί&η ρί§εδ.ηννα-
ΟοεΓΐειιΙηαηί Β οε γ δ ί,
ίη είηειη
Όιε ΗαΙί&ΓΐίΙΙεπε
ηοο1ι"νείΐειε 9 1)
ά&πιίί Τοεί άίεδβτη
νοηι
ΝΕϋΕΟδ ΜΑΟΑΖΙΝ
·. 6
ΗθΓΐαΐ5οηί>ΐΓ. ΐο
Ααί άετ νε5Τ5« ίίε άεΓ
Ιιαΐΐε
2 8
Ρ,εδοΐιαίίεη δίε ·3Ϊο1ι
( α'ιΐε ιΐιεαΐ
ε νΐΰ ααοΐι Κ
Εηρ^ ]
8-12 ΜθΓκεη 2-6 Ναοΐιηιίΐ·
ΚλΙΙίΙί [Ι
δΤΑνβΙ£ΝΏΙΙΟΑΚΙ
θΗΐϋϋυ
-ΖΑΗΝΑΗΖΤ
Η ι τ ίΐιΐ'-^
ι Ι)ΐίτ ίη ϋπεΓ
Κΐπΐΐες, ΊΝοπάοα ν.αάα
•.ιγ, 2ΐ, ΝεΙ^
;η^η55ε 1)ικ3-
ντπ κι — Ι!ο11
ί, \ίεάει· απί
οεικ ιηιηεπ.
Ι
ιηάεη 8—13
αηά 3—°.
Κοοΐι ί,ιιοΐιί ΗΐεΙΙε ΐη ΙΤαυδ
(ίοιιΐ.^1'&ι Ο.Μ/ιετε. Ααί.-
1ϋνΠΐιοιη Ιί
V
Γ Ι
ΚΟΤ ~ ΕΙ»
ΐη Ρΐαεοηεη
αί ι. τε.; , τοηί^οπ, επιαεητί-ηά
1>α^ει : Μαΐεηιεδίι. 13

ΙΣ 2α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΡΩΝ
Η ΚΡΙΜΑΙΑ
Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ,ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΓΗΣ
Ή χερσόνησος τή; Κριμαίας είς
τοις όρχαίους "Ελληνας ήτο γνω-
στή μέ το δνομα Ταυρίς. Είς την
νότιο/ άκτήν της οί "Ξλληνες
είχον άποικΐας. Οί περισσότεροι
λιμενες τής Κριμαίας Ιχουν 1δρυ·'
δή είς σημεία απού έκειντο άλ¬
λοτε 'ΕλληνικαΙ πόλεις. Ή όνο-'
μασία «ΤαυρΙς» ίιςτηρή',η μέχρι
τού 13ου αίώνο;, μετά τον όποΤ-
ον ή Χερσόνησος μετωνομάσοη
είς ΚριμαΙαν.
Ή χερσόνησος αυτή, είαχωρεΐ
6α9εως είς την Μαύρην ©αλασ
οαν καί συνδΓεται μέ την υπόλοι¬
πον ξηράν, δια μιά; στενής λωρί-
δος, ονομαζομένης Π>=ρεόπ. Είς
τό στενώτερον σημείον ή λω
ρις έ*χει πλάτος 8 χιλιόμετρον
Ή ουνολική ιπιφάνεια τής Κρι
μα'ας άντρχεται είς 25.θσθ τετ.
χιλιομετρα. ίο βόρειον καί -ό
κεντρκον αυτής τμήοα άτοτελεί
σιπέχειαν τή; ά5ένόρου περιοχήν
των οτεππων τής νοτίου Ούρχ
νΐας Το έδαψος εϊναι ώ; επ! τό
πολυ εϋφορον καί ή περιοχή τής
μ^ορη; γη; φοάνει μέχρι τού έσ^-
τερικού τή; ΚρυαΙας. Μόνον είς
την ϋορειοδυπκήν καί ανατολι¬
κήν άκτην το έόυφος είναι είς
μίρικά σημεία πλούσιον είς δλα-
τα. Το τμημα αύτό τής Κριμαίας
είναι κατ' εξοχήν ά γ ρ ο τ ι κ ή
περιοχή. Πλήν τοϋ σίτου, τής
κριοής καί τοϋ άραβοσΐτου καλ-
λιερ^εΤται έκεϊ καϊ τό λινάν, ώς
καί ή κάνναβις, κατά τα τελευ
ταΓα δέ έτη κα! ό βάμ3αξ. ΈπΙ-
ση, είναι, λίαν άνεπτυν/μένη καί
ή κτηνοτροφΐα, ιδίως ή των προ-
βάτων.
Πρός νότον ή χώρα άρχί-
ζει νά ύψοθται. 'Ενω τα τρι'α τε-
ταρτα τής επιφανείας άποτελοθν-
ται άπο ομαλόν στεππΰδες έ^α-
φος, τό τελευταΤον τέταρτον εί¬
ναι όρεινόν. Όπισθεν τής λωρΙ
δος των πρώτων όρέων ϋψοΰνται
είς τρείς σειράς τα Κριμαϊά δρη,
των οποίων ο] ύψηλότερ^ι κορυ¬
φοί ύπερΰαίνουν τα 1.50( μ. Τό
μήκος των φθάνει τα 150 χιλιόμε
τρα,, τ-τ> δέ πλάτος των τα 50 χλμ.
Τα δρη πίπτουν αποτόμως πρύς
την πλευρόν τής νοτίου δχοης
της Κριμαίας. Επί μακρον διά·
οτημα ή κατ βάσις πρός την
θάλασχιν γϊγεται βαθμηδόν, διά
μέσου πεδιάδων κα! χοραδρύν.
Εί; αλλα σημεί κ τα όρη φδάνουν
πολύ πλησίον τής Θαλάσσης καί
£κεϊ πίπτουν αποτόμως. Μόνον
εις όλίνα σημεία ή λωρίς τής ά-
κτή;, ή όπο,α προστατεύεται υπό
των όρέων άπό τον βόρειον ά/ε-
μον, είναι ολίγον εύρυτέρα. ι ό
προστατευόμενον αύτό τμ'ιμα τή;
άκτή; έχει ήλιόλουστον μεσο·
γειςκόν κλίμα, κυπαρίσσια αί
ελαιόδενδρα,ώς καί αλλα δένδρα
καί ςυτά γνΐνθτό είς την Μεσό¬
γειον. Έδώ ευρίσκονται καί τα
ν,νωσιά λουτρά. το Γ ι ά λ τ α,
το "Α λ ο υ π κ α καί Μπαλακά-
βα, ώς καί τα άνάκτορα των τέως
Τσάρι/ν καί των μεγάλων δουκων.
Τοπογροφιχώς άνήκει είς τάς πλέ
όν μ*>γευτκάς τοποδεσΐα; τής
Ευρώπας. Είναι πλήρης αμπέλων
κ αί κήπων. Γό 55 ο)ο των άμπε-
λώνων καί τα 12 ο)ο τής επιφα¬
νείας των κήπων τής Σοβΐΐτικής
"Ενώσεως εΰρσκονται είς την
στενήν αυτήν περιοχήν
Τα δ ά ο η τής Κριμαΐας καλύ·
πτουν μόνον τα 10 ο)ο τής επι
φανείας κοί εύρ'σκονται σχεδόν
έποκλί-'στικώς είς τα δρη καί
είς τούς ττρόποδας αύτώ'.
Τό άνατολικόν τμή.^
τής Κριμαία;, τό οποίον προεξέ
χει άοκετά, χωρίζει την Μαύρην
Θάλασσαν άπό την Άζοφικήν,
Αυται οονδέοντζι μονο/ διά τοθ
στενοθ πορθμοό τοθ Κτρτς. Μ'α
στενή μακρί λ ·ρΐς έδ^φθυς, ή
/ενομένη δρέπ3ον τού Άρα,ι-
πάτ, χωρίζει τή^ /ζο-ρικήν Θά¬
λασσαν άπό την λεγομ ην ©ά
λαοΓα'ΐής Σήψεως ή Σ ίβας, ή
έποία περιβάλλει την ανατολικήν
άκτήν τής ριμαίας. Ή δάλοσσςι
αυτή είναι τμ·μα τής Άζοφικης,
σχεδσν εντελώς άποεκλεισμέ
νόν κοί ά3αθές μέ πολλά; διό-
δοος. Κατά τοός συχνοός αγώνος
δια τή / Κριμαίαν διά μέσου των
αι'ώνων, αυνέβη συχνάκις οί έπιτι-
θεμενοι νά παρακάμψουν άπ5
βορρά το Περεκόπ καί νά έπιτε-
δοϋν κατά των ύπεραοπιοτών τού
άπο τής πλευράς της έν λόγω
βαλάοσ ις έκ των νώτων. Τουτο
συνε6η διά τελευταίαν φοράν
κατά τό έτο; 1922, δταν τα Σο-
βιετικά στροιεύματα έξετόπισαν
άπο την Κριμαίαν τόν μικράν
οτρατον τοϋ Βαρώνου
Πέτρου Βράγκελ. Τότε ΰπεβοηθτ,-
δησαν άπό τό γεγονός, ότι ή έν
λό>^ δάλασσα, ύττο την πίεσιν
άνέμων πνεόντων άιο έβδομίι5 ->ν
καΐά την αυτήν διεύθυνσιν κα'ι
λόγ,Λ μεγάλη; ξηρασ άς, ήτο σχε-
δο/ ανυ5ρο,.
"Οσον άφορδ τόν ό ρ υ τ ά ν
πλουτονη Κριμαία έχει είς
το ανα ολικόν τη, τμήμα πορ3
τό Κ^ρτς, το 6ποΓον ίϊναι πλή
. ρε, λοφ^ν, πετρέλαιον, σ δηρον
2,7 διοι,κατομμυρια τοννους σι
οηρομϊ,ιαλλεομαιος με περιεκτι·
κοιηια είς σιοηρ^ν 30) έ^ατθμ-
μυριων τόννων π:ρίπου) ώς κα!
βεϊον. Είς τα όρη εύρ'σκοντ--
γαιαν3ρ^κ£ς (πέρίπου 100 έκα-
τομμι,ρια ιοννων>. Μεγά>ης σημαι
ο.υς ».Τναι Καί αί άλμυραί λ'μναι,
αί οποίαι καλύπτουν περίπου
1ί'.00^ εκτάρια τή; συνολκής >1-
■πιφανειας τής Κριμαίας. Ή έκεί
δεν αποκτωμενη ποσότης άλατος,
άνερχομι.η είς 140.030 τοννους
κ^ τ' ι,τος, εχει ιδιαιτεραν σημα
οίαν. Αί άλμυρα'ι λίμναι εϊναι
πλουσιαι είς διάφορα μεταλλεύ-
ματα, σημαντικώτατα £ια την χη¬
μικήν βιομηχανίαν.
"Η ϋπορξις οΐκοδομικών ΰλών
είς τα Κριμαϊκά δρη διά την γι-
γαντιαίαν Ρωσσικήν πεδιάδα,
οπου όεν ύηόρχουν λίθοι, εΤ/αι
έπΐσης σπουόαιοτάτη. Έκ τής
Κριμαίας εξάγονται κυρίως σϊτος,
κονσέρθαι καρπών, όπωρών κα!
κρέατος, ίχδείς, οΤνος κα! οί«ο·
δομικα! ύλαι ίτίς την περιοχήν
τού έρτς σρχίζει νά σχημαπζε-
ται καί μία βιομηχανία πρός επ.·
ζεργασίαν τΟν πρώτων ύλων.
Ό πληθυσμός τής Κριμοίας κα
τα την τελευταίαν δεαετηρίδΊ
ηύ'ήοη διά τής είσόδο^ νέων
Ατόμων κατά πολύ, κα! άνέρχε-
ται περίπου είς 1.270.000, έκ των
ΚΑΙΛΣΤ'013.1
ϊίΐ] Ηι
ΔΙΑΤΙ ΗΤΪΟΝΤΑΙ ΟΙ
οποίων τα ήμισυ κατοικεί είς πό¬
λεις. Αί σημαντικώτεραι πόλεις
τής Κριμαίας δπως τό Διοικητικόν ·
κέντρον Συμφερούπολις, ή Σεβα-
στούπολις, το Κίρτς, ή Θεοδοσία,
τό Μπαχτσισςιράϊ καί ή Ιςύπατα-
ρία, κεϊνται είς την άκτήν ή είς
ιούς πρόποδα; των όρεων. Ή
Γεβαστούπολις είναι ό μεγαΧύτε-
ρος πολεμικός ναύσταομος τής
ΡωσσΙας, υπήρξε δέ κατά τόν
παγκόσμιον πόλεμον ή βάσις τοθ
Ρωσσκοϋ στόλου τοθ Εύζείνου.
Κατα την σύνθεσιν τού ό πλη¬
θυσμός ιής Κριμαίας είναι πολύ
άνάμικτος. Περίπου κατά τό ή'μι-
σϋ όποτελεϊται άπο Ρ ώ σ σ ο υ_ς,
έκ τ^ν οποίων κατά τα τελευταία
6τη, δταν ήοχισε νά άναπτύσσε-
ται ή βιομηχανία καί ίδί^ς ή ναυ·
ππγκΓ1, είς τί)ν ΚριμαΙαν, πολοί
μετηναστευσαν έξ αλλω/ σημεί-
ων. ΟΙ Ούκρανοί άποτελοϋν μό¬
νον τα 10 ο;ο τοϋ πληουσμοϋ.
Οί Τουρςοτάταροι κατοικοθν κυ
ρίως είς τα όρ,ι ή πα^ά την ά¬
κτήν. Μεταξύ τοότω/ ευρίσκον¬
ται μερικα) εκατόν τάδες ξαν-
θών καΐ ύψηλώ^, οί όποίοι θεω-
ροϋνται ώς άπονονοι των Όστρο·
γότοων. Οί Γερμανο! αποικοι άττο-
τελοϋν περίπου τό 5 ο)ο τοϋ πλη-
δυσμοϋ, οί δέ "Εβραϊοι το 7,5 ο)ο.
ΟΙ Μπολσεβίκοι κυρίαρχοι ήθρ- ι
λον νά δημΌυργήσουν είς την ,
τόσον ωραίαν ,κα'ι εϋιρορον Κρι·
μαίαν εβραϊκός άγροτικ^ς παροι-
κίας, αί ότοΤαι ν αΰτοδιοικοϋν-
ται. Μεχρι τοϋ 1?3> μετηνάστευ-
σαν είς την Κριμαίαν ανω των
24.000 "Εβραϊοι. Λόγω τής γνω¬
στήν άπεχθείας των Εβραίων
πρός την άγροτικήν εργασίαν
άπέτιιχε τό πεΐραμα, τα οποίον
έξηρέσισε πολύ τάς μάζας των
άνροτων τής Κριμαίας. Ό υπό¬
λοιπος πληθυσμός άποτελεΐται
άπο "Ελληνος, Αρμενίους καί
μικροπλησυσμούς άλλων έσνοτή-
των. Κατά τούς θερινούς καί φδι-
νοπωρινούς μήνας είς την νοτιον
άκιήν της Κριμαίας έρχεται περί
το ήμισυ έκατομμύριον άνθρώ-
πων ζητούντων ανάπαυσιν, ύς
καί περιηγηταί άπο ολα τα ση-
μυϊα τής Σοβιετικής Ενώσεως.
'Εκεΐ ύπάρχουν καί σανατόρια
ώ; καί έπαύλεις των Επιτροπών
των Σοβιέτ.
Ή Κριμαία υπήρξεν επ Ι α ίώ-
νας θέατρον πολέ¬
μου. Αί 'Ελλη;ικαί πόλεις τής
νοποανατολιχής άτής δέν ηδυ¬
νήθησαν ποτέ νά ΰαοτάξουν την
περιοχήν των στεππών τής Κρι-
μιίας. Αύτό κατωρθώθη άπό τό
Βυζαντινόν Κράτος, άλλά καί πά¬
λιν διά βραχύ μόνον διάστημα.
Διάφοροι λαοΙ των στεππών διε-
δέχσηστν την κυριαρχίαν τού.
Όλίνον προ τής ενάρξεως τής με-
γάλης μεταναστεύσεως των λαών
ή Κριμαία έκυρισρχεϊτο άπό τούς
Όστρογότθους, ο) όποϊοι είς τάς
όρεινάς περιοχάς διετηρήθησαν
μέγρι τοϋ Ιόου αίώνος χωρΐς νά
άναμιχθοϋν. Διά βραχύ διάστημο
έ>κατεστάθησαν είς την νότιον
άτήν τής Κριμαίας οί Γενου'Ίνοοι,
πρ5 των Τούρων, δέν ή5υ-
νήδησανδμως νά κρατηδοΰν είςτόν
Εΰξεινον. Μετά την διάλυσιν τής
χρυσ.ης όρδής κατά τό έτος
1462. Τουρκοταταρικα) φυλαϊ
ϊδρυσαν έττί τής Κριμαία; ένα
αΰτόνομον κράτος, τό ό"οϊον
δμιο; μετά βραχύ διάστημα περι¬
ήλθεν υπό Τουρκικήν κυριαρχίαν.
Οί Τάταροι αύιοΐ επολέμησαν
κατά των Ούρανών καί κατά των
Πολωνών. Πρός καταπολέμησιν
αυτών έ5ημιουργή3η ή όργά* ω
σις των Κοζάκων τής Ούκρανίας
υπό τό δνομα ΣάπορογΗ ΣΙτς
παρό τόν Δνείιερον.
Άπό τοϋ 1753 είς τόν άγώνα
διά την Κριμα'αν έπενέβη ή διαρ¬
κώς αυξανομένη είς δό/αμιν Ρωσ¬
σία. Ρωοσικος στραΓ-νς υπό την
ήγεσίαν τοθ στρα-άρχου κόμη·
τος Μοννιχ, Γερμανοό εί; ρωσσι-
κήν ύπιρεσίαν, κατέλαβε διά
πρ^'ίτην φοράν την ΚριμαΙαν. Τό
1773, κατά την βασιλείαν τής
Αικατερίνης τή, 2ας, ή Κριμαία
προσηρτήθη οριστικώς είς την
Ρωσσικήν Αύΐοκρατορίαν. Μετά
την άπώδησιν εκείθεν το3 στρα-
τηγοϋ Βράγκε κατά τό Ιτος
1°21, τή/ έξουσ'αν τής χερσονή-
σ^υ άνελα3εν ό γνωστάς 'Εβραϊ-
ος Σπάλα Κου ν, εγκατα¬
στήση φρικτήν τρομορατίαν.
Τόσον πολΰ δέ ύπερέβησαν τα
δρια αί φρικιαστικοί τρομοκρστι-
καί μέθοοοι τού, ώστε ή δράσις
τοιι άπέβη όνεπιθύμητος άκόμη
κα'ι διά τούς ίθύνοντας τοθ Κρεμ-
λΐνου. "'^νεκα τούτου ό Λένιν
ήνανκάσ'3η νά τάν άνακαλέση.
ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΙΙ9Υ ΤΥΠΟΥ
ΟΥΔΕΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Ή ι
έναρξις τής είς τό Άνα- |
τολ. Μέτωπον εκστρα¬
τείας υπήρξε μοιραία διά
τούς Μπολσεβίκους. Είς
την Αγγλικήν ψευδολό-
γον προπαγάνδαν, ό
Γερμανικός τύπος δίδει
την απάντησιν ότι ή Γερ
μανία δέν επεχείρησε
την εκστρατείαν αύτην,
διά την κατάληψιν εδα¬
φών καί πόλεων, άλλά
διά νά κατασυντρίψη ε-
να επικίνδυνον αυτής
και τής Εύρώπης όλοκλή
ρου εχθρόν. Οί Γάλλοι,
γράφει ό Γερμανικός τύ¬
πος, ηκολούθησαν την
τακτικήν τής αμύνης και
κατεσκεύασαν την γραμ¬
μήν Μαζινώ, παραμελή-
σαντες την τακτικήν τής
έπιθέσεως. οί Ρώσσοι
ηθέλησαν ν' άκολουθή-
σουν την αντίθετον τα¬
κτικήν. Έπεχείρησαν
δηλ. νά έπιτεθοΰν κατά
τής Γερμανίας διά νά
κατακτήσουν την Ευρώ¬
πην, άλλ ό Γερμανικός
στρατός, χάρις είς την
αυτοθυσίαν τού καί τούς
έκλεκτούς ήγήτοράς τού
έξεμηδένισε τάς έπιθε-
τικάς Μπολσεβικικάς
στρατιάς καί τάς ήνάγ-
κασεν ευθύς έξ άρχής νά
τηρήσουν την τακτικήν
τής αμύνης, πλήν δμως
τό Ρωσσικόν Επιτελεί¬
ον άπέτυχε καί είς τόν
έλιγμόν αυτόν, διότι ελ-
λειπεν άπό τόν Μπολσε¬
βικικόν στρατόν ή ήγε-
σία, διά τούτο δέ τό ά-
ποτέλεσμα επήλθε ραγ-
δαίον καί συντριπτικόν
διά τόν Σοβιετικόν στρα
τόν. Τόν Ρώσσον στρα¬
τιώτην τόν έδίδαξαν νά
πολεμφ μέ δύναμιν καί
ακαμπτον θέλησιν καί'
μέ θυσίαν τής ζωής τού
δέν τόν έδίδαξαν δμως
πώς πρέπει ν' αποφύγη
επιμελώς έν θανατηφό-
ρον πλήγμα καί ούτω ύ-
π^στη συντριπτικήν ήτ-
ταν.Οόδένγεγονός, κατα
λήγει ό Γερμανικός τύ¬
πος, δύναται πλέον νά
μεταβάλλχ] την κατάστα¬
σιν είς τό Άνατολ. Μέ¬
τωπον, ήτις οριστικώς
άπέκλινεν υπέρ τής Γερ-
υανίας.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.-
Τό ημιεπίσημον Γερμ.
Πρακτορείον πληροφο-
ρείται έκ στρατιωτικής
πηγής, ότι κατά γενομέ¬
νας έπιθέσεις Γερμανι-
κών βομβαρδιστικών π&
ρά την λίμνην Λαντόγκα
κατεβυθίσθησαν δύ. με-
ταγωγιγά σκάφη χιλίων
τόννων έκαστον. Παρά
την Όδησσόν έπλήγη-
σαν στρατιωτικαί έγ,α·
ταστάσεις καί κατεστρά-
φησαν άρματα μάχης καί
μεγάλος άριθμός τεθω-
ρακισμένων αύτοκινή-
των.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—
Γερμανοϊταλικά στρα-
τεύματα, κατόπιν σκλη-
ρών μαχών, κατώρθω¬
σαν νά διασπάσουν την
Ρωσσικήν άμυντικήν
γραμμήν είς τόν νότιον
τομέ« καί νά τρέψουν
είς άτακτον φυγήν τα
Μπολσεβικικά στρατεύ-
ματα. Ακολούθως εισήλ¬
θον εις τίνα κωμόπολιν,
είς τό νοτιοδυτικόν .τμή¬
μα τής οποίας κατέλα¬
βον σιδηροδρομικόν κόμ-
(3ον, έκ τού όποίου έξηρ-
τώντο τέσσαρες μεγάλαι
σιδηροδρομικαί γραμμαί.
ΔΒΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΡ0Σ ΓΚΑΙΜΠίΛΣ
ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ Π9ΛΕΜ3Η
Ο ΑΡΙΒΜΟΣ ΤΟΝ ΑίΧΜΑΛΟΤΟΗ
ΑΥΞΑΝΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.- Τό
Ημιεπίσημον Γερμανικόν
πρακτορείον δημοσιεύει
έκτακτον ανακοινωθέν τοΰ
στρατηγείου τού Φύρερ,
διά τοΰ όποίου αγγέλλεται
ή όριστική κατασυν.ριβή
των Μπολσεβίκων είς την
περιοχήν Μπριάνσκ—Βιά-
σνα «αί ότι τό σύνολον
των συλληφθέντων άιό τής
ενάρξεως των είς τό Ά¬
νατολικόν Μέτωπον έχθρο-
πραςιών ύπερέβι) κατά πο¬
λύ τα 3 έκατομμύρια άν
δρών. Κατά τό αύτό ανα¬
κοινωθέν αί χθεσιναί άπω
λειαι των Μπολσεβίκων
άνέρχονται είς 888 άρματα
μάχης καί 4133 πυροβόλα.
Οί συλληφθέντες αίχμάλω-
τοι άνήλθον ήδη είς 560,
000. _______
Η ΑΙ2Ι0Δ0ΞΙΑ ΤΟΥ ΠΟγ,ΣΙΛ !
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.- Χθές
ό ύπουργός τής προπαγάν¬
δας Δρ Τκαϊμπελς προέβη
είς δηλώσεις, τονίσας δτι
ό Γερμανικός λαός δέν θά-
πεινάση, διότι έχει ήδη λύ·
σει άπό στρατιωτικής καί
οίκονομικής απόψεως τό
πρόβλημα τουτο. Οί Ρώσ·
σοι, είπεν έν συνεχεία, δέν
θά δυνηθούν πλέον νά άν
τιτάξουν ουδεμίαν έπιθετι·
κήν δράσιν. Ό πόλεμος,
κατέληξεν ό Δρ. Γκαΐμπελς,
κατά τής Ρωσσίας δέν ετε¬
λείωσεν, εκρίθη δμως ορι¬
στικώς έκ των μέχρι τούδε
άποτελεσμάτων.
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16- Ό
Γερμανικός τύπος, άσχο-
λούμενος μέ τό επεισόδιον
τής Βουλής των Κοινοτη-
των, καθ' δ ό κ. Τσώρτσιλ
ηρνήθη ν' απαντήση είς ε¬
περώτησιν βουλευτού, επί
τής έν Ρωστία καταστά¬
σεως, άρκεσθείς νά δηλώ-
ση μόνον δτι δέν έχει νά
προσ&έση τι, πλήν έκείνων
τα όποΐα τα Ρωσσικά ανα¬
κοινωθέντα έξαγγέλλουν,
γράφει δτι ό "Α γγλος πρω·
θυπουργός έξακολουθεΐ νά
τρέφη την αυτήν αισιοδο¬
ξίαν άπό την οποίαν κατεί-
χετο δταν ή Σερβία κα-
τέρρεε καί ή Βαλκανική
έκστρατεία άπέληγεν υπέρ
των Γερμανικών δπλων.
ΙϊΡΙίϊΣΙί -0ΒΙΕΤΙΚ3Υ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Τό ή·
' μιεπίσηιαον Γερμανικόν Πρα¬
κτορείον πληροφορεΐται έκ
στρατιωτικής πηγης, δτι είς
τόν Κεντρικόν τομέα τοϋ
Άν. μετώπου, κατά την 12ην
Όκτωβρίου, Γερμανικα στρα·
τεύματα ευρέθησαν έμπρο¬
σθεν ενός ΣοβιετικοΟ άερο-
δρομίου, λειτουργοϋντος ει¬
σέτι. Γά σΓρο£τεύ|-ΐαΐα δέν
έχασαν καθόλου καιρόν. Ε¬
πετεθησαν άμέσως εναντίον
τής Φ:>ουρας τοΰ άεροδρο-
! μ(ου καί μετά όιγόωρον
Ι μάχην εγένοντο κύρια τοΰ
| άεροδρουΐου, 'πΐ τοθ δποίου
' έκυμΐευσαν 13 ά θ ι κ τ τ
1 Σοβιετιά άεροπλανα. Μέ·
χρι τούδε, άπό τΡ|ς ενάρξεως
τοθ πολέμου, τα κυριευθέν-
τα άχρησιμοποίητα Σοβιετι·
?Γ(24
!ί0/ .ΤΑ8Μ0Υ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16 —Τό ημι¬
επίσημον Γεραανικον πρα¬
κτορείον, πληροφορεϊται έξ
Έλσίσκι, δα Φι^λανδικοΙ
άεροηοριθΐ σχηματ.σμοί έ
βομβόρδ σαν τον τελευταίον
υιθηρο^ρομΐκόν σΐοθμόν ιοϋ
Μουρ^^ν^. άνειΐναξαν τα
ύπόσιεγα ουτ-Ό καΐ κατέ-
οτρεψακ«τά ευρισκόμενα έ-
κεΐ όχηματα
ΙΛΡΑΙΙΑΟΙΙΤίΙ ΜΜ».
Φυσικών καΐ Μαθηματικών
δλων των τάξεων Γυμνασί^ν καί
Λυκειων υπο της Καδηγητρίας
της Φυσικομαδηματικής Σχολής Κ.
Μιχελιουόάκη. Κατάρτισις πλήρης.
Έπιτυχια έξτ,σφαλισμένη.
Πληροφοριοι Χ'' Μιχάλη Ντα-
λιά/η 48 (ϊχοινοπλοκάδκα))
ΑΠΩΛΕΣΘΗ ΣΑΓΗ ώμα-
τοΐ'άλια μετα θηκης είς την
όοόν μευξΰ τοθ άνεφοδια-
σμοΰ στρατοτΐέδου 713 καί
τού 3ου Γερμανικόν φούονου.
Ό ευρών παρακοΛεϊται νά
παραδώαΓ) ταυτα είς την
Όρτσκομανδαντούρ,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκΐα μετά κήπου
είς συνοικΐαν Στουλιανά. Πληρο- Ι
φορίοι παρά τω κ. Ανδρ. Χαρι- '
τάκη.
Ο Δρ Κλόντιους
είς Αθήνας
ΑΘΗΝΑΙ, 16.— Αφίκετο ■
προχθές τό άπόγευμα άε- ·
ροπορικώς ενταύθα, προερ-
χόμενος έξ Άγκυρας, ό
Ύπουργός τοθ Ράϊχ Δρ
Κλόντιους, δι* όλιγόχρονον
διαμονήν. Τούτον ύπεδέ-
χθησαν είς τό αεροδρόμιον
διάφοροι Γερμανικαί προ-
σωπικότητες, έκ μέρους δέ
τής Έλληνικής Κυβερνήσε¬
ως ό κ. Σαραντόαουλος. Ό
κ. Κλόντιους επεσκέφθη
τόν Πρωθυπουργόν κ. Τσο-
λάκογλου, μεθ' ού συνωμί-
λησεν επί τοΰ ζητήμα τος
τής οίκονομικής ανορθώσε¬
ως τής "Ελλάδος. Ό κ.
Κλόντιους υπεσχέθη, έπα-
νερχόμενος είς Βερολίνον,
νά εισηγηθή τα δέοντα είς
την Κυβέρνησιν τού. Χθές
τό άπόγευμα άνταπέδωσε
την έπίσεψιν ταύτην ό κ.
Τσόλάκογλου είς την Γερ¬
μανικήν Πρεσβείαν δπου
ευρίσκετο ό κ. Κλόντιους.
ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ Π0Λ1ΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΡΟΥΖΒΕΑΤ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 16 - Τό
Πρακτορείον Ήνωμένου
Τύπου πληροφορεΐται δτι
32.555 μελ,η τ·}ΰ Συ^δέ-
σμου Καθολικών των Ήν.
Πολιτειών εκηρύχθησαν
εναντίον τής είσόδου ,τής
'Αμερικής είς τόν π°λε-
μόν.
ΊαταβυθισΓσ
αγγαικ9υ αντιτορπιααικου
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Κατ'
είδήσεις έκ Ρώμης Ιταλικόν
ύποβρύχιον κατεβύθισεν πλη¬
σίον τοΰ Γιβραλτάρ Άγγλι
κόν άνητορτιιλλικόν μεγάλου
έκτοπίσματος.
(ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΑΠΟΑΕΙΑΙ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΙΙΣ_ίΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16. — Επι¬
σήμως ανακοινούται δτι αί
χθεσιναί έπιδρομαί Βρεττα-
νικών άεροπλάνων κατά πό¬
λεων τής Ν· Δ. Γερμανίας,
έσχον ώς άποτέλεσμα μι¬
κράς μόνον ζημίας είς κατω
κειμένας συνοικίας Υπό τοΰ
άντιαεροπορικοθ πυρός κα-
τερρίφθησαν 6 Βρεττανικά
βομβαρδιστικά.
Κατά τάς χθεσινάς πτή-
σεις Βρεττανικών άεροπλά¬
νων ύττέρ τή^ Μάγχην κα·
τερρίφθησαν 7 βομβαρδιστι¬
κά καΐ 7 τύπου Σπιτφάϊ,
έ'ν δέ κατερρίφθη υπό τού
άντιαεροπορικοθ πυρός τοϋ
ναυτικοθ μας.
: ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ
Ι «ΙΗΙ ΛΜ|ΡίΚΑ_ΝΙΧΗΝ ίΕΦΥΡΑΜ
ι ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 16 —Μία
] μεγάλη σιδηρά γέφυρα έτχί
ι τοΰ ποταμοϋ Σαίν Λουίς κα¬
τέπεσεν ύΐτό τό βάρος 50 βα·
γονίων πλήρων πολεμικοθ
ύλικοϋ. Ή άστυνομία ένερ-
γεΐ άνακρίσεις πρίς ανακά¬
λυψιν των δραστών.
ΑΠ3ΤΥΧ0Υ.Α ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΝΗΟΠΟΜΠΗΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Τό ημι¬
επίσημον Γερμα/ικόν Πρα¬
κτορείον μεταδίδει 8π Γερμο
νίκη νηοπομπή υπέστη επί
θέσιν άπό 24 Βοετΐανικά
βομβαρδιστικά.
Τα συνο5εύουτα τήν νηο-
πομπήν σοφη διά των άντι-
αεροπορκών των πυροβό¬
λων ήαπόδισαν τή έχθρικά
άεροπλσνα νά έπιτύχουντοθ
σκοποθ των καί κατέρριψαν
3 έξ αυτών. "Απαντα τα
πλοΐα τής νηοπομπής έφθα¬
σαν σώα είς τάς βάσεις των
ΚΑΤΙΝΑ ΕΥΤ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
'Επανήρχισε τάς εργασίας της επί τής όδοθ Τσόντου Βάρ-
οα αριθ. 21, πάροδος Δικαστηρίων—Μπόλαρη.
τΩραι εργασίας 8—1» π. μ. καί 3—β μ..μ.
ΖΗΤΕΙΤΔΙ οίκία πρός ενοικίασιν,
άπαρτιζομένη έκ 3—4 δωματίων,
καί εί δ νατόν μετά Κήπου, κειμέ
νη μεταξύ Δικαστηρίων—Μπόλαρη
Κήπου—ΔικαστηρΙων. Πληροφο¬
ρίαι παρ' ημίν.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έ-ειγόν-
τως τροφός δι» £·#* μην».
Πληροφορίαι Κλινική
Ιω. Παΐςη, Χανιά.
ΑΠΩΛΕΣΘΗ πορτοφόλιον άνή-
κον είς τόν Γεώργιον ΆκρΙβαν,
έντός τού οίνομαγειρεΐου αύτοθ
«Βάγχος», όδός Νικηφόρου 'Επι-
σκόπουάριθμ. 1. Έντος τοϋ πορτο
φολίου, τό οποίον σημειωτέον δέν
περιήχε χρήματα, ευρίσκετο ή
ταυτότης τοθ προαναφερθέντος.
Ό ευρών παρακαλεϊταΐ θερμώς
νά επιστρέψη την ταύτότητα είς
τόν Ίδιον τόν κ. ΆκρΙβαν, μέ 8-
ποιον μέσον αύτάς νομίζει καλλί¬
τερον καί αμοιφθήσεται.
Χανιά. Παρασκευ^ 17 Όκτωβρίου 1941
Η μάχη διά την
κατάληψιν τής
έξωτερ. άμυ ντι-
κής γραμμής
τής Μόσχας
ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΦΥΡΕ^, Ιό'Οκτωβρίου.
Τό "Ανώτατον Άρχηγείον τοϋ
ΣτρατοΟ, ανακοινοί:
Είς τό Άν. μέτωπον ή μά-
χη γίνεται ήδη διά τήν α
τοχήν τής έξωτερικής ά-
μυντικής γραμμής τής Σο¬
βιετικής πρωτευούσης, ήπς
ευρίσκεται είς απόστασιν
100 χΐλμ. έκ τής πόλεως. ΑΊ
σημαντικαί πόλεις Καλούγα
καΐ Καλινίν, αΐτινες ευρί¬
σκονται είς απόστασιν 160
χιλμ. έκ τής Μόσχας, ή πρώ
τη νοτιοδυτικώς, καί ή δευ¬
τέρα βορειοδυτικώς ευρί¬
σκονται άπό ημερών υπό
τή/ κατοχήν μας.
Ώς προανηγγέλση ή δι-
πλή μάχη Μαριάνσ—Βιάσνα
πλησιάζει είς τό τέρμα της.
Τό μέγα μέρος των Γερμα¬
νικών δυνάμεων, αί οποίαι
συμμετέσχον είς τήν με-
γαειώ5η αυτήν μάχην εί¬
ναι ήδη ελεύθερον δι' εξα¬
κολούθησιν των έπιχειρή-
σεων. Μέχρι τούδε συνε¬
λήφθησαν είς τόν τομέα
αυτόν 560.000 αίχμάλωτοι,
έκυριεύδησαν δέ ή κατε-
στράφησαν 888 τεθωρακι-
σμένα αύτοκίνητα καΐ
4|33 πυρο6όλα·
Είς την ναυπκήν περιο¬
χήν τής Μ. Βρεττανίας μα-
χητικά μας άεροπλανα έ·
δομβάρδισαν τήν τελευταί¬
αν νύκτα σημαντικάς έ/κα-
ταστάσεις είς την περιο¬
χήν των έβολώνιοΰ Χοΰμ·
περ καί των Ν. Α. άκτώ/
Κατά έπιχειρήσεις Αγ¬
γλικών άεροη^άνων άνω¬
θεν των κατεχομένων πε-
ριοχών τής Μαγχης κατερ-
ρίφδησαν 20 έχθρικά άερο-
πλάνα, άνευ ούδεμιάς ιδι¬
κής μας απωλείας*.
'Αγγλικά άεροΓτλάνα έρ¬
ριψαν τήι/ τελευταίαν νύ¬
κτα είς τήν δυτικήν Γερ¬
μανίαν έκρητικάς καίέμ-
πρησπκάς βόμβας προξενή·
σαντα μερικάς ζημίας είς
οικίας. 3 'Αγγλικά κατερ-
ρίφθησαν.
Ή Αγγλικη άεροπορία
άπώλεσεν άπό τής 8—14
Ότω6ρίου 85 όεοοπλάνα.
Ή ημετέρα άεροπορΐα ά¬
πώλεσεν μόνον 10. ^^^
Βομδαρδισμός τής Μάλτας
υπό Ίταλικών άεροπλάνων
ΣΥΑΛΗΨΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΜΠΡΟΥΚ
ΡΩΜΗ, 16. —Είς την Β.
Άφρικήν απεκρούσθη έχθρι-
κή επίθεσις παρ^τ τό Τομ-
προύκ. Συνελήφθησαν 250
αίχμάλωτοι, περιήλθε δέ είς
χείρας των ίταλικών στρα·
τευμάτων σημαντική ποσότης
πολεμικοθ ύλικοθ.
Άεροττορική επίθεσις τοθ
έχθροθ ένεργηθεΐσ-ϋ δΐς χθές
κατά τής Βεγγάζης έσχεν ώς
άποτέλεσμα την κατασρρο-
φήν οϊιών τινών τής Άραβι-
κής συνοικίας μέ 20 νεκρούς
καί τινάς τραυματίας.
Είς τήν περιοχήν ό") Γκον-
τάρ Ιταλικαι δυνάμεις έπε-
χεΐρησαν επίθεσιν προξενή-
σασαι είς τόν εχθρόν σο¬
βαράς απωλείας.
Ίταλικά άεροπλανα ύπερέ-
πτησαν Βαλέττα τή; Μάλτας
καί έρριψαν βόμβις μέ λίαν
(κανοποιητικά λποτελέσματατ.
"Ατταντα τα (ταλικά άερο-
πλάνα, τα μετασχόντα τή;
έπιθέσεως ταύτης, έπανήΛ-
θον σώα είς τάς β Ί σεις ταϊ ν.
12.000 ΕΒΡΑΪΟΙ
Ε.:ΕΔΙίΧΒ!ΙΣΑΗ[ΟΥΓΓΑΡΙΑ[
ΒΟΥΔΑΠΕΣΓΗ. ΐ6.-
Ούγγρικαί "Αρχαί προβαΐ-
νουν είς ριζικήν εκκαθάρισιν
1 τής χώρας ά π' 8λα τα υπο-
ι πτα στοιχεΐα. Πνεται ιδίως
έκκαθάρισις άπό τό Έβραϊ-
κόν στο χ=ΐον, τό οποίον εί»
σήλθεν είς τό Ούγγρικόν
I-
δαφος έκ Π^λ,ωνίΐς καί
Ρωσσίας. Περί τάς 12 033
Εβραίων εξεδιώχθησαν ή^ι
πέίαν των συνόσ^ον τή; Ού/
' γαρίας.
ΠΡΟΣ 1
Α ΠΑΡΑ
Ηϋ
ΧΕΟ1
ΟΕ
ΡΩΣΣΙΑΝ Β0Η8
Ν ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΗΟ
ΙΑ
Ν!
ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ ΡΟΥΖΒΕΛΤ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.-Ό ρα-
διοφωνκός στα3μί)ς τοθ
Λονδίνου ,μετέδωσε σήμε¬
ρον" την πρωΐαν δήλωσιν
των κ. κ. Τσώρτσιλ καί
Ροϋζβελτ, πρός τόν Στά-
λιν, δι' ής δηλούται αύτω
δτι ή πρός τήν Σοβιετικήν
"Ενωσιν βοηθεία, είς πολε¬
μικόν υλικόν, θά καταστή
δυνατόν νά παρασχεθή μό
νόν κατά τήν προσέχη ά-
νο'ξιν, όι5τε είναι εϋκολον
νά ενεργηθή μεγάλη άν-
τεπίθεσις ! «'άμετε ύτομο-
νήν μέχρι τής ανοίξεως»,
γράφουν είς τή/ ποός τόν
Στάλιν δήλωσιν των οί κ.
κ. Ροΰζ5ελτ καί Τσώρτσιλ.
"Οσοΐ έτυχε ν' άκούσουν
τήν δήλωσιν ταύτην των
όψίμων ϋποστηρικτών ίοΟ
Στάιν έγέλασαν όσον πο¬
τέ άλλοτε.
ΟΙ ΙΣΠΑϋΟΙ ΕΘΕΑΟΗΤΑ! ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΧΟΝ ΜίΤΩΠΟΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.-Άγ ι
γέλλεται έκ Βελιγραδίου |
δτι ή Ίσττανική «Κυανή !
Μεραρχία» οΐπέκρουσεν |
επίθεσιν των Μπολσεβί- ,
κων προζενήσασσ σοβα '
ράς απωλείας είς αϋτούς.
Ό Ίσΐτανός αξιωματικόν
Γκόοτα παρεσημο^ορήθη
διά τοθ σιδηροΰ στ-χοροΰ
άνδρείας β' τάξεως. Ο0-
τος είναι ό πρόϊος έκ
των Ίσπανών έθελοντών,
δσπς παρεσημοψ^^ήθΓ)
διά τοιούτου παρασήμου.
ΒΑ ΕΚΑΟΣΙΣ
Αιεσπάσδησαν
τα όχυρά τής
Όδησσοϋ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ,
16.— Έκτακτον Ρουμα¬
νικόν ανακοινωθέν, εκ¬
δοθέν σήμερον τό άπό¬
γευμα, άναφέρει μεταξύ
των άλλων: «Τα στρατεύ
ματά μας διέσ~ασαν τα
όχυρά τή , Όδησσοΰ καί
προελαύνουν ήδη πρός
τήν κυρίαν πόλιν. Αί
κωμοπόλεως Όνιάλκα
".-;! Ντιακλάττα άπό τής
| 8ης πρωϊνής ευρίσκον¬
ται είς τάς χείρας μας.
Μέγεθος Γραμματοσειράς